580 let MEZIHOŘÍ

Transkript

580 let MEZIHOŘÍ
580 let MEZIHOŘÍ
pohled do historie – Mezihoří v čase
Vydalo Mezihoří 2008
strana 2
Historie Mezihoří
Na počátku byla prastará stezka, která zde existovala a spojovala lidská sídliště ovládána
kmenem Zličanů, cesta, která v pozdějších dobách v desátém století spojovala Libici
Slavníkovců s jejich odlehlými državami až ve Vraném u vltavského brodu. Na této stezce ve
Vranově postavil kolem roku 994 Vojtěch Slavníkovec rotundu, která se později stala
základem vranovského kostela.Cesta vedla dále k brodu na řece Sázavě v dnešních
Choceradech, kde byl později postaven most. Na druhém břehu navazovala na Sázavskou
stezku, která vedla při řece a spojovala v 11.století Sázavský klášter se světem na východě, na
západě i na severu se starou Kouřimí a s mocnou Libicí.
Náš úsek cesty vedl ze starých Žíňan při potoku až k vranovskému rozvodí, v místě Mezihoří
byla odbočka do sedla mezi Chlumem a Trkotínem, pro ty, kteří měli namířeno bližší cestou
k Sázavě do Přemyslovských držav, současně spojovala ve středověku tvrze v Soběhrdech a
Přestavlkách.
Cesty sloužily obchodu s otroky, s koňmi, s medem a voskem, karavanám obchodníků, kteří
tehdy křižovali po celé Evropě. Sloužily družinám knížat i duchovním hodnostářům, některé
úseky se stávaly nebezpečné a byly střeženy místní šlechtou a králem pověřenými zemany.
Příhodné místo na této křižovatce nám dovoluje, abychom naší ves Mezihoří pokládali za
starší než 580 let, vznikla jistě dávno před tím než se zmínka o ní objevila v obchodní
smlouvě z roku 1428, kdy vdova po Václavu z Dubé prodává svůj statek Dubský
s příslušenstvím mimo jiné také vsi Mezihorzie a Pchow.
Roku 1546 patřilo Mezihoří k Hrádku nad Sázavou, podle dědických dokumentů z r.1549.Od
roku 1648 byla při cestě v Mezihoří výsadní svobodná krčma.
Od roku 1663 bylo Mezihoří připojeno k Mračskému statku. V době ,kdy naší stezkou táhla
švédská vojska, aby po bitvě u Jankova vyplenila celé Posázaví jsme v urbářích zaznamenali
v Mezihoří jména Potůček, Píta, Nádvorník, Škvor, Švec, Malý, Kočí, Vrabec, Klauz.
Roku 1748 krajinu zmapoval Tereziánský katastr a děti začaly povinně chodit do školy do
Vranova, roku 1785 Josef II rozhodl o provedení soupisu a vyměření půdy, očíslování domů.
Podle Josefského katastru mělo Mezihoří v roce 1785 17 domů. V roce 1848 již to bylo 21
domů a 149 obyvatel. V roce 1869 23 domů a 212 obyvatel, v roce 1874 žilo v Mezihoří 220
obyvatel z toho 210 katolíků, 6 protestantů helvétského vyznání a 4 židé.V roce 1891 je
v Mezihoří 36 domů, 265 obyvatel, z toho 246 katolíků,12 evangelíků a 7 židů. V tomto roce
je v Mezihoří chováno 17 koní, 90 kusů hovězího dobytka, 14 koz, 51 ovcí, 42 vepřů a 4
včelstva. V roce 1910 to bylo 37 domů a 178 obyvatel. V roce 1932 se zvýšil počet domů na
43 a znovu se zvyšoval počet obyvatel na 217.
V roce 1868 byla postavena moderní vápenka, v roce 1869 vstoupila do dějin mezihořských
občanů Čerčanská dráha, která po léta zaměstnávala ty kteří nepracovali v lomech,
v zemědělství či ve vápence.
Po roce 1918 vzniká v Mezihoří občanská společnost posílená Masarykovou ideou
demokratického státu. Ve 30. letech byl založen Sbor dobrovolných hasičů, hraje se
ochotnické divadlo a začíná se sportovat, staví se první hřiště ve vápence obec se elektrifikuje
a později ve čtyřicátých letech se staví hřiště na návsi vedle hasičské zbrojnice.
Po roce 1948 v období socializmu byli to především hasiči, kteří obnovili komunisty silně
narušenou soudržnost obce, byli organizací, která poskytovala prostor pro řadu činností, které
přinášely obci užitek. Z jejich iniciativy byl postaven rybník, Kulturní dům, opraveny cesty.
V roce 2004 oslavil Sbor dobrovolných hasičů 70 let svého trvání. Druhá polovina dvacátého
století zaznamenala značné vylidnění naší vesnice, až do osmdesátých let zde platil zákaz
stavění nových obytných domů. V těchto letech v době „normalizace“ po sovětském vpádu
přicházejí z Prahy lidé, ze kterých se stávají „chalupáři“. Tito lidé o sobotách a nedělích,
s velikým nadšením a úsilím renovují staré opuštěné a rozpadající se domy, takto je obnoveno
strana 3
téměř 50% domů ve vsi. Mnozí z nich našli v Mezihoří svůj druhý domov. Mezi ně patří i
významný onkolog, vzácný člověk profesor MUDr. Josef Koutecký. Své dny tu také dožil
Ing.Augustin Merta universitní učitel a zakladatel české sociální informatiky na Karlově
universitě, hrdina západní fronty II.světové války.
mapka převzata z knihy J.Petráně: Příběh Ouběnic. Mikrohistorie české vesnice
vydané v r.2001
strana 4
František Vízner
Mezihoří se hrdě hlásí k tomuto sklářskému výtvarníkovi, který proslavil svojí prací
Československou republiku, jeho kořeny vycházejí po mamince Mariánce Křížové z Mezihoří
a po babičce rozené Vnoučkové ze Phova. V dětství i v dospívání pobýval často na statku u
dědečka Františka Kříže, v malebném okolí vsi, kreslil a maloval a poznával úžasné možnosti
lidských rukou, když „vezmou za práci“ a dají se do díla. Proslavil se důvtipem a smyslem
pro to, co potřebuje hmota jako je sklo. Vše co vychází z jeho dílny vyniká nevšední krásou a
dokonalostí.
Jeho práce jsou vystaveny v pařížském Louvru,
v Metropolitním muzeu v New Yorku.V Evropě
jsou vystaveny v Curychu, Coburgu, Corningu ,
v Londýně a Stockholmu, krása jeho skla
nadchla i Japonce v Tokiu. Stal se
reprezentantem
české
kultury
v oboru
ateliérového skla. Jeho první světové úspěchy se
dostavily již v roce 1967 na výstavě EXPO 67
v kanadském Montrealu, kde získal všechny
ceny v oboru lisovaného skla. Také „skleněná
stanice“ pražského Metra na Karlově náměstí a
v Jinonicích je jeho dílem. Do roku 1997 ve
spolupráci s architekty a se sklárnami, vytvořil
krásná osvětlovadla, ale také s citem
rekonstruoval dveřní výplně ve stylovém
společenském domě v Praze na Žofíně. Není
mnoho takových, jako František Vízner, kteří
svým dílem proslavili naší republiku po celém
světě. (obrázek 99, obrázky 74 a 75)
obrázek 74
obrázek 75
strana 5
František Havránek
typograf, fotograf, jehož zásluhou a dílem byly po válce první barevné tisky časopisů Žena a
móda, první fotografie módy pro návrhářské dílny.Později pracoval v tiskárně cenin, kde
vznikly nejkrásnější české známky, v
jeho dokonalé
spolupráci
s předními
výtvarníky, kteří si jeho citlivé typografické
práce velice vážili. Tento v současné době
nejstarší žijící rodák z Mezihoří, narodil se
v roce 1919 v domě číslo 9, od dětství kreslil
a chtěl být malířem, ale když mu maminka
koupila první fotoaparát, začal fotografovat
z vášnivého fotoamatéra vyrostl skvělý
fotograf, jehož snímky se vyrovnaly
fotografiím slavného Karla Hájka mimo to se
z něho stal tiskař, který umí reprofoto a retuš
hlubotisku, v tehdejší době nejnáročnější část
tohoto řemesla. Milované Mezihoří a jeho
okolí včetně Čerčan zvěčnil ve fotografiích,
které jsou pro nás vzácnými dokumenty o
životě našich předků v minulém století.
Občané Mezihoří jsou na Františka
Havránka právem hrdi. (obrázek 137)
Úryvek ze vzpomínek Z mého života od F.Havránka
….Tak jsem se stal vášnivým fotoamatérem, neb maminka mi
dala na fotoaparát, a sice Zeis Ikon 6,5x9, ke kterému jsem
přikoupil rollfilmovou kazetu a začal v Mezihoří a okolí
fotografovat vše, co mne napadlo. Pořídil jsem si takový
závěsný zvětšovák, kde jsem přes deskový aparát, kterým jsem
pořizoval snímky,připnutím i zvětšoval. To jsme už měli i
v Mezihoří elektřinu.Vše jsem prováděl v kuchyni večer, na
okna jsem vybudoval zatemnění. Pomalu jsem se stával
živnostníkem, ovšem na černo. Když nebylo žalobce, práce se
mi dařila, takže v Mezihoří, Čerčanech a okolí obíhá dosud
tisíce mých fotek…….Tehdy se mi podařilo udat do kalendáře
Melantricha dva snímky, a sice obecního žebráka pana
Švimberskýho, který měl vrásčitý obličej a dlouhé
vousy.Portrét byl ostrý jako břitva, za to, že se nechal fotit
dostal sklenku rumu…..Druhý snímek jsem pořídil při čerstvě
napadaném sněhu ve strouze, vrby, které se mi podařilo vyfotit
v protisvětle. Snímek byl tak zdařilý, že se uplatnil i mezi
snímky slavného Karla Hájka. Jako učeň jsem byl na to hrdý,
dodávalo mi to sebedůvěru a byl za to i honorář……
strana 6
Nejstarší pohledy z Mezihoří
obrázek 23 – foto z roku 1905
obrázek 19
strana 7
obrázek 48 – pohled na Mezihoří z Hradce
obrázek 25
strana 8
Proměny krajiny
obrázek 28 - pole a políčka na Horčíně
obrázek 60 - na Trkotíně se pásával dobytek
strana 9
obrázek 84 - pohled z Hájku na Trkotín
obrázek 96 – vápencové lomy nad Mezihořím
strana 10
obrázek 106 - Předjarní tání sněhu
obrázek 127
strana 11
obrázek 128
obrázek 95 – kozmické lesy s Medunou
strana 12
Sníh v Mezihoří
Obrázek 16 - Led a sníh na rybníku
Obrázek 17 - Zasněžené Mezihoří čtyřicátá léta
strana 13
Obrázek 27 - Závěje sněhu v šedesátých létech
obrázek 80
strana 14
obrázek 103
obrázek 18
strana 15
Vápenka
obrázek 15 – vchod do jeskyně
obrázek 57 - Rodina Karpíškova nájemci vápenky
strana 16
obrázek 11
obrázek 20
obrázek 14
strana 17
Nejstarší fotografie rodin
Rodina Hájkova
obrázek 38 - Hájkovi
obrázek 39 - Dvůr a žně u Hájků z roku 1927
strana 18
obrázek 108 - Jaromír Hájek
na starém obrázku (na obrázku 39 – na předchozí stránce)
v náručí maminky, jediný emigrant z Mezihoří po roce
1948, žil v Austrálii.
Rodina Klápova
obrázek 31 - Klápovi. Paní Emilie Klápová a jejích sedm dětí, Emil, Marie, Karel, Jindřich,
Ladislav, Josef, Jaroslav, asi roku 1930
strana 19
obrázek 13
obrázek 12 - Klápova hospoda na čas v držení rodiny pana Blažka - rok 1947
strana 20
obrázek 126 - pan Blažek, který stejně
jako Klápovi provozoval kuželník,
hostinec i obchod na obrázku pan
F.Havránek, který v kuželkovém turnaji
vyhrál hlavní cenu - pěkné tele.
Rodina Křížova
obrázek 78 - Výmlatová souprava u Křížů, z leva Alfréd Frischman, dále obsluha putovního
stroje, paní Františka Křížová s dcerou Mariánkou, hospodář František Kříž se synem
Jaroslavem, Václav Pazdera, Josef Velebil z Petroupimi, Pítová Marie, Anna Sládková – roku
1913
strana 21
obrázek 66 - Křížovi
obrázek 67 - roku 1914 narukoval pan
František Kříž do I. světové války.
strana 22
obrázek 68 - Žně na Pavláčkách v třicátých letech, F.Kříž, A.Čiperová, S.Hovorková,
pan Straka, M.Křížová, S.Křížová, pan Pitrov, Františka Křížová
obrázek 69 - dožínky u Křížů, zleva Jan Sládek, pan Straka, Jaroslav Kříž, kočí F.Vaiger,
A.Sládková, S.Hovorková, M.Křížová, pan Kočí, Božena Křížová z č. 22, S.Křížová,
M.Pitrofová, v předu sedící F.Kříž (narozen 1921)
strana 23
Rodina Kadlecova
obrázek 50 – rodina Kadlecova z usedlosti č.p.14
Rodina Procházkova
obrázek 58 – Procházkovi roku 1925
strana 24
Legionáři a vojáci od r. 1914 - 1918
Do první světové války odvedli téměř všechny muže
z Mezihoří, někteří vstoupili do čs. legií jako (obrázek 42)
Antonín Krejcárek na Italské frontě.
Pan Sosna, první poválečný starosta obce, byl v č.s. legiích
na Ruské frontě.
Jan Střelka byl legionářem na francouzské frontě .
V první světové válce bojovali :
Antonín Balík na ruském bojišti raněn,
Josef Farský na bojištích ruském a italském,
Jan Havránek od r.1914, v r.1917 raněn a propuštěn,
František Potůček na srbském bojišti- v zajetí až do r.1919,
František a Josef Žížalové, oba ve válce padli.
obrázek 101 - na italské frontě bojoval na rakouské straně pan Václav Hájek, který přežil
zasypání lavinou v Alpách.
strana 25
Rekruti první republiky
obrázek 1 – rok 1929 - mezihořští rekruti provázeni a kapelou pana Hanzla z Přestavlk
obrázek 81 - rekruti z r. 1935, Ludvík Farský, František Breburda, František Konrád, Karel
Vašák, Jindřich Brzobohatý, Bohumil Žížala a šenkýřka paní Klápová z Bedrče
strana 26
Rekruti z r.1945
obrázek 45 - první zleva F.Havránek, J.Potůček, Procházka, J.Breburda, J.Brzobohatý,
J.Dobrovolný, M.Krejcárek, F.Kříž, L.Klápa, J.Procházka, L.Střelka, B.Papoušek a F.Sosna,
starosta obce
Rekruti narození v r.1945
obrázek 36
strana 27
Mezihořské děti
obrázek 77 - nejstarší skupinová fotografie asi z r.1929, zprava : Miloslav Krejcárek, Josef
Sobotka, František Píta, Jan Havránek, Josef Bubeník, Ksandr, Anděla Sládková, Bohumil
Sládek, Ladislav Straka, ???, Václav Bubeník ze Phova, Josef Brzobohatý, Antonín
Procházka, Stanislav Krejcárek, Josef Potůček, Jaroslav Procházka, František Havránek, Jan
Kříž (z domu č. p. 22), Jindřich Klápa, Jaroslav Breburda, Anežka Potůčková, Marie
Střelková, Jan Breburda, dvě děvčata Andresova
strana 28
Rodáci mezihořští, (možná že se mezi nimi najdete ?)
obrázek 10 – děti na hřišti u Vápenky
obrázek 26 – poslední třída před zrušením školy v Soběhrdech
strana 29
obrázek 32 – u Křížů ve dvoře - 1944, Jirka od Karpíšků, M.Bubeníková, M.Komárková,
A.Bubeníková, J.Brzobohatá, děvčata Bubeníkova, J.Vašáková, I.Brzobohatá, V.Klápová
obrázek 35
strana 30
obrázek 37 - Hasičský dorost s panem Brzobohatým
obrázek 59 - Slavnost Božího těla ve čtyřicátých letech
strana 31
obrázek 64 – na zídce u hřiště
obrázek 79
strana 32
obrázek 104
obrázek 132
strana 33
Občané Mezihoří
obrázek 33 – občané Mezihoří, kteří ve třicátých letech minulého století osázeli vrch Hradec,
první řada zleva: Antonín Krejcárek, starosta Karel Čipera, Alfréd Frischman, paní
Papoušková, Anna Vašáková.
Druhá řada zprava: paní Žížalová starší, paní Žížalová roz.Sládková a její dvě dcery menší
Marie a větší Marta
V druhé řadě stojící zleva: ???, Cecílie Komárková, Božena Znamenáčková (Echererová),
Zdena Chvojková,rozená Sládková, Marie Konrádová starší, paní Adresová, paní Střelková
z kovárny, paní Vykročilová
Horní řada zleva : Ludmila Vašáková mladší, Jaroslav Střelka ( padl v r.1945 v Praze), ???,
František Konrád, Prokop Pazdera, Anděla Sládková, ???, ???, paní Krejcárková a pan Vašák.
strana 34
Lyžaři
obrázek 22. zprava F. Havránek, J. Bubeník, L. Klápa, J. Procházka na Trkotíně
obrázek 71a, A.Procházka a J.Havránek
strana 35
obrázek 71b
obrázek 72
strana 36
Slavnosti, dožínky, bály, masopust, motocyklové závody
0
obrázek 51 - dožínky
0
obrázek 55 – Masopust na blátě
strana 37
obrázek 105 – první hřiště na návsi v Mezihoří - Dožínky roku 1947
obrázek 109 - Dožínky - na koni Cyril Rezek
strana 38
obrázek 124 – Dožínky (Antonín Procházka)
obrázek 115 - Dožínky
strana 39
obrázek 119 – motocyklové závody na Trkotíně
obrázek 63– pozvánka na ples
strana 40
obrázek 61 – pozvánka na ples
Myslivci v Mezihoří v 60. a v 70.letech
obrázek 85 – zleva Josef Píta, Josef Škvor, Jaroslav Strachota, ???, Josef Bohata, Josef
Laštovka, Josef Konrád, František Kohoutek
strana 41
obrázek 87
obrázek 89 - Antonín Kříž, Josef Bělina, Josef Škvor ml., František Soudný, Jan Burda, Jan
Burda ml., Šturc, ???, Jiří Gobi, Svatopluk Šlechta, Miroslav Rezek, Jaroslav Brzobohatý,
Josef Sahula, Mudr. Šlechta, Bálík, Fiala, Malý, v popředí Josef Rosa
strana 42
obrázek 65 – výřad zvěře po honu
Dobové fotografie jsou ze začátku sedmdesátých let, kdy ještě bývaly výřady drobné zvěře
kolem 340 kusů zajíců a bažantů. Kolem roku 1975 začaly stavy drobné zvěře rapidně klesat
pod vlivem intenzivního hospodářství ( velké stroje, chemizace, rozorání mezí, nedostatek
remízků , nové nemoci zvěře atd.)Tento nepříznivý stav se myslivci snažili řešit pomocí
umělých chovů a vypouštěním zvěře do přírody po deseti letech však od toho upustili, bažant
a zajíc přestal být hospodářsky významný, začala se hledat alternativní zvěř, které by
velkoplošné hospodářství tolik neškodilo, do přírody se vysadila daňčí zvěř a ve velkých
lánech kukuřice se zalíbilo černé zvěři, která se značně rozmnožila. V dnešní době je
hospodářsky nejvýznamnější daněk a černá zvěř.
Fotografie jsou z archivu Františka Havránka, který byl dlouhá léta členem mysliveckého
sdružení v Přestavlkách.
Text a popisky obrázků - Miroslav Rezek
.
strana 43
Divadlo v Mezihoří
Ochotnický spolek Mezihoří - 1927 – 1939, dále asi 1948 - 1951 vznikl v Mezihoří partou
nadšenců v hostinci U Klápů. Oficiálně byl zaregistrován dne 19.1.1927. Zaměřením tohoto
spolku bylo jen divadlo. Sídlo měl tento spolek v Mezihoří 4. Všechna divadelní představení
se hrála v místním hostinci U Klápů za velké účasti nejen místních diváků. Divadelníci si také
vytvořili vlastní kulisy, nápovědní budku a kostýmy. Jaké hry se hrály do roku 1935 nám není
známo.
V dubnu roku 1935 přestal spolek provozovat svoji činnost pro nezájem členstva a pro
hromadné vystupování členů ze spolku. Na základě tohoto nezájmu bylo při schůzi
divadelníků rozhodnuto, že jmění spolku v částce 2 000 korun bude rozděleno a to 1 700 Kč
pro SDH Mezihoří (hasiči) a 300 Kč pro S.K. Mezihoří (fotbalisti). S.K. Mezihoří bylo také
předáno jeviště a ostatní majetek kroužku s tím, že v případě, bude-li činnost spolku
obnovena, jeviště bude vráceno zpět tomuto ochotnickému kroužku.
Divadelníci však zapomněli v roce 1935 nahlásit ukončení své činnosti na úřadech a tak se
stalo, že dne 28.12.1938 byla odeslána žádost o prošetření jejich činnosti na Okresní úřad
v Benešově. Odesílatelem žádosti bylo Okresní finanční ředitelství, oddělení poplatkové
v Táboře. Okresní úřad v Benešově to postoupil četnické stanici v Petroupimi. Věc převzal
vrchní strážmistr Sládek. Ten provedl vyšetření v Mezihoří a zjistil, jak se věci mají.
Funkcionáři divadla po tomto napomenutí nahlásili v roce 1939 ukončení činnosti na úřady.
Jestli platili nějakou pokutu za opoždění odhlašovací povinnosti nám není známo.
Posledními funkcionáři spolku byli: předseda: Procházka Antonín – Mezihoří 5, jednatel –
Klápa Karel – Mezihoří 4 a pokladník Žížala Jaroslav – Mezihoří 24. Ochotnický spolek
Mezihoří tak oficiálně zanikl výměrem Zemského úřadu v Praze ze dne 21.2.1939.
Divadlo v Mezihoří
se pak obnovilo
někdy v roce 1948,
ale
už
nebylo
oficiálně
registrováno
jako
divadelní spolek. Od
S.K. Mezihoří jim
bylo vráceno jeviště
a ostatní majetek
bývalého kroužku a
tak ho opět mohli
používat pro svá
představení.
Z tohoto období jsou známé hry „Princezna Jitřenka se vdává“ (viz. obrázek) a „Rozmazlená
Pamela“. Režisérem byl pan Kozderka z Prahy. Poslední vystoupení divadelníků z Mezihoří
se konalo dne 31.12.1950.
(Mirek Zvára)
strana 44
obrázek 2 - další fotografie z představení Princezna Jitřenka se vdává,
režie pan Kozderka z Prahy
obrázek 3 – zleva Bohumil Sládek, Anežka Bubeníková, František Kříž, Emilie Mrtková,
Antonín Procházka, Božena Vnoučková, Ladislav Straka, Anděla Sládková, Ladislav Střelka,
František Havránek. Nápověda: paní Žížalová
strana 45
obrázek 4 - Ochotnický spolek z Mezihoří - O rozmazlené Pamele (31.12.1950)
Horní řada zleva: Emilie Reschová, Marie Nácovská, Marie Bubeníková, Jaroslav
Brzobohatý, Václav Bouša, Antonín Procházka, Ladislav Kozderka, Helena Beranová, Marie
Blažková, Anna Bubeníková. Dolní řada zleva: Josef Blažek, Jaroslav Nácovský, Jarmila
Soudná, Irena Brzobohatá, Miloslava Komárková, Jarunka Vašáková.
Obrázek 5 - Blahopřání ke svatbě Čiperům od Ochotnického spolku 1932
strana 46
S.K. Mezihoří (fotbal) - od roku 1935 do roku 1950
S.K. Mezihoří vznikl v roce 1935 v hostinci U Klápů a oficiálně byl zaregistrován dne
3.7.1935. Zaměřením tohoto klubu byl pouze fotbal. Peníze do základu klub získal také tím,
když v roce 1935 ukončil činnost Ochotnický spolek v Mezihoří. Při schůzi divadelníků bylo
rozhodnuto, že jmění spolku v částce 2000,- korun bude rozděleno a to 1700 Kč SDH
Mezihoří (hasiči) a 300 Kč S.K. Mezihoří (fotbalisti). S.K. Mezihoří bylo také předáno jeviště
a ostatní majetek kroužku s tím, že v případě, že bude činnost spolku obnovena, jeviště bude
vráceno zpět tomuto Ochotnickému kroužku.
Prvním předsedou klubu byl Karel Klápa - Mezihoří 4. Sídlo měl tento klub v Mezihoří 4. Své
domácí zápasy hrál tento team prý za mírný poplatek v Čerčanech, trénovalo se zdarma ve
Vápence ( nepravidelně). Na zápasy venku jezdili všichni hráči vlakem, na kole, nebo se
chodilo pěšky. Vlak prý měli při mírném všimném pro průvodčího a známosti skoro zdarma.
Tento klub provázela také na venkovní zápasy skupina fandů, složená převážně z příbuzných
a děvčat hráčů. Bohužel nám není známo, jakou soutěž klub hrál, ale byl to převážně region u
posázavské železnice. Soupeři byli například SK Divišov, SK Lštění, Stříbrná Skalice,
Chocerady, Posázavan Poříčí, Postupice, Jírovice, Čerčany a mnoho dalších. Ale hrálo se také
ve vzdálenějších místech jako je Zruč nad Sázavou.
Vedle toho také pořádal S. K. Mezihoří ve 4O. letech na hřišti ve Vápence turnaj, který nesl
název Pohárová soutěž S.K. Mezihoří. Ceny byly putovní pohár, soška fotbalisty a diplomy.
Klub měl dva druhy dresů. Modrý dres, bílé límečky a bílé trenýrky. Druhá sada byla modro
bílé pruhované dresy a modré trenýrky. Každý hráč si pak pral svůj dres doma. Trojúhelníková
vlajka byla modro bílá.
Po sezóně 1938/39 je v záznamech uvedena likvidace klubu. Přesné datum je uvedeno
4.1.1940. Důvod není uveden. Snad to bylo vypuknutím druhé světové války, ale to je jen
spekulace.
Klub byl znova zaregistrován (obnovil činnost) po dni 17.9.1941, to znamená, že sezóna
1941/42 byla již odehrána. V roce 1942 je předsedou klubu Chvojka Stanislav – Mezihoří 32,
místopředseda Havránek František – Mezihoří 9. V tomtéž roce byly nové volby, když se
novým předsedou stal Havránek František – Mezihoří 9, místopředsedou Klápa Ladislav –
Mezihoří 4. Myslím si, že klub fungoval na základě kamarádství party lidí převážně z
Mezihoří a blízkého okolí. Ani druhá světová válka tak neznamenala konečnou pro tento klub.
Konec klubu nastal po odehrání sezóny 1949/50. Služebně nejstarší hráči a tahouni klubu se
oženili a odletěli do světa a mladí neměli tu snahu klub dál táhnout a odešli jinam.
Klub zanikl výnosem dne 15.6.1950. Ale i tak zanechal S.K. Mezihoří svou činností
nesmazatelnou stopu v historii osady Mezihoří a v srdcích aspoň části jejich obyvatel.
(Mirek Zvára)
Prameny pro tento článek:
1. Okresní archiv v Benešově, fond "Okresní úřad Benešov 1850 - 1946", kniha i. číslo 160,
"Spolkový katastr". Spolkový katastr byl vedený od roku 1929. Záznamy o S.K. Mezihoří
jsou pod písmenem "M", strana 858 a 863.
2. Ze vzpomínek pana Ladislava Klápy a z rozhovoru ze dne 13.6.2007 s panem Františkem
Zahradníkem.
3. Fota z pozůstalosti Ladislava Klápy a z osobního archivu
strana 47
obrázek 1 - SK Mezihoří po vítězném
zápase nad Jírovicema
obrázek 2 - SK Mezihoří v roce 1944
strana 48
obrázek 3
obrázek 4 – SK Mezihoří v Čerčanech
strana 49
obrázek 5
obrázek 6
strana 50
obrázek 7 – trénink ve Vápence
obrázek 8 – Putovní pohár SK Mezihoří
strana 51
Současnost – spolky a kluby v Mezihoří
TSV 1860 Mezihoří (Futsal) - od 1991 do roku 2000
TSV 1860 Mezihoří vznikl v roce 1991, když Roman Zvára dne 25.10.1991 odvážně přihlásil
tento team do okresní soutěže 1991 - 1992, která se hrála v Benešově (hala Bios). Zaměřením
tohoto klubu byl pouze futsal. Sídlo klubu bylo v Mezihoří 12. Vedoucím mužstva byl Roman
Zvára. Identifikační číslo bylo 201901. První zápas odehrál tento team dne 23.11.1991, když
porazil Spoje Benešov 3:1. V této premiérové sezóně skončili borci na 19. místě, když
odehráli 17 zápasů (5-4-8), při skóre 35:48 a 14 body. Nejlepším střelcem v sezóně byl
Roman Zvára – 10 gólů. Největší výhra byla 7:0 s Čutňáci Benešov a prohra 0:9 s Marylin
Benešov. V prvním zápase nastoupili tito borci: Platil Jaroslav, Kuchta Ladislav, Podroužek
Jiří, Košíček Mirek, Zvára Roman, Kučera Tomáš a Brožek Vilém. V sezóně za team
nastoupili ještě Zdvihal Aleš, Veselý Libor, Mašek Jiří, Pěkný Jan a Majer Petr. V sezóně
1992/93 obsadilo Mezihoří v 2.lize Benešov 7. místo, vedoucím byl Jarda Platil, 1993/94,
2.liga - 10. místo, vedoucím Roman Zvára, předsedou Mirek Zvára, 1994/95, 2. liga - 9.
místo, vedoucí Roman Zvára.
Sezóna 1995/96 byla však pro mužstvo velice špatná, když naši borci uhráli pouze jeden bod
při skóre 11:35 a obsadili tak poslední 12. místo ve 2. lize a sestoupili do ligy třetí. Rok na to
se dokonce mužstvo pro nedostatek hráčů nepřihlásilo do soutěže vůbec. V sezóně 1997/98 se
však dalo mužstvo opět dohromady a dokonce se mu podařilo obsadit ve 3. lize 2.místo a tak
postoupilo opět do ligy druhé. Cena za druhé místo byl diplom, šampus a jeden futsalový míč.
Rok na to, v sezóně 1998/99 mužstvo hraje 1. třídu (přejmenovanou 2. ligu) a obsazuje
10.místo. V tomtéž roce vzniká také béčko Mezihoří, které však nemá s Mezihořím nic
společného, pouze se tak ušetřili peníze kamarádům některého z hráčů Áčka, kteří tak ušetřili
za registrace a jiné formality.
Rok 1999/2000 byl v 1. třídě vcelku úspěšný – 6. místo, když za mužstvo nastoupilo
rekordních 16 hráčů. Také to však byla sezóna poslední, když se mužstvo rozpadlo, hráči
odešli do jiných klubů a nástupnictví připadlo Mezihoří „B“. Tím se tak uzavřela kapitola
TSV 1860 Mezihoří, protože nástupce, jak již jsem psal, nemá s Mezihořím kromě názvu
vůbec nic společného. Za 8 sezón odehrál tak club 122 zápasů, z toho 40 vyhrál, 23 remizoval
a 59 prohrál, skóre 277:329 a získal 143 bodů. Největší výhra byla nad Telecomem 9:1 a
prohra 2:10 s Vodáky. Za klub hrálo velice mnoho hráčů a tak aspoň ještě pár těch, které jsem
ještě neuvedl. Procházka Tomáš a Pavel, Vilímek, Kuník, Blažek, Micka, Kohoutek, Frajták,
Hlaváček, Fulín, Kovář, Kovář, Goby, Filip, Greš, Šedivý, Laštovka, Škvor, Roušar, Burcev,
Oršl, Šedivý, Ryant. Klub měl dva druhy dresů. Na začátku existence klubu byl dres bílý,
který měl na prsou v modrém poli bílého lva (návrh Romana Zváry) a v posledních letech to
byly žluté dresy, které byly zapůjčeny ze Soběhrd. Nejlepším střelcem klubu byl Pavel
Procházka – 62 branek, Roman Zvára – 33 a Tomáš Procházka – 26. Také tento klub
zanechal svou činností nesmazatelnou stopu v historii sportu osady Mezihoří.
(Mirek Zvára)
strana 52
obrázek 1 – TSV 1860 Mezihoří v roce 1991, horní řada zleva: Platil Jaroslav, Kuchta
Ladislav, Podroužek Jiří, Košíček Mirek, dolní řada zleva: Zvára Roman, Kučera Tomáš,
Brožek Vilém
obrázek 2 - TSV 1860
Mezihoří v roce 1999
horní řada zleva: Kuník
Daniel, Procházka Pavel,
Blažek Michal, Hlaváček
David
dolní řada zleva: Vilímek
Martin, Procházka Tomáš,
Zvára Roman
strana 53
Ze života současného SDH Mezihoří
obrázek 1 - Při oslavách 70. výročí založení SDH Mezihoří naši hasiči ukázali, že „za to
společně dovedou doopravdy pořádně vzít“
obrázek 2 - velkou zkouškou bylo noční námětové cvičení v červnu 2006. Trať vedla po
předem neznámé trase a připraveny byly originální tajné disciplíny, což se neobešlo bez
napínavých i humorných historek.
strana 54
Obrázek 3 - Mezi časté aktivity členů a příznivců SDH patří společné brigády. Fotografie
z října 2005 zachycuje rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním domě.
obrázek 4 – 5 - námětové cvičení v červnu 2006
provázelo nesnesitelné vedro. I tak si ale naši hasiči
vedli velmi zdatně. Dokázali si poradit ve všech
situacích, které je na trase čekaly – ve výšce, na člunu,
v zamořeném objektu s kyslíkovým přístrojem na
zádech nebo třeba při poskytnutí první pomoci sličné
figurantce
strana 55
obrázek 6
K vrcholným zážitkům naší hasičské současnosti patří bezesporu Letní hasičský den na
Konopišti v červenci 2007. Akce byla dlouho dopředu připravována. Vyráběly se
zjednodušené repliky historických uniforem, bylo třeba zprovoznit staré ruční stříkačky. Jízda
tryskem s párem koní za zvuku trubky a uhašení „požáru“ před zraky diváků pak ale stálo za
to.
obrázek 7
strana 56
obrázek 8 - Na výstavě hasičské techniky v září 2006 v Soběhrdech nás reprezentovala
historická i současná technika. K naší historické krasavici se hrdě hlásil i zasloužilý člen SDH
Mezihoří, pan Josef Balata
obrázek 9 - v červenci 2007 nás hasiči reprezentovali na soutěži v Bedrči. Z fotografie je
patrné, že akce proběhla ke spokojenosti zúčastněných.
strana 57
obrázek 10 – předjaří 2008
strana 58
Darts Club Mezihoří 1994
byl založen 28.5.1994 na Nové Živohošti, se specializací na klasické šipky. Téhož roku se
hrálo také dnes již kultovní I. Mezihoří Open za účasti 5 hráčů. Prvním vítězem se
stal Mirek Zvára. Tento turnaj se hraje do dneška a je nejstarším pravidelně konaným
turnajem v klasických šipkách v ČR.
V dubnu roku 1995 jsme se zúčastnili našeho prvního
republikového
turnaje
v Kroměříži (ČŠO), kde hrál Roman Zvára, Pavel Saska,
Petr Saska, Michal Blažek a Filip Dušek. Na tomto turnaji
se jako první do hlavního kola probojoval Michal Blažek,
když obsadil výborné 9. místo. V květnu téhož roku jsme
se v hojném počtu zúčastnili 3. Mistrovství České
republiky jednotlivců v Praze (Ženských domovech), kde
nejlepšího výsledku dosáhli Michal Blažek a Mirek Zvára,
když oba skončili na pěkném 41.místě. Následovalo
Mistrovství republiky družstev v Kopřivnici (viz.
obrázek 1) , kde jsme v sestavě Blažek Michal, Zvára
Roman, Zvára Mirek, Saska Petr a Honza Šmíd dosáhli
zatím největšího úspěchu našeho clubu v soutěži družstev
a to 9. místa, když Honza Šmíd zavřel památnou
„Jendovou třináctkou“. Následovaly další Mistrovství
republiky, České Poháry a jiné menší turnaje. Mimo to
stále pořádáme Mezihoří Open a turnaje v Benešově.
První medailový úspěch našich hráčů (juniorů) přišel na
MČR v roce 1996 v Praze, když Michal Blažek obsadil 3. místo. V letech 1997 - 2003
následovalo dalších 5 juniorských medailí, ale titul clubu stále chyběl. První titul mistra ČR
juniorů pro náš club získal Tomáš Vilímek v roce 2004 v Praze. V roce 2005 na MČR juniorů
v Praze jsme získali rekordní počet medailí (celkově 5), z toho 2 zlaté, 1 stříbro a 2 bronzy.
Tomáš Vilímek zde obhájil zlato a Tereza Zvárová měla svou zlatou premiéru. V roce 2006
na MČR juniorů a žáků získáváme opět nejvíce medailí ze všech (celkově 4), z toho 2 zlaté, 1
stříbro a 1 bronz. Tomáš Vilímek opět obhajuje titul v juniorech a Tereza Zvárová vítězí
v žákyních. Tomáš Vilímek se stává také prvním hráčem v české historii, který zvítězil na
třech za sebou jdoucích mistrovstvích ČR. Tomáš tímto vítězstvím také získal nominaci na
Winmau World Masters 2006, které se konalo ve dnech 13. - 15. října v anglickém
Bridlingtonu. Na tento turnaj však Tomáš bohužel neodcestoval. Na MČR 2007 juniorů, žáků
a veteránů získáváme sice opět nejvíce medailí ze všech (celkově 4), ale zlato tentokrát chybí.
Zato však zde Renda Bulan st. získává naši první dospělou medaili (veteráni) z MČR
v historii clubu (bronz). Rok 2008 přinesl clubu pouze jedno stříbro.
Ke dnešnímu dni získali tak naši junioři, žáci a veteráni na MČR celkově 23 medailí, z toho 5
x zlato, 5 x stříbro a 13 x bronz. První medaili z ČP pro náš club získala Tereza Zvárová
v roce 2004, když v Mezihoří obsadila 3. místo v ženách. První vítězství z ČP vybojoval pro
náš club Martin Saska, když vyhrál juniorskou soutěž ve Staré Huti v roce 2006. Na Czech
Open 2007 získala Tereza Zvárová v juniorkách naši první medaili (bronzovou)
z mezinárodního turnaje.
A nyní ještě k pořádání turnajů a našim turnajům v zahraničí. Od roku 2000 je turnaj Mezihoří
Open pravidelně započítáván do žebříčku ČŠO. V letech 2002 až 2005 jsme pořádali
v Mezihoří ve spolupráci s ČŠO Český pohár. Vrcholem našeho pořadatelského snažení bylo
pořádání MČR juniorů, žáků a seniorů, které se v Mezihoří konalo dne 15.4.2006. V roce
strana 59
2007 a 2008 se konalo MČR juniorů, žáků a seniorů opět v Mezihoří. Našim prvním turnajem
v zahraničí, kterého jsme se zúčastnili, byl Austrian An Sporran Open 2005, který se konal ve
Vídni. Hráli zde tito naši hráči: Jan Šmíd, Pavel Saska, Tomáš Vilímek, Roman a Mirek
Zvára. Největšího úspěchu zde dosáhl Tomáš Vilímek, který v juniorské kategorii obsadil
výborné 5. místo. V roce 2006 jsme byli ve Vídni opět u toho, když se této soutěže zúčastnilo
8 hráčů D.C. Mezihoří. Nejlepšího výsledku dosáhl Martin Saska, který v juniorské kategorii
obsadil pěkné 9. místo.
Na konci roku 2006 se zúčastnil Roman Zvára a Jan Šmíd turnaje Malta Open 2006. V květnu
2007 hráli Patrik Perner a Roman Zvára na Hungarian Open a v červnu 2007 byli Patrik
Perner, Roman Zvára, Petr Zelenka a Jan Šmíd na Swiss Open. Na Malta Open 2007 hráli
opět naši hráči. Nejlepšího umístění zde dosáhl Petr Zelenka s Bobem Philipsem v párech,
když skončili na 9. místě. Roman Zvára s Jendou Šmídem skončili na 17. místě. Na
Hungarian Open 2008 hrálo 7 našich hráčů, když zde Petr Zelenka s Patrikem Pernerem
obsadili v párech slušné 17. místo.
Své domácí turnaje hrajeme v Kulturním domě v Mezihoří, který nám bezplatně pronajímá
OÚ Soběhrdy. S financováním chodu clubu nám opět velice pomáhá OÚ Soběhrdy. Od roku
2002 máme své internetové stránky, které mají od roku 2007 novou adresu http://www.dc.mezihori.sblog.cz/
Darts Club Mezihoří 1994 se věnuje, hraje a pořádá turnaje pouze v klasických šipkách. Za 14
let existence clubu zde hrálo 44 hráčů (33 mužů a 11 žen). Čestné členství bylo uděleno pěti
dobrým lidem. (Mirek Zvára)
obrázek 2 – DC Mezihoří 2006
strana 60
obrázek 3 - Czech Open 2007 - 3. místo T. Zvárová
obrázek 4 - Budapešť 2007
strana 61
obrázek 5 – Vídeň 2006
obrázek 6 - první MČR 2006 v Mezihoří
strana 62
Darts Club Mezihoří – kuželky (od roku 1995)
Historie kuželkářského clubu D.C. Mezihoří se začala psát na konci roku 1995, když jsme se
přihlásili do amatérské kuželkářské ligy Benešov, která je hrána jako Memoriál Vavříka a
Košaře. Založení clubu se proto datuje k 24.10.1995, kdy jsme odehráli první zápas v 2.lize
Benešov 1995 – 1996. Soupeřem nám byly Rozvodné Závody. Tento zápas jsme prohráli
627:822. V prvním zápase nastoupili tito naši hráči: Zvára Roman (218), Blažek Michal (209),
Zvára Mirek (200). V této sezóně jsme odehráli 7 zápasů, když jsme všechny prohráli a
obsadili tak poslední 8.místo. Sestoupili jsme tak do 3.ligy. Za club v tomto roce ještě
nastoupili Ondra Frajták, Markéta Horká, Filip Dušek, Petr Saska a Pavel Saska. Sezóna 1996
– 1997 ve 3. lize pro nás byla úspěšnější, když jsme obsadili 5. místo a vyhráli 4 zápasy. Naše
první výhra vůbec byla nad mužstvem International 756:704, dne 26.11.1996. Pro rok 1997 –
1998 jsme se posílili o Jardu Fraňka a výsledky se dostavili. Ve 3. lize jsme obsadili se 14.
body 2. místo a postoupili jsme tak do ligy druhé. Byla to naše první medaile ze soutěže
v historii clubu. Sezóna 1998 – 1999 ve 2. lize nebyla již tak úspěšná jako ta předešlá, celkové
9. místo a sestup. Do našeho clubu však v tomto roce přibyl nový člen, perspektivní mladík
Jiří Franěk. V sezóně 1999 – 2000 přišel další úspěch, když jsme vybojovali 2. místo ve 3. lize
a opět jsme postoupili do druhé. A aby toho nebylo málo, v sezóně 2000 – 2001 jsme celou 2.
ligu jako nováček vyhráli a postoupili tak poprvé do 1. ligy. Sestava byla: Franěk Jarda, Saska
Pavel, Franěk Jiří a Zvára Mirek.
Skvělý rok jsme dokončili ve Vlašimi, kam jsme se přihlásili do místní ligy 2001. Byli jsme
zařazeni do 2. ligy, kterou jsme vyhráli s 59 body, z toho bylo 29 výher, 1 remíza a 0 proher.
Tuto soutěž jsme odehráli v sestavě: Franěk Jarda, Zvára Mirek a naši noví hráči, posily Červ
Petr, Podhola Mirek a Líba Padevětová. Celkově jsme tak odehráli v Benešově a Vlašimi za
tento rok rekordní počet 44 zápasů (42-1-1). Sezóna 2001 – 2002 byla pro nás jako nováčky 1.
ligy v Benešově těžká. Obsadili jsme 5. místo, ale cíl nesestoupit se nám podařil. První liga
2002 ve Vlašimi byla úspěšnější, když jsme vybojovali pěkné 4. místo. Celkem bylo zase
odehráno za rok 44 zápasů (29-1-14). Soutěžní rok 2002 – 2003 byl pro náš club jeden
z nejúspěšnějších v historii. Benešovskou 1. ligu jsme poprvé v historii vyhráli v sestavě
Franěk Jarda, Franěk Jiří, Podhola Mirek, Červ Petr a Zvára Mirek.
To samé se nám povedlo v 1. lize Vlašim 2003, kde jsme hráli v sestavě Franěk Jarda, Červ
Petr, Podhola Mirek, Zvára Mirek a Saska Pavel. Bohužel to byla zde naše sezóna poslední.
Už toho bylo nějak moc. Za tento rok jsme odehráli 40 zápasů (33-4-3). Jedině co se nám
nepovedlo, bylo až 3. místo v Ligovém poháru Benešov.
Rok 2003 – 2004 byl stejně výborný jako ten předchozí. DC Mezihoří „A“ v sestavě Červ
Petr, Franěk Jiří, Franěk Jarda a Podhola Mirek obhájilo titul v 1. lize Benešov. DC Mezihoří
„B“ v sestavě Dedera Pavel, Kubáň Vladimír, Zvára Mirek, Podhola Mirek, Červ Petr, Franěk
Jarda, Červová Erika a Velický Láďa vyhrálo 3. ligu a postoupilo výše. Špatně dopadl opět jen
Ligový pohár 2004, když Béčko bylo 5. a Áčko 6. Celkem jsme sehráli za sezónu 26 zápasů
(23-1-2).
Do sezóny 2004 – 2005 jsme postavili pouze jedno mužstvo a to DC Mezihoří „B“. To
zabojovalo, když jako nováček vyhrálo 2. ligu a postoupilo do první. Hráli jsme v sestavě
Podhola Mirek, Dedera Pavel, Zvára Mirek, Šobíšek Marek, Rada Lubor a Klenka Tomáš.
Odehráli jsme 15 zápasů (13-2-0). V Ligovém poháru 2005 jsme obsadili opět jen 5. místo.
Rok 2005 – 2006 jsme odehráli opět se dvěma mužstvy. DC Mezihoří „B“ jako nováček v 1.
lize skončil na 2. místě s 18 body.
DC Mezihoří „A“ jako nováček ve 2. lize svou soutěž vyhrál, když vyhrál všechny své zápasy.
Hrála tato sestava: Dedera Pavel, Zvára Mirek, Zvára Roman, Podhola Mirek, Kubáň
Vladimír, Šostý Mirek, Saifert Daniel, Šobíšek Marek a Kollár Petr.
strana 63
Od příštího ročníku tak máme v 1. lize obě mužstva. V Ligovém poháru 2006 jsme obsadili 4.
místo Béčko a 10. místo Áčko. Opět to nevyšlo. Jiří Franěk se aspoň stal nejlepším hráčem
Ligového Poháru. Za soutěž obě mužstva odehrála 27 zápasů (21-2-4).
Sezóna 2006 – 2007 byla pro nás neúspěšná. Obě mužstva skončila v 1. lize na špatném 5. a 8.
místě. Za soutěž jsme odehráli 26 zápasů (10-5-11). V Ligovém poháru 2007 jsme však uspěli,
když naše Áčko bylo 2. a Béčko 3. Jiří Franěk se opět stal nejlepším hráčem Ligového Poháru.
V poslední odehrané naší sezóně 2007 – 2008 jsme měli v Benešově asi náš nejlepší rok.
Béčko sice skončilo v 1. lize až na posledním 10. místě, ale Áčko 1. ligu bez porážky vyhrálo.
Jako dabl si dalo premiérově vítězství v Ligovém poháru 2008, když Béčko bylo páté. Petr
"Koudelka" Červ se poprvé v historii clubu stal nejlepším hráčem 1.ligy i Ligového Poháru
2008. Velice pěkné ukončení kuželkářského roku. Za soutěžní ročník obě mužstva odehrála 26
zápasů (12-6-8). O titul v 1. lize se zasloužili: Franěk Jarda, Podhola Mirek, Franěk Jiří,
Brynda Marek, Podholová Kristýna a Pokorná Michaela. Pohár vybojovali: Podhola Mirek,
Franěk Jarda, Franěk Jiří a Brynda Marek.
Za 13 let existence clubu jsme odehráli 291 mistrovských zápasů, z toho máme 204 výher, 22
remíz a 65 proher. Třikrát jsme vyhráli v Benešově 1. ligu (2002/03, 2003/04 a 2007/08), 3 x
druhou (2000/01, 2004/05, 2005/06) a 1x třetí (2003/04). Ve Vlašimi jsme 1x vyhráli první
(2003) a 1x druhou ligu (2001). Ligový Pohár Benešov jsme vyhráli 1x (2008). Zatím za nás
hrálo 35 hráčů, když nejvíce mistrovských zápasů odehráli Jarda Franěk – 177, Mirek Zvára –
143 a Mirek Podhola 136. Nejvíce pohárových zápasů odehráli Mirek Podhola – 21, Zvára
Mirek – 20 a Jiří Franěk –14. Nejvíce sezón odehrál Mirek Zvára a to všech 13. (M. Zvára)
obrázek 1 - 1. místo - Vlašim 2003 - 1. liga
strana 64
obrázek 2 - 3 - 1. místo 2000 - 2001 - 2. liga Benešov
obrázek 3 - Ligový Pohár 2008 - 1. místo
strana 65
Současné divadlo v Mezihoří – Divadelní spolek „Kašpaři z Mezihoří“
Počátky činnosti hereckého ansámblu se datují do roku 2004. V tomto roce se plánovaly co
nejdůstojnější oslavy 75letého výročí založení Svazu dobrovolných hasičů. Současný
principál souboru tehdy přislíbil nastudování pohádky pro děti. Tento záměr se všem
zamlouval a ihned se započalo s přípravami. Znamenalo to vybrat pohádku, zájemce o
herecké role, ale také připravit scénu a kostýmy. První pohádka, kterou jsme nastudovali, byla
Královna Koloběžka podle J. Wericha. Text doznal značných změn už proto, že jsme chtěli
uspokojit co nejvíce zájemců o hraní. Kostýmy byly vyrobeny svépomocí a snad proto, že
byly dělány s láskou a nadšením, byly úžasné. Pohádka měla obrovský úspěch a abychom
uspokojili všechny diváky, v den oslav jsme museli uspořádat dvě představení.
Druhou pohádkou byla Anka a loupežníci od Chlumu. I tato pohádka se v den premiéry
dočkala hned další reprízy.
Před nastudováním další pohádky došlo ke
změnám v souboru, neboť generace mladých
nadšenců se proměnila. Přesto základ souboru
zůstal. V pořadí třetí titul byl Z deníku kocoura
Modroočka. Šlo opět jako v předchozích
případech o kompletně přepracovaný původní
text dvou sloučených pohádek, do kterých byly
přidány principálem písničky. Tato pohádka
zůstává stále ne repertoáru, i když plánujeme
nastudování nové hry.
Během působení souboru v naší malé vesničce
došlo postupně k řadě vylepšení, která umožňují
zkvalitnění divadelní práce. Divadelní scéna,
která pamatuje ještě působení ochotnického
souboru v daleké minulosti, byla vybavena novou
podlahou, oponou a konstrukcí, která umožňuje
hrát představení i v blízkém okolí , kde je často k
dispozici jen hospodský sál. Výtvarné provedení
kulis je jednou z nejpůsobivějších věcí, které
obdivují naši diváci. Z grantu, který poskytla
obec Soběhrdy , se pořídila zvuková aparatura a
scénická osvětlovací tělesa.
obrázek 1 – Vladimír Bezděk, režisér
Činnost souboru byla v roce 2007 oceněna diplomem středočeského hejtmana Petra Bendla.
Soubor Kašpaři z Mezihoří chce pracovat na dalších projektech. Chceme se představit také
dospělým divákům a zároveň potěšit malé vděčné diváky, kteří jsou pro nás prioritou.
(Vladimír Bezděk)
strana 66
obrázek 2 – program z prvního představení
obrázek 3 – záběr z prvního představení
strana 67
obrázek 4 – program z dalšího představení v roce 2005
obrázek 5 – finále představení Anka a loupežníci od Chlumu
strana 68
obrázek 6 – program představení
obrázek 7 – zkouška divadla
obrázek 8 – záběr z představení z roku 2007
strana 69
Volejbal Klub Mezihoří
Počátky volejbalu v Mezihoří představovala skupinka nadšenců,
kteří se scházeli již několik let během letní sezóny pravidelně v
sobotu, aby si spolu zahráli. Vše se odehrávalo na obyčejném
travnatém plácku pod vápenkou (u Kadleců - Pluháčků). Od roku
2008 jsme se již začali scházet na hřišti v Mezihoří na návsi.
Díky Vláďovi Vlasákovi jsme se v roce 2007 seznámili s
volejbalisty z TJ Slavoj Čerčany, kteří nás také pozvali (spíše z
recese) v sobotu 22.září 2007 na náš první volejbalový turnaj
„Čerčanská šavle“. Abychom důstojně reprezentovali Mezihoří nejen hrou, ale i vzhledem,
Honza Špaček navrhl naše logo a nechali jsme si vyrobit vlastní dresy.
Naše první soutěžní vystoupení ukázalo ostatním zúčastněným týmům, že jsme rovnocenným
soupeřem. Podařilo se nám porazit Postupice, zápas s Čerčany byl velmi vyrovnaný, avšak
nezvládli jsme koncovku. Nakonec jsme obsadili krásné 5. místo.
Po turnaji 8. prosince 2007 v Čerčanech bylo na ustavující valné hromadě oficiálně založeno
občanské sdružení Volejbal Klub Mezihoří. Zakládajícími členy byli Vladimír Bezděk,
Vladislav Vlasák, Marek Škrna, Jirka Pluháček a Honza Špaček (který se ale valné hromady
nemohl osobně účastnit – omluvili jsme ho).
obrázek 1 – Poprvé jsme se představili na turnaji - 22. září 2007 a dali jsme si záležet. Honza
Špaček vymyslel naše logo, nechali jsme si vyrobit i vlastní dresy.
zleva nahoře: V. Vlasák, J. Pluháček, M. Tůma, V. Bezděk, M. Škrna,
dolní řada zleva: L. Fenolová, J. Špaček, J. Pluháčková
strana 70
obrázek 2 - že se podařilo získat dotaci na naše hřiště na návsi bylo potřeba pořádně oslavit
(nejen písní) - uspořádali jsme malé OVMP (Oslava Významného Milníku Projektu) 4.dubna
2008 v Kulturním domě v Mezihoří
obrázek 3 – turnaj v Krhanicích 23. srpna 2008 – 3. místo zleva: J. Pluháček, V. Vlasák,
V. Macháčková, V. Bezděk, M. Škrna, Tomáš a Jana Pluháčkovi.
strana 71
Obsah
Historie Mezihoří ………………………………………………………………………
Mapa středověkého osídlení …………………………………………….………………
Sklář František Vízner (obr. 99, 74, 75)
………………………………………………
František Havránek (obr. 137, 137a) ……………………………………………………….
2
3
4
5
Nejstarší pohledy z Mezihoří
………………………………………………………… 6
Foto z roku 1905 (obr. 23, 19) ..………………………………………………………… 6
Pohled na Mezihoří z Hradce (obr. 48) …………………………………………………… 7
Vápenka (obr. 25) …………………………………………………………………………. 7
Proměny krajiny ….……………………………………………………………………
Pole a políčka na Horčíně (obr. 28) ……….………………………………………………
Pohled z Trkotína (obr. 60) ....……………………………………………………………
Pohled z Hájku na Trkotín osázený v 60.letech sady a jahodami (obr. 84) ………………
Vápencové lomy nad Mezihořím (obr. 96) ………………………………………………
Předjaří tání sněhu (obr. 106)………………………………………………………………
Pohled na Mezihoří z 30.let (obr. 127) ….…………………………………………………
Zasněžené Mezihoří pohled ze Střemochu (obr. 128) ……………………………………
Kozmické lesy s Medunou (obr. 95) ….……………………………………………………
8
8
8
9
9
10
10
11
11
Sníh v Mezihoří …………………………………………………………………………
Led a sníh na rybníku pod Hradcem (obr. 16) ..……………………………………………
Zasněžené Mezihoří 40. léta (obr. 17) ……….……………………………………………
Vysoké závěje sněhu v 60. létech (obr. 27) …..……………………………………………
Lyžař Jan Havránek končíval sjezd z Chlumu až před zvoničkou (obr. 80) ………………
Pohled na zasněžené Mezihoří ze Střemochu (obr. 103) .....………………………………
Sněhem zasypáni Krejcárkovi a Bubeníkovi (obr. 18) ….…………………………………
12
12
12
13
13
14
14
Vápenka …….……………………………………………………………………………
Vchod do jeskyně (obr. 15) ….……………………………………………………………
Karpíškova rodina – nájemci vápenky ve 20.letech (obr. 57) ……………………………
Sraz myslivců u vápenky (obr. 11) ……………………………………………………….
Stará vápenka (obr. 20) ……………………………………………………………………
Vápenka jako rekreační obydlí geodeta Ing. Jiřího Mrkvičky (obr. 14) …………………
15
15
15
16
16
16
Nejstarší fotografie rodin ………………………………………………………………
Rodina Hájkova (obr. 38) ….……………………………………………………………
Dvůr a žně u Hájků z r. 1927 (obr. 39) ……………………………………………………
Jaromír Hájek (obr. 108) ….………………………………………………………………
17
17
17
18
Rodina Klápova (obr. 31) ..………………………………………………………………
Hostinec u Klápů- paní Emilie Klápová s dětmi ve 20.letech (obr. 13) …..………………
Hospoda Klápova na čas v držení rodiny Blažků roku 1947 (obr. 12) ……………………
F.Havránek s výhrou v kuželkovém turnaji (obr. 126) ……………………………………
18
19
19
20
Rodina Křížova .…………………………………………………………………………
Výmlatová souprava u Křížů (obr. 79) ……………………………………………………
Křížovi (obr. 66) …………………………………………………………………………
Křížovi v r.1914 (obr. 67) …………………………………………………………………
Žně u Křížů na Pavláčkách (obr. 68) ..……………………………………………………
Dožínky u Křížů (obr. 69) ………………………………………………………………
20
20
21
21
22
22
strana 72
Rodina Kadlecova (obr. 50) ..……………………………………………………………. 23
Rodina Procházkova (obr. 58) …..………………………………………………………. 23
Legionáři a vojáci od r.1914 -1918 (obr. 42, 101) .…………………………………..
Rekruti první republiky (obr. 1, 81) .…………………………………………………..
Rekruti z r.1945 (obr. 45) ………………………………………………………………
Rekruti narození v r.1945 (obr.36) ……………………………………………………
zleva: J.Burda, F.Vosický, K.Baštář, J.Kuchta, ??,F.Konrád, F.Businský, J.Žížala,
J.Hlaváček, J.Bohata, F. Škvor, M.Šturc v doprovodu J.Sahuly
24
25
26
26
Mezihořské děti ………………………………………………………………………..
Nejstarší skupinová fotografie asi z r.1929 (obr. 77) ……………………………………
Rodáci mezihořští ……………………………………………………………………..
Na hřišti u vápenky – zleva –V.Bubeník,??, J.Klápa, J.Malczevský, K.Klápa,
F.Znamenáček, J.Střelka, F.Píta,?? – konec 30.let (obr. 10) ….………………………….
Poslední třída před zrušením školy v Soběhrdech
P.Bartík, M.Zvára, P.Píta , (obr. 26) …………………………………………….……
U Křížů ve dvoře – zleva Jirka od Karpíšků, M. Bubeníková, M. Komárková,
A.Bubeníková, J.Brzobohatá, děvčata Bubeníkova, J.Vašáková, I. Brzobohatá,
V.Klápová (obr. 32) .............................................................................................................
Děti z 50.let – zleva děti Rezkovy z Hájku, P.Procházka, J.Brzobohatý, J.Krejcárek,
J.Potůček, M.Potůčková, D.Procházková, A.Konrádová, L.Rezek, J.Strachota, (obr.35) ...
Hasičský dorost (obr. 37) ……..………………………………………………………….
Slavnost Božího těla (obr. 59)
………………………………………………………..
Na zídce u hřiště – zleva J.Vašáková, M.Komárková, I.Brzobohatá, A.Bubeníková,
M.Bubeníková, M.Blažková, B.Šachová, J.Soudná, dva Sudíkové , J.Píta, J.Vnouček,
J.Bubeník, V.Bouša, J.Kosina –(obr. 64) ………………………………………………...
Děti – J.Vašáková, I.Brzobohatá, J.Brzobohatá, čtyři děvčata Střelkova (obr. 79) ……...
Děti –(obr. 104)
……………………………………………………………………….
Děti – M.Konrádová, M.Nácovská, dva chlapci Konrádovi, A.Procházka, ??
J.Procházková, F.Nácovský – (obr. 132) ………………………………………………..
27
27
28
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
Občané Mezihoří (obr. 33)
………………………………………………………….. 33
Lyžaři - (obr. 22, 71a) ………………………………………………………………… 34
Lyžaři – (obr. 71b, 72) …………………………………………………………………… 35
Slavnosti, dožínky, bály, masopust, motocyklové závody …………………………..
Dožínky ve 40.letech (obr. 51) …………………………………………………………..
Masopust na blátě (obr. 55) ……………………………………………………………...
První hřiště na návsi v Mezihoří – Dožínky roku 1947 (obr. 105) ………………………
Dožínky 1947 – na koni Cyril Rezek (obr. 109) …………………………………………
Dožínky 1947 – A.Procházka, A.Sládková, L.Straka, J.Breburda (obr. 124) …………..
Dožínky 1947 – A.Bubeníková, L.Straka, J.Breburda, A.Micková (obr. 115) …………
36
36
36
37
37
38
38
Motocyklové závody na Trkotíně 1956 (obr. 119) …..…………………………………. 39
Pozvánka na hasičský ples z r. 1938 (obr. 63) ………………………………………… 39
Pozvánka na hasičský ples z r. 1947 (obr. 61) …..………………………………………. 40
Myslivci v Mezihoří v 60. a v 70. letech ………………………………………………
Poslední leč na návsi v Mezihoří (obr. 85) ……………………………………………...
Poslední leč – zahájení v Mezihoří (obr. 87) ..…………………………………………….
Zahájení honu – (obr.89) ………………………………………………………………..
40
40
41
41
strana 73
Výřad zvěře po honu –text Miroslav Rezek (obr.65) …………………………………… 42
Divadlo v Mezihoří - text Mirek Zvára (obr.1) …………………………………………
Princezna jitřenka se vdává (obr.2, 3) ….............................................................................
Ochotnický spolek v Mezihoří (obr.4)
………………………………………………
Blahopřání od Ochotnického spolku (obr.5) ………………………………………………
43
44
45
45
S.K. Mezihoří (fotbal) – od r.1935 do roku 1950 ………………………………………
Fotbalisté (obr.1) - J.Havránek, A.Kukač, ???, K.Kukač, J.Procházka, ???,
M.Krejcárek, L.Střelka, F.Zahradník, J.Klápa, J.Kříž
…………………………………
Fotbalisté (obr.2) – Pivoňka, J.Potůček, J.Bubeník, F.Kohoutek, L.Klápa,
???,???, J.Procházka, F.Zahradník, M.Krejcárek, L.Střelka, F.Havránek,L.Straka ……
Fotbalisté (obr.3), SK Mezihoří v Červanech (obr. 4) ……………………………………
Fotbalisté (obr.5, 6) ……..…………………………………………………………………
Trénink ve Vápence (obr. 7) …..…………………………………………………………
Putovní pohár SK Mezihoří (obr. 8) ….……………………………………………………
46
47
47
48
49
50
50
Současnost – spolky a kluby v Mezihoří ..……………………………………………… 51
TSV 1860 Mezihoří v roce 1991 (obr. 1) ..……………………………………………… 52
TSV 1860 Mezihoří v roce 1999 (obr. 2) ..……………………………………………… 52
Ze života současného SDH Mezihoří (obr.1, 2)
……………………………………
SDH Mezihoří (obr. 3, 4, 5) ………………………………………………………………
SDH Mezihoří (obr. 6, 7) ..………………………………………………………………
SDH Mezihoří (obr. 8, 9) …………………………………………………………………
Předjaří 2008(obr. 10) ...…………………………………………………………………
53
54
55
56
57
Darts Club Mezihoří 1994 ………………………………………………………………
DC Mezihoří 2006 (obr. 2) ………………………………………………………………
Czech Open 2007 – 3. místo T.Zvárová (obr. 3) …………………………………………
Budapešť 2007 (obr. 4) ……………………………………………………………………
Vídeň 2006 (obr. 5)
……………………………………………………………………
První MČR 2006 v Mezihoří (obr. 6) …………………………………………………….
Darts Club Mezihoří – kuželky (od roku 1995) …..……………………………………
1. místo Vlašim 2003 – 1.liga (obr. 1) ……………………………………………………
1. místo 2000 – 2001 - 2.liga Benešov (obr. 2)……………………………………………
Ligový pohár 2008 – 1. místo (obr. 3) ….…………………………………………………
58
59
60
60
61
61
62
63
64
64
Současné divadlo v Mezihoří – Divadelní spolek „Kašpaři z Mezihoří“ ……………
Program z prvního představení (obr. 2, 3) ………………………………………………
Anka a loupežníci na Chlumu r.2005 (obr. 4, 5)…..………………………………………
Kočky na střeše r.2007 (obr. 6, 7, 8) ……………………………………………………
65
66
67
68
Volejbal Klub Mezihoří …………………………………………………………………
Turnaj 22. září 2007 (obr.1) ………………………………………………………………
4. dubna 2008 (obr.2) …...…………………………………………………………………
Turnaj v Krhanicích 23.srpna 2008 (obr.3) ………………………………………………
69
69
70
70
strana 74
Katalog vznikl k příležitosti oslav 580 let Mezihoří v září roku 2008
Poděkování všem, kteří zapůjčili obrázky a umožnili tím uspořádání výstavy
a sestavení katalogu.
Poděkování patří také všem organizacím a klubům, které přispěly finančními
prostředky, zejména hasičům, myslivcům, sportovcům, divadelníkům a Obecnímu
úřadu v Soběhrdech a také všem, kteří přiložili ruku k dílu pro zdar našich oslav.
aktuální informace o dění u nás naleznete na www.mezihori.cz
Autoři katalogu a výstavy – PhDr. Dagmar Mertová, Mirek Zvára, Mgr.Jiří Pluháček,
výtvarné provedení výstavy Ing.Arch. J. Špaček

Podobné dokumenty

Článek o téměř zapomenuté sběratelské oblasti

Článek o téměř zapomenuté sběratelské oblasti K nim by bylo možno přiložit i další živnosti. Například Karla Hellebranda z Kunčic u Kynšperka z roku 1843, J.Theusingera z Českých Budějovic z roku 1847, nebo J.Aschera z Teplic z roku 1846. Ale ...

Více

POVÝSTAVNÍ KATALOG

POVÝSTAVNÍ KATALOG Beautiful Dream Dark Cherry Artur the King Dark Cherry Black Pearl Dark Cherry Elza Sant Tulip Blue Bentley Neit Izabella od Bukové studánky Pia Black Petrs Big Boss Neit Vanilla z Chalupecké louky...

Více