Kvíz - Hostinné

Transkript

Kvíz - Hostinné
Město Hostinné
2
4
HOSTINNÉ
Putování
královstvím
obrů
3
5
Kontakt
knihovna
muzeum
galerie Otevírací
centrum
Turistické informační
„Panství obrů“
Náměstí 70, 543 71 Hostinné
http://infocentrum.hostinne.info
6
7
knihovna
muzeum
galerie
www.hostinne.info
8
9
www.klasterhostinne.cz
Na některých domech naleznete cechovní symboly, což jsou znamení,
která ukazovala, kdo v nich bydlel a čím se živil. Na domě čp. 71 najdete
symbol nymf, dvou mořských panen, jež mají v ruce náčiní. Říkalo se
mylně, že to byl dům řeznický. Jsou tam ale i krejčovské nůžky, které
prozrazovaly, že v nich bydlel obchodník s plátnem. V ulici Dolní brána
na domě čp. 54 je kupecká merka a v ulici E. Votočky na domě čp. 8 jsou
čtyři reliéfy s výjevy stavitelství.
Ciferník hodin na radnici je z roku 1789 a odlišuje se od běžných hodin
tím, že ručičky jsou obráceně. Velká ukazuje hodiny a malá minuty.
Hostinští obři
vás zvou na procházku
za památkami města
knihovna
muzeum
galerie
www.porciunkule.cz
Koordinátor projektu: Dagmar Turková
Vydáno péčí města Hostinné společností Rapid & Smart v roce 2014.
Dřívější název pro Hostinné byl Arnau. Ve staroněmčině znamená „arn“
= řekl a „au“ = močál, vodnatý. Město Hostinné leží dodnes na bažině
a zdiva domů neustále pracují. Proto byly mezi fortny (Sejfskou
a Labskou) dány tzv. prampouchy, což jsou kovové vzpěry zabraňující
rozpadu podloubí.
Na trnu radnice se nachází nad českým lvem turecký měsíc. Tento
symbol tam byl dán na počest spolupráce s Tureckem, kdy při
hladomoru vyjednal císař Josef II. s touto zemí finanční podporu.
knihovna
muzeum
galerie
doba:
Po–Pá 7:30–17:00 hod.
Květen–září otevřeno i v sobotu
8:00–12:00 hod.
Poznej unikáty Hostinného
Dříve se plátno neměřilo na metry ale na tzv. lokty. Tuto míru naleznete
u obloukových prosklených dveří vedle Městského úřadu. Všimněte si
„kovové tyčky“ na pravé straně těchto vrat. Je to přesná míra vídeňská,
kterou určila pro celou rakouskou říši Marie Terezie, aby byla jednotná míra,
proto se mu říká „vídeňský loket“. Na druhé straně těchto vrat je původní
míra tzv. český loket, který je vytesaný do kamene a byl tam z toho
důvodu, aby si zákazník mohl koupenou látku na tomto lokti přeměřit.
Malebné podkrkonošské městečko Hostinné se nachází na úpatí
východních Krkonoš na soutoku řek Labe a Čistá. Město má obsáhlou
historickou minulost vyznačující se dochovanými architektonickými
stavbami. Nejstarší památkou je Kostel Nejsvětější Trojice stojící
nedaleko náměstí. První písemná zmínka pochází z r. 1270 a souvisí
s jeho vysvěcením. Centrum města tvoří renesanční náměstí
s podloubím a nevšední radniční věží s kamennými obry, k nimž se
váže několik pověstí. Každoročně při tradiční lidové slavnosti zvané
Porciunkule (vždy první víkend v srpnu) tito obři o půlnoci ožívají
a promlouvají k lidu. Tato výjimečná a hojně navštěvovaná akce
s bohatým kulturním programem se nese v duchu dobré zábavy,
přátelství a pohody. Podívejte se na www.porciunkule.cz a jistě i vy
budete mít chuť prožít tento nezapomenutelný zážitek.
Hostinné je výchozím bodem výletů do okolního Podkrkonoší
a blízkých Krkonoš. V každém případě Hostinné můžeme zařadit mezi
nejpozoruhodnější města Podkrkonoší.
1
Proč je to tak, jak je?
www.hostinne.info
Smirčí kříže se umísťovaly na místo, které bylo spojené s vraždou
nebo jiným neštěstím. Zločinec, který vraždu způsobil, musel
vlastnoručně vytesat kříž a tím odčinit svůj zločin. Mezi jeho povinnosti
bylo pravidelně kupovat k tomuto kříži svíce a postarat se i o děti
zemřelého. Pokud tak neučinil, byl popraven. Někdy bývá na smirčím
kříži symbol příčiny smrti. Na kříži u kostela je vytesané kolo. Druhý kříž
se nachází v Husitské ulici u domu čp. 448, který byl přesunut od silnice
na soukromou zahrádku. Pověst říká, že na tomto místě byl při dobývání
Hostinného Janem Žižkou zabit jeho hlavní polní kaplan, a to šípem,
který vystřelil obránce města z kostelní věže. Ale je to opravdu jen
pověst, protože je nemožné, aby takovou dálku šíp doletěl.
Pietní místo. V parku za Františkánským klášterem byl dříve městský
hřbitov, kde byla pohřbívána městská chudina a oběti války. Na počest
těmto obětem vytesal sochař J. Preclík kříž, který je uvnitř dutý. Tato
díra znázorňuje duši mrtvých. Sochaři se podařilo velmi citlivě zachytit
pocit, když nám někdo milovaný odejde, zůstanou po něm vzpomínky,
pozůstalosti, ale bohužel i díra a prázdnota v srdíčku. Později se hřbitov
přesunul na Karlov u Podháje.
Najdi, co skrývá město obrů a budeš odměněn
Ha
s
k
ičs
vy
sa
dy
9
Na dveřích Galerie antického umění je vedle čísla 689 nápis:
a) ANNO
b) NEE
c) LEN
c) dvě
Pietní místo je pomníkem s několika kříži a v největším z nich
je otvor. Jaký má tvar?
a) kruhu
b) kříže
c) trojúhelníku
V městském parku najdete:
a) kašnu a altán
b) dětské hřiště a stánek c) altán a sochy
s občerstvením
Naproti gymnáziu je socha císaře (Keiser) Josefa II, a ten se dívá
směrem:
a) na bílý dům
b) na stromy
c) přímo na tebe
20
Krajní dům v ulici Poštovní je v čele pod střechou rok:
a) 1853
b) 1873
c) 1883
21
Na jednom ze sloupů Městského Hotelu Dorinka je vytesán rok:
a) 1673
b) 1571
c) 1694
Vrať se do Infocentra
J
A.
irá
sk
B.
Renesanční radnice s věží
2
Mariánský sloup
Věž s hodinami a dvěma 4,8 m vysokými
sochami obrů s meči a štíty, ke kterým se dodnes
traduje stará pověst.
Sloup se zlacenými znaky rodu Lamboyu,
Pannou Marií, ležící sv. Rozálií a skupinou světců
chránících město před morem.
3
Kostel Nejsvětější Trojice
Nejstarší architektonická památka z roku
1270 s 53 m vysokou věží a kamennými náhrobky
rodiny Valdštejnů v postranní kapli.
4
Františkánský klášter
Nově zrekonstruovaná budova „Stavba
roku 2012“, kde se nachází Muzeum s historickou
expozicí města doplněnou kolekcí vyřezávaných
včelích úlů, Galerie antického umění s unikátními
odlitky soch a Knihovna.
5
Olivetská kaple
Barokní stavba z r. 1777 s bohatou výzdobou
polychromních plastik v životní velikosti.
6
S
ídl
dl
iš
A.
ě
išt
tě
Ko
m
Sí
Sídliště
en
dl
sk
iš
éh
tě
o
ě
17
14
16 4 15
Sí
dl
iš
tě
I.
r
He
rm
an
na
á
Nád
ch
Mravenčí stezka
Cyklostezka
c
é
ov
Sí
Na trase naučné stezky dlouhé necelých
5 km najdete 12 panelů informující o zajímavostech
okolní krajiny.
7
J.
m
Ně
Záv
1
Z a hrá d k y
a
Sídlišt
9
dežnick á
H r a dební
8
19
Hr ade b n
Na V ale ch
ršo
M lá
D ey m ova
vůr
pká
na
í
D eymova
Sejf
s
fo r t k á
na
ní
ocnič
Nem
ti
ní d
V Li
í brá
13
12
6
a
tov
2
3
11
Ty
Po š t o 20
vní
Nám
ěstí
21 D o l n
Sibyla
a
i se
. Ra
K. V
1
4
2
5
ák
18
Horsk á
7 10
Po š
1
V
á
oř
etan y
ln í
6
čka
a
st
Sm
Dv
Ško
vičiš
ínsk á
Ke C
s t iv
K
e
líč
to
rtn
16
19
Či
B.
U mostu je socha sv. Jana Nepomuckého držící velký kříž. Které
prsty pravé ruky jsou na něm položeny?
a) všechny
b) ukazováček
c) prsteníček
a prostředníček
a malíček
Kolik věží má Františkánský klášter:
a) žádnou
b) jednu
18
K ar l a
Vo
Na
Na zelené fasádě domu čp. 54 se nachází znak, tzv. kupecká merka,
a je na ní kotva s písmeny:
a) IL
b) PC
c) JK
15
17
ká
9
V ulici Labská fortna za budovou Jednoty je kříž s německým
nápisem, který v překladu znamená „Pohleď, jak bůh miloval svět“.
První slovo nápisu je:
a) Schau!
b) Siehe!
c) Gott!
Ho
Vedle domu čp. 83 je pamětní deska vynálezce hlubotisku K. V. Klíče
a na ní je:
a) podobizna rodáka b) nákres stroje hlubotisku c) pouze text
Lidic
7
8
3
L a b s k á Fo
Pod kostelním okapem jsou za větvemi stromu schované na dvou
stranách dvě:
a) lidské hlavy
b) koňské hlavy
c) psí hlavy
ká
Horsk á
h
Na bráně Kostela Nejsvětější Trojice je vpravo socha, jež drží:
a) misky vah
b) knihu
c) dítko
Lidic
A.
í
ec
14
U krásné a odpočinkové cyklostezky je u tří rybníčků informační
tabule s:
a) rybářskými
b) informacemi
c) plánkem
pravidly
o stavu vody
města
dn
al
13
5 9
hra
brá n
8
Na vnější fasádě prvního domu podloubí v ulici E. Votočky čp. 8 se
nachází 4 půlkruhy s výjevy stavitelství. Kolik osob (počítají se i ty
malé) je na nich celkem?
a) 4
b) 10
c) 13
12
Za
r ní
7
Na fasádě domu čp. 24 je městský erb (další najdete vedle znaku
Městského úřadu a na budově děkanství vedle kostela) a na něm
jsou znázorněny dva obři držící:
a) květ
b) strom
c) srdce
11
á
Ho
6
Na Morovém sloupu je skupina světců a mezi nimi sv. Šebestián.
Kolik šípů má zabodnutých v těle?
a) 5
b) 4
c) 6
itsk
E.
5
Z druhé strany radnice je pod stromem nakreslené zvířátko, je to:
a) pes
b) klokan
c) zajíc
Hus
Rehabilitační
ústav
le
4
10
V parku naproti Rehabilitačnímu ústavu je Olivetská kaple, kde
uvidíte pět pískovcových soch v životní velikosti. Kolik z nich má zavřené oči?
a) všichni
b) jedna
c) tři
ap
3
Na jedné boční straně radnice je znázorněn původní Krakonoš,
který nese nůši s ovocem. Vypadá jako:
a) kozel, satyr
b) člověk
c) anděl
9
UK
2
Nad dřevěnými půlkruhovitými dveřmi čp. 71 je znak se dvěma
nymfami a mezi nimi jsou v reliéfu:
a) hrušky
b) sekery
c) stromy
Špitálsk á
1
Stezka pro cyklisty, pěší i nadšence in-line
bruslení nabízí bezpečné cestování i pro nejmenší
děti v krásném prostředí.
8
ražn
odí
í
Z áv
odí
Pomník císaře Josefa II.
Pomník k poctě císařových významných
reforem a připomínka jeho tří návštěv v Hostinném.
9
Dětská hřiště
V Městském parku, ve sportovním areálu
Techtex Sport nebo u autobusového nádraží
jsou pro nejmladší návštěvníky města připravená
bezpečná místa na hraní.

Podobné dokumenty

2007 - BoJi

2007 - BoJi Ubytování: 3 noci v autokempu Betlém v Teplé 4L pokoje nebo 3-4-L chatky. Jednodušší ubytování a zázemí, společné sociálky. Ubytování a přepravní kapacity jsou pro zavčas přihlášené v počtu 50 osob...

Více

tu si dejte na dveře

tu si dejte na dveře podkovu? Te x t libor hrušk a F o t o D avid Ture cký

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Glasgow, UK). Jednalo se o zamyšlení nad tím, jak se musí knihovníci a knihovny změnit, aby obstáli v digitálním světě, kde stále přibývá lidí, pro něž čtení a psaní způsobem obvyklým pro předchozí...

Více

jaké počasí bude na sv. ruprechta, takové bude i v červenci

jaké počasí bude na sv. ruprechta, takové bude i v červenci Co je příčinou našich nenávistí? Nízké vzdělání? Nedostatek morálky? Neschopnost objektivního posouzení jevů? Ano, příčin bychom našli hodně. Ale jednou hlavních je nedostatek pokory v nás. Tím nen...

Více

Změřte mez pevnosti nitě v tahu. S

Změřte mez pevnosti nitě v tahu. S Museli bychom nořit kilometry nití, aby byly výsledky přesnější. Chyba měřidla (válce) je 0,25 ml. Chyba při měření délky nitě byla 5 cm (měřeno metrem). Při měření objemu byl navíc problém zbavit ...

Více