kellogs specialk

Komentáře

Transkript

kellogs specialk
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUCTION MANUAL
BAC 103
Vertou
Elektronická kuchyňská váha s výpočtem
nutričních hodnot
Elektronická kuchynská váha s výpočtom
nutričných hodnôt
Balance de cuisine électronique avec la calculation de la valeur nutritive
Electronic nutritional kitchen scale
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje
do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem,
pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely.
Tento přístroj není určen pro komerční použití.
• Chraňte ho před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě
jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě,
že máte vlhké ruce. Vyvarujte se styku s vodou.
• Přístroj vypněte jestliže ho nebudete používat, nebo v případě poruchy.
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaný servis.
• Používejte jen originální příslušenství.
• Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj
• Přístroj používejte pouze v souladu s parametry uvedenými na přístrojovém štítku.
• Přístroj nepokládejte na mokrá místa.
• Povrch čistěte jen suchým hadříkem. Abyste předešli poškození přístroje, zabraňte styku
přístroje s vodou a ani nepoužívejte čistící prostředky.
• Váhu vždy používejte na tvrdém, rovném povrchu.
CZ - CZ
NUTRIČNÍ VÁHA - NÁVOD K OBSLUZE
BATERIE:
3 AAA
INSTALACE BATERIÍ:
Vložte 3 baterie AAA do přihrádky na baterie a dbejte přitom na správnou polaritu.
DISPLEJ:
Následující obrázek zobrazuje funkce displeje.
T1
197 CAL= 1 16.4
FOOD
CODE
T2
T3
M
T4
0 1 WT
T5
SALT
mg
PROT
CARB
g
CHOL
oz
T8
g
FAT
g
mg
FIBR
g
417 22.82 2.28
4.14 168 0.00
T6
T1
T2
T3
T4
3.4
T7
Kód potravin
Ukazatel stavu baterie
Součet hodnot uložených v paměti
Ukazatel paměti
T5
T6
T7 T8
Číslo paměti
Nutriční hodnoty
Hmotnost
Jednotky hmotnosti
VYPNUTÍ:
ZAPNUTÍ:
Stiskněte tlačítko ON
Stiskněte tlačítko OFF
POZNÁMKA: Bude-li se na displeji 0.0 nebo stejná hmotnost po dobu zhruba 1 minuty,
dojde k automatickému vypnutí.
TIP: Použitím tlačítka OFF k vypnutí váhy prodloužíte životnost baterií.
PŘEVOD JEDNOTEK HMOTNOSTI:
Váha měří v jednotkách imperiálních (oz a lb:oz), metrických (g) a jednotkách pro tekutiny (ml).
Chcete-li převést jednotky na g/oz/lb:oz/ml, stiskněte v režimu vážení kdykoliv tlačítko UNIT.
CZ - VÁŽENÍ:
1) Zapněte váhu stiskem tlačítka ON
2) Vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí 0.0
3) Umístěte vážený předmět na vážící plochu
4) Zobrazí se hmotnost
PŘIDÁVÁNÍ A VÁŽENÍ:
Chcete-li zvážit několik různých potravid, stiskněte tlačíto TARE. Tím vynulujete displej.
POZNÁMKA: Po zvednutí váženého předmětu se na displeji zobrazí záporné číslo.
Pro vynulování před dalším vážením stiskněte tlačítko TARE.
ZOBRAZENÍ NUTRIČNÍCH HODNOT:
1) Zapněte váhu stiskem tlačítka ON
2) Umístěte vážený předmět na vážící plochu
3) Je-li to nutné, smažte stiskem tlačítka CLR kód potravin – zobrazí se kód potravin 000.
4) Podívejte se do tabulky v tomto návodu a vyhledejte 3 místný kód pro vážený druh potraviny
(např. 755 pro med).
5) Tento 3 místný kód zadejte pomocí numerických kláves (0-9).
6) Po stisku 3. číslice se na displeji zobrazí hodnoty kalorií (CAL), soli (SALT), proteinu
(PROT), tuku (FAT), sacharidy (CARB), cholesterolu (CHOL) a vlákniny (FIB) pro daný druh
potraviny.
ULOŽENÍ NUTRIČNÍCH HODNOT POTRAVIN DO DATABÁZE PAMĚTI:
1) Postupujte dle kroků 1 – 6 v sekci „Zobrazení nutričních hodnot“.
2) Stiskem tlačítka M+ přidáte vážený druh potraviny do paměti.
3) V levém horním okraji displeje se zobrazí M01, což znamená, že se do paměti uložila jedna
skupina hodnot. Chcete-li do paměti přidat další druhy potravin, opakujte předchozí kroky.
POZNÁMKA: Do paměti této váhy lze ukládat pouze potraviny z již existující databáze.
Uživatel nemůže přidávat nové potraviny.
POZNÁMKA: Paměť je neustále uložená, i je-li váha vypnutá. Toto neplatí při vyjmutí baterií.
POZNÁMKA: Maximální počet druhů potravin, jež lze přidat do paměti, je 99.
Chcete-li přidat další, musíte nejdříve paměť smazat dle návodu v sekci „Mazání paměti“.
VYVOLÁNÍ PAMĚTI:
1) Celkový součet nutričních hodnot potravin uložených v paměti zobrazíte stiskem tlačítka
MR.
2) Vedle ukazatele paměti se zobrazí ∑, což znamená, že se zobrazuje celkový součet
v paměti.
3) Na displeji se zobrazí celkové nutriční hodnoty kalorií, soli, proteinů, tuku, sacharidů,
cholesterolu a vlákniny pro druhy potravin uložených v paměti.
POZNÁMKA: Není možné zobrazit celkovou hmotnost potravin uložených v paměti.
CZ - CZ
VYMAZÁNÍ PAMĚTI:
1) V režimu vážení stiskněte tlačítko TARE
2) Stiskněte tlačítko CLR a přidržte po dobu zhruba 3 vteřin
3) Paměť je smazaná, když z displeje zmizí ukazatel paměti a číslo paměti.
POZNÁMKA: Do paměti váhy lze uložit pouze 99 druhů potravin.
FUNKČNÍ TLAČÍTKA:
ON
Zapnutí váhy
OFF
Vypnutí váhy
TARE
Nastavení hodnoty na nulu – funkce dovažování
M+
Uložení nutričních hodnot do paměti (maximálně 99 položek)
MR
Vyvolá celkový počet nutričních hodnot uložených v paměti
CLR
Smaže kód potravin
UNIT
Převod jednotek mezi g/oz/lb:oz/ml
VAROVNÉ UKAZATELE:
Výměňte baterie
Přetížení
Nutriční hodnota
přesáhla max. limit
POZNÁMKY K ČIŠTĚNÍ/ÚDRŽBĚ:
Vnější části váhy čistěte měkkým vlhkým hadříkem. K odstranění skvrn použijte neagresivní
čistící prostředek. Nidky nepoužívejte mycí prostředky, příliš vody, agresivní čisticí prostředky
či spreje. Vyhněte se kontaktu váhy s kyselinami, jako např. citronová šťáva. Váha není určena
k mytí v myčce na nádobí.
Baterie nevhazujte do ohně, mohly by explodovat či vytéct. Nemíchejte staré a nové baterie.
Nemíchejte baterie alkalické, karbon-zinkové (standardní) či nikl-kadmiové (nabíjecí).
Nebudete-li váhu delší dobu používat, baterie z ní vyjměte.
CZ - PYRAMIDA POTRAVIN
PRŮVODCE DENNÍ SPOTŘEBOU POTRAVIN
Technická specifikace
• Elektronická kuchyňská váha s výpočtem
nutričních hodnot
• Měřící rozsah 5 kg
• Měřící rozdělení 1 g
• Kompletní databáze 7 nutričních hodnot pro
935 potravin: kalorie, sůl, bílkoviny, tuky,
sacharidy, cholesterol, vláknina
• Možnost sčítání až 99 naměřených nutričních hodnot
• Manuální /automatické vypínání (za 1 min)
• Automatické vynulování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skleněná vážící plocha
Velký LCD displej
Dotykové ovládání
Jednotky g/lb:oz/ml
Funkce dovažování (tara)
Indikátor přetížení
Indikátor slabé baterie
Provoz na baterii 3 x AAA (součást balení)
Rozměry: 15,7 x 2 x 22,5 cm
Hmotnost (NETTO): 0,6 kg
Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
CZ - CZ
Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY
SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ
SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS.
PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na
3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály,
které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím
místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že
s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení
životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena)
v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto
elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují
místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou
likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné
manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení
a baterie/akumulátory do domovního odpadu.
Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho
prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.elektrowin.cz. Informace o tom, kde můžete
zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce,
na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.
Firma HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o. je registrovaná u kolektivního systému
Elektrowin a.s. pod číslem 05065/06-ECZ (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního
systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).
CZ - Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja
do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným
listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre
uschovajte.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely.
Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie.
• Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade
ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade,
že máte vlhké ruky.
• Prístroj vypnite ak ho nebudete používať, alebo v prípade poruchy.
• Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaný servis.
• Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj“.
Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj
• Prístroj používajte iba v súlade s parametrami uvedenými na prístrojovom štítku
• Prístroj nepokladajte na mokré miesta.
• Váhu čistite mierne navlhčenou mäkkou látkou.
Nepoužívajte pre čistenie chemické/hrubé čistiace prostriedky.
• Váhu vždy používajte na tvrdom, rovnom povrchu.
SK - SK
NUTRIČNÁ VÁHA - NÁVOD NA OBSLUHU
BATÉRIE:
3 AAA
INŠTALÁCIA BATÉRIÍ:
Vložte 3 batérie AAA do priehradky na batérie a dbajte pritom na správnou polaritu.
DISPLEJ:
Nasledujúci obrázok zobrazuje funkcie displeja.
T1
197 CAL= 1 16.4
FOOD
CODE
T2
T3
M
T4
0 1 WT
T5
SALT
mg
PROT
CARB
g
CHOL
oz
T8
g
FAT
g
mg
FIBR
g
417 22.82 2.28
4.14 168 0.00
T6
T1
T2
T3
T4
3.4
T7
Kód potravín
Ukazovateľ stavu batérie
Súčet hodnôt uložených v pamäti
Ukazovateľ pamäte
T5
T6
T7 T8
Číslo pamäte
Nutričné hodnoty
Hmotnosť
Jednotky hmotnosti
VYPNUTIE:
ZAPNUTIE:
Stlačte tlačidlo ON
Stlačte tlačidlo OFF
POZNÁMKA: Ak bude na displeji 0.0 alebo rovnaká hmotnosť po dobu zhruba 1 minúty,
dôjde k automatickému vypnutiu.
TIP: Použitím tlačidla OFF k vypnutiu váhy predĺžite životnosť batérií.
PREVOD JEDNOTEK HMOTNOSTI:
Váha meria v jednotkách imperiálnych (oz a lb:oz), metrických (g) a jednotkách pre tekutiny
(ml). Ak chcete previesť jednotky na g/oz/lb:oz/ml, stlačte v režime váženia kedykoľvek tlačidlo
UNIT.
SK - VÁŽENIE:
1) Zapnite váhu stiskom tlačidla ON
2) Vyčkajte, dokiaľ sa na displeji nezobrazí 0.0
3) Umiestnite vážený predmet na vážiacu plochu
4) Zobrazí sa hmotnosť
PRIDÁVANIE A VÁŽENIE:
Ak chcete zvážiť niekoľko rôznych potravín, stlačte tlačidlo TARE. Tým vynulujete displej.
POZNÁMKA: Po zdvihnutí váženého predmetu sa na displeji zobrazí záporné číslo.
Pre vynulovanie pred ďalším vážením stlačte tlačidlo TARE.
ZOBRAZENIE NUTRIČNÝCH HODNÔT:
1) Zapnite váhu stlačením tlačidla ON
2) Umiestnite vážený predmet na vážiacu plochu.
3) Ak je to potrebné, vymažte stlačením tlačidla CLR kód potravín - zobrazí sa kód potravín
000.
4) Pozrite sa do tabuľky v tomto návode a vyhľadajte 3 miestny kód pre vážený druh potraviny
(napr. 755 pre med).
5) Tento 3 miestny kód zadajte pomocou číselných tlačidiel (0-9).
6) Po stlačení 3. číslice sa na displeji zobrazia hodnoty kalórií, soli, proteínu, tuku, sacharidy,
cholesterolu a vlákniny pre daný druh potraviny.
ULOŽENIE NUTRIČNÝCH HODNÔT POTRAVÍN DO DATABÁZE PAMÄTE:
1) Postupujte podľa krokov 1 - 6 v sekcii „Zobrazenie nutričných hodnôt“.
2) Stlačením tlačidla M pridáte vážený druh potraviny do pamäte.
3) V ľavom hornom okraji displeja sa zobrazí M01, čo znamená, že sa do pamäti uložila jedna
skupina hodnôt. Ak chcete do pamäte pridať ďalšie druhy potravín, zopakujte
predchádzajúce kroky.
POZNÁMKA: Do pamäte tejto váhy sa môžu ukladať len potraviny z už existujúcej databázy.
Užívateľ nemôže pridávať nové potraviny.
POZNÁMKA: Pamäť je neustále uložená, i ak je váha vypnutá. Toto neplatí pri vybratí batérií.
POZNÁMKA: Maximálny počet druhov potravín, ktoré možno pridať do pamäti, je 99. Ak chcete
pridať ďalšie, musíte najskôr pamäť zmazať podľa návodu v sekcii „Mazanie pamäte“.
VYVOLANIE PAMÄTE:
1) Celkový súčet nutričných hodnôt potravín uložených v pamäti zobrazíte stlačením tlačidla
MR.
2) Vedľa ukazovateľa pamäte sa zobrazí ∑, čo znamená, že sa zobrazuje celkový súčet
v pamäti.
3) Na displeji sa zobrazia celkové nutričné hodnoty kalórií (CAL), soli (SALT), proteínov
(PROT), tuku (FAT), sacharidov (CARB), cholesterolu (CHOL) a vlákniny (FIBR) pre druhy
potravín uložených v pamäti.
POZNÁMKA: Nie je možné zobraziť celkovú hmotnosť potravín uložených v pamäti.
SK - 10
SK
VYMAZANIE PAMETE:
1) V režime váženia stlačte tlačidlo TARE
2) Stlačte tlačidlo CLR a pridržte po dobu zhruba 3 sekúnd
3) Pamäť je vymazaná, keď z displeja zmizne ukazovateľ pamäte a číslo pamäte.
POZNÁMKA: Do pamäte váhy možno uložiť len 99 druhov potravín.
FUNKČNÉ TLAČIDLA:
ON
Zapnutie váhy
OFF
Vypnutie váhy
TARE
Nastavenie hodnoty na nulu – funkcie dovažovania
M+
Uloženie nutričných hodnôt do pamäte (maximálne 99 položiek)
MR
Vyvolá celkový počet nutričných hodnôt uložených v pamäti
CLR
Vymaže kód potravín
UNIT
Prevod jednotiek medzi g/oz/lb:oz/ml
VAROVNÉ UKAZOVATELE:
Vymeňte batérie
Preťaženie
Nutričná hodnota presiahla
max. limit
POZNÁMKY K ČIŠTENIU/ÚDRŽBE:
Vonkajšie časti váhy čistite mäkkou vlhkou handričkou. Na odstránenie škvŕn použite
neagresívny čistiaci prostriedok. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, príliš vody, agresívne
čistiace prostriedky alebo spreje. Vyhnite sa kontaktu váhy s kyselinami, ako napríklad citrónová
šťava. Váha nie je určená na umývanie v umývačke riadu.
Batérie nevhadzujte do ohňa, mohli by explodovať alebo vytiecť. Nemiešajte staré a nové
batérie. Nemiešajte batérie alkalické, karbon-zinkové (štandardné) alebo nikel-kadmiové
(nabíjací). Ak nebudete váhu dlhší čas používať, batérie z nej vyberte.
SK - 11
PYRAMÍDA POTRAVÍN
SPRIEVODCA DENNOU SPOTREBOU POTRAVÍN
Technická specifikácie
• Elektronická kuchynská váha s výpočtom
nutričných hodnôt
• Merací rozsah 5 kg
• Merací rozdelenie 1 g
• Kompletná databáza 7 nutričných hodnôt
pre 935 potravín: kalórie, soľ, bielkoviny,
tuky, sacharidy, cholesterol, vláknina
• Možnosť sčítania až 99 namierených nutričných hodnôt
• Manuálne /automatické vypínanie (za 1 min)
• Automatické vynulovanie
•
•
•
•
•
•
•
•
Sklenená vážiaca plocha
Veľký LCD displej
Dotykové ovládanie
Jednotky g/lb:oz/ml
Funkcia dovažovania (tara)
Indikátor preťaženie
Indikátor slabej batérie
Prevádzka na batériu 3 x AAA (je súčasťou
balenia)
• Rozmery: 15,7 x 2 x 22,5 cm
• Hmotnosť (NETTO): 0,6 kg
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.
SK - 12
SK
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM.
VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje
materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte
prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami
a starým zariadením.
Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že
s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení
životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom
mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia
a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta
spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu
likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok
nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia
materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte
odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.
Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie zadarmo odložiť, získate u vášho
predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.envidom.sk. Informácie o tom, kde môžete
bezplatne odovzdať použité batérie alebo akumulátory, získate aj u vášho predajcu, na
obecnom úrade a na webe www.sewa.sk.
Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u kolektívneho systému ENVIDOM (pre recykláciu
elektrozariadení) a v kolektívnom systéme SEWA, as (pre recykláciu batérií a akumulátorov)
pod registračným číslom EZ 0000213.
SK - 13
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including
the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
General Safety Instructions
• The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose.
• This appliance is not fit for commercial use.
• Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid)
and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands.
• If you should leave the workplace, always switch the machine off.
• Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician.
• Pay careful attention to the following “Special Safety Instructions for this unit“.
Special safety instructions for this unit
• Operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
• Do not put the appliance on the wet places.
• Clean the scale with a slightly damp cloth. Do not immerse the scale in the water or use
chemical/abrasive agents.
• Always use the scael on a hard, flat surface.
ENG - 14
ENG
NUTRITIONAL SCALE - OPERATING INSTRUCTIONS
BATTERY:
3 AAA
TO INSTALL BATTERY:
Insert the 3 AAA batteries into the battery compartment Ensure the + and - terminals
are the correct way round.
THE DISPLAY:
The diagram below explains the various features of the display.
T1
T2
T3
197 CAL= 1 16.4
FOOD
CODE
M
T4
0 1 WT
T5
SALT
mg
PROT
CARB
g
CHOL
oz
T8
g
FAT
g
mg
FIBR
g
417 22.82 2.28
4.14 168 0.00
T6
T1
T2
T3
T4
3.4
T7
Food code
Low battery indicator
Total memory indicator
Memory indicator
TO SWITCH ON:
Press the ON button
T5
T6
T7
T8
Memory number
Nutritional values
Weight
Units of weight
to switch OFF:
Press the OFF button
NOTE: Auto switch-off occurs if display shows 0.0 or the same weight reading for approximately
1 minutes.
TIP: Using the OFF button to switch the scale off after use will prolong the battery life.
TO CONVERT WEIGHT UNITS:
The scale measures in imperial (oz & lb:oz), metric (g) and liquid measure-ments (ml).
In weighing mode press the unit button to convert between g/oz/lb:oz/ml at any time.
ENG - 15
TO WEIGH:
1) Press the ON button to turn the scale on
2) Wait until display shows 0.0
3) Place item to be weighed on the platform
4) Weight is displayed
TO ADD & WEIGHS
To weigh several different ingredients, press the TARE button to reset the display to zero.
NOTE: When weights have been tared out, the display will show a negative number when
the items are removed from the scale.To reset the scale back to zero for a new measurement,
press the TARE button.
TO DISPLAY NUTRITIONAL READINGS:
1) Press the ON button to turn the scale on
2) Place food item to be weighed on the platform.
3) Clear the food code if necessary by pressing the CLR button- the food code 000
is displayed.
4) Refer to the table in this manual and identify the 3 digit code for the food item being weighed
(e.g. 755 for honey).
5) Using the numerical buttons (0 - 9) enter the 3 digit code
6) When the 3rd digit is pressed, the values for calories (CAL), salt (SALT), protein (PROT), fat
(FAT), carbohydrates (CARB), cholesterol (CHOL) and fiber (FIBR) for the food item will all
appear on the screen.
TO SAVE NUTRITIONAL VALUES OF FOODS IN THE DATABASE
TO MEMORY:
1) Follow steps I - 6 of the ‘To Display Nutritional Readings‘ section.
2) Press M+ key to add the food item being weighed to memory.
3) M01 will be shown at the upper left of the display to indicate that one set of values has been
saved to memory.To add additional food items to memory, repeat the previous steps.
NOTE: The scale can only save foods in the existing database to memory.
New foods cannot be user-added.
NOTE: The memory is saved permanently, even if the scale is switched off except when
the batteries are removed.
NOTE: The maximum number of food items that can be added to the memory is 99.
the memory must be cleared by following the instructions in the ‘To Clear Memory‘ section.
TO RECALL MEMORY:
1) Press MR button to see the total ingredients of the food items stored to memory.
2) ∑ is displayed next to the memory indicator to indicate that the total memory is being
displayed.
3) The total values for calories, salt, protein, fat, carbohydrates, cholesterol,
and fiber for the food items stored in memory will all appear on the screen.
NOTE: It is not possible to display the total weight of the food items stored to memory.
ENG - 16
ENG
TO CLEAR MEMORY:
1) Press the TARE button to weighting mode.
2) Press the CLR button and last approx 3 seconds
3) The memory is cleared when the memory indicator arid memory number are no longer
displayed.
NOTE: the scale can only stone up to 99 foods in memory.
FUNCTION BUTTONS:
ON
Switch scale on
OFF
Switch scale off
TARE
Set weight to zero
M+
Save nutritional values to memory (up to a maximum of 99 values)
MR
Recall the total nutritional values stored in memory
CLR
Clear food code
UNIT
Convert between g/oz/lb:oz/ml
WARNING INDICATORS:
Repleace battery
Weight overload
Nutritional value exceeds
maximum limit
NOTES FOR CLEANING/CARE:
Clean exposed parts with a soft, slightly damp cloth.To remove stains, use a mild soap.
Never use detergents, excess water, treated cloths, harsh cleaning agents, or sprays.
Avoid contact with acids, such as citrus juices. Scale is not dishwasher safe.
Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. Do not mix old and new
batteries. Do not mix Alkaline, carbon-zinc (standard) or Nickel-Cadmium (rechargeable)
batteries. Remove the batteries if the scale will not be used for a long period of time.
ENG - 17
FOOD GUIDE PYRAMID
A GUIDE TO DAILY FOOD CHOICE
TECHNICAL SPECIfICATIONS
•
•
•
•
Electronic nutritional kitchen scale
Capacity 5 kg
Division 1 g
Complete database on 7 nutritional values
of 935 foods, ingredients and liquids: calories, salt, proteins, fat, carbohydrates, cholesterol, fibere.
• Summation of 99 nutritional values
• Manual and automatic switch off (in 1 minute)
• Automatic zero adjustment
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Glass furface
Clearly readable LCD display
Touch button
Measuring units g/lb:oz/ml
Tare function
Overload indicator
Low battery indicator
3 x AAA battery operated (included)
Size: 15,7 x 2 x 22,5 cm
Weight (NETTO): 0,6 kg
We reserve the right to change technical specifications.
ENG - 18
ENG
We reserve the right to change technical specifications.
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of
electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision.
There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always
appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.
Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on
the product packing means that the product must not be disposed as household
waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product
or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical
appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical
appliances are collected, exist in the European Union and in other European
countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible
negative impact on environment and human health, which might otherwise occur
as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling
of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw
the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information,
where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local
authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave
the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.
ENG - 19
cz
sk
eng
NUTRIČNÍ TABULKY - SKUPINY POTRAVIN A HODNOTY
NUTRIČNÉ TABULKY - SKUPINY POTRAVÍN A HODNOTY
NUTRITIONAL SCALE - FOOD GROUPS & VALUES
KÓD # NÁZEV POTRAVINY ● NÁZOV POTRAVINY ● FOOD NAME
NÁPOJE ● NÁPOJE ● BEVERAGES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Pivo, standard ● Pivo, štandard ● Beer, regular
Pivo, nízkokalorické ● Pivo, nízkokalorické ● Beer, Lite
Gin, rum, vodka, whiskey (40%) ● Gin, rum, vodka, whisky (40%)
● Gin, rum, vodka, whiskey (80 proof)
Likér, káva (25%) ● Likér, káva (25%) ● Liqueur, coffee (53 proof)
PinaColada ● PinaColada ● Pina Colada
Víno, červené ● Víno, červené ● Wine, red
Víno, bílé ● Víno, biele ● Wine, white
Cola a podobné ● Cola a podobné ● Cola type
DIETNÍ ● DIÉTNE ● Diet
Zázvorový tonik ● Zázvorový tonik ● Ginger ale
Hroznová limonáda ● Hroznová limonáda ● Grape soda
Citronová a limetová limonáda ● Citrónová a limetová limonáda ● Lemon lime soda
Pomerančová limonáda ● Pomarančová limonáda ● Orange soda
Kofola ● Kofola ● Root beer soda
SMĚS S ČOKOLÁDOVOU PŘÍCHUTÍ ● ZMES s čokoládovou príchuťou
● chocolate flavored mix
Čokoládový prášek ● Čokoládový prášok ● Chocolate powder mix
Kakaový prášek ● Kakaový prášok ● Cocoa powder
KÁVA ● KÁVA ● coffee
Káva, turecká ● Káva, turecká ● Coffee, brewed
Káva, espresso ● Káva, espresso ● Coffee, expresso
Káva, instantní ● Káva, instantná ● Coffee, instant prepared
OVOCNÉ ŠŤÁVY ● Ovocné šťavy ● fruit drinks
Brusinkový koktejl ● Brusnicový kokteil ● Cranberry juice cocktail
Ovocný punč ● Ovocný punč ● Fruit punch drink
Nápoj z hroznů ● Nápoj z hrozna ● Grape drink
Citronáda, mražený koncentrát ● Citronáda, mrazený koncentrát
● Lemonade, frozen concentrate, prepared
Citronáda, prášek, obyčejná s vodou ● Citronáda, prášok, obyčajná s vodou
● Lemonade, powder, regular with water
ČAJ ● ČAJ ● tea
Čaj, černý ● Čaj, čierny ● Tea, black
Čaj, heřmánkový ● Čaj, harmančekový ● Tea, chamomile
Čaj, jiný než heřmánkový ● Čaj, iný ako harmančekový ● Tea, other than chamomile
Čaj, instantní, práškový, hotový, neslazený ● Čaj, instantné, práškový, hotový,
nesladený ● Tea, instant powder; prepared, unsweetened
Čaj, slazený, s citronem ● Čaj, sladený, s citrónom ● Tea, sweetened, lemon flavor
Čaj, slazený se sacharinem, citronová příchuť ● Čaj, sladený sa sacharínom,
citrónová príchuť ● Tea, sweetened with saccharin, lemon flavor
ENG - 20
MLÉČNÉ VÝROBKY ● MLIEČNE VÝROBKY ● dairy products
56
58
59
60
SÝR, PŘÍRODNÍ ● SYR, PRÍRODNÉ ● cheese, natural
Sýr, Niva ● Syr, Niva ● Cheese, Blue
Sýr, Camembert ● Syr, Camembert ● Cheese, Camembert
Sýr, Cheddar ● Syr, Cheddar ● Cheese, Cheddar
Sýr, strouhaný ● Syr, strúhaný ● Cheese, shredded
Sýr, Cottage, (4%) velké hrudky ● Syr, Cottage, (4%) veľké hrudky
● Cheese, Cottage, (4%) large curd
Sýr, Cottage, (4%) malé hrudky ● Syr, Cottage, (4%) malé hrudky
● Cheese Cottage, (4%) small curd
Sýr, Cottage, nízkotučný (2%) ● Syr, Cottage, nízkotučný (2%)
● Cheese, Cottage, low fat (2%)
Sýr, Cottage, nízkotučný (1%) ● Syr, Cottage, nízkotučný (1%)
● Cheese, Cottage, low fat (1 %)
Sýr, krémový, standard ● Syr, krémový, štandard ● Cheese, Cream, regular
Sýr, krémový, nízkotučný ● Syr, krémový, nízkotučný ● Cheese, Cream, low fat
Sýr, krémový, bez tuku ● Syr, krémový, bez tuku ● Cheese, Cream, fat free
Sýr, Feta ● Syr, Feta ● Cheese, Feta
Sýr, nízkotučný, Cheddar či Colby ● Syr, nízkotučný, Cheddar alebo Colby
● Cheese, low fat, Cheddar or Colby
Mozzarella, plnotučná ● Mozzarella, plnotučná ● Mozzarella, whole milk
Mozzarella, částečně odstředěná (nízká vlhkost) ● Mozzarella, čiastočne odstredené
(nízka vlhkosť) ● Mozzarella, part skim milk (low moisture)
Sýr, Muenster ● Syr, Muenster ● Cheese, Muenster
Sýr, Neufchatel ● Syr, Neufchatel ● Cheese, Neufchatel
Sýr, Parmazán, strouhaný ● Syr, parmezán, strúhaný ● Cheese, Parmesan, grated
Sýr, Provolone ● Syr, Provolone ● Cheese, Provolone
Sýr, Ricotta, plnotučný ● Syr, Ricotta, plnotučné ● Cheese, Ricotta, whole milk
Sýr, Ricotta, částečně odstředěný ● Syr, Ricotta, čiastočne odstredené
● Cheese, Ricotta, part skim milk
Sýr, Ementál ● Syr, Ementál ● Cheese, Swiss
PASTERIZACE ● Pasterizácia ● PASTEURIZED PROCESS
Sýr, americký, standard ● Syr, americký, štandard ● Cheese, American, regular
Sýr, americký, bez tuku ● Syr, americký, bez tuku ● Cheese, American, fat free
Sýr, Ementál ● Syr, Ementál ● Cheese, Swiss
SMETANA, SLADKÁ ● SMOTANA, SLADKÁ ● CREAM, SWEET
Půl na půl ● Pol na pol ● Half and half
Lehká do kávy ● Ľahká do kávy ● Light coffee, or table
Ke šlehání, nešlehaná ● Na šľahanie, nešlehaná ● Whipping, unwhipped
Lehká ● Ľahká ● Light
62
64
Těžká ● Ťažká ● Heavy
Šlehaná (pod tlakem) ● Šľahané (pod tlakom) ● Whipped topping (pressurized)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
MLÉČNÉ VÝROBKY pokr. ● MLIEČNE VÝROBKY pokr
● DAIRY PRODUCTS cont.
ENG - 21
SMETANA, KYSANÁ ● SMOTANA, KYSLÁ ● CREAM, SOUR
65
Standard ● Štandard ● Regular
67
Nízkotučná ● Nízkotučná ● Reduced fat
68
Bez tuku ● Bez tuku ● Fat free
SMETANOVÝ VÝROBEK, SLADKÝ ● Smotanový VÝROBOK, SLADKÝ
● CREAM PRODUCT, SWEET
69
Práškový ● Práškový ● Powdered
70
Šlehaný ● Šľahaný ● Whipped topping, frozen
72
Práškový plnotučný ● Práškový Plnotučný ● Powdered with whole milk
74
Vyrobený pod tlakem ● Vyrobený pod tlakom ● Pressurized
MRAŽENÉ DEZERTY ● Mrazené dezerty ● FROZEN DESSERT
76
Jogurt, tekutý, čokoládový ● Jogurt, tekutý, čokoládový ● Yogurt, soft serve, chocolate
77
Jogurt, tekutý, vanilkový ● Jogurt, tekutý, vanilkový ● Yogurt, soft serve, vanilla
78
Zmrzlina, čokoládová ● Zmrzlina, čokoládová ● Ice cream, chocolate
79
Zmrzlina, vanilková ● Zmrzlina, vanilková ● Ice cream, vanilla
80
Zmrzlina dietní, vanilkový ● Zmrzlina diétna, vanilková ● Ice cream light, vanilla
Zmrzlina, nízkotučná, čokoládová ● Zmrzlina, nízkotučná, čokoládová
81
● Ice cream, low fat, chocolate
82
Zmrzlina, vanilková ● Zmrzlina, vanilková ● Ice cream, vanilla
Zmrzlina, točená, vanilková ● Zmrzlina, točená, vanilková
83
● Ice cream, soft serve, vanilla
84
Sorbet, pomerančový ● Sorbet, pomarančový ● Sherbert, orange
MLÉKO ● MLIEKO ● MILK
TEKUTÉ ● TEKUTÉ ● FLUID
85
Plnotučné (3,3% tuku) ● Plnotučné (3,3% tuku) ● Whole (3.3% fat)
86
Snížený obsah tuku (2%) ● Znížený obsah tuku (2%) ● Reduced fat(2%)
87
Nízkotučné (1%) ● Nízkotučné (1%) ● Lowfat (1 %)
88
Bez tuku (odstředěné) ● Bez tuku (odstredené) ● Nonfat (skim)
89
Podmáslí ● Cmar ● Buttermilk
Konzervované, kondenzované, slazené ● Konzervované, kondenzované, sladené
90
● Canned, condensed, sweetened
Dehydrované mléko plnotučné ● Dehydratovaná mlieko plnotučné
91
● Evaporated whole milk
Dehydrované mléko odstředěné ● Dehydratovaná mlieko odstredené
92
● Evaporated skim milk
93
Sušené, podmáslí ● Sušené, cmar ● Dried, Buttermilk
MLÉČNÉ NÁPOJE ČOKOLÁDOVÉ, KUPOVANÉ ● MLIEČNE NÁPOJE ČOKOLÁDOVÉ,
kupované ● MILK BEVERAGE CHOCOLATE, COMMERCIAL
94
Plnotučné ● Plnotučné ● Whole
95
Snížený obsah tuku (2%) ● Znížený obsah tuku (2%) ● Reduced fat(2%)
96
Nízkotučné (1%) ● Nízkotučné (1%) ● Lowfat (1%)
MLÉČNÉ NÁPOJE ● MLIEČNE NÁPOJE ● MILK BEVERAGE
97
Vaječný likér (kupovaný) ● Vaječný likér (kupovaný) ● Eggnog (commercial)
98
Shake, hustý, čokoládový ● Shake, hustý, čokoládový ● Shake, thick, chocolate
99
Shake, hustý, vanilkový ● Shake, hustý, vanilkový ● Shake, thick, vanilla
ENG - 22
100
101
102
103
104
105
JOGURT ● JOGURT ● YOGURT
Nízkotučné mléko, ovocná příchuť ● Nízkotučné mlieko, ovocná príchuť
● Lowfat milk, fruit flavored
Nízkotučné mléko, bez příchuti ● Nízkotučné mlieko, bez príchuti ● Lowfat milk, plain
Odtučněné mléko, ovocná příchuť ● Odtučnené mlieko, ovocná príchuť
● Nonfat milk, fruit flavored
Odtučněné mléko, bez příchuti ● Odtučnené mlieko, bez príchuti ● Nonfat milk, plain
Plnotučné mléko, bez příchuti ● Plnotučné mlieko, bez príchuti ● Whole milk, plain
Odtučněné mléko, sladidlo s nízkými kaloriemi, vanilkový či citronový ● Odtučnené
mlieko, sladidlo s nízkymi kalóriami, vanilkový alebo citrónový ● Nonfat milk, low cal
sweetener, vanilla or lemon
VEJCE ● VAJCIA ● EGGS
106
109
110
111
112
113
114
Syrové, celé ● Surové, celé ● Raw, whole
Syrové, bílek ● Surové, bielok ● Raw, white
Syrové, žloutek ● Surové, žĺtok ● Raw, yolk
Natvrdo, bez skořápky ● Natvrdo, bez škrupiny ● Hard cooked, no shell
Naměkko, se solí ● Namäkko, so soľou ● Poached, with salt
Míchaná, margarín, plnotučné mléko, sůl ● Miešané, margarín, plnotučné mlieko, soľ
● Scrambled, margarine, whole milk, salt
Náhražka, tekutá ● Náhražka, tekutá ● Substitute, liquid
TUKY A OLEJE ● TUKY A OLEJE ● FATS & OILS
MÁSLO ● MASLO ● BUTTER
115
Solené ● Solené ● Salted
118
Nesolené (1 kostka) ● Nesolené (1 kocka) ● Unsalted (1 stick)
119
Sádlo ● Sadlo ● Lard
MARGARÍN, SŮL ● Margarín, SOĽ ● MARGARINE, SALT
121
Standard (80% tuku), tvrdé ● Štandard (80% tuku), tvrdé ● Regular (80% fat), hard
124
Standard (80% tuku), měkké ● Štandard (80% tuku), mäkké ● Regular (80% fat), soft
Na mazání (60% tuku), tvrdé ● Na mazanie (60% tuku), tvrdé
126
● Spread (60% fat), hard
Na mazání (60% tuku), měkké ● Na mazanie (60% tuku), mäkké
129
● Spread (60% fat), soft
131
Na mazání (40%) ● Na mazanie (40%) ● Spread (40%)
133
Máslová směs ● Maslová zmes ● Butter blend
OLEJE, DO SALÁTŮ ČI NA VAŘENÍ ● OLEJE, do šalátov ALEBO NA VARENIE
● OILS, SALAD OR COOKING
135
Canola ● Canola ● Canola
137
Kukuřičný ● Kukuričný ● Corn
139
Olivový ● Olivový ● Olive
141
Arašídový ● Arašidový ● Peanut
143
Světlicový ● Požltový ● Saffiower
145
Sezamový ● Sezamový ● Sesame
147
Sojový hydrogenovaný ● Sójový hydrogenovaný ● Soybean hydrogenated
149
Slunečnicový ● Slnečnicový ● Sunflower
ENG - 23
SALÁTOVÉ DRESINKY ● Šalátové dresingy ● SALAD DRESSINGS, COMMERCIAL
151
Modrý sýr, standard ● Modrý syr, štandard ● Blue cheese, regular
152
Modrý sýr, nízké kalorie ● Modrý syr, nízke kalórie ● Blue cheese, low cal
153
Caesar, standard ● Caesar, štandard ● Caesar, regular
154
Caesar, nízkokalorický ● Caesar, nízkokalorický ● Caesar, low cal
155
Francouzský, standard ● Francúzsky, štandard ● French, regular
156
Francouzský, nízkokalorický ● Francúzsky, nízkokalorický ● French, low cal
157
Italský, standard ● Taliansky, štandard ● Italian, regular
158
Italský, nízkokalorický ● Taliansky, nízkokalorický ● Italian, low cal
159
Majonéza, standard ● Majonéza, štandard ● Mayonaisse, regular
Majonéza, lehká, bez cholesterolu ● Majonéza, ľahká, bez cholesterolu
160
● Mayonaisse, light, cholesterol free
161
Majonéza, bez tuku ● Majonéza, bez tuku ● Mayonaisse, fat free
162
Ruský, standard ● Ruský, štandard ● Russian, regular
163
Ruský, nízkokalorický ● Ruský, nízkokalorický ● Russian, low cal
164
Tisíc ostrovů, standard ● Tisíc ostrovov, štandard ● Thousand Island, regular
Tisíc ostrovů, nízkokalorický ● Tisíc ostrovov, nízkokalorický
165
● Thousand Island, low cal
Salátové zálivky, recepty, francouzské ● Šalátové zálievky, recepty, francúzske
166
● Salad dressings, recipes, French
Salátové zálivky, recepty, ocet a olej ● Šalátové zálievky, recepty, ocot a olej
167
● Salad dressings, recipes, Vinegar & oil
Hydrogenovaný sojový a bavlníkový ● Hydrogenovaný sójový a bavlníkový
168
● Hydrogenated soybean & cottonseed oil
RYBY A KORÝŠI ● RYBY A KÔROVCE ● FISH & SHELLFISH
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Sumec, obalený, smažený ● Sumec, obalený, vyprážaný ● Catfish, breaded, fried
Střenka, syrová ● STRENK, surový ● Clam raw meat
Střenka, obalená, smažená ● STRENK, obalený, vyprážaný ● Clam, breaded, fried
Střenka, konzerv., vysáté mušle ● STRENK, konzerv., Vysáta mušľa
● Clam, canned, drained solids
Treska, pečená či na rožni ● Treska, pečená alebo na ražni ● Cod, baked or broiled
Krab, aljašský, pařený ● Krab, aljašský, parený ● Crab,Alaskan King, steamed
Konzervované krabí maso ● Konzervované krabie mäso ● Canned crab meat
Krabí koláč, vejce, cibule, margarín, smažený ● Krabí koláč, vajcia, cibuľa, margarín,
vyprážaný ● Crab cake, egg, onion, margarine, fried
Rybí filety, klepané, obalené či smažené ● Rybie filety, tepovanie, obalené
alebo vyprážané ● Fish fillet, battered or breaded or fried
Rybí prsty, obalené, mražené, ohřívané ● Rybie prsty, obalené, mrazené, ohrievané
● Fish stick & portion, breaded, frozen, reheated
Platýs či mořský jazyk, pečený či na roštu ● Platesa či morský jazyk, pečený
alebo na rošte ● Flounder or Sole, baked or broiled
Treska, pečená či na roštu ● Treska, pečená alebo na rošte
● Haddock, baked or broiled
Platýz, pečený či na roštu ● Platýz, pečený alebo na rošte ● Halibut, baked or broiled
Sleď, nakládaný ● Sleď, nakladaný ● Herring, pickled
Humr, pařený ● Homár, parený ● Lobster, steamed
ENG - 24
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
Mořské ryby sázené, pečené či na roštu ● Morské ryby stávkovanie, pečené
alebo na rošte ● Ocean perched, baked or broiled
Ústřice, syrové maso ● Ustrice, surové mäso ● Oyster, raw meat only
Ústřice, obalené, smažené ● Ustrice, obalené, vyprážané ● Oyster, breaded, fried
Treska Pollachius, pečená či na roštu ● Treska Pollachius, pečená alebo na rošte
● Pollock, baked or broiled
Ropušnice, pečená či na roštu ● Ropušnice, pečená alebo na rošte
● Rockfish, baked or broiled
Červenice, oranžová, pečená či na roštu ● Hoplostethus, oranžová, pečená
alebo na rošte ● Roughy, orange, baked or broiled
Losos, pečený či na roštu ● Losos, pečený alebo na rošte ● Salmon, baked or broiled
Losos, konzerv. (růžový), včetně pevných částí a kostí ● Losos, konzerv. (Ružový),
vrátane pevných častí a kostí ● Salmon, canned (pink), solids & liquid (incl.bones)
Uzené (chinook) ● Údené (Chinook) ● Smoked (chinook)
Sardinky, atlantské, konzerv. v oleji, včetně pevných části a kostí
● Sardinky, atlantický, konzerv. v oleji, vrátane pevných častí a kostí
● Sardine, Atlantic, canned in oil, drained solids (incl. bones)
Mušle vařená, obalená, smažená ● Mušle varené, obalené, vyprážané
● Scallop cooked, breaded, fried
Mušle pařená ● Mušle parenie ● Scallop steamed
Garnát, obalený, smažený ● Garnát, obalený, vyprážaný ● Shrimp, breaded, fried
Garnát, konzerv, bez pevných částí ● Garnát, konzerv, bez pevných častí
● Shrimp canned, drained solids
Mečoun, pečený či na roštu ● Mečúň, pečený alebo na rošte
● Swordfish, baked or broiled
Pstruh, pečený či na roštu ● Pstruh, pečený alebo na rošte ● Trout, baked or broiled
Tuňák, pečený či na roštu ● Tuniak, pečený alebo na rošte ● Tuna, baked or broiled
Tuňák konzerv., bez pevných částí, v oleji, jemný ● Tuniak konzerv.,
bez pevných častí, v oleji, jemný ● Tuna canned, drained solids, oil pack, chunk light
Tuňák konzerv., bez pevných částí, ve vodě, jemný ● Tuniak konzerv., Bez pevných
častí, vo vode, jemný ● Tuna canned, drained solids, water pack, chunk light
Tuňák konzerv., bez pevných částí, ve vodě, bílý ● Tuniak konzerv., Bez pevných
častí, vo vode, biely ● Tuna canned, drained solids, water pack, solid white
Salát z tuňáka: lehký tuňák v oleji, nálev, majonézový typ salátové zálivky
● Šalát z tuniaka: ľahký tuniak v oleji, nálev, majonézový typ šalátové zálievky
● Tuna salad: light tuna in oil, pickle relish, mayo type salad dressing
OVOCE A OVOCNÉ ŠŤÁVY ● OVOCIE a ovocné šťavy
● FRUITS & FRUITJUICES
205
206
207
208
209
Jablka syrová, neloupaná ● Jablká surové, nelúpaná ● Apples raw, unpeeled
Jablka syrová, loupaná, na plátky ● Jablká surové, lúpané, na plátky
● Apples raw, peeled, sliced
Jablka sušená ● Jablká sušené ● Apples dried
Jablečná štáva, v lahvi či v konzervě ● Jablková šťava, vo fľaši alebo v konzerve
● Apple juice, bottled or canned
Jablečná omáčka, v konzervě, slazená ● Jablková omáčka, v konzerve, sladená
● Applesauce, canned, sweetened
ENG - 25
210
211
212
213
214
215
216
Jablečná omáčka, v konzervě, neslazená ● Jablková omáčka, v konzerve, nesladená
● Applesauce, canned, unsweetened
Broskve, syrové, bez pecek ● Broskyne, surové, bez kôstok
● Apricots, raw, without pits
Broskve konzerv., půlky, s hustou šťávou ● Broskyne konzerv., Polovičky,
s hustou šťavou ● Apricot canned, halves, fruit & liquids, heavy syrup
Broskve konzerv., půlky, s řídkou šťávou ● Broskyne konzerv., Polovičky,
s riedkou šťavou ● Apricot canned, halves, fruit & liquids, juice pack
Broskve, sušené ● Broskyne, sušené ● Apricots, dried, sulfured
Asijská hruška, syrová ● Ázijská hruška, surové ● Asian pear, raw
Avokádo, syrové, bez slupek a semínek ● Avokádo, surové, bez šupiek a semienok
● Avocados, raw, without skin & seed
OVOCE A OVOCNÉ ŠŤÁVY pokr. ● OVOCIE A Ovocné šťavy pokr
● FRUITS & FRUITJUICES cont
217
219
220
221
222
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
Banány, syrové ● Banány, surové ● Bananas, raw
Ostružiny, syrové ● Černice, surové ● Blackberries, raw
Borůvky, syrové ● Čučoriedky, surové ● Blueberries, raw
Borůvky, zmražené ● Čučoriedky, G555mrazené
● Blueberries, frozen, sweetened, thawed
Karambola, syrová ● Karambola, surová ● Carambola (starfruit), raw
Třešně, kyselé, červené, s peckami, k nz., ve vodě ● Čerešne, kyslé, červené,
s kôstkami, k NZ., Vo vode ● Cherries, sour, red, pitted, canned, water pack
Třešně, sladké, syrové, bez pecek a stonků ● Čerešne, sladké, surové, bez kôstok
a stoniek ● Cherries, sweet raw, without pits & stems
Náplň do třešňového koláče, konz. ● Náplň do čerešňového koláče, konz.
● Cherry pie filling, canned
Brusinky, sušené, slazené ● Brusnice, sušené, sladené
● Cranberries, dried, sweetened
Brusinková omáčka, slazená, konz. ● Brusnicová omáčka, sladené, konz.
● Cranberry sauce, sweetened, canned
Datle bez pecek, celé ● Ďatle bez kôstok, celé ● Dates without pits, whole
Fíky, sušené ● Figy, sušené ● Figs, dried
Ovocný koktejl, konz. ovoce v hustém nálevu ● Ovocný koktail, konz. ovocia
v hustom náleve ● Fruit cocktail, canned, fruit & liquid, heavy syrup
Ovocný koktejl, konz. ovoce v řídkém nálevu ● Ovocný koktail, konz. ovocia
v riedkom náleve ● Fruit cocktail, canned, fruit & liquid, juice pack
Grep, syrový bez slupky, blan a pecek, růžový či červený ● Grep, surový bez šupky,
blán a kôstok, ružový alebo červený ● Grapefruit, raw without peel, membrane
& seeds, pink or red
Grep, syrový bez slupky, blan a pecek, bílý ● Grep, surový bez šupky, blán a kôstok,
biely ● Grapefruit, raw without peel, membrane & seeds, white
Grep, syrový bez slupky, blan a pecek, konz., dílky, řídký nálev ● Grep, surový
bez šupky, blán a kôstok, konz., Dieliky, riedky nálev ● Grapefruit raw without peel,
membrane & seeds, canned, sections, light syrup
Grepová šťáva, syrová, růžová ● Grepový džús, surová, ružová
● Grapefruit juice, raw, pink
ENG - 26
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
Grepová šťáva, syrová, bílá ● Grepový džús, surová, biela
● Grapefruit juice, raw, white
Grepová šťáva, syrová, konz. neslazená ● Grepový džús, surová, konz. nesladená
● Grapefruit juice, raw, canned unsweetened
Grepová šťáva, syrová, konz. slazená ● Grepový džús, surová, konz. sladená
● Grapefruit juice, raw, canned sweetened
Grepová šťáva, syrová, mrazená, neslazená, čirá ● Grepový džús, surová, mrazená,
nesladená, číra ● Grapefruit juice, raw, frozen concentrate, unsweetened, undiluted
Grepová šťáva, syrová, mrazená, neslazená, zakalená ● Grepový džús, surová,
mrazená, nesladená, zakalená ● Grapefruit juice, raw, frozen concentrate,
unsweetened, diluted
Grep, bez pecek, syrový ● Grep, bez kôstok, surový ● Grapes, seedless, raw
Grepová šťáva, konz. či v lahvi ● Grepový šťava, konz. alebo vo fľaši ● Grape juice,
canned or bottled
Grepová šťáva, mrazený koncentrát, slazená, ředědá ● Grepový džús, mrazený koncentrát, sladená, zakalená ● Grape juice, frozen concentrate, sweetened, undiluted
Grepová šťáva, mrazený koncentrát, slazená, neředěná ● Grepový džús, mrazený
koncentrát, sladená, neriedená ● Grape juice, frozen concentrate, sweetened, diluted
Kiwi, syrové, bez slupky ● Kivi, surové, bez šupky ● Kiwi fruit raw, without skin
Citron, syrový, bez slupky ● Citrón, surový, bez šupky ● Lemons raw, without skin
Citronová šťáva, syrová ● Citrónová šťava, surová ● Lemon juice, raw
Citronová šťáva, konz. či v lahvi, neslazená ● Citrónová šťava, konz. alebo vo fľaši,
nesladená ● Lemon juice, canned or bottled, unsweetened
Limetková šťáva, syrová ● Limetková šťava, surová ● Lime juice, raw
Limetková šťáva, konz., neslazená ● Limetková šťava, konz., nesladená
● Lime juice, canned, unsweetened
Mango, syrové, bez slupky a pecek, celé ● Mango, surové, bez šupky a kôstok, celé
● Mangos, raw, without skin & seed, whole
Kantalup, klínky, bez slupky ● Ananásový melón, klinky, bez šupky
● Cantaloupe, wedge, without rind
Meloun cukrový, klínky, bez slupky ● Melón cukrový, klinky, bez šupky
● Honeydew, wedge, without rind
Nektarinka, syrová ● Nektarinka, surová ● Nectarines, raw
Pomeranče, syrové, bez slupky a pecek ● Pomaranče, surové, bez šupky a kôstok
● Oranges, raw, without peel & seeds
Pomerančová šťáva, neupravená, všechny druhy ● Pomarančová šťava, neupravená,
všetky druhy ● Orange juice, raw, all varieties
Pomerančová šťáva, konz., neslazená ● Pomarančová šťava, konz., nesladená
● Orange juice, canned, unsweetened
Pomerančová šťáva, chlazená ● Pomarančová šťava, chladená
● Orange juice, chilled
Pomerančová šťáva, čirá ● Pomarančová šťava, číra ● Orange juice, undiluted
Pomerančová šťáva, kalná ● Pomarančová šťava, zakalená ● Orange juice, diluted
Papája, syrové ● Papája, surové ● Papayas, raw
Broskve, syrové ● Broskyne, surové ● Peaches, raw
Broskve, konz., hustý nálev ● Broskyne, konz., hustý nálev
● Peaches, canned, heavy syrup
ENG - 27
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
Broskve, konz., řídký nálev ● Broskyne, konz., riedky nálev
● Peaches, canned, juice pack
Broskve, sušené ● Broskyne, sušené ● Peaches, dried
Hrušky, syrové ● Hrušky, surové ● Pears, raw
Hrušky, konz., hustý nálev ● Hrušky, konz., hustý nálev ● Pears, canned heavy syrup
Hrušky, konz., řídký nálev ● Hrušky, konz., Rredky nálev ● Pears, canned, juice pack
Ananas, syrový, kostky ● Ananás, surový, kocky ● Pineapple, raw, diced
Ananas, konz., hustý nálev, rozmačkaný, plátky či kusy ● Ananás, konz., hustý nálev,
rozmliaždený, plátky alebo kusy ● Pineapple, canned, heavy syrup, crushed, sliced
or chunks
Ananas, konz., hustý nálev, plátky ● Ananás, konz., hustý nálev, plátky
● Pineapple, canned, heavy syrup, slices
Ananas, konz., řídký sirup, rozmačkaný, plátky či kusy ● Ananás, konz., riedky sirup,
rozmliaždený, plátky alebo kusy ● Pineapple, canned, juice pack, crushed, sliced
or chunks
Ananas, konz., řídký sirup, plátky ● Ananás, konz., riedky sirup, plátky ● Pineapple,
canned, juice pack, slices
Ananasová šťáva, neslazená, konz. ● Ananásová šťava, nesladená, konz.
● Pineapple juice, unsweetened, canned
Banán, bez slupky, syrový ● Banán, bez šupky, surový ● Plantain, without peel, raw
Švestky, syrové ● Slivky, surové ● Plums, raw
Švestky, sušené, bez pecek, nevařené ● Slivky, sušené, bez kôstok, nevarené
● Prunes, dried, pitted, uncooked
Švestky, sušené, dušené, neslazené, v nálevu ● Slivky, sušené, dusené, nesladené,
v náleve ● Prunes, stewed, unsweetened, fruit & liquid
Švestková šťáva, konz. či v lahvi ● Slivková šťava, konz. alebo vo fľaši
● Prune juice, canned or bottled
Hrozinky, bez pecek ● Hrozienka, bez kôstok ● Raisins, seedless
Brusinky, syrové ● Brusnice, surové ● Raspberries, raw
Maliny, mrazené, slazené, rozmrazené ● Maliny, mrazené, sladené, rozmrazené
● Raspberries, frozen, sweetened, thawed
Rebarbora, mrazená, vařená s cukrem ● Rebarbora, mrazená, varená s cukrom
● Rhubarb, frozen, cooked with sugar
Jahody, syrové, velké ● Jahody, surové, veľké ● Strawberries, raw, large
Jahody, syrové, střední ● Jahody, surové, stredné ● Strawberries, raw, medium
Jahody, mrazené, slazené, na plátky, rozmrazené ● Jahody, mrazené, sladené, na
plátky, rozmrazené ● Strawberries, frozen, sweetened, sliced, thawed
Mandarinky, syrové, bez slupky a pecek ● Mandarínky, surové, bez šupky a kôstok
● Tangerines, raw, without peels & seeds
Mandarinky, řídký sirup ● Mandarínky, riedky sirup ● Mandarin oranges, light syrup
Vodní meloun, syrový, klínky ● Vodný melón, surový, klinky
● Watermelon, raw, wedge
OBILNÉ PRODUKTY ● Obilné výrobky ● GRAIN PRODUCTS
292
293
294
Bílé pečivo, suché ● Biele pečivo, suché ● Bagels, plain
Bílé pečivo, skořicové ● Biele pečivo, škoricové ● Bagels, cinnamon raisin
Bílé pečivo, vejce ● Biele pečivo, vajcia ● Bagels, egg
ENG - 28
Banánový chléb, margarín ● Banánový chlieb, margarín
● Banana bread, recipe, margarine
Ječmen, semínka, nevařený ● Jačmeň, semienka, nevarená
296
● Barley, pearled, uncooked
Sušenky, suché či z podmáslí, 2% mléka ● Sušienky, suché alebo z cmaru,
297
2% mlieka ● Biscuits, plain or buttermilk, recipe, 2% milk
Chlazené těsto, pečené, standard ● Chladené cesto, pečené, štandard
298
● Refrigerated dough, baked, regular
OBOHACENÉ PEČIVO ● OBOHATENÉ PEČIVO ● BREADS ENRICHED All Bran
299
Drcená pšenice ● Drvená pšenica ● Cracked wheat
300
Vaječný chléb ● Vaječný chlieb ● Egg bread
Francouzský či vídeňský (vč. kvašeného) ● Francúzsky či viedenský (vr. kvaseného)
301
● French or Vienna (ind. Sourdough)
302
Indický smažený chléb ● Indický vyprážaný chlieb ● Indian fry bread
303
Italský chléb ● Taliansky chlieb ● Italian bread
304
Celozrnný, neopečený ● Celozrnný, neopečený ● Mixed grain, untoasted
305
Vločky, neopečené ● Vločky, neopečené ● Oatmeal, untoasted
306
Pita ● Pita ● Pita
307
Černý chléb, neopečený ● Čierny chlieb, neopečený ● Pumpernickel, untoasted
308
Hrozinkový, neopečený ● Hrozinkový, neopečený ● Raisin, untoasted
309
Žitný, neopečený ● Ražný, neopečený ● Rye, untoasted
310
Žitný, nízkokalorický ● Ražný, nízkokalorický ● Rye, reduced calorie
311
Pšeničný, neopečený ● Pšeničný, neopečený ● Wheat untoasted
312
Pšeničný, nízkokalorický ● Pšeničný, nízkokalorický ● Wheat, reduced calorie
313
Pšeničný, neopečený ● Pšeničný, neopečený ● White, untoasted
314
Bílý, měkký ● Biely, mäkký ● White, soft crumbs
315
Bílý, nízkokalorický ● Biely, nízkokalorický ● White, reduced calorie
316
Celozrnný, neopečený ● Celozrnný, neopečený ● Whole wheat, untoasted
Strouhanka, suchá, strouhaná, obohacená ● Strúhanka, suchá, strúhaná, obohatená
318
● Bread crumbs, dry, grated, plain enriched
Strouhanka, suchá, strouhaná, kořeněná, neobohacená ● Strúhanka, suchá,
320
strúhaná, korenistá, neobohatená ● Bread crumbs, dry, grated, seasoned, unenriched
Chlebová nádivka, suchá směs ● Chlebová plnka, suchá zmes
321
● Bread stuffing, dry mix
Snídaňové pečivo, cereální kůrka, ovocná náplň, bez tuku ● Raňajkové pečivo,
322
cereálne kôrka, ovocná náplň, bez tuku ● Breakfast bar, cereal crust, fruit filling,
CEREÁLIE, VAŘENÉ, KUKUŘIČNÉ OTRUBY, OBOHACENÉ ● Cereálie, varenie,
kukuričné otruby, obohatenie ● BREAKFAST CEREAL, COOKED, CORN GRITS,
ENRICHED
323
Bílé ● Biele ● White
324
Žluté ● Žlté ● Yellow
325
Instantní, suché ● Instantné, suché ● Instant, plain
326
Pšeničná kaše, standard ● Pšeničná kaša, štandard ● Cream of Wheat regular
327
Pšeničná kaše, rychlá ● Pšeničná kaša, rýchla ● Cream of Wheat, quick
Pšeničná kaše, stačí zamíchat, suchá ● Pšeničná kaša, stačí zamiešať, suchá
328
● Cream of Wheat, Mix‘n Eat, plain
295
ENG - 29
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
Ovesná kaše, standard, rychlá či instantní, suchá, neobohacená ● Ovsená kaša,
štandard, rýchla či instantné, suchá, neobohatená ● Oatmeal, regular, quick
or instant, plain, nontortified
Ovesná kaše, instantní, obohacená, suchá ● Ovsená kaša, instantný, obohatená,
suchá ● Oatmeal, instant fortified, plain
Ovesná kaše, instantní, jablka a skořice ● Ovsená kaša, instantné, jablká a škorica
● Quaker Instant Apples & Unnamon
Ovesná kaše, instantní, javorový sirup a hnědý cukr ● Ovsená kaša, instantný,
javorový sirup a hnedý cukor ● Quaker Instant Maple & Brown Sugar
Ovesné cereálie ● Ovsené cereálie ● Wheatena
CEREÁLIE, INSTANTNÍ ● Cereálie, instantné ● BREAKFAST CEREALS,
READY TO EAT
All Bran ● All Bran ● BREADS ENRICHED All Bran
Apple Cinnamon, Cheerio, ● Apple Cinnamon, Cheerio, ● Apple Cinnamon, Cheerios
Apple jacks ● Apple jacks ● Apple Jacks
Stale 4 ● Stale 4 ● Basic 4
Cap’N Crunch ● Cap‘n Crunch ● Cap‘N Crunch
Cheerios ● Cheerios ● Cheerios
Ches, Corn ● Chesa, Corn ● Chex, Corn
Chex, med a ořechy ● Chex, med a orechy ● Chex, Honey Nut
Chex, Multi Bran ● Chex, Multi Bran ● Chex, Multi Bran
Chex, rýže ● Chex, ryža ● Chex, Rice
ChexWheat ● ChexWheat ● Chex, Wheat
Cinnamon Life ● Cinnamon Life ● Cinnamon Life
Cocoa Krispies ● Cocoa Krispies ● Cocoa Krispies
Cocoa Puffs ● Cocoa Puffs ● Cocoa Puffs
Cornflakes, General Mlls,Total ● Cornflakes, General Mlls, Total
● Cornflakes, General Mills,Total
Cornflakes, Kellogg’s ● Cornflakes, Kellogg‘s ● Cornflakes, Kelbgg‘s
Corn Pops ● Corn Pops ● Corn Pops
Crispix ● Crispix ● Crispix
Celo-pšeničné otruby ● Celo-pšeničné otruby ● Complete Wheat Bran Flakes
Froot loops ● Froot loops ● Froot Loops
Frosted Flakes ● Frosted Flakes ● Frosted Flakes
OBILNÉ PRODUKTY pokr. ● Obilné produkty pokr.
● GRAIN PRODUCTS cont.
355
356
357
358
359
360
361
362
Frosted Mini Wben, standard ● Frosted Mini Wben, štandard
● Frosted Mini Wheats, regular
Frosted Mini Wbeste, kousky ● Frosted Mini Wbeste, kúsky
● Frosted Mini Wheats, bite size
Golden Grthams ● Golden Grthams ● Golden Grahams
Cheerios, med a ořechy ● Cheerios, med a orechy ● Honey Nut Cheerios
Clusters, med a ořechy ● Clusters, med a orechy ● Honey Nut Clusters
Kix ● Kix ● Kix
Life ● Life ● Life
Nature Valley, müsli ● Nature Valley, müsli ● Nature Valley, Granola
ENG - 30
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
100% Natural Cereal, vločky, med a hrozinky ● 100% Natural Cereal, vločky, med
a hrozienka ● 100% Natural Cereal, oats, honey, & raisins
100% Natural Cereal, vločky, med a hrozinky, nízkotučné ● 100% Natural Cereal,
vločky, med a hrozienka, nízkotučné ● 100% Natural Cereal, oats, honey, & raisins,
low fat
Product l9 ● Product l9 ● Product 19
Pařená rýže ● Parená ryža ● Puffed Rice
Pařené vločky ● Parené vločky ● Puffed Wheat
Hrozinkové otruby, General Mills,Total ● Hrozienkové otruby, General Mills, Total
● Raisin Bran, General Mills,Total
Hrozinkové otruby, Kellogg’s ● Hrozienkové otruby, Kellogg‘s
● Raisin Bran, Kellogg‘s
Hrozinky, ořechy, otruby ● Hrozienka, orechy, otruby ● Raisin Nut Bran
Rice Krispiea ● Rice Krispiea ● Rice Krispies
Drcený ječmen ● Drvený jačmeň ● Shredded Wheat
Special K ● Špecial K ● Special K
QuakerTossted vločky, med a ořechy ● QuakerTossted vločky, med a orechy
● Quaker Toasted Oatmeal, Honey Nut
Toral, celozrnný ● Toral, celozrnný ● Total,Whole Grain
Wheaties ● Wheaties ● Wheaties
Brownies, kupované, bez polevy, standard ● Brownies, kupované, bez polevy,
štandard ● Brownies, commercial, without icing,
Brownies, kupované, bez polevy, bez tuku ● Brownies, kupované, bez polevy,
bez tuku ● Brownies, commercial, without icing, fat free
Brownies, směs, nízkokalorické ● Brownies, zmes, nízkokalorické
● Brownies, dry mix, reduced cal
Pohanková mouka ● Pohánková múka ● Buckwheat flour, whole groat
Dort, směs ● Tortu, zmes ● Cakes, dry mix, Angelfood
Dort, směs, voda, bílky, bez polevy ● Tortu, zmes, voda, bielky, bez polevy
● Cakes, dry mix,Yellow, light, water, egg whites, no frosting
DORTY, domácí ● TORTA, domáca ● CAKES, RECIPE
Čokoládový, bez polevy ● Čokoládový, bez polevy ● Chocolate without frosting
Perníkový ● Perníkový ● Gingerbread
Lehký ovocný ● Ľahký ovocný ● Shortcake, biscuit
Piškotový, bílý ● Piškótový, biely ● Sponge, white
DORTY, KUPOVANÉ ● TORTA, kúpená ● CAKES, COMMERCIAL
Angelfood ● Angelfood ● Angelfood
Boston Cream ● Boston Cream ● Boston Cream
Čokoládový s čokoládovou polevou ● Čokoládový s čokoládovou polevou
● Chocolate with chocolate frosting
Kávový ● Kávový ● Coffecake, crumb
Ovocný ● Ovocný ● Fruitcake
Pound, máslový ● Pound, maslový ● Pound, Butter
Pound, bez tuku ● Pound, bez tuku ● Pound, fat free
ENG - 31
ZÁKUSKOVÉ DORTY ● ZÁKUSKOVÁ TORTA ● SNACK CAKES
Čokoládový, plněný krémem, poleva ● Čokoládový, plnený krémom, poleva
394
● Chocolate, creme filled, frosting
Čokoládový, poleva, nízkotučný ● Čokoládový, poleva, nízkotučný
395
● Chocolate, frosting, low fat
Žlutý s čokoládovou polevou ● Žltý s čokoládovou polevou
396
● Yellow, with chocolate frosting
397
Tvarohový ● Tvarohový ● Cheesecake
398
Chex Mix ● Chex Mix ● Chex Mix
SUŠENKY ● SUŠIENKY ● COOKIES
399
Máslové, kupované ● Maslové, kupované ● Butter, commercial
S kousky čokolády, kupované, standard ● S kúskami čokolády, kupované, štandard
400
● Chocolate chip, commercial, regular
S kousky čokolády, kupované, nízkotučné ● S kúskami čokolády, kupované,
401
nízkotučné ● Chocolate chip, commercial, reduced fat
S kousky čokolády, kupované, chlazené těsto ● S kúskami čokolády, kupované,
402
chladené cesto ● Chocolate chip, commercial, refrigerated dough
S kousky čokolády, domácí, margarín ● S kúskami čokolády, domáce, margarín
403
● Chocolate chip, recipe, margarine
404
Fíkový ● Figový ● Fig fer
OVESNÉ KAŠE, KUPOVANÉ, S ČI BEZ HROZINEK ● Ovsená kaša, kúpený,
S ALEBO BEZ hrozienok ● OATMEAL, COMMERCIAL, WITH OR WITHOUT RAISINS
405
Standard, velké ● Štandard, veľké ● Regular, large
406
Měkké ● Mäkké ● Soft type
407
Bez tuku ● Bez tuku ● Fat free
408
S hrozinkami ● S hrozienkami ● Recipe with raisins
Arašídové máslo, kupované ● Arašidové maslo, kupované
409
● Peanut butter, commercial
Arašídové máslo, domácí, margarín ● Arašidové maslo, domáce, margarín
410
● Peanut butter, recipe with margarine
Čokoládové s krémovou náplní ● Čokoládové s krémovou náplňou
411
● Chocolate with creme filling
Křehký chléb, kupované, suché ● Krehký chlieb, kupované, suché
412
● Shortbread, commercial, plain
413
Cukrové, kupované ● Cukrové, kupované ● Sugar, commercial
414
Cukrové, chlazené těsto ● Cukrové, chladené cesto ● Sugar, refrigerated dough
415
Cukrové, domácí, margarín ● Cukrové, domáce, margarín ● Sugar, recipe, margarine
416
Vanilkové vafle, nízkotučné ● Vanilkové vafle, nízkotučné ● Vanilla wafer, lower fat
417
Kukuřičné lupínky, suché ● Kukuričné lupienky, suché ● Corn chips, plain
418
Kukuřičný chléb, směs ● Kukuričný chlieb, zmes ● Cornbread, mix
Kukuřičný chléb, domácí, 2% mléka ● Kukuričný chlieb, domáci, 2% mlieka
419
● Cornbread, recipe, 2% milk
Kukuřičná kaše, žlutá, suchá, celozrnná ● Kukuričná kaša, žltá, suchá, celozrnná
420
● Cornmeal, yellow, dry, whole grain
Kukuřičná kaše, odklíčná, obohacená ● Kukuričná kaša, odklíčná, obohatená
421
● Cornmeal, degermed, enriched
ENG - 32
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
Kukuřičný škrob ● Kukuričný škrob ● Cornstarch
Kuskus, nevařený ● Kuskus, nevarené ● Couscous, uncooked
SUŠENKY ● SUŠENKY ● CRACKERS
Sýrové ● Syrové ● Cheese
Grahamové, suché Ï Grahamové, suché Ï Graham, plain
Grahamové, drcené ● Grahamové, drvené ● Graham, crushed
Toast melba, suchý ● Toast Melba, suchý ● Melba toast, plain
Žitná oplatka, celozrnná, suchá ● Žitná oplátka, celozrnná, suchá
● Rye wafer, whole grain, plain
Slaná oplatka ● Slaná oplátka ● Saltine
Standardní sušenka, malá ● Štandardné sušienka, malá
● Standard cracker, bite sized
Standardní sušenka, kulatá ● Štandardné sušienka, okrúhla
● Standard cracker, round
Pšeničná tenká ● Pšeničná tenká ● Wheat thin
Celozrnná ● Celozrnná ● Whole wheat
Krutony, kořeněné ● Krutóny, korenené ● Croutons, seasoned
Plundrové koláče, sýrové ● Plundrové koláče, syrové ● Danish pastry, cheese
Plundrové koláče, ovocné ● Plundrové koláče, ovocné ● Danish pastry, fruit
Kobliha ● Kobliha ● Doughnut, cake
Kobliha, kvašené těsto, poleva ● Kobliha, kvasené cesto, poleva
● Doughnut, yeast leavened, glazed
Muffin, suchý, neopečený ● Muffin, suchý, neopečený
● English muffin, plain, uncoasted
Chléb ve vajíčku, domácí, 2% mléka, na margarínu ● Chlieb vo vajíčku, domáce,
2% mlieka, na margarínu ● French toast, recipe, 2% milk, fried in margarine
Chléb ve vajíčku, mrazený ● Chlieb vo vajíčku, mrazený ● French toast, frozen
Müsli tyčinka, tvrdá, suchá ● Müsli tyčinka, tvrdá, suchá ● Granola bar, hard, plain
Müsli tyčinka, suchá, bez polevy, s kousky čokolády ● Müsli tyčinka, suchá, bez polevy, s kúskami čokolády ● Granola bar, soft, uncoated, chocolate chip
Müsli tyčinka, měkká, bez polevy, hrozinky ● Müsli tyčinka, mäkká, bez polevy,
hrozienka ● Granola bar, soft, uncoated, raisin
Makarony (kolínka), obohacené, vařené ● Makaróny (kolienka), obohatené, varené
● Macaroni (elbows), enriched, cooked
Nekynutý chléb, suchý ● Nekysnutý chlieb, suchý ● Matzo, plain
MUFFINY ● Muffin ● MUFFINS
Borůvkový, kupovaný ● Čučoriedkový, kupovaný ● Blueberry, commercial
Borůvkový, ze směsi ● Čučoriedkový, zo zmesi ● Blueberry, mix
Otruby s hrozinkami ● Otruby s hrozienkami ● Bran with raisins
Kukuřičný, kupovaný ● Kukuričný, kupovaný ● Corn, commercial
Kukuřičný, ze směsi ● Kukuričný, zo zmesi ● Corn, mix
Ovesné otruby, kupovaný ● Ovsené otruby, kupovaný ● Oatbran, commercial
Nudle, chow mein, konz. ● Rezance, Chow mein, konz.
● Noodles, chow mein, canned
Nudle (vaječné), obohacené, vařené, standard ● Rezance (vaječné), obohatené,
varené, štandard ● Noodles (egg), enriched,cooked, regular
ENG - 33
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
Nudle (vaječné), obohacené, vařené, špenát ● Rezance (vaječné), obohatené,
varené, špenát ● Noodles (egg), enriched,cooked, spinach
Cereální tyčinka NUTRI GRAIN, ovocná ● Cereálna tyčinka NUTRI Grain, ovocná
● NUTRI GRAIN Cereal Bar, fruit
Ovesné otruby, nevařené ● Ovsené otruby, nevarené ● Oat bran, uncooked
Palačinky, mrazené, hotové ● Palacinky, mrazené, hotové ● Pancakes, frozen, ready
Palačinky, směs ● Palacinky, zmes ● Pancakes, complete mix
Palačinky, směs, 2% mléka, vejce a olej ● Palacinky, zmes, 2% mlieka, vajcia a olej
● Pancakes, mix, 2% milk, egg & oil
Dortová krusta, pečená, domácí ● Tortová krusta, pečená, domáca
● Pie crust baked, recipe
Dortová krusta, pečená, mrazená ● Tortová krusta, pečená, mrazená
● Pie crust, baked, frozen
Dortová krusta, z grahamových sušenek ● Tortová chrastičky z grahamových
sušienok ● Pie crust, graham cracker
KOLÁČ, KUPOVANÝ ● KOLÁČ, kúpený ● PIE, COMMERCIAL
Jablečný ● Jablkový ● Apple
Borůvkový ● Čučoriedkový ● Blueberry
Třešňový ● Čerešňový ● Cherry
Čokoládový krém ● Čokoládový krém ● Chocolate creme
Citronový sníh ● Citrónový sneh ● Lemon meringue
Pekanový ● Pekanový ● Pecan
Dýňový ● Tekvicový ● Pumpkin
KOLÁČ, DOMÁCÍ ● KOLÁČ, DOMÁCI ● PIE, RECIPE
Jablečný ● Jablkový ● Apple
Borůvkový ● Čučoriedkový ● Blueberry
Třešňový ● Čerešňový ● Cherry
Citronový sníh ● Citrónový sneh ● Lemon meringue
Pekanový ● Pekanový ● Pecan
Dýňový ● Tekvicový ● Pumpkin
Popcorn, nesolený ● Popcorn, nesolený ● Popcorn, air popped, unsalted
Popcorn, olej, solený ● Popcorn, olej, solený ● Popcorn, oil popped, salted
Popcorn, karamel, ořechy ● Popcorn, karamel, orechy ● Popcorn, caramel, peanuts
Popcorn, sýrový ● Popcorn, syrový ● Popcorn, cheese flavor
Slané tyčinky ● Slané tyčinky ● Pretzels, stick
Slané preclíčky ● Slané praclíky ● Pretzels, twisted
RÝŽE ● RYŽA ● RICE
Bílá, dlouhozrnná, syrová ● Biela, dlhozrnná, surová ● White, long grain, raw
Bílá, dlouhozrnná, vařená ● Biela, dlhozrnná, varená ● White, long grain, cooked
Bílá, dlouhozrnná, instantní ● Biela, dlhozrnná, instantná ● White, long grain, instant
Předvařená, syrová ● Predvarená, surová ● Parboiled, raw
Předvařená, vařená ● Predvarená, varená ● Parboiled, cooked
Divoká, vařená ● Divoká, varená ● Wild, cooked
Rýžový koláč, hnědá rýže, suchý ● Ryžový koláč, hnedá ryža, suchý ● Rice cake,
brown rice, plain
Sladkost RICE KRISPIES ● Sladkosť RICE Krispies ● RICE KRISPIES Treat
ENG - 34
491
492
493
494
495
496
Rohlík ● Rožok ● Rolls, dinner
Rohlík, hamburger či párek v rohlíku ● Rožok, hamburger alebo párok v rožku
● Rolls, hamburger or hotdog
Špagety, vařené, obohacené ● Špagety, varené, obohatené ● Spaghetti, cooked,
enriched
Špagety, celozrnné ● Špagety, celozrnné ● Spaghetti, whole wheat
Sladké rohlíky, skořice, hrozinky, kupované ● Sladké rožky, škorica, hrozienka,
kupované ● Sweet rolls, cinnamon, with raisins, commercial
Sladké rohlíky, skořice, chlazené těsto, pečené, poleva ● Sladké rožky, škorica,
chladené cesto, pečené, poleva ● Sweet rolls, cinnamon, refrigerated, dough, baked,
with frosting
OBILNÉ PRODUKTY pokr. ● Obilné produkty pokr.
● GRAIN PRODUCTS cont.
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
Taco, pečené ● Taco, pečené ● Taco shell, baked
Tapioka, zrnka, suchá ● Tapioka, zrnká, suchá ● Tapioca, pearl, dry
Toustový chléb, ovocný ● Toustový chlieb, ovocný ● Toaster pastries, fruit
Toustový chléb, nízkotučný ● Toustový chlieb, nízkotučný ● Toaster pastries, low fat
Tortilla lupínky, suché, standard ● Tortilla lupienky, suché, štandard
● Tortilla chips, plain, regular
Tortilla lupínky, nízkotučné, pečené ● Tortilla lupienky, nízkotučné, pečené
● Tortilla chips, low fat, baked
Tortilla lupínky, nacho, standard ● Tortilla lupienky, nach, štandard
● Tortilla chip, nacho, regular
Tortilla lupínky, nacho, lehké, nízkotučné ● Tortilla lupienky, nach, ľahké, nízkotučné
● Tortilla chip, nacho, light, reduced fat
Tortilla, polotovar, kukuřičná ● Tortilla, polotovar, kukuričná
● Tortilla, ready to cook, corn
Tortilla, polotovar, pšeničná ● Tortilla, polotovar, pšeničná
● Tortilla, ready to cook, flour
Oplatky, suché, domácí ● Oblátky, suché, domáce ● Waffles, plain, recipe
Oplatky, suché, mrazené, opečené ● Oblátky, suché, mrazené, opečené
● Waffles, plain, frozen, toasted
Oplatky, suché, nízkotučné ● Oblátky, suché, nízkotučné ● Waffles, plain, low fat
Pšeničná mouka, veškeré použití, obohacená, přesitá ● Pšeničná múka, všetky
použitia, obohatená, presiata ● Wheat flours, all purpose, enriched, sifted, spooned
Pšeničná mouka, veškeré použití, obohacená, nepřesitá ● Pšeničná múka, všetky použitia, obohatená, nepresiata ● Wheat flours, all purpose, enriched, unsifted, spooned
Chléb, obohacený ● Chlieb, obohatený ● Bread, enriched
Mouka na dorty či pečivo, obohacená, nepřesitá ● Múka na torty alebo pečivo,
obohatená, nepřesitá ● Cake or pastry flour, enriched, unsifted, spooned
Samokynoucí, obohacená, nepřesitá ● Samokysnúca, obohatená, nepresiata
● Self rising, enriched, unsifted, spooned
Celozrnná, tvrdá pšenice, míchaná ● Celozrnná, tvrdá pšenica, miešaná
● Whole wheat; hard wheats, stirred, spooned
Pšeničná, opečená, suchá ● Pšeničná, opečená, suchá ● Wheat germ, toasted, plain
ENG - 35
LUŠTĚNINY, OŘECHY A SEMÍNKA ● Strukoviny, orechy a semienka
● LEGUMES, NUTS & SEEDS
517
Mandle, loupané ● Mandle, lúpané ● Almonds, shelled
FAZOLE, SUCHÉ, VAŘENÉ ● FAZUĽA, SUCHÁ, VARENÁ ● BEANS, DRY, COOKED
519
Černé ● Čierna ● Black
520
Velké ● Veľká ● Great Northern
521
Červené ● Červená ● Kidney, red
522
Lima ● Lima ● Lima
523
Hrách ● Hrach ● Pea, navy
524
Pinto ● Pinto ● Pinto
KONZ., V NÁLEVU ● Konz., V náleve ● CANNED, SOLIDS & LIQUID
Pečené fazole, suché či vegetariánské ● Pečená fazuľa, suchá alebo vegetariánska
525
● Baked beans, plain or vegetarian
526
Červené ● Červená ● Kidney, red
527
Lima ● Lima ● Lima
528
Bílé ● Biela ● White
529
Černooké, suché, vařené ● Čiernooká, suchá, varená ● Black eyed peas, dry, cooked
Černooké, suché, konz., v nálevu ● Čiernooká, suchá, konz., v náleve
530
● Black eyed peas, dry, canned, solids & liquids
531
Brazilské ořechy, bez slupek ● Brazílske orechy, bez šupiek ● Brazil nuts, shelled
532
Mouka karob ● Múka karob ● Carob flour
Kešu, solené, suché, pražené ● Kešu, solené, suché, pražené
533
● Cashews, salted, dry roasted
Kešu, solené, na oleji pražené ● Kešu, solené, na oleji pražené
534
● Cashews, salted, oil roasted
Kaštan, Evropský, pražený, bez slupek ● Gaštan, Európsky, pražený, bez šupiek
535
● Chestnuts, European, roasted, shelled
536
Cizrna, suchá, vařená ● Cícer, suchý, varený ● Chickpeas, dry, cooked
Cizrna, suchá, konz., v nálevu ● Cícer, suchý, konz., v náleve
537
● Chickpeas, dry, canned, solids & liquids
Kokos, syrový, strouhaný, nebalený ● Kokos, surový, strúhaný, zlomkový
538
● Coconut, raw, shredded, not packed
Kokos, syrový, strouhaný, sušený, slazený ● Kokos, surový, strúhaný, sušený,
539
sladený ● Coconut, raw, shredded, dried, sweetened
540
Lískové ořechy, sekané ● Lieskové orechy, sekané ● Hazelnuts, chopped
541
Hummus, kupovaný ● Hummus, kupovaný ● Hummus, commercial
542
Čočka, suchá, vařená ● Šošovica, suchá, varená ● Lentils, dry, cooked
Ořechy makadam, suché, pražené, solené ● Orechy makadam, suché, pražené,
543
solené ● Macadamia nuts, dry roasted, salted
Burské ořechy, suché, pražené ● Búrske orechy, suché, pražené
544
● Peanuts, dry roasted
Burské ořechy, suché, pražené na oleji ● Búrske orechy, suché, pražené na oleji
545
● Peanuts, oil roasted
Burské ořechy, suché, pražené, solené ● Búrske orechy, suché, pražené, solené
546
● Peanuts, dry roasted, salted
ENG - 36
547
549
550
551
552
553
554
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
568
569
Burské ořechy, suché, pražené, nesolené ● Búrske orechy, suché, pražené, nesolené
● Peanuts, dry roasted, unsalted
Burské ořechy, na oleji pražené, solené ● Búrske orechy, na oleji pražené, solené
● Peanuts, oil roasted, salted
Arašídové máslo, standard, krémové ● Arašidové maslo, štandard, krémové
● Peanut butter, regular, smooth
Arašídové máslo, standard, s kousky ● Arašidové maslo, štandard, s kúskami
● Peanut butter, regular, chunk
Arašídové máslo, nízkotučné, krémové ● Arašidové maslo, nízkotučné, krémové
● Peanut butter, reduced fat smooth
Hrachové lusky, půlené, suché, vařené ● Hrášok, polený, suchý, varený
● Peas, split, dry, cooked
Pekanové ořechy půlené ● Pekanové orechy polené ● Pecan halves
Borové ořechy, bez slupek ● Borovicové orechy, bez šupiek ● Pine nuts, shelled
Pistácie, suché, pražené, solené, bez slupek ● Pistácie, suché, pražené, solené,
bez šupiek ● Pistachio nuts, dry roasted, salt, shelled
Dýňová semínka, pražená, solená ● Tekvicové semienka, pražená, solená
● Pumpkin kernels, roasted, salt
Červené fazole, konz. ● Červená fazuľa, konz. ● Refried beans, canned
Sezamová semínka ● Sezamové semienka ● Sesame seeds
Sojové boby, suché, vařené ● Sójové bôby, suché, varené ● Soybeans, dry, cooked
SOJOVÉ PRODUKTY ● Sójové produkty ● SOY PRODUCTS
Miso ● Miso ● Miso
Sojové mléko ● Sójové mlieko ● Soy milk
Tofu, tvrdé ● Tofu, tvrdé ● Tofu, firm
Tofu, měkké ● Tofu, mäkké ● Tofu, soft
Slunečnicová semínka, suchá, pražená, solená ● Slnečnicové semienka, suché,
pražené, solené ● Sunflower seed, dry roasted, salt
Tahini ● Tahini ● Tahini
Vlašský ořech, sekaný ● Vlašský orech, sekaný ● Walnuts, English, chopped
MASO A MASITÉ PRODUKTY ● MÄSO A Masi PRODUKTY
● MEAT & MEAT PRODUCTS
571
572
573
574
575
576
577
578
Hovězí vařené, dušené či pečené, libové i tlusté ● Hovädzie varené, dusené
alebo pečené, chudé aj hrubé ● Beef cooked, cuts braised or pot roast, lean & fat
Hovězí vařené, dušené či pečené, pouze libové ● Hovädzie varené, dusené
alebo pečené, len chudé ● Beef cooked, cuts braised or pot roast,
Hovězí vařené, zadní, libové i tlusté ● Hovädzie varené, zadné, chudé aj hrubé
● lean only
Hovězí vařené, zadní, pouze libové ● Hovädzie varené, zadné, len chudé
● Beef cooked, bottom round, lean & fat
Sekaná, na rožni, 83% libového ● Sekaná, na ražni, 83% chudého
● Beef cooked, bottom round, lean only
Sekaná, na rožni, 79% libového ● Sekaná, na ražni, 79% chudého
● Gound beef, broiled, 83% lean
Sekaná, na rožni, 73% libového ● Sekaná, na ražni, 73% chudého
● Gound beef, broiled, 73% lean
Játra, smažená ● Pečienka, vyprážaná ● Liver, fried, sliver
ENG - 37
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
Žebra, pečená v troubě, libová i tlustá ● Rebrá, pečená v rúre, chudé aj tučné
● Roast oven cooked, rib, lean & fat
Žebra, pečená v troubě, pouze libová ● Rebrá, pečená v rúre, len chudé
● Roast, oven cooked, rib, lean only
Hovězí zadní, libové i tlusté ● Hovädzie zadné, chudé aj hrubé
● Eye of round, lean & fat
Hovězí zadní, pouze libové ● Hovädzie zadné, len chudé ● Eye of round, lean only
Steak, svíčková, na rožni, libové i tlusté ● Steak, sviečková, na ražni, chudé aj hrubé
● Steak, sirloin, broiled, piece, lean & fat
Steak, svíčková, na rožni, pouze libové ● Steak, sviečková, na ražni, len chudé
● Steak, sirloin, broiled, piece, lean only
Hovězí, konz., v nálevu ● Hovädzie, konz., V náleve ● Beef, canned, corned
Hovězí, sušené, sekané ● Hovädzie, sušené, sekané ● Beef, dried, chipped
Jehněčí, vařené, kotlety, libové i tlusté ● Jahňacie, varené, kotlety, chudé aj hrubé
● Lamb, cooked, chops, lean & fat
Jehněčí, vařené, kotlety, pouze libové ● Jahňacie, varené, kotlety, len chudé
● Lamb, cooked, chops, lean only
Jehněčí, vařené, svíčková na rožni, libové i tlusté ● Jahňacie, varené, sviečková
na ražni, chudé aj tučné ● Lamb cooked, loin broiled, lean & fat
Jehněčí, vařené, svíčková na rožni, pouze libové ● Jahňacie, varené, sviečková
na ražni, len chudé ● Lamb, cooked, loin broiled, lean only
Jehněčí, pečené, stehno, libové i tlusté ● Jahňacie, pečené, stehno, chudé aj hrubé
● Lamb, leg, roasted, lean & fat
Vepřové, naložené, vařené, slanina ● Bravčové, naložené, varené, slanina
● Pork, cured, cooked, bacon regular
Vepřové, naložené, vařené, slanina kanadská ● Bravčové, naložené, varené, slanina
kanadská ● Pork, cured, cooked, bacon, Canadian
Šunka, libová i tlustá ● Šunka, chudá aj tučná ● Ham, lean & fat
Šunka, konz. ● Šunka, konz. ● Ham, canned
Vepřové, čerstvé, vařené, libové i tlusté ● Bravčové, čerstvé, varené, chudé aj hrubé
● Pork, fresh, cooked, lean & fat
Šunka, kýta, pečená, libová i tlustá ● Šunka, stehno, pečená, chudé aj tučné
● Ham, leg, roasted, piece, lean & fat
Žebra, pečená, libová i tlustá ● Rebrá, pečené, chudé aj tučné ● Rib roast, lean & fat
Žebra, libová i tlustá, vařená, zadní ● Rebrá, chudé aj tučné, varené, zadné
● Ribs, lean & fat, cooked, backribs
Žebra, libová i tlustá, vařená, zadní, dušená ● Rebrá, chudé aj tučné, varené, zadné,
dusené ● Ribs, lean & fat, cooked, spareribs, braised
Klobásy, lunchmeat, boloňská, hovězí i vepřové ● Klobásy, lunchmeat, Bolonská,
hovädzie i bravčové ● Sausages, Lunch Meat, Bologna, beef & pork
Klobásy, hnědé, vařené ● Klobásy, hnedé, varené
● Sausages, brown & serve, cooked
Šunka, vařená, standard ● Šunka, varená, štandard ● Cooked ham, regular
Šunka, vařená, extra libová ● Šunka, varená, extra chudá ● Cooked ham, extra lean
Frankfurtská, hovězí i vepřeová ● Frankfurtská, hovädzie i bravčové
● Frankfurter, beef & pork
ENG - 38
606
607
608
609
610
611
612
Frankfurtská, hovězí i vepřeová ● Frankfurtská, hovädzia i bravčová
● Frankfurter, beef
Vepřová klobása, vařená, celá ● Bravčová klobása, varená, celá
● Pork sausage, cooked, link
Vepřová klobása, vařená, placky ● Bravčová klobása, varená, placky
● Pork sausage, cooked, patty
Salám, hovězí i vepřový, vařený ● Saláma, hovädzia aj bravčová, varená
● Salami, beef & pork, cooked
Salám, hovězí i vepřový, suchý ● Saláma, hovädzia aj bravčová, suché
● Salami, beef & pork, dry
Vídeňská klobása ● Viedenská klobása ● Vienna sausage
Telecí, libové i tlusté, vařené, dušená kotleta ● Teľacie, chudé aj hrubé, varené,
dusená kotleta ● Veal, lean & fat, cooked, cutlet braised
MÍCHANÁ A RYCHLÁ JÍDLA ● MIEŠANé A RÝCHLE JEDLÁ
● MIXED DISHES & FAST FOODS
Hovězí makarony, mrazené, HEALTHY CHOICE ● Hovädzie makaróny, mrazené,
HEALTHY CHOICE ● Beef macaroni, frozen, HEALTHY CHOICE
614
Dušené hovězí, konz. ● Dusené hovädzie, konz. ● Beef stew, canned
615
Kuřecí koláč, mrazený ● Kurací koláč, mrazený ● Chicken pot pie, frozen
Chili con carne s fazolemi, konz. ● Chili con carne s fazuľami, konz.
616
● Chili con carne with beans, canned
Těstoviny se sýrem, konz., s kukuřičným olejem ● Cestoviny so syrom, konz.,
617
s kukuričným olejom ● Macaroni & cheese, canned, with corn oil
Bezmasé hamburgerové placky, mrazené ● Bezmäsité mleté placky, mrazené
618
● Meatless burger patty, frozen, MORNINGSTAR FARMS
Boloňské špagety, mrazené ● Bolonské špagety, mrazené
619
● Spaghetti bolognese, frozen, HEALTHY CHOICE
620
Špenát, domácí ● Špenát, domáci ● Spinach souffle, home-prepared
Tortellini, těstoviny se sýrovou náplní, mrazené ● Tortellini, cestoviny so syrovou
621
náplňou, mrazené ● Tortellini, pasta with cheese filling, frozen
RYCHLÁ JÍDLA, SNÍDANĚ ● RÝCHLE JEDLÁ, RAŇAJKY ● FAST FOODS, BREAKFAST
ITEMS
622
Pečivo s vejcem, klobása ● Pečivo s vajcom, klobása ● Biscuit with egg & sausage
623
Plundrové pečivo, ovocné ● Plundrové pečivo, ovocné ● Danish pastry, fruit
624
Plundrové pečivo, se sýrem ● Plundrové pečivo, so syrom ● Danish pastry, cheese
625
Chléb ve vajíčku s máslem ● Chlieb vo vajíčku s maslom ● French toast with butter
626
Bramborové placičky ● Zemiakové placky ● Hash brown potatoes
627
Palačinky, máslo a sirup ● Palacinky, maslo a sirup ● Pancakes, butter & syrup
628
Burrito, fazole a sýr ● Burrito, fazuľa a syr ● Burrito, beans & chesse
629
Burrito, fazole a maso ● Burrito, fazuľa a mäso ● Burrito, beans & meat
CHEESEBURGER, STANDARD S OBLOHOU ● Cheeseburger, STANDARD
s oblohou ● CHEESEBURGER, REGULAR WITH CONI
Dvojité maso, omáčka z majonézy ● Dvojité mäso, omáčka z majonézy
630
● Double patty, mayo type dressing
631
Jedno maso ● Jedno mäso ● Single patty
613
ENG - 39
CHEESEBURGER, STANDARD BEZ OBLOHY ● Cheeseburger, STANDARD
BEZ Obloha ● CHEESEBURGER, REGULAR, PLAIN
632
Dvojité maso ● Dvojité mäso ● Double patty
633
Dvojité maso, trojitá houska ● Dvojité mäso, trojitá žemľa ● Double patty, 3-piece bun
634
Obyčejná houska ● Obyčajná žemľa ● Single bun
MÍCHANÁ A RYCHLÁ JÍDLA pokr. ● MIEŠANÉ A RÝCHLE JEDLÁ pokr.
● MIXED DISHES & FAST FOODS cont.
CHEESEBURGER, VELKÝ S OBLOHOU ● Cheeseburger, VEĽKÝ s oblohou
● CHEESEBURGER, LARGE WITH CONDIMENTS
Jedno maso, omáčka z majonézy a zeleniny ● Jedno mäso, omáčka z majonézy
635
a zeleniny ● Single patty, with mayo type dressing & vegetables
Kuřecí steak (obalený a smažený), sandwich, bez oblohy ● Kurací steak (obalený
636
a vyprážaný), sandwich, bez oblohy ● Chicken fillet (breaded & fried) sandwich, plain
Kuřecí kousky, bez kostí (obalené a smažené), bez oblohy ● Kuracie kúsky, bez kostí
637
(obalené a vyprážané), bez oblohy ● Chicken pieces, boneless (breaded & fried),
plain
638
Chili con carne ● Chili con carne ● Chili con carne
639
Letní salát ● Letný šalát ● Coleslaw
Zmrzlina, vanilkové, točená, kornout ● Zmrzlina, vanilková, točená, kornút
640
● Ice milk, vanilla, soft, cone
Zmrzlinový pohár, horká čokoláda ● Zmrzlinový pohár, horúca čokoláda
641
● Sundae, hot fudge
Rybí sandwich, tatarská omáčka, sýr ● Rybacie sandwich, tatárska omáčka, syr
642
● Fish sandwich, tartar sauce, cheese
643
Hranolky ● Hranolky ● French fries
HAMBURGER, STANDARD S OBLOHOU ● HAMBURGER, STANDARD s oblohou
● HAMBURGER, REGULAR WITH CONDiments
644
Dvojité maso ● Dvojité mäso ● Double patty
Jedno maso, omáčka z majonézy a zeleniny ● Jedno mäso, omáčka z majonézy
645
a zeleniny ● Single patty
VELKÝ S OBLOHOU, OMÁČKA Z MAJONÉZY, ZELENINA ● VEĽKÝ s oblohou,
omáčky z majonézy, ZELENINA ● LARGE WITH CONDIMENTS, MAYO TYPE
DRESSING, VEGETABLES
646
Dvojité maso ● Dvojité mäso ● Double patty
647
Jedno maso ● Jedno mäso ● Single patty
648
Párek v rohlíku, bez oblohy ● Párok v rožku, bez oblohy ● Hot. dog, plain
649
Párek v rohlíku, chili ● Párok v rožku, chili ● Hot dog, chili
650
Bramborová kaše ● Zemiaková kaša ● Mashed potatoes
Cibulové kroužky, obalené, smažené ● Cibuľové krúžky, obalené, vyprážané
651
● Onion rings, breaded, fried
652
Pizza, sýrová ● Pizza, syrová ● Pizza, cheese
653
Pizza, salámová ● Pizza, salámová ● Pizza, pepperoni
654
Salát, kuře, bez dresingu ● Šalát, kurča, bez dresingu ● Salad, chicken, no dressing
655
Shake, čokoládový ● Shake, čokoládový ● Shake, chocolate
656
Shake, vanilkový ● Shake, vanilkový ● Shake, vanilla
657
Garnát, obalený, smažený ● Garnát, obalený, vyprážaný ● Shrimp, breaded, fried
ENG - 40
658
659
660
661
Sandwich, olej a ocet, sýr, salám, šunka, zelenina ● Sandwich, olej a ocot, syr, salámu, šunka, zelenina ● Sub sandwich, oil & vinegar, cheese, salami, ham, vegetable
Sandwich, pečené hovězí, majonéza, zelenina ● Sandwich, pečené hovädzie,
majonéza, zelenina ● Sub sandwich, roast beef, mayo, vegetable
Sandwich, tuňákový salát, majonéza, salát ● Sandwich, tuniakový šalát, majonéza,
šalát ● Sub sandwich, tuna salad, mayo, lettuce
Taco, hovězí ● Taco, hovädzie ● Taco, beef
DRŮBEŽ A DRŮBEŽÍ PRODUKTY ● Hydiny a hydinové produktov
● POULTRY & POULTRY PROD-
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
KUŘE ● Kurča ● CHICKEN
SMAŽENÉ V TUKU, OHŘÍVANÉ S KŮŽÍ ● Vyprážaný v TUKU, ohrievaná
S POKOŽKOU ● FRIED IN SHORTENING, MEAT WITH SKIN
V těstíčku, prsa, s kostí ● V cestíčku, prsia, s kostí ● Batter dipped, breast, with bones
V těstíčku, stehna celá ● V cestíčku, stehná celé ● Batter dipped, drumstick
V těstíčku, stehna ● V cestíčku, stehná ● Battered dipped, thigh
V těstíčku, křidýlka ● V cestíčku, krídielka ● Batter dipped, wing
Prsa s kostí, obalená v mouce ● Prsia s kosťou, obalená v múke
● Flour coated, breast with bones
Stehna celá, obalená v mouce ● Stehná celé, obalené v múke
● Flour coated, drumstick
Samotné maso, smažené, tmavé ● Samotné mäso, vyprážané, tmavé
● Fried, meat only, dark
Samotné maso, smažené, světlé ● Samotné mäso, vyprážané, svetlé
● Fried, meat only, light
Prsa s kostí a kůží, pečená ● Prsia s kosťou a kožou, pečené
● Roasted, breast with bone & skin
Stehna celá, pečená ● Stehná celá, pečené ● Roasted, drumstick
Stehna, pečená ● Stehná, pečené ● Roasted, thigh
Kuřecí droby, povařené ● Kuracie vnútornosti, povarené ● Chicken giblets, simmered
Kachní maso, pečené ● Kačacie mäso, pečené ● Duck, roasted, flesh
KRŮTA ● Morčacia ● TURKEY
Samotné maso, pečené, tmavé ● Samotné mäso, pečené, tmavé
● Turkey, roasted, meat only, dark
Samotné maso, pečené, světlé ● Samotné mäso, pečené, svetlé
● Turkey, roasted, meat only, light
Mleté, placky, ze syrového masa, vařené ● Mleté, placky, zo surového mäsa, varené
● Ground, cooked, patty, from raw
Krůtí droby, povařené ● Morčacie vnútornosti, povarené ● Turkey, giblets, simmered
DRŮBEŽÍ PRODUKTY ● HYDINOVÉ PRODUKTY ● POULTRY FOOD PRODUCTS
Kuřecí, konz., bez kosti ● Kuracie, konz., Bez kosti ● Chicken, canned, boneless
Krůtí, placky, obalené či naklepané, smažené ● Morčacie, placky, obalené
alebo naklepané, vyprážané ● Turkey, patties, breaded or battered, fried
POLÉVKY, OMÁČKY A ŠŤÁVY ● POLIEVKY, OMÁČKY A ŠŤAVY
● SOUPS. SAUCES & GRAVIES
POLÉVKY KONZ., KONDENZOVANÉ, PŘIPRAVENÉ Z PLNOTUČNÉHO MLÉKA
● POLIEVKY konz., Kondenzované, PRIPRAVENÉ z plnotučného mlieka
● SOUPS CANNED, CONDENSED, PREPARED WITH WHOLE MILK
ENG - 41
681
682
683
684
Hustá polévka z mušlí ● Hustá polievka z mušlí ● Clam Chowder, New England
Kuřecí krémová ● Kuracia krémová ● Cream of Chicken
Houbová krémová ● Hubová krémová ● Cream of Mushroom
Rajská ● Rajská ● Tomato
KONZ., KONDENZOVANÉ, PŘIPRAVENÉ Z VODY ● Konz., Kondenzované,
PRIPRAVENÉ Z VODY ● CANNED, CONDENSED, PREPARED WITH WATER
685
Hovězí vývar, bujón ● Hovädzí vývar, bujón ● Beef broth, bouillon
686
Hovězí nudlová ● Hovädzia rezancová ● Beef noodle
687
Kuřecí nudlová ● Kuracia rezancová ● Chicken noodle
688
Kuřecí s rýží ● Kuracia s ryžou ● Chicken & Rice
Hustá polévka z mušlí, Manhattan ● Hustá polievka z mušlí, Manhattan
689
● Clam Chowder, Manhattan
690
Kuřecí krémová ● Kuracia krémová ● Cream of Chicken
691
Houbová krémová ● Hubová krémová ● Cream of Mushroom
692
Italská polévka ● Talianska polievka ● Minestrone
693
Hrachová, zelená ● Hrachová, zelená ● Pea, green
694
Rajská ● Rajská ● Tomato
695
Hovězí zeleninová ● Hovädzia zeleninová ● Vegetable beef
696
Zeleninová vegetariánská ● Zeleninová vegetariánska ● Vegetarian vegetable
KONZ., POLOTOVAR, S KOUSKY ● Konz., POLOTOVARY, s kúskami
● CANNED, READY TO SERVE, chunky
697
Kuřecí nudlová ● Kuracia rezancová ● Chicken Noodle
698
Kuřecí, zeleninová ● Kuracia, zeleninová ● Chicken, vegetable
699
Hovězí zeleninová ● Hovädzia zeleninová ● Vegetable beef
KONZ., POLOTOVAR, NÍZKOTUČNÉ, SNÍŽENÝ OBSAH SODIA ● Konz., POLOTOVARY,
nízkotučné, primeraný obsah sódia ● CANNED, READY TO SERVE, LOW FAT,
REDUCED SODIUM
700
Kuřecí vývar ● Kurací vývar ● Chicken broth
701
Kuřecí nudlová ● Kuracia rezancová ● Chicken noodle
702
Kuřecí, rýže, zelenina ● Kuracia, ryža, zelenina ● Chicken, rice, vegetable
703
Hustá polévka z mušlí ● Hustá polievka z mušlí ● Clam Chowder, New England
704
Čočková ● Šošovicová ● Lentil
705
Italská polévka ● Talianska polievka ● Minestrone
706
Zeleninová ● Zeleninová ● Vegetable
DEHYDRATOVANÉ NEPŘIPRAVENÉ ● Dehydrované nepripravené
● DEHYDRATED UNPREPARED
707
Hovězí bujón ● Hovädzí bujón ● Beef bouillon
708
Cibulová ● Cibuľová ● Onion
DEHYDRATOVANÉ PŘIPRAVENÉ Z VODY ● Dehydrované PRIPRAVENÉ Z VODY
● DEHYDRATED PREPARED WITH WATER
709
Kuřecí nudlová ● Kuracia rezancová ● Chicken noodle
710
Cibulová ● Cibuľová ● Onion
DOMÁCÍ ● DOMÁCE ● HOME PREPARED STOCK
711
Hovězí ● Hovädzie ● Beef
712
Kuřecí ● Kuracie ● Chicken
ENG - 42
Rybí sandwich, tatarská omáčka, sýr ● Rybí sandwich, tatárska omáčka, syr
● Fish sandwich, tartar sauce, cheese
OMÁČKY POLOTOVARY ● OMÁČKY POLOTOVARY ● READY TO SERVE SAUCES
714
Barbecue ● Barbecue ● Barbecue
715
Sýrová ● Syrová ● Cheese
716
Nacho sýr ● Nacho syr ● Nacho cheese
717
Salsa ● Salsa ● Salsa
718
Sojová ● Sójová ● Soy
Špagety / marinara / těstoviny ● Špagety / Marinara / cestoviny ● Spaghetti / marinara
719
/ pasta
720
Teriyaki ● Teriyaki ● Teriyaki
721
Worcestershire ● Worcestershire ● Worcestershire
OMÁČKY, KONZ. ● OMÁČKY, konz. ● GRAVIES, CANNED
722
Hovězí ● Hovädzie ● Beef
723
Kuřecí ● Kuracie ● Chicken
724
Houbová ● Hubové ● Mushroom
725
Krůtí ● Morčacie ● Turkey
713
CUKRY A SLADKOSTI ● CUKRY A SLADKOSTI ● SUGARS & SWEETS
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
Karamel, čistý ● Karamel, čistý ● Caramel, plain
Karamelový, čokoládový rohlíček ● Karamelový, čokoládový Rohlíček
● Caramel, chocolate flavored roll
Svatojanský chléb ● Svätojánsky chlieb ● Carob
Čokoláda, mléko, čistá ● Čokoláda, mlieko, čistá ● Chocolate, milk, plain
Čokoláda, mléko, mandle ● Čokoláda, mlieko, mandle
● Chocolate, milk, with almonds
Čokoláda, mléko, arašídy ● Čokoláda, mlieko, arašidy
● Chocolate, milk, with peanuts, MR. GOODBAR (HERSHEY)
Čokoládové kousky, mléko ● Čokoládové kúsky, mlieko ● Chocolate chips, milk
Čokoládové kousky, polosladké ● Čokoládové kúsky, polosladké
● Chocolate chips, semisweet
Čokoládové kousky, bílé ● Čokoládové kúsky, biele ● Chocolate chips, white
Arašídy v čokoládě ● Arašidy v čokoláde ● Chocolate coated, peanuts
Hrozinky v čokoládě ● Hrozienka v čokoláde ● Chocolate coated, raisins
Gumoví medvídci ● Gumové medvedíky ● Gummy bears
Tvrdé bonbodny ● Tvrdé cukríky ● Hard candy
Poloměkké bonbony ● Polomäkké cukríky ● Jelly beans
Marshmallow, malé ● Marshmallow, malé ● Marshmellows, miniature
Marshmallow, standard ● Marshmallow, štandard ● Marshmellows, regular
M&M‘s, arašídy ● M & M‘s, arašidy ● M&M‘s, peanut. ( M&M MARS)
M&M‘s, čisté ● M & M‘s, čisté ● M&M‘s, plain (M&M MARS)
Milky Way ● Milky Way ● Milky Way (M&M MARS)
Reese´s košíčky s arašídovým máslem ● Reese‘s košíčky s arašídovým maslom
● REESE‘S Peanut butter cup (HERSHEY)
Snickers ● Snickers ● SNICKERS bar (M&M MARS)
Speciální tmavá čokoláda ● Špeciálna tmavá čokoláda
● SPECIAL DARK, sweet chocolate, (HERSHEY)
ENG - 43
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
Poleva, polotovar, čokoládová ● Poleva, polotovar, čokoládová
● Frosting, ready to eat chocolate
Poleva, polotovar, vanilková ● Poleva, polotovar, vanilková
● Frosting, ready to eat, vanilla
Mrazená tyčinka, ovoce a šťáva ● Mrazená tyčinka, ovocie a šťava
● Frozen, fruit & juice bar
Vodová zmrzlina ● Vodová zmrzlina ● Ice pop
Italská zmrzlina ● Talianska zmrzlina ● Italian ices
Želatina, dezertový prášek a voda, standard ● Želatína, dezertový prášok a voda,
štandard ● Gelatin, dessert powder & water, regular
Želatina, dezertový prášek a voda, nízkokalorická ● Želatína, dezertový prášok
a voda, nízkokalorická ● Gelatin, dessert powder & water.
Med ● Med ● reduced calorie
Marmelády a džemy ● Marmelády a džemy ● Honey
Želé ● Želé ● Jams & Preserves
PUDINGY ● Puding ● Jellies
Suchá směs a 2% mléka, čokoláda, instantní ● Suchá zmes a 2% mlieka, čokoláda,
instantné ● Dry mix & 2% milk, chocolate, instant
Suchá směs a 2% mléka, čokoláda, standard, vařená ● Suchá zmes a 2% mlieka,
čokoláda, štandard, varená ● Dry mix & 2% milk, chocolate, regular, cooked
CUKRY A SLADKOSTI pokr. ● CUKRY A SLADKOSTI pokr
● SUGARS & SWEETS cont.
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
772
775
777
778
779
780
Suchá směs a 2% mléka, vanilková, instantní ● Suchá zmes a 2% mlieka, vanilková,
instantné ● Dry mix & 2% milk, vanilla, instant
Suchá směs a 2% mléka, vanilková, standard, vařená ● Suchá zmes a 2% mlieka,
vanilková, štandard, varená ● Dry mix & 2% milk, vanilla, regular, cooked
Čokoládový, hotový, standard ● Čokoládový, hotový, štandard
● Ready to eat, regular, chocolate
Rýžový, hotový, standard ● Ryžový, hotový, štandard ● Ready to eat regular, rice
Tapioca, hotový, standard ● Tapioca, hotový, štandard ● Ready to eat regular, tapioca
Vanilkový, hotový, standard ● Vanilkový, hotový, štandard
● Ready to eat regular, vanilla
Čokoládový, hotový, bez tuku ● Čokoládový, hotový, bez tuku
● Ready to eat fat free, chocolate
Tapioca, hotový, bez tuku ● Tapioca, hotový, bez tuku ● Ready to eat fat free, tapioca
Vanilkový, hotový, bez tuku ● Vanilkový, hotový, bez tuku
● Ready to eat fat free, vanilla
Cukr, hnědý, balený ● Cukor, hnedý, balený ● Sugar, brown, packed
Cukr, hnědý, nebalený ● Cukor, hnedý, zlomkový ● Sugar, brown, unpacked
Cukr, bílý, krystal ● Cukor, biely, krištáľ ● Sugar, white, granulated
Cukr, bílý, práškový, nepřesitý ● Cukor, biely, práškový, nepreosiaty
● Sugar, white, powdered, unsifted
Sirup, řídký, čokoládový ● Sirup, riedky, čokoládový ● Syrup, thin, chocolate flavored
Sirup, čokoládový, fudge ● Sirup, čokoládový, fudge
● Syrup, chocolate flavored, fudge type
Sirup, kukuřičný, lehký ● Sirup, kukuričný, ľahký ● Syrup, corn, light
Sirup, javorový ● Sirup, javorový ● Syrup, maple
ENG - 44
781
Syrup, melasový ● Syrup, melasované ● Syrup, molasses
783
Vojtěška, syrová ● Lucerna, surová ● Alfalfa sprouts, raw
Artičoky, vařené, okapané ● Artičoky, varené, odkvapkané
● Artichokes, cooked, drained
Chřest, syrový, vařený, okapaný ● Špargľa, surový, varený, Odkvapkaný
● Asparagus, raw, cooked, drained
Chřest, mrazený, vařený, okapaný ● Špargľa, mrazený, varený, Odkvapkaný
● Asparagus, frozen, cooked, drained
Chřest, konz., stonky (1 šálek) ● Špargľa, konz., Stonky (1 šálka)
● Asparagus, canned, spears, drained (1 cup)
bambusové výhonky, konz. okapané (1 šálek) ● bambusové výhonky, konz.
odkvapkané (1 šálka) ● Bamboo shoots, canned, drained ( 1 cup)
FAZOLE ● FAZUĽA ● BEANS
Lima, Ford Hooks, mrazené, vařené, okapané ● Lima, Ford Hooks, mrazené, varené,
odkvapkané ● Lima, Ford Hooks, frozen, cooked, drained
Lima, baby, mrazené, vařené, okapané ● Lima, baby, mrazené, varené, odkvapkané
● Lima, baby, frozen, cooked, drained
Lusky, zelené, syrové, vařené, okapané ● Struky, zelené, surové, varené,
odkvapkané ● Snap, green, raw, cooked, drained
Lusky, žluté, syrové, vařené, okapané ● Struky, žlté, surové, varené, odkvapkané
● Snap, yellow, raw, cooked, drained
Lusky, zelené, mrazené, vařené, okapané ● Struky, zelené, mrazené, varené,
odkvapkané ● Snap, green, frozen, cooked, drained
Lusky, žluté, mrazené, vařené, okapané ● Struky, žlté, mrazené, varené, odkvapkané
● Snap, yellow, frozen, cooked, drained
Lusky, zelené, konz., okapané ● Struky, zelené, konz., Odkvapkané
● Snap, green, canned, drained
Lusky, žluté, konz., okapané ● Struky, žlté, konz., Odkvapkané
● Snap, yellow, canned, drained
Fazolové růžičky, syrové ● Fazuľové ružičky, surové ● Bean sprouts, raw
Fazolové růžičky, vařené, okapané ● Fazuľové ružičky, varené, odkvapkané
● Bean sprouts, cooked, drained
Řepa, plátky, vařená, okapaná ● Repa, plátky, varená, Odkvapkaná
● Beets, slices, cooked, drained
Řepa, celá, vařená, okapaná ● Repa, celá, varená, Odkvapkaná
● Beets, whole, cooked, drained
Řepa, plátky, konz., okapaná ● Repa, plátky, konz., Odkvapkaná
● Beets, slices, canned, drained
Řepa, celá, konz., okapaná ● Repa, celá, konz., Odkvapkaná
● Beets, whole, canned, drained
Zelená část řepy, listy a stonky, vařená, okapaná ● Zelená časť repy, listy a stonky,
varená, Odkvapkaná ● Beet greens, leaves & stems, cooked, drained
Černooké fazole, syrové, vařené, okapané ● Čiernooká fazuľa, surové, varené,
odkvapkaná ● Black eyed peas, raw, cooked, drained
Černooké fazole, mrazené, vařené, okapané ● Čiernooká fazuľa, mrazená, varená,
odkvapkaná ● Black eyed peas, frozen, cooked, drained
ZELENINA A ZELENINOVÉ PRODUKTY ● Zelenina a zeleninové
PRODUKTY ● VEGETABLES & VEGETABLE PRODUCTS
784
786
788
790
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
ENG - 45
Brokolice, syrová, sekaná či na kostky ● Brokolica, surová, sekaná alebo na kocky
● Broccoli, raw, chopped or diced
811
Brokolice, syrová, stonky ● Brokolica, surová, stonky ● Broccoli, raw, spear
812
Brokolice, syrová, trs ● Brokolica, surová, trs ● Broccoli, raw, flower cluster
Brokolice, syrová, vařená, okapaná, sekaná ● Brokolica, surová, varená,
813
odkvapkaná, sekaná ● Broccoli, raw, cooked, drained, chopped
Brokolice, syrová, vařená, okapaná, stonky ● Brokolica, surová, varená, odkvapkaná,
814
stonky ● Broccoli, raw, cooked, drained, spear
Brokolice, mrazená, okapaná, sekaná ● Brokolica, mrazená, odkvapkaná, sekaná
815
● Broccoli, frozen, drained, chopped
Kapustičky, syrové, vařené, okapané ● Kapustičky, surová, varené, odkvapkané
816
● Brussel sprouts, raw, cooked, drained
Kapustičky, mrazené, vařené, okapané ● Kapustičky, mrazené, varené, odkvapkané
817
● Brussel sprouts, frozen, cooked, drained
818
Zelí, syrové, strouhané ● Kapusta, surová, strúhaná ● Cabbage, raw, shredded
819
Zelí, vařené ● Kapusta, varená ● Cabbage, cooked
ZELNÍ, ČÍNSKÉ, STROUHANÉ, VAŘENÉ, OKAPANÉ ● Kapustová, čnska,
strúhaná, varená, Odkvapkaná ● CABBAGE, CHINESE, SHREDDED, COOKED,
DRAINED
820
Pak choi nebo bok choy ● Pak choi alebo bok Choy ● Pak choi or bok choy
821
Pe tsai ● Pe Tsai ● Pe tsai
Zelí, červené, syrové, strouhané ● Kapusta, červená, surová, strúhaná
822
● Cabbage, red, raw, shredded
Zelí, savoyské, syrové, strouhané ● Kapusta, savoyská, surová, strúhaná
823
● Cabbage, savoy, raw, shredded
MRKEV ● MRKVA ● CARROTS
824
Mrkvová šťáva, konz. ● Mrkvová šťava, konz. ● Carrot juice, canned
825
Syrová, celá ● Surová, celá ● Raw, whole
827
Baby ● Baby ● Baby
Syrová, vařená, na plátky, okapaná ● Surová, varená, na plátky, Odkvapkaná
828
● Raw; cooked, sliced, drained
Mrazená, vařená, na plátky, okapaná ● Mrazená, varená, na plátky, Odkvapkaná
829
● Frozen; cooked, sliced, drained
830
Konz., na plátky, okapaná ● Konz., Na plátky, Odkvapkaná ● Canned, sliced, drained
831
Květák, syrový ● Karfiol, surový ● Cauliflower, raw
Květák, syrový, vařený, okapaný ● Karfiol, surový, varený, Odkvapkaný
833
● Cauliflower, raw; cooked, drained
Květák, mrazený, vařený, okapaný ● Karfiol, mrazený, varený, Odkvapkaný
835
● Cauliflower, frozen; cooked, drained
836
Celer, syrový, stonek ● Zeler, surový, stonka ● Celery, raw, stalk
Celer, vařený, okapaný, stonek ● Zeler, varený, odkvapkaný, stonka
838
● Celery, cooked, drained, stalk
840
Pažitka, syrová sekaná ● Pažítka, surová sekaná ● Chives, raw, chopped
841
Koriandr, syrový ● Koriander, surový ● Cilantro, raw
842
Letní salát, domácí ● Letný šalát, domáci ● Coleslaw, home prepared
Kapusta bez srdíčka, vařená, okapaná, sekaná, syrová ● Kel bez srdiečka, varený,
843
odkvapkaný, sekaný, surový ● Collards, cooked, drained, chopped, raw
810
ENG - 46
Kapusta bez srdíčka, mrazená, vařená, okapaná, sekaná ● Kel bez srdiečka,
mrazený, varený, odkvapkaný, sekaný ● Collards, frozen; cooked, drained, chopped
KUKUŘICE, SLADKÁ, ŽLUTÁ (VAŘENÁ A OKAPANÁ) ● KUKURICA, SLADKÁ, ŽLTÁ
(varená a odkvapkaná) ● CORN, SWEET, YELLOW (COOKED & DRAINED)
845
Syrová, na klasu ● Surová, na klase ● Raw, kernels on cob
846
Mrazená, na klasu ● Mrazená, na klase ● Frozen, kernels on cob
847
Klasy ● Klasy ● Kernels
848
Konz., krémová ● Konz., Krémová ● Canned, cream style
849
Konz., celé klasy ● Konz., Celé klasy ● Canned, whole kernel
Kukuřice, sladká, bílá, vařená, okapaná ● Kukurica, sladká, biela, varená,
850
Odkvapkaná ● Corn, sweet, white, cooked, drained
851
Okurka, loupaná, na plátky ● Uhorka, lúpaná, na plátky ● Cucumber, peeled, sliced
Okurka, neloupaná, na plátky ● Uhorka, nelúpaná, na plátky
853
● Cucumber, unpeeled, sliced
Zelené části pampelišky, vařené, okapané ● Zelené časti púpavy, varené,
855
odkvapkané ● Dandelion greens, cooked, drained
856
Kopr, syrový ● Kôpor, surový ● Dill weed, raw
857
Lilek, vařený, okapaný ● Baklažán, varený, Odkvapkaný ● Eggplant, cooked, drained
858
Čekanka, syrová ● Čakanka, surová ● Endive, curly (ind, Escarole), raw
859
Česnek, syrový ● Cesnak, surový ● Garlic, raw
860
Střed palmy, konz. ● Stred palmy, konz. ● Hearts of palm, canned
Jeruzalémský artičok, syrový, na plátky ● Jeruzalemský artičok, surový, na plátky
861
● Jerusalem artichoke, raw, sliced
Kapusta, vařená, okapaná, sekaná, syrová ● Kel, varený, odkvapkaný, sekaný,
862
surový ● Kale, cooked, drained, chopped, raw
Kapusta, mrazená, vařená, okapaná, sekaná ● Kel, mrazený, varený, odkvapkaný,
863
sekaný ● Kale, frozen: cooked, drained, chopped
Kedluben, vařený, okapaný, na plátky ● Kaleráb, varený, odkvapkaný, na plátky
864
● Kohlrabi, cooked, drained, slices
Pórek, cibulka a spodní lístek, sekané, na kosky, vařené, okapané ● Pór, cibuľka
865
a spodný lístok, sekaný, na kocky, varený, odkvapkaný ● Leeks, bulb & lower leaf,
chopped, diced, cooked, drained
Sálát, syrový, listy ● Šaláty, surové, listy
866
● Lettuce, raw (Butterhead, Boston types), leaf
868
Hlávkový salát, ledový ● Hlávkový šalát, ľadový ● Crisphead, iceberg
Hlávkový salát, ledový, hlava ● Hlávkový šalát, ľadový, hlava
869
● Crisphead, iceberg, head
871
Salát looseleaf ● Šalát looseleaf ● Looseleaf
Sálát looseleaf, kousky, strouhaný ● Šalát looseleaf, kúsky, strúhaný
872
● Looseleaf, pieces, shredded
873
Římský salát ● Rímsky šalát ● Romaine or cos
Římský salát, kousky, strouhaný ● Rímsky šalát, kúsky, strúhaný
874
● Romaine or cos, pieces, shredded
HOUBY ● HUBY ● MUSHROOMS
875
Syrové ● Surové ● Raw
876
Vařené, okapané ● Varené, odkvapkané ● Cooked, drained
877
Konz., okapané ● Konz., Odkvapkané ● Canned, drained
844
ENG - 47
878
879
880
881
882
883
886
888
889
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
903
905
906
907
908
909
910
911
912
913
Šii-take, vařené ● SII-take, varené ● Shitake, cooked
Šii-take, sušené ● SII-take, sušené ● Shitake, dried
Zelené části hořčice, vařené, okapané ● Zelené časti horčica, varené, odkvapkané
● Mustard greens, cooked, drained
Okra, syrová, na plátky, vařená, okapaná ● Okra, surová, na plátky, varené,
Odkvapkané ● Okra, raw; sliced, cooked, drained
Okra, mrazená, na plátky, vařená, okapaná ● Okra, mrazená, na plátky, varená,
Odkvapkané ● Okra, frozen; sliced, cooked, drained
CIBULE ● Cibuľa ● ONIONS
Syrová, sekaná ● Surová, sekaná ● Raw, chopped
Syrová, vařená, okapaná ● Surová, varená, Odkvapkaná ● few, cooked, drained
Dehydratovaná ● Dehydratovaná ● Dehydrated flakes
Jarní, syrová ● Jarná, surová ● Spring, raw
Petržel, syrová ● Petržlen, surová ● Parsley, raw
Pastinák, na plátky, vařený, okapaný ● Paštrnák, na plátky, varený, Odkvapkaná
● Parsnips, sliced, cooked, drained
Hrách, jedlý lusk, syrový, vařený, okapaný ● Hrach, jedlý lusk, surový, varený,
Odkvapkaný ● Peas, edible pod, raw; cooked, drained
Hrách, jedlý lusk, mrazený, vařený, okapaný ● Hrach, jedlý lusk, mrazený, varený,
Odkvapkaný ● Peas, edible pod, frozen; cooked, drained
Hrách, zelený, konz., okapaný ● Hrach, zelený, konz., Odkvapkaný ● Peas, green,
canned, drained
Hrách, zelený, mrazený, vařený, okapaný ● Hrach, zelený, mrazený, varený,
Odkvapkaný ● Peas, green, frozen; boiled, drain
Papričky, chili, syrové, zelené ● Papričky, chili, surové, zelené
● Peppers, hot chili, raw, green
Papričky, chili, syrové, červené ● Papričky, chili, surové, červené
● Peppers, hot chili, raw, red
JALAPENO ● Jalapeňo ● JALAPENOS
Konz., na plátky, pevné, v nálevu ● Konz., Na plátky, pevné, v náleve
● Canned, sliced, solids, liquid
Sladké, syrové, zelené ● Sladké, surové, zelené ● Sweet, raw, green
Sladké, syrové, červené ● Sladké, surové, červené ● Sweet, raw, red
Vařené, okapané, sekané, zelené ● Varené, odkvapkané, sekané, zelené
● Cooked, drained, chopped, green
Vařené, okapané, sekané, červené ● Varené, odkvapkané, sekané, červené
● Cooked, drained, chopped, red
Pimento, konz. ● Pimento, konz. ● Pimento, canned
BRAMBORY ● ZEMIAKY ● POTATOES
Pečené ve slupce ● Pečené v šupke ● Baked with skin
Pečené bez slupky ● Pečené bez šupky ● Baked, flesh only
Pečené, pouze slupka ● Pečené, len šupka ● Baked, skin only
Loupané po vaření ● Lúpané po varení ● Peeled after boiling
Loupané před vařením ● Lúpané pred varením ● Peeled before boiling
BRAMBOROVÉ PRODUKTY ● ZEMIAKOVÉ PRODUKTY ● POTATO PRODUCTS
Gratinované, suchá směs, plnotučné mléko, máslo ● Gratinované, suchá zmes,
plnotučné mlieko, maslo ● Au gratin, dry mix, whole milk, butter
ENG - 48
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
936
937
938
939
940
941
942
Gratinované, domácí, máslo ● Gratinované, domáce, maslo
● Au gratin, home recipe, butter
Hranolky, mrazené, v troubě pečené ● Hranolky, mrazené, v rúre pečené
● French fried, frozen, oven heated
Bramborové placičky, mrazené ● Zemiakové placky, mrazené
● Hashed brown, frozen
Bramborové placičky, domácí ● Zemiakové placky, domáce
● Hashed brown, home recipe
Bramborová kaše, dehydratované, plnotučné mléko, máslo, sůl ● Zemiaková kaša,
dehydrované, plnotučné mlieko, maslo, soľ ● Mashed, dehydrated flakes, whole milk,
butter, salt
Bramborová kaše, domácí, plnotučné mléko ● Zemiaková kaša, domáca, plnotučné
mlieko ● Mashed, home recipe, whole milk
Bramborová kaše, domácí, plnotučné mléko a margarín ● Zemiaková kaša, domáca,
plnotučné mlieko a margarín ● Mashed, home recipe, whole milk & margarine
Bramboráky, domácí ● Zemiakové, domáce ● Potato pancakes, home prepared
Bramborový salát, domácí ● Zemiakový šalát, domáci ● Potato salad, home prepared
Vroukované, suchá směs, plnotučné mléko, máslo ● Vroukované, suchá zmes,
plnotučné mlieko, maslo ● Scalloped, dry mix, whole milk, butter
Vroubkované, domácí, máslo ● Vrúbkované, domáce, maslo
● Scalloped, home recipe, butter
Dýně, vařená, mačkaná ● Tekvica, varená, popučená ● Pumpkin, cooked, mashed
Dýně, konz. ● Tekvica, konz. ● Pumpkin, canned
Ředkev, syrová ● Reďkovka, surová ● Radishes, raw
Tuřín, vařený, okapaný ● Kvaka, varený, Odkvapkaný
● Rutabagas, cooked, drained, cooked
Kyselé zelí, konz., v nálevu ● Kyslá kapusta, konz., V náleve
● Sauerkraut canned, solids, liquid
Mořská řasa, chaluha, syrová ● Morská riasa, chaluha, surová ● Seaweed, Kelp, raw
Mořská řasa, Spirulina, sušená ● Morská riasa, Spirulina, sušená
● Seaweed, Spirulina, dried
Šalotka, syrová ● Šalotka, surová ● Shallots, raw
Sojové boby, zelené, vařené, okapané ● Sójové bôby, zelené, varené, odkvapkané
● Soybeans, green, cooked, drained
ŠPENÁT ● ŠPENÁT ● SPINACH
Syrový, sekaný ● Surový, sekaný ● Raw, chopped
Syrový, vařený, okapaný ● Surový, varený, Odkvapkaný ● Raw; cooked, drained
Mrazený, vařený, okapaný ● Mrazený, varený, Odkvapkaný
● Frozen; cooked, drained
Konz., okapaný ● Konz., Odkvapkané ● Canned, drained
TYKEV ● Tekvica ● SQUASH
Letní, syrová ● Letná, surová ● Summer, raw
Vařená, okapaná ● Varená, Odkvapkaná ● Cooked, drained
Zimní, pečená ● Zimná, pečená ● Winter, baked
Světlá, mrazená, vařená, mačkaná ● Svetlá, mrazená, varená, popučená
● Butternut, frozen, cooked, mash
ENG - 49
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
SLADKÉ BRAMBORY ● SLADKÉ ZEMIAKY ● SWEETPOTATOES
Vařené, pečené, se slupkou ● Varené, pečené, so šupkou ● Cooked, baked with skin
Vařené, bez slupky ● Varené, bez šupky ● Boiled, without skin
Candované ● Candované ● Candied
Konz., v nálevu, okapané ● Konz., V náleve, odkvapkané
● Canned, syrup pack, drained
RAJČATA ● Paradajky ● TOMATOES
Syrová ● Surové ● Raw
Cherry ● Cherry ● Cherry
Střední ● Stredná ● Medium
Konz., celá, v nálevu ● Konz., Celá, v náleve ● Canned, solids, liquid
Sušená, planá ● Sušená, planá ● Sundried, plain
Rajčatová šťáva, konz., solená ● Rajčiaková šťava, konz., Solená
● Tomato juice, canned, salt
Konz., pasta ● Konz., Pasta ● Canned, paste
Konz., pyré ● Konz., Pyré ● Canned, puree
Konz., omáčka ● Konz., Omáčka ● Canned, sauce
Konz., dušená ● Konz., Dusená ● Canned, stewed
Tuřín, vařený ● Kvaka, varená ● Turnips, cooked
Tuřín zelený, syrový, vařený, okapaný ● Kvaka zelený, surový, varený, Odkvapkaný
● Turnip greens, raw; cooked, drained
Tuřín zelený, mrazený, vařený, okapaný ● Kvaka zelený, mrazený, varený,
Odkvapkaný ● Turnip greens, frozen; cooked, drained
Zeleninová šťáva, koktejl, okapaný ● Zeleninová šťava, koktail, Odkvapkaná
● Vegetable juice, cocktail, canned
Zelenina, míchaná, konz., okapaná ● Zelenina, miešaná, konz., Odkvapkaná
● Vegetables, mixed, canned, drained
Zelenina, míchaná, mrazená, vařená, okapaná ● Zelenina, miešaná, mrazená,
varená, Odkvapkaná ● Vegetables, mixed, frozen; cooked, drained
Vodní kaštany, konz., plátky, v nálevu ● Vodné gaštany, konz., Plátky, v náleve
● Wkterchestnuts, canned, slices, solids, liquid
RŮZNÉ POTRAVINY ● RÔZNE POTRAVINY ● MISCELLANEOUS ITEMS
Kousky slaniny ● Kúsky slaniny ● Bacon bits
Prášek do pečiva, sulfát sodia ● Prášok do pečiva, sulfát sodio
● Baking powder, sodium aluminum sulfate
Prášek do pečiva, fosfát ● Prášok do pečiva, fosfát
● Baking powder, straight phosphate
Prášek do pečiva, nízký obsah sodia ● Prášok do pečiva, nízky obsah sodia
● Baking powder, low sodium
Jedlá soda ● Jedlá soda ● Baking soda
Kečup ● Kečup ● Catsup
Semínka celeru ● Semienka zeleru ● Celery seed
Chili v prášku ● Chili v prášku ● Chili powder
Čokoláda, neslazená, na pečení, tuhá ● Čokoláda, nesladená, na pečenie, tuhá
● Chocolate, unsweetened, baking, solid
ENG - 50
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
999
Čokoláda, neslazená, na pečení, tekutá ● Čokoláda, nesladená, na pečenie, tekutá
● Chocolate, unsweetened, baking, liquid
Skořice ● Škorica ● Cinnamon
Kakaový prášek, neslazený ● Kakaový prášok, nesladený
● Cocoa powder, unsweetened
Cream of Tartar ● Cream of Tartaro ● Cream ofTartar
Kari v prášku ● Kari v prášku ● Curry powder
Česnek v prášku ● Cesnak v prášku ● Garlic powder
Křen, preparovaný ● Chren, Preparovaný ● Horseradish, prepared
Hořčice, preparovaná, jedlá ● Horčica, preparovaná jedlá ● Mustard, prepared, yellow
Olivy, konz., v nálevu, zelené ● Olivy, konz., V náleve, zelené
● Olives, canned, pickled, green
Olivy, konz., zralé, černé ● Olivy, konz., Zrelé, čierne ● Olives, canned, ripe, black
Cibule v prášku ● Cibuľa v prášku ● Onion powder
Oregano, drhnuté ● Oregano, drhnuté ● Oregano, ground
Paprika ● Paprika ● Paprika
Petržel sušená ● Petržlen sušená ● Parsley, dried
Pepř, černý ● Korenie, čierny ● Pepper, black
Okurky, s koprem ● Uhorky, s kôprom ● Pickles (cucumber), dill
Nálev na okurky, sladký ● Nálev na uhorky, sladký ● Pickle relish, sweet
Bramb. lupínky, plané, solené ● Bramb. lupienky, plané, solené
● Potato chips, plain, salted
Bramb. lupínky, kys. smetana a cibule ● Bramb. lupienky, kys. smotana a cibuľa
● Potato chips, sour cream & onion
Bramb. lupínky, nízkotučné ● Bramb. lupienky, nízkotučné ● Potato chips, reduced
Bramb. lupínky, bez tuku ● Bramb. lupienky, bez tuku ● Potato chips, fat free
Vanilkový extrakt ● Vanilkový extrakt ● Vanilla extract
Ocet, jablečný ● Ocot, jablkový ● Vinegar, cider
Ocet, destilovaný ● Ocot, destilovaný ● Vinegar, distilled
Kvasnice, suché, aktivní ● Kvasnice, suché, aktívne ● Yeast, dry, active
Kvasnice, stlačené ● Kvasnice, stlačené ● Yeast, compressed
Certain food code numbers have been omitted in the food code sequence as they were
duplications based on volume measurements. See website for further details.
Poznámky / Notes:
CZ
Záruční list
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců
od data prodeje spotřebiteli .
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve
kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento
řádně vyplněný záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen
na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím
• nesprávné údržby výrobku
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů
nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku
nebo jeho pádem
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Dovozce do ČR: HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r. o., Prštné Kútiky 637, Zlín,
tel: 577 055 555
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hptronic.cz
Typ výrobku:
BAC 103
Datum prodeje:
C
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
Záručný list
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov
od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou
výroby alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo
v autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený
na správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom
• nesprávnej údržby výrobku
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích
predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku
alebo jeho pádom
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa
zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Dovozca do SR: ELEKTROSPED, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hptronic.cz
Typ prístroja:
BAC 103
Dátum predaja:
Výrobné číslo:
C
Pečiatka a podpis predajca:
Poznámky / Notes:

Podobné dokumenty

TAB

TAB Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [email protected] VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY,...

Více