Műstská galerie Volary

Transkript

Műstská galerie Volary
VáÏení volar‰tí spoluobãané,
mûl jsem moÏnost nav‰tívit vበnov˘
Mûstsk˘ hotel Bobík a chtûl bych vám
pogratulovat a hotelu popfiát úspûch.
Upfiímnû, kdyby kdekoli jinde mûsto
investovalo do hotelu, asi bych byl zdrÏenliv˘. Ale ve Volarech jste nemûli moc
jin˘ch moÏností. Hotel byl zchátral˘ a rozbit˘, soukrom˘ investor Ïádn˘. Hotel také
mohl b˘t pouÏit k úvûrovému podvodu
(v lep‰ím pfiípadû), v hor‰ím pfiípadû se z
hotelu mohla stát ubytovna. Zajeìte se
podívat do Vûtfiní na náves, jak také mÛÏe
hotel uprostfied obce skonãit.
OceÀuji odvahu volarského zastupitelstva a drÏím VolarÛm palce. Ta investice je
hotova, hotel, restaurace, formanka, pivovar i láznû jsou otevfieny a bude záleÏet
pouze na volarsk˘ch obãanech, zda bude
fungovat, zda se uÏiví. Samozfiejmû, hotelové pokoje jsou pfiipraveny pro turisty, ale
v‰echno ostatní je hlavnû pro místní obãany. Nebudou-li místní chodit do formanky,
jednou mûsíãnû do restaurace a jednou za
pÛl roku do lázní, hotel nepfieÏije. Myslím,
Ïe láznû pfiipraví slevy tak, aby je v‰ichni
obãané vyzkou‰eli. Je dÛleÏité, hotelu drÏet
palce, poradit, pochválit, nepomlouvat. Do
Mûstského hotelu Bobík byly investovány
peníze v‰ech obãanÛ, tedy i va‰e. Proto je
potfieba hotel podporovat.
Mûstsk˘ hotel Bobík je nûco, co pan
prezident naz˘vá „ostrÛvkem pozitivní
deviace“. Nena‰el-li se soukrom˘ investor,
mûsto muselo tuto investici udûlat. Vedení
hotelu to nebude mít jednoduché, ale drÏím
mu palce.
Ing. TomበJirsa, senátor
Konopné lázně
v Městském hotelu Bobík budou slavnostně otevřeny
v pátek 4. října 2013.
Srdečně vás zveme do těchto prostor, kde si můžete vyzkoušet mnoho procedur, které jsou
pro vás připravené za příznivé ceny.
Přeji vám příjemné zážitky v restauraci, lázních i v městské galerii, která je součástí hotelu Bobík.
Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta
Mûstská galerie Volary
Galerie ve Volarech je zafiízením, které
pfiedstavuje sv˘m náv‰tûvníkÛm v˘tvarné
umûní v celém jeho spektru. Tato instituce
zcela jistû v˘raznû obohatí kulturní nabídku
obãanÛm v na‰em mûstû. Program jednotliv˘ch v˘stav sleduje pfieváÏnû souãasné
umûlecké dûní v rÛzn˘ch generaãních
a v˘tvarn˘ch pfiístupech a zamûfiuje se pfiedev‰ím na ãeskou tvorbu. Zámûrem této
instituce je vytvofiit dal‰í kulturní centrum,
kde se budou prolínat a vzájemnû konfrontovat i ostatní umûlecké obory. Budeme
pofiádat literární veãery ãi komorní koncerty.
Historicky první v˘stavou v tomto prostoru
je 17. roãník mezinárodní pfiehlídky souãasného v˘tvarného umûní INTERSALON AJV
2013. Lépe fieãeno ãást v˘stavy. Celá
expozice ãítá zhruba 250 umûleck˘ch dûl
od 70 autorÛ z 10 zemí svûta.
Svojí premiéru si celá kolekce odbyla
v kvûtnu v nûmeckém Pasovû. V˘bûr cca
20 autorÛ je v souãasné dobû aÏ do 19. fiíjna
k vidûní ve Volarech. Poté bude v˘stava
pfievezena do Písku, kde 22. 10. 2013 bude
slavnostnû otevfiena v kulturním prostoru
Sladovna.
Dal‰í v˘stavu, na kterou se mohou
volar‰tí obãané tû‰it, jsou fotografie Jifiího
Plachého s názvem ,,·umavská meditace".
Srdeãnû Vás zveme na vernisáÏ dne 29. 10.
2013 v 17:00 hodin. Zá‰titu nad provozem
galerie pfievzala Asociace jihoãesk˘ch
v˘tvarníkÛ. Jedna z nejstar‰ích profesních
umûleck˘ch organizací v âeské republice
(byla zaloÏena jiÏ v roce 1925).
Vûfiím, Ïe moÏnost náv‰tûvy této nové
kulturní instituce pfiinese náv‰tûvníkÛm
pozitivní záÏitek a také velice podpofií
propagaci na‰eho mûsta v rámci âeské
republiky.
Otevfieno bude od 1. fiíjna tfii dny
v t˘dnu. Ve stfiedu, pátek a sobotu od
14:00–17:00 hodin. Tû‰íme se na Vás
Mgr. Vít Pavlík
Z jednání rady mûsta
konaného dne 22. 7. 2013
Rada mûsta rozhodla
* uzavfiít nájemní smlouvu na dobu
neurãitou od 1. 8. 2013, na nebytové
prostory v 1. patfie (ordinace) objektu ãp. 35, na adrese ulice Tovární ve
Volarech s MDDr. Petrou Bla‰kovou,
za úãelem zfiízení ordinace k provozování zubní lékafiské praxe.
* uzavfiít nájemní smlouvu na dobu
neurãitou od 1. 8. 2013, na nebytové
prostory o v˘mûfie 15 m2 v pfiízemí
objektu ãp. 35, na adrese ulice
Tovární ve Volarech s MDDr. Petrou
Bla‰kovou, za úãelem zfiízení RTG
k provozování zubní lékafiské praxe.
■ ■ ■
konaného dne 31. 7. 2013
Rada mûsta bere na vûdomí
* informaci o pfiidûlení dotace z nadace âEZ na projekt: „Bezpeãnost
a ochrana dûtí a mládeÏe ve mûstû
Volary“ spoãívající v realizaci osvûtlení pfiechodÛ pro chodce v ulici
Budûjovická ve Volarech
Rada mûsta rozhodla
* uzavfiít smlouvu o dílo na realizaci
osvûtlení pfiechodÛ pro chodce v ulici
Budûjovická ve Volarech se spoleãností âEZ Energetické sluÏby, s.r.o.
■ ■ ■
Více na: www.mestovolary.cz
Jak likvidovat a tfiídit odpady ve Volarech
ProtoÏe, jak se fiíká „opakování je
matka moudrosti“ pfiipomínám obãanÛm,
jak mohou vyuÏít na‰eho novû zrekonstruovaného sbûrného dvora pfii likvidaci
sv˘ch odpadÛ.
Na sbûrn˘ dvÛr je moÏné bezplatnû
odevzdávat:
● Objemn˘ odpad – napfi. nábytek,
matrace, podlahové krytiny, bílá keramika, zahradní nábytek, hraãky, sportovní
potfieby a jiné vûci, které pocházejí
z domácností a není moÏné je pro velké
rozmûry odloÏit do sbûrn˘ch nádob.
● Nebezpeãn˘ odpad – napfi. rozpou‰tûdla, kyseliny, barvy, lepidla, oleje,
pesticidy a jiné chemikálie, dále záfiivky,
olovûné akumulátory, baterie apod.
a zneãi‰tûn˘ obalov˘ materiál.
● VyslouÏilé elektrospotfiebiãe – napfi.
TV, poãítaãe, lednice, praãky, sporáky,
ostatní domácí elektrospotfiebiãe, el.
náfiadí a i drobnou elektroniku – napfi.
mobily, kalkulaãky.
● Stavební odpad (suÈ bez nebezpeãn˘ch sloÏek) – v omezeném mnoÏství
max. 1 m3 mûsíãnû.
Dále je moÏné na sbûrném dvofie
odloÏit Ïelezn˘ ‰rot i jiné kovy a papír
vã. lepenky.
Pro charitativní úãely je moÏné
odevzdat i pouÏité obleãení, lÛÏkoviny,
prostûradla, ruãníky, utûrky, záclony,
látky (min. 1 m2), dále domácí potfieby
napfi. nádobí, deky, pol‰táfie, obuv, hraãky – v‰e musí b˘t nepo‰kozené, ãisté
a nesmí b˘t vlhké.
Provozní doba
sbûrného dvora
Pondûlí
8.00–11.00 13.00–17.00
Úter˘
8.00–12.00 15.00–19.00
Stfieda
8.00–11.00 13.00–17.00
âtvrtek
8.00–12.00 13.00–16.00
Pátek
zavfieno
Sobota
9.00–12.00
Nedûle
zavfieno
Tfiídûní odpadÛ v kontejnerech
Na území mûsta jsou rozmístûny
kontejnery na tfiídûní odpadÛ, které jsou
barevnû odli‰eny a oznaãeny nálepkou
s popisem, jak˘ druh odpadu do nich lze
ukládat.
● Plasty: kontejnery jsou oznaãeny
Ïlutou barvou. Patfií sem – PET lahve
(nutné se‰lápnout), kelímky, sáãky,
folie, v˘robky a obaly z plastÛ, polystyrén, nápojové kartony (napfi. krabice od
mléka ãi dÏusÛ). Nepatfií sem – novodurové trubky, obaly od nebezpeãn˘ch látek
(motorové oleje, chemikálie, barvy).
● Bílé a barevné sklo: kontejnery
jsou oznaãeny zelen˘m a bíl˘m víkem.
Patfií sem – lahve od nápojÛ, sklenûné
nádoby, sklenûné stfiepy – tabulové sklo.
Nepatfií sem - keramika, porcelán, autosklo, drátûné sklo, zrcadla, kovová víãka
a zátky.
● Papír: kontejnery jsou oznaãeny
modrou barvou. Patfií sem – noviny,
ãasopisy, kanceláfisk˘ papír, reklamní
letáky, knihy, se‰ity, krabice, lepenka,
kartón (krabice apod. je nutné zmáãknout, aby se do kontejneru ve‰lo co nejvíce). Nepatfií sem – mokr˘, mastn˘
nebo jinak zneãi‰tûn˘ papír, uhlov˘
a voskovan˘ papír, pouÏité plenky
a hygienické potfieby.
Stanislava Jindrová,
ref.odboru VÚP a ÎP MûÚ Volary
Upozornûní obãanÛ – DERATIZACE
Od 4. 10. do 30. 10. 2013 bude probíhat na území mûsta podzimní ohnisková deratizace.
Stanislava Jindrová, ref.odboru VÚP a ÎP MûÚ Volary
Volarsk˘ zpravodaj 2
Z Národního parku ·umava
Aktuálnû se staví dal‰í ãást ‰umavské cyklistické magistrály Skelná-Vysoké
lávky, byly opraveny dvû cesty na Borovoladecku, dal‰ích 15 bude následovat hned
po ukonãení hlavní sezony. Pfiipravují se dal‰í 2 vyhlídková místa – na Ple‰ném
jezefie a v âesk˘ch Îlebech. Letos bude stát i rozhledna na Chlumu s v˘hledem na
neopakovatelná ra‰elini‰tû Mrtvého luhu. Kompletnû budou obmûnûny pfiístfie‰ky
pro turisty po celé ·umavû. Po prázdninách zapoãne rekonstrukce hájenky na
Bfiezníku, dokonãen˘ bude projekt mal˘ch parkovacích ploch v jiÏní ãásti ·umavy.
●
Letos se dfievo z Národního parku ·umava prodává o 400 korun dráÏ, neÏ v roce
2010 a témûfi o 200 korun dráÏ, neÏ v roce 2012. Za stejné mnoÏství prodaného
dfieva v prvním pololetí leto‰ního roku utrÏila Správa parku o 18 milionÛ korun
více, neÏ pfied tfiemi lety. Díky tomu lze opravovat léta neudrÏované ubytovny a lépe
investovat do údrÏby majetku SNP·.
●
Správa parku cítí zodpovûdnost za osud b˘val˘ch rot vojenské pohraniãní
stráÏe. Po desetiletí její vedení pfie‰lapovalo nad tím, co s rotou uprostfied Kvildy.
Letos v létû se podafiilo jizvu na tváfii Národního parku ·umava koneãnû zlikvidovat. Vedle toho se Správa parku také rozhodla pfievzít objekt b˘valé vojenské roty
v Borov˘ch Ladách a usiluje o získání objektÛ b˘valé vojenské roty ve StoÏci,
Prá‰ilech, Debrníku.
●
Dosavadní v˘sledky archeologického v˘zkumu, zamûfieného hlavnû na osídlení
lovecko-sbûraãské, v lokalitû Javofií Pila u Modravy, Roklansk˘ potok a Kfiemelná
dokázaly zásadní a v tomto oboru pfievratné zji‰tûní – archeologové objevili
nejv˘‰e poloÏené pravûké sídli‰tû na na‰em území. Celkem bylo identifikováno
pût lokalit se ‰típanou industrií, které jsou pfiedbûÏnû datovány do období mezolitu,
jedna lokalita pochází z doby laténské. „Tyto nálezy jsou cenné pfiedev‰ím proto,
Ïe se jedná o nejv˘‰e poloÏené mezolitické osídlení v âechách, a také proto, Ïe
v˘znamnû doplÀují na‰e znalosti jak o osídlení ·umavy v pravûku, tak i horsk˘ch
oblastí obecnû,“ uvedla Katarína âuláková z Archeologického ústavu AV âR, která
je vedoucí v˘zkumu.
●
Turisty, ktefií tráví dovolenou na území Národního parku ·umava, hlídají
spoleãné cyklistické hlídky Policie âR a Informaãní a stráÏní sluÏby Správy
Národního parku a Chránûné krajinné oblasti ·umava. Turisty pfiímo v terénu informují o v‰em potfiebném, dohlíÏí na dodrÏování pravidel ochrany pfiírody. V pfiípadû
potfieby zachraÀují Ïivoty.
●
Tfiicet dûtí ve vûku od pûti do tfiinácti let z Kfie‰ic u Litomûfiic, které v ãervnu
spláchly niãivé povodnû, strávilo ve Stfiedisku ekologické v˘chovy ve StoÏci t˘den
pln˘ her, soutûÏí a v˘letÛ po ·umavû na pozvání Správy NP a CHKO ·umava.
Vûnovali se jim zku‰ení vyuãující Správy parku. „Dûti jsme vzali na celodenní
i krat‰í v˘lety. Pfiipravili jsme pro nû rÛzné soutûÏe, hry moderní i staroãeské. Svou
fantazii mohly rozvíjet v tvofiiv˘ch dílnách. Navíc mûly moÏnost podívat se i na
zdej‰í jarmark,“ uvedla Petra Kolafová, pracovnice stfiediska.
Mgr. Pavel Pechou‰ek, tiskov˘ mluvãí SNP·
●
RafÈáci 2013
Ráda bych touto cestou podûkovala v‰em sponzorÛm, ktefií finanãnû podpofiili
letní dûtsk˘ tábor RafÈáci 2013 – Rekon Insta spol. s r. o., Elim spol. s r. o.,
Monou spol. s r. o., Oto Ferenãík ml., Miloslav Klement, Vojtûch Harvalík
a Martin Papou‰ek. Dále bych ráda podûkovala v‰em oddílov˘m vedoucím:
Miloslavu Klementovi, Vojtûchu Harvalíkovi, Janû Bártové, Bohumilu Machníkovi a Martinu Papou‰kovi, za skvûlé vedení tábora a srandamaã na vodû.
Spoleãenská rubrika
V mûsíci záfií oslavili své narozeniny tito
z na‰ich ãlenÛ:
paní Ludmila Karpfová,
pan Jindfiich Morong,
paní AneÏka ·vehlová,
paní Antonie Luãanová
a pan Josef Pocklan.
V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pfieje
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary
V˘bor âRS MO Volary pfieje
mnoho zdraví a Ïivotní pohody
do dal‰ích let na‰im ãlenÛm,
ktefií oslavili svá jubilea v mûsíci
záfií, a to
panu Petru Ka‰párkovi,
panu Robertu Pokornému
a panu Michalu ·varcovi.
Děkujeme
všem přátelům a známým
za projevenou soustrast,
květinové dary
a účast na posledním rozloučení
panem
RADIMEM KUBOVSKÝM.
Velké poděkování patří
panu Romanu Kozákovi
za jeho slova rozloučení.
Rodina
Děkujeme přátelům, známým,
starostce Města Volary a všem
z osady Dobrá za projevenou
soustrast při úmrtí
paní
OLINKY PLEVOVÉ.
Manžel a syn s rodinou
Milena Sipplová, DDM Prachatice, pracovi‰tû Volary
Volarsk˘ zpravodaj 3
Ohlédnutí za 20. roãníkem
Volarských slavností dřeva
v leto‰ním roce byly Volarské slavnosti dfieva zahájeny
starostkou mûsta Martinou Pospí‰ilovou a ãleny kapely Turbo.
●
obut˘ch nad‰encÛ pfii‰lo 201, zajímavostí v prÛvodu byl
odfievákovan˘ Velorex.
Jako kuriozita byl do âeské databanky rekordÛ zaregistrován „Nejvût‰í dfievák vyroben˘ z kamene“, kter˘ vytvofiil
a Mûstu Volary daroval kameník Richard Vondrá‰ek z Lãovic
u âkynû
●
Nemal˘ dík patfií pracovníkÛm Technick˘ch sluÏeb Volary,
ktefií jako kaÏd˘ rok zajistili dopravní znaãení a udrÏovali
námûstí v naprosté ãistotû.
●
V mezinárodní zábavné soutûÏi „O putovní dfievák“ se
utkala tfii druÏstva a to Wallern an der Trattnach (Rakousko),
Perlesreut ( Nûmecko) a Volary. Vítûzn˘ putovní dfievák
v tomto roce zÛstal ve Volarech! Za na‰e vítûzné Volarské
druÏstvo soutûÏili Miroslav Trost, Jan Michalãák, Tomá‰
Ticháãek a Martin Bárta, na‰emu druÏstvu patfií velké podûkování.
●
Velké podûkování patfií v‰em sponzorÛm, ktefií se sv˘mi
pfiíspûvky podíleli na slavnostech dfieva: Mûstské lesy Volary
s.r.o.; Rekon Insta s.r.o.; STRABAG a.s.; OTO Elektro s.r.o.;
Truhláfiství Kadlec – Mauric; STAVKO Jifií ·tolka; ZEFA
Volary s.r.o.; VISHAY ELECTRONIC s.r.o. Pfie‰tice; SD
Jednota Vimperk; ELIM s.r.o.; âSOB poji‰Èovna, a.s.;
Ing. Zdenûk Ka‰par; Tiskárna FOP âerná v Po‰umaví;
âEVAK Jâ, a.s.; Stavservis Jaroslav Steinbach; ESO Volary;
Lesy âR, s.p.; INOS-SERVIS s.r.o.; E.ON âeská republika,
a.s.; âeská spofiitelna, a.s.; VoK trade, s.r.o.
●
Tento projekt byl realizován v rámci grantu Jihoãeského kraje.
Na slavnostech dfieva vystoupila kapela Turbo, nechybûla
pohádka pro dûti i dospûlé, folková kapela, dfievorubecká
soutûÏ Euro Jack, hudební vystoupení, fiemeslníci, ktefií
pfiedvádûli stará fiemesla, probûhla v˘stava svazu zahrádkáfiÛ
a vãelafiÛ. Náv‰tûvníci mohli shlédnout ukázky soubojÛ,
stfielby zbroje ‰ermífiÛ skupiny UTHER a samozfiejmû v sobotu nechybûl ani pÛlnoãní ohÀostroj.
●
Probûhl kfiest DVD Volarské slavnosti dfieva 1993–2012.
Páter Hovorka poÏehnal Volarskému minipivovaru.
●
Rekord z roku 2010 (263 úãastníkÛ) v poãtu úãastníkÛ
slavností dfieva v dfievûné obuvi jsme nepfiekonali. Do dfievákÛ
●
Volarsk˘ zpravodaj 4
Volarsk˘ zpravodaj 5
Volarské slavnosti dfieva
se dožily krásné dvacítky
Za ideálního letního poãasí se tfietí
srpnov˘ víkend námûstí krásnû zaplnilo.
Za vífiení bubnÛ ‰ermífiské skupiny
Uther pfii‰li na pódium vzácní hosté
v ãele s poslancem parlamentu âR
Janem Bauerem a s ním starostka Martina Pospí‰ilová, b˘val˘ starosta Jaroslav
Petrá‰ek, skupina TURBO a dal‰í hosté.
Po krátk˘ch proslovech nade‰el oãekávan˘ okamÏik – Martina Pospí‰ilová
s Mírou Chrástkou, frontmanem skupiny TURBO, pfiefiízli pilou bfiichatkou
poleno. Poté pfii‰el pfiípitek volarsk˘m
zlat˘m mokem a slavnosti byly zahájeny.
Úvod tradiãnû obstarává hlavní host,
kter˘m letos bylo TURBO. Kluci za to
vzali, jak se patfií, a tak hity, které zahráli, potû‰ili v‰echny. Od nové tvorby po
evergreeny, to byla, dámy a pánové,
jízda, která nadchla.
Slavnosti se zaãaly a dvacítka let
byla oslavena tradiãními fiemesly, kdy
na námûstí a v jeho okolí toho bylo
hodnû k vidûní, napfiíklad tradiãní tesání
trámÛ ãi ukázka, jak se dûlá dfievûn˘
okap. Na‰e volarské fiemeslné trio
vyuãovalo, jak dfieváky vyrobit, opravit
i správnû nosit. Pánové vedle nich
ukázali, jak vyrobit Ïlábky, Ïlaby a v‰e
k odvodu vody. Dfievafii, kameník, ko‰íkáfii, dráteníci, ãi keramici – to v‰e bylo
na námûstí k vidûní. Pro Ïeny nádherné
kvûtiny, mlad˘m nûco do v˘bavy.
U radnice nasadili kováfi a pan Jifií, koni
Bedfiichovi nové podkované obutí.
A sobota stále nabízela mnoho dal‰ího. U kostela sv. Katefiiny pfiedvedl
EURO Jack svou show, ve které zvonily
a dunûly sekyry, pily ruãní i motorové,
a mistfii ovládali své nástroje bravurnû
tak, Ïe tfiísky a piliny jen létaly.
Kfitilo se DVD, které nabízí prÛfiez
slavnostmi od jejich prvního roãníku aÏ
po devatenáct˘. Toto album nabízí
nádherné vzpomínky slovem i obrazem.
Kfiest provedla starostka mûsta, Ivo
Stehlík, kter˘ dal první my‰lenku, Ïe
by u nás slavnosti dfieva mohly b˘t,
Katefiina Jandejsková, jeÏ vymyslela
a namalovala nádherné logo s volarsk˘m
domem v letokruhu a Jan Voldfiich, kter˘
ve své dílnû v‰e sestfiíhal a dal do
Volarsk˘ zpravodaj 6
finální podoby. V‰em autorÛm za to
patfií velk˘ dík a pfiejme jim hodnû
tvÛrãích nápadÛ. Omluven pro pracovní
vytíÏení byl Radek Amler, volarsk˘
truhláfi, jenÏ daroval velk˘ dfievák,
o kter˘ se pravidelnû soutûÏí.
Po kfitu patfiilo pódium dal‰ím umûlcÛm a pfied polednem Páter Hovorka
vysvûtil minipivovar v Bobíku, aby mok
z nûho byl lahodn˘ a dobr˘.
Odpoledne se konala tradiãní soutûÏ
mûst O putovní dfievák. Letos nepfiijel
t˘m z Waldkirchenu, a tak se soutûÏe
zúãastnily tfii t˘my. Na‰e ãtvefiice bojovala s chlapci z rakouského Wallern and
der Trattnach a bavorského Perlesreutu
ve ãtyfiech disciplínách – fiezání metru
dfieva, pfiená‰ení dfievûné pyramidy,
poráÏení originálních kuÏelek ze dfieva
s originální volarskou dfievûnou koulí
a konãilo se ‰plhem na vysok˘ kÛl. Lité
boje rozhodla aÏ poslední disciplína
a poslední závodník, kter˘m byl ná‰
Miroslav Trost a jeho vynikající v˘kon
posunul domácí k obhajobû loÀského
prvenství.
Závûr odpoledne patfiil vystoupení
taneãníkÛ skupiny volarsk˘ch RomÛ
ROMA-Star, coÏ byl nádhern˘ a ojedinûl˘ záÏitek. Volar‰tí Romové sv˘m
tancem, pohybem, energií a vitalitou
nadchli. Po nich hrály a zpívaly skupiny
Weekend a MustangBluesRide.
Veãerní zábava pod ‰ir˘m nebem
patfiila skupinû Pfiím˘ pfienos a byla to
zábava v˘borná. Na zaplnûném námûstí
se tanãilo a tanãilo a v‰ichni se náramnû
bavili. Sobotní program ukonãil nádhern˘ ohÀostroj za doprovodu letních
melodií.
Krásnou teãkou za dvoudenními
Volarsk˘mi slavnostmi dfieva byl
v nedûli dopoledne prÛvod 201 lidí
v dfievûné obuvi. Tradiãní koleãko
z námûstí kolem kostela sv. Katefiiny
a opût na námûstí za klapavého zvuku
dfievákÛ sledovalo také hodnû lidí. Za
zpûvu volarsk˘ch Ïen ‰la v ãele starostka
Martina Pospí‰ilová se star˘m Volaranem a Dfievafiem. Pochodu pfiedcházely
dvû pohádky pro dûti. Poté aÏ do odpoledního zakonãení slavností patfiilo
pódium na volarském námûstí skupinû
Renesance.
Poãet úãastníkÛ pochodu v dfievûné
obuvi potvrdil i Vilém DoleÏal z pelhfiimovské Agentury Dobr˘ den. Nejmlad‰ím úãastníkem byl Matou‰ Polansk˘,
narozen˘ letos 8. ãervence. Odvezl si
mnoho pozdravÛ a krásného volarského
medvûda Volaráãka. Nejstar‰í byla paní
RÛÏenka Höllingerová a nejvzdálenûj‰í,
aÏ z Lond˘na, pfiijela zaklapat volarskou
dfievûnou obuví sleãna Zuzka PraÏenková. Nejoriginálnûj‰í byl pan Josef
Stfieleãek a jeho Velorex s dfievákovou
v˘zdobou.
Dar pro Mûsto Volary v podobû
dfieváku vyrobil ze ‰védské Ïuly kameník pan Richard Vondrásek ze Lãovic.
Kamenn˘ dfievák je necel˘ch 40 cm
dlouh˘ a váÏí skoro 8 kilogramÛ. Mistr
ho daroval starostce Martinû Pospí‰ilové.
„TûÏítko je‰tû nemám,“ fiekla s humorem a nadsázkou paní starostka.
Tím byl hlavní program témûfi vyãerpán. Po pochodu a hymnû od volarsk˘ch
Ïen a tria muzikantÛ pfii‰la na fiadu je‰tû
RENESANCE. Hudební trio dva muÏi
a dáma hráli a zpívali do ãtrnácté hodiny
a nálada byla aÏ do konce v˘borná.
Co dodat na závûr? Leto‰ní slavnosti
dfieva byly povedené, krásné a plné
dobré nálady a pohody. Dle mého odhadu je nav‰tívilo nejvíc náv‰tûvníkÛ za
poslední období a program byl hodnotn˘, pestr˘ a kaÏd˘ si na‰el svou zábavu.
Nelze opomenout ani v˘stavu na‰ich
zahrádkáfiÛ a vãelafiÛ, která letos byla
v b˘valé spolkové místnosti a opût bylo
k vidûní mnoho zajímav˘ch vlastních
v˘robkÛ a v˘pûstkÛ a znovu pûknû obohatili slavnostní dny.
Dûkuji, snad i za vás, pracovníkÛm
mûstského úfiadu a v‰em dobrovolníkÛm
za zdárn˘ a klidn˘ prÛbûh. Dûkuji ãtvefiici, která reprezentovala mûsto v soutûÏi O putovní dfievák, a sv˘mi v˘kony
strhala v‰echny diváky k fandûní.
Díky vám v‰em za úãast a za rok
pfii krásné jednadvacítce ahoj, ãi nashledanou.
Ladislav Beran
V˘stava za rohem
Leto‰ní v˘stava vãelafiÛ a zahrádkáfiÛ,
pofiádaná jiÏ tradiãnû jako doprovodn˘
program Volarsk˘ch slavností dfieva,
opût zaznamenala úspûch. Svûdãí o tom
pochvalné a obdivné zápisy v kronice
v˘stavy. Nûktefií náv‰tûvníci, zejména ti
odjinud, se neubránili zeptat, jsou-li
vystavované zeleninové a ovocné
v˘pûstky skuteãnû z volarsk˘ch zahrádek. Nejenom vzhledem k horsk˘m
podmínkám, ale také proto, Ïe vrtochy
poãasí, nejenom ‰umavského, které jsou
v posledních pár letech nevyzpytatelné,
tomu, kdo si chtûl nûco vypûstovat,
vÛbec nic neulehãily. Poãasí to neulehãilo ani vãelafiÛm a zejména samotn˘m
vãeliãkám. V˘stavu zv˘razÀovalo i krásné aranÏmá kvûtin a ozdobn˘ch trav
vsazen˘ch do kytic. Je aÏ s podivem,
kolik rozliãn˘ch druhÛ kvûtin a trav ve
volarsk˘ch zahrádkách roste. Ve vãelafiské expozici bylo jako novinku moÏné
shlédnout prosklen˘ vãelí úl, ve kterém
byla vidût ona povûstná úporná práce
snaÏiv˘ch vãeliãek.
Za úspû‰n˘ prÛbûh v˘stavy se
zaslouÏili: sponzor bílého prostfiedí pod
exponáty fa CS. Ideal, kvûtinka DEKORA s aranÏmá kytic, dodavatelé
exponátÛ a pofiadatelé z fiad ãlenÛ obou
spolkÛ. V‰em patfií velké podûkování.
V leto‰ním roce do‰lo k pfiemístûní
v˘stavy do spolkové místnosti radnice,
která se nachází v zadních prostorách
mûstského úfiadu. Trochu to nûkteré
náv‰tûvníky zmátlo, ale kaÏd˘ si na‰í
v˘stavu pfiesto na‰el.
Jifií Sosna
Souhrn poãasí za ãervenec 2013
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: +2,2°C dne 1. 7. v 5:15
Maximální teplota: +34,1°C dne 28. 7. v 15:25
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +17,3°C
Úhrn sráÏek: 29,2 mm
Maximální náraz vûtru: 11,3 m/s dne 30. 7. v 10:04
(tj. 40,7 km/hod.)
Letní dny: 11
Tropické dny: 2
Sluneãní svit: 289,6 hodiny
Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -1,4°C dne 1. 7.
Pfiízemní minimální teplota: -1,2°C dne 1. 7.
Maximální teplota: +33,3°C dne 28. 7.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +15,3°C
Letní dny: 11
Tropické dny: 2
Mrazové dny: 1
Ivo Rolãík,
www.pocasi-volary.cz
Souhrn poãasí za srpen 2013
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: +3,1°C dne 30. 8. v 6:15
Maximální teplota: +33,7°C dne 3. 8. v 14:25
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +15,3°C
Úhrn sráÏek: 109,8 mm
Maximální náraz vûtru: 17,1 m/s dne 7. 8. v 20:48
(tj. 61,6 km/hod.)
Letní dny: 9
Tropické dny: 5
Sluneãní svit: 228,8 hodiny
Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -0,6°C dne 17. 8.
Pfiízemní minimální teplota: -1,4°C dne 17. 8.
Maximální teplota: +33,0°C dne 3. 8.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +13,5°C
Letní dny: 9
Tropické dny: 5
Mrazové dny: 2
Ivo Rolãík,
www.pocasi-volary.cz
Volarsk˘ zpravodaj 7
Po prázdninách znovu do ‰koly
Slavnostní zahájení nového ‰kolního
roku 2013/14 se za pfiítomnosti v‰ech
ÏákÛ a uãitelÛ uskuteãnilo 2. záfií 2013
v tûlocviãnû Z·.
PrvÀáãky, ale také nové Ïáky, ktefií
k nám zaãnou dojíÏdût z Lenory, Nové
Pece a ze StoÏce, pfii‰li tradiãnû pfiivítat
pfiedstavitelé obce, paní starostka Martina Pospí‰ilová a pan místostarosta
Robert Proãka. Na závûr v‰em dûtem
popfiáli, aby je provázelo v‰echno dobré,
aby byly ve ‰kole spokojené a ‰Èastné.
Po prázdninách budou u nás pÛsobit
tito pedagogové:
1.A Mgr. Iva Harvalíková, 1.B Mgr.
Vladislava KuboÀová, 2.A Mgr. Eli‰ka
Horálková , 2.B Mgr. Hana Klodnerová,
3.A Mgr. Jana Rashedi, 3.B PaedDr.
Mirka ·váchová 4.A Mgr. Katefiina
Jandejsková, 4.B Miroslava Gajdo‰ová,
5.A Mgr. Hana Cigánková, 5.B Mgr.
Dana Koldinská, 6.A Mgr. Jan ·vácha,
6.B Mgr. ·tûpánka Andraschková, 7.A
Bc. Petra Halamová, 7.B Mgr. Pavlína
Pavlíková. 8.A Mgr. Andrea Nováková,
8.B Mgr. Lenka Slabyhoudková, 9.A
Mgr. Klára ·vejdová, 9.B Mgr. Ivana
âerná. Dal‰í uãitelé bez tfiídnictví: Mgr.
Marie Havlíková, Mgr. Milan Mík, Mgr.
Jan Toncar, Mgr. Jaroslav ·iman. Nov˘mi mlad˘mi tváfiemi pedagogického
sboru jsou Anna Pintnerová, Krist˘na
ÎÛrková a Katefiina Hávová. Ve ‰kolní
druÏinû se budou o dûti starat paní
vychovatelky Jitka Vr‰níková, Petra
Andraschková, které v odpoledních
hodinách posílí tfietím oddûlením paní
asistentka Svûtlana Naumová. V osvûdãené asistentské práci na prvním i druhém
stupni pokraãuje sleãna Ingrid Hanzalová.
Psychologické pracovi‰tû povede
jako v loÀském roce PhDr. Alena Wagnerová. V˘chovnou poradkyní a koordinátorkou sociálnû-patologick˘ch jevÛ je
na na‰í ‰kole Mgr. Ivana âerná. Koordinátorkou letos novû aktualizovaného
‰kolního vzdûlávacího programu je Mgr.
Lenka Slabyhoudková. Chod stále se
rozvíjející oblasti v˘poãetní techniky ve
‰kole má na starosti Mgr. Jaroslav
·iman.
V leto‰ním ‰kolním roce zahajujeme
nov˘ dvoulet˘ projekt s názvem „Modernizace a roz‰ífiení v˘uky na Z· Volary“. Projekt je financován z Krajského
úfiadu v âesk˘ch Budûjovicích a dotován ãástkou 2 084 000,-Kã. Tûmito
penûzi podpofiíme technické pfiedmûty,
v˘uku angliãtiny a v prostorách Z· mÛÏe
díky nim vzniknout geopark. Na‰e ‰kola
získá i dal‰í IT techniku, Ïáci budou mít
moÏnost nav‰tívit fiadu zajímav˘ch míst
v âR a úãastnit se jazykového tábora, na
kterém budou cel˘ t˘den vedeni ke
komunikaci v˘hradnû v angliãtinû.
Závûreãnou monitorovací zprávou
letos uzavíráme tfiílet˘ projekt EU
„Peníze ‰kolám“, kter˘ nám umoÏnil
vybavit se poãítaãi, multifunkãními
tabulemi a softwarem potfiebn˘m pro
chod na‰í ‰koly v celkové hodnotû
1 900 000 Kã.
Tento ‰kolní rok vstupujeme do
4. monitorovacího období, projektu
„Modernizace Základní ‰koly Volary“,
ze kterého jsme získali v roce 2009 nové
hfii‰tû a nábytek do tfiíd za cca 7 mil korun.
Dotaci se podafiilo získat ze strukturálních fondÛ ROP NUTS Jihozápad.
·kolu letos nav‰tûvuje celkem 394
ÏákÛ, na prvním stupni 211, na druhém
183. V prvních tfiídách máme 48 dûtí
a ve ‰kolní druÏinû je ve tfiech oddûleních zapojeno více neÏ 80 ÏákÛ prvního
stupnû.
Zápis do 1. tfiídy se uskuteãní ve
dnech 17. a 18. ledna 2014, schÛzka
s rodiãi budoucích prvÀáãkÛ probûhne
3. ãervna 2014. Plaveck˘ v˘cvik absolvují v rámci hodin tûlocviku Ïáci 3., 4.
a 5. roãníkÛ. Opût plánujeme zajistit
lyÏafisk˘ v˘cvik v âesk˘ch Îlebech pro
sedmé roãníky i jeho krat‰í prvostupÀovou variantu. Pro osmé tfiídy pfiipravujeme turistick˘ kurz. Ve druhé polovinû
prosince se budou opût konat vánoãní
trhy na podporu keÀského studenta
Petera Odhiambo. Dal‰ím rokem pokraãuje pod vedením Mgr. K. Jandejskové
a Mgr. Ivany âerné projekt „Respektující Ïákovsk˘ parlament“. ¤ada druhostupÀov˘ch pedagogÛ je zapojena do
projektu t˘kajícího se pfiírodovûdn˘ch
pfiedmûtÛ, jehoÏ pokraãování oãekáváme hned na podzim. Jako voliteln˘
pfiedmût a krouÏek nabízíme aktivním
zájemcÛm o angliãtinu studium „Cambridge English“. Îáci jej mohou ukonãit
mezinárodní zkou‰kou, pofiádanou
slavnou anglickou univerzitou. Na poãátku jara oslavíme Den Zemû, na jehoÏ
pfiípravû a organizaci se pravidelnû
podílejí i Ïáci vy‰‰ích roãníkÛ. Budeme
pokraãovat ve spolupráci se Základní
‰kolou v Röhrnbachu, na‰i partnerskou
zahraniãní ‰kolou. Celá fiada tradiãních
akcí a soutûÏí je naplánována do prÛbûhu celého ‰kolního roku.
Od 1. 9. 2013 se zástupcem fieditele
stala Mgr. Jana Fistrová. Telefon do
‰koly je 388 333 162, telefon fieditele
Mgr. Petra Horálka: 388 333 292, mobil:
724 212 048, mobil zástupce Mgr. Jana
Fistrová: 606 442 931, ‰kolní jídelna
388 333 332, mobil 721 843 550, webové stránky ‰koly jsou www.zsvolary.cz.
Rádi bych popfiáli v‰em, kter˘ch se
Ïivot ve ‰kole t˘ká, hodnû úspûchÛ
a klidu pro studium a práci.
Za vedení ‰koly
Mgr. Petr Horálek, fieditel
a Mgr. Jana Fistrová, zástupce fieditele
OSUDY ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA NA ŠUMAVĚ A V BAVORSKÉM LESE
ČT 2 uvede na podzim letošního roku k 71. výročí zahájení transportů židovského obyvatelstva z jihočeského
Pošumaví a Šumavy a 74. výročí zahájení transportů z Dolního Bavorska, trilogii pod názvem „OSUDY
ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA NA ŠUMAVĚ A V BAVORSKÉM LESE“. První a druhý díl ČT 2 odvysílá pod názvem
„VYVOLENI K UTRPENÍ“ a třetí díl „ZROZENÍ NADĚJE“. Část druhého dílu byla v roce 2012 natáčena ve Volarech za
aktivní pomoci paní Jaroslavy Krejsové. K slovnímu doprovodu byl použit text z knihy „Přes Volary přešla smrt –
pochod smrti očima pamětníků“. Dále byl použit videozáznam, který byl v roce 2007 natočen v Písku s přímou
účastnicí „volarského“ pochodu smrti paní Renatou Dindovou.
Volarsk˘ zpravodaj 8
Základní umûlecká ‰kola
Uplynul˘ ‰kolní rok byl zakonãen koncerty a zápisem
·kolní rok ZU· Volary vyvrcholil
sérií koncertÛ. Nejdfiíve se v kinosále
uskuteãnil koncert pûveck˘ch sborÛ.
Pokraãovalo se v hudebním sále v podkroví ZU·, kde probûhly pfiehrávky
a absolventsk˘ koncert. V‰e skonãilo
opût v kinosále slavnostním koncertem.
Od konce kvûtna do poloviny ãervna to
byly dny plné hudby. Koncert pûveck˘ch sborÛ a sólistÛ ve zpûvu byl nádhern˘m zaãátkem a cel˘ kinosál se
dobfie bavil. Byl to pohádkov˘ podveãer,
zejména kdyÏ v sále zaznûly melodie z
ãesk˘ch pohádek a filmÛ. Cel˘ koncert
se velice povedl a v‰echna vystoupení
byla ocenûna spontánním potleskem.
V ãervnu probíhal zápis do hudebních i v˘tvarn˘ch oborÛ, kter˘ byl
zakonãen v podveãer pfiehrávkami dûtí.
Na tûchto koncertech ukázaly, co v‰echno se jiÏ nauãily. Cel˘ t˘den skonãil
absolventsk˘m koncertem. V nûm zavr‰ili jednu etapu své ãinnosti Matûj
âern˘, Václav Kalista, Zita KoÀafiíková,
Michal âern˘, Martina ·indeláfiová
a Veronika Chrenková. Koncert se
ÏákÛm povedl. Na závûr kaÏd˘ dostal
Pamûtní list a vysvûdãení.
V‰em podûkoval fieditel ‰koly Vít
Vavfiinec Pavlík i jejich pedagogové
a popfiáli jim hodnû úspûchÛ nejen
v hudebním Ïivotû.
·kolní rok vyvrcholil slavnostním
koncertem v kinosále. Bylo moÏné
poslechnout si sólisty, trio, kvartet,
sextet i ‰est bubeníkÛ v ãerném. Cel˘
koncertní maratón zakonãil V-Band
s Poupaty a Poupátky. Sálem znûla
hudba star˘ch mistrÛ, pfies lidové písnû
aÏ po souãasné autory. Trubky, flétny,
saxofony, klavíry i keyboardy, to byla
hudební jízda, která brala dech. Veãer
pln˘ nápadÛ a nádherné choreografie
zpestfiila tykadélka mal˘ch flétnistek.
V˘bornû naladûná pfii‰la pracovní ãeta
v ãele s pfiedákem, tedy pfiedaãkou,
Katefiinou Pavlíkovou s dirigentskou
taktovkou v ruce, která nadchla v‰echny v sále. Závûreãné finále patfiilo
V-BANDu, hudebnímu tûlesu, které
udûlalo za svou stále je‰tû krátkou dobu
velk˘ kus práce. Letos to bylo opût
s jedním pfiekvapením – Ïáci zahráli
poprvé bez pomoci kantorÛ ‰koly. V‰em
se dostalo spontánního a dlouhotrvajícího potlesku a za jejich vystoupení jim
patfiil velk˘ dík.
Od fieditele umûlecké ‰koly, Mgr.
Víta Vavfiince Pavlíka, na závûr zaznûlo:
„Podûkování patfií pfiedev‰ím rodiãÛm
za to, Ïe dûtem hraní i zpívání umoÏÀují, Ïe je k tomu vedou, protoÏe pro pedagogy je to veliká podpora."
Velk˘ dík dále patfií pedagogÛm,
Danû Koldinské, Magdalénû Malíkové,
Petfie Koldinské, Franti‰ku Zachovi,
Katefiinû Pavlíkové, Tomá‰i Krejsovi,
Janu ·ípovi, Pavlu Koldinskému, Jelenû
Tesafiové, která vyuãuje v˘tvarné obory
a v neposlední fiadû fiediteli ‰koly Vítu
Vavfiinci Pavlíkovi. Podûkování patfií
také zfiizovateli ‰koly – Mûstu Volary.
To, Ïe si na‰e ZU·ka pozornost
zaslouÏí, hovofií i její leto‰ní v˘sledky,
které byly hodnotné, a v mnohém pfiedãily oãekávání. V národní soutûÏi
základních umûleck˘ch ‰kol v komorní
hfie, získaly na‰e tfii soubory v okresním
kole 1. místo s postupem do krajského
kola. Flétnové duo AlÏbûta Kozlová
a Eli‰ka Simonová se v krajském kole
umístilo na 2. místû. Saxofonové trio
Lucie Chrenková, Krist˘na Andraschková, ZdeÀka PodrouÏková a saxofonové
kvarteto Ivo Rolãík, Naomi Keck, Vít
Pavlík a Michal âern˘, vyhrálo opût
1. místo.
Jak sami vidíte, na‰e umûlecká ‰kola
je klenotem, kter˘m se na‰e mûsto mÛÏe
chlubit.
Po zápise v záfií byla ‰kola posílena
o 28 nov˘ch ÏákÛ. Z toho 18 v hudebním oboru a 10 ve v˘tvarném. Celkov˘
poãet ÏákÛ v novém ‰kolním roce bude
215. To je opravdu krásn˘ poãet.
Ladislav Beran
SluÏby na vlnách pohody
VáÏení obãané,
váÏení klienti po‰ty Volary,
dne 30. srpna 2013 konãí moje
pracovní úãinkování ve Va‰em mûstû
a tím i na na‰í po‰tû Volary.
Na po‰tu Volary jsem nastoupil 1.
záfií 2011 – tedy pfiesnû pfied dvûma
roky. Za uveden˘ ãas jsem poznal
mnoho skvûl˘ch lidí tohoto mûsteãka
a pfiedev‰ím se mi podafiilo spolu s m˘m
perfektním pracovním kolektivem
v rámci celkového hodnocení dostat
po‰tu Volary na pfiední místa v ekonomickém hodnocení âeské po‰ty s.p.
Dovolte mi proto, abych Vám v‰em
touto cestou upfiímnû podûkoval, popfiál
v‰em mnoho úspûchÛ, spokojenosti
a pevného zdraví do dal‰ích let. Dûkuji
za spolupráci pracovníkÛ Mûsta Volary,
zejména starostce paní Martinû Pospí‰ilové a tajemníkovi Ing. Franti‰ku Pokornému.
Vûfite, Ïe jako rodil˘ „·umavák“ se
budu vÏdy rád do Volar vracet. Teì mi
v‰ak ãeká nároãná práce na novém
pracovi‰ti... Dûkuji.
Ing. Kalous Václav
Angliãtina ve Volarech!
Kurzy pro úplné i vûãné zaãáteãníky, mírnû pokroãilé i pokroãilé. MoÏnost individuální v˘uky dle dohody.
Pfiijìte se nezávaznû podívat na 1.hodinu. Zaãínáme 2. fiíjna.
Tel: 739 626 187, e-mail: [email protected], www.anglictina-sumava.eu
Volarsk˘ zpravodaj 9
Vzpomínáme
Dne 27. srpna 2013 uplynul
jeden rok od úmrtí pana
FRANTI·KA GRICE.
Stále vzpomínají synové s rodinami.
Dne 29. záfií 2013 uplynul
jeden rok od úmrtí na‰í milované
maminky a babiãky paní
ANNY TOKÁROVÉ.
Stále vzpomíná rodina.
Musela jsi navždy odejít,
i když tvé přání bylo žít.
V neznámý svět šla jsi spát,
zaplakal každý kdo tě měl rád.
Dne 26. 8. 2013 uplynuly dva
smutné roky, kdy nás navÏdy
opustila milovaná
MONIKA SIVOKOVÁ.
Za tichou vzpomínku dûkují
Sivokovi
Kdo měl rád vzpomene,
kdo miloval nezapomene.
Dne 4. 10 2013 uplyne jeden rok
od chvíle, co nás opustil milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek pan
PAVEL VAIRICH.
Vzpomíná s úctou a láskou rodina
Vairichova.
Dne 27. 10. 2013 uplyne pût let
od chvíle co nás navÏdy opustila
milovaná manÏelka, maminka
a babiãka paní
HELENA HU≈OVÁ.
S láskou vzpomíná manÏel a dûti
s rodinami.
Dobrý člověk neumírá, zůstává
v srdcích těch, kteří ho milovali.
Dne 28. 10. 2013 to bude rok,
kdy nás navÏdy opustil pan
JAN BREIT.
Stále vzpomíná pozÛstalá rodina.
Volarsk˘ zpravodaj 10
T˘den knihoven
30. 9.–6. 10. 2013
Sekce vefiejn˘ch knihoven SKIP
vyhla‰uje jiÏ 17. roãník celostátní akce
T˘den knihoven. Leto‰ní motto zní:
„S námi vÏdy all inclusive!“
Úter˘ 1. 10.
„Komiksoví hrdinové“
Historie, souãasnost a vytvofiení vlastního komiksu – pro Ïáky Z· Praktické.
Stfieda 2. 10.
„Zaãínáme s elektronickou ãteãkou“
âlenové „Klubu seniorÛ“ DDM Volary
si budou moci vyzkou‰et práci se ãteãkou e-knih, kterou nabízí mûstská knihovna k vypÛjãení.
Mûstská knihovna Volary se k T˘dnu
knihoven tradiãnû pfiipojí a v mûsíci
fiíjnu Vám nabízí tyto akce:
● KniÏní bazar vyfiazen˘ch knih – po
cel˘ mûsíc fiíjen. (1 kniha = 1 Kã)
● Od 7. 10. do 25. 10. 2013 prodejní
v˘stavka knih z nakladatelství Thovt.
● Po cel˘ T˘den knihoven AMNESTIE
na upomínky a REGISTRACE nov˘ch
ãtenáfiÛ zdarma.
● Informaãní lekce pro Ïáky Z· Volary
– „Orientace v knihovnû“.
âtvrtek 3. 10.
„·umava romantická a Nepál,
trek pod Mt. Everest a Cho Oyu“
Od 17.00 Vás zveme do mûstské knihovny na promítání fotografií s Vladislavem
Ho‰kem.
Pondûlí 30. 9.
„DobrodruÏství s leporely“.
Pohádkové dopoledne pro rodiãe na
rodiãovské dovolené. Zveme v‰echny
rodiãe ãi prarodiãe s dûtmi od 9 do 11
hodin do dûtského oddûlení knihovny.
Pátek 4. 10.
Tento den bude patfiit dûtem ze Z·
Volary. Pfiipraveny jsou pro nû programy
a motivaãní soutûÏe na podporu ãtenáfiství, ve spolupráci s nakladatelstvím
THOVT.
Novinky v knihovnû
BELETRIE
Damhaug Torkil: Îháfi
Ohnivû rozpálen˘ thriller o nemocn˘ch du‰ích a velké lásce. Nejlep‰í
norsk˘ kriminální román roku 2011.
Lillestrom je postiÏen sérií poÏárÛ.
Nejdfiív uhofií témûfi tfiicet koní a v následujících t˘dnech zhasnou i lidské Ïivoty.
SoubûÏnû s tûmito tragédiemi se odvíjí
pfiíbûh Karstena, kter˘ se kvÛli náklonnosti spoluÏaãky z pákistánské rodiny
ocitne ve víru dramatick˘ch událostí.
Strach z pomsty ho pfiivede do skupiny,
kterou spojuje jedin˘ cíl: bránit západní
kulturu proti v‰emu, co vnímají jako
islámskou hrozbu. Do této skupiny patfií
také Ïháfi.
Thomasová Rosie: Ka‰mírov˘ ‰ál
NovomanÏelka Nerys Watkinsová
opou‰tí vel‰sk˘ venkov a následuje
manÏela do misie v Indii. Pfiímo v srdci
Karmíru objevuje nádherné mûsto na
jezefie ·rínagar, kde Britové Ïijí na
luxusních dfievûn˘ch hausbótech, tancují,
flirtují a zamûstnávají je jen klepy o sousedech. Dokonce i Nerys tu navazuje
milostn˘ vztah se zajímav˘m muÏem
s tajemnou minulostí. JenÏe pak propukne válka a frivolnost nahrazuje strach
Ïen, jejichÏ muÏi musejí odejít na frontu. KdyÏ se Nerys vrací po válce do
Walesu, je z ní rozhodnû jiná Ïena neÏ
ta, která se odtud pfied lety vydala do
svûta…
Niedl Franti‰ek: Návrat mistra
Pán Milána Gian Galeazo Visconti se
nevzdává snahy získat vévodskou korunku, kterou mu v‰ak mÛÏe udûlit
jenom Václav IV., král ãesk˘ a fiímsk˘.
A tak se musí Lukበznovu vrátit do
âech, uÏ jako váÏen˘ milánsk˘ mistr.
Cesta je dramatická a Lukበi za pomoci svého tajného stráÏce Sergia, kter˘ je
téÏ odchovancem Castella Nuova, hradu
vrahÛ, nûkolikrát sotva vyvázne Ïivotem.
Pfiedcházející díly: Platnéfi a Pavouãí síÈ.
Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR probûhnou:
v pátek 25. října 2013 v době od 14.00–22.00 hodin a
v sobotu 26. října 2013 v době od 8.00–14.00 hodin.
Voliãi budou moci odevzdat svÛj hlas ve Volarech ve dvou volebních okrscích
– Okrsek ã. 1 – budova MûÚ , Námûstí ãp. 25 - zasedací místnost pfiízemí
– Okrsek ã. 2 – budova M· , Sídl.Míru ãp.117 - herna
Bliωí informace a hlasovací lístky obdrÏí voliãi do po‰tovních schránek
Anna Hodánková, vedoucí spr. odboru
MISTROVSTVÍ
REPUBLIKY
ROTVAJLERÒ
2013
Koncert Jakuba Smolíka
Pfied prázdninami se konalo v Nezamyslicích Mistrovství republiky
rotvajlerÛ 2013 ve sportovní kynologii
podle mezinárodního zku‰ebního fiádu
– IPO. Za kynologick˘ klub Volary zde
závodil Radek Amler se psem Arby
Bianco Dux, ktefií se umístili na
1. místû v kategorii IPO 1 s poãtem 283
bodÛ.
stfieda 23. fiíjna 2013
19.30 hodin KD Cihelna Vimperk
Vstupenky v pfiedprodeji : Bowling Bar Vimperk - 388 411 014
(cena vstupenek 320,-Kã a 280,- Kã)
Prodej, dÛm rodinn˘, 238 m? – 4 500 000,- Kã
Nabízíme k prodeji jeden z posledních zachovan˘ch Volarsk˘ch alpsk˘ch
polorouben˘ch domÛ. Chalupa má integrovan˘ v˘minek s funkãní ãernou
kuchyní. V prvním podlaÏí jsou dvû velké obytné svûtnice (36 a 20 m2), malá
svûtniãka (10 m2), kuchyÀ, koupelna a hospodáfiské zázemí. Ve druhém podlaÏí je
svûtnice (25 m2), dvû loÏnice (12 a 23 m2), obytn˘ atelier (42 m2) a pfiíslu‰enství.
Z loÏnic je pfiístupná dfievûná pavlaã (16 m2) v jiÏním prÛãelí stavení. Chalupa se
prodává vãetnû staroÏitného nábytku a drobn˘ch staroÏitností v zafiízení. DÛm je
památkovû chránûn, souãástí vesnické památkové rezervace. Na dokonãení
rekonstrukce je moÏno ãerpat dotace Ministerstva kultury a pravdûpodobnû i EU.
V pfiípadû zájmu se lze domluvit na správcovství domu s pÛvodním vlastníkem. Na
dÛm vám zajistíme nejv˘hodnûj‰í financování.
Kontakt: Petra Nádeníãková, tel: +420 725 293 595, [email protected]
Gratulujeme
k vynikajícímu umístûní
a pfiejeme mnoho dal‰ích úspûchÛ.
Koupím menší domek nebo chalupu v oblasti Volar, Nové Pece a okolí.
Klidné místo, nejraději okraj obce, s přiměřenou zahrádkou. Jen dobrý stav,
k trvalému bydlení. Ne dvojdomky a zemědělské usedlosti. Jsem přímý zájemce,
nabídky prosím na tel. 603 71 74 97.
Volarsk˘ zpravodaj 11
VOLARSK¯ ZPRAVODAJ vydává mûsto Volary * Redakãní komise - Jana Tkáãová (‰éfredaktor), Sylva Konrádová, Jifií Sosna, ing. Martin Janda - se nemusí
vÏdy ztotoÏÀovat s názory dopisovatelÛ a vyhrazuje si právo na úpravu délky textÛ * Inzerce a pfiíspûvky: J. Tkáãová, MûÚ Volary, Námûstí 25, tel: 388 302 210,
[email protected] * Za pÛvodnost a obsahovou správnost ruãí autor * Nepodepsané pfiíspûvky - redakãní komise * VZ vychází v nákladu 1650 ks poslední
den v mûsíci a je neprodejn˘ * Tisk: TISKÁRNA âERN¯ s.r.o., âerná v Po‰umaví 149, www.fopcentrum.cz * Reg.ã.: MK âR E 12494.

Podobné dokumenty

zde - Moba

zde - Moba z Prahy, kde mu bylo nûkolikrát ukládáno o Ïivot. Co mu asi pfiinese jeho nov˘ domov, Miláno? Mûsto platnéfisk˘ch mistrÛ, ale i mistrÛ v pouÏívání dlouh˘ch noÏÛ. A proã se o nûho zajímá vládce Milána...

Více

Originální dokument

Originální dokument Dovolte mi pozdravit vás v posledním pfiedprázdninovém ãísle zpravodaje. Pevnû doufám, Ïe aÏ budete ãíst tyto fiádky, bude snad koneãnû poãasí, které odpovídá ãervnu. V souãasnosti se spí‰e zdá, Ïe z...

Více

2008-10 zpravodaj rijen

2008-10 zpravodaj rijen * návrh kupní smlouvy, jejímÏ pfiedmûtem je prodej nemovitosti v k. ú. Volary st. p. ã. 985/2 - zastavûná plocha a nádvofií o v˘mûfie 307 m2 a p. ã. 1402/3 - trval˘ travní porost o v˘mûfie 714 m2 za ku...

Více

stáhnout

stáhnout vzrÛstá kaÏd˘m rokem. V 1. pololetí leto‰ního roku Cegra ve srovnání se stejn˘m obdobím vloni zaznamenala co do objemu prodaného softwaru a sluÏeb dvacetiprocentní nárÛst. V období, pro nûÏ jsou ch...

Více

K¤IVOKLÁTSKÉ LISTY

K¤IVOKLÁTSKÉ LISTY Znáte nûkoho, kdo by v létû sbalil vûci a vyrazil nûkam za severní polární kruh za snûhem? Já ne. Zato znám spoustu lidí, ktefií to v zimû uÏ nemohou vydrÏet a vyrazí na dovolenou do Afriky, jihov˘c...

Více

181-210_1995_2k.qxd 11.6.2007 9:08 Stránka 181

181-210_1995_2k.qxd 11.6.2007 9:08 Stránka 181 SchÛzce organizátorÛ PQ se zahraniãními experty svolané na 6. 11. 92 do DÚ pfiedsedala Helena Albertová, fieditelka DÚ, stfiídavû s Jaroslavem Malinou, generálním komisafiem PQ 91. Kromû zahraniãních h...

Více

červen

červen Chtûli bychom pfiedev‰ím zavést poskytování internetov˘ch sluÏeb pro vefiejnost a roz‰ífiit spektrum zprostfiedkovatelsk˘ch sluÏeb hlavnû v oblasti ubytování. Otevfieno bude jiÏ tuto sobotu, tj. 28. ãer...

Více

2015-12 zpravodaj prosinec

2015-12 zpravodaj prosinec Horálková absolvovaly tento kurz v dobû od 18. 10. do 4. 11. 2015. ZáÏitky z Malty:

Více