ukázka - Yohama

Komentáře

Transkript

ukázka - Yohama
Úvod
Děkuji Vám, že jste si zakoupili e-book Investor začátečník. Měl by
vám pomoci úspěšně nastartovat vaše obchodování s akciemi.
Investování do akcií se věnuji třetím rokem, a i když se stále
považuji za začátečníka, rozhodl jsem se o získané zkušenosti
podělit prostřednictvím tohoto e-booku. Ačkoli jsou na trhu
výborné publikace o investování, těch, které by se tomuto tématu
věnovaly z pohledu laika, je jen minimum. Také ve školách (pokud
nepočítám ekonomicky zaměřené VŠ) se na toto téma mnoho
informací nedozvíte.
E-book se zabývá obchodováním na akciových trzích. Je určen pro
naprosté začátečníky, kteří nemají s obchodováním na burze
žádné zkušenosti, nebo pro ty, kteří v minulosti získali zkušenosti špatné. Přístupnou formou
seznámí čtenáře se základními pojmy a provede je počátky investování krok za krokem.
V neposlední řadě se podrobněji zabývá investičními strategiemi vhodnými pro začátečníky
a způsoby, jak snížit investiční riziko.
Jednou větou: tato kniha má ambice na jednom místě shromáždit maximum informací o
investování do akcií, které potřebuje začátečník. Je o tom, jak pomocí investování do akcií
s dlouhým investičním horizontem získat vysoký výnos za nízkého rizika.
V rámci příprav na tento e-book jsem prostudoval řadu odborných publikací a článků na téma
investování. Jejich seznam je uveden v sekci Literatura. Nejdůležitější poznatky a závěry z nich
jsem přežvýkal do stravitelné podoby a v této publikaci je přístupnou formou uvádím
a komentuji na základě svých úvah a osobních zkušeností s investováním.
Nepracujte pro peníze, nechte peníze, ať pracují pro vás.
Robert Kiyosaki
Cíle knihy bych shrnul takto:
1. Seznámit naprostého laika s tím, jak lze snadno a rychle získat pasivní příjem díky
obchodování na kapitálových trzích.
2. Přesvědčit čtenáře, že obchodování s akciemi je zajímavou alternativou ke spoření a jiným
způsobům investování.
3. Ukázat, že je možno úspěšně investovat i v případě malých finančních a časových možností
a bez rozsáhlých znalostí.
4. Definovat jednoduchý a jasný postup, jak s akciemi začít.
5. Seznámit laika se základními pojmy kapitálových trhů.
6. Zmínit různé investiční strategie a nastínit ty, které jsou vhodné pro začátečníky.
7. Popsat rizika investování, naučit se jim předcházet a minimalizovat je.
8. Poskytnout řadu dalších informací o kapitálových trzích pro nenasytné.
Investování do akcií považuji za jeden z logických způsobů, jak naložit s volnými finančními
prostředky. V dnešní době, kdy úrokové sazby jsou téměř na nule a kdy hodnota volně ležících
peněz setrvale klesá, se jedná o jednu z atraktivních možností, kterými můžete svoje volné
peníze naopak zhodnotit.
Uvedu tři motivační teze:
1. Pohyb cen akcií není náhodný.
2. Hlavní akciové indexy v dlouhodobém horizontu trvale rostou.
3. Investování je dovednost jako každá jiná, které je možno se naučit.
Po přečtení této knihy byste měli být schopni:
1. Vybrat si dobrého makléře.
2. Začít neprodleně investovat na burze.
3. S porozuměním sledovat burzovní zprávy.
4. Začít zhodnocovat svoje volné finanční prostředky.
Kniha je rozdělena na několik částí:
1. Investor začátečník
Úvodní kapitola. Mimo jiné se v ní zamýšlím nad pojmy bohatství a úspěch a nad tím, proč
většina Čechů neinvestuje.
2. Jak začít investovat
Investiční kuchařka ve stylu krok za krokem, která vás provede počátky vašeho
obchodování s akciemi. Po přečtení této kapitoly budete ihned schopni začít investovat.
3. Základní pojmy kapitálových trhů
Zde jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy, se kterými se při investování setkáte.
4. Investiční strategie
V této kapitole jsou uvedeny možnosti, které má investor při volbě své strategie. Také se
v ní pokusím vybrat strategii nejvhodnější pro začátečníky.
5. Investiční riziko
Kapitola definuje jednotlivé druhy investičních rizik a uvádí, jak se jim bránit. Najdete v ní i
nejčastější investiční chyby.
6. Pokročilý investor
Kapitola určená pro ty čtenáře, kterým základní informace nestačí.
Moje osobní zkušenosti s počátkem investování do akcií – řekněme cosi jako osobní příběh,
který ve finále vedl k této knize – jsou popsány v e-booku Učitel investorem. Tento text bude
zdarma k dispozici na webu www.yohama.cz.
Přeji Vám hodně úspěšných investic!
Pokud budete mít nějaké dotazy,
připomínky či náměty, neváhejte mi
napsat. Můj e-mail je
[email protected]
© Jan Felger
V Praze dne 30. 12. 2015
Investor začátečník
Život a finance
Každý z nás se v tomto chaotickém světě snaží nalézt svůj kousek štěstí, hledáme způsob, jak
dobře žít. Je to o to složitější, že život je postaven na vylučovacím principu, na hierarchii
potravního řetězce, kdy přežívá ten silnější, resp. schopnější. Tento princip je v lidském světě
realizován v ekonomické rovině. Na jednom konci řetězce jsou šéfové nadnárodních firem, na
druhém ekonomicky, sociálně i jinak handicapovaní či vyloučení jedinci.
Obecný návod na štěstí samozřejmě neexistuje. Na to jsme příliš rozdílní a naše životy příliš
nahodilé. Přes to ale máme spoustu věcí společných. Jeden můj kamarád kdysi napsal: lidé se
stýkají v průsečících svých hodnot. Především jsou to naše biologické, ale i psychické potřeby –
potřeba lásky, poznání, společenské seberealizace. S některými lidmi sdílíme také naši práci,
záliby a mnoho dalších věcí.
Pro tento text je podstatný náš vztah k penězům. Ten je vysoce individuální. Můj postoj se vyvíjel
od popření jejich významu, přes pohrdání, až po současný pocit, že jich chci mít co nejvíc a co
nejdřív, abych se o ně pokud možno nemusel starat, abych získal maximum prostředků a času
pro svoje projekty a cíle. Konečným cílem (či spíše snem) je moje naprostá nezávislost na
externích finančních zdrojích. To zahrnuje např. i zbavení se zaměstnaneckého poměru.
S finanční nezávislostí částečně souvisí i to, zda svůj život řídíte vy sami, nebo zda dovolíte jiným
lidem, aby ho řídili za vás.
Stupňovanou finanční motivaci vnímám takto:
1) Přežití
V současném světě potřebuje každý z nás určité minimum prostředků, aby vůbec přežil
(jídlo, léky, ošacení, bydlení, doprava…). Toto minimum je do určité míry individuální,
závislé na osobních potřebách, návycích, na výchově, na vykonávaném povolání atd.
Pokud tímto minimem nedisponuji, zákonitě jsem částečně či zcela závislý na podpoře
rodiny, sociální politice státu či na milodarech spoluobčanů.
V DNEŠNÍ DOBĚ JE CHUDOBA SMRTELNÁ NEMOC.
Korejský seriál .
2) Svoboda
Pokud Váš příjem zmíněné nezbytné minimum převyšuje, máte otevřené rozšířené
možnosti seberealizace: můžete realizovat svoje finančně náročné koníčky, cestovat,
dopřát si určitou míru luxusu (lepší bydlení, strava, vlastní doprava, rekreace, kvalitnější
zboží a služby…), a především, pokusit se dosáhnout těch životních cílů, které vyžadují
finanční prostředky. Ale i dosahovaní cílů, které finance nevyžadují, se vám s rostoucími
příjmy usnadní – např. tak získáte možnost koupit si čas. Třeba tak, že některé činnosti
delegujete – design vašeho projektu, reklamu, webové stránky… Další možností využití
volných prostředků je jejich vložení do jakéhokoli projektu, jehož cílem je finanční
zhodnocení, tedy je investovat. V takovém případě je tedy cílem větší svoboda
v budoucnu.
3) Moc
Jsou-li vaše příjmy značně nadstandardní (řekněme v řádech miliónů a výše) můžete je
použít k výraznému, až přelomovému ovlivnění svého života (opustit zaměstnání, věnovat
se plně svým cílům) a/nebo (negativnímu či pozitivnímu) ovlivňování životů jiných lidi.
V tomto textu, věren své humanistické orientaci, předpokládám ovlivňování pozitivní.
Může jít o formu daru, nadace, podporu nemocných, postižených či sociálně
znevýhodněných, tvorbu pracovních míst atd. V případě bohatství na úrovni Bila Gatese
máte možnost ovlivňovat životy ostatních lidí až na globální úrovni.
Na tomto místě bych uvedené zdůrazňování finanční svobody rád poněkud zrelativizoval: řada
nejdůležitějších lidských cílů je na financích do značné míry nezávislých (např. radost z poznání,
zdraví, vztahy, rodina). Také si všimněte, že okamžitý bezpracný zisk velké finanční částky (např.
výhra v loterii) subjektivní kvalitu života obvykle nezvyšuje – kupodivu dokonce platí, že tito lidé
dosáhnou bankrotu častěji než ti, kteří mají mnohem nižší příjmy.
I když smyslem života nejsou peníze, mohou významně napomoci k
dosažení životních cílů a k tomu, aby se člověk mohl plně těšit ze života.
Úspěch a bohatství
S finančním statutem člověka je v naší společnosti úzce spojen pojem úspěch. Obecný dojem je
zřejmě ten, že čím úspěšnější člověk, tím je bohatší a často také mediálně známější. Tento
přístup považuji za zcela zcestný. Úspěch a bohatství vnímám jako individuální kategorie, které
jsou dány kombinací osobních cílů, pocitů a společenské seberealizace. Jinak řečeno, to, zda je
člověk bohatý a úspěšný, si definuje on sám. Tento fakt dobře demonstruje jakási anketa, která
proběhla na internetu – různí lidé, například v závislosti na věku a vzdělání, si definovali svůj
vnitřní pocit bohatství výrazně odlišně 1 . Totéž platí o úspěchu. Pokud dosahuji svých
plánovaných cílů, jsem úspěšný – a to v zásadě bez ohledu na to, jak mne vnímá okolí. Určitý
rozpor může nastat pouze v případě, že můj osobní pocit úspěchu (resp. dosahování cílů) je
závislý na úspěchu společenském, jak tomu bývá např. v případě herců, zpěváků, politiků či
spisovatelů.
Krysí závod
Robert Kyiosaki ve své slavné otcovské knize (Chudý táta, bohatý táta) opisuje
náš běžný život termínem krysí závod. Chodím do práce, vydělám peníze,
zaplatím účty – a tak pořád dokola, jako krysa běhající do kolečka, od narození
až do důchodu. Kdyby aspoň ten důchod byl něco, nač se lze těšit; žel bohu,
v současném Česku státní důchod znamená pro většinu z nás značný propad
životní úrovně. Jak bude stárnout populace, bude poměr zaměstnaní/důchodci
v budoucnu dále klesat, což znamená, že na důchod stále více seniorů bude
vydělávat stále méně pracovně aktivních lidí. Budoucí prognózy jsou v tomto
směru značně nepříznivé. Ne náhodou jedna z knih o financích, která v regálech knihkupectví
mizí nejrychleji, je publikace Jak si spořit na důchod. Důsledek zmíněného stárnutí populace a
zhoršující se schopnosti státu saturovat seniory, je logický: každý, kdo si bude chtít ve stáří
zachovat jistou životní úroveň, se o to musí postarat sám. A pochopitelně zde platí: čím dříve se
do toho pustíte, tím lépe.
1
http://moneymag.cz/ekonomika/4622-cesi-jsou-bohati-toto-tvrdi-lide
Aktiva a pasiva
V této souvislosti bych rád zmínil dva důležité pojmy: aktiva a pasiva. Do aktiv patří vše, co nám
přináší peníze (či jiné statky), do pasiv vše to, co nám je bere. Například auto je pasivum (pokud
není součástí úspěšného podnikání) – opravy, benzín, pojištění – jeho prostřednictvím soustavně
přicházíme o peníze. Ne nadarmo se říká, že auto má podobné finanční nároky, jako další člen
rodiny.
Takových pasiv je v našem životě celá řada – jedná se hlavně o periodické platby, tzv. složenky.
Nájem, elektřina, telefon, internet, televize…
Příkladem aktiv může být plat, příjem z pronájmu nemovitosti či dividendy z akcií. Taková aktiva,
o která se téměř nemusím starat, nazýváme pasivní příjmy.
Pasivní příjmy
Jak uniknout z krysího závodu? Způsobů je více; u nás tím aktuálně nejpoužívanějším pokusem je
spoření. Jeho hlavní nevýhodou je průběžné znehodnocování naspořených prostředků
prostřednictvím inflace. Banka vám sice připisuje úroky, ale ty jsou v současném ekonomickém
klimatu zanedbatelné. Tímto způsobem tedy z krysího závodu neuniknete – maximálně si
pomocí naspořených prostředků trochu vylepšíte důchod.
Dalším způsobem je vytvoření nějakého druhu pasivního příjmu. Jedná se o aktiva takového
druhu, že se o ně nemusím téměř starat, není třeba vyvíjet žádnou velkou aktivitu (proto
pasivní) – na rozdíl od běžného zaměstnání. Do této kategorie v současnosti bohužel nepatří
žádný z běžných bankovních produktů. Ani spořicí účet vám nezajistí růst vkladu – úročení je
příliš nízké a inflace ve spojení s bankovními poplatky jej hravě překoná. Přes to je zde možností
celá řada: renta, příjem z pronájmu nemovitostí, podílové fondy, zisky prosperující firmy, kterou
vlastním (ale nepracuji v ní), zisky z prodeje e-booků či on-line kurzů, automatizovaný
internetový obchod, zisky z tvůrčí činnosti, podpora nadějného projektu či podnikání, investice
do umění... Nebo konečně akcie.
Druhy pasivních příjmů1
Robert Kyiosaki2 dělí pasivní příjmy takto:
1. Byznys
Takový, který nevyžaduje moji přítomnost. Vlastním ho, ale je řízen a veden jinými lidmi.
Jestliže musím v byznysu pracovat, není to pasivní příjem, ale zaměstnání.
2. Obligace (dluhopisy)
Konzervativnější alternativa k akciím. Cenné papíry s teoreticky garantovaným výnosem.
V současnosti se jedná o investici, jejíž ziskový potenciál je diskutabilní 3 . Nicméně,
nedávno mi byly nabídnuty firemní dluhopisy s garantovaným zhodnocením 7,9 % ročně;
prý existují i desetiprocentní dluhopisy.
3. Akcie
Nákup akcií (a dalších cenných papírů) na kapitálovém trhu. Tyto produkty se v delším
časovém horizontu zhodnocují. Jedná se o nejvýkonnější nástroje kapitálových trhů,
zároveň však o nejrizikovější (z krátkodobého hlediska). Průměrné nominální roční
zhodnocení akcií se uvádí okolo 10 %.
1
Pokud máte další tipy na pasivní příjmy, ať již normální či internetové, napište mi je – zařadím je do dalšího vydání tohoto e-booku
Robert Kyiosaki: Bohatý táta, chudý táta.
3
Jeremy Siegel: Investování do akcií – běh na dlouhou trať.
2
4. Investiční fondy
Moderní investiční nástroj pro investory, kteří raději přenechají správu svých investic
odborníkovi. Dnes je k dispozici celá řada investičních fondů s různým výkonem, rizikem i
správou; podrobněji se o nich zmiňuji v kapitole Investiční fondy. Za určitých podmínek se
může jednat o velice zajímavý druh pasivního příjmu.
5. Nemovitosti
Takové, které vytvářejí příjem – pronájem bytu, domu, chalupy, garáže, pole…
6. Honoráře z intelektuálního majetku
Prodej výsledků tvůrčí činnosti, nejlépe opakovaný. Hudba, psaný text, patenty...
7. Další
Cokoli jiného, co má cenu, vytváří příjem nebo stoupá na ceně a lze to prodat.
Namátkově mne napadá bizarní příklad počítačové hry E. T. od firmy Atari, která byla ve
své době takovým propadákem, že ji Atari v roce 1983 nechala zakopat na poušti v Novém
Mexiku. V roce 2014 byla vykopána a její kopie se v aukci na eBay prodávaly za 500
dolarů1.
Pasivní příjmy a internet
Současný rozvoj technologií a především internetu nám přináší řadu dalších možností2:
1. E-shop
Prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu. Pro úspěšnou realizaci je třeba se
nějakým způsobem odlišit od konkurence – rozsahem, skladbou zboží, nějakými
speciálními službami apod. Ideální je prodej originálního zboží, které se jinde nevyskytuje.
Příklady: www.amazon.com, www.alza.cz, www.alibaba.com.
2. Dropshipping
Je to v podstatě forma velkoobchodní spolupráce, která spočívá v prvním kroku v tom, že
obchodník vystaví zboží výrobce či velkoobchodníka, aniž by ho fyzicky naskladnil.
K vystavení může využít webové stránky, katalog, výlohu apod. Zákazník si vybrané zboží
objedná od obchodníka, aniž by nutně věděl, že obchodník nemá dané zboží skladem a že
ho teprve musí objednat od svého dodavatele. Obchodník pak provede objednávku u
svého dodavatele, který pošle zboží přímo zákazníkovi.
3. Blogging
Pokud máte nějaké téma či koníček, který je zajímavý pro nějakou skupinu čtenářů, napište
blog. Pokud se vám skutečně podaří přilákat čtenáře, můžete na svém blogu vydělávat
pomocí zpoplatněné reklamy (pro začátek lze využít např. službu Google AdSense).
Příklady: byznysblog.cz, blog.idnes.cz, www.google.com/adsense.
4. Výroba infoproduktů
E-booky a audioknihy, videonávody, online kurzy – to jsou druhy infoproduktů, které
vydělávají. Pokud v nějakém oboru převyšujete své okolí, může to být cesta právě pro vás.
Na internetu je k nalezení mnoho infoproduktů různého druhu, některé zdarma, jiné
placené. Mnoho z nich se týká osobního rozvoje.
Příklady: bananzamilion.cz, 2014.skolanavyku.cz, www.jak-napsat-ebook.cz.
1
2
www.novinky.cz/internet-a-pc/hry-a-herni-systemy/334217-poustni-hrob-vyda-miliardovy-poklad.html
Pavel Fara: Podnikání na internetu (docplayer.cz/1693421-Podnikani-na-internetu.html)
5. Affiliate
Affiliate je vydělávání tím, že zprostředkujete prodej výrobku někoho jiného. Například na
svých webových stránkách propagujete něčí produkt, čtenář si ho vaším prostřednictvím
zakoupí – a vy pak inkasujete od prodejce provizi za zprostředkování.
6. Aukce
Při aukci nabídnete nějaký produkt k prodeji na aukčních serverech. Lze prodávat v zásadě
cokoli – knížky, obrázky, auta, nemovitosti... U nás nejznámější je aukční server
www.aukro.cz, v zahraničí je to www.e-bay.com.
7. Kreativní výrobky
Jste-li tvůrčí osobnost, zkuste svoje výtvory prodat přes internet. V zásadě se může jednat
o jakýkoli druh výtvoru – knihy, grafika, hudbu, šperky... Pro každou z těchto oblastí
naleznete na internetu speciální prodejní servery.
Příklady: www.behance.net – server pro sdílení grafiky.
Uvádím všechny možnosti ze zmíněného zdroje, ač některé z nich zcela nevyhovují definici
pasivního příjmu. Jak je asi zřejmé, v podstatě vždy je třeba pro vytvoření pasivního příjmu něco
„obětovat“ – na začátku a často i průběžně je nutno investovat čas, peníze či práci.
Další možnosti jsou k nalezení na internetu. Například web
www.letemsvetemapplem.eu/2014/07/08/12-napadu-internetove-podnikani
uvádí tyto internetové příjmy:
1. Virtuální asistentka
2. Psaní textů – copywriting
3. Překládání a lokalizace
4. Vlastní blog nebo magazín
5. Specializovaný online obchod
6. Hand-made výrobky
7. Nezávislý IT profesionál
8. Korektury textů
9. Tvorba prezentací
10. Online kurzy
11. Plánování akcí a událostí
12. Poradce a kouč
Ideální pasivní příjem
Když jsem před časem uvažoval o tom, jaký pasivní příjem bych měl zkusit nastartovat jako první,
předběžně jsem si určil následující kritéria, čili subjektivní požadavky na ideální pasivní příjem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
komerční potenciál
malý či žádný vstupní kapitál
malý či žádný průběžný kapitál (resp. projekt by si měl vydělat sám na sebe)
minimum času nutného pro správu projektu
minimální kontakt s klienty, vybraná klientela
duševní činnost
opakovaná prodejnost (modelově kniha)
možnost dalšího rozvoje projektu/produktu (další díly, překlady…)
9. automatizovaný internetový prodej
10.internetová propagace
Nakladená omezení jsou poměrně značná, z uvedených požadavků tedy vyplynul celkem
jednoduchý závěr: musí se jednat o projekt typu e-book, on-line kurz, videokurz apod. Oblastí,
ve kterých bych se mohl v tomto smyslu realizovat, je více: počítače, grafika, matematika, osobní
rozvoj, literatura… Ne všechny však mají naději na komerční úspěch. Konečný výběr jsem
provedl částečně na základě finančního potenciálu projektu a částečně vyplynul ze situace.
Vzhledem k tomu, že jsem tou dobou již přes dva roky investoval do akcií, nashromáždily se mi
poznámky, otázky a problémy z této oblasti. Díky náhodné mejlové komunikaci na téma IPO
Alibaby (vstup čínské společnosti typu Amazon na burzu) se svými známými jsem zjistil, že je u
nás velmi malá informovanost na toto téma. Pátrání po jednoduché publikaci na téma „akcie pro
začátečníky“ nikam nevedlo – došlo mi, že jsem zřejmě objevil díru na trhu. Důsledkem
uvedených skutečností a následných úvah je tento e-book.
Ještě před tím, než jsem se do Investora začátečníka pustil, vyzkoušel jsem si tvorbu e-booku
„nanečisto“ na titulu Desková hra go, který je k dispozici zdarma na webové stránce
www.yohama.cz/Gombler/Gombler.htm. (Pokud tuto hru neznáte, vřele doporučuji.) Pozitivní
reakce na tento spisek mne přesvědčily, že se mohu do tvorby e-booků směle pustit.
Samozřejmě, výše uvedená kritéria pro ideální pasivní příjem jsou vysoce subjektivní; celou tuto
úvahu je tedy třeba chápat spíše jako příklad. Čtenář si nepochybně bude muset vytvořit svoje
vlastní kritéria, které budou odpovídat jeho osobnosti, schopnostem, znalostem a zkušenostem.
Finanční gramotnost
V současnosti je jedním z nových módních témat vyučovaných ve školách tzv. finanční
gramotnost. Ta se zabývá především každodenním životem a jeho finančními aspekty:
plánovaným hospodařením, příjmy a výdaji, půjčkami, základními bankovními produkty,
pojištěním, druhy platebních karet. (Případný zájemce o tato a další témata nechť si prostuduje
seznam doporučené literatury.) Investice včetně akcií bývají sice v publikacích o finanční
gramotnosti zmíněny, ale jako rizikové instrumenty obvykle nejsou nikterak blíže
charakterizovány. Čtenář tak získá povšechný negativní dojem, jaký má asi většina konzervativní
české populace odchované filmem Wall Street: akcie není nic pro laiky, protože:




vyžadují značné odborné znalosti
vyžadují spoustu času
vyžadují velký vstupní kapitál
investor všechny svoje investované prostředky riskuje.
Začal jsem obchodovat s akciemi navzdory tomuto obecně platnému názoru, ve smyslu přísloví
„i cesta tisíce mil začíná vykročením“. Dnes už vím, že mnoho předsudků týkajících se akcií je
částečně či zcela nepravdivých, což se v této knize pokusím postupně ukázat.
V každém případě, základní finanční gramotnost je nezbytným předpokladem investování. Každý
investor by si měl ve svých financích udělat pořádek ještě před tím, než vůbec začne o akciích
uvažovat.
Spoření versus investice
V současné době je převažujícím způsobem ukládání financí v České republice spoření. Bohužel,
nemohu napsat zhodnocování; bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro běžný či spořící
bankovní účet, díky nízkým úrokovým sazbám, bankovním poplatkům a inflaci takto uložené
peníze během času ztrácejí svoji hodnotu. Běžné spoření nemá v současné ekonomické
atmosféře žádnou šanci vaše peníze zhodnotit, zajistit jejich růst1.
Alternativou k běžnému spoření je některý z rizikovějších investičních nástrojů. Jedná se
například o dluhopisy, různé druhy investičních fondů či konečně akcie. Tato kniha vás naučí, jak
na akciích vydělávat s minimálním rizikem.


SPOŘENÍ: S JISTOTOU PRODĚLÁTE
AKCIE: PRAVDĚPODOBNĚ VYDĚLÁTE


Investiční finanční instrumenty
Jak již bylo řečeno, investovat lze do celé řady zcela odlišných projektů – od startující firmy přes
nemovitosti či umění až po nástroje finančního trhu. Zde se zaměřím především na poslední
zmíněnou kategorii. Ačkoli je kniha věnována téměř výhradně akciím, investor by měl mít
alespoň povšechný přehled o dalších možnostech.
Směnky a dlužní úpisy
Písemné vyjádření dohody mezi dlužníkem a věřitelem o splacení dlužné částky obvykle
k určitému datu.
Státní pokladniční poukázky
Krátkodobé dluhopisy emitované státem. Zákonem je dán rozsah a doba jejich splatnosti. Emisní
podmínky státních dluhopisů vydává a určuje Ministerstvo financí.
Šeky
Bankovní formulář, ze kterého se po vyplnění předepsaných náležitostí stává platební
prostředek a cenný papír.
Akcie
Majitel akcie vlastní část společnosti, jejíž akcie si zakoupil. S tím se pojí možnost s akciemi
obchodovat na kapitálových trzích a různá práva. Více informací najdete v části Základní pojmy
kapitálových trhů.
Komodity
Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě. Dodávky od různých
dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné. Příklady komodit: zlato, ropa, pšenice, sója.
Na kapitálových trzích neobchodujeme s komoditami fyzicky (tj. nakoupíme-li např. 2 tuny
pšenice, nepřivezou nám ji domů). Podobně jako u jiných cenných papírů spekulujeme na zisk při
pohybu ceny dané komodity.
Měnové páry
Měnové páry jsou dvojice měn, například koruna/euro. Jejich hodnota se podobně jako u
ostatních cenných papírů mění v čase (např. dnes – 2015 – nakoupím jedno euro za 27 Kč, v roce
2010 to bylo okolo 24 Kč), čehož lze využít při obchodování. George Soros vydělal na spekulacích
s anglickou librou miliardu dolarů. Měnová burza Forex je největší na světě.
1
Zdroj: karelrichter.cz/sluzby-2/sporeni
Dluhopisy (obligace)
Jedná se o cenné papíry, s nimiž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve
jmenovité hodnotě a vyplácení výnosu k určitému datu. Vydává je stát, místní samospráva nebo
obchodní společnost. Dluhopisový zisk má dvě složky:
 úrokovou (kupónovou) – emitent dluhopisu se zavazuje, že majiteli dluhopisu vyplatí
určité předem dané úroky, obvykle v pravidelných platbách
 tržní – cena dluhopisu na trhu se mění v závislosti na úrokových sazbách (klesají-li sazby,
roste cena dluhopisu a naopak).
Dluhopisy se vydávají na různá období (např. 3 roky, 10 let).
Finanční deriváty
Sekundární finanční produkty. Moderní a stále více oblíbené nástroje peněžního trhu, které jsou
odvozené od jiných, tzv. podkladových, aktiv. Podkladovými aktivy mohou být např. akcie,
akciové indexy, dluhopisy, komodity či měnové páry. Mezi finanční deriváty počítáme: forwardy,
futures, opce, warranty, swapy, CFD, ETF.
Výhodami derivátů jsou nízké poplatky, obchodování s pákou, krátké a dlouhé pozice, redukce
běžných obchodních úkonů spojených s normálními aktivy typu akcie. Samozřejmě se najdou i
některé nevýhody – např. díky tomu, že dané aktivum nevlastníte, nemůžete si nárokovat
dividendu. Zmíním se o dvou typech derivátů:
CFD – kontrakty na vyrovnání rozdílu
CFD (Contract for difference) jsou k dispozici od roku 1980. Byly vyvinuty, aby investor mohl
využívat výhod vlastnictví akcií, indexů, ETF, měnových párů či komodit, aniž by musel fyzicky
vlastnit samotný podkladový nástroj. Investor spekuluje na pohyb daného aktiva. CFD umožňují
využít obchodování s pákou.
Jedním z možných využití CFD je nákup aktiv, která by jinak byla investorovi nepřístupná,
například díky ceně (existují cenné papíry s vysokou minimální cenou).
Jedním z webů v češtině, který se na obchodování s CFD specializuje, je www.plus500.cz.
Další informace jsou k dispozici na internetu1.
1
www.jakobchodovat.cz/online-trading/cfd-obchodovani-contract-for-difference
www.plus500.cz/Help/HelpIntroduction.aspx
byznys.ihned.cz/c1-37655270-skola-investovani-jak-obchodovat-s-cfd
www.ifcmarkets.cz/cfds/what-is-cfd
ETF – burzovně obchodované fondy
ETF (Exchange Traded Funds) je moderní investiční produkt. Jedná se o fond, který na rozdíl od
klasických otevřených podílových fondů vydal své akcie, se kterými se obchoduje na burzách
jako s běžnými akciemi. Často se používá i výraz „nízkonákladové fondy“ nebo „indexové akcie“.
ETF se používají k nákupům:





akciových indexů
ekonomických sektorů
geografických oblastí
komodit (speciální označení ETC)
měn
Hlavní výhodou ETF je široká diverzifikace, které běžný investor jiným způsobem nedosáhne. ETF
bývají řízeny převážně pasivně. K dispozici je jich téměř 3000.
Více informací vám poskytne internet1.
Investiční certifikáty
Jedná se o časově omezené cenné papíry sestavené určitým způsobem. Existuje nepřeberné
množství různých certifikátů emitovaných různými finančními institucemi včetně makléřských
společností. Příkladem certifikátu jsou indexové certifikáty, které kopírují podkladový index.
Certifikáty mají některé vlastnosti podobné jako ETF či dluhopisy. Díky cenám bývají přístupné i
drobným investorům.
Podílové listy
Vlastník podílových listů má má právo na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo
podílet se na výnosu z majetku.
Kupóny
Jejich držitel disponuje právem na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového
listu. Kupóny jsou cenné papíry na doručitele.
Hypoteční zástavní listy
Jedná se o speciální druh dluhopisů, které vydávají banky. Jejich krytí je zabezpečeno zástavním
právem k nemovitostem.
Obchodování, investice a spekulace
"Dobrá investiční strategie je taková, která po důkladné analýze předpokládá bezpečné
zachování jistiny a k tomu odpovídající výnos." 2 Podstatná je zde ona důkladná analýza.
Znamená to, že investiční strategii tvoříme na základě zkoumání vybraných společností z mnoha
různých hledisek a na základě dalších parametrů – což je například investiční horizont a velikost
investovaného kapitálu.
Všechno ostatní je spekulace. Spekulant je hazardér, který se při pokusu zhodnotit své
prostředky neřídí rozumem. „Investuje“ na základě různých „strategií“, od zaručeného tipu od
kamaráda přes „intuici“ až po astrologii. Osobně mezi spekulace řadím i obchodování s cennými
papíry výhradně na základě technické analýzy.
1
www.patria.cz/fondyderivaty/etf/popis.html
investice.finance.cz/derivaty/typy-derivatu/etf/co-jsou-etf-fondy
2
Zdroj: Benjamin Graham: Security Analysis
Technická analýza je způsob, kdy s akciemi obchodujeme výhradně na základě grafů kurzů akcií.
„Technická analýza není věda. Neosvědčila se jako spolehlivá pro docílení výdělku na burze.
Nemůže být dlouhodobě úspěšná. Teoretický základ technické analýzy spočívá v chybné logice
nebo na prostém tvrzení.“ (Benjamin Graham)1
Investice je obvykle chápána jako dlouhodobá záležitost, jejíž časový horizont se počítá na léta.
Na burze se však pohybuje řada traderů (obchodníků), jejichž cílem je vydělat rychle. Tito
spekulanti obchodují v časových rámcích od několika sekund (!) až po týdny.
Spekulativní způsob investování vede k zisku pouze náhodně. Daleko spíše však obchodník o
vložené prostředky přijde, ať již postupně či najednou. Často používanou metodou spekulantů
jsou tzv. pákové obchody, při kterých si trader od makléře na obchod půjčí peníze. Pákové
obchody případný zisk (ale i ztrátu!) násobí.
Tím netvrdím, že trader či spekulant nemůže vydělat. Jedná se však o výdělek stejného typu,
jako je výhra při házení mincí. Hazard, založený na náhodě; nikoli pravidelný výnos získaný na
základě nějakého funkčního investičního systému.
Problém je v tom, že akcie se v krátkých časových intervalech chovají náhodně, podle teorie
náhodné procházky. Je to naprosto jasně vidět na grafech. Teprve v dlouhém horizontu vynikne
fakt, že akciové trhy dlouhodobě rostou.
Na toto téma byl proveden jistý experiment. Několika předním odborníkům byly předloženy
reálné grafy akcií a grafy generované počítačem pomocí náhodných čísel. Profesionálové je od
sebe nedokázali odlišit.
Na základě technické analýzy obchodují i AOS – automatické obchodní systémy. Jedná se o
obchodní software, který ideálně nevyžaduje zásah investora. Úspěšnost komerčního softwaru
tohoto typu je však pochybná. Nicméně, výhodou těchto systémů je fakt, že často dovolují
individuální nastavení parametrů – což teoreticky umožňuje poučenému investorovi
automatizovat svoji osobní strategii, samozřejmě je-li úspěšná.
„Trpělivost je nejdůležitější ctnost investora. Největší chyba je usilovat o rychlé peníze. (Denní
tradeři chybují stále.)“2
Proč neinvestujeme
V poslední době jsem se začal zajímat, jak jsou na tom s finanční
gramotností a investováním lidé v mém bezprostředním okolí. Zjistil
jsem, že aktivních investorů je okolo mne naprosté minimum; či
přesněji, několik kolegů a kamarádů má peníze uloženy v akciích či
fondech, jedná se však většinou o zcela pasivní investování, často jenom
jako výsledek kupónové privatizace či schůzky s finančním poradcem.
I na internetu občas probleskne zpráva o malé investiční odvaze Čechů.
Zatímco v USA investují do akcií desítky procent populace, u nás se
jedná o čísla, která se pohybují maximálně v řádech jednotek.
Proč neinvestujeme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Obava riskovat
Reakce na ztrátu
Předsudky
Špatné zkušenosti
Poplatky
Nedostatek kapitálu
Nedostatek znalostí
Nedostatek času
Strach z neznáma
Z průzkumu investiční skupiny Pioneer Investments 3 vyplývá, že
investiční nástroje využívá sotva 10 % Čechů. Výzkum je však zaměřen především na investiční
1
Zdroj: http://nr1a.com/moudrosti.htm
Zdroj: http://nr1a.com/moudrosti.htm
3
Zdroj: www.finparada.cz/2497-Kolik-Cechu-pouziva-ke-sporeni-na-penzi-investicni-nastroje.aspx
2
fondy, ryze akciových investorů tedy pravděpodobně bude ještě daleko méně. Můj makléř to
odhaduje na 5 %; podle jiných zdrojů se jedná o čísla v řádech zlomků procenta. Hlavní důvody,
proč lidé neinvestují, jsou podle tohoto výzkumu dva: obava ze ztráty prostředků při propadu
trhu a neznalost problematiky.
Díky osobním zkušenostem a rozhovorům s lidmi v mém okolí na téma akcie se však domnívám,
že příčin je daleko více.
Obava riskovat
Strach vystavit se riziku má kořeny v pudu sebezáchovy. Jedná se o jeden z nejsilnějších
instinktů, a proto je velmi obtížné se ho zbavit. Koneckonců, finanční prostředky jsou v naší
společnosti úzce spojeny s pojmem přežití.
Konzervativní jedinec obvykle nedokáže akceptovat investiční riziko, a to přesto, že případný zisk
mnohonásobně převyšuje zisk pomocí běžných bankovních instrumentů.
Experimentálně bylo zjištěno, že fyziologické reakce na riziko jsou stejné bez ohledu na jeho
pravděpodobnost.
Mnoho lidí vnímá investování jako jistou formu hazardu a tedy se mu logicky vyhýbají.
Sám pro sebe si obchodování s akciemi přirovnávám spíše k Rubikově, než k házecí kostce.
Reakce na ztrátu
Jiný experiment ukázal, že emocionálně reagujeme na ztrátu několikrát silněji, než na zisk téže
hodnoty. Pokud například najdete 100 euro, zdaleka to není taková pecka, jako když 100 euro
ztratíte.
Při obchodování s akciemi budete ve ztrátě opakovaně. Zvláště začátečník musí s touto
skutečností počítat. Jednou z nejdůležitějších schopností investora je racionální chování
v okamžiku propadu trhů.
Obava riskovat a reakce na ztrátu jsou dvě hluboce zakořeněné, možná dokonce biologicky
podmíněné reakce, které musí akciový investor překonat.
Předsudky
Předsudek čili soud předem je psychologická past, do které občas padne každý. Jedná se o
způsob hodnocení reality, který není založen na objektivním poznání, ale na pouhém mínění či
předpokladu. „Všichni Romové kradou. Většina bohatých lidí není poctivá. Tetování znamená
menší inteligenci.“ Ve skutečnosti předsudek znamená, že se vzdáte racionálního hodnocení
daného problému, přestanete používat svůj vlastní rozum. Místo toho – často z pohodlnosti či
v časové krizi – sáhnete po hotové myšlence, aniž její oprávněnost zkoumáte. Existují předsudky
negativní (kdo lže, ten krade) i pozitivní (s poctivostí nejdál dojdeš).
Znaky předsudku: nedostatek soudnosti a bezdůvodné trvání na něm.
Časté zdroje předsudků: neoprávněné zobecňování, přebírání mínění jiných lidí, usuzování podle
prvního dojmu.
Druhy předsudků: rasový, etnický, ekonomický, náboženský, vůči věku, chování, vzhledu,
nemoci…
Nikdy nic nepředpokládejte! Jak se zdá, podstata světa je racionální (zákony přírody popisujeme
matematickými vzorci) a celkem logicky tedy platí, že úspěšnější je ten, kdo lépe rozumí tomu,
jak svět funguje, a kdo dokáže lépe toto porozumění aplikovat v praxi. Odstranění předsudků z
vašeho myšlení vás uchrání nepříjemných zkušeností obecně a finančních ztrát na kapitálových
trzích zvláště. Každou myšlenku, fakt, názor či radu si nezávisle ověřujte. V oblasti financí vás
vaše předsudky či chybné závěry v konečném důsledku mohou připravit o peníze. V této
souvislosti bych rád doporučil vynikající knihu Rolfa Dobelliho Pasti v myšlení a jak do nich
nespadnout.
S akciemi je spojená celá řada předsudků. Například:
 akcie jsou vysoce rizikové
 akcie vyžadují velké počáteční investice
 akcie vyžadují značné odborné znalosti a spoustu času
 laik nemůže úspěšně obchodovat s akciemi.
Špatné předchozí zkušenosti
Dřívější špatné zkušenosti se mohou stát silnou brzdou investování. Obvykle totiž aktivují silný
emocionální blok, často téměř podmíněný reflex. Pokud si omylem sednete na horká kamna,
pravděpodobně se budete všem kamnům vyhýbat až do smrti, bez ohledu na jejich teplotu.
Je třeba si uvědomit, že jedna náhodná špatná zkušenost a z ní vyplynuvší emocionální blok
často naruší racionální hodnocení všech budoucích situací, které se k oné zkušenosti váží. Jedná
se vlastně o neoprávněnou generalizaci, kdy jednu osobní, časově omezenou událost rozšíříte na
všechny případy stejného druhu. Přesně takto vznikají předsudky. „Jednou mne okradl
osmdesátiletý občan  všichni senioři kradou.“ „Jednou jsem prodělal na akciích 
obchodování s akciemi je nesmysl“.
Něco podobného se mi stalo díky neúspěšnému obchodování po privatizaci (podrobněji viz ebook Učitel investorem). Trvalo mi přibližně 10 let, než jsem svoji frustraci překonal a než jsem
sebral dost odvahy na druhý pokus. Dnes vím, že příčiny některých špatných zkušeností z tohoto
období šly zcela mimo mne – jednalo se o negativní důsledky počátků kapitálových trhů u nás
(např. nedostatečná legislativa a regulace trhu).
Poplatky
Poplatky za obchodování, procenta ze zisku odváděná makléři, poplatky za převody měn, daně,
inflace. To vše jsou srážky, které vám případný výnos z akcií zmenšují a které mohou začínajícího
investora odradit.
Ve skutečnosti hodně záleží na vaší investiční strategii. Je pravda, že intradenní investoři mají
vysoké poplatky – makléř si obvykle strhává za každý uzavřený obchod (nákup či prodej). To je
také důvod, proč se méně etičtí makléři snaží, aby jejich klienti obchodovali co nejčastěji – od
četnosti obchodování klientů se odvíjí zisk makléře. Avšak v případě, že neobchodujete často,
jsou poplatky za obchodování minimální. Další výhodou je, že na rozdíl od jiných druhů zisku se
po třech letech zisk z akcií v ČR nedaní. No a pokud bude vaše obchodování trvale plusové,
poplatky pravděpodobně časem nebudete řešit vůbec.
Výše a struktura poplatků by samozřejmě měla být jedním z kritérií, podle kterých si investor volí
svého makléře.
Nedostatek kapitálu
Dalším důvodem, který často odrazuje potenciálního investora, je množství nezbytných
finančních prostředků. I toto je ale z velké části předsudek.
Vzhledem k poplatkům, které jsou s nákupem a prodejem akcií spojeny, a vzhledem k cenám
akcií, lze jako naprosté minimum doporučit 50.000 Kč, lépe však 100.000 Kč. To ale dnes není
nikterak nedosažitelná suma – jedná se o 2 až 4 průměrné platy.
€
FINANČNÍ NÁROČNOST INVESTOVÁNÍ: OD 50.000 Kč VÝŠE
€
Teoreticky můžete začít i s nižší částkou (řada brokerů to umožňuje), jde však o to, že
s nedostatečnými investičními prostředky je pravděpodobné, že váš zisk nepokryje výdaje, které
jsou s obchodováním spojené – a celkově tedy budete ve ztrátě. Také je třeba si uvědomit, že
některé akcie jsou relativně drahé – například dne 27. 10. 2015 stála jedna akcie firmy Philip
Morris 11530 Kč, akcie Google 657 dolarů. S malým kapitálem budete mít možnost nakoupit jen
omezené množství titulů, což zákonitě zvyšuje riziko. Tomuto jevu se říká nedostatečná
diverzifikace portfolia a podrobně se jím budu zabývat později.
Pokud vám tedy částka od 50.000 Kč výše leží na bankovním účtu a pokud pro ni nemáte
v nejbližší době využití, stojí za úvahu její přesun na účet u makléře a nákup akcií. Minimálně
z toho důvodu, že i s tímto minimem můžete pod dohledem makléře generovat zisk. Osobně
však za daleko důležitější považuji zkušenost, kterou takto s kapitálovými trhy získáte. Makléřské
firmy sice umožňují obchodovat nanečisto pomocí demo účtu (určitě ho vyzkoušejte), tento
způsob vám však neřekne, jak zareagujete v krizi – vědomí, že ve skutečnosti vlastně o nic nejde,
může významně ovlivnit vaše reakce. Obchodování byť s minimální reálnou částkou je škola,
které vás naučí, jak se trhy chovají – a především to, jak na jejich chování reagujete vy. Dle mne
se jedná o velmi významnou zkušenost, která vám v zásadě dá odpověď na otázku, zda se na
investování vůbec hodíte. A pokud máte obavy riskovat, ani to není problém – můžete si pro
začátek zvolit konzervativní investiční nástroje, které těm bankovním odpovídají (jak z hlediska
rizik, tak i zisku).
Doporučuje se investovat do akcií tolik procent volných prostředků, které odpovídají vztahu 100
– věk. Pokud je vám například 30 let, investujte 70 % svých volných prostředků do akcií a 30 %
do konzervativních nástrojů typu spoření. V 70 letech věku by se měl tento poměr otočit – měli
byste tedy ukládat 30 % financí do akcií a 70 % do spoření. Dodržování tohoto pravidla snižuje
rizika spojená s kolísáním trhů – pokud jste mladí, lze akceptovat vyšší riziko – je dost času na to,
aby se případné propady trhů vyrovnaly.
€
INVESTUJTE DO AKCIÍ V PROCENTECH DLE VZORCE: 100 – věk
€
Osobně toto pravidlo nedodržuji. Mám proto několik důvodů:
1. vyšší věk
2. vysoká tolerance k riziku
3. přesvědčení, že akcie jsou z dlouhodobého hlediska jediným rozumným investičním
nástrojem kapitálových trhů
4. a také to, že by mi v případě katastrofického scénáře (výrazný propad trhů) příliš
nevadilo, pokud by moje akcie prostě přešly na dědice.
Ve skutečnosti právě zajištění mých následníků je jedním z důvodů, proč investuji. Můj investiční
horizont je 10 let, což by měla být dostatečně dlouhá doba pro vyrovnání výkyvů trhů. V tomto
časovém horizontu již je riziko odchylky od průměrných ročních výnosů pouze asi 5 %. Průměrné
roční výnosy z akcií odpovídající akciovým indexům jsou uváděny okolo 10 % (nominální), či
okolo 7 % (reálné)). V desetiletém investičním horizontu je již riziko investování do akcií
srovnatelné s rizikem investování do dluhopisů a v dalších letech je dokonce nižší (!).
Nedostatek znalostí
Nedostatek informací v jakémkoli oboru je příčinou neúspěchu. Zároveň to ale je příčina, která
se dá odstranit relativně snadno. Obchodování na burze je řemeslo jako každé jiné a je možno se
mu naučit. Zde, ostatně jako v celé řadě dalších činností, máte v zásadě dvě možnosti:
a) vlastní studium
b) najmout si odborníka.
Pro začátečníka dle mne jednoznačná volba (ano, za b je správně). Díky tomu, že s akciemi bez
makléře stejně nemůžete obchodovat, doporučuji spojit se s takovým, jehož služby zahrnují
individuální přístup. To je moje osobní zkušenost: začal jsem pečlivým výběrem makléře, který
mi v rámci našeho smluvního vztahu poskytuje odborné rady. Mám to pojištěné i tím, že je
procentuálně závislý na mém zisku – pokud vydělávám, vydělává i on. Ze začátku jsem se jeho
radami řídil v podstatě bezvýhradně. Díky tomu, že mne investování začalo bavit, začal jsem
postupně studovat – a časem se karta obrátila: dnes už vím celkem přesně, co chci, a informace
od makléře využívám spíše jen jako potvrzení toho, že uvažuji správně. Občas se mi stane i to, že
nakoupím akcie proti jeho doporučení. Například, v poslední době nakupuji hlavně IT tituly,
protože:
a) se jedná o obor, kterému rozumím,
b) vývoj technologií postupuje exponenciálním tempem
a byl by hřích toho nevyužít. (Na tom nic nemění prasknutí technologické bubliny v roce 2002.)
Takto zcela vědomě a záměrně porušuji zásadu diverzifikace portfolia (nedávat všechna vejce do
jednoho košíku). Makléř má díky interním předpisům v podstatě povinnost mi to rozmlouvat.
Ačkoli lokální pokles kurzů samozřejmě nikdy nelze vyloučit, představa, že by firmy jako
Microsoft či Apple ze dne na den zkrachovaly, je poněkud absurdní. Zatím se mi tato strategie
celkem vyplácí – například Google a Facebook mi v září 2015 vynášely přes 20 % zisku (asi za
3 měsíce od jejich nákupu).


NAJMĚTE SI ODBORNÍKA
UČTE SE


Nedostatek času
Jeden z předsudků spojených s akciemi je, že si nárokují značné množství času, a to z těchto
důvodů:
 výběr akcií k nákupu (analýza)
 studium literatury i burzovních zpráv
 vlastní obchodování.
To samozřejmě při určitém způsobu obchodování může být pravda. Týká se to obvykle:
 intradenních investorů
 těch, kteří se obchodováním na burze živí
 obchodníků provádějících hloubkovou (fundamentální) analýzu společností vhodných
k nákupu.
V takovém případě se skutečně může jednat o časové nároky v rozsahu až několika hodin denně.
Začátečník ale může přesunout většinu starostí spojených s uvedenými body plně na odborníka
– makléře. Tento postup je vhodný hlavně při prvních investičních krůčcích. Samozřejmě,
základním předpokladem je zde volba makléře, který je podporován kvalitním analytickým
týmem, aby bylo možné se na něj ve smyslu výběru akcií plně spolehnout. Pokud si tuto cestu
zvolíte, bude vaše obchodování vypadat asi takto:




makléř vám navrhne nákup či prodej akcií
vy jeho nabídku schválíte či odmítnete
daný obchod dohodnutým způsobem potvrdíte (obvykle telefonicky)
makléř se postará o jeho realizaci.
Takto bude vaše obchodování vyžadovat jen minimální čas – bude se jednat pouze o několik
telefonátů měsíčně.

ČASOVÁ NÁROČNOST: NĚKOLIK TELEFONÁTŮ MĚSÍČNĚ

Další možností je zvolit takovou strategii, která na investora neklade velké časové nároky.
Možnostmi strategií pro začátečníky se zabývám v části Investiční strategie.
Strach z neznáma
Strach z neznáma přímo souvisí s předchozím bodem; je způsoben nedostatkem informací.
Lidé se bojí toho, co neznají; strach často bývá důsledkem informačního deficitu. Obecně
platí, že pokud zvýšíte svoji informovanost, vaše obavy se sníží. Čím více toho budete o
akciích vědět, tím jasnější vám bude, že rizika s investováním spojená jsou často přehnaná a
že je možno je účinně eliminovat.
Toto tvrzení samozřejmě nevylučuje možnost významné finanční ztráty. Ta však obvykle mívá
velmi prozaické příčiny, vážící se na nedodržování základních investičních zásad –
obchodování na základě emocí, v krátkých časových rámcích, sázka na jednu kartu, nevhodný
výběr akcií do portfolia, obchodování na rizikových trzích apod. Podrobněji se riziky
investování a jejich eliminací zabývám v kapitole Investiční riziko.
Proč investovat
Překonání inflace
Inflace (snižování kupní síly peněz v čase) je neviditelná krysa,
která vám z vašich úspor neustále kousíčky užírá – bez ohledu na
to, zda máte peníze uložené v bance, či ve slamníku. Pokud při
svém investování dokážete alespoň vyrovnat inflaci (+ bankovní
poplatky a daně), vaše peníze s časem neztratí na hodnotě.
Zisk
Peníze uložené na běžném bankovním účtu jsou v zásadě
předvídatelné – bez větších problémů si můžete spočítat (nebo si
zjistit u vašeho bankéře) kolik budete mít na účtu za rok, za pět, či
za deset let. (Pozor, neplatí to stoprocentně – stát například může
změnit podmínky spoření se státním příspěvkem, a to i v průběhu
spoření, což podobné výpočty do jisté míry znehodnocuje.)
Proč investovat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Překonání inflace
Zisk
Pasivní příjem
Likvidita
Časová náročnost
Finanční náročnost
Dividendy
Po třech letech bez daně
Cesta k finanční nezávislosti
Zábava, hra, dobrodružství
Nová dovednost
Kontakty


U počasí pravděpodobnost úspěšné předpovědi s časem rapidně klesá.
U akcií je tomu přesně naopak.


V případě investování do akcií je situace jiná. Zde bohužel nelze předem určit velikost zisku či
ztráty, zvláště pak v krátkých časových intervalech. Kurz akcie reaguje na řadu různých vlivů,
z nichž některé jsou zcela nahodilé. Důsledkem je krátkodobá nepředvídatelnost jednotlivých
titulů i celých trhů. Pokud ale budeme zkoumat akciové indexy vyspělých trhů z dlouhodobého
hlediska (v řádech let až desetiletí), zjistíme, že investor s dobře diverzifikovaným portfoliem, či
ten, který investuje přímo do akciového indexu, nemůže prohrát. Dlouhý časový interval vyrovná
krátkodobé výkyvy trhů a s vysokou pravděpodobností generuje zisk. Zatímco u počasí
pravděpodobnost úspěšné předpovědi s časem rapidně klesá, u akcií je tomu přesně naopak.
Díky této vlastnosti akciových trhů, kterou považuji za zcela zásadní, je u dlouhých investičních
horizontů možno provádět relativně přesné odhady zisku. Konkrétně se uvádí, že průměrný
výnos při dlouhodobém investování do akcií činí 10 %.
Následující obrázek demonstruje růst akciového indexu S&P 500, který zahrnuje 500
nejvýznamnějších amerických firem.
Na grafu je dobře vidět v zásadě souvislý (a exponenciální) růst tohoto indexu. Výjimkou jsou
dvě krize, internetová v roce 2002 a hypoteční v roce 2008. Všimněte si však, že pokud by
investor tyto krize „zaspal“, jeho zisk by dnes byl v zásadě takový, jako kdyby vůbec nenastaly.
Přes tento zásadní fakt, tj. to, že akciové trhy v dlouhodobém horizontu rostou, není mnoho
investorů, kteří by měli trvalý zisk v řádech desítek procent. (Průměrný zisk nejlepších světových
investorů se pohybuje okolo 30 %.) Některé vlivy, na kterých případný zisk závisí, jsou totiž
vysoce individuální. Například, investor s omezenými finančními možnostmi nemůže dostatečně
diverzifikovat své portfolio, a tedy je nucen podstupovat vyšší riziko, což se může negativně
projevit právě na velikosti výsledného zisku.

AKCIOVÉ INDEXY HLAVNÍCH TRHŮ DLOUHODOBĚ ROSTOU

Pasivní příjem
Základním, minimálním cílem investora je zajistit, aby jeho investice nebyla znehodnocena. Aby
toho dosáhl, musí jeho zisk přinejmenším vyrovnávat ztráty, tj.
ZISK = ZTRÁTY
Pokud investor pravidelně a dlouhodobě dosahuje toho, že jeho zisk ztráty převyšuje, čili pokud
platí vztah
ZISK > ZTRÁTY
získal tak pasivní příjem.
Případné ztráty a zisky při investování plynou z těchto zdrojů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
poplatky (makléři a trhu)
inflace
daně
dividendy
kolísání kurzů akcií
kolísání měnových kurzů.
Možné ZTRÁTY
Případný ZISK
První tři položky jsou ztráty, které investor pravděpodobně utrží. Body číslo 4 až 6 mohou
naopak být zdrojem zisku. Zdůrazňuji slovo mohou, jelikož ani jedna ze zmíněných položek není
zaručena:
 řada společností dividendy nevyplácí nebo mohou vyplácení dividend zrušit
 kurz akcií může klesat
 měnový kurz se může měnit v neprospěch investora.
Ve skutečnosti je předpokládaný růst kurzů akcií (+ případné dividendy) důvodem, proč vůbec
investujeme. Kolísání měnových kurzů, tedy bod číslo 6, se investora týká pouze v případě, že
investuje na zahraničních trzích.
Vzhledem k tomu, že ani jedna z položek generujících zisk není zaručena, zatímco uvedeným
ztrátám se zdánlivě nevyhneme, může se výše uvedený vztah ZISK  ZTRÁTY na první pohled
jevit značně nevyváženě. Pokud si ale uvědomíme, že:




při používání běžného bankovního účtu také platíme poplatky,
z jakéhokoli jiného zisku/majetku (dědictví, nemovitosti, spoření…) také platíme daně
zisk z akcií držených déle než 3 roky se nedaní vůbec (!),
inflace nás nemine, ať spoříme či investujeme do čehokoli,
může celková bilance akciového investora vycházet podobně či dokonce výrazně výhodněji, než
je tomu u běžného bankovního účtu. V tomto smyslu je rozhodující jeho schopnost pomocí
obchodování s akciemi generovat zisk. Zde akciovému investorovi nahrávají do karet některé
zásadní poznatky:
 akcie v dlouhodobém horizontu vyrovnají krátkodobé výkyvy a trvale rostou
 dlouhodobý růst akcií je přibližně exponenciální
 průběžné reinvestování zisků se řídí matematikou složeného úrokování.
Efektivita tohoto postupu vynikne především v delších časových Exponenciální křivka
horizontech v řádech let až desetiletí, kdy se reinvestované
prostředky dále zhodnocují díky prosté finanční matematice 35
založené na geometrické řadě. Příslušnou matematiku uvádím v 30
příloze, zde pouze zmíním, že geometrická řada je matematický 25
princip, kdy původní hodnota roste exponenciálně (laicky 20
15
řečeno: velmi rychle).
10
Pro představu, co to znamená, uvádím v rámečku vpravo dole
5
známou úlohu o vynálezci šachu na toto téma. Jiným příkladem je
0
0
2
otázka, jak tlustý bude list kancelářského papíru, pokud ho 100x
přeložíme: z výpočtu plyne délka, která je větší, než vzdálenost Země od Měsíce.
4
6
Praktickou aplikaci geometrické řady zná dnes každý uživatel počítačů (pravděpodobně aniž si to
uvědomuje) díky tzv. Moorovu zákonu, který platí již 50 let: „každé dva roky se zdvojnásobí
počet tranzistorů umístěných na integrovaném obvodě“. Důsledkem je, že se zdvojnásobí také
výkon a kapacita paměti počítače. Mnozí z vás pravděpodobně pamatují externí paměť s názvem
počítačová disketa o kapacitě 800 KB až 1,4 MB (3,5 palcová byla vytvořena
v roce 1984). Dnešní externí disky disponují kapacitou v řádech terabytů – což je
přibližně miliónkrát více. Tento nárůst nastal za pouhých cca 30 let právě díky
postupnému zdvojnásobování paměťové kapacity.

ZAPOMEŇTE NA RYCHLÉ ZBOHATNUTÍ BEZ RIZIKA

U akcií je výnosnost exponenciální křivky podobně dramatická: jeden dolar, investovaný v roce
1802 by v roce 2006 znamenal výnos přes 12 miliónů dolarů.1 Tento výsledek naznačuje jednu z
hlavních myšlenek tohoto e-booku – v případě dlouhodobého investování jsou akcie
bezkonkurenčně nejziskovějším nástrojem kapitálových trhů. Neexistuje žádný produkt, který
by se jejich výnosu byť jen vzdáleně přiblížil.
Samozřejmě nepředpokládám, že byste se chystali na investice v délce několika století. Ale i
krátkodobější několikaletá bilance je velmi zajímavá. Určitou její nevýhodou je, že čím kratší
investiční horizont, tím jsou trhy náchylnější ke krátkodobým
výkyvům, což znamená, že se zvyšuje investiční riziko. Na Vynálezce šachu
druhou stranu, pokles trhů srovnatelný s velkou hospodářskou Panovník se rozhodl bohatě odměnit
vynálezce šachu. „Přej si, co chceš“, řekl
krizí ve 30. letech minulého století, která od akcií odradila celou mu, „pokud je to v mých silách,
jednu generaci investorů, je dnes již vysoce nepravděpodobný – dostaneš to“. Vynálezce byl skromný:
mimo jiné i proto, že současné vlády vyspělých kapitalistických „Postačí mi pár zrníček obilí. Jedno na
první políčko šachovnice, dvě na druhé,
států ekonomickou situaci své země cíleně ovlivňují v zájmu čtyři na třetí, osm na čtvrté a tak dále.“
zachování ekonomické stability a rozvoje. Mají k tomuto účelu Úkolem je zjistit, kolik zrníček obilí
celou řadu nástrojů – například cílené ovlivňování inflace, vynálezce šachu dostal. Ukazuje se, že
počet zrníček obilí na šachovnici
úrokových sazeb či kurzu měny. Ani v moderní době se však celkový
přesahuje produkci pšenice celé Země za
lokálním propadům trhů zcela nevyhneme – internetová krize posledních 150 let.
v roce 2002 a hypoteční v roce 2008 jsou toho důkazem. Trhy se
1
Jeremy Siegel: Investice do akcií – běh na dlouhou trať, Grada 2011, ISBN: 978-80-247-3860-4, str.19

Podobné dokumenty