1 A - PSM

Transkript

1 A - PSM
PSMCZ
ISSN 1802-6907
www.psmcz.cz
4 –2010
stavební infozpravodaj
Stínící technika pro příjemný pocit!
Příjemný pocit na terase, zahradě či u bazénu
Markýzy
Plachtová markýza HELLA boom
Příjemný pocit v místnosti
Exteriérové a interiérové zastínění.
Žaluzie a rolety všech typů, sítě proti hmyzu,
zastínění zimních zahrad.
Vestavné podomítkové schránky pro stínící techniku.
Kompletní sortiment stínící techniky, vše vlastní výroby
HELLA stínící technika s.r.o., Türkova 828, 149 00 Praha 4-Chodov
tel. 272 660 248, fax 272 765 275, e-mail: [email protected], www.hella-czech.cz
Pobočka: Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí
tel. 491 481 227, fax 491 481 116
Pobočka: Brněnská 1344, 665 01 Rosice u Brna
tel. 734 457 170
EDITORIAL
Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové,
milí čtenáři,
tak nám spadl kámen ze srdce po letošních
parlamentních volbách. Konečně už neuslyšíme slova jako přeběhlík, debil, socialistický
demagog, korupčník či gauner.
Snad svítá na lepší časy, co se týká politické
kultury, ale bude určitě hlouběji do našich
peněženek. Situace je však taková a pokud
se nechceme přiblížit Řecku, není jiné východisko.
V této rubrice se ale tentokrát budu více
věnovat světovému turnaji v kopané, kde
svátek fotbalistů planety v JAR je bohužel
bez České republiky. Kde udělali soudruzi
chybu, že nejsme na tak prestižním turnaji?
Nemáme dostatečný balík financí na větší
výchovu fotbalové základny či odhalená korupce ve fotbale nedovolí postavit ty nejlepší
hráče? Nebo snad připlavalo málo kapříků?
I zde jde určitě o politické zájmy. Máme ještě
v živé paměti, jak v současné době obyčejný
občan Paroubek sliboval jednu miliardu korun
na výstavbu Národního stadionu, aniž by si
zjistil, jaké jsou pozemkové vztahy. Museli
zase reportéři a redaktoři zjistit, že záměr
postavit stadion byl na soukromém pozemku
s účastí nejbohatšího fotbalového bosse Košťála, který se v současné době věnuje svému
hotelu v rakouských Alpách, jež dozajista
zaplatil z honoráře místopředsedy ČMFS.
O
B
Chvála bohu, že dopadly volby tak jak dopadly. Nabízí se otázka, kdo by na takový
stadion chodil a sledoval fotbal, který se neuplatnil na světovém fóru vedle mužstev
Pobřeží slonoviny, Hondurasu nebo Nového
Zélandu.
Vždyť i prezident Klaus se kdysi vyjádřil, že
„fotbal potřebuje o kousek víc než normální
reformu“.
A to si dovolím tvrdit, že prezident není žádný odborník na tento sport.
Takže sportu zdar a fotbalu zvlášť, sledujte
fotbalové mistrovství, pokud se nezblázníte
z neutuchajících zvuků z trubek vuvuzel.
Do prázdninového letního času Vám přeji
s celým kolektivem PSM CZ především hodně
zdraví a klidné letní prázdninové pohody.
Po prázdninách se na Vás budeme těšit na
našich seminářích.
ING. ZDENĚK MIRVALD
jednatel společnosti
S
A
FOTOVOLTAICKÉ A SOLÁRNÍ SYSTÉMY
H
2
NEREZOVÉ OHEBNÉ TRUBKY
14
ZELENÁ ÚSPORÁM
16
PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE
18
TEPELNÁ IZOLACE Z KONOPNÉHO VLÁKNA
21
STAVEBNÍ MATERIÁLY –
NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY
22
STÍNÍCÍ TECHNIKA
24
KOUPELNY – VANY A VANIČKY
28
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁD – ROZDÍLNÁ BAREVNOST
30
VZDĚLÁVÁNÍ
36
PSM – stavební infozpravodaj 4 – 2010, 10. ročník. Šéfredaktor: Alena Jančová. Redakční rada: Marie Báčová (IC ČKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební ČVUT),
Zdeněk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Jiří Matoušů, tel. 606 746 722, Petr Devera, tel. 724 826 527; zastoupení Brno: Petr Pokorný, tel. 545 117 433, 724 939 970; vydavatel: PSM CZ, s.r.o.,
Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, tel. 242 486 976, fax 242 486 979, e-mail: [email protected], [email protected], www.psmcz.cz. Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Mezinárodní standardní číslo
seriálových publikací ISSN 1802- 6907.
SOLÁRNÍ ENERGIE
Solární zařízení pro panelové domy –
příprava teplé vody
Proces sanací panelových domů v posledních letech se logicky koncentroval zejména na obvodový plášť
s cílem opravit statické závady a maximálně snížit tepelné ztráty objektu, a to jak neprůhlednou částí
obvodového pláště, tak prosklenými výplněmi. Tato aktivita byla, je a určitě i nadále bude stimulována
státními programy s cílem celoplošného snížení energetické náročnosti při vytápění budov, k čemuž se
Česká republika zavázala v rámci přístupových dohod pro vstup do EU. Lze konstatovat, že díky těmto
opatřením je celá řada velice úspěšně provedených oprav a výsledkem je výrazné snížení měrné potřeby
tepla na vytápění. Samozřejmě s tím i značných finančních úspor na vytápění.
Mezi nejdůležitější údaje pro návrh solárního zařízení pro panelové
domy patří skutečná spotřeba teplé vody v objektu. Ideální je dlouhodobé měření spotřeby teplé vody na patě objektu, případně souhrnné
údaje o spotřebě energie na přípravu teplé vody za určité období
(alespoň 1 poslední rok).
Důležitý je také údaj o ročním profilu spotřeby teplé vody, a to s ohle-
350
TV
70 %
60 %
50 %
300
250
QS , QTV [KWh]
Vyhodnocení většiny majitelů takto opravených domů však velice
záhy ukáže na stav, kdy vedle razantního snížení plateb za teplo pro
vytápění začne dominovat měrná potřeba tepla na ohřev teplé vody.
Její regulace je závislá na chování jednotlivých uživatelů a tudíž
téměř neovlivnitelná. Pak přichází námět k určitému řešení v podobě
využívání netradičních zdrojů, a tím omezení potřeby čerpání tepla
ze standardního zdroje (placené). Na tento trend velmi razantně a
účinně zareagovaly obě poslední novely státních programů (program
Zelená úsporám a program Nový panel), které díky výrazné finanční
stimulaci posunuly dosud „nezajímavou oblast zdrojů“ do zcela jiné
ekonomické polohy.
Příprava teplé vody v panelových domech tvoří podstatnou část energetické spotřeby, je to dáno především vysokou spotřebou. Využití
sluneční energie pro přípravu teplé vody má však v tomto případě
vysoký potenciál, a to vzhledem k relativně rovnoměrnému průběhu
potřeby teplé vody během roku.
Předpokladem efektivního solárního zařízení je podrobná analýza
výchozích provozních podmínek (doba provozu, spotřebitelská náročnost, životní styl uživatele, roční profil spotřeby, atd.), možností
umístění solárních kolektorů a prostorových nároků na související
technologii (zásobník, rozvody).
Aby byla instalace solárního zařízení pro přípravu teplé vody co nejefektivnější, je vhodné spojit návrh solárního zařízení s následujícími
úsporami v oblasti spotřeby teplé vody a tepla na její přípravu:
instalace úsporných výtokových armatur
minimalizace délky rozvodů teplé vody
omezení tepelných ztrát rozvodů teplé vody a cirkulace
omezení běhu cirkulace na nezbytně nutnou dobu, případně využití
regulace cirkulace na základě teplotních čidel
u dlouhých a rozvětvených tras rozvodů teplé vody a cirkulace je
nutné hydraulické vyvážení
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
měsíc
8
9
10
11
Obr. 2 – Průběh potřeby tepla na přípravu TV a solárních zisků soustavy
během roku pro dimenzování s pokrytím 50 %, 60 % a 70 %
dem na letní dimenzování (přebytky tepla). Na obr. 1 jsou uvedeny
orientační denní a roční profily vytvořené na základě porovnání hodnot z různých podkladů.
Z ročního průběhu spotřeby TV v bytových domech je patrný letní
pokles spotřeby teplé vody o cca 25 % oproti ročnímu průměru
vlivem:
školních prázdnin a dovolených uživatelů (změna 4 %)
vyšší teploty studené vody v letním období (změna +/- 5 K, tedy
o cca 14 %)
různého chování uživatelů v různých obdobích (v letním období
převažuje sprchování, v zimním období spíše „teplá vana“)
Průměrná spotřeba teplé vody (o teplotě 50 °C) na osobu a den se
v obytných budovách s více rodinami pohybuje průměrně mezi 30 až
50 litry.
U návrhu solárního zařízení pro přípravu teplé vody v panelových
domech je omezující podmínkou skutečnost, že není k dispozici
v letním období žádný „spotřebič tepla“ pro využití letních přebytků.
Dimenzování solárního zařízení je tak omezeno plochou kolektorů
pro krytí letní potřeby teplé vody. Předimenzované solární zařízení
pro panelový dům může vést k provozním problémům spojeným
Obr. 1 – Roční a denní měrný profil spotřeby teplé vody pro bytové domy (procentní rozložení) v ČR
%
0,12
0,12
0,10
0,10
0,08
0,08
%
0,06
0,04
0,02
0,02
0,00
1
2
0,06
0,04
0,00
2
3
4
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
5
6
7
8
9
10
11
12
12
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
Průměrný roční úhrn globálního záření
972
3 500
1 000
3 600
1 028
3 700
1 056
3 800
1 083
3 900
1 111
4 000
[KWh/m2]
-rok
[MJ/m2]
-rok
Obr. 5 – Kolektor jako markýza
na panelovém domě
(Dunaújváros, Maďarsko [2])
Obr. 6 – Umístění kolektorů
na lodžiích panelového domu
(SOU Zelený pruh, Praha)
Atlas podnebí Česka, ČHMÚ, 2007
Obr. 3 – Průměrný roční úhrn globálního záření v ČR
v letním období se stagnací (var teplonosné látky v kolektorech,
pronikání přehřáté páry do rozvodů, nebezpečí poškození i prvků
vzdálených od kolektorového pole) a také ke zhoršení ekonomických
parametrů instalace.
Na obr. 2 jsou uvedeny průběh potřeby tepla na přípravu TV a průběh
možných solárních zisků během typického meterologického roku
(Praha ČR) pro různé stupně pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé
vody. Na obrázku č. 3 je pak znázorněn průměrný úhrn globálního
záření v ČR.
Solární zařízení se proto v těchto případech navrhuje pro měsíc červenec. Střední teplota v solárním kolektoru se volí 40 °C. Návrh
následně zajišťuje minimalizaci letních nevyužitelných přebytků energie a celoroční solární pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody
okolo 50 %.
Kromě výše uvedených technických otázek týkajících se dimenzování
plochy kolektorového pole, objemu akumulačního zásobníku je nutné
také řešit začlenění solárního zařízení do budovy z pohledu architektonického (vzhledově zakomponovat solární kolektory do obálky
budovy) a konstrukčního (uchycení kolektorů na střeše budovy, statické zatížení, atd.).
Využitelná plocha střechy panelového domu a zejména způsob
uchycení kolektorů je jedním z významných problémů využití solárních zařízení. U panelových domů často prostorové podmínky na
střechách mohou komplikovat dimenzování solární soustavy s ohledem na požadovanou potřebu počtu solárních kolektorů. Časté jsou
kolize se zástavbou na střeše (viz obr. 4). Jde především o strojovny
výtahů, zakončení větracích soustav nad střechou, zařízení komunikačních sítí GSM, WiFi, umístění reklamních poutačů, apod. Důležitou roli zde hraje orientace vlastního objektu, kdy zpravidla deskové
varianty jednotlivých soustav měly průčelové fasády směřovány východ–západ. Vlastní osazení jednotlívých kolektorů vyžaduje jednoznačné řešení v podobě samonosného roštu situovaného nad
rovinu krytiny se staticky určitým zakotvením do nosného systému
objektu. To znamená provést zcela jasné řešení na kotevní pilíře se
zcela jednoznačnými detaily prostupů střešní konstrukcí, které zajistí
bezporuchový provoz celého původního (často opraveného) střešního
pláště. Na tento zásah upozorňujeme s plným vědomím možných
obav, ale právě toto řešení s jasným návrhem detailů na jednotlivé
druhy a skladby střech upřednostňujeme. V žádném případě nedoObr. 4 – Omezení prostoru pro potenciální instalaci kolektorů
na plochých střechách panelových domů
poručujeme různé samonosné zátěžové konstrukce. Naopak díky
výraznému zatížení od větru a jasnému přenesení váhy zařízení do nosného systému objektu doporučujeme přímé zakotvení. V současné
době připravujeme modulové řady nosného roštu a jednotlivé typové detaily.
V některých případech lze volit jiné způsoby umístění kolektorů,
které jsou zároveň architektonicky přijatelné a zároveň slouží jako
funkční prvek na budově. Příkladem takového začlenění jsou solární
kolektory využité jako stínicí prvky nad okny, zastřešení vstupního
vchodu nebo umístěné na lodžiích (viz obr. 5 a 6).
Zapojení solárního zařízení
Zapojení solárního zařízení pro panelové domy je závislé na stávajícím nebo uvažovaném způsobu přípravy teplé vody (centrální,
lokální). Možností je celá řada, vždy je však nutné přihlížet k místním podmínkám a požadované funkci.
Jedním z řešení je rozdělení potřebného akumulačního objemu do
více zásobníků. Pro lepší využití sluneční energie může být sekundární okruh výměníku solárního zařízení zapojen do dvou teplotních úrovní v objemu vyrovnávacích zásobníků. Provoz je řízen na
základě porovnávání teploty v horní a dolní části zásobníků a teploty
na výstupu z deskového výměníku. Řešení umožní částečné teplotní
vrstvení, především udržovat v horní části zásobníků pohotovostní
objem teplé vody. V zapojení je zohledněna také možnost dopojení
cirkulace do vyrovnávacích zásobníků, aby bylo možné tepelné ztráty
způsobené cirkulací pokrýt solárními zisky. Zapojení cirkulace do dohřívacího zásobníku může způsobovat jeho vychlazování a časté
spínání dodatkového zdroje tepla. V primárním okruhu solární soustavy je zapojen směšovací ventil pro náběh teplonosné látky na
provozní teplotu bez degradace teplot v zásobníku vlivem vychladlého primárního okruhu (u rozsáhlých primárních vedení). Nevýhodou soustav s více vyrovnávacími zásobníky jsou zvýšené tepelné
ztráty vzhledem k nevýhodnému poměru povrchu pláště k objemu
zásobníků.
Velkoplošné soustavy pro bytové domy je vhodné provozovat s nízObr. 7 – Solární soustava s dvěma paralelně řazenými vyrovnávacími
zásobníky a pohotovostním zásobníkem
solární
kolektory
vyrovnávací
zásobníky
pohotovostní
zásobník
CV
TV
dodatkový
zdroj tepla
SV
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
3
SOLÁRNÍ ENERGIE
Obr. 8 – Dohřev v rámci solárního zásobníku
pomocí elektrické topné vložky
Obr. 9 – Dohřev v solárním zásobníku
horním spirálovým výměníkem napojeným
na dohřevný tepelný zdroj
kým průtokem teplonosné látky (low-flow, 8 až 15 l/h.m2 kolektorové
plochy). Z nízkých průtoků vyplývají menší průměry potrubí, menší
potřebné výkony čerpadel a díky menším povrchům potrubí i nižší tepelné ztráty potrubí. Použití menšího množství materiálu vede pak
i k nižší ceně soustavy. Solární soustavy s nízkým průtokem a vyšším
teplotním spádem na kolektorech však předpokládají použití zásobníků s řízeným teplotním vrstvením objemu.
Potřeba a způsoby dohřevu
Vzhledem k již výše zmíněnému podílu solárnímu krytí ohřevu teplé
vody je nutností u solárních zařízení zajistit a dořešit dohřev teplé
vody. Obecně má platit, že solární a dohřevné zařízení musí pracovat efektivně a být navzájem sladěno. Cílem je maximalizovat efektivitu solárního systému a minimalizuje potřebu dohřevu.
Příčemž nutnost dohřevu není v různých částech roku stejná. V letní
polovině roku v období od května do začátku září je příprava teplé
vody zajištěna z 90 až 100% solárním zařízením. V té době dohřev
funguje minimálně a spíše nárazově. Ve zbylé části roku se dohřevné
zařízení významným způsobem podílí na dohřevu vody, zejména
v období od listopadu do února je hlavním zdrojem tepla. Pro dohřev
můžeme použít prakticky jakýkoli z běžně využívaných energetických
zdrojů a technických zařízení.
Vlastnímu praktickému řešení dohřevu vody a jeho efektivnímu
včlenění do solárního systému musí být věnována minimálně stejná
pozornost jako samotnému solárnímu systému. Nevhodně řešený
dohřev může významným způsobem snížit solární energetické zisky
nebo nedostatečně zajišťovat dodávku teplé vody jinak dobře navrženého solárního systému.
Neexistuje jeden nejlepší univerzální způsob řešení dohřevu. Žádný
systém dohřevu není zcela ideální nebo dokonalý, každý má své
přednosti a nedostatky v závislosti na konkrétních podmínkách instalace. Způsoby dohřevu můžeme rozdělit na dvě velké skupiny, a to
realizovaný v rámci solárního zásobníku a samostatně mimo něj.
Obr. 10 – Kombinovaný dohřev v sol. zásobníku
s el. topnou vložkou a horním spirálovým výměníkem napojeným na dohřevný tepelný zdroj
zásobníky je nutné počítat ne s celým jejich objemem, ale s objemem zásobníku bez objemu ohřívaného dohřevným zdrojem. Pokud
tedy budeme mít například dva ploché kolektory a každý je určen
pro ohřev 100 litrů, pak nepoužijeme 200 litrový zásobník, ale 300
litrový, kde dochází k dohřevu v jeho horní třetině. V opačném případě nám může dohřívací zařízení v určitých momentech ubírat část
tepelné kapacity zásobníku.
Dohřevným zařízením nahříváme horní část zásobníku jen na nejnutnější teplotní úroveň. Snížíme tak tepelné ztráty, které s rostoucím
teplotním rozdílem mezi zásobníkem a okolím rostou, a které musí
dohřevné zařízení případně kompenzovat. Dalším důvodem je zajištění co možná největší tepelné kapacity pro solární systém, který
může vodu ohřívat i nad teplotní úroveň dohřevu.
Systémy s vícevalentními zásobníky jsou velmi rozšířené. Výhodou
je kompaktnost systému, úspora místa oproti dohřevu v samostatném zásobníku, možnost využití nízkého „nočního“ tarifu oproti
elektrickému průtočnému dohřevu. Nevýhodami jsou tepelné ztráty
zásobníku a konečné množství tepla při jednorázovém odběru vody.
1.1 Dohřev elektrickou topnou vložkou
Dohřev se děje elektrickou vložkou s termostatem, která je umístěna
v polovině nebo horní třetině zásobníku. Výhodami jsou velmi nízké
investiční náklady. Nevýhodami jsou relativně vysoké provozní náklady, zejména při nevhodném vysokém tarifu (viz obr. 8).
1. Dohřev v rámci solárního zásobníku
1.2 Dohřev pomocí tepelného výměníku
Dohřev může být prováděn pomocí klasického kotle na tuhá paliva
(uhlí, dřevo, olej, peletky, brikety atd.), plynovým kotlem, elektrokotlem, krbovou teplovodní vložkou nebo tepelným čerpadlem. Výhodou je široká použitelnost starších a velký výběr nových typů dohřevných zařízení a v řadě případů i nízké provozní náklady (dřevo).
Nevýhodami jsou vysoké investiční náklady na pořízení kotle a bivalentního zásobníku (oproti předchozímu způsobu dohřevu), sezónně
fungující dohřev spjatý s vytápěním (uhlí, dřevo) je nutné kombinovat
s jiným zdrojem, nejčastěji elektrickou topnou vložkou (viz obr. 9).
Pro dohřev přímo v solárním zásobníku jsou určeny tzv. bivalentní
a trivalentní zásobníky, tedy se dvěma nebo třemi (případně i více) tepelnými zdroji v jedné nádobě, přičemž jedním z nich je solární systém. Spirálový výměník solárního systému je vždy umístěn ve spodní
části zásobníku, aby se jím mohl nahřívat celý objem. Ohřátá voda
díky nižší specifické hmotnosti stoupá zásobníkem vzhůru, kde se
kumuluje a ukládá v teplotních vrstvách. Dochází tak k teplotní stratifikaci s nejteplejší vodou nahoře a nejchladnější dole. Schopnost
teplotní stratifikace a její stabilita v čase má velký význam pro maximalizaci solárních tepelných zisků. Solární výměník trvale obklopený
nejchladnější vodou v zásobníku také maximalizuje tepelné zisky.
Dohřevná zařízení musí být umístěna v horní části nádrže, aby ohřívala vždy jen tuto část zásobníku a zbylá dolní část byla vždy k dispozici pro ohřev solárním systémem.
Při dimenzování velikosti kolektorové plochy pro vícevalentní solární
1.3 Kombinovaný dohřev tepelným výměníkem
a elektrickou vložkou
Jedná se o kombinaci dvou předchozích způsobů dohřevu. Uplatňuje
se zejména když se dohřev přes spirálový tepelný výměník používá
pouze v zimní polovině roku (kombinace s vytápěním), v letní polovině roku se pak voda dohřívá elektrickou topnou vložkou. Elektrický
dohřev může také sloužit jen jako pojistka při selhání hlavního dohřívacího zdroje (plyn). Investičně nenáročný elektrický dohřev si uživatelé zřizují také z důvodu budoucího nepředvídatelného vývoje
cen energií se záměrem využívání té energie, která bude momentálně provozně ekonomičtější.
Výhody a nevýhody jsou stejné jako u dvou předchozích způsobů
dohřevu, dva dohřevné systémy také vyžadují vyšší investiční náklady
(viz obr. 10).
4
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
Panel REGE – máme pro vás řešení
REHAU systémy pro sanace
© REHAU
2. Dohřev mimo solární zásobník
Dohřev je realizován zcela mimo vlastní solární zásobník, který je
určen pouze pro solární systém. Veškerá tepelná kapacita zásobníku
je tak plně k dispozici solárnímu systému, o kterou se nemusí dělit
s dohřevným zařízením. Při dimenzování velikosti kolektorové plochy
se nezohledňuje způsob nebo objem dohřívané vody.
2.1 Dohřev v samostatném zásobníku
K dohřevu dochází v samostatném zásobníku, kterému je předřazen
solární zásobník. Voda nejdříve vstupuje do solárního zásobníku, kde
se předehřeje nebo úplně nahřeje a následně vstupuje do dohřevného
zásobníku, kde se voda podle potřeby dohřeje na požadovanou přednastavenou teplotu. Jeho objem je dán typem dohřevného zařízení
a jeho výkonem. Při volbě příliš malého zásobníku hrozí nedostatečné
dohřívání vody při jejím větším jednorázovém odběru, při volbě příliš
velkého zásobníku vznikají zbytečně velké tepelné ztráty kompenzované vyšší mírou chodu dohřevu. U výkonných dohřevů z tohoto
důvodu nahříváme vodu v dohřevném zásobníku jen na nejnutnější
teplotní úroveň.
Pro dohřev můžeme použít prakticky jakýkoli z klasických stávajících
i nových typů zásobníků. Užitečným opatřením je obtok dohřevného
zásobníku s možností jeho úplného vyřazení v nejteplejším období
roku (květen – srpen), kdy je potřeba dohřevu minimální. Obtokem
se snižují tepelné ztráty dohřevného zásobníku a tím i náklady na dohřev, současně to ale vyžaduje jistou míru obsluhy, což nemusí být
pro uživatele přijatelné. Dohřev se pak provádí pomocí elektrické
topné vložky v horní části solárního zásobníku nebo opětovným začleněním dohřevného zásobníku. Při něm ale může být teplota v dohřevném zásobníku nižší než v solárním, což je nevýhodné. Zde je
pak možno odpouštěním vody přelít teplejší vodu ze solárního zásobníku do dohřevného a až poté vodu dohřívat. Odpouštěním ale
často přicházíme bez užitku o vodu. Dalším způsobem, jak přesunout
teplou vodu ze solárního do dohřevného zásobníku, je pomocí čerpadla umístěného na potrubí spojující výstup z dohřevného zásob-
níku a vstup do solárního zásobníku. Cirkulačním přečerpáním může
dojít k vzájemné výměně vody mezi zásobníky. Toto technické řešení
je ale vzhledem k nákladům a relativně nízké míře používání nerentabilní.
Mezi obecné výhody patří možnost využití stávajících zásobníků
všech typů, mezi obecné nevýhody patří vyšší prostorová náročnost,
vyšší investiční náklady a tepelné ztráty (oproti vícevalentním zásobníkům nebo průtočnému dohřevu).
2.2 Průtočný dohřev
Dohřevné zařízení nemá vliv na solární systém a dohřívá se jen
takové množství vody o tolik stupňů, kolik je aktuálně potřeba.
Odpadají tepelné ztráty kumulací teplé vody v solárním nebo dohřevném zásobníku. Další výhodou je možnost odběru „nekonečného“ množství teplé vody. U dohřevů v solárním zásobníku nebo
v samostatném zásobníku musí být po vypotřebování teplé vody
ponechán čas pro opětovné ohřátí vody. Nevýhodou je limitace aktuálního množství ohřívané vody. Z tohoto pohledu je tento způsob
dohřevu pro panelové domy nepoužitelný.
V rámci nabídky produktů REHAU pro oblast solárních zařízení je
možné realizovat veškeré výše uvedené aplikace. V případě Vašeho
zájmu nás kontaktujte na [email protected] nebo využijte našich
webových stránek www.rehau.cz.
Literatura:
1. Matuška, T.: Dimenzování solárních soustav pro bytové domy, Portál TZB-info, 2007
2. Sedlák, J. a kolektiv: Závěrečná zpráva řešení projektu VaV-SN-3-173-05
za rok 2006 a přílohy technologických listů instalací. Prosinec 2006.
3. Matuška, T.: Problematika stagnace u solárních tepelných soustav, dostupné
na internetovém portálu TZB-info, ze dne 14. 8. 2006. ISSN 1801-4399
4. Cihelka, J.: Solární tepelná technika. Nakladatelství T. Malina, Praha, 1994.
5. Brož, K., Šourek, B.: Alternativní zdroje energie. Skriptum ČVUT v Praze, 2003
6. ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování. Březen 1998.
7. Dvořák, J.: Dohřev vody ze solárního systému, Portál TZB-info, 2009
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
5
AKÿNÍ SESTAVY SOLÁRNÍCH SOUSTAV
Nabídka solárních sestav dotovaných programem Zelená úsporám
Vzhledem k obrovské poptávce solárních systémĤ jak pro pĜípravu teplé vody, tak i pro vytápČní v objektu jsme vytvoĜili
vzorové akþní sestavy. V tČchto sestavách jsou obsaženy veškeré potĜebné komponenty pro provoz solární soustavy.
PĜipravené solární systémy pro pĜípravu teplé vody jsou uvažovány jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce stávajících
systémĤ, kde již pĜedpokládáme existenci stávajícího zásobníku teplé vody. Díky využití sluneþní energie je možné zcela
prokazatelnČ ušetĜit 60-75 % nákladĤ na pĜípravu teplé vody.
Nespornou výhodou tČchto systémĤ je bezobslužný provoz zajišĢující maximální úspory a komfort pĜípravy teplé vody a vytápČní ve Vašem domČ. Jde o promyšlené kompaktní systémy vyhovující podmínkám programu Státního fondu životního prostĜedí Zelená úsporám.
AkĀní sestava Regulus SOL 200 ZU
Jedná se o solární soustavu pro pĜípravu teplé vody pro domácnost. Set je urþen do stávajících objektĤ s 2-4 osobami, kde
novČ navržený solární systém slouží pro pĜedehĜev již instalovaného systému ohĜevu vody. Stávající zásobník TV je pak
využit pro pĜípadný dohĜev vody na požadovanou výstupní teplotu. Sestava obsahuje dva ploché sluneþní kolektory KPC1,
jejich uchycení na stĜešní konstrukci, þerpadlovou skupinu s integrovaným regulátorem STDC, jednohadový zásobníkový
ohĜívaþ vody o objemu 200 l, expanzní nádobu a 30 m potrubí kombiÀex vþetnČ tepelné izolace.
Solární sestava SOL 200 ZU obsahuje
30-60 °C
Regulus SOL 200 ZU
Objednací kód: 9524 (zkratka NV 3195)
Solární sestava pro pĜedehĜev teplé vody
Solární systém
KPC1 4 m2, zásobník 200 l
Montáž solárního systému,
šikmá stĜecha, celkem 30 m potrubí
cena vþetnČ
DPH 10%
60 450,- Kþ
14 450,- Kþ
Celkem systém
74 900,- Kþ
Dotace Zelená úsporám* na solární systém TV
-55 000,- Kþ
Celkem po odeþtení dotace*
19 900,- Kþ
* Podmínky dotací naleznete na www.regulus.cz.
Sníženou sazbu DPH 10 % je možné využít pouze v pĜípadČ instalace systémĤ do obytných domĤ v ýR.
V cenČ sestavy není zahrnuto napojení solárního systému na rozvod teplé a studené vody.
AkĀní sestava Regulus SOL 300EL ZU
Tato sestava je urþená pro pĜípravu teplé vody pro domácnost vhodná do novostaveb, se 3-4 osobami. PĜípadný dohĜev na
požadovanou teplotu je zajištČn integrovaným elektrickým topným tČlesem.
Set obsahuje dva ploché sluneþní kolektory KPS11, jejich uchycení na stĜešní konstrukci, þerpadlovou skupinu s integrovaným regulátorem SRS3, jednohadový zásobníkový ohĜívaþ vody o objemu 300 l, expanzní nádobu, integrované elektrické
topné tČleso o výkonu 2 kW vþetnČ ovládání a pĜipojení HDO a 30 m potrubí kombiÀex vþetnČ tepelné izolace.
Solární sestava SOL 300EL ZU obsahuje
Regulus SOL 300EL ZU
Objednací kód: 9525 (zkratka NV 3244)
Solární sestava pro pĜedehĜev teplé vody
Solární systém
KPS11 5 m2, zásobník 300 l a el. tČlesem
Montáž solárního systému,
šikmá stĜecha, celkem 30 m potrubí
cena vþetnČ
DPH 10%
80 600,- Kþ
14 390,- Kþ
Celkem systém
94 990,- Kþ
Dotace Zelená úsporám* na solární systém TV
-55 000,- Kþ
Celkem po odeþtení dotace*
39 990,- Kþ
* Podmínky dotací naleznete na www.regulus.cz.
Sníženou sazbu DPH 10 % je možné využít pouze v pĜípadČ instalace systémĤ do obytných domĤ v ýR.
V cenČ sestavy není zahrnuto napojení solárního systému na rozvod teplé a studené vody.
V cenČ sestavy není zahrnuto pĜipojení elektrického topného tČlesa k elektrické síti.
30-60 °C
Kompaktní úsporný systém Solartherm 17 KDZ SET B5 pro pĢípravu TV a vytápďní objektu
Solartherm je moderní kompaktní systém, který zajišĢuje vytápČní a ohĜev teplé vody pro domácnost pomocí kombinace
dvou úsporných technologií - plynového kondenzaþního kotle a solárního systému. Veškerá technologie je integrovaná do
designovČ zajímavého pláštČ o velikosti vČtší lednice. VestavČná elektronická regulace Ĝídí plynule výkon plynového kondenzaþního kotle v širokém rozsahu a pĜizpĤsobuje ho momentální potĜebČ tepla domu. Využívá ekvitermní Ĝízení a umožĖuje pĜipojit pokojovou jednotku komunikující pomocí protokolu Opentherm. VestavČný solární regulátor pomocí plynulého
Ĝízení otáþek solárního þerpadla optimalizuje získávání sluneþní energie a obsahuje funkce pro ekonomický a bezpeþný
provoz solárního systému. Solární systém ohĜívá teplou vodu pro domácnost ve 250 l zásobníku a v pĜípadČ, že slunce
nesvítí, je pro dohĜev vody v horní þásti zásobníku využit výkon kondenzaþního kotle.
topení
Solartherm Set obsahuje
Kompaktní úsporný systém
Solartherm 17 KDZ SET B5
cena vþetnČ
DPH 10%
Solartherm 17 KDZ SET B5
146 190,- Kþ
Montáž Solarthermu
23 710,- Kþ
Celkem systém
teplá voda
solární kolektory
169 900,- Kþ
Dotace Zelená úsporám*
-55 000,- Kþ
Celkem po pĜiznání dotace Zelená úsporám*
114 900,- Kþ
voda
*Podmínky dotací naleznete na www.regulus.cz.
V cenČ montáže sestavy není zahrnuta doprava a pĜipojení solarthermu na rozvody plynu a vody.
Sníženou sazbu DPH 10 % je možné využít pouze v pĜípadČ instalace systémĤ do obytných domĤ v ýR.
plyn
solartherm
Tepelné Āerpadlo EcoAir 110 EcoEl Solar 5m2
Jde o promyšlený kompaktní systém, který je navržen pro efektivní využití tepelného þerpadla a sluneþních kolektorĤ. Kompaktní vnitĜní jednotka EcoEl Solar v sobČ skrývá prakticky celou kotelnu, zajišĢuje vytápČní i pĜípravu teplé vody a pomocí
inteligentního regulátoru optimálnČ Ĝídí otopný systém celého domu s maximálním využitím tepelného þerpadla a solárního
systému. ZaĜízení je schopno samostatnČ pokrýt potĜebu tepla pro vytápČní i ohĜev vody pomocí vzduchového tepelného
þerpadla CTC EcoAir, solárního systému a vlastních elektrických topných tČles. Energie získaná sluneþními kolektory je
v letním období využita k ohĜevu vody a v topné sezonČ k pĜitápČní.
Sestava s Tý a solárním systémem obsahuje
EcoAir 110 - EcoEl Solar 5 m2
vhodné pro domy s tepelnou ztrátou 8 až 13 kW
cena vþetnČ
DPH 10%
Tepelné þerpadlo EcoAir 110 s aku nádrží EcoEl solar
251 900,- Kþ
2
Solární systém KPS11 5 m , šikmá stĜecha, celkem 30 m potrubí
56 500,- Kþ
Montáž tepelného þerpadla a solárního systému**
31 500,- Kþ
Celkem systém
339 900,- Kþ
Dotace Zelená úsporám na tepelná þerpadla
-50 000,- Kþ
Dotace Zelená úsporám* na solární systém
-80 000,- Kþ
Dotace Zelená úsporám* za kombinaci
Celkem po pĜiznání dotace Zelená úsporám*
* SplnČní podmínek dotace solárního systému pro pĜitápČní je vypoþítáno dle programu
4671-BILANCE_SS_SFZP_ZU.xls, který byl v záĜí 2009 zveĜejnČn na www.zelenusporam.cz.
** V cenČ sestavy není zahrnuto pĜipojení tepelného þerpadla k elektrické síti.
V cenČ sestavy není zahrnuto napojení solárního systému na rozvod teplé a studené vody.
Sníženou sazbu DPH 10 % je možné využít pouze v pĜípadČ instalace systémĤ do obytných domĤ v ýR.
-20 000,- Kþ
189 900,- Kþ
SOLÁRNÍ ENERGIE
Solární panely a kolektory Bramac do krytiny
Spokojenost díky perfektnímu zpracování a pěknému vzhledu –
kolektor se osazuje do krytiny.
Kolektor se standardně dodává současně s krytinou.
Vhodný také pro stávající střechy, použitelný i pro jiné typy
střešních krytin.
15-letá záruka na funkčnost střešního systému se vztahuje také
na solární kolektory.
tepelné ztráty
sklo
sluneční záření
Typy solárních panelů Bramac
získaná
tepelná energie
absorbér
tepelná izolace
Solární panely – princip funkce
Solární panely jsou zařízení přeměňující sluneční záření v tepelnou,
případně elektrickou energii, a umožňující její následné jednodušší
použití a skladování.
Solární termální systém Bramac pro ohřev vody absorbuje sluneční
záření kolektorovou plochou. Tepelná energie získána solárním
kolektorem následně ohřívá směs vody a nemrznoucí přísady. Cirkulující směs pak ohřívá přes výměník tepla vodu v zásobníku a vrací
se zpět do kolektoru.
Přednosti solárních panelů
Jednoduchá a rychlá montáž, rozměry kolektoru jsou
přizpůsobeny krytině Bramac – žádné řezání tašek.
Bez dodatečného oplechování.
Výrazná úspora energie: s pouhými 1,5–2 m2 solárního
kolektoru Bramac na osobu můžete pokrýt až 70 % roční
potřeby teplé vody.
Ekologický zdroj energie: s kolektorem BSK 8 můžete ušetřit
ročně až 500 m3 zemního plynu – 5 300 kWh.
Možnost získat státní dotace.
BSK 4 = solární kolektor 4,1 m2
Vnější rozměry: 2,36×2,38 m
Hmotnost: 120 kg
Objem náplně absorbéru
(včetně připojovacího potrubí): 3,7 l
Sklon střechy: 20–80 °
BSK 6 = solární kolektor BRAMAC 6,1 m2
Vnější rozměry: 3,26×2,38 m
Váha: 180 kg
Objem náplně absorbéru
(včetně připojovacího potrubí): 5,4 l
Sklon střechy: 20–80°
BSK 8 = solární kolektor BRAMAC 8,1 m2
Vnější rozměry: 4,31×2,38 m
Váha: 240 kg
Objem náplně absorbéru
(včetně připojovacího potrubí): 7,1 l
Sklon střechy: 20–80°
BSK 10 = solární kolektor BRAMAC 10,1 m2
Vnější rozměry: 5,36×2,38 m
Váha: 300 kg
Objem náplně absorbéru
(včetně připojovacího potrubí): 8,8 l
Sklon střechy: 20–80°
Technické údaje
Absorbér
Povrch absorbéru
Absorbivita
Emisivita
Krycí rám
Barva (krycího rámu)
Sklo
Izolace
Připojení
Max. účinnost
Oblast použití
Vhodné pro
Těsnění
Doporučený průtok
Hadice pro zasunutí
teplotního čidla
Požadovaná
nemrznoucí směs
8
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
měděný plech 0,2 mm; měděné trubičky 8 × 0,5 mm
vysoce selektivní vakuově nanášená vrstva
≥ 95 %
≤5%
hliník 0,8 mm s povrchovou úpravou
šedohnědá RAL 8019
solární bezpečnostní sklo 4 mm, tvrzené,
s nízkým obsahem železa
minerální vata neuvolňující plyny tl. 50 mm
flexibilní nerezové trubky, 60 cm dlouhé,
opatřené tepelnou izolací, šroubení 3/4'
81 %
příprava teplé vody, podpora vytápění, ohřev vody v bazénu
různé druhy střešní krytiny
EPDM – odolný vůči UV záření a nízkým a vysokým teplotám
High Flow 35–40 l/m2 h, Low Flow 12–15 l/m2 h
vnitřní prům. 6 mm, odolná vůči vysokým teplotám,
teplotní čidlo zasunout nejméně 540 mm
doporučený podíl glykolu 40 % (nesmí klesnout pod 35 %)
doporučená pH 8 (nesmí klesnout pod 6,5)
Volba optimální velikosti
plochy solárního kolektoru
Slunce vyzařuje na Zemi každý den obrovské
množství energie, jehož intenzita je až 1360
W/m2. Při průchodu záření zemskou atmosférou probíhá řada komplikovaných dějů. Při
jasné, bezmračné obloze dopadá největší
část záření na Zemi, aniž by měnilo směr.
Toto přímé záření má intenzitu v našich podmínkách cca 600 – 1000 W/m2. Při zamračené obloze dochází k rozptylu přímého
záření v mracích a na částečkách v atmosféře a na zemský povrch pak dopadá tzv. difuzní (rozptýlené) záření. Intenzita tohoto
difuzního záření se pohybuje v rozmezí cca
40 – 200 W/m2.
Dimenzování plochy solárního
kolektoru je závislé na:
• lokalitě, v níž se objekt nachází
• orientaci střešní roviny ke světovým stranám
střešním sklonu
spotřebě tepla na vytápění (platí pouze pro solární přitápění)
spotřebě teplé vody
požadovaném stupni pokrytí potřeby energie solární energií
systémů, jako podlahové nebo stěnové vytápění, je pro provoz
solární soustavy zvlášť vhodné. Za nízkoenergetické domy jsou označovány objekty s roční spotřebou energie na vytápění maximálně
50 kWh/m2.
Orientační zásady pro dimenzování
solárního kolektoru
Při dimenzování mají rozhodující význam následující faktory:
tepelné ztráty objektu (ty jsou závislé především na zateplení
objektu, kvalitě oken atd.)
chování uživatelů objektu (tepelné ztráty větráním)
pasivní solární zisky (zimní zahrady, podíl okenních ploch)
Solární příprava teplé vody
1 – 2 m2 plochy kolektoru na osobu, objem zásobníku teplé vody
50 – 100 l/ m2 plochy kolektoru. Bramac doporučuje 1,5 m2 plochy
kolektoru na osobu.
BRAMAC TIP:
V případě zájmu Vám vypracujme předběžný návrh solárního systému a pomocí počítačové simulace vám zjistíme podíl pokrytí
potřeby energie navrženým solárním systémem. Průměrná denní
spotřeba teplé vody v litrech na osobu:
nízká 30–40
střední 50–60
vysoká 70–100
Velikost bojleru
Velikost bojleru se stanovuje přibližně podle následujících pravidel:
pro rodinný dům: 2-násobek průměrné denní spotřeby teplé
vody
pro bytový dům: 1,5-násobek průměrné denní spotřeby teplé
vody nebo cca 50–100 l/m2 plochy kolektoru
Solární přitápění
Pomocí solárních kolektorů lze nejlépe využívat solární přitápění
v tzv. nízkoenergetických domech. Použití nízkoteplotních vytápěcích
Používá se zhruba 1 – 2 m2 plochy kolektoru na 10 m2 vytápěné
obytné plochy navíc k potřebě kolektorové plochy pro přípravu teplé
vody. Solární systémy pro rodinné domy mají zpravidla kolektorovou
plochu do 20 m2. Při větších instalacích je třeba zvážit přínos solární
instalace z ekonomického hlediska a vyřešit ukládání přebytků energie v letních měsících.
Protože se jedná o složité zařízení, doporučujme nechat zpracovat
projekt solárního systému odbornou firmou.
Přehřívání solární soustavy v období přebytků sluneční
energie lze řešit těmito způsoby:
správným návrhem solární soustavy (velikost bojleru nebo
akumulačního zásobníku)
ohřevem vody v bazénu (veškeré přebytky energie je možné řešit
ohřevem bazénu)
ochlazováním systému přes kolektor v nočních hodinách
(vyžaduje správné nastavení regulace)
provozem podlahového vytápění i v době přebytků sluneční
energie (např. v koupelně)
Stavba domu bez starostí
Přes všechna zjednodušení, která přinášejí současné moderní materiály a technologie, zůstává stavba rodinného domu organizačně náročnou záležitostí. Tzv.
domy na klíč jsou pohodlnou variantou, kdo si ale chce stavbu svého budoucího
domova pohlídat od začátku do konce a zároveň si ušetřit některé starosti se zajišťováním nezbytné administrativy, má i jinou možnost. V rámci komplexního
zákaznického servisu pomůže přední český výrobce cihelného materiálu HELUZ
cihlářský průmysl v.o.s. nejen s dokumentací pro stavební povolení, nabízí i významné úspory.
Získání stavebního povolení je nevyhnutelně spojené s náročným sháněním potřebných dokumentů a návštěvami nejrůznějších úřadů. Český výrobce cihel HELUZ
svým zákazníkům některé z těchto dokumentů zajistí. Za zálohu 3 000 Kč obstará
vystavení energetického průkazu, který je
zákonnou podmínkou udělení stavebního
povolení od loňského roku. Obvykle se částka za tuto službu pohybuje kolem 5 000 Kč.
Nově firma HELUZ připraví i požární zprávu, další nezbytnou součást projektové dokumentace stavby. Záloha ve výši 2 000 Kč
je – stejně jako v případě energetického
průkazu – vratná při odběru stavebního
materiálu. V případě energetického průkazu v plné výši, v případě požární zprávy
z poloviny. Zdarma HELUZ nabízí výpočet
energetického štítku obálky budovy a ročních nákladů na vytápění.
Prospěšnou a často vyhledávanou službou je
poradenství a technická pomoc. Při stavbě
z broušených cihel, čím dál oblíbenějšího
stavebního materiálu, je důležité správné založení první vrstvy zdiva. Odbornou pomoc
při zakládání stavby nyní HELUZ významně
finančně dotuje. V případě nejběžnějšího
typu rodinného domu s podkrovím, kde se
zdivo zakládá na základové a stropní desce, zaplatí stavebník za odbornou pomoc
5 000 Kč a zakládací maltu dostane zdarma. Plná cena této služby včetně zakládací
malty by přitom činila cca 25 000 Kč. Lepidlo či pěnu na stavbu z broušených cihel a dopravu materiálu firma HELUZ zákazníkovi
neúčtuje vůbec. V průběhu stavby nabízí
i odborné poradenství.
Firma poradí i s výběrem prověřených projekčních a architektonických firem, nebo si
zákazník může vybrat z katalogových projektů rodinných domů navržených v systému
HELUZ. K nim nově přibyl i projekt pasivního cihlového rodinného domu. Zájemcům
dále doporučí osvědčené a proškolené stavební firmy a zajistí i služby statika.
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
9
Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny:
systém JB-D od firmy SFS intec
V současné době vysokých požadavků na zateplení budov jsou používány stále větší tloušťky tepelných
izolací stěn. Projektant takto masivně zateplené budovy byl často postaven před úkol, jak vzhledem
k tloušťce tepelných izolantů umístit dostatečně účelně a stabilně otvorové výplně. Někdy byl nucen pro
vyložení rámu okna použít běžné montážní přípravky, úhelníky a pásové kotvy, to vše bez zaručené
stability upevnění a z hlediska montáže poměrně složitého řešení.
Konzoly systému JB-D
Detail nosných konzol s výztuhami
Upevnění pásových oken
Použití JB-D konzol při rekonstrukci roubenky
Nyní je možné pro tento případ využít sofistikované řešení. Snadné
technické provedení upevnění oken, dveří i výkladců v prostoru zateplení mimo stavební otvor nabízí systém JB-D od firmy SFS intec.
Toto řešení umožňuje i odborné utěsnění konstrukce nízkoenergetických a pasivních budov.
Systém JB-D je tvořen spodními nosnými a postranními konzolami,
které umožňují vyložení okna od 5 do 150 mm před líc stavebního
otvoru. Vyložení okna může být tak navrženo v souladu s tloušťkou
zateplení fasády a s průběhem izotermických křivek. Jednoduchým
způsobem je možná i stranová a výšková stavitelnost upevňovaného
rámu okna. Konzoly se fixují vhodnými upevňovacími prvky do
pevných materiálů, které tvoří stěny budovy. Pokud je vyzdívka
z dutinových cihel, přidává se k nosné konzole ještě roznášecí úhelník pro možnost stranového upevnění konzoly. Pro případ vysokého
Detail upevnění v dřevostavbě
vertikálního zatížení jsou nosné konzoly od vyložení 80 mm zesíleny
trojúhelníkovým výztužným profilem. Momentálně jsou konzoly systému JB-D dodávány ve třech provedeních pro vyložení do 50 mm,
do 100 mm a do 150 mm.
Velkou výhodou tohoto systému je ověřená a zaručená statika.
Výrobce nabízí k systému datové listy, z nichž lze snadno vyčíst
potřebný počet konzol v závislosti na vyložení a hmotnosti okna.
Pro návrh konzol a upevňovacích prvků do nosného zdiva dle Vašich
specifických požadavků prosím kontaktujte specialisty z firmy SFS
intec. Je možné si domluvit i odborný dohled montáže oken tímto
systémem, včetně zaškolení.
SFS intec s.r.o., Vesecko 500, 511 01 Turnov
tel. 481 354 400, mobil 606 691 521, www.sfsintec.biz/cz
10
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
ING. JAROSLAV ŠTOK, SFS intec
Protipovodňová opatření musí být příznivá
k lidem i k přírodě a hlavně rychlá
O finance na ně je možné žádat do konce června, Státní fond životního prostředí ČR nabídne také
bezúročné půjčky. Pomoc lidem a obcím postiženým současnými povodněmi nabízí již dnes Ministerstvo
životního prostředí.
Současně má ministerstvo připravené prostředky na protipovodňová programu získávají lidé prostředky na zateplování rodinných, byopatření, která by měla omezit škody způsobené velkou vodou tových i panelových domů, výstavbu domů v pasivním standardu
v budoucnosti. Již počátkem května vyhlásilo Ministerstvo životního a výměnu starých kotlů za ekologické vytápění.
prostředí výzvu v Operačním programu Životní prostředí, v jejímž Žádosti ze zatopených oblastí budou přijímány tak, aby mohly být
rámci mohou obce a města čerpat finanční prostředky právě na schváleny na nejbližší červnové Radě SFŽP ČR. Experti SFŽP ČR
protipovodňová opatření, projekty zaměřené na omezování rizika současně poskytnou v postižených oblastech přímo na místě odpovodní, zlepšování stavu přírody a krajiny, prevenci sesuvů a skal- bornou pomoc.
ních řícení a jejich monitoring. „To jsme ještě nevěděli, že tato prob- „Upravíme administraci, a to tak, aby žadatelé mohli peníze čerpat
lematika nabude takovéto aktuálnosti,“ říká ministryně životního co nejrychleji,“ říká Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR.
prostředí Rut Bízková.
Výzva potrvá od 17. května do 30. června letošního roku a na pro- Důležité informace a kontakty
tipovodňová a další opatření v ní je k dispozici 3,45 miliard korun. Bezplatná linka pro žadatele v rámci OPŽP: 800 260 500
„Při jednáních se starosty zatopených obcí,
které jsem navštívila tuto středu, se jednoznačně ukázalo, že obcím často chybějí peníze na budování opatření, jež by zabránila
škodám při případných budoucích povodních.
Pokud tedy budou mít starostové větší zájem,
je ministerstvo připraveno vypsat aktuálně
ještě další výzvu na protipovodňová opatření
v příštích měsících,“ zdůrazňuje ministryně
Každá profese má své specifické zákonitosti, podmínky a potřeby. NapříBízková.
klad autorizovaní inženýři a technici se často potýkají s problémem opožTento postup ministerstva oceňují také záděně proplácených faktur.
stupci Svazu měst a obcí ČR. „Je to krok
Tím se snadno mohou dostat do finanční tísně, pro- Usnadníme komunikaci s úřady
správným směrem. Kladně hodnotíme také
tože pravidelně platí provoz firmy a své závazky vůči
Nemáte čas chodit na úřady
ochotu ministerstva nabídnout konzultanty,
dodavatelům a zaměstnancům. Aby se těmto probléa stát dlouhé fronty na vyříkteří by pomohli zástupcům místní samomům vyhnuli, musí mít pro případ potřeby na běžzení svých žádostí? S ČSOB
správy s přípravou těchto projektů,“ uvedl
ném účtu k dispozici dostatečnou finanční rezervu.
Firemním kontem obdržíte
předseda Svazu měst a obcí ČR, Ing. Oldřich
Peníze tak zbytečně leží ladem, aniž by se výhodně
zdarma kvalifikovaný certizhodnotily. Jak ale najít banku, která by podnikatelům
fikát pro snadnou komuniVlasák. „Jsem přesvědčen, že města a obce
ve stavebnictví usnadnila každodenní platební styk kaci s katastrálními úřady a dalšími orgány státní správy
tuto výzvu využijí“, dodává.
a postarala se o jejich finance?
a samosprávy.
V reakci na povodně, které postihly Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký a JihomoravNamícháme „mix“ vašim financím
Pravidelně přihazujeme úrok
ský kraj, vyčlenil Státní fond životního proPokud potřebujete mít
Máte-li volné finance, kteokamžitý přístup ke svým
ré momentálně nepotřestředí ČR své odborné pracovníky. Ti budou
penězům a zároveň prebujete při svém podnikání
žadatelům ze zatopených oblastí pomáhat
ferujete lepší zhodnocení,
a na čas je můžete odložit
při přípravě projektů v aktuálně vyhlášené
ČSOB Firemní konto se
stranou, můžete využít
výzvě.
zvýhodněním pro autoriČSOB Spořicí účet nebo
Ministerstvo životního prostředí připravilo
zované inženýry a techni- ČSOB Termínovaný vklad Plus s možností částečného
ky přináší optimální mix řešení pro vaše finance. Nabízí předčasného výběru bez sankce, kam se bude pravidelrovněž přímou pomoc lidem a obcím, které
zvýhodněné úročení, které není závislé na výši aktuál- ně „přihazovat“ zajímavý úrok.
postihly nynější povodně.
ního zůstatku na účtu. Prostřednictvím elektronického
Obce mohou získat rychlé bezúročné půjčky
bankovnictví, které obdržíte ke kontu zdarma, můžete Načerpáte peníze na rozjezd firmy
na opravu kanalizačních systémů a čistíren
Začínáte s podnikáním
ovládat svůj účet z pohodlí domova či kanceláře.
odpadních vod, které jim poskytne Státní
a nemáte dostatek vlastVaše peníze budou v rovnováze
ních financí na rozjezd
fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR). PředPotýkáte se s nepravidelfirmy? ČSOB vám poskytpokládaná výše těchto bezúročných půjček
nými příjmy způsobenými
ne povolené přečerpání
může dosáhnout až 100 milionů korun.
proměnlivým objemem
účtu až do výše 1 milionu
Zatopeným obcím fond také nabídne odklad
zakázek nebo vám zákaz- korun. Stačí být alespoň šest měsíců členem České kosplatnosti půjček, které u něj mají z dřívější
níci neplatí včas a přitom mory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
každý měsíc musíte mít výstavbě.
doby.
k dispozici peníze na výplaty zaměstnanců a provoz
Státní fond životního prostředí ČR bude nykanceláře? S ČSOB Povoleným přečerpáním účtu se
Více informací získáte na www.csob.cz
ní přednostně vyřizovat žádosti o příspěvek
zvýhodněním pro autorizované inženýry a techniky až
nebo na Infolince 800 300 300.
z programu Zelená úsporám, které přijdou
do výše 1 milionu korun udržíte své finance v rovnováze.
z oblastí postižených záplavami. Z tohoto
Stavte na pevných
základech
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
11
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
Fotovoltaika – podpora v různých zemích Evropy
Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren jsou v České republice absolutně nejvyšší v rámci celé
Evropské unie. Znamená to, že podpora fotovoltaiky je v České republice nejvyšší? Porovnáním zejména
klimatických podmínek se ukazuje, že tato interpretace je chybná.
Dopadající sluneční záření
Z hlediska dopadajícího slunečního záření jsou podmínky v České
republice srovnatelné s Německem, které je celosvětově největším
trhem s fotovoltaikou. Vzhledem k poloze, geografii a poměrně malé
rozloze jsou podmínky v rámci ČR poměrně vyrovnané, v nejvýhodnějších lokalitách je množství slunečního záření jen asi o 7 % vyšší
než vážený průměr pro celé území.
Například v Rakousku nebo ve Švýcarsku je ve vysokohorských polohách množství slunečního záření až dvakrát vyšší než v nížinách.
Horské oblasti jsou však řídce obydleny, nejsou proto v níže uvedeném porovnání při výpočtech průměrných hodnot uvažovány. Ve
většině států EU jsou klimatické podmínky ve srovnání s Českou
republikou výrazně příznivější.
Výrazně jiné pořadí dostaneme, porovnáme-li množství dopadajícího
slunečního záření. Jak je vidět již z mapy slunečního záření uvedené výše,
Česká republika by byla mezi vybranými zeměmi na konci seznamu.
Roční výnos solárního systému
Při výpočtu finančního výnosu fotovoltaické elektrárny se vychází
z výkupní ceny a množství dopadajícího slunečního záření. Výroba
elektřiny je nižší o různé druhy ztrát, zejména snížení účinnosti panelů při vyšších teplotách, ztráty ve střídači a další. V níže uvedených
grafech jsou uvažovány ztráty na úrovni 15 %. Další zpřesnění lze
dosáhnout zahrnutím vlivu teploty, který je prozatím zanedbán.
Malé systémy
Úroveň slunečního záření v různých zemích Evropy
V následujících grafech jsou porovnány podmínky podpory pro malé
systémy (do 30 kWp, v obrázcích vlevo) a pro velké systémy (nad
1 MWp, v obrázcích vpravo). Malé systémy jsou obvykle instalovány
na střechy rodinných domů, velké systémy téměř výhradně na zemi.
Česká republika se i přes nejvyšší výkupní cenu pohybuje v celkovém
pohledu spíše uprostřed pořadí.
Výkupní cena
Velké systémy
Je zřejmé, že při vyšší úrovni slunečního záření může být i nižší
výkupní cena výhodnější, Česká republika se z toho důvodu pohybuje uprostřed seznamu. V současnosti je roční výnos v závislosti na
lokalitě asi o 10 až 30 % vyšší než v Německu u malých systémů
a o 30 až 50 % vyšší u velkých systémů. Je však nutno vzít v úvahu,
že úrokové sazby v Německu se pohybují těsně nad 4 % ročně, zatímco v ČR jsou téměř o 2 % vyšší. Rovněž další podmínky jsou
v Německu výhodnější.
Srovnatelné úvěrové podmínky jako v České republice jsou i v jiných
státech Evropy. Investoři, kteří mohou pro financování výstavby fotovoltaické elektrárny získat financování od německých bank, jsou
proto v ostatních zemích EU ve znatelné výhodě. Naopak pro
německé investory je výhodnější budovat fotovoltaické elektrárny
v zahraničí.
Doba výkupu
Ve většině zemí EU je doba platnosti výkupní ceny zaručena na 20
let. Výhodnější podmínky jsou pouze ve Velké Británii, Švýcarsku
a Španělsku, kde je doba výkupu o 5 let delší. Nejkratší doba výkupu
je mezi uvedenými zeměmi v Rakousku – 12 let. Nejkratší doba
výkupu vůbec je v Rumunsku – pouhých 10 let. Ve Velké Británii je
delší dobou výkupu částečně kompenzována nižší výkupní cena.
Výnos za dobu platnosti výkupní ceny
Kombinací předchozích dvou údajů získáme následující výsledky:
Malé systémy
Velké systémy
Porovnáme-li nominální hodnotu výkupní ceny, je Česká republika
jednoznačně na vrcholu. Pro země, které nemají zavedeno euro,
kromě České republiky se jedná o Velkou Británii a Švýcarsko, byly
použity směnné kurzy podle ČNB ke dni 2. 2. 2010. Pokud by došlo
k oslabení koruny na 29 Kč/€, jako tomu bylo na začátku roku 2009,
Česká republika by z prvního pořadí sestoupila o jedno až dvě místa.
12
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
Malé systémy
Velké systémy
Česká republika se posunula do středu tabulky těsně za státy s velmi
slunečným klimatem. Výnos za dobu výkupu je počítán jako prostý
součin ročního výnosu a výkupní ceny. Výsledky, které by lépe
odpovídaly na otázku ekonomické výhodnosti, bychom získali, kdybychom budoucí roční výnosy diskontovali. Na pořadí jednotlivých
zemí by to však mělo poměrně malý vliv.
Překvapivé je, stejně jako u ročního výnosu, že na největším fotovoltaickém trhu – v Německu – jsou podmínky již nyní méně výhodné než ve většině ostatních zemí. Přesto v Německu pravděpodobně dojde v letošním roce k dodatečnému snížení výkupní ceny
přibližně o 15 %.
V té souvislosti lze očekávat ještě výraznější expanzi německých
firem a zejména investorů do států s výhodnějšími podmínkami.
Česká republika je z tohoto pohledu nejbližším cílem. Jak je však
vidět ve výše uvedených grafech i níže uvedené mapě, jsou v řadě
oblastí v jižních státech Evropy podmínky podpory výrazně výhodnější.
Závěr
Přestože je výkupní cena v České republice nejvyšší, vzhledem k vyšší
úrovni slunečního záření jsou roční finanční výnosy fotovoltaických
systémů v řadě oblastí na jihu Evropy výrazně výhodnější.
Ceny FV systémů i úvěrové podmínky jsou v Německu obecně výhodnější než v ostatních státech EU, což poskytuje výhodu v případě
exportu. Export je navíc podporován německými hospodářskými
a průmyslovými komorami, jež působí v ostatních státech EU
Finanční výnosnost fotovoltaiky v Evropě – velké systémy
(v České republice je to Česko-německá obchodní a průmyslová
komora).
Export německých technologií pro obnovitelné zdroje podporuje
i štědře dotovaný program Renewables Made by Germany. Lze tedy
očekávat expanzi německých firem do zahraničí.
SLUNCE VÁM
FAKTURU NEPOŠLE!
Tradiční český
ký výrobce
výrobc ohřívačů vody DZ Dražice nabízí nově kompletní
systém pro solární ohřev vody, který zcela vyhoví požadavkům drtivé většiny
y
uživatelů. Solární komplet je dodáván jako cenově výhodný optimalizovaný
ý
celek ve dvou objemových variantách pro ohřev 200 nebo 300 litrů vody.
Sada se skládá z následujících prvků:
• Solární panely • Ohřívač vody s možností dohřevu elektrikou
nebo výměníkem kotlem • Solární regulátor • Čerpadlová
jednotka • Expanzní nádoba • Teplonosná kapalina •
Příslušenství (spojovací materiál pro připojení
kolektorů, kotevní systém pro upevnění
kolektorů na šikmou střechu)
tel.: 326 370 990, [email protected], www.dzd.cz
Ohřívače vody nejvyšší kvality od roku 1956
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
13
Nerezové ohebné trubky Cats pro rozvody plynných a kapalných médií
Nerezové vlnovcové trubky systému Cats jsou univerzálním prostředkem pro stavbu rozvodů různých kapalných
a plynných médií. Lze je instalovat do rozvodů topných
plynů, vody (i pitné), topných a chladicích médií, tlakového
vzduchu a jiných médií. Slouží k budování nových rozvodů
kapalin a plynů, k opravám stávajících rozvodů, k dopojení plynových spotřebičů, vodovodních baterií, topných
těles, radiátorů, fan-coil konvertorů, sprinklerů v rozvodech
stabilních hasicích zařízení, v solárních a chladicích systémech, ve výměnících, ale i jako součásti jiných zařízení,
jako jsou plynové spotřebiče, výměníkové nádoby, bojlery
apod.
Trubky Cats jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli AISI
304, případně AISI 316L. Oba materiály jsou certifikovány pro pitnou vodu, plyn a další média.
Paralelní zvlnění umožňuje snadné ohýbání trubek
rukou a přizpůsobení konkrétním požadavkům bez použití
tvarových armatur – kolen. Jako alternativu lze na trubky
indukčně pájet nebo navařovat koncovky podle přání
zákazníka. Dalšími výhodami jsou odolnost vůči vnějším
vlivům, rychlost vytvoření spojení, snadná rozebíratelnost
a manipulace, efektivní hospodaření s materiálem a tím
i šetření finančních nákladů. Vysoce jakostní materiál
trubek pak zaručuje trvanlivost a spolehlivost spojů i celého vedení. Na vytvářené trubky lze navléct i izolace nebo
barevné plastové chrániče.
Konstrukční tlak:
Teplota
Obecně -40 až +200 °C (závisí na použitém těsnění, koncovkách, příslušenství a přepravovaném médiu.). Trubka
splňuje požadavky ČSN EN 1775 na požární odolnost
(650 °C po dobu minimálně 30 minut.)
Příklady použití
Rozvody pitné vody
Obzvláště ve stísněných prostorech a ve složitých konstrukcích umožňuje ohebná trubka snadnou a rychlou
montáž. Odpadá nutnost používání tvarovek. Trubka Cats
je tak velmi vhodná k budování rozvodů pitné vody např.
ve dřevostavbách.
Přepravovaná média:
–
–
–
–
–
–
379603027305Topné plyny
Pitná voda
Tlakový vzduch
Pára
Média v potravinářství
Další média (po konzultaci s výrobcem)
Dimenze: DN8 až DN50
Rozvody topných plynů
Trubky systému Cats jsou certifikovány pro použití
v rozvodech plynu. Trubky zakončené lisováním na místě
montáže pomocí lisu Cats lze použít pro celé nízkotlaké
rozvody (do 50 kPa). Trubky s připájenou nebo přivařenou
koncovkou od výrobce pak i pro plynovod do 5 bar, např.
při dopojení regulátoru a plynoměru. Lze použít trubky bez
opláštění i se žlutým opláštěním.
Vedle standardního systému je možné provádět i instalace
podle normy ČSN EN 15 266. V takovém případě je nutno
použít speciálně opláštěnou trubku od výrobce a komponenty odpovídající této normě.
Pro dopojení plynových spotřebičů výrobce doporučuje
použití plynových hadic z řady WS-uni nebo VA/VA-CE.
Stabilní hasicí zařízení
Trubka Cats je ideální pro instalaci do mezistropních prostor právě pro svou ohebnost, nízkou hmotnost i dlouhou
životnost. Splňuje požadavky ČSN EN 1775 na požární
odolnost: 650°C po dobu minimálně 30 minut.
Standardní typy izolace:
–
–
Vláknitá izolace PES (polyester)
teplotní rozsah média -60 až +200 °C
EPDM solar (syntetický kaučuk)
teplotní rozsah média +5 až +150 °C
Výměníky
Díky tenké stěně a větší výměnné ploše je trubka Cats
vhodná i pro výrobu výměníků. I ohýbání Cats trubky do
tvaru výměníku je oproti běžné trubce snazší a rychlejší.
Solární, otopné a chladicí systémy
Trubky Cats opatřené izolací se výborně hodí k budování
rozvodů pro solární, otopné a chladicí systémy. Praktické
montážní příslušenství nabízí možnost snadného upevnění rozvodů.
Trubky Cats mohou být dodávány předizolované a s příslušenstvím (upevňovací set, upevňovací dvojobjímka,
dvoužilový kabel, ukončovací páska, montážní páska).
AZ-Pokorny, s.r.o.
Čermákovice 20, 671 73 Tulešice
tel. 515 300 111, fax 515 300 110
[email protected], www.az-pokorny.cz
ZELENÁ ÚSPORÁM
Program Zelená úsporám rozdělil první miliardu
korun, tempo přijímání žádostí se výrazně zrychlilo
Rozdělení prvních 250 milionů korun trvalo plných 215 dnů, druhá čtvrtmiliarda byla vyčerpána za 43 dnů
a další dvě čtvrtmiliardy se čerpaly vždy jen za zhruba dvacet kalendářních dní. Současným tempem by
došlo k rozdělení 16,8 miliardy korun, které jsou k dispozici, mnohem dříve než do konce roku 2012.
ún
or
en
led
pr
os
ine
c
lis
to
pa
d
en
říj
zá
ří
srp
en
če
rv
en
ec
če
rv
en
v tisících Kč
„V lednu jsme zaregistrovali 1 821 projektů
za 378 milionů korun. Do poloviny února
Vývoj počtu žádostí a výše rezervované podpory (kumulativně)
přibylo dalších 1 500 projektů za 218 milionů. Naše predikce se naplnily – program
1 400 000
8 000
Zelená úsporám se po pěti měsících od změ1 250 000*
ny podmínek naplno rozběhl. Za stávajícího
7 000
1 200 000
tempa bude 16,8 miliardy korun spotře7 000*
bováno ještě před oficiálním koncem pro6 000
1 000 000
1 000 000 000
gramu, tedy v průběhu roku 2012,“ říká
5 000
4 939
ministr životního prostředí Jan Dusík.
859 713
Výše podpory
8 00 000
Program Zelená úsporám má v současné
Počet žádostí
4 000
době k dispozici 16,8 miliardy korun, které
6 00 000
zajistilo prodejem emisních přebytků Minis3 118
3 000
483 276
terstvo životního prostředí České republiky.
4 00 000
2 000
1 939
To nyní jedná s dalšími zájemci o kredity, je289 402
jichž prodej programu zajistí další prostředky.
151 950
2 00 000
1 000
63 909
„Jednání o prodeji mají naději na úspěch i z
952
827 8 740 17 713
toho důvodu, že kupci vnímají pozitivně
437
0
0
142
74
3
úspěšný rozvoj programu Zelená úsporám,“
* jde o odhad
komentuje současná vyjednávání ministr
Dusík.
Žádost, která dovršila první miliardu alokovaných prostředků, je na celkové zateplení,
a podal ji žadatel v okrese Šumperk. Podařilo se mu snížit měrnou s dotací nad dvacet milionů korun,“ uvádí Petr Štěpánek, ředitel Státpotřebu energie o 87 % díky tomu, že zateplil fasádu, střechu i pod- ního fondu životního prostředí, který má program na starosti.
lahu, vyměnil okna a dveře. Dosáhl na nejvyšší možnou dotaci Očekávání ministerstva i fondu je podloženo i aktuální analýzou
Svazu českých a moravských bytových družstev, podle které je 1 860
v oblasti zateplení, takže byl podpořen částkou 288 tisíc korun.
bytových družstev již nyní rozhodnuto proinvestovat do roku 2012
V tabulce 1 je uvedena i žádost panelového bytového domu v Praze přes devět miliard korun na opatření, která mohou být podpořena
na celkové zateplení. Objem podpory na tento projekt činí 22,4 mi- z programu Zelená úsporám, což představuje objem dotací z prolionu korun, ale není to nejvyšší přiznaná dotace. Ta je ještě o 6,5 mi- gramu Zelená úsporám v souhrnné výši kolem 4 miliardy Kč.
lionů korun vyšší. Jde také o panelový bytový dům. „Tento segment
bydlení začíná postupně žádat. Zateplení panelového domu vyžaduje Z grafu „Vývoje počtu žádostí a výše rezervované podpory“ je padelší čas na samotnou přípravu projektové dokumentace. Ve chvíli, trné, že celkový počet žádostí roste exponenciálně. „Od října 2009
kdy se plně zapojí i bytová družstva, očekáváme rapidní zrychlení se počet žádostí týdně přehoupl vždy přes jedno sto, od konce
čerpání prostředků. Jen v lednu byly zaregistrovány tři projekty, každý listopadu byl týdenní příliv vždy nad dvě stě žádostí, od ledna ne-
Tabulka 1: Mezníky programu Zelená úsporám
Žádost
podána
start ZU
Registrace
žádosti
Podpořená
opatření
Místo/
kdo žádost přijal
Výše
dotace
22. 4. 09
1. žádost
250 mil.
13. 5. 09
18. 11. 09
17. 6. 09
23. 11. 09
kotel na biomasu
solární kolektory –
voda
Chrášťany/KP ČB
Litomyšl/ČS
50 000
55 000
500 mil.
21. 12. 09
5. 1. 10
tepelné čerpadlo
do novostavby
Příbram/KB
75 000
750 mil.
7. 1. 10
22. 1. 10
celkové zateplení –
panelový BD
Praha/OGIS
22,4 mil.
1. mld.
8. 2. 10
11. 2. 10
celkové zateplení RD
Šumpersko/ČSOB
288 200
Zdroj: SFŽP
16
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
klesáme pod 400 žádostí týdně a od konce Tabulka 2: Aktuální stav programu Zelená úsporám k půli února
ledna evidujeme už více než 500 žádostí
týdně. Nynější denní průměr činí 130 žádostí
rodinné domy
panelové BD
nepanelové BD
za více než 20 milionů,“ shrnuje trend přílivu
počet projektů
5 927
64
146
žádostí Petr Štěpánek.
Státní fond životního prostředí z tohoto
výše dotace
676 448 003 Kč
214 271 592 Kč
137 742 955 Kč
důvodu posiluje kapacity na svých regionálcelková investice
1 582 015 531 Kč
488 234 899 Kč
266 018 463 Kč
ních pracovištích. Vzhledem k velkému počtu
žádostí ve středních Čechách bude od 1. 3.
průměrná podpora
42,8 %
43,9 %
51,8 %
otevřeno nové pracoviště přijímající žádosti
největší projekty
770 000 Kč
28,9 mil. Kč
5,8 mil. Kč
o dotace Zelená úsporám na Kladně.
Jednou z motivací pro žadatele je i tzv. podZdroj: SFŽP
pora na projekt (podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření). Ta byla za dosavadních podmínek jednu miliardu korun (tabulka 2). Skutečné investice na realizovaná
poskytována do 31. března 2010. „Jednám se zahraničními kupci opatření již přesáhly metu dvou miliard korun. „Co jsme slibovali na
o standardním nastavení této formy podpory. Domnívám se, že jsme začátku programu, to se nám daří plnit. Díky programu Zelená úsna dobré cestě zachovat finanční podporu projektových žádostí – porám snižujeme výrazně spotřebu energie a šetříme tak peněženky
byť s dílčími úpravami – i po 31. březnu,“ doplňuje ministr Dusík.
domácností, ale zároveň tvoříme pracovní místa především ve
Celkově bylo k 15. únoru 2010 registrováno 6 137 žádostí za více než stavebnictví,“ shrnuje ministr Jan Dusík.
Zahájení programu Partnerství Zelená úsporám
a podpis Charty kvality ČR
Program Partnerství Zelená úsporám byl oficiálně zahájen slavnostním podpisem Memoranda. Podepsali
je ministryně životního prostředí Rut Bízková, Radek Hacaperka, obchodní ředitel BSH domácí spotřebiče
dodávající do obchodů značky Bosch a Siemens, Zdeněk Štětina, obchodní ředitel firmy GORENJE, Jaroslav
Holakovský, předseda představenstva Elektrowin a současně technický ředitel společnosti Fagor a Ján
Živný, ředitel marketingu firmy Whirlpool.
Příkladem dalších již zapojených společností jsou CECED CZ –
Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů, Philips Česká republika a Pražská energetika, a.s.
„Cílem programu Partnerství Zelená úsporám je dát tuzemským
spotřebitelům jednoznačnou informaci o tom, který elektrický spotřebič splňuje nejnáročnější parametry energetické úspornosti. Tyto
výrobky budou zřetelně označeny zeleným logem TOP Kategorie –
Energeticky úsporný výrobek,“ říká ministryně životního prostředí
Rut Bízková.
Součástí programu se stává rovněž nově zřízená internetová stránka,
kde zájemci najdou konkrétní seznam úsporných výrobků, informace
o jejich správné obsluze i o způsobu vhodné recyklace a která bude
pravidelně aktualizována.
Partnerství Zelená úsporám vzniklo ve spolupráci s odborníky na úspory energie, profesními asociacemi a předními výrobci domácích
spotřebičů jako nedotační podprogram již existujícího programu
Zelená úsporám. Klade si za cíl koncepčně doplnit základní program
Zelená úsporám o dosud, z pohledu možných úpor energie, nedoceněnou oblast výrobků. „Dnes podepsané Memorandum upravuje
základní parametry programu Partnerství,“ říká ministryně Rut
Bízková.
Program je otevřen všem společnostem, které vyrábějí, dovážejí
a distribuují výrobky zařazené do tohoto programu na základě
deklarace o splnění požadovaných provozních parametrů, především
spotřeby energie, respektive návazných informačních aktivitách.
Účastnit se ho mohou i další subjekty jako například recyklační
společnosti, dodavatelé energie, spotřebitelské a environmentální
organizace – všichni ti, kteří projeví zájem o aktivní spolupráci
a propagaci tohoto programu. Kritéria pro výběr výrobků stanovuje
nezávislý organizátor programu a jejich cílem je vybrat skutečně
pouze nejúspornější výrobky na trhu. Kritéria se navíc časem budou
posouvat, zpřísňovat tak, aby vždy odrážela „špičku na trhu“.
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí
připraví v součinnosti s organizátorem programu Partnerství, kterým
je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., různé
propagační aktivity pro rozšiřování informací o možných úsporách
energie v oblasti domácích elektrospotřebičů. Zároveň bude informovat o správném nakládání s energií, likvidaci těchto výrobků
a také o dalších možnostech snižování dopadů spotřeby na životní
prostředí. Významné v této oblasti jsou dnes již známé programy
ekoznačení „Ekologicky šetrný výrobek“ a „Evropská ekoznačka/
Květina“.
Ministryně životního prostředí Rut Bízková podepsala také Chartu
kvality ČR. Svůj podpis tak připojila k dalším dvěma vládním představitelům – předsedovi vlády a ministrovi průmyslu a obchodu
a rovněž k podpisům zástupců podnikatelských a zaměstnavatelských svazů v České republice. Signováním Charty Ministerstvo životního prostředí demonstruje svůj zájem a odhodlání podílet se na
činnostech směřujících k udržitelnému rozvoji a zlepšování kvality
života v České republice.
Charta kvality ČR podporuje zavádění a uplatňování kvality ve všech
oblastech, a to jak v soukromém, tak i veřejném sektoru. Dokument
je součástí aktivit Národní politiky kvality (NPK), na jejichž tvorbě
se MŽP výrazně podílí již od samého počátku. Zástupce MŽP je jedním z členů Rady kvality, další pracují v jejích jednotlivých odborných
sekcích (např. ochrana spotřebitelů, společenská odpovědnost, životní prostředí).
Součástí programu Národní politiky kvality v části „Česká kvalita“
je také ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek (EŠV).
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
17
PLYNOVÉ KOTLE
Plynové kondenzační kotle řady Cerapur značky Junkers
Firma Junkers nabízí na trhu ucelenou řadu kondenzačních kotlů Cerapur (CerapurSmart, CerapurComfort, CerapurAcu a CerapurModul). Řada stacionárních kondenzačních jednotek CerapurModul je rozšířena o model CerapurModul-Smart vhodný
i do menších prostorů a o solární variantu CerapurModul-Solar pro přímé propojení se solárními systémy s algoritmem
SolarInside. CerapurModul-Smart se 75 l vestavěným vrstveným zásobníkem nabízí stejný komfort přípravy teplé vody, jako
běžný cca. 150 l zásobník. Zajímavostí je i kondenzační kotel CerapurAcu s integrovaným vrstveným zásobníkem teplé vody
a také kotel CerapurSmart s výkonem 14 kW s přijatelnou cenou a nízkým výkonem (3,5 kW). Díky novému patentovanému
softwaru a nové řídicí jednotce Bosch Heatronic® třetí generace jsou kotle schopné aktivně komunikovat také se solárními systémy.
18
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
CerapurSmart (14, 22, 28 kW)
Plynový závěsný kondenzační kotel s výhodným poměrem cena/výkon, který nabízí veškeré výhody kondenzační techniky, kromě
toho je také mimořádně kompaktní díky svým
rozměrům – 850x400x370mm (v/š/h). Díky
způsobu nasávání vzduchu, přívodu plynu do
hořáku a umístění elektronicky řízeného ventilátoru je zajištěn velmi tichý chod kotle.
Zajímavostí je kotel s výkonem 14 kW s možností řešení odvodu spalin přes obvodovou
zeď (podle nové ČSN 73 4201). Podle této
normy je možné řešit odvod spalin u rodinných domků přes obvodovou zeď v technicky
odůvodnitelných případech pouze u kotlů do
výkonu 14 kW.
CerapurComfort (16, 28, 30 a 42 kW)
Plynový závěsný kondenzační kotel CerapurComfort s elektronicky řízeným čerpadlem
pro vyšší úsporu el. energie, odhlučnění kotle
pomocí speciální zvukově izolační podložky,
trojcestný ventil s krokovým motorkem, elektronicky řízené čerpadlo, snímáním zpátečky
NTC čidlem a dalšími technickými vymoženostmi, posouvá tento kotel na tu nejvyšší
příčku kondenzační techniky.
CerapurAcu (22 kW)
Plynový závěsný kondenzační kotel CerapurAcu s vestavěným nerezovým zásobníkem,
připravuje teplou vodu prostorově a energeticky úsporným způsobem (tzv. vrstveným
ohřevem teplé vody), což znamená, že voda
je ohřívána vysoce výkonným výměníkem,
rovnoměrně vtéká do zásobníku, což vede
k vrstvení vody a tím je zajištěno její dostatečné množství, kdykoliv jí je zapotřebí.
Tento způsob nabízí o 17 % vyšší účinnost,
než u běžných zásobníků. Vrstvený zásobník
s objemem 42 l nabízí komfort přípravy teplé
vody běžného cca 90 l zásobníku. Díky uvedené konstrukci se v poměrně malém objemu
zařízení slučuje velmi výkonný systém na
dodávku TV. Nezaměnitelnou výhodou této
varianty je možnost využití vestavěného čerpadla vrstveného ohřevu TV k její cirkulaci na
vzdálenosti mezi 10 –15 m.
CerapurModul
Kompaktní generace stacionárních jednotek CerapurModul jsou vyráběné ve
třech provedeních: CerapurModul, CerapurModul-Smart a CerapurModul-Solar.
Řadu CerapurModul dodáváme ve výkonech
14, 22 a 30 kW složenou v jeden kompaktní
celek s ECO vrstveným zásobníkem teplé vody
o objemu 100 l (varianta 14 a 22 kW) nebo
150 l (varianta 30 kW).
Schéma funkce Eco pro přípravu teplé vody
„Comfort“
Solar
„Eco“
NTC3
NTC2
NTC1
kapacita pro
ohřev TV solárním systémem
Částečně ohřátý zásobník
zvýhodněné solární sety Basic, Smart,
Comfort, Compact a vytápění Komfort.
Všechny s revolučním systémem řízení SolarInside, které zahrnují solární moduly ISM1, 2.
Ty lze v případě systémového řešení využít
nejen pro solární ohřev teplé vody (ISM1), ale
i pro solární podporu vytápění (ISM2).
Plně ohřátý zásobník
Kondenzační kotle řady Cerapur upoutají nejen svým vzhledem, ale i jednoduchou obsluhou a širokou nabídkou příslušenství. Vysoký
užitný komfort těchto kondenzačních kotlů
poskytuje nové možnosti pro nastavení parametrů na řídící elektronice Bosch Heatronic® třetí generace. To nám umožňuje
nejen správně a úsporně řídit kotel, ale ve
spojení s vhodnou regulací i celý systém.
S nízkou hladinou provozního hluku (do 38 dB
při provozu vytápění), normovaným stupněm
využití až 109 %, nízkými emisemi, jsou navíc
maximálně šetrné k životnímu prostředí s emisní třídou NOx 5 (< 70 mg/kWh).
Zajímavostí je i možnost připojení cirkulačního čerpadla přímo na řídící desku Bosch
Heatronic® III. Úsporné programy řízení cirkulačního čerpadla nabízí regulátory řady FR
110, FW 100 a FW 200.
Prostorové (FR) a ekvitermní (FW) regulátory Junkers nabízí celou řadu užitečných funkcí. Přináší nové varianty zapojení
a řízení otopných systémů, včetně řízení solárního ohřevu teplé vody nebo i se solární
podporou vytápění. Nepřehlédnutelný je nový
vzhled jednotlivých komponentů a samozřejmostí je snadná obsluha a menu v českém
jazyce.
Modulární koncepce regulátorů umožňuje
vysokou variabilitu a tím možnost řídit vysoký počet různě členěných otopných systémů. Regulace může řídit až 10 topných
okruhů a ohřev teplé vody s použitím solárního ohřevu i bez něj.
Solární systémy Junkers pak spojují výhody
kondenzační a solární techniky do jednoho
celku, pro dosažení co možná největší úspory
energií a maximálního tepelného komfortu.
Toho je dosaženo optimálním propojením
solárního systému a plynového spotřebiče,
který je řízen patentovaným systémem vyvinutým Junkers Solar Inside, který řídí spotřebu plynu v závislosti na intenzitě solárního
záření dopadajícího na solární kolektor s tím,
že vždy má přednost solární energie. Výsledkem tohoto systému je dodatečná až 15%
úspora při přípravě teplé vody.
Všechny solární panely a zásobníky Junkers
pro přípravu teplé vody a podporu vytápění
v doporučených sklonech a směrování splňují
podmínky a jsou registrované v programu Zelená úsporám v Seznamu výrobků
a technologií. V nabídce Junkers jsou cenově
NTC3
NTC2
NTC1
kapacita pro
ohřev TV solárním systémem
Solar
Obě jednotky CerapurModul-Smart a Solar
pak mají výkon 22 kW a vrstvený zásobník
teplé vody o objemu 75 a 210 l. Díky kondenzační technice a technologii vrstveného
ohřevu vody ušetří provozovatel tohoto zařízení především provozní náklady. Efektivita
ohřevu ve vrstveném zásobníku je tedy jednoznačně vyšší, díky využití principu kondenzační techniky.
CerapurModul-Solar – za atraktivním vzhledem se skrývá high-tech technologie a kompletní solární vybavení, které umožňuje okamžité napojení solárních kolektorů. Bivalentní
210 litrový zásobník s vrstveným ohřevem
zajišťuje maximální využití energie při minimálních nárocích na prostor.
S kotlem CerapurModul-Solar a příslušnou
ekvitermní regulací se podstatně sníží celková spotřeba energie na vytápění a přípravu
teplé vody. Díky patentovanému systému algoritmů SolarInside se k průměrné 60 % roční úspoře při přípravě teplé vody se ještě
získá další dodatečná úspora energie v podobě až 15 % při přípravě teplé vody a 5 %
při vytápění.
Nová generace plynových závěsných
kondenzačních kotlů CERAPUR
Budoucnost kondenzační
techniky s inteligentním
začleněním solárního software
Tak vypadá jistota budoucí investice:
Nová generace plynových kondenzačních kotlů řady Cerapur Vás přesvědčí nejen svým vybavením, ale také možností jednoduchého propojení se solárními systémy Junkers díky patentovanému regulační software
SolarInside. Software, který díky kombinaci kotle se solárními systémy vypočítává možný solární výnos, přizpůsobuje
vytápění a snižuje tak spotřebu plynu. K průměrné 60% roční úspoře při solárním ohřevu teplé vody tak můžete získat
Teplo pro život
www.junkers.cz
Info: 261 300 461
ještě
se SolarInside ješ
ště navíc
c dalších 15 %.. Sama k
kondenzační
srovnání
technologie s účinností
účin
nností až 109 % dokáže
e ve srov
nání s dosavadním způsobem vytápění uspořit ažž 40 % nákladů na
energii.
Šetříte peníze, chráníte životní prostředí a díky této nové
technologii se stáváte nezávislými na stoupajících cenách
energií.
5HJHQHUDFHE\WRYêFKGRPĤ
na TZB-info
1DSRUWiOX7=%LQIRSRUDGtPHPDMLWHOĤPE\WRYêFKGRPĤ
E\WRYêP GUXåVWYĤP VSUiYFĤP VSROHþHQVWYtP YODVWQtNĤ
MHGQRWHNLRGERUQpYHĜHMQRVWL
&RXQiVQDMGHWH"
‡'RWDFH=(/(1ÈÒ6325È0129é3$1(/DMHMLFK
NRPELQDFL
‡'RNXPHQW\DSUiYQtSĜHGSLV\N9DãtGLVSR]LFL
‡'RWDþQtNDONXODþNX
‡2GERUQpþOiQN\RWHFKQLFNêFKRSDWĜHQtFK
‡2GERUQpþOiQN\RĜHãHQtFKSRGSRURYDQêFKGRWDFHPL
=DMtPDMt9iV]NXãHQRVWLRVWDWQtFK"
‡3RURYQHMWHPRåQRVWLVYpKRGRPXVMLåSRVRX]HQêPL
SĜtSDG\QDSRUWiOX7=%LQIR
‡=HSWHMWHVHRQOLQHQDĜHãHQt~VSRUYHYDãHPE\WRYpP
GRPČ
‡'LVNXWXMWHVRVWDWQtPLþWHQiĜL
9UXEULFHMLåQ\QtQDOH]QHWHQDSĜ
-DNY\EUDWDQDNRXSLWSODVWRYiRNQD"
Ä«9tWHSRGOHþHKRY\EtUDWGRGDYDWHOHRNHQDPRQWiåQt
ILUPX" ýOiQHN RGSRYtGi QD GĤOHåLWp RWi]N\ VSRMHQp
V YêEČUHP RNHQ VDPRWQpKR UiPX ]DVNOHQt NRYiQt
SDUDSHWĤ D GRSOĖNĤ MDNR MVRX VWtQLFt SURVWĜHGN\
DSRG«³
9êEČUYKRGQpKRWHSHOQpKRþHUSDGOD
Ä«=D VRXþDVQp VLWXDFH MH ]YêãHQê ]iMHP GtN\
SURJUDPX =HOHQi ~VSRUiP R WHSHOQi þHUSDGOD -VRX
YãDN SRFK\EQRVWL R WRP åH WR FR MH XYHGHQR
Y 6H]QDPX YêURENĤ D WHFKQRORJLt =HOHQi ~VSRUiP
QHPiSRåDGRYDQpSDUDPHWU\«³
1RYi PRGHUQt SO\QRYi NRWHOQD ]iVDGQt
UR]KRGQXWtSĜLUHYLWDOL]DFLE\WRYpKRGRPX
Ä«2 WRP åH PRGHUQt SO\QRYi NRWHOQD PĤåH SĜLQpVW
Yê]QDPQpILQDQþQt~VSRU\QHPXVtPHGQHVMLåQLNRKR
SĜHVYČGþRYDW 5R]KRGQRXW VH YãDN SUR NRQNUpWQt
ĜHãHQt QHQt WDN MHGQRGXFKp 6DPR]ĜHMPČ åH YHONRX
YiKXEXGHPtWVORYRSURMHNWDQWDNRWHOQ\«³
2EVDKDNWXDOL]XMHPHNDåGêWêGHQ
www.tzb-info.cz/rbd
.RQIHUHQFH5(*(1(5$&(%<729é&+'20ģQDYHOHWUKX)25$5&+
D]iĜt39$/HWĖDQ\3UDKD3UREOLåãtLQIRUPDFHVOHGXMWH7=%LQIR
TERMOIZOLAČNÍ MATERIÁLY
Tepelná izolace z konopného vlákna
CANABEST s.r.o. je první česká společnost přinášející na trh izolaci z konopného vlákna s vynikajícími
tepelně-izolačními i akumulačními vlastnostmi, ověřenými certifikovanou zkušebnou. Konopná izolace
CANABEST je svými parametry srovnatelná s konvenčními izolacemi, ale zároveň reflektuje současný
trend návratu k přírodním a ekologickým materiálům. Tepelně izolační rohože a desky s příměsí
pojivových vláken jsou vyráběny pod názvy CANABEST BASIC, CANABEST PLUS a CANABEST PANEL.
Přednosti konopné izolace
po staletí osvědčený izolant, kterým si utěsňovali spáry roubenek naši předkové
tepelně-izolační parametry dosahují stejných hodnot jako běžně používané izolanty
schopnost tepelné akumulace je dvojnásobná v porovnání s minerálními izolacemi
jedinečná schopnost v optimální míře absorbovat vlhkost a opět ji uvolnit
vysoká prodyšnost a vlhkostní vodivost, zachovává zdravé mikroklima domu
ideální materiál do difúzně otevřených konstrukcí
i za vlhkých podmínek zachovává svůj tvar, nebortí se a neztrácí izolační schopnosti
aplikace bez ochranných pomůcek, nedráždí dýchací cesty, nesvědí a neškrábe
CANABEST v konstrukci nosné stěny
Konopné izolační rohože CANABEST BASIC a CANABEST PLUS jsou certifikovány s deskami FERMACELL pro konstrukci nosné stěny
s požární odolností do 45 minut! Společnost Fermacell již zahrnula tyto konstrukce do svého katalogu mezi nosné stěny s dřevěnou konstrukcí.
Projekt výroby tepelně-izolačních rohoží z konopného vlákna byl oceněn 1. místem v 19. ročníku soutěže Cena zdraví
a bezpečného životního prostředí!
CANABEST BASIC
CANABEST PLUS
CANABEST PANEL
24 kg/m3
36 kg/m3
100 kg/m3
tloušťka
40 – 160 mm
40 – 180 mm
15 – 100 mm
rozměry
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
1000 x 500 mm
střechy neobydlených podkroví,
stropy
střechy obytných podkroví,
stropy, vnitřní a vnější stěny –
v konstrukcích ze dřevěných
nebo hliněných panelů,
akustická izolace
podlahy, fasády
0,042 W/(m.K)
0,040 W/(m.K)
0,041 W/(m.K)
faktor difúzního odporu (µ)
1,9
1,9
1,9
stupeň hořlavosti DIN
B2
B2
B2
objemová hmotnost
použití
parametry
součinitel tepelné vodivosti (λ)
CANABEST, s.r.o.,
Hájová 1349/43, 691 41 Břeclav
tel. 519 335 988, prodej 773 18 18 12
[email protected], www.canabest.cz
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
21
Co zvládnou za 5 dnů?
Ženy
Zvládnout několik věcí současně?
To pro nás ženy není žádný problém…
Toužíme po rodinném domě? Seženeme 10 katalogů typových
domů a vybereme ten nej. Najdeme místo, kde chceme bydlet. Pořídíme návrh kuchyně a 15 × jej změníme. Naplánujeme zahradu.
Použijeme svůj šarm pro spoustu výhod. Koupíme psa.
Pohlídáme, aby vše fungovalo a bylo včas. A k tomu
všemu se perfektně postaráme o domácnost
a nezapomeneme ani na popovídání
u kávy s kamarádkami.
Muži
Rodinný dům?
Rychle a perfektně provedenou stavbu nic nenahradí.
Radši jen jednu věc, ale pořádně! Správné plánování
a PROFI materiál, to je základ našeho úspěchu.
S cihlami POROTHERM Profi DRYFIX lze pořídit
hrubou stavbu rodinného domu do 5 dní. Zdění
s pěnou DRYFIX je snadné a velmi rychlé. Z cihel POROTHERM Profi lze bez zateplení postavit i nízkoenergetický a pasivní dům.
Dokážeme postavit dům z cihel
POROTHERM Profi DRYFIX za
Více informací na www.wienerberger.cz
5 dnů!
Co je tedy nejtěžší?
Přinutit se…
POROTHERM 44 EKO+ Profi
řešení pro nízkoenergetický dům
Broušená cihla POROTHERM
44 EKO+ Profi umožňuje rychle,
jednoduše a bez zateplení postavit
nízkoenergetický dům. Tato cihla
v sobě zahrnuje nejlepší vlastnosti
moderní keramiky s absolutní
přesností broušených cihlových
bloků. Ve spojení s unikátní
technologií zdění POROTHERM
Profi DRYFIX System, kdy tradiční
maltu nahradila zdicí pěna DRYFIX,
lze na již hotové základové
desce zvládnout hrubou stavbu
rodinného domu do jednoho týdne.
POROTHERM 44 EKO+ Profi vychází
z tepelně superizolační cihly POROTHERM
44 EKO+, která byla představena v minulém roce a již si na svoje konto připsala
několik ocenění. Tato broušená cihla je
k dispozici spolu se dvěma způsoby technologií zdění – zdicí pěnou DRYFIX, nebo
tenkovrstvou maltou. V obou případech
je výstavba rychlá a velmi přesná, hrubou stavbu je možné zvládnout do týdne.
V případě zdění s pěnou DRYFIX lze stavět i v zimě, a to až do -5 °C. U obou technologií je ložná spára mezi jednotlivými
na sobě položenými řadami cihel pouze
v tloušťce do 1 mm, což naprosto minimalizuje riziko vzniku tepelných mostů.
ně usnadňují dělení cihel a tak minimalizují
materiálové ztráty na stavbě. Spolu s tím
však zůstává zachována schopnost zdiva
propouštět vodní páry a tak napomáhat
vzniku podmínek pro zdravé bydlení.
cihla POROTHERM 44 EKO+ Profi
Nízkoenergetické bydlení
bez nutnosti zateplovat
POROTHERM 44 EKO+ Profi je určena pro
omítané masivní jednovrstvé obvodové
zdivo a přináší výborné řešení pro výstavbu nízkoenergetických domů. Ve srovnání
s běžným zdivem poskytuje až o 30 %
vyšší hodnotu tepelného odporu. Vynikajících tepelněizolačních vlastností zdiva se
podařilo dosáhnout spojením dokonalé
receptury, použitím speciálního vroubku
u spoje pero + drážka a štíhlého obdélníkového tvaru vnitřních dutin. Ty nejenže
ztěžují únik tepla zdivem, ale také podstat-
Rychlé a jednoduché stavění
a pomoc zdarma
Výstavba z broušených cihel je velmi rychlá a snadná, ať se již jedná o nanášení
zdicí pěny DRYFIX nebo speciální tenkovrstvé malty. Například při zdění s pěnou
DRYFIX se snižuje pracnost oproti klasické výstavbě až o 50 %. Tenkovrstvá
malta i zdicí pěna jsou k dispozici zdarma, stavebníci je dostanou v odpovídajícím množství při nákupu broušených
cihel. Pro stavebníky svépomocí je navíc
k dispozici i bezplatná Profi pomoc při
založení stavby, kterou lze objednat na
www.porotherm.cz/zakladani. V jejím
rámci přijede na stavbu specializovaný
technik, vysvětlí práci s uvedenými technologiemi a v rozsahu do pěti pracovních
hodin pomůže založit stavbu.
POROTHERM 44 EKO+ Profi disponuje
rozměry 248 × 440 × 249 mm a hodnotami tepelného odporu R = 4,48 m2K/W
a součinitele prostupu tepla (U) ve výši
0,22 W/(m2K). Hodnoty R a U byly stanoveny měřením a vztahují se na zdivo při
praktické vlhkosti s provedenými vnějšími
omítkami POROTHERM TO o tloušťce
30 mm a POROTHERM Universal o tloušťce 5 mm a vnitřní omítkou POROTHERM
Universal o tloušťce 10 mm. Cihly jsou
k dispozici ve formátech: cihly celé, poloviční, koncové a rohové. Základní cena
cihel v m2 zdiva je od 1 019 Kč bez DPH.
V případě objednávky uceleného kamionu
je doprava na území ČR zdarma.
Více informací naleznete na
www.porotherm.cz.
STÍNÍCÍ TECHNIKA
Moderní stavba – exteriérová stínící technika pod omítkou
Moderní stavby by již ve fázi projektu měly být navrhovány s druhem stínící techniky, která dokáže chránit
před prudkým slunečním svitem, ale i teplem nebo naopak zimou.
Interiérové stínění
Exteriérové stínění
Plní funkci ochrany před sluncem, zvědavými pohledy a zároveň i
dekorační. Zejména textilní zastínění s velkým výběrem různých typů
látek a barev je možno sladit s interiérem v zajímavé harmonii. Vedle
známých výrobků – interiérových horizontálních žaluzií s lamelami
16, 25, 35, 50 a 80 mm, textilních vertikálních žaluzií s lamelami 89
a 127 mm, textilních rolet, římských rolet a posuvných panelových
stěn nabízí textilní plisované rolety ohromné množství řešení pro zastínění prakticky všech tvarů oken a způsobů jejich ovládání. S roletami s látkami typu screen neztrácíte kontakt s okolním světem při
zachování zastínění, která Vám umožní např. práci s počítači. Zatemňovací rolety umožňují např. promítání či prezentace.
Exteriérové stínění doplňuje vlastnosti interiérového stínění o tepelně-izolační parametry. V létě vytvářejí příjemné prostředí v místnosti nebo šetří energii potřebnou pro klimatizaci, v zimě šetří předokenní rolety či žaluzie v zavřeném stavu náklady na vytápění.
Vedle standardních předokenních hliníkových či plastových rolet
nabízí společnost HELLA i patentované rolety „denní světlo“ s průchodem denního světla v zavřeném stavu i s možností plného zatemnění.
Rolety Top Safe nabízejí certifikovanou bezpečnostní funkci.
Venkovní žaluzie s lamelami plochými lamelami C 50, 60, 80 a 100,
olemovanými lamelami C 65, 80 a Z a S 63 a 92 umožňují regulaci procházejícího světla do místnosti až do úplného domykání lamel Z a S.
Venkovní textilní rolety např. s textiliemi typu screen zajistí příjemné
zastínění, které umožní výhled do exteriéru.
Zvláštní kategorií je exteriérové zastínění zimních zahrad, markýzy
a sítě proti hmyzu, které je možno integrovat i do kazet předokenních rolet a pevné slunolamy.
Plisé 25 mm
Vertikální žaluzie typ „slope“
Roleta s textilií SilverScreen
Plisé 20 mm
Interiérová žaluzie 50 mm
24
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
Vestavné schránky HELLA trav –
funkční a opticky perfektní řešení
pro exteriérovou stínící techniku
Skříně předokenních rolet či krycí galerie venkovních žaluzií, i když
jsou lakovány v barvách podle architektonického návrhu, působí na
některých fasádách příliš technicky. Částečným řešením je použití
tzv. „podomítkových“ schránek například u předokenních rolet. Tyto
schránky umožňují zapuštění vlastní skříně pod omítku, ale nikoliv
již úplné zapuštění vodících lišt. Problematické je u nich také zabránění vzniku tepelných můstků ve vztahu k upevnění rámu okna.
Slabé stránky „podomítkových“ rolet vedly k vývoji nového řešení –
vestavných schránek HELLA trav.
Vestavné schránky HELLA trav splňují všechny požadavky stavební
fyziky (tepelně izolační vlastnosti) pro nízkoenergetické a pasivní
domy (hodnota od U = 0,19 W/m2*K podle tloušťky zdi) a svojí uni-
verzálností umožňují montáž jak roletových systémů (textilních
i hliníkových), tak i venkovních žaluzií, navíc i s možností kombinace
stínící techniky s navíjecí sítí proti hmyzu.
Kazetové překlady jsou vyráběny přesně na míru, pro každou tloušťku zdiva a pro téměř každý tvar okna, což dává svobodu při tvorbě
vzhledu fasády. Fasáda není narušována žádnými skříněmi, kovovými
galeriemi a vodícími lištami. Při šikmých a obloukových oknech jsou
do kazety montovány standardní výrobky, což může ušetřit investorům mnoho peněz. Pro arkýřová okna či jakýkoliv nestandardní
tvar oken nabízí HELLA trav řešení.
Revizní klapka s profilem s těsnícím kartáčkem je umístěna z venkovní strany. Její provedení umožňuje jednoduchou demontáž a dostatečný přístup k zamontovanému zařízení. Tím výrazně urychluje
a zjednodušuje servisní práce a opravy.
Překlady HELLA trav jsou vyvinuty a vyráběny výrobcem stínící techniky, z čehož vyplývá perfektní souhra překladu a vlastní stínící techniky.
HELLA trav
Roleta „denní světlo“
Venkovní žaluzie a slunolam
HELLA trav
Roleta v HELLA trav
Zastínění zimní zahrady
a venkovní žaluzie
Fasádní markýza
Výsuvná markýza
HELLA stínící technika s.r.o., Türkova 828, 149 00 Praha 4-Chodov
tel. 272 660 248, fax 272 765 275, e-mail: [email protected], www.hella-czech.cz
Pobočka: Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí
tel. 491 481 227, fax 491 481 116
Pobočka: Brněnská 1344, 665 01 Rosice u Brna
tel. 734 457 170
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
25
Jděte s dobou - usnadněte si svou práci unikátním
lisovacím systémem FRABOPRESS
FRABOPRESS
SOLARPRESS
Jediný lisovací měděný systém, který umožňuje použití
zároveň na PLYN a na VODU. Dvě různé barevné značky
(žlutá pro PLYN a modrá pro VODU) umístěné na těle
tvarovky odlišují a charakterizují tuto významnou inovaci.
Lisovací měděné tvarovky, ideální pro solární panely, se
speciálním zeleným O-kroužkem, který odolává vysokým
teplotám (krátkodobě až 250°C).SOLARPRESS je
označen exkluzivní zelenou značkou:
Konstrukční vlastnosti:
Rozměrová řada:
Profil tvarovky:
Konstrukce tvarovky:
12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 mm
Typ profilu používaný firmou Frabo (čelisti typu ,,V‘‘).
Tělo tvarovky FRABOPRESS je vyrobeno s velmi silnou tloušťkou stěny,
aby splňovalo požadavky v každé aplikaci.
Technická specifikace topení, voda, plyn dle STO:
Sanitární instalace/topení
Plyn
Max. provozní teplota
do 110°C
-20°C až +70°C
Max. provozní tlak
16 bar
5 bar
Technická specifikace solar:
Solární zařízení
Max. provozní teplota
200°C
Max. provozní tlak
6 bar
Výhody
• Snadná a rychlá instalace
• Vysoká hydraulická a mechanická těsnost
• Jediný těsnící O-kroužek vhodný jak pro plyn, tak pro vodu
• Možnost snížení skladových zásob o 50%
• Bezpečná instalace (nelze zaměnit vodu za plyn)
• Ušlechtilý a baktericidní materiál
• Masivní tvarovka s dvojitým zalisováním - ,,V‘‘ profil lisovacích čelistí
www.rubidea.cz I Krajinská 14/499 I 460 01 Liberec 1 I Infolinka: 800 555 599
PLOCH… SPRCHOV… VANI»KY KALDEWEI
PRO MONT¡Ž V ⁄ROVNI PODLAHY
‡ (VWHWLFNëDVSHNWäLURNëYëEĚUGHVLJQŢ
‡ 1HKUR]t]DNRSQXWtRKUDQXYDQLÿN\
‡ 9\QLNDMtFtK\JLHQLFNpYODVWQRVWLPP
VPDOWRYDQpRFHOL
‡ %H]SHÿQpGtN\VNYĚOpRGROQRVWLSURWL
SRGNORX]QXWt
‡ -HGQRGXFKi~GUæEDDYtFHYëKRGV~SUDYRX
3HUO(IIHNW
‡ -HGQRGXFKiDEH]SUREOpPRYiLQVWDODFH
V(65UiPHP
SUPERPLAN
ARRONDO
BELLEZZA
CORNEZZA
CONOFLAT
NOV¡ KOLEKCE TRENDOVÝCH MATNÝCH BAREV
3HUORYiäHGi
PDWQi
$QFRQDKQĚGi
PDWQi
3DVDGHQDäHGi
PDWQi
LADOPLAN
EDUY\SODWtQDYäHFKQ\SORFKpYDQLÿN\.$/'(:(,
&DWDQLDäHGi
PDWQi
Kaldewei CS, s.r.o.
Ohradní 61a
140 00 Praha 4
tel. +420 241 092 150 I fax +420 241 092 160 I e-mail: [email protected]
www.kaldewei.cz
DUSCHPLAN
&LW\DQWUDFLW
PDWQi
/iYRYĚÿHUQi
PDWQi
$UNWLFNiEtOi
PDWQi
Rozdílná barevnost povrchů fasád
s kontaktním zateplením
Z mnoha závad vyskytujících se na fasádách objektů s kontaktním zateplením se v poslední době dostává
do popředí i změna barevnosti jejich povrchů. Jedná se často o diskutabilní problém, neboť zrakové
vnímání jednotlivců nebývá jednotné a určit jednoznačně příčinu této vady bývá často komplikováno
nedostatkem průkazných materiálů. Navíc odstranění této závady je zpravidla spojeno s dalšími
finančními náklady, které zhotovitel nechce zvyšovat. Jeden takový případ rozdílného barevného odstínu
provedených fasád je předmětem tohoto příspěvku.
Popis posuzovaného problému
Připomínky k technologickému postupu zateplení
Posuzované fasády se vztahují k bytovému domu, sestávajícího ze tří
částí a dvou spojujících křídel. Části jsou šestipodlažní, situovány na
jih, a spojující křídlo je dvoupodlažní. Uprostřed spojujících křídel
jsou čtyřpodlažní bloky zahrnující dvoupodlažní nástavby. Charakteristickým rysem fasád jsou zaoblené balkony.
V bytovém domě jsou zabudovány různé typy zděných konstrukcí materiálově provedených jednak z keramických bloků Porotherm, keramzitobetonových bloků Liapor, pórobetonových bloků Ytong a z plných pálených
cihel. Obvodový plášť z několika typů sestává z následujících skladeb:
a) Vyzdívka obvodového pláště se zateplením:
vnitřní jednovrstvá omítka CEMIX ip20 tloušťky 15 mm,
zdivo z keramických bloků Porotherm 17,5 P + D,
tepelný izolant tloušťky 100 mm na bázi polystyrénu nebo
minerálních vláken,
tenkovrstvá probarvená silikátová omítka v celé tloušťce,
vyztužená perlinkou;
b) Železobetonový obvodový plášť se zateplením podle bodu a);
c) Vyzdívka obvodového pláště se zateplením a keramickým obkladem:
vnitřní jednovrstvá omítka CEMIX ip20 tloušťky 15 mm,
zdivo z keramických bloků Porotherm 36,5 P + D,
tepelný izolant tloušťky 80 mm na bázi polystyrénu nebo
minerálních vláken + zatmelení vyztužené sítí ze skelných
vláken (perlinkou),
keramický obklad z pásků lepených pružným tmelem;
d) Vyzdívka obvodového pláště se silikátovou omítkou:
vnitřní jednovrstvá omítka tloušťky 15 mm,
zdivo z keramických bloků Porotherm 36,5 P + D,
vápenocementová omítka tloušťky 15 mm,
přetmelení s vyztužením sítí ze skelných vláken,
tenkovrstvá probarvená silikátová omítka v celé tloušťce,
vyztužená perlinkou.
Podle zápisu dodavatele objektu ve stavebním deníku bylo na jaře
realizovaného roku vytýkáno dodavatelem zhotoviteli, že Orsil není
lepen celoplošně, což technická pravidla [2] nepřipouští. Dodavatel
opakovaně upozorňuje na setrvávající nerovnosti stěrky pod probarvenou tenkostěnnou omítkou. K dalším výhradám dodavatele patřilo:
perlinka není soudržná s izolačním podkladem a vyskytují
se v ní trhlinky,
nerovnosti byly sice částečně opraveny, stále však neodpovídají
ČSN a KZP,
chyby v položení perlinky: přesahy, v některých místech perlinka
zcela chybí.
Ostatní nosné konstrukce – stropy a schodiště jsou monolitické železobetonové. Příčky jsou zděné, vnější výplně (okna, balkonové dveře)
jsou plastová. Střechy jsou ploché jednoplášťové, balkony a lodžie
mají povrchovou vrstvu dlažbu. Nášlapná vrstva v jednotlivých místnostech je kladena na podkladní vrstvu mazaniny s mokrým technologickým procesem.
V rámci zateplení fasád je použit expandovaný pěnový polystyrén
lepený bodově po obvodě a uvnitř bodově a minerální desky s kolmými vlákny lepenými celoplošně. V kontaktním zateplovacím systému jsou použity následující výrobky, a to:
lepící hmota na silikátové bázi jak pro lepení desek
z expandovaného pěnového polystyrénu, tak pro provádění
vrchní vyztužené stěrky v zateplovacím souvrství,
rustikální syntetická pigmentovaná omítka pro exteriéry
i interiéry Fassadenputz s použitím tónovacích barev,
pigmentová základní barva na bázi styrolakrylátu k penetrování
vnitřních i vnějších minerálních podkladů,
krycí nátěr Fassadenfarbe je rovněž na bázi akrylátu.
30
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
V některých částech objektu byla podkladní stěrka nanášena na zateplené plochy za deštivého počasí. Krycí stěrka byla nanášena zhotovitelem po odstranění výše uvedených závad se souhlasem dodavatele. Dodatečné osazování parapetních plechů způsobilo opakované narušení celistvosti fasády vlivem zapuštění hmoždinek do
hloubky cca 20 mm, znečištění lepidlem a přetažení perlinkou.
Je třeba připomenout, že souběžně s natahováním vnější stěrky byly
strojně stříkány vnitřní omítky a uvnitř objektu byly pokládány pod
nášlapnými vrstvami anhydridové či betonové podkladní mazaniny.
Po celou dobu provádění vnitřních omítek a mazanin byla okna zakrytá fóliemi (podle zhotovitele min. po dobu 1 měsíce), avšak nelze
prokázat, zda objekt v této době byl větrán či nikoli.
Krycí tenkostěnná probarvená omítka ve stejné tloušťce 2 mm byla
nanášena za příznivého letního počasí min. 3 týdny od doby dokončení podkladní stěrky. Přibližně tři týdny po provedení finální probarvené stěrky nastal silný déšť, kdy zrno v probarvené omítce
nebylo ještě dostatečně vyzrálé a po ukončení deště se začaly v této
probarvené omítce, zejména oranžového odstínu, objevovat výraznější vybledlá místa především v okolí ostění, parapetních plechů
a balkonů. Tyto změny barev se vyskytovaly nejen na straně západní,
ale i na ostatních fasádách s jinou orientací. Z toho důvodu byl dodatečně (cca 3 měsíce po natažení finální stěrky) na probarvený povrch
fasád proveden krycí nátěr na bázi akrylátu bez penetračního nátěru.
Závady na povrchu fasád
Při prohlídce posuzovaného objektu byly zjištěny následující závady
v barevnosti světlých odstínů fasády:
a) část A:
a1) západní fasáda:
vybledlý pás pod parapetním plechem u okenního ostění (obr. 1),
barevné změny na povrchu pilíře mezi plastovým oknem
a zábradlím lodžie v levé polovině fasády,
a2) východní fasáda:
vybledlé pásy u okenního ostění vlevo od parabolické
televizní antény (obr. 2),
souvislý pás mezi plastovými okny a lodžiemi se změnami
barevného odstínu jak na okenním ostění, tak pod parapetním plechem;
1
2
3
1. Vybledlý pás pod parapetním plechem
u ostění západní fasády části A
2. Vybledlé pásy u okenního ostění vlevo
od parabolické televizní antény na východní
fasádě části A
3. Barevné změny pod plastovým oknem
a u okenního ostění vlevo od keramického
obkladu stěny na západní fasádě části B
4. Výrazně nažloutlé skvrny pod parapetním
plechem a na bočním styku tohoto plechu
s ostěním na západní fasádě části C
5. Změna barevného odstínu v místě přechodu
obloukové části do rovné plochy na jižní
fasádě křídla D
4
5
b) část B:
b1) barevné změny pod plastovým oknem a u okenního ostění
vlevo od keramického obkladu stěny na západní fasádě (obr. 3),
b2) vybledlé mapy na rohovém pilíři mezi plastovým oknem
a lodžií na východní fasádě pod stropem lodžie;
c) část C:
c1) západní fasáda:
výrazné nažloutlé skvrny pod parapetním plechem a na
bočním styku tohoto plechu s ostěním (obr. 4),
souvislý pás změněného barevného odstínu mezi plastovým oknem a lodžií pod jejím stropem,
c2) výrazná barevná plošná změna mezi dvěma plastovými okny
pod parapetními plechy na východní fasádě;
d) část D:
d1) jižní fasáda:
dobře rozeznatelné barevné změny pod parapetními plechy
v obloukové části,
změna barevného odstínu v místě přechodu obloukové
části do rovné plochy (obr. 5).
Vliv povrchových nátěrů na druh podkladu
Tenkovrstvé omítky používané v KZS lze rozdělit podle charakteru
použitého pojiva na tyto hlavní skupiny:
a) silikátové
b) silikonové a silikon-disperzní
c) disperzní
d) minerální
Silikátové a minerální omítkoviny mají minimální obsah organických
látek, silikonové omítky zase nejvíce odolávají srážkové vodě. Při
výběru povrchových nátěrů je nutno respektovat zásadu, že:
disperzní nátěry jsou vhodné pro disperzní omítku,
silikátové nátěry se mají aplikovat na podklad minerální
omítkoviny,
disperzně-silikátové nátěry lze doporučit pro všechny typy
omítkovin kromě silikonových,
silikonové nátěry jsou univerzální – jsou použitelné pro všechny
typy omítkovin.
Na základě technického předpisu [2] mají udržovací nátěry splňovat
tyto podmínky:
koeficient nasákavosti w ≤ 0,2 [kg.m-2.h-0,5],
ekvivalentní difuzní tloušťka (tj. tloušťka vrstvy vzduchu
se stejným difuzním odporem jako má tloušťka stěny z dané
hmoty) rd ≤ 0,7 m,
činitel světelného odrazu > 20 %.
Příčiny rozdílnosti barevných odstínů
na povrchu fasád a návrh sanace
Příčinu různorodosti odstínu v oranžové barvě finální stěrky nelze
jednoznačně stanovit, neboť na jejím vzniku se podílelo více faktorů.
Mezi ně patří:
1) vliv vlhkosti podkladu:
Tento vliv se projevuje několika formami:
a) Souběžně s natahováním probarvené omítky byly uvnitř
objektu pokládány pod nášlapnými vrstvami anhydridové
či betonové podkladní mazaniny při dlouhodobě uzavřených
a utěsněných oknech plastovou fólií. Navíc před tím již byly
prováděny stříkáním vnitřní omítky ve stejných uzavřených
podmínkách. Oba mokré procesy umožňují odpařování
značné množství vlhkosti (zejména u plastových oken
vysoká relativní vlhkost vnitřního vzduchu), která může
prostupovat propustným obvodovým pláštěm, neboť:
Porotherm je sám o sobě paropropustný,
tloušťka lepidla je zanedbatelná,
desky z minerálních vláken vykazují nízký difuzní odpor;
v místě s osazeným pěnovým polystyrénem byly
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
31
polystyrénové desky lepeny k podkladu převážně bodově,
což umožňuje snížení difuzního odporu,
tloušťka cca 2 mm podkladní stěrky nemůže zastavit
prostup vodních par;
b) Tím, že podle doložených fotosnímků barevné změny v oranžové probarvené stěrce převládají pod parapetními plechy
a v místech napojení na balkony, nelze vyloučit zvýšenou
vlhkost v důsledku:
montáže parapetních plechů po provedení již hotové
podkladní stěrky. To může mít za následek další vnesení
vlhkosti do předchozího více vysušeného podkladu
a nerovnoměrné rozložení vnitřní vlhkosti v podkladní
stěrce. Také zámečnické práce prováděné na balkonech
mohly mít obdobný účinek;
nedokonale provedených detailů oplechování (nelze
prokázat), které by dovolily stékání srážkové vody
po povrchu probarvené omítky;
2) vliv vlhkosti vnějšího prostředí:
Silný déšť, o němž je zmínka v oddíle 2 (Připomínky k technologickému postupu zateplení) v každém případě zvýšil vnitřní vlhkost
v probarvené omítce, takže není divu, že cca 3 týdny po provedení
krycí probarvené omítky byla na některých místech zjištěna vlhkost
50 – 80 %. To může způsobit zpomalení vysychání podkladu
a tudíž i nutnost prodlužování zrání zrn v probarvené omítce než
je obvyklé vytvrzování a zrání omítky v období 4 – 6 týdnů.
Tím, že probarvená stěrka již před krycím nátěrem vykazovala změnu
barevných odstínů, bylo by zajisté účelnější použít místo akrylátového nátěru sice dražší, ale špičkovou silikonovou barvu,
která vyhovuje díky své vodoodpudivosti i obtížnějším zátěžovým
podmínkám. Navíc akrylátový nátěr byl proveden bez penetrace,
čímž jeho účinnost vůči vlhkostním podmínkám byla oproti nátěru
s předchozí penetrací snížena.
Z předchozího rozboru vyplývá, že na opakované závady barevnosti
již nelze v žádném případě šetřit, a proto je třeba stávající akrylátový nátěr odstranit a nahradit jej univerzálním silikonovým
nátěrem s recepturou podle pokynů výrobce.
Závěr
Uvedená analýza nestejné barevnosti povrchových úprav fasád v posuzovaném bytovém domě dokazuje, že:
závady jsou způsobeny jednak nedodržováním technologických předpisů a nekázní a v průběhu provádění
strukturální probarvené stěrky a jejího podkladu,
aplikací vhodné penetrace pod použitý akrylátový nátěr
mohla být zvýšena hydrofobizace povrchu vůči vnější
vlhkosti,
opakovaným změnám v barevnosti povrchové úpravy
mohlo být zabráněno použitím vhodnějšího silikonového
nátěru.
DOC. ING. VÁCLAV KUPILÍK, CSC.
Literatura:
[1] Bednářová, P., Hynková, A.: Opravy fasád, zateplovaní systémy
a jejich druhotné vady, časopis Stavebnictví, 14, 2010, č.4, str. 22–26,
ISSN 1802-2030
[2] Technická pravidla, kritéria a směrnice CZB 2001(VKZS),
Cech pro zateplování budov
[3] Znalecký posudek č. 16/2008
Meziroční pokles produkce a zaměstnanosti pokračoval
V dubnu 2010 byla stavební produkce sezónně očištěná meziměsíčně vyšší o 4,8 %. Stavební produkce
klesla meziročně o 15,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,6 % stavebních povolení méně a jejich
orientační hodnota vzrostla o 45,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 1,6 % bytů více. Dokončeno bylo
o 18,4 % bytů více.
Stavební produkce v dubnu 2010 meziročně klesla ve stálých
cenách o 15,3 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů
byla v dubnu 2010 meziměsíčně vyšší o 4,8 %. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 15,5 % (příspěvek 10,5 procentního bodu)
a u produkce inženýrského stavitelství došlo k poklesu o 14,7 %
(příspěvek 4,8 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50
a více zaměstnanci ve stavebnictví se v dubnu 2010 meziročně snížil
o 4,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 1,3 % a činila 30 404 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v dubnu 2010 meziročně snížil o 3,6 %, stavební úřady jich vydaly 9 130. Na nové
stavby bylo vydáno 5 006 stavebních povolení (příspěvek -1,7 p.b.,
pokles o 3,1 %) a pro změny dokončených staveb 4 124 stavebních
povolení (příspěvek -1,9 p.b., pokles o 4,1 %).
Orientační hodnota staveb povolených v dubnu 2010 činila
37,4 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostla
o 45,9 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán růst orientační hodnoty stavebních povolení na 24,8 mld. Kč (příspěvek +31,9 p.b., růst
o 48,9 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby
v hodnotě 12,6 mld. Kč (příspěvek +14,0 p.b., růst o 40,2 %). Výrazný
32
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
růst orientační hodnoty povolených staveb byl důsledkem relativně
nízké srovnávací základny a také povolením finančně nákladných
staveb dopravní infrastruktury, výrobních budov a fotovoltaických
elektráren.
Počet zahájených bytů v dubnu 2010 vzrostl meziročně o 1,6 %
a dosáhl hodnoty 2 771 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných
domech meziročně klesl o 1,0 % (příspěvek -0,6 p.b.). Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 20,4 % (příspěvek +4,2
p.b.), což bylo zčásti ovlivněno nízkou srovnávací základnou dubna
2009, kdy počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 50 %.
Počet dokončených bytů v dubnu 2010 meziročně vzrostl o 18,4 %
a činil 2 891 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech
vzrostl o 9,7 % (příspěvek +4,5 p.b.), v domech bytových byl nárůst
o 0,8 % (příspěvek +0,3 p.b.).
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v březnu 2010
v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů
o 2,4 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 1,3 % a inženýrské stavitelství kleslo o 4,2 %.
Údaje za duben 2010 Eurostat zveřejní 17. 6. 2010.
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
VELETRHY
Stavební veletrhy Brno nejenom o úsporách energií
Hlavním tématem letošního ročníku Stavebních veletrhů Brno 2010 byly úspory energií, které se prolínaly
prakticky všemi expozicemi a byly diskutovány v rámci odborného doprovodného programu. Letos nově
se souběžně se Stavebními veletrhy Brno poprvé uskutečnil Mezinárodní veletrh bydlení MOBITEX.
Ukázalo se, že šlo o dobrý počin organizátorů, neboť toto spojení přispělo k rozvoji obchodních příležitostí.
Byl tak vytvořen ucelený komplex veletrhů, který obsahuje všechny obory stavebnictví, technického zařízení
budov a vše o nábytku a bydlení.
Důraz na problematiku úspory energií
Veletrh poskytl veškeré informace o úsporách energií, novým tématem na brněnském výstavišti byla Energie pro budoucnost. Akce
se zaměřila na malé, distribuované zdroje energie – solární, malé
vodní, větrné, kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie z biomasy. Odborníci hovořili i o legislativě v oblasti připojování distribuovaných zdrojů energie, o její kvalitě, ale též o koncepci Smart
Grids. Z hlediska energetiky se na výstavišti řešila také problematika
izolací, otvorových výplní, stavebních materiálů, dále systémů vytápění a sanitárních zařízení. Samostatnou kapitolu tvořilo získávání
energií pomocí tepelných čerpadel a solárních systémů.
Sympozium Mosty ukázalo cestu
k opravám mostních objektů
Třídenního Mezinárodního sympozia Mosty 2010 se zúčastnilo na
500 specialistů z Česka, Německa, Slovenska, Španělska, Švýcarska
a z USA. Odborníci hovořili o výstavbě, správě a údržbě mostních
objektů v ČR, o mostech v Evropě a ve světě apod. Předseda přípravného výboru sympozia Ing. Jiří Chládek, CSc. připomněl, že si
účastníci uvědomují zásadní význam mostů pro dopravní infrastrukturu, ale na druhé straně také to, že dluh naší společnosti vůči
mostům, zvláště na pozemních komunikacích, se dlouhodobě
zvyšuje. Významná část těchto mostů není v takovém stavebně technickém stavu, který by byl přijatelný pro jejich vlastníky, správce
a celou naši veřejnost. V rámci sympozia byly vyhlášeny výsledky
soutěže Mostní dílo 2008.
energie a navíc při jejich stavbě či rekonstrukcích mohou získat
peníze z dotačních titulů.
Zlaté medaile IBF a SHK
V rámci Stavebních veletrhů Brno 2010 byly slavnostně vyhlášeny
v novém pavilonu P vítězné exponáty, které obdržely Zlaté medaile
IBF 2010 a Zlaté medaile SHK 2010. Novinkou letošního ročníku byla
větší specifikace kategorií se zaměřením na zvýrazněné téma veletrhů – úspory energií. Soutěž je určena pro exponáty, které jsou vystaveny na mezinárodních stavebních veletrzích IBF a SHK.
Velký zájem návštěvníků
o nezávislá poradenská centra
Stavbou Jihomoravského kraje
je pavilon P brněnského výstaviště
I v letošním roce pokračoval projekt poradenských center pro návštěvníky, kde zájemci měli možnost konzultovat své problémy
a návrhy spojené se stavbou, rekonstrukcí, financováním nebo interiérem. V šesti centrech ve čtyřech pavilonech jim byli k dispozici
odborníci z řad stavebníků, podlahářů, instalatérů a topenářů, pasivních domů, bytových architektů a také ze Státního fondu životního prostředí. V tomto trendu budou Veletrhy Brno a.s. pokračovat.
Lidé začínají chápat potřebu objektů, v nichž je nízká spotřeba
Na Stavebních veletrzích Brno byly vyhlášeny výsledky soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2009. Jejím posláním je prezentace a propagace kvalitních výstupových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné
veřejnosti. Soutěž každoročně vyhlašuje Jihomoravské stavební
společenství při Svazu podnikatelů ve Stavebnictví v ČR pod záštitou
Jihomoravského kraje. V kategorii Stavby občanské vybavenosti
zvítězila stavba pavilon P na brněnském výstavišti.
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
33
/26/10
PSM –
stavební infozpravodaj
PSMCZ
ISSN 1802
-6907
2:09
PSMCZ
www.psm
cz.cz
stavební info
zpravodaj
ISSN 180
2-6
907
4 –2009
PM
Stránk
a 1
stavebn
Malof
krytin ormátová
www.p
smcz.c
z
í infozpr
avodaj
do ex a
podm trémních
ínek
Svitk
Tento časopis byl
ohodnocen 1 bodem
a byl zařazen
do celoživotního
vzdělávání členů ČKAIT
pro fal ové plec
hy
cované
krytin
Okap
y
ové
systém
y
Záruka
40
1 – 2010
PSMC
Z
ISSN
1802
-6907
staveb
ní info
zpravo
daj
let
www
.prefa
.com
Prefa
Alu
Pražsk miniumpro
á
tel. 281 16, 102 21 dukte s.r.o.
Pra
centra 017 110, fax ha 10
la@pre
fa.com . 281 017 101
Objednávka předplatného
Objednávám závazně časopis PSM – stavební infozpravodaj.
Předplatné na rok 2010 činí 440 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje 5 vydání včetně 1 dvojčísla.
Předplatné bude uhrazeno na účet č. 169310389/0800, VS = číslo faktury
jméno/příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
firma/IČO/DIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ulice/obec/PSČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon/fax/e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
datum / podpis (firemní razítko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www
.psm
cz.cz
Kontakt:
PSM CZ s.r.o.
Velflíkova 10
160 00 Praha 6
tel. 242 486 976
fax 242 486 979
[email protected]
www.psmcz.cz
2+3
– 2 01
0
Nové vydání právě vyšlo!
Odborná publikace, která slouží ke vzájemné informovanosti
Připravujeme IV. ročník 2010 | 2011 – tištěná publikace + CD + internet
Adresář projektantů, stavebních firem, bytových družstev a úřadů
Přehled stavebních materiálů, systémů a technologií podle oborů
Nová rubrika: ZELENÁ ÚSPORÁM
PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, tel. 242 486 976, fax 242 486 979, [email protected], www.psmcz.cz
VZDĚLÁVÁNÍ
Plán seminářů na druhé pololetí 2010
více informací a pozvánky na semináře na www.psmcz.cz
2. 9.
Č. Budějovice Gerbera Budvar Aréna Vytápění a moderní ekologická vytápěcí technika
2. 9.
Brno BVV, Pavilon A3
Otvorové výplně a fasádní systémy, fasádní prvky, tepelné zvukové a protipožární izolace
3. 9.
Praha Hospodářská komora
Podpora opatření využívající alternativních zdrojů energie a jejich využití v praxi.
Biomasa a její využití při vytápění domácností (solární energie, fotovoltaické systémy,
biomasa, tepelná čerpadla)
7. 9.
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
Dřevostavby – výroba konstrukčních systémů a plášťů, systémy technologií
dřevostaveb
8. 9.
Hradec Králové ALDIS
Vytápění a moderní ekologická vytápěcí technika
8. 9.
Olomouc Regionální centrum
Zelená úsporám – Program NOVÝ PANEL: rekonstrukce rodinných a bytových domů
a domů postavených panelovou technologií
9. 9.
Jihlava Hotel Gustav Mahler
Střechy a střešní konstrukce (světlíky, okapy, krovy, izolace, zateplení), konstrukce
stěn vč. otvorových výplní (okna, vrata, brány), podlahové konstrukce
14. 9.
Liberec Grandhotel Zlatý lev
Střechy a střešní konstrukce (světlíky, okapy, krovy, izolace, zateplení), konstrukce
stěn vč. otvorových výplní (okna, vrata, brány), podlahové konstrukce
15. 9.
Zlín Hotel Moskva
IV. ročník celostátní prezentace předních firem s výstavou –
představení nových a moderních stavebních materiálů v ČR
16. 9.
Plzeň Konf. centrum SECESE
Průkaz energetické náročnosti budov v roce 2010: materiály, systémy, technologie
ovlivňující energetické hodnocení budov – zděný stěnový systém, podlahové a stropní
konstrukce, tepelná izolace
16. 9.
Ostrava Hotel Harmony
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy,
ČOV, řešení rozvodů vody a odpadních vod, betonové a zpevňovací prvky, řešení
protipovodňového opatření
21. 9.
Pardubice Hotel Labe
Stavební technologie, systémy pro hrubou stavbu, systémy opěrných zdí, stavební
chemie – odstraňování vad a poruch
23. 9.
Praha Hospodářská komora
Průkaz energetické náročnosti budov v roce 2010: materiály, systémy, technologie
ovlivňující energetické hodnocení budov – zděný stěnový systém, podlahové a stropní
konstrukce, tepelná izolace
29. 9.
Most Hotel Cascade
Kompletní stavební systémy, obvodové pláště, zateplovací systémy pro rodinné
a bytové domy
30. 9.
Hradec Králové ALDIS
Požárně bezpečnostní řešení staveb a konstrukcí – skladby obvodových plášťů
z požárního hlediska, požární ochrana, protipožární nátěry, požární problematika
včetně dřevostaveb, zateplování budov
30. 9.
Brno BVV, Pavilon A3
Podpora opatření využívající alternativních zdrojů energie a jejich využití v praxi.
Biomasa a její využití při vytápění domácností – solární energie, fotovoltaické
systémy, biomasa, tepelná čerpadla
4. 10.
ČVUT Praha
III. ročník specializované výstavy pro studenty na ČVUT v Praze
5. 10.
5. 10.
Č. Budějovice Gerbera Budvar Aréna Zelená úsporám – Program NOVÝ PANEL: rekonstrukce rodinných a bytových domů
a domů postavených panelovou technologií
7. 10.
Pardubice Hotel Labe
Otvorové výplně a fasádní systémy, fasádní prvky, tepelné zvukové a protipožární izolace
7. 10.
Jihlava Hotel Gustav Mahler
Vytápění a moderní ekologická vytápěcí technika
Kladno Hotel Kladno
Stavební technologie, systémy pro hrubou stavbu, systémy opěrných zdí, stavební
12. 10.
chemie odstraňování vad a poruch
13. 10.
Olomouc Regionální centrum
Průkaz energetické náročnosti budov v roce 2010: materiály, systémy, technologie
ovlivňující energetické hodnocení budov – zděný stěnový systém, podlahové a stropní
konstrukce, tepelná izolace
36
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
14. 10.
Plzeň Konf. centrum SECESE
IX. ročník celostátní prezentace předních firem s výstavou –
představení nových a moderních stavebních materiálů v ČR
14. 10.
Brno Národní stavební centrum
Požárně bezpečnostní řešení staveb a konstrukcí – skladby obvodových plášťů
z požárního hlediska, požární ochrana, protipožární nátěry, požární problematika
včetně dřevostaveb, zateplování budov
19. 10.
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
Stavební technologie, systémy pro hrubou stavbu, systémy opěrných zdí, stavební
chemie – odstraňování vad a poruch
21. 10.
Praha Hospodářská komora
Vytápění a moderní ekologická vytápěcí technika
21. 10.
Ostrava Hotel Harmony
Průkaz energetické náročnosti budov v roce 2010: materiály, systémy, technologie
ovlivňující energetické hodnocení budov – zděný stěnový systém, podlahové a stropní
konstrukce, tepelná izolace
26. 10.
Hradec Králové ALDIS
IX. ročník celostátní prezentace předních firem s výstavou –
představení nových a moderních stavebních materiálů v ČR
2. 11.
Č. Budějovice Gerbera Budvar Aréna Otvorové výplně a fasádní systémy, fasádní prvky, tepelné zvukové a protipožární izolace
2. 11.
Brno BVV, Pavilon A3
Lehké stavební konstrukce – konstrukce stěn s použitím přírodních materiálů
4. 11.
Plzeň Konf. centrum SECESE
Stavební technologie, systémy pro hrubou stavbu, systémy opěrných zdí, stavební
chemie – odstraňování vad a poruch
4. 11.
Jihlava Hotel Gustav Mahler
9. 11.
Zlín Hotel Moskva
Zelená úsporám – Program NOVÝ PANEL: rekonstrukce rodinných a bytových domů
a domů postavených panelovou technologií
Zelená úsporám – Program NOVÝ PANEL: rekonstrukce rodinných a bytových domů
a domů postavených panelovou technologií
10. 11.
Praha Masarykova kolej
XI. ročník celostátní prezentace předních firem s výstavou –
představení nových a moderních stavebních materiálů v ČR
11. 11.
Praha Masarykova kolej
XI. ročník celostátní prezentace předních firem s výstavou –
představení nových a moderních stavebních materiálů v ČR
10. 11.
Ostrava Hotel Harmony
Vytápění a moderní ekologická vytápěcí technika
18. 11.
Olomouc Regionální centrum
Střechy a střešní konstrukce (světlíky, okapy, krovy, izolace, zateplení), konstrukce
stěn vč. otvorových výplní (okna, vrata, brány), podlahové konstrukce
25. 11.
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
Podpora opatření využívající alternativních zdrojů energie a jejich využití v praxi.
Biomasa a její využití při vytápění domácností (solární energie, fotovoltaické systémy,
biomasa, tepelná čerpadla)
25. 11.
Brno BVV, Pavilon A3
Kompletní stavební systémy, obvodové pláště, zateplovací systémy pro rodinné
a bytové domy
30. 11.
Pardubice Hotel Labe
Zelená úsporám – Program NOVÝ PANEL: rekonstrukce rodinných a bytových domů
a domů postavených panelovou technologií
2. 12.
Č. Budějovice Gerbera Budvar Aréna Požárně bezpečnostní řešení staveb a konstrukcí – skladby obvodových plášťů
z požárního hlediska, požární ochrana, protipožární nátěry, požární problematika
včetně dřevostaveb, zateplování budov
2. 12.
Jihlava Hotel Gustav Mahler
Průkaz energetické náročnosti budov v roce 2010: materiály, systémy, technologie
ovlivňující energetické hodnocení budov – zděný stěnový systém, podlahové a stropní
konstrukce, tepelná izolace
7. 12.
Plzeň Konf. centrum SECESE
Otvorové výplně a fasádní systémy, fasádní prvky, tepelné zvukové a protipožární izolace
9. 12.
Praha Hospodářská komora
Požárně bezpečnostní řešení staveb a konstrukcí – skladby obvodových plášťů
z požárního hlediska, požární ochrana, protipožární nátěry, požární problematika
včetně dřevostaveb, zateplování budov
9. 12.
Brno Národní stavební centrum
Dřevostavby – výroba konstrukčních systémů a plášťů, systémy technologií
dřevostaveb
14. 12.
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
Kompletní stavební systémy, obvodové pláště, zateplovací systémy pro rodinné
a bytové domy
PSM stavební infozpravodaj 4 | 2010
37
VIPA CZ s.r.o.
6\VWpPPČĜHQtDYêSRþWX~KUDG\]DY\WiSČQt
Vícesnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio
Elektronický indikátor VIPA EC Radio přináší zcela nový způsob odečtu náměrů
indikátorů VIPA.
Po celou histori indikátorů VIPA byl kladen důraz na objektivní náměr indikátoru, který je
hlavním údajem pro spravedlivé rozdělení nákladů za vytápění.
V minulosti jsme kladli důraz na „Víme co měříme“,
nyní umíme odpovědět na otázku „Jak to přeneseme?“.
„Víme co měříme“
Indikátory VIPA dlouhodobě přinášely jedny z nejobjektivnějších
náměrů mezi všemy druhy indikátorů.
„Jak to přeneseme?“
Indikátor používá nový oboustranný komunikační protokol
Tato komunikace je realizována na frekvenci 868MHz vysílacím
výkonem 10mW.
.
Přínosy
t ÞTQPSBǏBTVOFOÓOVUOÈQDzÓUPNOPTUVäJWBUFMǾKFEOPUMJWâDICZUǾ
t WZMPVǏFOÓDIZC[QǾTPCFOâDISVǏOÓN[QSBDPWÈOÓNOBNǔDzFOâDIÞEBKǾ
t [SZDIMFOÓ[QSBDPWÈOÓOBNǔDzFOâDIIPEOPU
t QMOǔLPOUSPMPWBUFMOâPEFǏFUCF[NPäOPTUJ[ÈTBIVPEFǏJUBUFMF
Kompatibilní zařízení
Komunikační protokol indikátorů VIPA EC Radio je shodný
s vodoměry Kaden, tím je umožněno měřený objekt vybavit také
vodoměry, které umožňují rádiový odečet.
Elektronický vodoměr KADEN typu S 060 a S 65 s rádiovým
odečtem je jednovtokový suchoběžný kompaktní vodoměr pro
trvalý průtok studené popř. teplé vody 1,6m3/h do maximálního
průtoku 2m3/h s elektronickým počitadlem s funkcí pro snímání,
zobrazování a rádiovou komunikaci.
IO
D
Á
R
Á
M
Ě
N
Č
KONE
SMYSL
www.vipa.cz
VIPA CZ s.r.o., Kadlická 20, 460 15 Liberec 15
tel.: +420 482 750 457 - 8
PSMCZ
PREZENTACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
pořadatel odborných seminářů pro členy ČKAIT
v rámci celoživotního vzdělávání
prezentace na konkrétních stavbách
odborné semináře a firemní dny v České republice
a ve Slovenské republice ve spolupráci se SKSI, SZSI, SZPS
osobní kontakt s projektanty, architekty, ale i další odbornou veřejností
spolupráce s IC ČKAIT, ČSSI a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR
NEJÚČINNĚJŠÍ FORMA
MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
vydavatel publikací PROJEKTANTI – PROJEKTOVÁNÍ
NOVINKY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V PROJEKTECH
organizujeme výstavy pro studenty na ČVUT, VUT, VŠB
prezentace na elektronických médiích
PSMCZ
6907
ISSN 1802-
cz.cz
www.psm
10
2+ 3– 20
j
fozpravoda
stavební in
A
1
@
i
@
vydavatel časopisu PSM – STAVEBNÍ INFOZPRAVODAJ
vydavatel STAVEBNÍHO KATALOGU LOG firem na českém trhu
direct mail na 16 000 aktivních adres
www.psmcz.cz
PSM CZ, s.r.o. Velflíkova 10, 160 00 Praha 6
tel. +420 242 486 976, fax +420 242 486 979, [email protected], www.psmcz.cz
zastoupení Brno: PSM CZ, s.r.o. Cejl 20, 602 00 Brno
tel. +420 545 117 433, fax +420 545 117 434, [email protected], www.psmcz.cz
P¤IPRAVUJEME
V¯STAVU STAVEBNÍCH MATERIÁLÒ
NA âVUT
4. - 5. 10. 2010
3. ročník specializované výstavy pro studenty
pod zá‰titou dûkana Fakulty stavební a dûkana Fakulty architektury
Prezentace stavebních materiálů
www.psmcz.cz

Podobné dokumenty

obal 1+hrbet:obal 1

obal 1+hrbet:obal 1 STAVEBNÍ MATERIÁLY, STROPNÍ KONSTRUKCE A STAVEBNÍ PRVKY

Více

nicolas perrin - Czech TOP 100

nicolas perrin - Czech TOP 100 na svých místech. Dovolené končí, opět se dovolám toho, koho volám, maily se mi nevracejí s poznámkou „Odpověď v nepřítomnosti. Budu za čtrnáct dní, v nutných případech se obraťte na...“ Protože ne...

Více

Kamélie - rájecký fenomén

Kamélie - rájecký fenomén známé pověsti o Macoše, Propadání, o Vancourech, Kojálovském, o studánce u Budkovana, o jelenu s bílým křížem mezi parohy, o zakopeckém pokladu, o zabitém v Rakovci, ale málo je známá pověst O král...

Více

- Fermacell

- Fermacell republiky, a valná hromada v únoru letošního roku rozšířila toto profesní sdružení na Cech suché výstavby České republiky, o.s. Nyní tvoří členskou základnu 83 členů a jedním z členů je od února le...

Více

6/2011

6/2011 PSM – stavební infozpravodaj 6 | 2011, 11. ročník. Šéfredaktor: Alena Jančová. Redakční rada: Marie Báčová (IC ČKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební ČVUT), Zdeněk Mirvald (jednate...

Více

fermacell 2 e 22

fermacell 2 e 22 Obzvláště těžké předměty, např. klavíry, akvária, koupelnové vany musejí být v plánech. Při vzdálenosti vzájemného bodového zatížení větší 500 mm je možné povolené bodové zatížení celé plochy. ...

Více