PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 102164-3

Transkript

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 102164-3
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
RADY (EU) č. 305/2011
č.
1
Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
2
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli
jiný prvek umožňující identifikaci stavebních
výrobků podle čl. 11 odst. 4:
3
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití
stavebního výrobku v souladu s příslušnou
harmonizovanou technickou specifikací
podle předpokladu výrobce:
4
Jméno, firma nebo registrovaná
obchodní známka a kontaktní adresa
výrobce podle čl. 11 odst. 5:
5
Případně jméno a kontaktní adresa
zplnomocněného zástupce, jehož plná moc
se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:
6
Systém nebo systémy posuzování a
ověřování stálosti vlastností stavebních
výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
7
102164-3-2
Version 3-2
FOALBIT AL S40
Číslo šarže: viz. obal výrobku
platná od
1.1.2015
Asfaltový pás proti vlhkosti a do izolace proti tlakové vodě
FOALBIT AL S40
Icopal Vedag CZ s. r. o.
Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8
Česká republika
není relevantní
systém 2+
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná
norma:
Notifikovaná osoba na certifikátu řízení výroby Bodycompany č. 0120 vykonala počáteční inspekci výrobního závodu a systému řízení
výroby a předběžný dohled nad systémem řízení výroby a posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydala certifikát shody
systému řízení výroby. (GB14/92356)
()
()
8
V případě prohlášení o vlastnostech
týkajících se stavebního výrobku, pro který
bylo vydáno evropské technické
posouzení:
není relevantní
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
RADY (EU) č. 305/2011
9
Vlastnosti uvedené v prohlášení
Základní charakteristiky
Reakce na oheň
Vlastnost
třída E
Vodotěsnost
Harmonizované
technické
specifikace
2 kPa
Pevnost v tahu podélná
600 +200/-200 N/50 mm
Pevnost v tahu příčná
500 +200/-200 N/50 mm
Protažení podélné
4 +2/-2 %
Protažení příčné
4 +2/-2 %
Odolnost proti statickému zatížení metoda B
NPD
Odolnost proti nárazu metoda A
NPD
Odolnost proti protrhávání
NPD
Smyková odolnost ve spojích
NPD
Trvanlivost - vodotěsnost po umělém stárnutí
2 kPa
Trvanlivost - vodotěsnost po vlivu chemikálií
NPD
Ohebnost za nízkých teplot
EN 13969:2004/
A1:2006
0 °C
Nebezpečné látky
poznámka 1 a 2
Poznámka 1: tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet
Poznámka 2: Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití
Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek
splňuje:
není relevantní
10
Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Praha 8
1.1.2015 13:11:08
dd/mm/yyyy
(podpis)

Podobné dokumenty

Prohlášení o vlastnostech - WULKAN CI-eko 160

Prohlášení o vlastnostech - WULKAN CI-eko 160 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH RADY (EU) č. 305/2011

Více

První republika ve světle korespondence T. G. Masaryka a Edvarda

První republika ve světle korespondence T. G. Masaryka a Edvarda První republika ve světle korespondence T. G. Masaryka a Edvarda Beneše The First Republic in the Light of the Letters of T. G. Masaryk and Edvard Beneš GA ČR 410/10/0544 řešitelka: PhDr. Dagmar Há...

Více

125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov KVALITA VZDUCHU

125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov KVALITA VZDUCHU Vnímaná kvalita vzduchu Subjektivní hodnocení – skupina porotců • Individuální posouzení • Ihned po expozici • 15 s, neadaptovaný • Kontinuální stupnice přijatelnosti (Continuous acceptability sca...

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH TERANAP 431 TP EN

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH TERANAP 431 TP EN Trvanlivost dle EN 1296: vodotěsnost

Více

mfx monarplan fm 15 - INTEG

mfx monarplan fm 15 - INTEG Výrobek odpovídá požadavkům ČSN EN 13956 – Hydroizolační pásy a folie – Plastové a pryžové pásy a folie pro hydroizolaci střech. Certifikace : EN 13956 1349- CPD – 066

Více

prohlášení o vlastnostech dop 13-cl-301

prohlášení o vlastnostech dop 13-cl-301 Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Více

DDE difúze Liste

DDE difúze Liste Jsou-li uvedeny 2 hodnoty pro dané vlastnosti, první hodnota je pro podélný směr a druhá hodnota je pro příčný směr. Průměrné hodnoty jsou odvozeny od standardních testů a podléhají obvyklým druhům...

Více