AgFeAcFcAGFOA

Transkript

AgFeAcFcAGFOA
Ť RukovinskÝ
L.Bukovinsk:l/
'--" ' -------L t i-'1 I''{' Kastl
,
,r :. /lA
\\'
-
Jc to kouř /
GoLF
1rl
A
Je to ko,uř,šílímedá]-'
řaří se sáI,hraješ jak král.
Je to kouř, b ic Í j ak d'ůrn,
OA
basa jak blesk, ze syntru šum.
B.A
AgTcAGFG
Ákordů Pár, drásání strun,
do bieíoh spaq, - výkřÍk a
BU}'T
!
Ze světel zó.Ťrbar'evný šajn,
sóto jak
hrorno
teč Je T1 fajn.
ACF6A6FG
AgFGACFg
ťaky s i cb.eeš s knof líkeya hnout,
k rni*u se hrnešrtam sedí Bureš.
Je to kouř', šÍ1íraedál,
vaří se sáI,hraješ Jak král.
AeF0AOFg
AgFeAcFcAGFOA
qT
L " ij ';ke,': tr:SC,ii / :,,.3,rk*1.f -i:is
\^'
l-.
iiů::a rias /
I
\)
A
rrQ
gitj
ll
F'.]:
1;
D
LU t
a
tt
ie č
p.
(;::'{Jli'-il'
í_L:.''' :: uv;i
c
j ;'l
..'l
,"
i
-;
u.
IL 'i'{''.
H
n:l d
:i
i.'
ii,:i
o:
;t
n
{:1 r l ii
ii| 1|
Í {'i .'l- ]l
:,č
'
řj ř €
e.'', i '"
"
'::r' l':
,
!.'.,',."- : -.X,,.$,
ci si;l': |éko. l.
i,j*uč,0uil.:ou_i j
er" sF-
1.
D
l{
n-. ,L:t: :-i; ii.
j-] r 5í"J
'.
{,
I. r
b .iri c'':::
ř:
A
ll'1
-"1-
!:l
i_'
ř]i ':
l !
irÍtÍj l
!:l -
'ril.
*--,*
r: llrl
;i, lc
í:]
..-,
-
,'t
e
1:lki,;'i]l
t.:kii,,:i
rl. I
L'::!_d1
: é):|
:) +
1 L. ir *
'
d
E.
H A
i,1 l,:, ',:.'.1,q,: :,'l
!.',
A,
_'":
:]tLir.ťj ,jii3 ii;i;.ii'.',ii:
t. r&
a-q
:,*
l-
Gilj*}'
c
:í_'i''ŤÉ' ".ii-
sr l
..i
k:,':
]'i Í:
Li
1t','; at i:
í"ti]i'****
L
7
1i\
i
}rta}á Minett'e
ťt.t
ť
I lr
.-
kam zase
-' -
se svojí
R;
- ri
ioro
T-
rád se vrqtím zpět
_malou
min&"
+t",íň, kd; roste blýn a stronů pět
na které gnírn utrhnout květ
pro svoji nalou i1frinet.
$qut:e1
Srr::
_
s
,A
uě'=:vět
co vlasu
oy"T
"=1
snad ten květ
iát ti-?---__
'_-A^
_než
stovky vét z tajr\y-eh
znát' riíe
di
:'
€,
-sRů.
varnany
Léta bloudím sáml znám celý svět
jen jěden'kout ně ráká ápět
tsm -veanu svo ji.
-iilkitiinet.
Stráň, kde roste blýn a otronrů pět
;- -.
ná ktere smím utrhnout KVet'
-pTo
T?.I
:(
-svojr matou ffiinet.
Madmasel ivlinet
já rád bych ti dal květ' do vlasů'
5-át_ti sriad ten květ
znát -víc_neŽ_stovku vět
z tajných
snu"
- *-
2x
/
.},
É\'*
b;csnc
^;rlt*li
ť
,Jrát
Mt o pÍsníeYt.
r
'L\ů]-i Vám t,; #ojí ,op'r"áť
,*l.r'
,?41 9Ý
nr1
4'-+
i.-*
lYtr
'r'*",!
jl;áěý:!
ť'
a
"i
-zc$trK 5lř0*J
{1"'.'-.,
,Y
'mi} j"Ón ÚJít
9 tlyi-o
G
,
Č
by
t"
l"tIJ,i
c
i1
-}
_igkŽe ngs] ihý_vá j*n ;vý
|{;
3í;nčlrrát
*ou5ú',řt* u.
p0 tr"e;#clr
"tuo #,*,
;t *--;;;'t;,
"1tr.*uř*
}.'r"
kažcý a ťÍás, buT'e jencn 7ás"
.
'
'Jtyri rrídíšhrát
a tří uslyšíš
jťiart,in z* syntr'en čníriejvýš"
i.nnn
!41/V.
n "lt)
;J
sc potáhnou
každ3? na krku s kyterou
'1*
,
5ubeník srně;* ;e svým paiičká*l
b*a nich' by} by z;* kýb}-*ma sári
T*k to j* G Ů L F cc n:'l" j'i t*ě 'láa}
'
.Y.
pojdte
':Lí.Ž, n'cŽ anvř.n turrh't.u kr'úm.
,l., .r
t!,1
-j
lIcl]-ka do doš[ů/ E],nGIE
$ř*{* hr
€ďc
*
W,,
lt{iv*l; * L1t*nr-
idíš,aaěaI den, hra joLt new Wa've '
g
Én"ietereia,byia s tná
ne j....
Ái!'
o
'JáchtáI vžďycky mít, odpust ni, hoIk* do deštů,
;iť:
AŇ'
ll
byla-s nírná, jak to ř'íct, týpen bez dešžů.
1r
Bylas
raožná spÍšozdoba sáIii,
všichni zapějí ns. tebe chválu.
Rf : .Iá chtě l
so?g
ir{Áry*g p
Piješ to' svó jÁ po veikých dávkách,
nerto není má jediná stávka.
fiť: Já chtě}
$ď{*
+
k{ův#*}
Rf: Já chtěl ....
$*1tr tt{ár*rg
50
"i.u*i
ítoaesrréteJpoustevník
:
-:
fi,p\
-r
L
rI
Já Jseíi ten ooustevník
se a rť"t a pořár: su*.
ládáií Žívotu dís
H
Dťoto
il;--ill=r* uu ot..
s
ůe ěert *š ten," zasp íng.o,
t
rt
ň^
mLls]LV
rlJš
i?:
*v
*do
Žáru #*q' vseoocr$ch.o{
to oych 3,u fensal tydJe rfi*y
& staI
se ae mné ,oti"h.
É
Co
"víc sÍ mLžu přát'
kjvž žlvot se nÍ 1Íbí, tak 3B
jtá}e
a tek
,ž"
só1o l
ji:
náB.
';e můáu ;nrtt
nepřipadá' .ie jsem
D1kobraz nosÍ M*áa B''áa
teě dones arovna číslo5.
n toho se nes&Í dělat véiia
prostě ně jen baví svót.
m1
eám.
<Eýtm \.\r Pi j.'': ,j
J
Kdo clrcete zápoinenCIut r1a nšsto
jon .oln" bílýeh J.ajn.
ťř1jčte s*r &nou poví$rím
j*n ta*y je všem pgustevnígLe ť*jn
**ylry sB$ chtěI pax vrétit zpátky
& cfuběla r'i r.}ičÍltekó věŽ.
{ouřícÍkonrÍqy a skl;{dxy
truk ses hioupeJ ale běá !
" ,/
26
pRťn*
ř**
h,i
&
Ahi*
Íuuěru drae 6í1ín
fi'*' #e***?t
nfaruÍslÍn. cc
f ."*r.
#"e
cělrt
dÍíao
o*r1'
fr*sítsa at ď* knískr
řr}.*nh#m nn# ďsJ&x
n*vním n
s
nío J{nýbr r
RilY*ínnúmEÍ jlo.
*
. 'Ani
7"a je prínp
.'ink ja tr
n
v
nsd
tr3*vrtt
ávítí
&B8 slunec
íy"nfit
k uc'*u
lažtt et u tdť'u.
op1Íme
,l
v arcci f"ntn.
B'r4'lnt
*ráany Ěooit á*t.
&gturíta č*hs x&
nevrrdí mi nic
xsl.g sří,tťt #${ta
t*ř
buď*
n:Énmslu
hig.
Fríua' ..........
l-lini
i;tii
fiÉds,mán hr;aně rÉ$*
kóyĚ ;llunea "svÍtÍ
-#Í'pI1nT,
*pafttx a Í'*
nBE86 8t Vyrs$lt ..
ďp**tro
á"uu"ť{'.
t
''
'
Y3ďťxgsxt'
$e"K*
*Í,í,'*- * * * * - *.* * *
.};
,
aP
tmk t,s a;iofs'kni, prrč pa ti ťtat ry,p-út
byl j'pi,rTíírE ta m1, v%ř, ja s&
taě
"{,#í
1e pdi{tág,tr dru ďg*q*or. n*s rca ť{{
s.
c. jg*rl
it*ttrpiťé
,i#ýé
n#kta řfyĚ
navr.Étf%o n
,,
Je tr t&
&nt Pek.r
nuíÍ,, nť,í,ťía
E'Ť tů ďyl
11i,
e íóaam.Éa*puoiil
La tc nďjai ty
Jc jr"
€{!ímasn;-*
t^-'
tá{t.
$ř*& 6e tt ]"Íbťspdt
gn*x**t tv*j* xtv&*dať, n*pdvd l'*t* e* dag
g*ě ;ji r*á t t* gna&rr* ]*€hiI}{6
{sk u*
řakni
mÍ. ď*&l*r
$an
?Gn
řokni
l jÉ půjdu hngd
'
ťni
&áa s*b* vyp*ds tr h}*uB&
Ja t* tnk
btr*; rv* x *x*m
* k tlga avrbréíró
gn*íi* $* *ívat
*wř $* vyJťeaěq$Í ťxkt'
ťhtt
3
Yrátíě ga k nán
#{ *ru h-*; o*-**
Únl.
#n", ť, vín j$'et&
Znám
Ť.ll'i:
tě
L3.L\ )zL
týden
I
l-
.D
&
1n'ffiL tě*týden a den a {en
q.;;"
,#x-,.o --]il-- d€;.
|A** tě Pí; *nuu .*,
t1 chocÍ
ěqdo )"ÚC"
bo
Kráčímna zkoušku s kytarou
poť'kám tu hoIku, ségru tvou
Á povídá at jdu hrát chví}i k
že doma jsi samotná, poví án"
vánr
_a.JR
'Iek jsen RŤi.šeluk vún doňu
t(1
4 svoje písně h:'áI.
&
Syrn jsi ďnutná , b, : kdo ví
a tak jsem trochu thal
(_
písně
hrá}
xřy
jsi
ta
*;
r* "o 3"u*
,r*
moc jsem ďuri'u:_
{nán tě ;$roe naCenaden
_A a oen
_t
,(
a
den
víxpsn
1{}Jcu:rr
ť1 'dt
tVČ.p
tětsák sLg:a
tt ta*enam
IJ nA
u J
ř*
aá-nn IJU
.L
vlt
rn
A^
'J
V
Ab
tě;[rae
třetÍ C
lt
co
nlr
C
P*
$tn
it**a"den
a Cen
prř
:'l8r' . ft
"'É&*;rJůe '--íts
'bloŮ"
CO z)wv?
oG1
6A
9 tak r. .rí* chodím dá}
fi
ť
*s
saíťo
t-
c
dr^r"
Skok do
tmY
ťl-hx ř
.
h- 1,
n*u a
]3Jd}ím v r;odkroví sám_
"štrach ze samoty nán a
5
4,
mám.
"-F
N--,
krokY tu jsou
q
iri,aei
stíny po zc1 $e pnou a jdou
8l
F
s F;
ťr1
To prožívóm kaŽdý večeJ: kcyž jdu spát
ě-"F"_
se ml smějr může;sei tobě stát, c
J""
-Že se začnešve tmě tak jako já bát a bát"
2-x -jen se příšerný zeá
horká hlava je má
h*'lX V něn už v patách mi
h-
ti co chtějí krev
&*2^
-_
j,1ou
mou
Íiuce už natahují ciráp;r škarede
'
já křičÍmNE a skáču
do tny vedle
Úcítím náraz a par nánte procÍtám
*ýfuo 3rrnar}
n
, oi .'i i,
(cx)
S'F-6
*2:t l3ydlín v podkroví sám
mne.
JSem sam.
(rr)
....
bát a
bát"
7
ir''
't
- KJo mí ř0 vza1-
t,;i
.,,
ď
5_- F"-
.t
&
Každéráno vstávám s tíiii, Llo bude dál
{á3-Ě_.LL
přemýš1'ím' kdy íekrrešnj_, f,ar už se z9ai
dt^r( -b
{*rt j}
ÉaŽJýráno vstávám s i;Ím, co orlile JáI
Ť1
i
A
spoustu nocí trápí flě, xdo mi Tě vaal
-{*:
fi*..
q
a- nás -b
+,'" mlčení
ócchrzÍ
P"poč scíme zv}ást,
c
*.b
;b
c-
G.
Jak je to zL.:, z lásky zt stal mi jen stín-jen stín
Na sinír já uŽ nevěřím, dlou}lo Tě
anám
naše lás.ka před 1ety Llyla jen klarn
Snídám už Sfu, za pohled I'i nestojím
duvod uŽ znám. od dneska chceš žít .jen s ním ....
,.
Snídám už sám,....
Každéráno vstávám s tím, co buJe dál
spo'rstu nocí trápí mě kdo m1 Tě vzal
'
Co mi z'b'1vá, za pár ehvi} už olcházím
je to tax zLé, z lásxy zr.stal roi j;n stía - jen
..
ppr-rn&{
|rl '
Y
Benaín'
benaín
E
'
Bengín
rr ,{ C
IAut o chce C
ryÍt
.,,,
musr"fr rr.E,
ďu*
do něho
Pmri"An
-Dn
benaín auto náš jak řešeto.
benaín dáš ho t,am a jece to.
co
bude
q
,
chtít.GL
r tryz nu
t, u,{,&
neiiáš
pěšry"cěŽ p
E":
vocou s} nepoeuues."
!F
FrtFfr
\_'
í
c.}í]
Benzín, benzín nenakoupÍšza tcaěku
benzín, benzín jako třeba žvejkaěku
benaÍn, benaín rračepoješza kilo.
benaÍn, beirzín nezbyde t1 na pívo.
_ GHlavně
zdnavÍ
v soál" 1
raěi jezoit na kole
8ruěej
Bc
'lo dcje je
-*
'd':iÍ0' onJeš
v
t*, '4, ť*
/f
cht,ít
cřt
a cenzÍn nemr:síš
t
1.16111-r{í{
t,
benzírr Hemusí*
Co
benzín ilemusíg
n
'{'
nít
^
H*ziní+r+!
fr
HÍť.
l1\TAm _ .0JÉLD
"'}áv
jt,ěv*
irr1oru
J I.V":
a.
E
vrazťme á o ťr].cl'u
JJ inou mi].á..H,
E ;Jii )*,l.-.,"l
. pPÍrfia 'nj't.
E.
6
E
a I tUOfU
,iBupÍii.'e si kart"ičry-ri
H.
E
tt; Še i}u.:l Ělil p:'I:ú? ^::1 L
-
Hl
r
nái :otva zny<!e :'}& tři Sumáxy to ee ...
scřrojech si natlrljotx t"} rlumáky
to se . . !
j};:k
sffř
ř{a
iŤ
flr
*
9\
ť
]{e schs;:ech
T\TNRR
EfiBH:aJ'ianyrÍora m{t.
si nabljeru +'.F.:
cliirlůtJ to .js l....
Ť^ .1 ,.:'Jlea jreÍns nÍ [,
V nenocnlei n* náo č*kaj rloktorxy
to už llánc rroriy jgc dvi oirurky
..,a
],',ugís, uínÍt, vv
-
á ttenrocnice
:'i
J4
irrá,;*
'rgll
:"-u
to se .. .
to ie . .. H
pi'ácI
[Ů ijs ...
j úvlr srr'$iruláci
to s€ .'}t
i:u$ein prÍna nrÍ.t, bo rle bu<lon prÍ{ea n{t. tt
r''''l*l*;á;.:e .iaso jva ln*iru$ ác i o tCI ;J* br.rd;!B ...r
Io g*
r .r,
ůLJ
L
a
fr'É.fi.
H. tr'
Jeem řekl niló, cc mé za ránu, to $*
onái il*: maě koui;á j*ito ne vránrr
to se
lŤl .'- i
i í-l{"
_
a aa
l{
tuŘitl ie ly sťir*4.y v *}r'Íóru - to ...
jelo.l 'iotrů, xJyž ni hnaIi nahoru
to se .1
ďfrc noht
že
busem pr1ura r*ít; to $* ou,Jeru p;,Ícra iaít l{
Vodedneškgi neleaem do Friór
Ío $e
& ueg beile
É<xtis
klid
!
{YŤírqn
F
?ilí
-itudentský
APt' a{.4 D
r
trampoty
l'lusím znát oc
# tazeý
\rzor€e
'
E[#;={3"ffi87
'
:Íffi-*x-
I{cci:u uč s* noudrýn
filr&HAA
býti
den eo d€n"
zní ni }rlavou
gbí:'ej
hvítí
herbáře
-o
rpampelišku,
e}:rnu, }en'
lvlatika, jó to je věca,
v iinšteinovi mójte V;íOť*
děca
Tg '*ž říka} í můj
eo by} ško_lní j_nsnektor"
íjhemie je jedna ue tři
řoe , pró tter'cu já pŤiše} z hor"
F
hf*n
'[Ěl331';o;Ti'iř-!-5;5;:u t F,
t
C _
..D
otovky hodin sěe:lš v lavicjcřr,
hoclně" věcÍ víša skoro znáš"
'rzorcÍehá
éioře času tnávÍšvetěŽkou
?z
mášl
toho všeho n}avu
iuUn
Ve ško1e s* slušně chovej
šctřÍ Ěxo lrrÍ ínventé.ř
a{ je pořái jaxo novgj
z přvní t'řídy slLebikáň
Ze vŠechnejvíe zd-rav ško].níka
oo řÍdovÍo ten je nej
ilavž pak úoca nóodtýi<á
dď'li'drát a zeštourej l
.Iako r]ívá z'gé{ se vaií iren
pokaŽdén kr1ýž začnou prázlni1y.
3nutrť i:r:doil až pak příjde aen
kcyŽ napoe}ed vyjdoil ze tť'íriy"
lnP'u
r-rPo
=-{:!:=:::=-l:!l*-*
.
,
úuon
"iř..
;'
tJ1
i vř-i
e)
HiJ:*:
5e
bh
sešii' já *'ld:u* jiltý.
aiff:";*::-iťr:fu'Hffi;
6.b
n.nŤ-'uď'bám"
L.1*:o"1* :uu:1''
D:'*::'* "o"*ii*l '* :h
l
;
i"i l
oopre
c
-;"#.r:
v]^rte
jT'
í",; J ;ilpk'
Je .zle DJ't
tJ3r
$aao
t
h:,
B,
liÍená.n proě breěr:t,
=-=-=-
=-E*
tr
3r E-
E-
=E=*=-
B
.3
já jdu* kjyž l&oc to chceš,
frat
F{-y neronfň:
*D
bych ří'gt i tobě běž
sohl
/1
-B_l
svoJe ale víIr:.
Y představách ge utápíš
'
Život nevnírnáš.
Vrátka $i, a to snad ví'š
'
1r štěstí zavíráš
Refr:
.duo,fu,1D,
F-*
i}nes aŽ vím, že Štěstímánn
že jdu svou cegtou.
Tvoji zášř už ngvnínfu,
:nám už j1nou lásru svou.
Refr
I
E
É
jenom teoy dovo} líbat rtJ
r fiudené.
+;-& Ti
{spon ngposledy chtě]" bych... . ale tYt
J:r]-Kas- ne.
S tebou neprož1I jsem tolia, co ted s ní
za pouhý den.
S nÍ si vyprávín a slyšÍnjejí smích,
je můj sen.
Ť Arl
rL
\
E-š_
Egoista
3-E**-*-3-*-ř
RG ji rád však4renÍ mi fuk.
r
a/',Á
$enám
j:":
řf
:" ":"'"b:uT'
J l_ oom].tam . -]en Drazono
'4
5
- kolen sebe
tedka
o_)
uŤárn'
4
ď'* radte3í r '/3co dělat nám?
žít.
,VŽdyt samota nenechá
.t,,
,_,q
ve s5cn IasKu v].oavam
OJen
a tu pro sebe Jen cnc].. A,
m]-to
Sny nechci mít,, jen trápí mě
a hořkost zvýšíjen"
Y noci nespÍn a mojí iouhou
jen se stává
den"
Pro sebe nějakou chci nít.
Snad povahu svou špatnou rnámo
Na to bych vzal- i oynamit
.abych vše řídiL jenom sánr"
So'ío kyllra
Nemárn ji ráo, však není mi ťuk'
že jsem tu zůstal sám.
Jí odmítám, jen prázdno
tečta kolem sebe
mánr.
Tak račte ni co dě].at nám?
Vždyi sanota nenechá žít.
Jen ve snoch lásku vídáván'...
,
Zlocis
j
ča*u
-l
ĚL
l:rčítě
to v:1š
zloděj
čas"r,
to
ie
(-"
.Ť.
vecer s nim gg,lé.v*š* r:,ěxey t**y
í
-t
tsL
r-E
C--uji
h'r
í š tlar"*vněvii
Fok o
!)\'
(-"
.E
!iE
Y-
sčln 1=:.Ě
*p
š;ce
'
;je z}o,jě
j času 3e tai:ie
Ú
-F.Lř
J>
',.na!.
j n,a
I
F€
to '{É1o nikty p* }ro n*r.:gvíš
r@
T.í1 3i š *c na to, ce těžk* .lá '*ví*jš
-/
(,
Í:
-p
už běžíse;-j.Íl
šrrcí.l
-L
F'aj
4u"o by s* 1/ tom ale "ayzn*tr r j* tohc, mr-,n l
11t:zt
t-t
Rr+,
U'72,u/,1 r"t7
fl,<ru "]rtTť
i:oslední racu už Ti t]it*žu sec.i. *át
teieviaí ne*h a p$jň se tu s ná.r:*
,3OLF tě abaví stsr-*l*'[í
.ťa;n *en bez a*'zutostí-
r};lrát"
í
o
i1*;
$ďi'
No
{r
BohBl
11 )
of America,
r
(:
Hey Mr.. Presiclent
^
ney nnr. P].esicientr frs tebe terl volám:
1. Tenhle projekt,
- co na nás plánuješ'
lrlázen by mr:žná vaaL,
no tak už clost,
kam jsi cial rozum svůj'
eopak si s1ibuješ'
jestli to spustíte,
tak iobroLr noc
$ťLg \r
Hey i',ir. President oť rrne*ica,
Iiey Mr. Fresic3ent r trE tebe teci
,
!
2. Tenhle projektn
co sí piiipravuješ'
ponáhá llijl
e Penta,qcn.
Pak poanáš co tc je,
v
si tak Iibuješ'
na vlastní kůži]rneČ
Óen,
poznáš atom!
vol-riro
;
choÍ'us; i',To Lrombr H0 radiosetivity'
no bombr never liir'oshina
}io j;elnbl ilo
l
ř3"
raníoeetívíty'
rlo bomb, L:ut Please;
I{ey ili_r'. President oť Ámerica,
!íey Mr"' i'i''esiCeirt r'to tebe teč vol ám:
i\
3' Ťenhle projekt,
e
o
zdo jgona]_uj eš
'
nemá žó.Ór{i smys]-
kirr}
s \ I,J .-r
.*w"jt
'
c}::e řít.
drz:í prst 'te. spoušti
:i]
_
nakoneť: r:d'srrneš,
přece roz.urÍ] nugí
pé.k z''líLy:zlLl
ckrorus
; l'io
.
s
ó}
o
ci:or"us
bornb
t trl
r'aC
ioaet ív l t'y ,
'.but please
kyt u:'a
:
í,]o bomb
r Do
borntl
'
Íio bomb , ' ' '