Závodní pravidla jachtingu 2009 - 2012

Komentáře

Transkript

Závodní pravidla jachtingu 2009 - 2012
ZÁVODNÍ
PRAVIDLA
JACHTINGU
2009–2012
Vydal: Český svaz jachtingu
Překlad z anglického originálu „The Racing rules of sailing for 2009 - 2012“
OBSAH
ZNAMENÍ ZÁVODU
5
Úvod
9
ZÁKLADNÍ PRINCIP
13
ČÁST 1 – ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
15
ČÁST 2 – POTKÁVÁNÍ LODÍ
19
ČÁST 3 – ŘÍZENÍ ZÁVODU
31
ČÁST 4 – DALŠÍ POŽADAVKY PŘI ZÁVODĚNÍ
43
ČÁST 5 – PROTESTY, NÁPRAVA, PROJEDNÁVÁNí, HRUBÉ JEDNÁNí A ODVOLÁNí
55
ČÁST 6 – PŘIHLÁŠENÍ A KVALIFIKACE
77
ČÁST 7 – ORGANIZACE ZÁVODU
81
DODATEK A – BODOVÁNÍ 89
DODATEK B – ZÁVODNÍ PRAVIDLA PRO WINDSURFING
97
DODATEK C – Závodní pravidla souboje (MATCH RACING) 125
DODATEK D – PRAVIDLA PRO ZÁVOD DRUŽSTEV
147
DODATEK E – ZÁVODNÍ PRAVIDLA PRO RÁDIEM ŘÍZENÉ LODĚ
157
DODatEK F – PROCEDURY PRO ODVOLÁNÍ A ŽÁDOSTI
173
DODATEK G – IDENTIFIKACE NA PLACHTÁCH
177
DODATEK H – VÁŽENÍ ODĚVU A VÝSTROJE
187
DODATEK J – VYPSÁNÍ ZÁVODU A PLACHETNÍ SMĚRNICE
189
DODATEK K – pRŮVODCE VYPSÁNÍM ZÁVODU
197
DODATEK L – PRŮVODCE PLACHETNÍMI SMĚRNICEMI
213
DODATEK M – DOPORUČENÍ PRO PROTESTNÍ KOMISI
249
DODATEK N – MEZINÁRODNÍ JURY
259
DODATEK P – Speciální postupy pro pravidlO 42 263
DEFINICE
271
RACE SIGNALS
The meanings of visual and sound signals are stated below. An arrow pointing up or
down (↑ ↓) means that a visual signal is displayed or removed. A dot ( • ) means a
sound; five short dashes (– – – – –) mean repetitive sounds; a long dash (—) means
a long sound. When a visual signal is displayed over a class flag, the signal applies
only to that class.
Postponement Signals
AP Races not started are
postponed. The warning signal
will be made 1 minute after
removal unless at that time
the race is postponed again or
abandoned. AP over H Races not
started are postponed.
Further signals ashore.
AP over A Races not
started are postponed. No
more racing today.
Pennant 1
Pennant 2
Pennant 3
Pennant 4
Pennant 5
Pennant 6
AP over a numeral pennant 1–6 Postponement of 1–6 hours from the scheduled
starting time.
Abandonment Signals
13
N All races that have started
are abandoned.
Return to the starting area. The
warning signal will be made 1 N over H All races are
minute after removal unless at abandoned. Further signals
that time the race is abandoned ashore.
again or postponed.
N over A All races are
abandoned. No more
racing today.
ZNAMENÍ ZÁVODU
Význam vizuálních a zvukových znamení je stanoven níže. Šipky nahoru nebo
dolů (↑ ↓) znamenají, že vizuální znamení je vyvěšeno nebo spuštěno. Tečka ( • )
znamená zvuk; pět krátkých čárek (-----) znamená opakované zvuky; dlouhá čárka
(—) znamená dlouhý zvuk. Pokud je vizuální znamení vztyčeno nad vlajkou třídy,
platí znamení pouze pro tuto třídu.
ZNAMENÍ ODKLADU
AP Nestartované rozjížďky
jsou odloženy. Vyzývací
znamení bude dáno 1 minutu
po spuštění, pokud v tomto
okamžiku není rozjížďka opět
odložena nebo přerušena.
AP nad H Neodstartované
rozjížďky jsou odloženy.
Další znamení na břehu.
AP nad A
Neodstartované rozjížďky
jsou odloženy. Tento den
se více nezávodí.
Vlajka 1
Vlajka 2
Vlajka 3
Vlajka 4
Vlajka 5
Vlajka 6
AP nad vlajkou číslice 1 – 6 Odklad o 1 - 6 hodin od plánovaného času startu.
ZNAMENÍ PŘERUŠENÍ
13
N Všechny odstartované
rozjížďky jsou pozastaveny.
Návrat do startovního
prostoru. Vyzývací znamení
bude dáno 1 minutu po
spuštění, pokud v tomto
okamžiku rozjížďka není opět
přerušena nebo odložena.
N nad H Všechny
rozjížďky jsou přerušeny.
Další znamení na břehu.
N nad A Všechny
rozjížďky jsou přerušeny.
Tento den se více nezávodí.
Preparatory Signals
P Preparatory
signal.
I Rule 30.1 is in
effect.
Z Rule 30.2 is in
effect.
Recall Signals
Black flag. Rule
30.3 is in effect.
Shortened Course
X Individual recall.
First Substitute General
recall. The warning signal
will be made 1 minute after
removal.
S The course has been
shortened. Rule 32.2 is in
effect.
Changing the Next Leg
C The position of
the next mark has
been changed:
to starboard;
to port;
to decrease the
length of the
leg;
to increase
the length of
the leg.
Other Signals
(no sound)
L Ashore: A notice
to competitors has
been posted.
Afloat: Come within
hail or follow this
boat.
M The object
Y Wear a personal
displaying this signal flotation device.
replaces a missing
mark.
Blue flag or shape.
This race committee
boat is in
position at the
finishing line.
PŘÍPRAVNÁ ZNAMENÍ
P přípravné
znamení
I platí pravidlo
30.1
Z platí pravidlo
30.2
Černá vlajka
platí pravidlo 30.3
ZNAMENÍ PRO ODVOLÁNÍ
ZKRÁCENÁ DRÁHA
X Individuální odvolání. První opakovač Všeobecné
odvolání. Vyzývací znamení
bude dáno 1 minutu po
spuštění.
S Dráha byla zkrácena.
Pravidlo 32.2. nabylo
účinnosti.
ZMĚNA DALŠÍHO ÚSEKU
C Pozice další
značky byla změněna:
doprava;
doleva;
zkrácena délka
úseku;
prodloužena
délka úseku.
OSTATNÍ ZNAMENÍ
L Na břehu:
Byla zveřejněna
vyhláška pro
závodníky.
Na vodě: Připluj
na doslech nebo
následuj tento člun.
M Objekt s touto
vlajkou nahrazuje
chybějící značku.
Y Oblečte
osobní záchranné
prostředky.
Modrá vlajka nebo
plamenec. Tento člun
závodní komise je v
pozici na cílové čáře.
INTRODUCTION
The Racing Rules of Sailing includes two main sections. The first, Parts 1–7, contains
rules that affect all competitors. The second, Appendices A–P, provides details of
rules, rules that apply to particular kinds of racing, and rules that affect only a small
number of competitors or officials.
Revision The racing rules are revised and published every four years by the
International Sailing Federation (ISAF), the inter­national authority for the sport.
This edition becomes effective on 1 January 2009 except that for an event beginning
in 2008 the date may be postponed by the notice of race and sailing instructions.
Marginal markings indicate important changes to Parts 1–7 and the Definitions of
the 2005–2008 edition. No changes are contemplated before 2013, but any changes
determined to be urgent before then will be announced through national authorities
and posted on the ISAF website (www.sailing.org).
ISAF Codes The ISAF Eligibility, Advertising, Anti-Doping and Sailor Classification
Codes (Regulations 19, 20, 21 and 22) are referred to in the definition Rule but
are not included in this book because they can be changed at any time. The most
recent versions of the codes are available on the ISAF website; new versions will be
announced through national authorities.
Cases and Calls The ISAF publishes interpretations of the racing rules in The
Case Book for 2009–2012 and recognizes them as authoritative interpretations and
explanations of the rules. It also publishes The Call Book for Match Racing for
2009–2012 and The Call Book for Team Racing for 2009–2012, and it recognizes
them as authoritative only for umpired match or team racing. These publications are
available on the ISAF website.
Terminology A term used in the sense stated in the Definitions is printed in
italics or, in preambles, in bold italics (for example, racing and racing). ‘Racing
rule’ means a rule in The Racing Rules of Sailing. ‘Boat’ means a sailboat
and the crew on board. ‘Race committee’ includes any person or committee
performing a race committee function. A ‘change’ to a rule includes an addition
to it or deletion of all or part of it. ‘National authority’ means an ISAF member
national authority. Other words and terms are used in the sense ordinarily
understood in nautical or general use.
Úvod
Závodní pravidla jachtingu obsahují dva hlavní oddíly. První, části 1–7, obsahuje
pravidla, která ovlivňují všechny závodníky. Druhá, Dodatky A–P, poskytují detaily
pravidel, které platí pro konkrétní druhy závodů a které se týkají pouze malého počtu
závodníků nebo funkcionářů.
Revize: Závodní pravidla jachtingu jsou Mezinárodní jachetní federací (ISAF),
mezinárodním svazem pro sport revidována a publikována každé čtyři roky. Toto
vydání vstupuje v platnost 1. ledna 2009 mimo závodů, které začínají již v roce
2008, kde datum platnosti může být posunuto vypsáním závodu a plachetními
směrnicemi. Značky po stranách textu ukazují významné změny v částech 1-7
a v definicích oproti edici pravidel 2005-2008. Před rokem 2013 nejsou plánovány
žádné změny, ale pokud budou stanoveny jako naléhavé, mohou být před tímto
datem oznámeny cestou národních svazů a zveřejněny na webových stránkách ISAF
(www.sailing.org).
Kodexy ISAF: Kodex oprávnění, reklamní kodex, antidopingový kodex a kodex
klasifikace jachtařů (ISAF Směrnice 19, 20, 21 a 22) jsou zmíněny v definici
pravidla, ale nejsou zahrnuty do této knihy, protože mohou být změněny kdykoliv.
Aktuální verze kodexů jsou k dispozici na webových stránkách ISAF; nové verze
budou oznámeny cestou národních svazů.
Případy: ISAF vydává interpretaci závodních pravidel v Knize případů 2009–2012
a uznává je jako autorizovaný výklad a vysvětlení pravidel. Vydává také Knihu
případů pro souboj 2009–2012 a Knihu případů pro závod družstev 2009–2012
a uznává je jako autorizované pouze pro rozhodování souboje nebo závodu družstev.
Tyto publikace jsou k dispozici na webových stránkách ISAF.
Terminologie: Výrazy užité ve smyslu stanoveném v Definicích jsou tištěny kurzívou
nebo v preambulích tučnou kurzívou (např. závodit a závodit). „Závodní pravidlo“
znamená pravidlo v Závodních pravidlech jachtingu. „Loď“ znamená plachetnici
a posádku na palubě. „Závodní komise“ zahrnuje jakoukoliv osobu nebo komisi
vykonávající funkci závodní komise. „Změna“ pravidla zahrnuje jeho rozšíření,
zrušení celého pravidla nebo jeho části. „Národní svaz“ znamená členský národní
svaz ISAFu. Další slova a výrazy jsou užity ve významu obvykle srozumitelném
v nautickém nebo všeobecném použití.
Appendices When the rules of an appendix apply, they take precedence over any
conflicting rules in Parts 1–7 and the Definitions. Each appendix is identified by a
letter. A reference to a rule in an appendix will contain the letter and the rule number
(for example, ‘rule A1’). There is no Appendix I or O.
Changes to the Rules The prescriptions of a national authority, class rules or the
sailing instructions may change a racing rule only as permitted in rule 86.
Changes to National Authority Prescriptions A national authority may restrict
changes to its prescriptions as provided in rule 88.2.
10
Dodatky: Když platí pravidla některého dodatku, mají přednost před jakýmikoliv
pravidly částí 1–7 a definicemi, které jsou s ním v rozporu. Každý dodatek je
identifikován písmenem. Odkaz na pravidlo dodatku bude obsahovat písmeno
dodatku a číslo pravidla (např. „pravidlo A1“). Dodatky I a O neexistují.
Změny pravidel: Předpisy národního svazu, pravidla tříd nebo plachetní směrnice
mohou měnit závodní pravidla pouze jak je povoleno pravidlem 86.
Změny předpisů národního svazu: Národní svaz může omezit změny svých
předpisů tak, jak je určeno v pravidle 88.2.
11
BASIC PRINCIPLE
SPORTSMANSHIP AND THE RULES
Competitors in the sport of sailing are governed by a body of rules that they are
expected to follow and enforce. A fundamental principle of sportsmanship is that
when competitors break a rule they will promptly take a penalty, which may be to
retire.
12
ZÁKLADNÍ PRINCIP
Sportovní chování a pravidla
Závodníci v jachtingu podléhají souboru pravidel a očekává se od nich, že se jimi
budou řídit a uplatňovat je. Základem sportovního chování je, že když závodníci
poruší pravidlo, tak bez prodlení přijmou trest, kterým může být vzdání.
13
PART 1
1
1.1
FUNDAMENTAL RULES
SAFETY
Helping Those in Danger
A boat or competitor shall give all possible help to any person or vessel in
danger.
1.2
Life-Saving Equipment and Personal Flotation Devices
A boat shall carry adequate life-saving equipment for all persons on
board, including one item ready for immediate use, unless her class
rules make some other provision. Each competitor is individually
responsible for wearing a personal flotation device adequate for the
conditions.
2
FAIR SAILING
A boat and her owner shall compete in compliance with recognized
principles of sportsmanship and fair play. A boat may be penalized
under this rule only if it is clearly established that these principles
have been violated. A disqualification under this rule shall not be
excluded from the boat’s series score.
3
ACCEPTANCE OF THE RULES
By participating in a race conducted under these racing rules, each competitor
and boat owner agrees
(a) to be governed by the rules;
(b) to accept the penalties imposed and other action taken under the rules,
subject to the appeal and review procedures provided in them, as the
final determination of any matter arising under the rules; and
(c) with respect to any such determination, not to resort to any court of
law or tribunal.
4
DECISION TO RACE
The responsibility for a boat’s decision to participate in a race or to continue
racing is hers alone.
14
ČÁST 1 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
1
1.1
1.2
Bezpečnost
Pomoc v nebezpečí
Loď nebo závodník musí poskytnout veškerou možnou pomoc jakékoliv
další osobě nebo plavidlu v nebezpečí.
Záchranné prostředky a osobní záchranné prostředky
Loď musí nést odpovídající záchranné prostředky pro všechny členy posádky
včetně jednoho prostředku připraveného pro bezprostřední použití, pokud
její třídová pravidla nestanoví další opatření. Každý závodník je s ohledem
na dané podmínky osobně zodpovědný za použití osobního záchranného
prostředku.
2
Čestné plachtění
Loď a její majitel musí závodit v souladu s uznávanými principy sportovního
chování a čestného jednání. Loď může být potrestána podle tohoto pravidla
pouze tehdy, jestliže je prokazatelně jasné, že tyto principy byly porušeny.
Diskvalifikace podle tohoto pravidla nesmí být vyškrtnuta z bodování lodě
v závodě.
3
Přijetí pravidel
Každý závodník a majitel lodě tím, že se účastní závodu, který se řídí podle
těchto pravidel, souhlasí, že:
(a) bude podléhat těmto pravidlům;
(b) přijme uložené tresty a další postupy přijaté podle těchto pravidel,
které mohou být předmětem odvolání a opravných postupů tak, jak
je v pravidlech předpokládáno, jako konečná rozhodnutí ve všech
záležitostech, které vznikly na základě těchto pravidel; a
(c) pokud jde o tato rozhodnutí, neobrátí se k žádnému soudu nebo
jinému tribunálu.
4
Rozhodnutí o závodění
Loď je výhradně sama zodpovědná za rozhodnutí, zda se závodu zúčastní
nebo jestli v závodění bude pokračovat.
15
5
ANTI-DOPING
A competitor shall comply with the World Anti-Doping Code, the
rules of the World Anti-Doping Agency, and ISAF Regulation 21,
Anti-Doping Code. An alleged or actual breach of this rule shall be
dealt with under Regulation 21. It shall not be grounds for a protest and rule
63.1 does not apply.
16
5
ANTIDOPING
Závodník se musí podrobit Světovému antidopingovému kodexu (World
Anti-Doping Code), pravidlům Světové antidopingové agentury (World
Anti-doping Agency) a ISAF Směrnici 21 Antidopingový kodex. Domnělé
nebo skutečné porušení tohoto pravidla musí být projednáno podle Směrnice
21. Toto porušení nemůže být předmětem protestu a pravidlo 63.1 neplatí.
17
PART 2
WHEN BOATS MEET
The rules of Part 2 apply between boats that are sailing in or near
the racing area and intend to race, are racing, or have been racing.
However, a boat not racing shall not be penalized for breaking one
of these rules, except rule 23.1.
When a boat sailing under these rules meets a vessel that is not, she shall comply
with the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (IRPCAS) or
government right-of-way rules. If the sailing instructions so state, the rules of Part 2
are replaced by the right-of-way rules of the IRPCAS or by government right‑of‑way
rules.
SECTION A
RIGHT OF WAY
A boat has right of way when another boat is required to keep clear of her. However,
some rules in Sections B, C and D limit the actions of a right-of-way boat.
10
ON OPPOSITE TACKS
When boats are on opposite tacks, a port-tack boat shall keep clear of a
starboard-tack boat.
11
ON THE SAME TACK, OVERLAPPED
When boats are on the same tack and overlapped, a windward boat shall keep
clear of a leeward boat.
12
ON THE SAME TACK, NOT OVERLAPPED
When boats are on the same tack and not overlapped, a boat clear astern shall
keep clear of a boat clear ahead.
13
WHILE TACKING
After a boat passes head to wind, she shall keep clear of other boats
until she is on a close-hauled course. During that time rules 10, 11
and 12 do not apply. If two boats are subject to this rule at the same
time, the one on the other’s port side or the one astern shall keep clear.
18
ČÁST 2 POTKÁVÁNÍ LODÍ
Pravidla části 2 platí mezi loděmi, které plachtí v závodním prostoru nebo v jeho
blízkosti a mají v úmyslu závodit, závodí nebo závodily. Avšak lodě, které nezávodí,
nesmějí být potrestány pro porušení některého z těchto pravidel s výjimkou pravidla
23.1.
Když se loď, která plachtí podle těchto pravidel, potká s lodí, která podle nich
neplachtí, musí vyhovět Mezinárodním předpisům pro zabránění srážek na moři
(IRPCAS) nebo státním pravidlům práva plavby. Jestliže tak stanoví plachetní
směrnice, pravidla Části 2 jsou nahrazena pravidly IRCPAS nebo státními pravidly
práva plavby.
ČÁST A
PRÁVO PLAVBY
Loď má právo plavby, když je jiná loď povinna se jí vyhýbat. Avšak některá pravidla
v části B, C a D omezují jednání lodě s právem plavby.
10
Na opačném větru
Když jsou lodě na opačném větru, loď na větru zleva musí vyhýbat lodi na
větru zprava.
11
Na stejném větru, krytí
Když jsou lodě na stejném větru a v krytí, návětrná loď musí vyhýbat lodi
závětrné.
12
Na stejném větru, bez krytí
Když jsou lodě na stejném větru a nejsou v krytí, loď zcela vzadu musí
vyhýbat lodi zcela vpředu.
13
Při obraCENÍ (PŘI ZMĚNĚ VĚTRU)
Poté co loď překročí směr přídí proti větru, musí vyhýbat jiným lodím, dokud
není na směru ostře proti větru. Během této doby neplatí pravidla 10, 11 a 12.
Jestliže jsou dvě lodě současně subjektem tohoto pravidla, musí vyhýbat ta,
která je vlevo od druhé nebo ta, která je vzadu.
19
SECTION B
GENERAL LIMITATIONS
14
AVOIDING CONTACT
A boat shall avoid contact with another boat if reasonably possible. However,
a right-of-way boat or one entitled to room or mark-room
(a) need not act to avoid contact until it is clear that the other boat is not
keeping clear or giving room or mark-room, and
(b) shall not be penalized under this rule unless there is contact that
causes damage or injury.
15
ACQUIRING RIGHT OF WAY
When a boat acquires right of way, she shall initially give the other boat room
to keep clear, unless she acquires right of way because of the other boat’s
actions.
16
CHANGING COURSE
16.1 When a right-of-way boat changes course, she shall give the other boat room
to keep clear.
16.2 In addition, when after the starting signal a port-tack boat is keeping clear by
sailing to pass astern of a starboard-tack boat, the star-board-tack boat shall
not change course if as a result the port-tack boat would immediately need to
change course to continue keeping clear.
17
ON THE SAME TACK; PROPER COURSE
If a boat clear astern becomes overlapped within two of her hull lengths to leeward
of a boat on the same tack, she shall not sail above her proper course while they
remain on the same tack and overlapped within that distance, unless in doing so
she promptly sails astern of the other boat. This rule does not apply if the overlap
begins while the windward boat is required by rule 13 to keep clear.
20
Část B
Všeobecná omezení
14
Zabránění doteku
Jestliže je to rozumně možné, loď musí zabránit doteku s jinou lodí. Avšak
loď s právem plavby nebo loď s právem na místo nebo místo u značky:
(a) nemusí jednat k zabránění doteku, dokud není jasné, že jiná loď
nevyhýbá, nebo že neposkytuje místo nebo místo u značky, a
(b) nesmí být potrestána podle tohoto pravidla, pokud nešlo o dotyk, který
způsobil škodu nebo zranění.
15 Získání práva plavby
Když loď získá právo plavby, musí dát zpočátku druhé lodi místo k vyhýbání,
pokud nezískala právo plavby jednáním druhé lodi.
16
Změna směru
16.1 Když loď s právem plavby mění směr, musí dát druhé lodi místo k vyhýbání.
16.2 Navíc když po startovním znamení loď na větru zleva vyhýbá lodi na větru
zprava tak, že směřuje za její záď, loď na větru zprava nesmí měnit směr,
jestliže by v důsledku toho loď na větru zleva musela bezprostředně změnit
směr, aby pokračovala ve vyhýbání.
17
Na stejném větru; správný směr
Jestliže se loď zcela vzadu dostala do závětrného krytí lodě na stejném větru
ve vzdálenosti méně než dvě délky svého trupu, nesmí po dobu, kdy zůstává
v této vzdálenosti na stejném větru a v krytí, plachtit nad svůj správný směr,
a pokud tak učiní, musí neprodleně plachtit za záď této lodě. Toto pravidlo
neplatí, jestliže krytí začíná, když je návětrná loď povinna vyhýbat podle
pravidla 13.
21
SECTION C
AT MARKS AND OBSTRUCTIONS
Section C rules do not apply at a starting mark surrounded by navigable water or
at its anchor line from the time boats are approaching them to start until they have
passed them. When rule 20 applies, rules 18 and 19 do not.
18
MARK-ROOM
18.1 When Rule 18 Applies
Rule 18 applies between boats when they are required to leave a mark on the
same side and at least one of them is in the zone. However, it does not apply
(a) between boats on opposite tacks on a beat to windward,
(b) between boats on opposite tacks when the proper course at the mark
for one but not both of them is to tack,
(c) between a boat approaching a mark and one leaving it, or
(d) if the mark is a continuing obstruction, in which case rule 19 applies.
18.2 Giving Mark-Room
(a) When boats are overlapped the outside boat shall give the
inside boat mark-room, unless rule 18.2(b) applies.
(b) If boats are overlapped when the first of them reaches the zone, the
outside boat at that moment shall thereafter give the inside boat markroom. If a boat is clear ahead when she reaches the zone, the boat
clear astern at that moment shall thereafter give her mark-room.
(c) When a boat is required to give mark-room by rule 18.2(b), she shall
continue to do so even if later an overlap is broken or a new overlap
begins. However, if either boat passes head to wind or if the boat
entitled to mark-room leaves the zone, rule 18.2(b) ceases to apply.
(d) If there is reasonable doubt that a boat obtained or broke an overlap in
time, it shall be presumed that she did not.
(e) If a boat obtained an inside overlap from clear astern and, from the
time the overlap began, the outside boat has been
unable to give mark-room, she is not required to give it.
22
ČÁST C
U ZNAČEK A PŘEKÁŽEK
Pravidla části C neplatí u startovní značky obklopené splavnou vodou nebo u jejího
kotevního lana od okamžiku, kdy se k ní lodě přibližují, aby odstartovaly, dokud je
neminou. Když platí pravidlo 20, pravidla 18 a 19 neplatí.
18místo u značky
18.1 Platnost pravidla 18
Pravidlo 18 platí mezi loděmi, když je po nich vyžadováno minout značku
stejnou stranou a jestliže alespoň jedna z nich je v zóně. Nicméně neplatí
(a) mezi loděmi na opačných větrech při křižování proti větru,
(b) mezi loděmi na opačných větrech, když správný směr u značky pro
jednu z nich, ale ne pro obě, je obrátit,
(c) mezi lodí přibližující se ke značce a lodí, která ji opouští, nebo
(d) jestliže je značka souvislou překážkou, v tom případě platí
pravidlo 19.
18.2 Poskytnutí místa u značky
(a) Když jsou lodě v krytí, musí vnější loď poskytnout vnitřní lodi místo
u značky pokud neplatí pravidlo 18.2(b).
(b) Jestliže jsou lodě v krytí, když první z nich dosáhne zóny, musí loď,
která je v ten moment vnější, následně poskytnout vnitřní lodi místo
u značky. Jestliže je loď zcela vpředu, když dosáhne zóny, musí jí
ta, která je v tomto momentu zcela vzadu následně poskytnout místo
u značky.
(c) Jestliže je po lodi pravidlem 18.2(b) požadováno poskytnout místo
u značky, musí tak činit i když je později krytí přerušeno nebo vznikne
krytí nové. Nicméně když jedna z lodí přejde přes směr proti větru
nebo když loď s právem na místo u značky opustí zónu, pravidlo
18.2(b) přestává platit.
(d) Jestliže je důvodná pochybnost o tom, zda loď včas získala nebo
přerušila krytí, musí se předpokládat, že se tak nestalo.
(e) Jestliže loď získala vnitřní krytí z pozice zcela vzadu a, od okamžiku
kdy krytí vzniklo, není vnější loď schopna místo u značky poskytnout,
není toto po ní požadováno.
23
18.3 Tacking When Approaching a Mark
If two boats were approaching a mark on opposite tacks and one of
them changes tack, and as a result is subject to rule 13 in the zone
when the other is fetching the mark, rule 18.2 does not thereafter
apply. The boat that changed tack
(a) shall not cause the other boat to sail above close-hauled to avoid her or
prevent the other boat from passing the mark on the required side, and
(b) shall give mark-room if the other boat becomes overlapped
inside her.
18.4 Gybing
When an inside overlapped right-of-way boat must gybe at a mark to sail her
proper course, until she gybes she shall sail no farther from the mark than
needed to sail that course. Rule 18.4 does not apply at a gate mark.
18.5 Exoneration
When a boat is taking mark-room to which she is entitled, she shall be
exonerated
(a) if, as a result of the other boat failing to give her mark-room, she
breaks a rule of Section A, or
(b) if, by rounding the mark on her proper course, she breaks a rule of
Section A or rule 15 or 16.
19
ROOM TO PASS AN OBSTRUCTION
19.1 When Rule 19 Applies
Rule 19 applies between boats at an obstruction except when it is also a mark
the boats are required to leave on the same side. However, at a continuing
obstruction, rule 19 always applies and rule 18 does not.
19.2 Giving Room at an Obstruction
(a) A right-of-way boat may choose to pass an obstruction on
either side.
(b) When boats are overlapped, the outside boat shall give the inside boat
room between her and the obstruction, unless she has been unable to
do so from the time the overlap began.
24
18.3 Obracení (změna větru) při přibližování ke značce
Jestliže se dvě lodě přibližovaly ke značce každá na jiném větru, jedna z nich
mění vítr a stane se tak subjektem pravidla 13 v zóně, zatímco druhá dosahuje
značky bez obratu, potom pravidlo 18.2 neplatí. Loď, která mění vítr:
(a) nesmí donutit druhou loď plachtit nad směr ostře proti větru, aby se
jí vyhnula, nebo bránit druhé lodi v obeplutí značky požadovanou
stranou, a
(b) musí poskytnout místo u značky, jestliže se s ní druhá loď dostane do
vnitřního krytí.
18.4 Přehození
Pokud musí loď s právem plavby a s vnitřním krytím u značky přehodit, aby
plachtila svým správným směrem, nesmí před přehozením plachtit dále od
značky, než je pro tento směr potřeba. Pravidlo 18.4 neplatí u značky, která
je bránou.
18.5 Zproštění viny
Když loď využívá místo u značky, na které má právo, musí být zproštěna
viny
(a) pokud, jako výsledek toho, že jí druhá loď místo u značky neposkytla,
poruší pravidlo Části A, nebo
(b) pokud, při obeplouvání značky svým správným směrem, poruší
pravidlo Části A nebo pravidlo 15 nebo 16.
19
MÍSTO K OBEPLUTÍ PŘEKÁŽKY
19.1 Platnost pravidla 19
Pravidlo 19 platí mezi loděmi u překážky vyjma případu, kdy je překážka
i značkou, kterou mají lodě obeplout stejnou stranou. Nicméně u souvislé
překážky platí pravidlo 19 vždy a pravidlo 18 neplatí.
19.2 Poskytnutí místa u překážky
(a) Loď s právem plavby si může zvolit obeplout překážku kteroukoliv
stranou.
(b) Když jsou lodě v krytí, musí vnější loď poskytnout vnitřní lodi místo
mezi ní a překážkou, ledaže by od okamžiku vzniku krytí tak nebyla
schopna učinit.
25
(c) While boats are passing a continuing obstruction, if a boat that
was clear astern and required to keep clear becomes overlapped
between the other boat and the obstruction and, at the moment the
overlap begins, there is not room for her to pass between them, she
is not entitled to room under rule 19.2(b). While the boats remain
overlapped, she shall keep clear and rules 10 and 11 do not apply.
20
ROOM TO TACK AT AN OBSTRUCTION
20.1 Hailing and Responding
When approaching an obstruction, a boat sailing close-hauled or above may
hail for room to tack and avoid another boat on the same tack. After a boat
hails,
(a) she shall give the hailed boat time to respond;
(b) the hailed boat shall respond either by tacking as soon as possible, or
by immediately replying ‘You tack’ and then giving the hailing boat
room to tack and avoid her; and
(c) when the hailed boat responds, the hailing boat shall tack as soon as
possible.
20.2 Exoneration
When a boat is taking room to which she is entitled under rule 20.1(b), she
shall be exonerated if she breaks a rule of Section A or rule 15 or 16.
20.3 When Not to Hail
A boat shall not hail unless safety requires her to make a substantial course
change to avoid the obstruction. Also, she shall not hail if the obstruction is a
mark that the hailed boat is fetching.
SECTION D
OTHER RULES
When rule 21 or 22 applies between two boats, Section A rules do not.
21
STARTING ERRORS; TAKING PENALTIES; MOVING ASTERN
21.1 A boat sailing towards the pre-start side of the starting line or one of its
extensions after her starting signal to start or to comply with rule 30.1 shall
keep clear of a boat not doing so until she is completely on the pre-start
side.
21.2 A boat taking a penalty shall keep clear of one that is not.
26
(c) Když lodě míjí souvislou překážku a loď, která byla zcela vzadu
a která měla vyhýbat, získá krytí mezi druhou lodí a překážkou
a v okamžiku, kdy krytí vznikne, zde není pro ni místo k proplutí,
nemá na místo podle pravidla 19.2(b) nárok. Dokud jsou lodě v krytí,
musí vyhýbat a pravidla 10 a 11 neplatí.
20
Místo k obratu u překážky
20.1 Zvolání a odpověď
Když se loď, která plachtí ostře proti větru nebo výše, přibližuje k překážce,
může volat na další loď na stejném větru o místo k obratu a vyhnutí. Poté co
loď zvolá,
(a) musí dát volané lodi čas k odpovědi;
(b) volaná loď musí odpovědět buďto tím, že obrátí jak je to nejdříve
možné, nebo tím, že okamžitě odpoví „Obrať ty“ a následně poskytne
volající lodi místo k obratu a vyhnutí; a
(c) když volaná loď odpoví, musí volající obrátit jak je to jen nejdříve
možné.
20.2 Zproštění viny
Když loď využívá místo, na které má právo podle pravidla 20.1(b), musí být
zproštěna viny, pokud poruší pravidlo Části A nebo pravidlo 15 nebo 16.
20.2 Kdy nevolat
Loď nesmí zvolat, pokud bezpečnost nevyžaduje udělat podstatnou změnu
směru, aby se překážce vyhnula. Rovněž nesmí zvolat, pokud je překážka
značkou, kterou může volaná loď dosáhnout bez obratu.
ČÁST D
DALŠÍ PRAVIDLA
Když je mezi dvěmi loděmi uplatněno pravidlo 21 nebo 22, pravidla Části A
neplatí.
21 Startovní chyby, přijmutí trestŮ, pohyb vzad
21.1 Loď, která po svém startovním znamení plachtí směrem k předstartovní straně
startovní čáry nebo jednoho z jejích prodloužení, aby odstartovala nebo aby
vyhověla pravidlu 30.1, musí vyhýbat lodím, které tak nečiní, dokud není
zcela na předstartovní straně.
21.2 Loď, která přijímá trest, musí vyhýbat lodi, která tak nečiní.
27
21.3 A boat moving astern by backing a sail shall keep clear of one that is not.
22
CAPSIZED, ANCHORED OR AGROUND; RESCUING
If possible, a boat shall avoid a boat that is capsized or has not
regained control after capsizing, is anchored or aground, or is trying to help
a person or vessel in danger. A boat is capsized when her masthead is in the
water.
23
INTERFERING WITH ANOTHER BOAT
23.1 If reasonably possible, a boat not racing shall not interfere with a boat that is
racing.
23.2 Except when sailing her proper course, a boat shall not interfere with a boat
taking a penalty or sailing on another leg.
28
21.3 Loď, která se pohybuje vzad za pomoci plachet, musí vyhýbat lodi, která tak
nečiní.
22 Loď převržená, zakotvená nebo uvízlá na mělčině,
záchrana
Jestliže je to možné, loď se musí vyhnout lodi, která je převržená nebo dosud
nezískala ovladatelnost po převržení, je zakotvená nebo uvízlá na mělčině,
nebo se snaží pomoci osobě nebo plavidlu v nebezpečí. Loď je převržená,
když je špička jejího stěžně ve vodě.
23 Překážení jiné lodi
23.1 Jestliže je to rozumně možné, loď, která nezávodí, nesmí překážet závodící
lodi.
23.2 Vyjma plachtění svým správným směrem, loď nesmí překážet lodi přijímající
trest nebo plachtící na jiném úseku dráhy.
29
PART 3
25
CONDUCT OF A RACE
NOTICE OF RACE, SAILING INSTRUCTIONS AND SIGNALS
The notice of race and sailing instructions shall be made available to each boat
before a race begins. The meanings of the visual and sound signals stated in
Race Signals shall not be changed except under rule 86.1(b). The meanings of
any other signals that may be used shall be stated in the sailing instructions.
26
STARTING RACES
Races shall be started by using the following signals. Times shall be taken
from the visual signals; the absence of a sound signal shall be disregarded.
Signal
Warning
Preparatory
One-minute
Starting
Flag and sound
Class flag; 1 sound
P, I, Z, Z with I, or black flag;
1 sound
Preparatory flag removed;
1 long sound
Class flag removed; 1 sound
Minutes before
starting signal
5*
4
1
0
*or as stated in the sailing instructions
The warning signal for each succeeding class shall be made with or after the
starting signal of the preceding class.
27
OTHER RACE COMMITTEE ACTIONS BEFORE THE STARTING
SIGNAL
27.1 No later than the warning signal, the race committee shall signal or
otherwise designate the course to be sailed if the sailing instructions
have not stated the course, and it may replace one course signal
with another and signal that wearing personal flotation devices is
required (display flag Y with one sound).
27.2 No later than the preparatory signal, the race committee may move a starting
mark.
30
ČÁST 3 25 ŘÍZENÍ ZÁVODU
Vypsání závodu, plachetní směrnice a znamení
Vypsání závodu a plachetní směrnice musejí být každé lodi dostupné před
začátkem závodu. Význam vizuálních a zvukových znamení, který je
stanoven ve Znameních závodu, nesmí být měněn s výjimkou podle pravidla
86.1(b). Význam jakýchkoliv dalších znamení, která mohou být použita,
musí být uveden v plachetních směrnicích.
26
Startování rozjížděk
Rozjížďky musejí být startovány užitím následujících znamení. Časy musejí
být brány podle vizuálních znamení. Na nepřítomnost zvukového znamení
nesmí být brán zřetel.
Minuty před
startovním
Znamení
Vlajka a zvukové znamení
znamením
Vyzývací
Třídová vlajka; 1 zvuk
5*
Přípravné
P nebo I nebo Z nebo Z + I nebo černá
vlajka; 1 zvuk
4
Jedna minuta
Přípravná vlajka spuštěna; 1 dlouhý
zvuk
1
Startovní
Třídová vlajka spuštěna; 1 zvuk
0
nebo tak, jak je stanoveno v plachetních směrnicích
Vyzývací znamení pro každou následující třídu musí být dáno spolu nebo po
startovním znamení předchozí třídy.
*
27 Další činnosti závodní komise před startovním znamením
27.1 Ne později než s vyzývacím znamením musí závodní komise signalizovat
nebo jinak vyznačit dráhu, která má být plachtěna, jestliže plachetní směrnice
dráhu neurčují, dále může zaměnit jedno dráhové znamení za jiné a může
signalizovat, že je vyžadováno oblečení osobních záchranných prostředků
(vyvěšením vlajky Y s jedním zvukovým znamením).
27.2 Ne později než s přípravným znamením může závodní komise pohybovat
startovní značkou.
31
27.3 Before the starting signal, the race committee may for any reason postpone
(display flag AP, AP over H, or AP over A, with two sounds) or abandon the
race (display flag N over H, or N over A, with three sounds).
28
SAILING THE COURSE
28.1 A boat shall start, leave each mark on the required side in the correct order,
and finish, so that a string representing her track after starting and until
finishing would when drawn taut
(a) pass each mark on the required side,
(b) touch each rounding mark, and
(c) pass between the marks of a gate from the direction of the previous
mark.
She may correct any errors to comply with this rule. After finishing she need
not cross the finishing line completely.
28.2 A boat may leave on either side a mark that does not begin, bound
or end the leg she is on. However, she shall leave a starting mark on
the required side when she is approaching the starting line from its
pre-start side to start.
29
RECALLS
29.1 Individual Recall
When at a boat’s starting signal any part of her hull, crew or equipment is on
the course side of the starting line or she must comply with rule 30.1, the race
committee shall promptly display flag X with one sound. The flag shall be
displayed until all such boats are completely on the pre-start side of the starting
line or one of its extensions and have complied with rule 30.1 if it applies, but
no later than four minutes after the starting signal or one minute before any later
starting signal, whichever is earlier. If rule 30.3 applies this rule does not.
32
27.3 Před startovním znamením může závodní komise z jakýchkoliv příčin
rozjížďku odložit (vyvěšením vlajky AP, AP nad H nebo AP nad A se dvěma
zvukovými znameními) nebo přerušit (vyvěšením vlajky N nad H nebo N
nad A se třemi zvukovými znameními).
28
Plachtění po dráze
28.1 Loď musí odstartovat, minout každou značku požadovanou stranou a ve
správném pořadí a dokončit tak, že napnutý provázek, který vyjadřuje její
dráhu od odstartování po dokončení
(a) leží na požadované straně každé značky,
(b) dotýká se každé obeplouvané značky, a
(c) prochází mezi značkami tvořící bránu a to ze směru od předchozí
značky.
Loď může opravit jakékoliv chyby, aby tomuto pravidlu vyhověla. Po
dokončení loď nemusí úplně přeplout cílovou čáru.
28.2 Loď může minout jakoukoliv stranou značku, která nezačíná, neohraničuje
nebo neukončuje úsek dráhy, na kterém se loď nachází. Pokud se však blíží
ke startovní čáře z její předstartovní strany, aby odstartovala, musí minout
startovní značku požadovanou stranou.
29
Odvolání
29.1 Individuální odvolání
Závodní komise musí neprodleně vyvěsit vlajku X spolu s jedním zvukovým
znamením, pokud je jakákoliv část trupu, posádky nebo výstroje lodě na
dráhové straně startovní čáry při startovním znamení, nebo když loď musí
vyhovět pravidlu 30.1. Vlajka musí být vyvěšena, dokud všechny tyto lodě
nejsou zcela na předstartovní straně startovní čáry nebo jednoho z jejích
prodloužení a nejednají v souladu s pravidlem 30.1, jestliže je uplatněno,
ale ne déle než 4 minuty po startovním znamení nebo jednu minutu před
jakýmkoliv pozdějším startovním znamením, podle toho, které je dřívější.
Jestliže je uplatněno pravidlo 30.3, toto pravidlo neplatí.
33
29.2 General Recall
When at the starting signal the race committee is unable to identify
boats that are on the course side of the starting line or to which
rule 30 applies, or there has been an error in the starting procedure,
the race committee may signal a general recall (display the First
Substitute with two sounds). The warning signal for a new start for the
recalled class shall be made one minute after the First Substitute is removed
(one sound), and the starts for any succeeding classes shall follow the new
start.
30 STARTING PENALTIES
30.1 I Flag Rule
If flag I has been displayed, and any part of a boat’s hull, crew or
equipment is on the course side of the starting line or one of its
extensions during the last minute before her starting signal, she shall
thereafter sail from the course side across an extension to the pre-start side
before starting.
30.2 Z Flag Rule
If flag Z has been displayed, no part of a boat’s hull, crew or equipment shall
be in the triangle formed by the ends of the starting line and the first mark
during the last minute before her starting signal. If a boat breaks this rule
and is identified, she shall receive, without a hearing, a 20% Scoring Penalty
calculated as stated in rule 44.3(c). She shall be penalized even if the race
is restarted or resailed, but not if it is postponed or abandoned before the
starting signal. If she is similarly identified during a subsequent attempt to
start the same race, she shall receive an additional 20% Scoring Penalty.
34
29.2 Všeobecné odvolání
Když závodní komise není při startovním znamení schopna identifikovat lodě,
které jsou na dráhové straně startovní čáry, nebo které podléhají pravidlu 30,
nebo jestliže se stala chyba ve startovní proceduře, může závodní komise
signalizovat všeobecné odvolání (vyvěšením prvního opakovače se dvěma
zvukovými znameními). Vyzývací znamení pro nový start odvolané třídy
musí být dáno jednu minutu poté, co byl první opakovač spuštěn (s jedním
zvukovým znamením) a starty dalších tříd musejí následovat po novém
startu.
30
Startovní tresty
30.1 Pravidlo vlajky I
Jestliže byla vztyčena vlajka I a jakákoliv část trupu lodě, posádky nebo
výstroje je na dráhové straně startovní čáry nebo jednoho z jejích prodloužení
během poslední minuty před jejím startovním znamením, musí předtím, než
odstartuje, proplout směrem z dráhové strany přes jedno z jejích prodloužení
na předstartovní stranu.
30.2 Pravidlo vlajky Z
Jestliže byla vztyčena vlajka Z, žádná část trupu lodě, posádky nebo výstroje
nesmí být během poslední minuty před startovním znamením v trojúhelníku
tvořeném konci startovní čáry a první značkou dráhy. Jestliže loď poruší toto
pravidlo a je identifikována, musí dostat bez projednávání 20% bodový trest
vypočítaný tak, jak je stanoveno v pravidle 44.3(c). Musí být potrestána, i když
je rozjížďka znovu startována nebo jeta, ale ne, jestlliže je před startovním
znamením odložena nebo přerušena. Jestliže je loď opětovně identifikována
během nasledného pokusu o start stejné rozjížďky, musí dostat další 20%
bodový trest.
35
30.3 Black Flag Rule
If a black flag has been displayed, no part of a boat’s hull, crew or
equipment shall be in the triangle formed by the ends of the starting line and
the first mark during the last minute before her starting signal. If a boat breaks
this rule and is identified, she shall be disqualified without a hearing, even if
the race is restarted or resailed, but not if it is postponed or abandoned before
the starting signal. If a general recall is signalled or the race is abandoned
after the starting signal, the race committee shall display her sail number
before the next warning signal for that race, and if the race is restarted or
resailed she shall not sail in it. If she does so, her disqualification shall not be
excluded in calculating her series score.
31
TOUCHING A MARK
While racing, a boat shall not touch a starting mark before starting, a mark
that begins, bounds or ends the leg of the course on which she is sailing, or a
finishing mark after finishing.
32
SHORTENING OR ABANDONING AFTER THE START
32.1 After the starting signal, the race committee may shorten the course (display
flag S with two sounds) or abandon the race (display flag N, N over H, or N
over A, with three sounds), as appropriate,
(a) because of an error in the starting procedure,
(b) because of foul weather,
(c) because of insufficient wind making it unlikely that any boat will
finish within the time limit,
(d) because a mark is missing or out of position, or
(e) for any other reason directly affecting the safety or fairness of the
competition,
or may shorten the course so that other scheduled races can be sailed.
However, after one boat has sailed the course and finished within
the time limit, if any, the race committee shall not abandon the race
without considering the consequences for all boats in the race or
series.
32.2 If the race committee signals a shortened course (displays flag S with two
sounds), the finishing line shall be,
(a) at a rounding mark, between the mark and a staff displaying flag S;
36
30.3 Pravidlo černé vlajky
Jestliže byla vztyčena černá vlajka, žádná část trupu lodě, posádky nebo
výstroje nesmí být během poslední minuty před startovním znamením
v trojúhelníku tvořeném konci startovní čáry a první značkou dráhy. Jestliže
loď poruší toto pravidlo a je identifikována, musí být diskvalifikována bez
projednávání, i když je rozjížďka znovu startována nebo jeta, ale ne, jestliže je
před startovním znamením odložena nebo přerušena. Jestliže je signalizováno
všeobecné odvolání nebo je rozjížďka přerušena po startovním znamení,
závodní komise musí zobrazit číslo její plachty před dalším vyzývacím
znamením pro tuto rozjížďku a jestliže je rozjížďka znovu startována nebo
znovu jeta, loď se jí nesmí účastnit. Jestliže tak učiní, její diskvalifikace
nesmí být vyškrtnuta z jejího bodování v závodě.
31
Dotek se značkou
Loď, která závodí, se nesmí dotknout startovní značky před odstartováním,
značky, která začíná, vymezuje nebo končí úsek dráhy, na kterém se loď
nachází, nebo cílové značky po dokončení.
32
Zkrácení nebo přerušení po startu
32.1 Po startovním znamení může závodní komise zkrátit dráhu (vyvěšením vlajky
S se dvěma zvukovými znameními), nebo přerušit rozjížďku (vyvěšením
vlajky N, N nad H nebo N nad A spolu se třemi zvukovými znameními),
(a) protože se stala chyba ve startovní proceduře,
(b) protože je špatné počasí,
(c) protože je nedostatečný vítr, který může mít za následek, že žádná loď
nedokončí v časovém limitu,
(d) protože chybí značka nebo změnila svoji pozici, nebo
(e) z jakýchkoliv jiných příčin majících vliv na bezpečnost nebo
regulérnost závodění,
nebo může zkrátit dráhu, aby mohly být uskutečněny další vypsané
rozjížďky.
Závodní komise nesmí přerušit rozjížďku poté, co jedna loď, která plachtila
po dráze, dokončila v časovém limitu, byl-li nějaký, bez uvážení následků
pro všechny lodě v rozjížďce nebo v závodě.
32.2 Jestliže závodní komise signnalizuje zkrácení dráhy (vyvěšením vlajky S
spolu se dvěma zvukovými znameními), cílová čára musí být:
(a) u obeplouvané značky: mezi touto značkou a stožárem s vyvěšenou
vlajkou S;
37
(b) at a line boats are required to cross at the end of each lap, that line;
(c) at a gate, between the gate marks.
The shortened course shall be signalled before the first boat crosses
the finishing line.
33
CHANGING THE NEXT LEG OF THE COURSE
The race committee may change a leg of the course that begins at a rounding
mark or at a gate by changing the position of the next mark (or the finishing
line) and signalling all boats before they begin the leg. The next mark need
not be in position at that time.
(a) If the direction of the leg will be changed, the signal shall be the
display of flag C with repetitive sounds and either
(1)the new compass bearing or
(2)a green triangular flag or board for a change to starboard or a red
rectangular flag or board for a change to port.
(b) If the length of the leg will be changed, the signal shall be the
display of flag C with repetitive sounds and a ‘–’ if the length will be
decreased or a ‘+’ if it will be increased.
(c) Subsequent legs may be changed without further signalling to
maintain the course shape.
34MARK MISSING
If a mark is missing or out of position, the race committee shall, if possible,
(a) replace it in its correct position or substitute a new one of similar
appearance, or
(b) substitute an object displaying flag M and make repetitive sound
signals.
35
TIME LIMIT AND SCORES
If one boat sails the course as required by rule 28.1 and finishes
within the time limit, if any, all boats that finish shall be scored
according to their finishing places unless the race is abandoned. If no boat
finishes within the time limit, the race committee shall abandon the race.
38
(b) u čáry, kterou lodě musejí protnout při ukončení každého kola:
tato čára;
(c) u brány: mezi značkami brány.
Zkrácená dráha musí být signalizována dříve než první loď protne cílovou
čáru.
33
Změna následujícího úseku dráhy
Zavodní komise může změnit úsek dráhy, který začíná u obeplouvané značky
nebo brányzměnou pozice následující značky (nebo cílové čáry) a signalizací
všem lodím před tím, než tento úsek zahájí. Následující značka nemusí být
v tomto okamžiku na své pozici.
(a) Jestliže bude změněn směr úseku, musí to být signalizováno
vyvěšením vlajky C spolu s opakovaným zvukovým signálem a buďto
(1) novým kompasovým kurzem nebo
(2)zelenou trojúhelníkovou vlajkou nebo tabulí pro změnu vpravo, nebo
červenou obdélníkovou vlajkou nebo tabulí pro změnu vlevo.
(b) Jestliže bude změněna délka úseku, musí to být signalizováno
vyvěšením vlajky C spolu s opakovaným zvukem a ‘–’, jestliže bude
délka zkrácena, nebo ‘+’, jestliže bude prodloužena.
(c) Následující úseky mohou být změněny bez další signalizace, aby byl
zachován tvar dráhy.
34
Chybějící značka
Pokud značka chybí nebo je mimo svoji pozici, závodní komise musí, jestliže
je to možné:
(a) přemístit ji do správné pozice, nebo ji nahradit novou podobného
vzhledu, nebo
(b) nahradit ji jiným objektem s vyvěšenou vlajkou „M“ a dávat
opakovaná zvuková znamení.
35
Časový limit a bodování
Jestliže jedna loď plachtí po dráze tak, jak je vyžadováno pravidlem 28.1,
a dokončí v časovém limitu, byl-li nějaký, pak všechny lodě, které dokončí,
musejí být bodovány podle svého umístění v cíli, pokud rozjížďka není
přerušena. Jestliže žádná loď nedokončí v časovém limitu, musí závodní
komise rozjížďku přerušit.
39
36
RACES RESTARTED OR RESAILED
If a race is restarted or resailed, a breach of a rule, other than rule 30.3, in the
original race shall not prohibit a boat from competing or, except under rule
30.2, 30.3 or 69, cause her to be penalized.
40
36
Rozjížďky znovu startované nebo znovu plachtěné
Jestliže je rozjížďka znovu startována nebo znovu plachtěna, porušení jiného
pravidla než 30.3 v původní rozjížďce nesmí být důvodem k tomu, aby lodi
bylo zabráněno závodit, nebo s výjimkou podle pravidel 30.2, 30.3 nebo 69,
aby byla loď potrestána.
41
PART 4
OTHER REQUIREMENTS WHEN RACING
Part 4 rules apply only to boats racing.
40
PERSONAL FLOTATION DEVICES
When flag Y is displayed with one sound before or with the warning
signal, competitors shall wear personal flotation devices, except
briefly while changing or adjusting clothing or personal equipment.
Wet suits and dry suits are not personal flotation devices.
41
OUTSIDE HELP
A boat shall not receive help from any outside source, except
(a) help for an ill or injured crew member;
(b) after a collision, help from the crew of the other boat to get clear;
(c) help in the form of information freely available to all boats;
(d) unsolicited information from a disinterested source, which may be
another boat in the same race.
42 PROPULSION
42.1 Basic Rule
Except when permitted in rule 42.3 or 45, a boat shall compete by
using only the wind and water to increase, maintain or decrease her speed.
Her crew may adjust the trim of sails and hull, and perform other acts of
seamanship, but shall not otherwise move their bodies to propel the boat.
42.2 Prohibited Actions
Without limiting the application of rule 42.1, these actions are
prohibited:
(a) pumping: repeated fanning of any sail either by pulling in and
releasing the sail or by vertical or athwartship body movement;
(b) rocking: repeated rolling of the boat, induced by
(1)body movement,
(2)repeated adjustment of the sails or centreboard, or
(3)steering;
(c) ooching: sudden forward body movement, stopped abruptly;
(d) sculling: repeated movement of the helm that is either forceful or that
propels the boat forward or prevents her from moving astern;
42
ČÁST 4 DALŠÍ POŽADAVKY PŘI ZÁVODĚNÍ
Část 4 pravidel platí pouze pro lodě, které závodí.
40
Osobní záchranné prostředky.
Když je před nebo s vyzývacím znamením vyvěšena vlajka Y spolu s jedním
zvukovým znamením závodníci musí mít oblečeny osobní záchranné
prostředky, s vyjímkou krátké výměny nebo úpravy oděvu čí osobní výstroje.
Mokré a suché obleky nejsou osobními záchrannými prostředky.
41
Vnější pomoc
Loď nesmí přijmout pomoc z jakéhokoliv vnějšího zdroje s výjimkou
(a) pomoci pro nemocného nebo zraněného člena posádky;
(b) pomoci od posádky druhé lodi, aby loď byla po kolizi vyproštěna;
(c) pomoci v podobě informací volně dosažitelných všem lodím;
(d) nevyžádané informace z nezainteresovaného zdroje, kterým může být
jiná loď ve stejném závodě.
42
Pohon
42.1 Základní pravidlo
Loď musí závodit pouze užitím větru a vody, aby zvýšila, udržela nebo snížila
svoji rychlost s výjimkou povolenou v pravidlech 42.3 nebo 45. Její posádka
může měnit nastavení plachet a trupu a provádět jiné jachtařské činnosti, ale
na druhé straně nesmí pohybovat svými těly, aby loď poháněla.
42.2 Zakázané činnosti
Aniž by byla omezena platnost pravidla 42.1, jsou zakázány tyto činnosti:
(a) pumpování: opakované pohyby jakékoliv plachty buďto přitahováním
a uvolňováním, nebo pohyby těla příčně nebo podélně vzhledem
k lodi.
(b) kývání: opakované kývání lodi, vyvolané buďto
(1) pohyby těla,
(2) opakovaným nastavováním plachet nebo ploutve, nebo
(3) kormidlováním;
(c) strkání: náhlé pohyby těla vpřed, prudce zastavené;
(d) rudlování: opakovaný pohyb kormidlem, který je buď silový, nebo
který pohání loď vpřed nebo zabraňuje jejímu pohybu vzad;
43
(e) repeated tacks or gybes unrelated to changes in the wind or to tactical
considerations.
42.3 Exceptions
(a) A boat may be rolled to facilitate steering.
(b) A boat’s crew may move their bodies to exaggerate the rolling that
facilitates steering the boat through a tack or a gybe, provided that,
just after the tack or gybe is completed, the boat’s speed is not greater
than it would have been in the absence of the tack or gybe.
(c) Except on a beat to windward, when surfing (rapidly accelerating
down the leeward side of a wave) or planing is possible, the boat’s
crew may pull the sheet and the guy controlling any sail in order to
initiate surfing or planing, but only once for each wave or gust of
wind.
(d) When a boat is above a close-hauled course and either stationary or
moving slowly, she may scull to turn to a close-hauled course.
(e) A boat may reduce speed by repeatedly moving her helm.
(f) Any means of propulsion may be used to help a person or
another vessel in danger.
(g) To get clear after grounding or colliding with another boat or object,
a boat may use force applied by the crew of either boat and any
equipment other than a propulsion engine.
(h) Sailing instructions may, in stated circumstances, permit propulsion
using an engine or any other method, provided the boat does not gain
a significant advantage in the race.
Note: Interpretations of rule 42 are available at the ISAF website (www.
sailing.org) or by mail upon request.
43
COMPETITOR CLOTHING AND EQUIPMENT
43.1 (a)
44
Competitors shall not wear or carry clothing or equipment for the purpose of increasing their weight.
(e) opakované obraty nebo přehození neodpovídající změnám větru nebo
taktickým úvahám.
42.3 Výjimky
(a) Loď může být pro usnadnění kormidlování nakloněna.
(b) Posádka lodě může pohybovat svými těly pro zvýšení náklonu,
který usnadňuje kormidlování lodě během obratu nebo přehození,
za předpokladu, že ihned po dokončení obratu nebo přehození není
rychlost lodi větší, než by byla bez obratu nebo přehození.
(c) Když je možné surfování (náhlé zrychlení při sjíždění závětrné strany
vlny) nebo skluz, může posádka lodě přitáhnout závětrnou a návětrnou
otěž, která ovládá jakoukoliv plachtu, aby vyvolala surfování nebo
skluz, ale pouze jednou na každé vlně nebo v jednom poryvu větru
a ne při křižování proti větru.
(d) Když je loď na směru výše než ostře proti větru a je bez pohybu nebo
se pohybuje pomalu, může zarudlovat, aby se dostala na směr ostře
proti větru.
(e) Loď může opakovanými pohyby kormidla snížit svoji rychlost.
(f) Pro pomoc osobě nebo lodi v nebezpečí může být užit jakýkoliv
prostředek pohonu.
(g) Pro uvolnění po uváznutí nebo kolizi s jinou lodí nebo objektem
může loď užít síly vynaložené členy posádek příslušných lodí nebo
jakoukoliv výstrojí jinou než pohonný motor.
(h) Plachetní směrnice mohou, v definovaných případech, povolit pohon
pomocí motoru nebo jakékoliv jiné metody za předpokladu, že loď
nezíská významnou výhodu v rozjížďce.
Poznámka: Interpretace pravidla 42 je k dispozici na webové stránce ISAF
(www.sailing.org) nebo na vyžádání elektronickou poštou.
43
Oblečení a výstroj závodníka
43.1 (a)
Závodníci nesmějí mít oblečeno nebo nést oblečení nebo výstroj za účelem zvýšení své váhy.
45
(b) Furthermore, a competitor’s clothing and equipment shall not weigh
more than 8 kilograms, excluding a hiking or trapeze harness and
clothing (including footwear) worn only below the knee. Class rules or
sailing instructions may specify a lower weight or a higher weight up
to 10 kilograms. Class rules may include footwear and other clothing
worn below the knee within that weight. A hiking or trapeze harness
shall have
positive buoyancy and shall not weigh more than 2 kilograms,
except that class rules may specify a higher weight up to
4 kilograms. Weights shall be determined as required by
Appendix H.
(c) When an equipment inspector or a measurer in charge of weighing
clothing and equipment believes a competitor may have broken rule
43.1(a) or 43.1(b) he shall report the matter in writing to the race
committee.
43.2 Rule 43.1(b) does not apply to boats required to be equipped with lifelines.
44
PENALTIES AT THE TIME OF AN INCIDENT
44.1 Taking a Penalty
A boat may take a Two-Turns Penalty when she may have broken a rule of
Part 2 while racing or a One-Turn Penalty when she may have broken rule
31. Sailing instructions may specify the use of the Scoring Penalty or some
other penalty. However,
(a) when a boat may have broken a rule of Part 2 and rule 31 in the same
incident she need not take the penalty for breaking rule 31;
(b) if the boat caused injury or serious damage or gained a significant
advantage in the race or series by her breach her penalty shall be to
retire.
44.2 One-Turn and Two-Turns Penalties
After getting well clear of other boats as soon after the incident as possible, a
boat takes a One-Turn or Two-Turns Penalty by promptly making the required
number of turns in the same direction, each turn including one tack and one
gybe. When a boat takes the penalty at or near the finishing line, she shall sail
completely to the course side of the line before finishing.
44.3 Scoring Penalty
(a) A boat takes a Scoring Penalty by displaying a yellow flag at the first
reasonable opportunity after the incident.
46
(b) Závodníkovo oblečení a výstroj nesmějí vážit více než 8 kg, vyjma
vyvažovacího nebo trapézového postroje a šatů (včetně obuvi)
oblečených pouze pod úrovní kolen. Pravidla třídy nebo plachetní
směrnice mohou specifikovat nižší váhu nebo zvýšení váhy do 10kg.
Pravidla třídy mohou zahrnout obuv a další oblečení pod úrovní
kolena do váhy. Vyvažovací nebo trapézový postroj musí plavat
a nesmí vážit více než 2 kg, ale pravidla třídy mohou specifikovat
vyšší váhu až do 4 kg. Váha musí být určena tak, jak vyžaduje
Dodatek H.
(c) Když se technický inspektor nebo měřič pověřený zjišťováním váhy
oblečení a výstroje domnívá, že závodník mohl porušit pravidlo
43.1(a) nebo 43.1(b), musí případ písemně ohlásit závodní komisi.
43.2 Pravidlo 43.1(b) se neuplatňuje na lodě s požadavkem na vybavení lanovým
zábradlím.
44
Tresty V OKAMŽIKU INCIDENTU
44.1 Přijetí trestu
Závodící loď, která mohla porušit pravidlo části 2, může přijmout
dvouotáčkový trest nebo může přijmout trest jednootáčkový, v případě že
mohla porušit pravidlo 31. Plachetní směrnice mohou určit použití Bodového
nebo jiného trestu. Avšak,
a) pokud loď mohla porušit pravidlo části 2 a pravidlo 31 při stejném
incidentu, nemusí přijmout trest za porušení pravidla 31;
b) jestliže loď způsobila zranění nebo vážnou škodu, nebo tímto
porušením získala významnou výhodu v rozjížďce nebo závodu, musí
vzdát.
44.2Jednootáčkové a dvouotáčkové tresty
Po té, co se loď co nejdříve po incidentu odpoutá od ostatních lodí,
přijme Jednootáčkový nebo Dvouotáčkový trest okamžitým vykonáním
požadovaného počtu otáček ve stejném směru, každá otáčka zahrnuje jeden
obrat a jedno přehození. Když loď přijímá trest na cílové čáře nebo blízko ní,
musí se před dokončením zcela vrátit na dráhovou stranu cílové čáry.
44.3 Bodový trest
(a) Loď přijímá bodový trest tím, že při první rozumné příležitosti po
incidentu vyvěsí žlutou vlajku.
47
(b) When a boat has taken a Scoring Penalty, she shall keep the yellow
flag displayed until finishing and call the race committee’s attention
to it at the finishing line. At that time she shall also inform the race
committee of the identity of the other boat involved in the incident. If
this is impracticable, she shall do so at the first reasonable opportunity
and within the time limit for protests.
(c) The race score for a boat that takes a Scoring Penalty shall be the
score she would have received without that penalty, made worse by
the number of places stated in the sailing instructions.
However, she shall not be scored worse than Did Not Finish. When
the sailing instructions do not state the number of places, the number
shall be the whole number (rounding 0.5 upward) nearest to 20% of
the number of boats entered. The scores of other boats shall not be
changed; therefore, two boats may
receive the same score.
45
HAULING OUT; MAKING FAST; ANCHORING
A boat shall be afloat and off moorings at her preparatory signal. Thereafter,
she shall not be hauled out or made fast except to bail out, reef sails or make
repairs. She may anchor or the crew may stand on the bottom. She shall
recover the anchor before continuing in the race unless she is unable to
do so.
46
PERSON IN CHARGE
A boat shall have on board a person in charge designated by the member or
organization that entered the boat. See rule 75.
47
LIMITATIONS ON EQUIPMENT AND CREW
47.1 A boat shall use only the equipment on board at her preparatory
signal.
47.2 No person on board shall intentionally leave, except when ill or
injured, or to help a person or vessel in danger, or to swim. A person leaving
the boat by accident or to swim shall be back on board before the boat
continues in the race.
48
FOG SIGNALS AND LIGHTS
When safety requires, a boat shall sound fog signals and show
lights as required by the International Regulations for Preventing Collisions
at Sea or applicable government rules.
48
(b) Pokud loď přijala bodový trest, musí mít vyvěšenu žlutou vlajku,
dokud nedokončí, a musí na ni upozornit závodní komisi zvoláním
na cílové čáře. Současně musí take informovat závodní komisi
o totožnosti druhé lodě zúčastněné v incidentu. Jestliže to není
proveditelné, musí to učinit při první rozumné příležitosti a v časovém
limitu pro protesty.
(c) Bodový výsledek rozjížďky pro loď, která přijme bodový trest, musí
být počet bodů, které by loď dostala bez trestu zhoršený o počet míst
stanovený plachetními směrnicemi. Avšak loď nesmí být hodnocena
hůře, než kdyby nedokončila (DNF). Když plachetní směrnice
nestanoví počet míst, musí být počet celé číslo (zaokrouhleno od 0.5
nahoru) nejblíže k 20% počtu přihlášených lodí. Výsledek dalších lodí
nesmí být měněn; proto mohou mít dvě lodě stejný bodový výsledek.
45
Vytažení, uvázání, kotvení
Při svém přípravném znamení musí loď plout a nesmí být připoutána, po
něm nesmí být vytažena nebo upoutána s výjimkou vybírání vody, refování
plachet nebo provádění oprav. Posádka může stát na dně nebo loď může
kotvit, ale kotvu musí vytáhnout před tím, než pokračuje v závodě, pokud
není neschopna tak učinit.
46
Odpovědná osoba
Loď musí mít na palubě odpovědnou osobu určenou členem nebo organizací,
která loď přihlásila. Viz pravidlo 75.
47
Omezení výstroje a posádky
47.1 Loď musí užívat pouze výstroj, která je na lodi při jejím přípravném
znamení.
47.2 Žádná osoba nesmí loď úmyslně opustit, pokud není nemocná nebo zraněná,
nebo aby pomohla osobě nebo plavidlu v nebezpečí, nebo aby si zaplavala.
Osoba, která opustila loď následkem nehody nebo která plave, se musí na loď
vrátit předtím, než loď pokračuje v závodě.
48
Mlhové signály a světla
Pokud to bezpečnost vyžaduje, musí loď dávat zvukové mlhové signály
a používat světla tak, jak to vyžadují Mezinárodní předpisy pro zabránění
srážky na moři nebo příslušné státní předpisy.
49
49
CREW POSITION
49.1 Competitors shall use no device designed to position their bodies outboard,
other than hiking straps and stiffeners worn under the thighs.
49.2 When lifelines are required by the class rules or the sailing instructions
they shall be taut, and competitors shall not position any part of their torsos
outside them, except briefly to perform a neces­sary task. On boats equipped
with upper and lower lifelines of wire, a competitor sitting on the deck facing
outboard with his waist inside the lower lifeline may have the upper part of
his body outside the upper lifeline.
50
SETTING AND SHEETING SAILS
50.1 Changing Sails
When headsails or spinnakers are being changed, a replacing sail may be
fully set and trimmed before the replaced sail is lowered. However, only one
mainsail and, except when changing, only one spinnaker shall be carried set
at a time.
50.2 Spinnaker Poles; Whisker Poles
Only one spinnaker pole or whisker pole shall be used at a time
except when gybing. When in use, it shall be attached to the foremost mast.
50.3 Use of Outriggers
(a) No sail shall be sheeted over or through an outrigger, except as
permitted in rule 50.3(b) or 50.3(c). An outrigger is any fitting or
other device so placed that it could exert outward pressure on a sheet
or sail at a point from which, with the boat upright, a vertical line
would fall outside the hull or deck planking. For the purpose of this
rule, bulwarks, rails and rubbing strakes are not part of the hull or
deck planking and the following are not outriggers: a bowsprit used
to secure the tack of a working sail, a bumkin used to sheet the boom
of a working sail, or a boom of a boomed headsail that requires no
adjustment when tacking.
(b) Any sail may be sheeted to or led above a boom that is
regularly used for a working sail and is permanently attached to the
mast from which the head of the working sail is set.
(c) A headsail may be sheeted or attached at its clew to a spinnaker pole
or whisker pole, provided that a spinnaker is not set.
50
49
Pozice posádky
49.1 Závodníci nesmějí používat žádné zařízení, které je navrženo, aby drželo
jejich těla vně lodi kromě vyvažovacích popruhů a vyvažovaček pod stehny.
49.2 Pokud jsou pravidly třídy nebo plachetními směrnicemi vyžadována lanová
zábradlí, musejí být napnuta a závodníci nesmějí mít jakoukoliv část trupu
vně těchto lan s výjimkou krátké doby potřebné pro vykonání nezbytného
úkolu. Na lodích vybavených horním a dolním lanem zábradlí může mít
závodník horní část těla vně horního lana zábradlí, pokud sedí na palubě tváří
směrem od lodě a s pasem uvnitř spodního lana zábradlí.
50
Nastavování a ovládání plachet
50.1 Výměna plachet
Jsou-li měněny čelní plachty nebo spinakry, nahrazující plachta může být
plně nastavena a trimována před spuštěním vyměňované plachty.
Může být ale použita pouze jedna hlavní plachta a jeden spinakr, pokud není
vyměňován.
50.2 Spinakrové pně, kosatkové pně
Současně může být použit pouze jeden spinakrový nebo jeden kosatkový peň
s výjimkou přehazování. Když je peň použit, musí být připevněn k přednímu
stěžni.
50.3 Užití výložníků
(a) Žádná plachta nesmí být ovládána přes nebo skrz výložník,
s výjimkami povolenými v pravidlech 50.3(b) nebo 50.3(c). Výložník
je kování nebo jiné zařízení umístěné tak, aby vykonávalo vnější tlak
na otěže nebo plachtu v bodě, ze kterého by, když je loď vzpřímená,
svislá čára směřovala mimo trup nebo plaňkování paluby. Kolejničky,
vlnolamy a oděrky nejsou části trupu nebo plaňkování paluby pro
účel tohoto pravidla. Výložníky nejsou: čelen použitý, aby zajišťoval
přední dolní roh pracující plachty, opěra (bumkin) použitá, aby držela
ráhno pracující plachty nebo ráhno čelní plachty, které při obratu
nevyžaduje změnu nastavení.
(b) Jakákoliv plachta může být ovládána nebo vedena nad ráhnem, které
je obvykle užito pro pracující plachtu a je trvale spojeno se stěžněm,
na kterém je upevněna hlava této plachty.
(c) Čelní plachta může být ovládána nebo připevněna za zadní roh ke
spinakrovému nebo kosatkovému pni za předpokladu, že spinakr není
použit.
51
50.4 Headsails
The difference between a headsail and a spinnaker is that the midgirth of a headsail, measured from the mid-points of its luff and
leech, does not exceed 50% of the length of its foot, and no other
intermediate girth exceeds a percentage similarly proportional to its distance
from the head of the sail. A sail tacked down behind the foremost mast is not
a headsail.
51MOVABLE BALLAST
All movable ballast, including sails that are not set, shall be properly stowed.
Water, dead weight or ballast shall not be moved for the purpose of changing
trim or stability. Floorboards, bulkheads, doors, stairs and water tanks shall
be left in place and all cabin fixtures kept on board. However, bilge water
may be bailed out.
52MANUAL POWER
A boat’s standing rigging, running rigging, spars and movable hull appendages
shall be adjusted and operated only by manual power.
53
SKIN FRICTION
A boat shall not eject or release a substance, such as a polymer, or have
specially textured surfaces that could improve the character of the flow of
water inside the boundary layer.
54
FORESTAYS AND HEADSAIL TACKS
Forestays and headsail tacks, except those of spinnaker staysails when the boat
is not close-hauled, shall be attached approximately on a boat’s centreline.
52
50.4 Čelní plachty
Rozdíl mezi čelní plachtou a spinakrem je v tom, že střední pás čelní plachty
měřený ze středních bodů předního a zadního lemu nepřevyšuje 50 % délky
jejího spodního lemu a žádný jiný mezilehlý pás nepřekračuje obdobně
úměrně stanovenou procentní hodnotu vzdálenosti od hlavy plachty. Plachta
připevněná předním rohem za předním stěžněm není čelní plachta.
51
Pohyblivá zátěž
Všechna pohyblivá zátěž, včetně plachet které nejsou používány musí být
řádně uložena. Voda, vlastní váha nebo zátěž nesmí být posunována pro
účely změny trimu nebo stability. Podlahové desky, přepážky, dveře, schody
a vodní nádrže musejí být ponechány na místě a všechno vybavení kajuty
musí zůstat na lodi. Avšak, voda z podpalubí může být vypuštěna.
52
Ruční síla
Pevné lanoví, pohyblivé lanoví, kulatiny a pohyblivé doplňky trupu musejí
být nastavovány a ovládány pouze tělesnou silou.
53
Povrchové tření
Loď nesmí vypouštět nebo uvolňovat látky jako jsou polymery nebo mít
speciálně upravený povrch, který by mohl zlepšit charakter obtékání vody
uvnitř mezní vrstvy.
54
Přední stěhy a přední rohy čelních plachet
Přední stěhy a přední rohy čelních plachet musejí být připevněny přibližně
v ose lodě. Výjimkou jsou spinakrové kosatky za předpokladu, že loď není
na směru ostře proti větru.
53
PART 5
PROTESTS, REDRESS, HEARINGS, MISCONDUCT AND APPEALS
SECTION A
PROTESTS; REDRESS; RULE 69 ACTION
60
RIGHT TO PROTEST; RIGHT TO REQUEST REDRESS OR RULE
69 ACTION
60.1 A boat may
(a) protest another boat, but not for an alleged breach of a rule of Part 2
unless she was involved in or saw the incident; or
(b) request redress.
60.2 A race committee may
(a) protest a boat, but not as a result of information arising from a request
for redress or an invalid protest, or from a report from an interested
party other than the representative of the boat herself;
(b) request redress for a boat; or
(c) report to the protest committee requesting action under rule 69.1(a).
However, when the race committee receives a report required by rule 43.1(c)
or 78.3, it shall protest the boat.
60.3 A protest committee may
(a) protest a boat, but not as a result of information arising from a request
for redress or an invalid protest, or from a report from an interested
party other than the representative of the boat herself. However, it
may protest a boat
(1)if it learns of an incident involving her that may have
resulted in injury or serious damage, or
(2)if during the hearing of a valid protest it learns that the boat, although
not a party to the hearing, was involved in the incident and may have
broken a rule;
(b) call a hearing to consider redress; or
(c) act under rule 69.1(a).
54
ČÁST 5 PROTESTY, NÁPRAVA, PROJEDNÁVÁNí, HRUBÉ JEDNÁNí A ODVOLÁNí
ČÁST A
PROTESTY; NÁPRAVA; jednání podle pravidla 69
60
Právo protestovat; právo žádat o nápravu nebo
jednání podle pravidla 69
60.1 Loď může
(a) protestovat na jinou loď, ale ne pro porušení pravidla části 2, pokud
nebyla účastníkem nebo neviděla incident; nebo
(b) žádat o nápravu.
60.2 Závodní komise může:
(a) protestovat na loď, ale ne na základě výsledku informace vyplývající
z žádosti o nápravu nebo z informace z neplatného protestu nebo
z hlášení od zaujaté strany jiné než představující vlastní loď;
(b) žádat o nápravu pro loď; nebo
(c) ohlásit protestní komisi požadavek na jednání podle pravidla 69.1(a).
Pokud závodní komise obdrží zprávu podle pravidla 43.1(c) nebo 78.3, je
povinna na loď protestovat.
60.3 Protestní komise může:
(a) protestovat na loď, ale ne na základě výsledku informace vyplývající
z žádosti o nápravu nebo z informace z neplatného protestu nebo
z hlášení od zaujaté strany jiné než představující vlastní loď. Avšak
může protestovat na loď,
(1) jestliže se dozvěděla o incidentu, kterého se loď zúčastnila, a který
mohl mít za následek zranění nebo vážnou škodu, nebo
(2) jestliže se během projednávání platného protestu dozví, že loď,
ačkoliv není stranou projednávání, byla zúčastněna v incidentu
a mohla porušit pravidlo;
(b) vyvolat projednávání o uvážení nápravy; nebo
(c) jednat podle pravidla 69.1(a).
55
61
PROTEST REQUIREMENTS
61.1 Informing the Protestee
(a) A boat intending to protest shall inform the other boat at the first
reasonable opportunity. When her protest concerns an
incident in the racing area that she is involved in or sees, she shall hail
‘Protest’ and conspicuously display a red flag at the first reasonable
opportunity for each. She shall display the flag until she is no longer
racing. However,
(1)if the other boat is beyond hailing distance, the protesting boat need
not hail but she shall inform the other boat at the first reasonable
opportunity;
(2)if the hull length of the protesting boat is less than 6
metres, she need not display a red flag;
(3)if the incident results in damage or injury that is obvious to the boats
involved and one of them intends to protest, the requirements of this
rule do not apply to her, but she shall attempt to inform the other boat
within the time limit of rule 61.3.
(b) A race committee or protest committee intending to protest a boat
shall inform her as soon as reasonably possible. However, if the
protest arises from an incident the committee observes in the racing
area, it shall inform the boat after the race within the time limit of rule
61.3.
(c) If the protest committee decides to protest a boat under rule 60.3(a)(2),
it shall inform her as soon as reasonably possible, close the current
hearing, proceed as required by rules 61.2 and 63, and hear the
original and the new protests together.
61.2 Protest Contents
A protest shall be in writing and identify
(a) the protestor and protestee;
(b) the incident, including where and when it occurred;
(c) any rule the protestor believes was broken; and
(d) the name of the protestor’s representative.
However, if requirement (b) is met, requirement (a) may be met at any time
before the hearing, and requirements (c) and (d) may be met before or during
the hearing.
56
61
Požadavky protestu
61.1 Informování protestovaného
(a) Loď zamýšlející protestovat musí vždy informovat druhou loď
při první vhodné příležitosti. Když se její protest týká incidentu
v závodním prostoru, kterého byla účastníkem nebo jej viděla, musí
při první rozumné příležitosti zvolat „Protest“ a zřetelně vyvěsit
červenou vlajku. Vlajka musí být vyvěšena až do doby, kdy loď již
nezávodí. Avšak
(1) jestliže je druhá loď mimo slyšitelnou vzdálenost, nemusí protestující
loď volat, ale musí druhou loď informovat při první rozumné
příležitosti;
(2) jestliže je délka trupu protestující lodi kratší než 6 m, nemusí vyvěsit
červenou vlajku;
(3) jestliže je výsledkem incidentu škoda nebo zranění, které je lodím
zúčastněným v incidentu zřejmé a jedná z lodí hodlá protestovat,
požadavky tohoto pravidla pro ni neplatí, ale musí se pokusit
informovat druhou loď v časovém limitu stanoveném pravidlem
61.3.
(b) Pokud závodní nebo protestní komise zamýšlí protestovat loď,
musí ji informovat hned, jak je to rozumně možné. Jestliže protest
vyplynul z incidentu, který komise zpozorovala v závodním prostoru,
musí informovat loď po rozjížďce v časovém limitu stanoveném
pravidlem 61.3.
(c) Jestliže se protestní komise rozhodne protestovat loď podle pravidla
60.3(a)(2), musí ji informovat hned, jak je to jen rozumně možné,
uzavřít probíhající projednávání, postupovat tak, jak je to vyžadováno
pravidlem 61.2 a 63, a projednat původní a nový protest společně.
61.2 Obsah protestu
Protest musí být písemný a určit:
(a) protestujícího a protestovaného,
(b) incident, včetně toho kde a kdy se vyskytl,
(c) pravidlo, o němž se protestující domnívá, že bylo porušeno a
(d) jméno zástupce protestujícího.
Jestliže je požadavek (b) splněn, požadavek (a) může být splněn kdykoliv
před projednáváním a požadavky (c) a (d) mohou být splněny před nebo
v průběhu projednávání.
57
61.3 Protest Time Limit
A protest by a boat, or by the race committee or protest committee about
an incident the committee observes in the racing area, shall be delivered to
the race office within the time limit stated in the sailing instructions. If none
is stated, the time limit is two hours after the last boat in the race finishes.
Other race committee or protest committee protests shall be delivered to the
race office no later than two hours after the committee receives the relevant
information. The protest committee shall extend the time if there is good
reason to do so.
62
REDRESS
62.1 A request for redress or a protest committee’s decision to consider redress
shall be based on a claim or possibility that a boat’s score in a race or series
has, through no fault of her own, been made significantly worse by
(a) an improper action or omission of the race committee, protest
committee or organizing authority, but not by a protest com­mittee
decision when the boat was a party to the hearing;
(b) injury or physical damage because of the action of a boat that was
breaking a rule of Part 2 or of a vessel not racing that was required to
keep clear;
(c) giving help (except to herself or her crew) in compliance with rule 1.1;
or
(d) a boat against which a penalty has been imposed under rule 2 or
disciplinary action has been taken under rule 69.1(b).
62.2 The request shall be in writing and be delivered to the race office no later than
the protest time limit or two hours after the incident, whichever is later. The
protest committee shall extend the time if there is good reason to do so. No
red flag is required.
SECTION B
HEARINGS AND DECISIONS
63
HEARINGS
63.1 Requirement for a Hearing
A boat or competitor shall not be penalized without a protest hearing,
except as provided in rules 30.2, 30.3, 67, 69, A5 and P2. A decision
on redress shall not be made without a hearing. The protest committee
shall hear all protests and requests for redress that have been
delivered to the race office unless it allows a protest or request to be
withdrawn.
58
61.3 Protestní časový limit
Protest lodě nebo protest závodní nebo protestní komise ohledně incidentu,
který komise zpozorovala v závodním prostoru, musí být doručen do kanceláře
závodu během časového limitu stanoveného plachetními směrnicemi. Jestliže
není stanoven, jsou časovým limitem dvě hodiny po dokončení poslední lodě
v rozjížďce. Jiné protesty závodní nebo protestní komise musejí být doručeny
do kanceláře závodu ne později, než dvě hodiny po tom, co komise získala
odpovídající informaci. Protestní komise musí tento čas prodloužit, jestliže
existují dobré důvody, aby tak učinila.
62
Náprava
62.1 Žádost o nápravu nebo rozhodnutí protestní komise o uvážení nápravy musí
být založeno na tvrzení nebo možnosti, že výsledek lodě v rozjížďce nebo
v závodě byl bez její vlastní viny výrazně horší a byl způsoben:
(a) nesprávným jednáním nebo opomenutím závodní komise, protestní
komise nebo pořadatele, ale ne rozhodnutím protestní komise, když
loď byla stranou projednávání protestu;
(b) zraněním nebo fyzickou škodou způsobenou jednáním lodě, která
porušila pravidlo části 2, nebo nezávodícím plavidlem, které mělo
povinnost se vyhýbat;
(c) poskytováním pomoci (s výjimkou sobě samé nebo své posádce)
v souladu s pravidlem 1.1; nebo
(d) lodí, které byl uložen trest podle pravidla 2 nebo disciplinární trest
podle pravidla 69.1(b).
62.2 Žádost musí být písemná a musí být doručena do kanceláře závodní komise
ne později, než skončí časový protestní limit nebo dvě hodiny po incidentu,
platí pozdější čas. Protestní komise musí tento čas prodloužit, jestliže existují
dobré důvody, aby tak učinila. Červená vlajka není vyžadována.
ČÁST B
PROJEDNÁVÁNí A ROZHODNUTí
63 Projednávání
63.1 Požadavky pro projednávání
Loď nebo závodník nesmějí být potrestáni bez projednávání protestu
s výjimkou předpokládanou v pravidlech 30.2, 30.3, 67, 69, A5 a P2.
Rozhodnutí o nápravě nesmí být učiněno bez projednávání. Protestní komise
musí projednat všechny protesty a žádosti o nápravu, které byly doručeny do
kanceláře závodu, pokud nedovolí vzít protest nebo žádost o nápravu zpět.
59
63.2 Time and Place of the Hearing; Time for Parties to Prepare
All parties to the hearing shall be notified of the time and place of the hearing,
the protest or redress information shall be made available to them, and they
shall be allowed reasonable time to prepare for the hearing.
63.3 Right to Be Present
(a) The parties to the hearing, or a representative of each, have
the right to be present throughout the hearing of all the
evidence. When a protest claims a breach of a rule of Part 2, 3 or 4,
the representatives of boats shall have been on board
at the time of the incident, unless there is good reason for the protest
committee to rule otherwise. Any witness, other than a member of the
protest committee, shall be excluded except when giving evidence.
(b) If a party to the hearing of a protest or request for redress does not
come to the hearing, the protest committee may nevertheless decide
the protest or request. If the party was unavoidably absent, the
committee may reopen the hearing.
63.4 Interested Party
A member of a protest committee who is an interested party shall not take
any further part in the hearing but may appear as a witness. Protest committee
members must declare any possible self-interest as soon as they are aware of
it. A party to the hearing who believes a member of the protest committee is
an interested party shall object as soon as possible.
63.5 Validity of the Protest or Request for Redress
At the beginning of the hearing the protest committee shall take any
evidence it considers necessary to decide whether all requirements for the
protest or request for redress have been met. If they have been met, the
protest or request is valid and the hearing shall be continued. If not, the
committee shall declare the protest or request invalid and close the hearing.
If the protest has been made under rule 60.3(a)(1), the committee shall also
determine whether or not injury or serious damage resulted from the incident
in question. If not, the hearing shall be closed.
60
63.2 Čas a místo projednávání; Čas stranám pro přípravu
Všechny strany projednávání musejí být seznámeny s časem a místem
projednávání, informace o protestu nebo o nápravě musejí být stranám
dostupné a strany musejí dostat přiměřený čas pro přípravu na projednávání.
63.3 Právo být přítomen
(a) Strany projednávání nebo zástupci každé z nich mají právo být
přítomni při projednávání veškerých svědectví. Když protest
prohlašuje porušení pravidla části 2, 3 nebo 4, museli být zástupci lodí
v čase incidentu na palubě, pokud protestní komise nemá dobrý důvod
rozhodnout jinak. Jiný svědek než člen protestní komise musí být
vyloučen z projednávání s výjimkou toho, když podává svědectví.
(b) Jestliže se strana projednávání protestu nebo žádosti o nápravu
k projednávání nedostaví, může protestní komise protest nebo žádost
rozhodnout. Jestliže strana nebyla přítomna z neodkladných příčin,
může komise projednávání znovu otevřít.
63.4 Zaujatá strana
Člen protestní komise, který je zaujatou stranou se nesmí zúčastnit žádné
další části projednávání, ale může vystoupit jako svědek. Členové protestní
komise musí oznámit všechny možné vlastní zájmy ihned, jakmile si je
uvědomí. Strana projednávání, která se domnívá, že člen protestní komise je
zaujatou stranou, musí vznést námitku, jak je to jen nejdříve možné.
63.5 Platnost protestu nebo žádosti o nápravu
Na počátku projednávání musí protestní komise přijmout všechna svědectví,
které považuje za důležitá k rozhodnutí, zda byly splněny všechny požadavky
protestu nebo žádosti o nápravu. Jestliže byly splněny, protest nebo žádost
je platná a projednávání musí pokračovat. Jestliže nebyly, musí komise
prohlásit protest nebo žádost za neplatnou a ukončit projednávání. Jestliže
byl protest podán podle pravidla 60.3(a)(1), musí komise také stanovit, zda
výsledkem projednávaného incidentu bylo nebo nebylo zranění nebo vážná
škoda. Jestliže ne, projednávání musí být zastaveno.
61
63.6 Taking Evidence and Finding Facts
The protest committee shall take the evidence of the parties to the hearing
and of their witnesses and other evidence it considers necessary. A member of
the protest committee who saw the incident may give evidence. A party to the
hearing may question any person who gives evidence. The committee shall
then find the facts and base its decision on them.
63.7 Conflict between the Notice of Race and the Sailing Instructions
If there is a conflict between a rule in the notice of race and one
in the sailing instructions that must be resolved before the protest
committee can decide a protest or request for redress, the committee shall
apply the rule that it believes will provide the fairest result for all boats
affected.
63.8 Protests between Boats in Different Races
A protest between boats sailing in different races conducted by
different organizing authorities shall be heard by a protest committee
acceptable to those authorities.
64
DECISIONS
64.1 Penalties and Exoneration
(a) When the protest committee decides that a boat that is a
party to a protest hearing has broken a rule, it shall disqualify her
unless some other penalty applies. A penalty shall be
imposed whether or not the applicable rule was mentioned in the
protest.
(b) If a boat has taken an applicable penalty, rule 64.1(a) does not apply to
her unless the penalty for a rule she broke is a disqualification that is
not excludable from her series score.
(c) When as a consequence of breaking a rule a boat has compelled
another boat to break a rule, rule 64.1(a) does not apply to the other
boat and she shall be exonerated.
(d) If a boat has broken a rule when not racing, her penalty shall apply to
the race sailed nearest in time to that of the incident.
62
63.6 Přijetí svědectví a zjišťování skutečností
Protestní komise musí přijmout svědectví stran projednávání a jejich svědků
a další svědectví, která považuje za nezbytná. Člen protestní komise, který
viděl incident, může podat svědectví. Strana projednávání může klást otázky
jakékoliv osobě, která podává svědectví. Komise pak musí nalézt skutečnosti
a založit na nich své rozhodnutí.
63.7 Rozpor mezi vypsáním závodu a plachetními směrnicemi
Jestliže je rozpor mezi pravidlem ve vypsání závodu a v plachetních
směrnicích, musí být rozhodnut před tím, než protestní komise může
rozhodnout protest nebo žádost o nápravu. Komise musí použít pravidlo,
o kterém je přesvědčena, že zajistí spravedlivé výsledky pro všechny
ovlivněné lodě.
63.8 Protest mezi loděmi v rozdílných závodech
Protest mezi loděmi plachtícími v rozdílných závodech, které jsou řízeny
různými pořadateli, musí být projednán protestní komisí, která je pro tyto
pořadatele přijatelná.
64
Rozhodnutí
64.1 Tresty a zproštění viny
(a) Když protestní komise rozhodne, že loď, která je stranou
projednávání, porušila pravidlo, musí ji diskvalifikovat, pokud neplatí
jiný trest. Trest musí být uložen, ať již bylo uplatněné pravidlo
uvedeno v protestu či nikoliv.
(b) Jestliže loď přijala platný trest, pravidlo 64.1(a) pro ni neplatí, pokud
trest za porušení pravidla je diskvalifikace, která není vyloučitelná
z bodování lodě v závodu.
(c) Když následkem porušení pravidla loď přinutila druhou loď porušit
pravidlo, pravidlo 64.1(a) se na druhou loď neuplatní a musí být
zproštěna viny.
(d) Jestliže loď porušila pravidlo, když nezávodila, její trest musí být
uplatněn v rozjížďce, která je časově nejblíže k incidentu.
63
64.2 Decisions on Redress
When the protest committee decides that a boat is entitled to redress under
rule 62, it shall make as fair an arrangement as possible for all boats affected,
whether or not they asked for redress. This may be to adjust the scoring (see
rule A10 for some examples) or finishing times of boats, to abandon the
race, to let the results stand or to make some other arrangement. When in
doubt about the facts or probable results of any arrangement for the race or
series, especially before abandoning the race, the protest committee shall
take evidence from appropriate sources.
64.3 Decisions on Measurement Protests
(a) When the protest committee finds that deviations in excess of
tolerances specified in the class rules were caused by damage or
normal wear and do not improve the performance of the boat, it shall
not penalize her. However, the boat shall not race again until the
deviations have been corrected, except when the protest committee
decides there is or has been no reasonable opportunity to do so.
(b) When the protest committee is in doubt about the meaning of a
measurement rule, it shall refer its questions, together with the
relevant facts, to an authority responsible for interpreting the rule. In
making its decision, the committee shall be bound by the reply of the
authority.
(c) When a boat disqualified under a measurement rule states in writing
that she intends to appeal, she may compete in subsequent races
without changes to the boat, but shall be disqualified if she fails to
appeal or the appeal is decided against her.
(d) Measurement costs arising from a protest involving a measurement
rule shall be paid by the unsuccessful party unless the protest
committee decides otherwise.
65
INFORMING THE PARTIES AND OTHERS
65.1 After making its decision, the protest committee shall promptly
inform the parties to the hearing of the facts found, the applicable rules, the
decision, the reasons for it, and any penalties imposed or redress given.
64
64.2 Rozhodnutí o nápravě
Když protestní komise rozhodne, že loď je oprávněna k nápravě podle
pravidla 62, musí učinit co nejspravedlivější úpravu pro všechny zúčastněné
lodě, ať již o nápravu požádaly či nikoliv. To může znamenat úpravu bodování
(viz příklady v pravidle A10) nebo cílových časů lodí, přerušení rozjížďky,
ponechání stávajících výsledků nebo jinou úpravu. Když je pochybnost
o skutečnostech nebo o pravděpodobných výsledcích úpravy rozjížďky
nebo závodu, musí protestní komise přijmout svědectví z vhodných zdrojů,
obzvláště před přerušením rozjížďky.
64.3 Rozhodnutí o technickém protestu
(a) Když protestní komise shledá, že odchylka mimo krajní meze
specifikované v třídových pravidlech byla způsobena poškozením
nebo normálním používáním a nezlepšila výkon lodě, nesmí ji
potrestat. Avšak loď nesmí dále závodit, pokud by odchylka nebyla
opravena s výjimkou, když protestní komise rozhodne, že nebyla nebo
není přiměřená příležitost tak učinit.
(b) Když je protestní komise v pochybnostech o významu technického
pravidla, musí předložit své otázky společně s příslušnými
skutečnostmi subjektu, který je odpovědný za výklad pravidla. Při
rozhodnutí musí být komise vázána odpovědí tohoto subjektu.
(c) Když loď, která je diskvalifikována podle technického pravidla,
prohlásí písemně, že má v úmyslu se odvolat, může závodit
v následujících rozjížďkách beze změn na lodi, ale bude
diskvalifikována, jestliže se neodvolá nebo odvolání bude rozhodnuto
proti ní.
(d) Poplatky vzniklé z protestu, který se týká technického pravidla,
musejí být zaplaceny neúspěšnou stranou, pokud protestní komise
nerozhodne jinak.
65
Informování stran a ostatních
65.1 Po rozhodnutí musí protestní komise neprodleně informovat strany
projednávání o zjištěných skutečnostech, použitých pravidlech, rozhodnutí,
důvodech pro něj a o jakýchkoliv uložených trestech nebo udělených
nápravách.
65
65.2 A party to the hearing is entitled to receive the above information
in writing, provided she asks for it in writing from the protest
committee no later than seven days after being informed of the
decision. The committee shall then promptly provide the information,
including, when relevant, a diagram of the incident prepared or
endorsed by the committee.
65.3 When the protest committee penalizes a boat under a measurement rule, it
shall send the above information to the relevant measurement authorities.
66
REOPENING A HEARING
The protest committee may reopen a hearing when it decides that it
may have made a significant error, or when significant new evidence
becomes available within a reasonable time. It shall reopen a hearing
when required by the national authority under rule F5. A party to the
hearing may ask for a reopening no later than 24 hours after being
informed of the decision. When a hearing is reopened, a majority of the
members of the protest committee shall, if possible, be members of the
original protest committee.
67
RULE 42 AND HEARING REQUIREMENT
When so stated in the sailing instructions, the protest committee may
penalize without a hearing a boat that has broken rule 42, provided
that a member of the committee or its designated observer has
seen the incident, and a disqualification under this rule shall not be
excluded from the boat’s series score. A boat so penalized shall be informed
by notification in the race results.
68
DAMAGES
The question of damages arising from a breach of any rule shall be governed
by the prescriptions, if any, of the national authority.
66
65.2 Strana projednávání je oprávněna dostat výše uvedené informace písemně
za předpokladu, že si je vyžádá písemně od protestní komise ne později, než
sedm dnů od okamžiku, kdy byla informována o rozhodnutí. Komise musí
potom neprodleně předložit informace včetně, když je to důležité, náčrtku
incidentu připraveného nebo schváleného komisí.
65.3 Když protestní komise potrestá loď podle technického pravidla, musí poslat
výše uvedené informace příslušným technickým subjektům.
66
Obnovení projednávání
Protestní komise může obnovit projednávání, když rozhodne, že mohla
učinit významnou chybu, nebo jestliže je v rozumném čase dostupné nové
významné svědectví. Musí obnovit projednávání, když je to podle pravidla F5
vyžádáno národním svazem. Strana projednávání může požádat o obnovení
projednávání ne později než 24 hodin po tom, co byla informována
o rozhodnutí. Když je projednávání obnoveno, většina členů protestní komise
musí být, je‑li to možné, členy původní protestní komise.
67
Pravidlo 42 a požadavky projednávání
Protestní komise může potrestat bez projednávání loď pro porušení pravidla 42,
pokud je to stanoveno plachetními směrnicemi a pokud člen komise nebo
jí určený pozorovatel viděli incident. Diskvalifikace podle tohoto pravidla
nesmí být vyloučena z bodování lodě v závodu. Loď takto potrestaná musí
být informována oznámením ve výsledcích rozjížďky.
68
Škody
Otázka škod vzniklých porušením jakéhokoliv pravidla musí být řízena
předpisy národního svazu, pokud existují.
67
SECTION C
GROSS MISCONDUCT
69 ALLEGATIONS OF GROSS MISCONDUCT
69.1 Action by a Protest Committee
(a) When a protest committee, from its own observation or a report
received from any source, believes that a competitor may have
committed a gross breach of a rule, good manners or sportsmanship,
or may have brought the sport into disrepute, it may call a hearing.
The protest committee shall promptly inform the competitor in writing
of the alleged misconduct and of the time and place of the hearing.
If the competitor provides good reason for being unable to attend the
hearing, the protest committee shall reschedule it.
(b) A protest committee of at least three members shall conduct the
hearing, following the procedures in rules 63.2, 63.3(a), 63.4 and 63.6.
If it decides that the competitor committed the
alleged misconduct it shall either
(1)warn the competitor or
(2)impose a penalty by excluding the competitor and, when
appropriate, disqualifying a boat, from a race or the
remaining races or all races of the series, or by taking
other action within its jurisdiction. A disqualification
under this rule shall not be excluded from the boat’s
series score.
(c) The protest committee shall promptly report a penalty, but not a
warning, to the national authorities of the venue, of the competitor and
of the boat owner. If the protest committee is an
international jury appointed by the ISAF under rule 89.2(b), it shall
send a copy of the report to the ISAF.
(d) If the competitor does not provide good reason for being
unable to attend the hearing and does not come to it, the protest
committee may conduct it without the competitor present. If the
committee does so and penalizes the competitor, it shall
include in the report it makes under rule 69.1(c) the facts found, the
decision and the reasons for it.
68
ČÁST C
HRUBÉ JEDNÁNí
69
Obvinění z hrubého jednání
69.1Jednání protestní komise
(a) Když se protestní komise ze svého vlastního pozorování nebo
z hlášení přijatého od jakéhokoliv zdroje domnívá, že se závodník
mohl dopustit hrubého porušení pravidla, dobrých mravů nebo
sportovního chování, nebo mohl poškodit dobrou pověst sportu, může
zahájit projednávání. Protestní komise musí neprodleně písemně
informovat závodníka o údajném nesprávném jednání a o času a místě
projednávání. Jestliže závodník poskytne dobrý důvod, na základě
kterého se nemůže zúčastnit projednávání, protestní komise musí toto
jednání přeložit na jiný termín.
(b) Nejméně tříčlenná protestní komise musí vést projednávání podle
postupů v pravidlech 63.2, 63.3(a), 63.4 a 63.6. Jestliže rozhodne, že
se závodník dopustil hrubého jednání musí buďto:
(1)varovat závodníka; nebo
(2)uložit trest vyloučením závodníka a když je to přiměřené,
diskvalifikovat loď z rozjížďky, ze zbylých rozjížděk nebo ze všech
rozjížděk závodu, nebo přijetím jiného rozhodnutí v její pravomoci.
Diskvalifikace podle tohoto pravidla nesmí být vyloučena z bodování
lodě v závodu.
(c) Protestní komise musí neprodleně ohlásit trest, ale ne varování,
národnímu svazu místa konání závodu, závodníka a majitele lodi.
Jestliže je protestní komise mezinárodní jury jmenovaná ISAF podle
pravidla 89.2(b), musí poslat kopii zprávy na ISAF.
(d) Jestliže závodník neposkytne dobrý důvod, na základě kterého se
nemůže zúčastnit projednávání a nedostaví se na něj, protestní
komise může jednat bez účasti závodníka. Jestliže tak komise učiní
a penalizuje závodníka, musí zahrnout do zprávy, kterou vyhotoví
podle pravidla 69.1(c), zjištěné skutečnosti, rozhodnutí a důvody pro
něj.
69
(e) If the protest committee chooses not to conduct the hearing without
the competitor present or if the hearing cannot be scheduled for a time
and place when it would be reasonable for the competitor to attend,
the protest committee shall collect all available information and, if
the allegation seems justified, make a report to the relevant national
authorities. If the protest committee is an international jury appointed
by the ISAF under rule 89.2(b), it shall send a copy of the report to the
ISAF.
(f) When the protest committee has left the event and a report
alleging misconduct is received, the race committee or organ­izing
authority may appoint a new protest committee to proceed under this
rule.
69.2 Action by a National Authority or Initial Action by the ISAF
(a) When a national authority or the ISAF receives a report alleg
ing a gross breach of a rule, good manners or sportsmanship, a report
alleging conduct that has brought the sport into disrepute, or a report
required by rule 69.1(c) or 69.1(e), it may conduct an investigation
and, when appropriate, shall conduct a hearing. It may then take any
disciplinary action within its
jurisdiction it considers appropriate against the competitor or boat, or
other person involved, including suspending eligibility, permanently
or for a specified period of time, to compete in any event held
within its jurisdiction, and suspending ISAF eligibility under ISAF
Regulation 19.
(b) The national authority of a competitor shall also suspend
the ISAF eligibility of the competitor as required in ISAF Regulation
19.
(c) The national authority shall promptly report a suspension of eligibility
under rule 69.2(a) to the ISAF, and to the national authorities of the
person or the owner of the boat suspended if they are not members of
the suspending national authority.
69.3 Subsequent Action by the ISAF
Upon receipt of a report required by rule 69.2(c) or ISAF Regulation 19, or
following its own action under rule 69.2(a), the ISAF shall inform all national
authorities, which may also suspend eligibility for events held within their
jurisdiction. The ISAF Executive Committee shall suspend the competitor’s
ISAF eligibility as required in ISAF Regulation 19 if the competitor’s national
authority does not do so.
70
(e) Jestliže protestní komise zvolí možnost neprojednávat bez účasti
závodníka nebo jetliže projednávání nemůže být naplánováno na čas
a místo, které by mohlo být přijatelné pro závodníkovu účast, musí
protestní komise shromáždit všechny dostupné informace, a když se
obvinění jeví jako oprávněné, musí vyhotovit zprávu pro příslušný
národní svaz. Jestliže je protestní komise mezinárodní jury jmenovaná
ISAF podle pravidla 89.2(b), musí poslat kopii zprávy na ISAF.
(f) Když protestní komise již opustila závod a hlášení obviňující
z hrubého jednání bylo přijato, může závodní komise nebo pořadatel
ustanovit novou protestní komisi pro další jednání podle tohoto
pravidla.
69.2Jednání národního svazu a výchozí jednání ISAF
(a) Když národní svaz nebo ISAF přijme hlášení obviňující z hrubého
porušení pravidla, dobrých mravů nebo sportovního chování, hlášení
obviňující z jednání, které poškodilo dobrou pověst sportu nebo
hlášení vyžadované pravidlem 69.1(c) nebo 69.1(e), může vést
šetření a když je to vhodné, musí vést projednávání. Může také ve své
pravomoci vést přiměřené disciplinární řízení proti závodníkovi nebo
lodi nebo jiným zúčastněným osobám, včetně časově neomezeného
nebo omezeného odebrání oprávnění k závodění v jakémkoliv závodě
pod jeho pravomocí a odebrání oprávnění ISAF podle Směrnice 19
ISAF.
(b) Národní svaz závodníka musí také odebrat závodníkovo oprávnění
ISAF, jak je to vyžadováno Směrnicí 19 ISAF.
(c) Národní svaz musí neprodleně ohlásit odebrání oprávnění podle
pravidla 69.2(a) ISAF a národním svazům osoby nebo vlastníka
suspendované lodě, jestliže nejsou členy suspendujícího národního
svazu.
69.3 Následné jednání ISAF
Po přijetí hlášení vyžadovaného podle pravidlem 69.2(c) nebo Směrnicí 19
ISAF nebo na základě vlastního jednání podle pravidla 69.2(a) musí ISAF
informovat všechny národní svazy, které mohou také odebrat oprávnění pro
závody pod jejich pravomocí. Výkonný výbor ISAF musí odebrat závodníkovi
oprávnění ISAF, jak je to vyžadováno Směrnicí 19 ISAF, jestliže to neučinil
národní svaz závodníka.
71
SECTION D
APPEALS
70
APPEALS AND REQUESTS TO A NATIONAL AUTHORITY
70.1 Provided that the right of appeal has not been denied under rule 70.5, a party
to a hearing may appeal a protest committee’s decision or its procedures, but
not the facts found.
70.2 A protest committee may request confirmation or correction of its decision.
70.3 An appeal under rule 70.1 or a request by a protest committee under rule 70.2
shall be sent to the national authority with which the organizing authority is
associated under rule 89.1. However, if boats will pass through the waters of
more than one national authority while racing, the sailing instructions shall
identify the national authority to which appeals or requests may be sent.
70.4 A club or
request an
request for
shall not
decision.
other organization affiliated
interpretation of the rules,
redress that may be appealed
be used for changing a
to a national authority may
provided that no protest or
is involved. The interpretation
previous protest committee
70.5 There shall be no appeal from the decisions of an international jury
constituted in compliance with Appendix N. Furthermore, if the
notice of race and the sailing instructions so state, the right of appeal may be
denied provided that
(a) it is essential to determine promptly the result of a race that will
qualify a boat to compete in a later stage of an event or
a subsequent event (a national authority may prescribe that its
approval is required for such a procedure);
(b) a national authority so approves for a particular event open only to
entrants under its own jurisdiction; or
(c) a national authority after consultation with the ISAF so
approves for a particular event, provided the protest committee is
constituted as required by Appendix N, except that only two members
of the protest committee need be International Judges.
70.6 Appeals and requests shall conform to Appendix F.
72
ČÁST D
ODVOLÁNÍ
70 Odvolání A ŽÁDOSTI NA NÁRODNÍ SVAZ
70.1 Za předpokladu, že právo na odvolání nebylo podle pravidla 70.5 odepřeno,
strana projednávání se může odvolat proti rozhodnutí protestní komise nebo
jejím procedurám, ale ne proti zjištěným skutečnostem.
70.2 Protestní komise může požadovat potvrzení nebo opravu svého rozhodnutí.
70.3 Odvolání podle pravidla 70.1 nebo žádost protestní komise podle pravidla
70.2 musí být zaslána národnímu svazu, se kterým je pořadatel spojen podle
pravidla 89.1. Avšak v případě, že lodě proplouvají při závodění vodami více
než jednoho národního svazu, plachetní směrnice musí určit národní svaz, ke
kterému mohou být zasílány odvolání a žádosti.
70.4 Klub nebo jiná organizace, která je členem národního svazu, může požadovat
výklad pravidel za předpokladu, že se netýkají protestu nebo žádosti
o nápravu, které mohou být předmětem odvolání. Interpretace nesmí být
použita pro změnu předchozího rozhodnutí protestní komise.
70.5 Odvolání proti rozhodnutí mezinárodní jury ustanovené v souladu s Dodatkem
N není možné. Navíc jestliže to vypsání závodu a plachetní směrnice stanoví,
může být právo na odvolání odepřeno za předpokladu, že:
(a) je nezbytné neprodleně určit výsledky rozjížďky, které budou
kvalifikovat lodě do další části závodu nebo do následujícího závodu
(národní svaz může stanovit, že je pro takový postup vyžadován jeho
souhlas);
(b) národní svaz dá souhlas pro určitý závod otevřený pouze závodníkům
pod jeho pravomocí; nebo
(c) národní svaz po konzultaci s ISAF dá souhlas pro určitý závod
za předpokladu, že protestní komise je ustanovena tak, jak je to
vyžadováno Dodatkem N s výjimkou, že stačí, aby pouze dva členové
protestní komise byli mezinárodní rozhodčí.
70.6 Odvolání a žádosti se musejí řídit podle Dodatku F.
73
71
NATIONAL AUTHORITY DECISIONS
71.1 No interested party or member of the protest committee shall take any part
in the discussion or decision on an appeal or a request for confirmation or
correction.
71.2 The national authority may uphold, change or reverse the protest committee’s
decision; declare the protest or request for redress invalid; or return the protest
or request for the hearing to be reopened, or for a new hearing and decision
by the same or a different protest committee.
71.3 When from the facts found by the protest committee the national
authority decides that a boat that was a party to a protest hearing broke a rule,
it shall penalize her, whether or not that boat or that rule was mentioned in the
protest committee’s decision.
71.4 The decision of the national authority shall be final. The national
authority shall send its decision in writing to all parties to the hearing and the
protest committee, who shall be bound by the decision.
74
71 Rozhodnutí NÁRODNÍHO SVAZU
71.1 Žádná zaujatá strana nebo člen protestní komise se nesmí zúčastnit jakékoliv
části diskuse nebo rozhodnutí o odvolání nebo žádosti o potvrzení nebo
opravu.
71.2 Národní svaz může potvrdit, změnit nebo zcela zvrátit rozhodnutí protestní
komise, označit protest nebo žádost o nápravu za neplatnou, nebo vrátit
protest nebo žádost o obnovení projednávání nebo o nové projednávání
a rozhodnutí stejné nebo jiné protestní komisi.
71.3 Když ze skutečností zjištěných protestní komisí národní svaz rozhodne,
že loď, která byla stranou projednávání protestu, porušila pravidlo, musí
ji potrestat, ať už tato loď nebo toto pravidlo bylo či nebylo zmíněno
v rozhodnutí protestní komise.
71.4 Rozhodnutí národního svazu je konečné. Národní svaz musí zaslat rozhodnutí
písemně všem stranám projednávání a protestní komisi, která musí být tímto
rozhodnutím vázána.
75
PART 6
75
ENTRY AND QUALIFICATION
ENTERING A RACE
75.1 To enter a race, a boat shall comply with the requirements of the
organizing authority of the race. She shall be entered by
(a) a member of a club or other organization affiliated to an ISAF member
national authority,
(b) such a club or organization, or
(c) a member of an ISAF member national authority.
75.2 Competitors shall comply with ISAF Regulation 19, Eligibility Code.
76
EXCLUSION OF BOATS OR COMPETITORS
76.1 The organizing authority or the race committee may reject or cancel
the entry of a boat or exclude a competitor, subject to rule 76.2,
provided it does so before the start of the first race and states the
reason for doing so. However, the organizing authority or the race committee
shall not reject or cancel the entry of a boat or exclude a competitor because of
advertising, provided the boat or competitor complies with ISAF Regulation
20, Advertising Code.
76.2 At world and continental championships no entry within stated
quotas shall be rejected or cancelled without first obtaining the
approval of the relevant international class association (or the
Offshore Racing Council) or the ISAF.
77
IDENTIFICATION ON SAILS
A boat shall comply with the requirements of Appendix G governing class
insignia, national letters and numbers on sails.
78
COMPLIANCE WITH CLASS RULES; CERTIFICATES
78.1 A boat’s owner and any other person in charge shall ensure that the boat is
maintained to comply with her class rules and that her measurement or rating
certificate, if any, remains valid.
76
ČÁST 6
75 PŘIHLÁŠENÍ A KVALIFIKACE
Přihlášení k závodu
75.1 Loď musí vyhovět všem požadavkům pořadatele závodu, aby se mohla
k závodu přihlásit. Musí být přihlášena:
(a) členem klubu nebo jiné organizace začleněné do národního svazu,
který je členem ISAF;
(b) takovým klubem nebo organizací; nebo
(c) členem národního svazu, který je členem ISAF.
75.2 Závodníci musejí vyhovět ISAF směrnici 19, Kodexu způsobilosti.
76 Vyloučení lodí nebo závodníků
76.1 Pořadatel nebo závodní komise může odmítnout nebo zrušit přihlášku lodi
nebo vyloučit závodníka, kteří podléhají pravidlu 76.2 za předpokladu, že
tak učiní před startem první rozjížďky a sdělí důvody proč tak učinila. Avšak
pořadatel nebo závodní komise nesmějí odmítnout nebo zrušit přihlášku lodě
nebo vyloučit závodníka kvůli reklamě za předpokladu, že loď nebo závodník
vyhovují ISAF směrnici 20 - Reklamní kodex.
76.2 Při světovém a kontinentálním mistrovství nesmí být žádné přihlášení, které
odpovídá stanoveným limitům, odmítnuto nebo zrušeno bez předchozího
souhlasu příslušné mezinárodní asociace lodní třídy (nebo Offshore Racing
Council) nebo ISAF.
77
Identifikace na plachtách
Loď musí vyhovovat požadavkům Dodatku G stanovujícímu třídové znaky,
národní písmena a čísla na plachtách.
78 Souhlas s pravidly třídy; certifikáty
78.1 Majitel lodi a jakákoliv další odpovědná osoba musí zajistit, že loď je
udržována v souladu s pravidly třídy a že její technické nebo hodnotící
certifikáty, jestliže existují, jsou platné.
77
78.2 When a rule requires a certificate to be produced before a boat races, and it
is not produced, the boat may race provided that the race committee receives
a statement signed by the person in charge that a valid certificate exists and
that it will be given to the race committee before the end of the event. If the
certificate is not received in time, the boat shall be disqualified from all races
of the event.
78.3 When an equipment inspector or a measurer for an event decides that a boat
or personal equipment does not comply with the class rules, he shall report
the matter in writing to the race committee.
79
CLASSIFICATION
If the notice of race or class rules state that some or all competitors must
satisfy classification requirements, the classification shall be carried out as
described in ISAF Regulation 22, Sailor Classification Code.
80
ADVERTISING
A boat and her crew shall comply with ISAF Regulation 20, Advertising
Code.
81
RESCHEDULED RACES
When a race has been rescheduled, all boats entered in the original race shall
be notified. New entries that meet the entry requirements of the original race
may be accepted at the discretion of the race committee.
78
78.2 Když pravidlo vyžaduje předložení certifikátu před tím, než loď závodí, a ten
předložen není, může loď závodit za předpokladu, že závodní komise obdrží
prohlášení podepsané odpovědnou osobou, že platný certifikát existuje a bude
závodní komisi předložen před koncem závodu. Jestliže certifikát není včas
předložen, musí být loď diskvalifikována ze všech rozjížděk závodu.
78.3 Když technický inspektor nebo měřič závodu usoudí, že loď nebo osobní
vybavení neodpovídá jejím pravidlům třídy, musí písemně ohlásit záležitost
závodní komisi.
79
KLASIFIKACE
Když vypsání závodu nebo třídová pravidla stanoví, že někteří nebo všichni
závodníci musí splňovat požadavky na klasifikaci, klasifikace musí být
provedena jak je popsáno v ISAF Směrnici 22 – Kodex klasifikace jachtařů.
80
Reklama
Loď a její posádka musejí vyhovovat požadavkům ISAF směrnice
20 – Reklamní kodex.
81
Znovu vypsané rozjížďky
Když je rozjížďka znovu vypsána, všechny lodě přihlášené v původní
rozjížďce musí být uvědoměny. Nové přihlášky, které vyhovují požadavkům
původní rozjížďky, mohou být na základě rozhodnutí závodní komise
přijaty.
79
PART 7
85
RACE ORGANIZATION
GOVERNING RULES
The organizing authority, race committee and protest committee shall be
governed by the rules in the conduct and judging of races.
86
CHANGES TO THE RACING RULES
86.1 A racing rule shall not be changed unless permitted in the rule itself or as
follows:
(a) Prescriptions of a national authority may change a racing rule, but
not the Definitions; a rule in the Introduction; Sportsmanship and the
Rules; Part 1, 2 or 7; rule 42, 43, 69, 70, 71, 75, 76.2, 79 or 80; a rule
of an appendix that changes one of these rules; Appendix H or N; or
ISAF Regulation 19, 20, 21 or 22.
(b) Sailing instructions may change a racing rule, but not rule 76.1,
Appendix F, or a rule listed in rule 86.1(a). However, the sailing
instructions may change to ‘two’ or ‘four’ the number of hull lengths
determining the zone around marks, provided that the number
is the same for all marks and all boats using those marks. If the
sailing instructions change a rule or that definition, they shall refer
specifically to the rule or definition and state the change.
(c) Class rules may change only racing rules 42, 49, 50, 51, 52, 53 and 54.
Such changes shall refer specifically to the rule and state the change.
Note: The second sentence of this rule takes effect on 1 January 2011.
86.2 In exception to rule 86.1, the ISAF may in limited circumstances (see
ISAF Regulation 31.1.3) authorize changes to the racing rules for
a specific international event. The authorization shall be stated in a
letter of approval to the event organizing authority and in the notice of race
and sailing instructions, and the letter shall be posted on the event’s official
notice board.
86.3 If a national authority so prescribes, the restrictions in rule 86.1 do not apply
if rules are changed to develop or test proposed rules. The national authority
may prescribe that its approval is required for such changes.
80
ČÁST 7 85
ORGANIZACE ZÁVODU
Řízení se pravidly
Pořadatel, závodní komise a protestní komise se musejí při řízení
a rozhodování závodů řídit pravidly.
86
Změny pravidel
86.1 Závodní pravidlo nemůže být měněno, pokud to pravidlo samo o sobě
nepřipouští, nebo následovně:
(a) Předpisy národního svazu mohou měnit závodní pravidlo, ale ne
Definice; pravidla v Úvodu; Sportovní chování a pravidla; Část 1,
2 nebo 7; pravidlo 42, 69, 70, 71, 75, 76.2, 79 nebo 80; pravidlo
dodatku, které mění některé z těchto pravidel; Dodatek H nebo N;
nebo ISAF směrnice 19, 20, 21 nebo 22.
(b) Plachetní směrnice mohou měnit závodní pravidlo, ale ne pravidlo
76.1, Dodatek F nebo pravidlo uvedené v pravidle 86.1(a). Avšak
Plachetní směrnice mohou změnit na „dvě“ nebo „čtyři“ počet délek
určující zónu okolo značek, za předpokladu, že číslo je stejné pro
všechny značky a pro všechny lodě, které tyto značky používají.
Pokud plachetní směrnice mění pravidlo nebo tuto definici, musí se
odkazovat na dané pravidlo nebo definici a stanovit změnu.
(c) Pravidla třídy mohou měnit pouze závodní pravidla 42, 49, 50, 51, 52,
53 a 54. Takové změny se musí odkazovat na dané pravidlo a stanovit
změnu.
Poznámka: Druhá věta tohoto pravidla platí od 1. ledna 2011.
86.2 Jako výjimku z pravidla 86.1 může ISAF za zvláštních okolnosti (viz ISAF
směrnice 31.1.3) autorizovat změny závodních pravidel pro specifické
mezinárodní závody. Toto pověření musí být obsaženo v dopise o schválení
pořadateli závodu a ve vypsání závodu a v plachetních směrnicích a dopis
s tímto pověřením musí být zveřejněn na oficiální vývěsní tabuli závodu.
86.3 Jestliže národní svaz předepíše, omezení pravidlem 86.1 neplatí, pokud jsou
pravidla změněna za účelem rozvoje nebo testování navržených pravidel.
Národní svaz může předepsat, že pro takovéto změny je vyžadován jeho
souhlas.
81
87
CHANGES TO CLASS RULES
The sailing instructions may change a class rule only when the class
rules permit the change, or when written permission of the class
association for the change is displayed on the official notice board.
88
NATIONAL PRESCRIPTIONS
88.1 The prescriptions that apply to an event are the prescriptions of the national
authority with which the organizing authority is associated under rule 89.1.
However, if boats will pass through the waters of more than one national
authority while racing, the sailing instructions shall identify any other
prescriptions that will apply and when they will apply.
88.2 The sailing instructions may change a prescription. However, a
national authority may restrict changes to its prescriptions with a prescription
to this rule, provided the ISAF approves its application to do so. The restricted
prescriptions shall not be changed by the sailing instructions.
89
ORGANIZING AUTHORITY; NOTICE OF RACE; APPOINTMENT
OF RACE OFFICIALS
89.1 Organizing Authority
Races shall be organized by an organizing authority, which shall be
(a) the ISAF;
(b) a member national authority of the ISAF;
(c) a club or other organization affiliated to a national authority;
(d) a class association, either with the approval of a national
authority or in conjunction with an affiliated club;
(e) an unaffiliated body in conjunction with an affiliated club where the
body is owned and controlled by the club. The
national authority of the club may prescribe that its approval is
required for such an event; or
(f) if approved by the ISAF and the national authority of the club, an
unaffiliated body in conjunction with an affiliated club where the body
is not owned and controlled by the club.
89.2 Notice of Race; Appointment of Race Officials
(a) The organizing authority shall publish a notice of race that conforms
to rule J1. The notice of race may be changed provided adequate
notice is given.
82
87
Změny třídových pravidel
Plachetní směrnice mohou měnit třídové pravidlo pouze, když třídová
pravidla povolují tuto změnu, nebo, když písemné povolení této změny
třídovou asociací je vyvěšeno na oficiální vývěsní tabuli.
88 NÁRODNÍ PŘEDPISY
88.1 Předpisy, které platí pro závod, jsou předpisy národního svazu, kterého
je pořadatel členem podle pravidla 89.1. Avšak, pokud lodě jsou závodící
a proplouvají vodami více než jednoho národního svazu, plachetní směrnice
musí určit, které jiné předpisy platí a kdy platí.
88.2 Plachetní směrnice mohou předpis změnit. Avšak národní svaz může omezit
změny svých předpisů pomocí nařízení k tomuto pravidlu za předpokladu,
že ISAF takovou žádost schválí. Takto omezené předpisy nesmějí být
plachetními směrnicemi měněny.
89
Pořadatel; vypsání závodu; jmenování funkcionářů
závodu
89.1 Pořadatel
Závody musejí být organizovány pořadatelem, kterým musí být:
(a) ISAF;
(b) národní svaz, který je členem ISAF;
(c) klub nebo jiná organizace začleněná do národního svazu;
(d) asociace lodní třídy buďto se souhlasem národního svazu nebo ve
spojení se začleněným klubem;
(e) nečlenský subjekt ve spojení se začleněným klubem, kdy subjekt je
vlastněn a řízen klubem. Národní svaz klubu může stanovit, že pro
takový závod je vyžadován jeho souhlas; nebo
(f) jestliže je to odsouhlaseno ISAF a národním svazem klubu, nečlenský
subjekt ve spojení se začleněným klubem, kdy subjekt není vlastněn
a řízen klubem.
89.2 Vypsání závodu; jmenování funkcionářů závodu
(a) Pořadatel musí zveřejnit vypsání závodu odpovídající pravidlu J1.
Vypsání závodu může být měněno za předpokladu, že je vydáno
odpovídající oznámení.
83
(b) The organizing authority shall appoint a race committee and, when
appropriate, appoint a protest committee and umpires. However, the
race committee, an international jury and umpires may be appointed
by the ISAF as provided in the ISAF regulations.
90
RACE COMMITTEE; SAILING INSTRUCTIONS; SCORING
90.1 Race Committee
The race committee shall conduct races as directed by the organizing authority
and as required by the rules.
90.2 Sailing Instructions
(a) The race committee shall publish written sailing instructions that
conform to rule J2.
(b) When appropriate, for an event where entries from other countries
are expected, the sailing instructions shall include, in English, the
applicable national prescriptions.
(c) Changes to the sailing instructions shall be in writing and posted
on the official notice board before the time stated in the sailing
instructions or, on the water, communicated to each boat before her
warning signal. Oral changes may be given only on the water, and
only if the procedure is stated in the sailing instructions.
90.3 Scoring
(a) The race committee shall score a race or series as provided in
Appendix A using the Low Point System, unless the sailing
instructions specify the Bonus Point System or some other
system. A race shall be scored if it is not abandoned and if one boat
sails the course in compliance with rule 28.1 and finishes within the
time limit, if any, even if she retires after finishing or is disqualified.
(b) When a scoring system provides for excluding one or more race scores
from a boat’s series score, the score for disqualification under rule 2;
rule 30.3’s last sentence; rule 42 if rule 67, P2.2 or P2.3 applies; or
rule 69.1(b)(2) shall not be excluded. The next-worse score shall be
excluded instead.
84
(b) Pořadatel musí jmenovat závodní komisi a, když je to vhodné,
jmenovat protestní komisi a rozhodčí. Avšak závodní komise,
mezinárodní jury a rozhodčí mohou být jmenování ISAF tak, jak je
stanoveno ve směrnicích ISAF.
90 Závodní komise; plachetní směrnice; bodování
90.1 Závodní komise
Závodní komise musí vést závod, jak je určeno pořadatelem a vyžadováno
pravidly.
90.2 Plachetní směrnice
(a) Závodní komise musí písemně zveřejnit plachetní směrnice, které
odpovídají pravidlu J2.
(b) Pokud je to vhodné pro závody, kde jsou očekávány přihlášky z jiných
zemí, plachetní směrnice musí obsahovat použité národní předpisy
v angličtině.
(c) Změny plachetních směrnic musejí být písemné a zveřejněné na
oficiální vývěsní tabuli před časem určeným plachetními směrnicemi
nebo na vodě sděleny každé lodi před jejím vyzývacím znamením.
Ústní změny mohou být dávány pouze na vodě a pouze tehdy, jestliže
je tento postup stanoven v plachetních směrnicích.
90.3 Bodování
(a) Závodní komise musí bodovat rozjížďku nebo závod užitím
Nízkobodového bodovacího systému, jak je vyžadováno v Dodatku A,
pokud plachetní směrnice nestanoví Bonusový bodovací systém nebo
některý jiný systém bodování. Rozjížďka musí být bodována, pokud
není přerušena a pokud alespoň jedna loď plachtila dráhu v souladu
s pravidlem 28.1 a dokončila v časovém limitu, jestliže existoval,
i když vzdala po dokončení nebo byla diskvalifikována.
(b) Když bodovací systém předpokládá vyškrtnutí jednoho nebo
více bodování rozjížděk z bodování lodě v závodě, bodování za
diskvalifikaci podle pravidla 2, předposlední věty pravidla 30.3 nebo
pravidla 42, jestliže se uplatní pravidlo 67, P2.2. nebo P2.3, nebo
pravidlo 69.1(b)(2) nesmějí být vyškrtnuty. Místo toho musí být
vyškrtnuto další nejhorší bodování.
85
91
PROTEST COMMITTEE
A protest committee shall be
(a) a committee appointed by the organizing authority or race committee,
or
(b) an international jury appointed by the organizing authority or as
prescribed in the ISAF regulations and meeting the requirements of
Appendix N. A national authority may prescribe that its approval is
required for the appointment of international
juries for races within its jurisdiction, except ISAF events or when
international juries are appointed by the ISAF under rule 89.2(b).
86
91
Protestní komise
Protestní komise musí být :
(a) komise, která je jmenována pořadatelem nebo závodní komisí, nebo
(b) mezinárodní jury, která je jmenována pořadatelem nebo jak je
předepsáno ve směrnicích ISAF a která vyhovuje požadavkům
Dodatku N. Národní svaz může předepsat, že pro ustavení
mezinárodní jury pro závody v jeho pravomoci je vyžadován jeho
souhlas, s výjimkou závodů pod pravomocí ISAF nebo když jsou
mezinárodní jury jmenovány ISAF podle pravidla 89.2(b).
87
APPENDIX A
SCORING
See rule 90.3.
A1
NUMBER OF RACES
The number of races scheduled and the number required to be completed to
constitute a series shall be stated in the sailing instructions.
A2
SERIES SCORES
Each boat’s series score shall be the total of her race scores excluding
her worst score. (The sailing instructions may make a different
arrangement by providing, for example, that no score will be
excluded, that two or more scores will be excluded, or that a specified
number of scores will be excluded if a specified number of races
are completed. A race is completed if scored; see rule 90.3(a).) If a
boat has two or more equal worst scores, the score(s) for the race(s)
sailed earliest in the series shall be excluded. The boat with the
lowest series score wins and others shall be ranked accordingly.
A3
STARTING TIMES AND FINISHING PLACES
The time of a boat’s starting signal shall be her starting time, and the order
in which boats finish a race shall determine their finishing places. However,
when a handicap or rating system is used a boat’s corrected time shall
determine her finishing place.
A4
LOW POINT AND BONUS POINT SYSTEMS
Most series are scored using either the Low Point System or the
Bonus Point System. The Low Point System uses a boat’s finishing
place as her race score. The Bonus Point System benefits the first six
finishers because of the greater difficulty in advancing from fourth
place to third, for example, than from fourteenth place to thirteenth.
The Low Point System will apply unless the sailing instructions
specify another system; see rule 90.3(a). If the Bonus Point System is chosen
it can be made to apply by stating in the sailing instructions that ‘The Bonus
Point System of Appendix A will apply.’
88
DODATEK A BODOVÁNÍ
Viz pravidlo 90.3.
A1
POČET ROZJÍŽDĚK
Počet vypsaných rozjížděk a počet dokončených rozjížděk požadovaný pro
platný závod musejí být stanoveny v plachetních směrnicích.
A2
BODOVÁNÍ ZÁVODU
Bodový výsledek každé lodě v závodu musí být součtem jejích bodů
z rozjížděk s vyškrtnutím jejího nejhoršího výsledku. (Plachetní směrnice
mohou stanovit rozdílnou úpravu předpokládající například, že žádné
bodové hodnocení nebude vyškrtnuto, že dvě nebo více bodových hodnocení
budou vyškrtnuta nebo že určitý počet bodových hodnocení bude vyškrtnut,
jestliže bude dokončen určitý počet rozjížděk. Rozjížďka je dokončena, je‑li
bodována, viz pravidlo 90.3(a)). Jestliže má loď dvě nebo více stejných
nejhorších bodových hodnocení, musejí být vyškrtnuty body za rozjížďku(y)
plachtěnou(é) v závodě dříve. Loď s nejnižším bodovým výsledkem v závodě
vítězí a ostatní musejí být seřazeny následně podle bodů.
A3
STARTOVNÍ ČASY A UMÍSTĚNÍ V CÍLI
Čas startovního znamení lodě musí být jejím startovním časem a pořadí,
ve kterém lodě dokončí, musí určit jejich umístění v cíli. Když je použit
handicapový nebo přepočtový systém, umístění v cíli určuje upravený čas
lodě.
A4
NÍZKOBODOVÝ A BONUSOVÝ BODOVÝ SYSTÉM
Nejvíce závodů je bodováno užitím nízkobodového nebo bonusového
bodového systému. Nízkobodový systém užívá umístění lodě v cíli jako
její body v rozjížďce. Bonusový bodový systém zvýhodňuje prvních šest
v cíli, protože je těžší postoupit ze čtvrtého místa na třetí, než například ze
čtrnáctého místa na třinácté.
Nízkobodový systém se použije, pokud plachetní směrnice nestanoví jiný
systém, viz pravidlo 90.3(a). Jestliže je vybrán bonusový bodovací systém,
může být jeho použití provedeno ustanovením v plachetních směrnicích
„Bude použit bonusový bodový systém dodatku A“.
89
A4.1 Each boat starting and finishing and not thereafter retiring, being
penalized or given redress shall be scored points as follows:
Finishing place
Low Point System
First
1
Second
2
Third
3
Fourth
4
Fifth
5
Sixth
6
Seventh
7
Each place thereafter
Add 1 point
Bonus Point System
0
3
5.7
8
10
11.7
13
Add 1 point
A4.2 A boat that did not start, did not finish, retired after finishing or was
disqualified shall be scored points for the finishing place one more than the
number of boats entered in the series. A boat that is penalized under rule 30.2
or that takes a penalty under rule 44.3(a) shall be scored points as provided in
rule 44.3(c).
A5
SCORES DETERMINED BY THE RACE COMMITTEE
A boat that did not start, comply with rule 30.2 or 30.3, or finish, or that
takes a penalty under rule 44.3(a) or retires after finishing, shall be scored
accordingly by the race committee without a hearing. Only the protest
committee may take other scoring actions that worsen a boat’s score.
A6
CHANGES IN PLACES AND SCORES OF OTHER BOATS
A6.1 If a boat is disqualified from a race or retires after finishing, each boat with a
worse finishing place shall be moved up one place.
A6.2 If the protest committee decides to give redress by adjusting a boat’s
score, the scores of other boats shall not be changed unless the
protest committee decides otherwise.
A7
RACE TIES
If boats are tied at the finishing line or if a handicap or rating system is used
and boats have equal corrected times, the points for the place for which
the boats have tied and for the place(s) immediately below shall be added
together and divided equally. Boats tied for a race prize shall share it or be
given equal prizes.
90
A4.1 Každá loď, která odstartovala a dokončila a která poté nevzdala, nebyla
potrestána nebo jí nebyla přiznána náprava, musí být bodována následovně:
Umístění v cíli
První místo
Druhé místo
Třetí místo
Čtvrté místo
Páté místo
Šesté místo
Sedmé místo
Každé další místo
nízkobodový systém
1
2
3
4
5
6
7
připočti jeden bod
bonusový bodový systém
0
3
5,7
8
10
11,7
13
připočti jeden bod
A4.2 Loď, která neodstartovala, nedokončila, vzdala po dokončení nebo byla
diskvalifikována, musí dostat za umístění v cíli počet bodů o jeden vyšší než
je počet lodí přihlášených do závodu. Loď, která je potrestána podle pravidla
30.2 nebo penalizována podle pravidla 44.3(a) musí dostat body, jak je
stanoveno v pravidle 44.3(c).
A5
BODY STANOVENÉ ZÁVODNÍ KOMISÍ
Loď, která neodstartovala, nesplnila podmínky pravidla 30.2 nebo 30.3,
nedokončila, přijala trest podle pravidla 44.3(a) nebo vzdala po dokončení,
musí být podle toho bodována závodní komisí bez projednávání. Pouze
protestní komise může jednat tak, že zhorší bodový výsledek lodě.
A6
ZMĚNY V UMÍSTĚNÍ A BODOVÁNÍ DALŠÍCH LODÍ
A6.1 Jestliže je loď diskvalifikována z rozjížďky nebo vzdá po dokončení, každá
loď s horším umístěním v cíli se musí posunout o jedno místo vpřed.
A6.2 Jestliže protestní komise rozhodne o přiznání nápravy úpravou bodování
lodě, bodové hodnocení dalších lodí se nemění, pokud protestní komise
nerozhodne jinak.
A7
SHODY V ROZJÍŽĎCE
Jestliže mají lodě shodu na cílové čáře, nebo je‑li použit handicapový nebo
přepočtový systém a lodě mají stejné upravené časy, body za umístění, na
kterém mají lodě shodu, a za místo(a) bezprostředně nižší musejí být sečteny
a rozděleny rovným dílem. Lodě se shodou v závodě s cenami se o ně musejí
rozdělit nebo dostat stejné ceny.
91
A8
SERIES TIES
A8.1 If there is a series-score tie between two or more boats, each boat’s race
scores shall be listed in order of best to worst, and at the first point(s) where
there is a difference the tie shall be broken in favour of the boat(s) with the
best score(s). No excluded scores shall be used.
A8.2 If a tie remains between two or more boats, they shall be ranked in order of
their scores in the last race. Any remaining ties shall be broken by using the
tied boats’ scores in the next-to-last race and so on until all ties are broken.
These scores shall be used even if some of them are excluded scores.
A9
RACE SCORES IN A SERIES LONGER THAN A REGATTA
For a series that is held over a period of time longer than a regatta,
a boat that came to the starting area but did not start, did not finish,
retired after finishing or was disqualified shall be scored points for the finishing
place one more than the number of boats that came to the starting area. A boat
that did not come to the starting area shall be scored points for the finishing
place one more than the number of boats entered in the series.
A10 GUIDANCE ON REDRESS
If the protest committee decides to give redress by adjusting a boat’s score for
a race, it is advised to consider scoring her
(a) points equal to the average, to the nearest tenth of a point (0.05 to be
rounded upward), of her points in all the races in the
series except the race in question;
(b) points equal to the average, to the nearest tenth of a point (0.05 to
be rounded upward), of her points in all the races before the race in
question; or
(c) points based on the position of the boat in the race at the time of the
incident that justified redress.
92
A8
SHODY V ZÁVODU
A8.1 Jestliže je v bodovém hodnocení závodu shoda mezi dvěma nebo více
loděmi, bodové hodnocení jednotlivých rozjížděk každé lodi musí být
seřazeno od nejlepšího k nejhoršímu a tam, kde je rozdíl, musí být
shoda rozhodnuta ve prospěch lodi (lodí) s nejlepším bodovým umístěním
(umístěními). Vyškrtnuté bodové hodnocení nesmí být použito.
A8.2 Jestliže shoda mezi dvěma nebo více loděmi trvá, musejí být lodě seřazeny
v pořadí jejich bodového hodnocení v poslední rozjížďce. Jakékoliv
přetrvávající shody musejí být rozhodnuty užitím bodového hodnocení lodí
ve shodě v předposlední rozjížďce a tak dále, dokud nejsou všechny shody
rozhodnuty. Tato bodová hodnocení musejí být použita, i když některá z nich
jsou vyškrtnuta.
A9
BODY V SOUTĚŽÍCH DELŠÍCH NEŽ REGATA
V soutěžích, které jsou pořádány v delším časovém období než regata,
musí dostat loď, která připlula do startovního prostoru, ale neodstartovala,
nedokončila, vzdala po dokončení nebo byla diskvalifikována, počet bodů za
umístění v cíli o jeden vyšší než je počet lodí, které připluly do startovního
prostoru. Loď, která nepřiplula do startovního prostoru, musí dostat počet
bodů za umístění v cíli o jeden bod vyšší, než je počet lodí přihlášených do
závodu.
A10 ŘÍZENÍ O NÁPRAVĚ
Jestliže protestní komise rozhodne, že přizná lodi nápravu úpravou bodů
v rozjížďce, je doporučeno hodnotit ji následně:
(a) body rovnými průměru z jejích bodů ve všech rozjížďkách v závodě
s výjimkou projednávané rozjížďky zaokrouhlenému na desetiny bodu
(od 0.05 zaokrouhleno nahoru),
(b) body rovnými průměru z jejích bodů ve všech rozjížďkách před
projednávanou rozjížďkou zaokrouhlenému na desetiny bodu (od 0.05
zaokrouhleno nahoru), nebo:
(c) body odvozenými z polohy lodě v rozjížďce v okamžiku události,
která ospravedlnila nápravu.
93
A11 SCORING ABBREVIATIONS
These scoring abbreviations shall be used for recording the circumstances
described:
94
DNC
Did not start; did not come to the starting area
DNS
Did not start (other than DNC and OCS)
OCS
Did not start; on the course side of the starting line at her
starting signal and failed to start, or broke rule 30.1
ZFP
20% penalty under rule 30.2
BFD
Disqualification under rule 30.3
SCP
Took a Scoring Penalty under rule 44.3(a)
DNF
Did not finish
RAF
Retired after finishing
DSQ
Disqualification
DNE
Disqualification (other than DGM) not excludable under
rule 90.3(b)
DGM
Disqualification for gross misconduct not excludable under
rule 90.3(b)
RDG
Redress given
A11 ZKRATKY PRO BODOVÁNÍ
Pro záznam popsaných okolností musí být použity tyto zkratky:
DNC
neodstartovala, nepřiplula do startovního prostoru
DNS
neodstartovala (jiné než DNC a OCS)
OCS
neodstartovala, na dráhové straně startovní čáry při svém
startovním znamení a neodstartovala, nebo porušila
pravidlo 30.1
ZFP
20 % trest podle pravidla 30.2
BFD
Diskvalifikace podle pravidla 30.3
SCP
Přijetí bodového trestu podle pravidla 44.3(a)
DNF
Nedokončila
RAF
Vzdala po dokončení
DSQ
Diskvalifikace
DNE
Diskvalifikace (jiná než DGM), nevylučitelná podle
pravidla 90.3(b)
DGM
Diskvalifikace za závažné porušení dobrých mravů
a sportovního chování, nevylučitelná podle pravidla 90.3(b)
RDG
Přiznání nápravy
95
APPENDIX B WINDSURFING COMPETITION RULES
Windsurfing competition shall be sailed under The Racing Rules of Sailing
as changed by this appendix. The term ‘boat’ elsewhere in the racing rules
means ‘board’ or ‘boat’ as appropriate. A windsurfing event can include one
or more of the following disciplines or their formats:
Discipline
Racing
Expression
Speed
Formats
Course racing; slalom; marathon
Wave performance; freestyle
In expression competition a board’s performance is judged on skill
and variety rather than speed and is organized using elimination
series. Either wave performance or freestyle competition is organ­
ized, depending on the wave conditions at the venue. In speed
competition, a ‘round’ consists of one or more speed runs in which the boards
take turns sailing the course at intervals. In the racing discipline a marathon
race is a race scheduled to last more than one hour.
In racing or expression competition, ‘heat’ means one elimination contest, a
‘round’ consists of one or more heats, and an elimination series consists of
one or more rounds.
B1
DEFINITIONS
B1.1 The following additional definitions apply:
About to Round or Pass A board is about to round or pass a mark when her
proper course is to begin to manoeuvre to round or pass it.
Beach Start When the starting line is on the beach, or so close to the beach
that the competitor must stand in the water to start, the start is a beach start.
Capsized A board is capsized when her sail or the competitor is in the
water.
B1.2 The following definitions apply only to expression competition:
Coming In and Going Out
A board sailing in the same direction
as the incoming surf is coming in. A board sailing in the direction
opposite to the incoming surf is going out.
Jumping A board is jumping when she takes off at the top of a wave while
going out.
96
DODATEK B ZÁVODNÍ PRAVIDLA PRO WINDSURFING
Windsurfingové závody musejí být plachtěny podle Závodních pravidel
jachtingu, jak jsou změněna tímto dodatkem. Pojem „loď“ kdekoliv
v závodních pravidlech znamená „plovák“ nebo „loď“, jak je přiměřené.
Windsurfingový závod může mít jednu nebo více následujících disciplin nebo
jejich formátů:
Disciplina
Závodní
Exhibiční
Rychlostní
Formát
závod na dráze, slalom, maratón
Jízda na vlně, volný styl
V exhibiční soutěži je výkon plováku posuzován více podle obratnosti
a rozmanitosti než rychlosti a provádí se vylučovacím závodem. Organizuje
se buď jízda na vlně nebo volný styl v závislosti na podmínkách vlnění
v místě konání. V rychlostních závodech se „kolo“ skládá z jedné nebo
více rychlostních jízd, v nichž plováky provádějí otáčky a plachtí trať
s přestávkami. V závodní disciplině je maratón závod plánovaný v trvání více
než jedna hodina.
V závodění či exhibičním závodění „souboj“ znamená jeden vylučovací
závod, „kolo“ pozůstává z jednoho nebo více soubojů a vylučovací závod se
skládá z jednoho či více kol.
B1 DEFINICE
B1.1 Platí následující dodatečné definice:
Obeplouvání či míjení: Plovák začíná obeplouvat či míjet značku, když se
jeho správný směr začíná měnit za účelem obeplutí či minutí značky.
Plážový start: Když je startovní čára na břehu nebo tak blízko u břehu, že
závodník musí stát ve vodě, aby odstartoval, start se nazývá plážový start.
Převržený: Plovák je převržený, když jsou jeho plachta nebo závodník ve
vodě.
B1.2 Následující definice platí pouze pro exhibiční závodění:
Vracení se a odjíždění: Plovák plachtící v témže směru jako blížící se
příbojová vlna je vracející se. Plovák plachtící ve směru opačném vracejícímu
se plováku je odjíždějící.
Skákání: Plovák skáče, když se vznese na vrcholu vlny během odjíždění.
97
Overtaking A board is overtaking from the moment she gains an overlap from
clear astern until the moment she is clear ahead of the overtaken board.
Possession
The first board sailing shoreward immediately in front
of a wave has possession of that wave. However, when it is impos­­
sible to determine which board is first the windward board has
possession.
Recovering
A board is recovering from the time her sail or, when
water-starting, the competitor is out of the water until she has
steerage way.
Surfing A board is surfing when she is on or immediately in front of a wave
while coming in.
Transition
A board changing tacks, or taking off while coming
in, or one that is not surfing, jumping, capsized or recovering is in
transition.
B2
RULES FOR ALL COMPETITION
Rule B2 applies to all competition.
B2.1 Changes to the Rules of Part 4
(a) Rule 42 is changed to ‘A board shall be propelled only by the action of
the wind on the sail, by the action of the water on the hull and by the
unassisted actions of the competitor.’
(b) Add to rule 43.1(a): ‘However, a competitor may wear a drinking
container that shall have a capacity of at least one litre and weigh no
more than 1.5 kilograms when full.’
(c) Rule 44.2 is changed so that two turns are replaced by one 360° turn
with no requirement for tacks or gybes.
(d) Add to rule 47.1: ‘except as stated in rule 41.2’. (See rule B4.4.)
B2.2 Entry and Qualification
Add to rule 78.1: ‘When so prescribed by the ISAF, a numbered and
dated device on a board and her centreboard, fin and rig shall serve as her
measurement certificate.’
B2.3 Event Organization
(a) The last sentence of rule 90.2(c) is deleted.
(b) Add new rule 90.2(d): ‘Oral instructions may be given only if the
procedure is stated in the sailing instructions.’
98
Předjíždění: Plovák předjíždí od okamžiku kdy získá krytí z polohy zcela
vzadu až do okamžiku, kdy je v poloze zcela vpředu od předjížděného
plováku.
Prvenství: První plovák plachtící ke břehu bezprostředně před vlnou má
prvenství na této vlně. Nicméně, když není možné určit, který plovák je první,
návětrný plovák má prvenství.
Vztyčování: Plovák se vztyčuje od okamžiku kdy jeho plachta, nebo při startu
z vody, je závodník venku z vody, dokud plovák není ovladatelný.
Surfování: Plovák surfuje, když je na vlně nebo bezprostředně před ní během
vracení se.
Přechod: Plovák měnící boky, odrážející se (ke skoku) během vracení se
nebo takový, který nesurfuje, neskáče, není převržen nebo se nevztyčuje, je
v přechodu.
B2
PRAVIDLA PRO VŠECHNY SOUTĚŽE
Pravidlo B2 platí pro všechy typy soutěží.
B2.1 Změny pravidel části 4
(a) Pravidlo 42 je změněno na: „Plovák musí být poháněn pouze
působením větru na plachtu, působením vody na trup a akcemi
závodníka bez vnější pomoci“.
(b) Přidejte k pravidlu 43.1(a): „Nicméně závodník smí nést nádobu
s nápojem, která musí mít obsah nejméně jeden litr a váhu ne větší než
1,5 kilogramu když je plná.
(c) Pravidlo 44.2 je změněno tak, že dvě otáčky jsou nahrazeny jednou
otáčkou 360o bez jakéhokoliv požadavku na obraty nebo přehození.
(d) Přidejte k pravidlu 47.1: „s výjimkou jak je stanoveno v pravidle
41.2“. (viz pravidlo B 4.4).
B2.2 Přihlášky a kvalifikace
Přidejte k pravidlu 78.1: „Očíslovaný a datovaný štítek na plováku, ploutvi,
ostruze a plachtě musejí sloužit jako proměřovací certifikát, je‑li tak
předepsáno ISAF“.
B2.3 Organizace závodu
(a) Poslední věta pravidla 90.2(c) je zrušena.
(b) Přidejte nové pravidlo 90.2(d): „Ústní pokyny mohou být dávány, jen
když je to stanoveno v plachetních směrnicích“.
99
B2.4 Identification on Sails
(a) Add to rule G1.1(a): ‘The insignia shall not refer to anything other
than the manufacturer or class and shall not consist of more than two
letters and three numbers or an abstract design.’
(b) Rules G1.3(a), G1.3(c), G1.3(d) and G1.3(e) are changed to
The class insignia shall be displayed once on each side of the sail in
the area above a line projected at right angles from a point on the luff
of the sail one-third of the distance from the head to the wishbone.
The national letters and sail numbers shall be in the central third of
that part of the sail above the wishbone, clearly separated from any
advertising. They shall be black and applied back to back on an opaque
white background. The background shall extend a minimum of 30 mm
beyond the characters. Between the national letters and sail number a
‘–’ and normal spacing shall be applied.
B2.5 Touching a Mark
Rule 31 is changed to ‘A board may touch a mark but shall not hold on to
it.’
B2.6 Deleted Rules
Rules 17, 18.3, 43.2, 44.3, 45, 47.2, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 61.1(a)(2), 67,
J2.2(28) and J2.2(33) are deleted.
B3
RULES FOR RACING COMPETITION
Rule B3 applies to racing competition. Rule B2 also applies.
B3.1 Changes to the Rules of Part 2, Section C
(a) The first sentence of rule 18.1 is changed to ‘Rule 18 applies between
boards when they are required to leave a mark on the same side and at
least one of them is about to round or pass it.’
(b) Rule 18.2(b) is changed to
If boards are overlapped when the first of them is about
to round or pass the mark, the outside board at that
moment shall thereafter give the inside board mark-room. If a board
is clear ahead when she is about to round or pass the mark, the board
clear astern at that moment shall thereafter give her mark-room.
100
B2.4 Identifikace na plachtách
(a) Přidejte k pravidlu G 1.1(a): „Označení se nesmí týkat ničeho jiného
než výrobce nebo třídy a nesmí se skládat z více než dvou písmen a tří
číslic nebo z abstraktního znaku“.
(b) Pravidla G 1.3(a), G 1.3(c), G 1.3(d) a G 1.3(e) se mění takto:
Třídové znaky musejí být umístěny jednou na každé straně plachty
v prostoru nad čárou promítnutou v pravých úhlech z bodu na
předním lemu plachty v jedné třetině vzdálenosti od hlavy plachty
k ráhnu. Národní písmena a čísla plachty musejí být ve střední třetině
části plachty nad ráhnem, zřetelně oddělena od jakékoliv reklamy.
Musí být černé, umístěné zády k sobě na obou stranách plachty a na
bílém neprůhledném podkladu. Zadní část plachty musí přesahovat
minimálně 30 mm za koncový znak. Mezi národními znaky a číslem
plachty musí být vložen znak „-„ s mezerou na obou stranách.
B2.5 Dotek se značkou
Pravidlo 31 je změněno na „Plovák může mít dotek se značkou, ale nesmí se
jí (či na ní) držet“.
B2.6 Zrušená pravidla
Pravidla 17, 18.3, 43.2, 44.3, 45, 47.2, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 61.1(a)(2), 67,
J2.2(28), J2.2(29) a J2.2(33) jsou zrušena.
B3
PRAVIDLA PRO ZÁVODNÍ SOUTĚŽE
Pravidlo B3 platí pro závodní soutěže. Zároveň platí i pravidlo B2.
B3.1 Změny pravidel části 2, Části C
(a) První věta pravidla 18.1 je změněna na: „Pravidlo 18 platí mezi
plováky, které mají obeplout značku shodným bokem a alespoň jeden
z nich se chystá ji obeplout nebo minout.
(b) Pravidlo 18.2(b) je změněno na:
Pokud jsou plováky v krytí a když první z nichž se chystá obeplout
nebo minout značku, musí vnější plovák nechat místo u značky
vnitřnímu. Pokud je plovák zcela v předu když se chystá obeplout
nebo minout značku, plovák zcela vzadu mu musí v ten moment dat
místo u značky
101
(c) Rule 18.2(c) is changed to
When a board is required to give mark-room by rule 18.2(b), she shall
continue to do so even if later an overlap is broken or a new overlap
begins. However, if either board passes head to wind rule 18.2(b)
ceases to apply.
(d) Rule 18.4 is changed to
When an inside overlapped right-of-way board must gybe or bear
away at a mark to sail her proper course, until she gybes or bears away
she shall sail no farther from the mark than needed to sail that course.
Rule 18.4 does not apply at a gate mark.
B3.2 Changes to Other Rules of Part 2
(a) In the preamble of Part 2, ‘rule 23.1’ is changed to ‘rules 23.1 and
23.3’.
(b) Add new rule 16.3:
In slalom racing, a right-of-way board shall not change
course during the last 30 seconds before her starting
signal if as a result the other board would have to take
immediate action to avoid contact.
(c) Rule 22 becomes rule 22.1 and its last sentence is deleted. Add new
rule 22.2: ‘A capsized board shall not take an action that hinders
another board.’
(d) Rule 23.1 is changed to ‘If reasonably possible, a board not racing
shall not interfere with a board that is racing. After
finishing, a board shall immediately clear the finishing line and marks
and avoid boards still racing.’
(e) Add new rule 23.3: ‘A board shall not sail in the course area defined in
the sailing instructions when races are taking place except in her own
race.’
(f) Add new rule 24:
24 SAIL OUT OF THE WATER WHEN STARTING
When approaching the starting line to start, a board shall
have her sail out of the water and in a normal position,
except when accidentally capsized.
B3.3 Starting Races
The sailing instructions shall specify one of these starting systems.
(a) system 1
See rule 26, Starting Races.
102
(c) Pravidlo 18.2(c) je změněno na:
Když musí plovák poskytnou místo u značky podle pravidla 18.2(b),
musí tak učinit i přestože později je krytí přerušeno nebo nastane nové
krytí. Pokud však některá z lodí přejde přes směr proti větru pravidlo
18.2(b) přestává platit.
(d) Pravidlo 18.4. je změněno na:
Když vnitřní plovák v krytí s právem plavby musí halzovat nebo
odpadnout u značky, aby tak plachtil správným směrem, dokud
neodhalzuje či neodpadne nesmí plachtit dále od značky než je potřeba
k tomu, aby poté plachtil správným směrem. Pravidlo 18.4 neplatí
pokud se jedná o značku brány.
B3.2Jiné změny pravidel části 2
(a) V preambuli Části 2, „pravidlo 23.1“ je změněno na „pravidla 23.1
a 23.3“
(b) Přidáno nové pravidlo 16.3:
Ve slalomovém závodění, plovák s právem plavby nesmí měnit kurz
v posledních 30 sekundách před startovním znamením, pokud by jiný
plovák musel na tuto akci bezprostředně reagovat, aby zabránil kolizi
(c) Pravidlo 22 se stává pravidlem 22.1 a jeho poslední věta je zrušena.
Doplňte nové pravidlo 22.2: „Převržený plovák nesmí provádět
činnost, která překáží jinému plováku“.
(d) Pravidlo 23.1 je změněno na: „Pokud je to možné, nezávodící plovák
nesmí překážet závodícímu plováku. Po dokončení musí plovák
okamžitě opustit cílovou čáru a značky a vyhnout se závodícím
plovákům.
(e) Doplňte pravidlo 23.3: „V době konaní rozjížděk, plovák nesmí
plachtit v závodním prostoru stanoveném v Plachetních směrnicích
s výjimkou jeho vlastní rozjížďky.
(f) Doplňte nové pravidlo 24:
24 PLACHTA VENKU Z VODY PŘI STARTU
Plovák blížící se ke startovní čáře, aby odstartoval, musí mít plachtu
vytaženou z vody a v normální poloze s výjimkou toho, když je
náhodně převržen.
B3.3 Startování rozjížděk
V plachetních směrnicích musí být výslovně uveden jeden z těchto startovních
systémů:
(a) SYSTÉM 1: Viz pravidlo 26 startování rozjížděk
103
(b) system 2
Races shall be started by using the following signals. Times shall be
taken from the visual signals; the absence of a sound signal shall be
disregarded.
Minutes before
Signal
Flag and sound
starting signal
Attention
Class flag or heat number
3
Warning
Red flag; attention signal removed;
2
1 sound
Preparatory Yellow flag; red flag removed;
1
1 sound
Yellow flag removed
½
Starting
Green flag; 1 sound
0
(c) system 3 (for beach starts)
(1)Before her start each board in a heat or class shall draw a number for
her station on the starting line. The stations shall be numbered so that
station 1 is the most windward one.
(2)After boards have been called to take their positions,
the race committee shall make the preparatory signal by
displaying a red flag with one sound. The starting signal
shall be made, at any time after the preparatory signal, by
removing the red flag with one sound.
(3) After the starting signal each board shall take the shortest route from
her starting station to her windsurfing position in the water (with both
of the competitor’s feet on the board).
B3.4 Other Rules for the Conduct of a Race
Add new rule 29.3:
29.3
Recall for a Slalom Race
(a) When at a board’s starting signal for a slalom race or heat any part of
her hull, crew or equipment is on the course side of the starting line,
the race committee shall signal a general recall.
(b) If the race committee acts under rule 29.3(a) and the board is
identified, she shall be disqualified without a hearing, even if the race
or heat is abandoned. The race committee shall hail or display her sail
number, and she shall leave the course area immediately. If the race or
heat is restarted or resailed, she shall not sail in it.
104
(b) SYSTÉM 2: Rozjížďky budou startovány s použitím následujících
znamení. Časy musejí být brány od vizuálních znamení, na
nepřítomnost zvukového znamení nesmí být brán zřetel.
Znamení
Vlajka a zvuk
Upozornění Vlajka třídy nebo číslo souboje
Vyzývací
Červená vlajka, znamení
upozornění spuštěno 1 zvuk
Přípravné
Žlutá vlajka, červená vlajka
spuštěna 1 zvuk
Žlutá vlajka spuštěna
Startovní
Zelená vlajka, 1 zvuk
Minuty před
start. znamením
3
2
1
½
0
(c) SYSTÉM 3 (pro plážové starty)
(1)Před startem si každý plovák v souboji nebo ve třídě musí vylosovat
číslo pro své postavení na startovní čáře. Postavení musejí být
očíslována tak, že první postavení je nejvíce návětrné.
(2)Když byly plováky povolány na svá postavení, závodní komise musí
dát přípravné znamení vztyčením červené vlajky s jedním zvukem.
Startovní znamení musí být dáno kdykoliv po přípravném znamení
spuštěním červené vlajky s jedním zvukem.
(3)Po startovním znamení musí každý plovák nejkratší cestou překonat
úsek ze svého startovního postavení do své jízdní polohy ve vodě (obě
nohy závodníka na plováku).
B3.4 Ostatní pravidla pro řízení závodu
Přidejte nové pravidlo 29.3:
29.3 Odvolání pro slalomovou rozjížďku
(a) Když je při startovním znamení plováku pro slalomovou rozjížďku
nebo souboj jakákoliv část trupu, posádky nebo vybavení na dráhové
straně startovní čáry, závodní komise musí signalizovat všeobecné
odvolání.
(b) Jedná-li závodní komise podle pravidla 29.3(a) a plovák je
identifikován, musí být diskvalifikován bez projednání, i když je
rozjížďka nebo souboj přerušen. Závodní komise musí zavolat nebo
vyvěsit jeho číslo plachty a plovák musí okamžitě opustit závodní
prostor. Jsou-li rozjížďka nebo souboj znovu odstartovány nebo znovu
jety, nesmí v ní plachtit.
105
(c) If a slalom race or heat was completed but was later abandoned by
the protest com­mittee and if the race or heat is resailed, a board
disqualified under rule 29.3(b) may sail in it.
B4 RULES FOR EXPRESSION COMPETITION
B4.1 Right-of-Way Rules
These rules replace all rules of Part 2.
(a) coming in and going out
A board coming in shall keep clear of a board going out. When two
boards are going out or coming in while on the same wave, or when
neither is going out or coming in, a board on port tack shall keep clear
of one on starboard tack.
(b) boards on the same wave, coming in
When two or more boards are on a wave coming in, a board that does
not have possession shall keep clear.
(c) clear astern, clear ahead and overtaking
A board clear astern and not on a wave shall keep clear of a board
clear ahead. An overtaking board that is not on a wave shall keep
clear.
(d) transition
A board in transition shall keep clear of one that is not. When two
boards are in transition at the same time, the one on the other’s port
side or the one astern shall keep clear.
B4.2 Starting and Ending Heats
Heats shall be started and ended by using the following signals:
(a) starting a heat
Each flag shall be removed when the next flag is displayed.
Signal
Attention
Warning
Preparatory
Starting
106
Flag and sound
Heat number
Red flag; 1 sound
Yellow flag; 1 sound
Green flag; 1 sound
Minutes before
starting signal
3
2
1
0
(c) Pokud slalomová rozjížďka nebo souboj byla dokončena, ale poté
přerušena protestní komisí a pokud je rozjížďka či souboj znovu
startován, pak plovák, diskvalifikovaný za porušení pravidla 29.3(b),
v něm může závodit.
B4 PRAVIDLA PRO EXHIBIČNÍ SOUTĚŽE
B4.1 Pravidla práva jízdy
Tato pravidla nahrazují všechna pravidla části 2
(a) VRACENÍ SE A ODJÍŽDĚNÍ: Vracející se plovák se musí vyhýbat
odjíždějícímu plováku. Když dva plováky odjíždějí nebo se vracejí
současně na téže vlně, nebo když žádný z nich neodjíždí nebo se
nevrací, plovák na větru zleva se musí vyhýbat plováku na větru
zprava.
(b) VRACEJÍCÍ SE PLOVÁKY NA STEJNÉ VLNĚ: Když se dva
nebo více plováků vracejí na vlně, plovák, který nemá prvenství se
musí vyhýbat.
(c) ZCELA VZADU, ZCELA VPŘEDU A PŘEDJÍŽDĚNÍ: Plovák
zcela vzadu a ne na vlně se musí vyhýbat plováku zcela vpředu.
Předjíždějící plovák, který není na vlně, se musí vyhýbat.
(d) PŘECHOD: Plovák v přechodu se musí vyhýbat tomu, který není.
Jsou-li dva plováky v přechodu současně, ten který je na levé straně
nebo vzadu od druhého se musí vyhýbat.
B4.2 Startování a ukončení soubojů
Souboje musejí být startovány a ukončeny s použitím následujících
znamení:
(a) STARTOVÁNÍ SOUBOJE
Každá vlajka musí být spuštěna, když je následující vlajka vztyčena.
Znamení
Upozornění
Vyzývací
Přípravné
Startovní
Vlajka a zvuk
Číslo souboje
Červená vlajka, jeden zvuk
Žlutá vlajka, jeden zvuk
Zelená vlajka, jeden zvuk
Minuty před
start. znamením
3
2
1
0
107
(b) ending a heat
Signal
End
warning
Ending
Flag and sound
Green flag removed;
1 sound
Red flag; 1 sound
Minutes before
ending signal
1
0
B4.3 Registration of Sails; Course Area; Heat Duration
(a) Boards shall register with the race committee the colours and other
particulars of their sails, or their identification according to another
method stated in the sailing instructions, no later than the starting
signal for the heat two heats before their own.
(b) The course area shall be defined in the sailing instructions and posted
on the official notice board no later than 10 minutes
before the starting signal for the first heat. A board shall be scored
only while sailing in the course area.
(c) Any change in heat duration shall be announced by the race committee
no later than 15 minutes before the starting signal for the first heat in
the next round.
B4.4 Outside Help
Rule 41 becomes rule 41.1. Add new rule 41.2:
An assistant may provide replacement equipment to a board but shall keep
clear of other boards competing. A board whose assistant fails to keep clear
shall be penalized. The penalty shall be at the discretion of the protest
committee.
B5
ELIMINATION SERIES
Rule B5 applies when an elimination series is organized in which boards
compete in heats.
B5.1 Elimination Series Procedure
(a) Competition shall take the form of one or more elimination
series. Each of them shall consist of either a maximum of four rounds
in a single elimination series where only a number of the best scorers
advance, or a maximum of ten rounds in a
double elimination series where boards have more than one
opportunity to advance.
108
(b) UKONČENÍ SOUBOJE
Znamení
Výzva
ukončení
Ukončení
Vlajka a zvuk
Zelená vlajka spuštěna, jeden zvuk
Červená vlajka, jeden zvuk
Minuty před
ukončením
1
0
B4.3 Registrace plachet, závodní prostor, trvání souboje
(a) Plováky musejí zaregistrovat u závodní komise barvy a ostatní
zvláštnosti jejich plachet nebo jejich identifikaci podle jiných metod
stanovených v plachetních směrnicích ne později než je startovní
znamení pro souboj o dva souboje před jejich vlastním.
(b) Závodní prostor musí být definován v plachetních směrnicích
a zveřejněn na oficiální vývěsní tabuli ne později než 10 minut před
startovním znamením pro první souboj. Plovák musí být bodován, jen
když plachtí v závodním prostoru.
(c) Jakákoliv změna v trvání souboje musí být oznámena závodní komisí
ne později než 15 minut před startovním znamením pro první souboj
v příštím kole.
B4.4 Vnější pomoc
Pravidlo 41 se stává pravidlem 41.1. Přidejte nové pravidlo 41.2:
Pomocník může dodat plováku náhradní vybavení, ale musí se vyhýbat
ostatním závodícím plovákům. Plovák, jehož pomocník se nevyhne, musí
být potrestán. Trest musí být stanoven podle úvahy protestní komise.
B5
VYLUČOVACÍ ZÁVODy
Pravidlo B5 platí pro vylučovací závody, v nichž plováky závodí v soubojích.
B5.1 Procedura vylučovacího závodu
(a) Soutěž musí mít podobu jednoho nebo více vylučovacích závodů.
Každý z nich se musí skládat buď nejvýše ze čtyř kol v jediném
vylučovacím závodu, kde postupuje pouze počet nejlepších
bodovaných, nebo nejvýše z deseti kol ve dvojitém vylučovacím
závodu, kde plováky mají více než jednu příležitost k postupu.
109
(b) Boards shall sail one against another in pairs, or in groups
determined by the elimination ladder. The selected form of
competition shall not be changed while a round remains
uncompleted.
B5.2 Seeding and Ranking Lists
(a) When a seeding or ranking list is used to establish the heats of the
first round, places 1–8 (four heats) or 1–16 (eight heats) shall be
distributed evenly among the heats.
(b) For a subsequent elimination series, if any, boards shall be
reassigned to new heats according to the ranking in the previous
elimination series.
(c) The organizing authority’s seeding decisions are final and are not
grounds for a request for redress.
B5.3 Heat Schedule
The schedule of heats shall be posted on the official notice board no later than
30 minutes before the starting signal for the first heat.
B5.4 Advancement and Byes
(a) In racing and expression competition, the boards in each heat to
advance to the next round shall be announced by the race committee
no later than 10 minutes before the starting signal for the first heat.
The number advancing may be changed by the protest committee as a
result of a redress decision.
(b) In expression competition, any first-round byes shall be
assigned to the highest-seeded boards.
(c) In wave performance competition, only the winner of each heat shall
advance to the next round.
(d) In freestyle competition, boards shall advance to the next round as
follows: from an eight-board heat, the best four advance, and the
winner will sail against the fourth and the second against the third;
from a four-board heat, the best two advance and will sail against each
other.
B5.5 Finals
(a) The final shall consist of a maximum of three races. The race
committee shall announce the number of races to be sailed in the final
no later than five minutes before the warning signal for the first final
race.
110
(b) Plováky musejí plachtit jeden proti druhému v párech nebo ve
skupinách určených podle vylučovacího žebříčku. Zvolená podoba
soutěže nesmí být změněna pokud je kolo neúplné.
B5.2 Rozřazovací seznamy a žebříčky
(a) Když je použit rozřazovací seznam nebo žebříček pro stanovení
soubojů prvního kola, místa 1 - 8 (čtyři souboje) nebo 1 - 16 (osm
soubojů) musejí být rozdělena stejnoměrně mezi souboje.
(b) Pro následující vylučovací závod, je‑li nějaký, musejí být plováky
znovu rozděleny k novým soubojům vzhledem k umístěním
z předchozích vylučovacích soubojů.
(c) Rozhodnutí pořadatele o rozlosování jsou konečná a nejsou důvodem
žádosti o nápravu.
B5.3 Rozpis soubojů
Rozpis soubojů musí být vyvěšen na oficiální vývěsní tabuli ne později než
30 minut před startovním znamením prvního souboje.
B5.4 Postup a vyřazení
(a) Ve závodech a v exhibičních soutěžích musí závodní komise oznámit
závodníky postupující do dalšího kola ne později než 10 minut před
startovním znamením pro první souboj. Počet postupujících může být
změněn protestní komisí v důsledku rozhodnutí o nápravě.
(b) V exhibiční soutěži musejí být závodníci vyřazení v prvním kole
zařazeni proti nejvýše nasazeným plovákům.
(c) V soutěži jízda na vlně musí postoupit do dalšího kola pouze vítěz
každého souboje.
(d) V soutěži volného stylu postoupí plováky do příštího kola
následujícím způsobem: Ze souboje o osmi plovácích postoupí
nejlepší čtyři a vítěz bude plachtit proti čtvrtému a druhý proti třetímu.
Ze souboje o čtyřech plovácích postoupí nejlepší dva a pojedou jeden
proti druhému.
B5.5 Finále
(a) Finále se skládá nejvýše ze třech rozjížděk. Závodní komise musí
oznámit počet rozjížděk, které mají být plachtěny ve finále ne
později než pět minut před vyzývacím znamením pro první finálovou
rozjížďku.
111
(b) A runners-up final may be sailed after the final. All boards
in the semifinal heats that failed to qualify for the final may
compete in it.
B6 RULES FOR SPEED COMPETITION
B6.1 General Rules
All rules of Part 2 are replaced by relevant parts of this rule.
(a) beach and water starting
A board shall not beach start or water start on the course or in the
starting area, except to sail off the course to avoid boards that are
starting or racing.
(b) leaving the course area
A board leaving the course area shall keep clear of boards
racing.
(c) course control
When the race committee points an orange flag at a board, she shall
immediately leave the course area.
(d) returning to the starting area
A board returning to the starting area shall keep clear of the course.
(e) run; round
The maximum number of runs to be made by each board in a round
shall be announced by the race committee no later than 15 minutes
before the starting signal for the first round.
(f) duration of a round
The duration of a round shall be announced by the race committee no
later than 15 minutes before the starting signal for the next round.
(g) conditions for establishing a record
The minimum distance for a world record is 500 metres. Other records
may be established over shorter distances. The course shall be defined
by posts and transits ashore or by buoys afloat. Transits shall not
converge.
B6.2 Starting System for Speed Competition
Rounds shall be started and ended by using the following signals. Each flag
shall be removed when the next flag is displayed.
112
(b) Malé finále může být plachtěno po finále. V něm mohou závodit
všechny plováky, které se nekvalifikovaly do finále v semifinálových
soubojích.
B6 PRAVIDLA PRO RYCHLOSTNÍ SOUTĚŽE
B6.1 Všeobecná pravidla
Všechna pravidla části 2 jsou nahrazena příslušnými částmi tohoto pravidla.
(a) PLÁŽOVÝ START A START Z VODY:
Plovák nesmí startovat z pláže nebo z vody na dráze nebo ve
startovním prostoru, ledaže odplouvá z dráhy, aby se vyhnul
plovákům, které startují nebo závodí.
(b) OPUŠTĚNÍ ZÁVODNÍHO PROSTORU:
Plovák opouštějící závodní prostor se musí vyhýbat závodícím
plovákům.
(c) ŘÍZENÍ ZÁVODU:
Když závodní komise ukáže oranžovým praporkem na plovák, plovák
musí okamžitě opustit závodní prostor.
(d) NÁVRAT DO STARTOVNÍHO PROSTORU:
Plovák vracející se do startovního prostoru se musí vyhýbat dráze.
(e) JÍZDA, KOLO:
Závodní komise musí oznámit nejvyšší počet jízd, které mají být ujety
každým plovákem v kole, ne později než 15 minut před startovním
znamením pro první kolo.
(f) TRVÁNÍ KOLA:
Trvání kola musí být oznámeno závodní komisí ne později než 15
minut před startovním znamením pro příští kolo.
(g) PODMÍNKY PRO VYTVOŘENÍ REKORDU:
Minimální délka pro světový rekord je 500 metrů. Ostatní rekordy
mohou být vytvořeny na kratších vzdálenostech. Dráha musí být
vymezena značkami a průměty na břehu nebo bójemi na vodě.
Průměty se nesmějí sbíhat.
B6.2 Startovní systém pro rychlostní soutěže
Kola musejí být startována a ukončena s použitím následujících znamení.
Každá vlajka bude spuštěna, když je další vlajka vztyčena.
113
(a) starting a round
Signal
Flag
Stand-by
Red flag
Course closed AP and red flag
Preparatory
Yellow flag
Starting
Green flag
(b) ending a round
Signal
Flag
End warning
Green and yellow
flag
Extension
Green flag and L
Round ended
Red flag and L
Meaning
Course closed
Course closed; will open
shortly
Course will open in
5 minutes
Course is open
Meaning
Course will be closed in 5
minutes
Current round extended by
15 minutes
A new round will be started
shortly
B6.3 Penalties
(a) If a board fails to comply with a warning by the race committee, she
may be cautioned and her sail number shall be posted on a notice
board near the finishing line.
(b) If a board is cautioned a second time during the same round, she shall
be suspended by the race committee from the remainder of the round
and her sail number shall be posted on the
official notice board.
(c) A board observed in the course area while suspended shall be
excluded from the competition without a hearing and none of her
previous times or results shall be valid.
(d) Any breach of the verification rules may result in a suspension from
the competition for any period.
B6.4 Verification
(a) An observer appointed by the World Sailing Speed Record Council
(WSSRC) shall be present and verify run times and speeds at world
record attempts. The race committee shall
verify run times and speeds at other record attempts.
(b) A competitor shall not enter the timing control area or discuss any
timing matter directly with the timing organization. Any timing
question shall be directed to the race committee.
114
(a) STARTOVÁNÍ KOLA
Znamení
Vlajka
Pohotovost
červená
Dráha uzavřena AP a červená
Přípravné
Startovní
žlutá
zelená
(b) UKONČENÍ KOLA
Znamení
Vlajka
Výzva
zelená a žlutá
k ukončení
Prodloužení
zelená a L
Kolo ukončeno červená a L
Význam
dráha uzavřena
dráha uzavřena, otevře se
brzy
dráha se otevře v 5 minutách
dráha je otevřena
Význam
dráha bude uzavřena v 5
minutách
probíhající kolo prodlouženo
o 15 minut
nové kolo bude startováno
brzy
B6.3 Tresty
(a) Když plovák nedbá varování závodní komise, může být napomenut
a číslo jeho plachty musí být oznámeno na vývěsní tabuli blízko cílové
čáry.
(b) Je-li plovák napomenut dvakrát během téhož kola, musí být závodní
komisí vyloučen ze zbytku kola a jeho číslo plachty musí být
vyvěšeno na oficiální vývěsní tabuli.
(c) Vyloučený plovák zpozorovaný v závodním prostoru musí být vyřazen
ze závodu bez projednání a žádný z jeho předchozích časů nebo
výsledků nesmí být platný.
(d) Jakékoliv porušení ověřovacích pravidel může mít za následek
vyloučení ze závodů na jakékoliv období.
B6.4 Ověření
(a) Pozorovatel určený Světovou jachetní radou rychlostních rekordů
(WSSRC) musí být přítomen a ověřit časy jízd a rychlosti při
pokusech o světový rekord. Závodní komise musí ověřit časy jízd
a rychlosti u ostatních pokusů o rekord.
(b) Závodník nesmí vstoupit do prostoru měřící kontroly nebo hovořit
o jakékoliv záležitosti týkající se měření s měřící organizací. Jakákoliv
otázka ohledně měření musí být adresována závodní komisi.
115
B7
PROTESTS, REDRESS, HEARINGS AND APPEALS
B7.1 The first three sentences of rule 61.1(a) are replaced by
A board intending to protest shall inform the other board at
the first reasonable opportunity. When her protest concerns an
incident in the racing area that she is involved in or sees, she shall hail
‘Protest’. She shall inform the race committee of her intention to protest
immediately after she finishes or retires.
B7.2 In an elimination series, protests and requests for redress shall be
made orally immediately following the heat in which the incident
occurred. The protest committee may take evidence in any way it considers
appropriate and may communicate its decision orally.
B7.3 Add new rule 62.1(e): ‘a board that failed to keep clear and caused capsize of
the other board.’
B7.4 Add new rule 70.7: ‘Appeals are not permitted in disciplines with elimination
series.’
B8 SCORING
B8.1 Overall Scores
If an event includes more than one discipline or format the sailing
instructions shall state how the overall score is to be calculated.
B8.2 Series Scores
Rule A2 is changed to
Each board’s series score shall be the total of her race, elimination series
or speed round scores with the number of her worst scores excluded as
follows:
Slalom and
expression
elimination
Number
Course races
Speed rounds
series
excluded
116
1–4
1–3
1–2
0
5–11
12 or more
4–6
7–10
11–15
16 or more
3–4
5–7
8 or more
1
2
3
4
B7
PROTESTY, NÁHRADY, PROJEDNÁVÁNÍ A ODVOLÁNÍ
B7.1 První tři věty pravidla 61.1(a) jsou nahrazeny následovně:
Plovák, zamýšlející protestovat, musí informovat protestovaného při
první možné příležitosti. Pokud se protest týká incidentu v závodním
prostoru, kterého se účastní nebo jej spatří, musí zvolat „Protest“. Dále je
jeho povinností informovat závodní komisi o záměru protestovat ihned po
dokončení či vzdání rozjížďky.
B7.2 Během vyřazovacích serií, protesty a žádosti o nápravu musí být podány
ústně ihned po souboji, v kterém se incident odehrál. Protestní komise může
získat důkazy jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný a může sdělit své
rozhodnutí ústně.
B7.3 Doplňte nové pravidlo 62.1(e): „plovák, který porušil povinnost vyhýbat
a způsobil převržení jiného plováku“.
B7.4 Doplňte nové pravidlo 70.7: „Odvolání nejsou dovolena v disciplínách
s vylučovací závody“.
B8 BODOVÁNÍ
B8.1 Celkové výsledky
Když závod zahrnuje více než jednu disciplinu nebo formát, plachetní
směrnice musejí stanovit, jak vypočítat celkový výsledek.
B8.2 Bodové výsledky závodu
Pravidlo A 2 je změněno takto:
Každý bodový výsledek závodu plováku musí být součtem jeho bodových
výsledků rozjížďky, vylučovacího závodu nebo rychlostního kola s počtem
jeho nejhorších bodových výsledků vyškrtnutých, jak je patrno dále:
Traťové závody
1–4
5- 11
12 a více
Rozjížďky,
rychlostní kola
1-3
4-6
7-10
11-15
16 a více
Slalomové
a exhibiční
vyřazovací
závody
1-2
3-4
5-7
8 nebo více
počet škrtaných
výsledků
0
1
2
3
4
117
If a board has two or more equal worst scores, the score(s) for the race(s)
sailed earliest in the series shall be excluded. The board with the lowest series
score wins and others shall be ranked accordingly. Rules B8.5, B8.6 and B8.7
contain exceptions to this rule.
B8.3 Scoring Systems
Add to the end of the first sentence of rule A4.2: ‘or, in an elimination series,
the number of boards in that heat’.
B8.4 Uncompleted Heat
When a heat cannot be completed, the points for the unscored places shall be
added together and divided by the number of places in that heat. The resulting
number of points, to the nearest tenth of a point (0.05 to be rounded upward),
shall be given to each board entered in the heat.
B8.5 Scoring a Final Series in Slalom Racing
(a) If three final races are completed, a board’s series score in the final
shall be the total of her race scores excluding her worst score.
Otherwise her series score shall be the total of her race scores.
(b) A board that did not start, did not finish, retired after finishing or was
disqualified from a final race shall be scored points equal to the total
number of boards entered in the final.
B8.6 Expression Competition Scoring
(a) Expression competition shall be scored by a panel of three judges.
However, the panel may have a greater odd number of members, and
there may be two such panels. Each judge shall give points for each
manoeuvre based on the scale stated in the sailing instructions.
(b) The criteria of scoring shall be decided by the race committee and
announced on the official notice board no later than 30 minutes before
the starting signal for the first heat.
(c) A board’s heat standing shall be determined by adding together the
points given by each judge. The board with the highest score wins and
others shall be ranked accordingly.
(d) Both semifinal heats shall have been sailed for an elimination series to
be valid.
118
Má-li plovák dva nebo více stejných nejhorších bodových výsledků, musí být
vyškrtnut(y) bodový(é) výsledek(y) za rozjížďku(y) plachtěnou(é) v závodu
nejdříve. Plovák s nejnižším bodovým výsledkem v závodu vítězí a ostatní
musejí být seřazeny následně. Pravidla B 8.5, B 8.6 a B 8.7 obsahují výjimky
z tohoto pravidla.
B8.3 Bodovací systém
Přidejte na konec první věty pravidla A 4.2: „nebo ve vylučovacím závodě
počet plováků v daném souboji“.
B8.4 Nedokončený souboj
Když souboj nemůže být dokončen, body za nebodovaná místa musejí být
sečteny dohromady a děleny počtem míst v tomto souboji. Výsledný počet
bodů zaokrouhlený k nejbližší desetině bodu (0.05 zaokrouhleno nahoru)
musí dostat každý plovák, který se přihlásil do souboje.
B8.5 Bodování finálového závodu ve slalomovém závodění
(a) Jsou-li dokončeny tři finálové rozjížďky, bodový výsledek
závodu plováku ve finále musí být součet výsledků jeho rozjížděk
s vyškrtnutím jeho nejhoršího výsledku. Jinak jeho bodový výsledek
musí být součet jeho výsledků v rozjížďkách.
(b) Plovák, který nestartoval, nedokončil, vzdal po dokončení nebo byl
diskvalifikován z finálové rozjížďky, musí dostat počet bodů, který se
rovná celkovému počtu plováků přihlášených do finále.
B8.6 Bodování exhibiční soutěže
(a) Exhibiční soutěže musejí být bodovány porotou tří rozhodčích.
Nicméně porota může mít větší lichý počet členů a mohou být dvě
takové poroty. Každý rozhodčí musí udělit body pro každý manévr
podle stupnice stanovené v plachetních směrnicích.
(b) Kriteria bodování musejí být rozhodnuta závodní komisí a oznámena
na oficiální vývěsní tabuli ne později než 30 minut před startovním
znamením pro první souboj.
(c) Umístění plováku v souboji musí být určeno součtem bodů udělených
každým rozhodčím. Plovák s nejvyšším počtem bodů vítězí a ostatní
musejí být seřazeni podle pořadí.
(d) Aby byl vylučovací závod platný, musejí být odjety oba semifinálové
souboje.
119
(e) Except for members of the race committee responsible for scoring
the event, only competitors in the heat shall be allowed to see judges’
score sheets for the heat. Each score sheet shall bear the full name of
the judge.
(f) Scoring decisions of the judges shall not be grounds for a
request for redress by a board.
B8.7 Speed Competition
The speeds of a board’s fastest two runs in a round shall be averaged to
determine her standing in that round. The board with the highest average
wins and others shall be ranked accordingly.
B8.8 Series Ties
(a) racing and speed competition
Rule A8 is changed as follows for racing and speed competition:
(1)Add new rule A8.1: ‘If there is a series-score tie between two or more
boards, it shall be broken in favour of the board(s) with the best single
excluded race score(s).’
(2)Rule A8.1 becomes rule A8.2. Its beginning ‘If there is a series-score
tie’ is changed to ‘If a tie remains’ and its last sentence is changed
to ‘These scores shall be used even if some of them are excluded
scores.’
(3)Rule A8.2 becomes rule A8.3 and its beginning ‘If a tie remains’ is
changed to ‘If a tie still remains’.
(b) expression competition
Rule A8 is changed as follows for expression competition:
(1)In a heat, if there is a tie in the total points given by one
or more judges, it shall be broken in favour of the board
with the higher single score in the priority category. If the
categories are weighted equally, in wave performance competition the
tie shall be broken in favour of the board with the higher single score
in wave riding, and in freestyle competition in favour of the board
with the higher score for overall impression. If a tie remains, in wave
performance competition it shall be broken in favour of the board with
the higher single score in the category without priority, and in freestyle
competition it shall stand as the final result.
120
(e) S výjimkou členů závodní komise zodpovědných za bodování závodu
smí nahlédnout do záznamu o bodování rozhodčího jen závodníci toho
souboje, jehož se zúčastnili. Každý bodový záznam musí mít plné
jméno rozhodčího.
(f) Bodová rozhodnutí rozhodčích nesmějí být důvodem pro žádost
o nápravu ze strany plováku.
B8.7 Rychlostní soutěž
Z rychlostí nejrychlejších dvou jízd plováku v kole musí být vypočítán průměr,
aby se určilo jeho umístění v tomto kole. Plovák s nejvyšším průměrem vítězí
a ostatní se musí umístit podle pořadí.
B8.8 Shody v závodě
(a) ZÁVODNÍ A RYCHLOSTNÍ SOUTĚŽ
Pravidlo A8 je pro závodní a rychlostní soutěže změněno takto:
(1)Přidejte nové pravidlo A8.1: „Je-li v závodě shoda v bodovém
hodnocení mezi dvěma nebo více plováky, musí být rozhodnuta
ve prospěch plováku(ů) s jedním nejlepším škrtaným bodovým
hodnocením rozjížďky.“
(2)Pravidlo A8.1 se stává pravidlem A8.2. Jeho začátek „Jestliže je
shoda v bodovém hodnocení závodu“ je změněno na „Jestliže shoda
zůstává“ a jeho poslední věta je změněna na „Tyto body musí být
použity, i když některé z nich jsou body vyškrtnuté.“
(3)Pravidlo A8.2 se stává pravidlem A8.3 a jeho začátek „Jestliže shoda
zůstává“ se mění na „Jestliže shoda ještě zůstává“.
(b) EXHIBIČNÍ SOUTĚŽE
Pravidlo A8 je pro exhibiční soutěže změněno takto:
(1)Jestliže je shoda v souboji v celkovém počtu bodů přidělených jedním
nebo více rozhodčími, musí být rozhodnuta ve prospěch plováku
s vyšším jedním hodnocením v přednostní kategorii. Mají-li kategorie
stejnou hodnotu při soutěži v jízdě na vlně, musí být shoda rozhodnuta
ve prospěch plováku s vyšším jedním hodnocením při jízdě na vlně
a v soutěži ve volném stylu ve prospěch plováku s vyšším hodnocením
za celkový dojem. Jestliže shoda zůstává, v soutěži jízdy na vlně musí
být rozhodnuta ve prospěch plováku s vyšším jediným hodnocením
v kategorii bez přednosti a v soutěži ve volném stylu musí mít umístění
podle konečného výsledku
121
(2)If there is a tie in the series score, it shall be broken in
favour of the board that scored better more times than the other board.
All scores shall be used even if some of them are excluded scores.
(3)If a tie still remains, the heat shall be resailed. If this is not possible,
the tie shall stand as the final result.
122
(2)Jestliže je shoda v bodovém hodnocení závodu, musí být rozhodnuta
ve prospěch plováku, který bodoval lépe vícekrát než ostatní plováky.
Všechny body musejí být použity, i když některé z nich jsou body
vyškrtnuté.
(3)Jestliže shoda ještě zůstává, souboj musí být znovu plachtěn. Není-li
to možné, shoda musí zůstat jako konečný výsledek.
123
APPENDIX CMATCH RACING RULES
Match races shall be sailed under The Racing Rules of Sailing as
changed by this appendix. Matches shall be umpired unless the
notice of race and sailing instructions state otherwise.
C1
TERMINOLOGY
‘Competitor’ means the skipper, team or boat as appropriate for
the event. ‘Flight’ means two or more matches started in the same
starting sequence.
C2
CHANGES TO THE DEFINITIONS AND THE RULES OF PARTS 2
AND 4
C2.1 The definition Finish is changed to
A boat finishes when any part of her hull, or crew or equipment in normal
position, crosses the finishing line in the direction of the course from the last
mark after completing any penalties. However, when penalties are cancelled
under rule C7.2(d) after one or both boats have finished each shall be recorded as
finished when she crossed the line.
C2.2 Add to the definition Proper Course: ‘A boat taking a penalty or
manoeuvring to take a penalty is not sailing a proper course.’
C2.3 In the definition Zone the distance is changed to two hull lengths.
C2.4 Rule 13 is changed to
13
WHILE TACKING OR GYBING
13.1 After a boat passes head to wind, she shall keep clear of other boats
until she is on a close-hauled course.
13.2 After the foot of the mainsail of a boat sailing downwind crosses the
centreline she shall keep clear of other boats until her mainsail has
filled.
13.3 While rule 13.1 or 13.2 applies, rules 10, 11 and 12 do not. However,
if two boats are subject to rule 13.1 or 13.2 at the same time, the one
on the other’s port side or the one astern shall keep clear.
C2.5 Rule 16.2 is deleted.
124
DODATEK C Závodní pravidla souboje (MATCH RACING)
Závody souboje se musejí řídit Závodními pravidly jachtingu tak, jak jsou
změněna tímto dodatkem. Souboje musejí být rozhodovány na vodě, pokud
vypsání závodu a plachetní směrnice nestanoví jinak.
C1 TERMINOLOGIE
„Závodník“ znamená kormidelník, tým nebo loď, jak je to vhodné pro závod.
„Rozjezd“ znamená dva nebo více soubojů startovaných ve stejné startovní
sekvenci.
C2 ZMĚNY DEFINIC A PRAVIDEL ČÁSTI 2 A 4
C2.1 Definice Dokončit se mění na:
Loď dokončí, když jakákoliv část jejího trupu, posádky nebo výstroje
v normální poloze protne cílovou čáru ve směru dráhy od poslední značky
po splnění jakéhokoliv trestu. Pokud jsou ale tresty zrušeny podle pravidla
C7.2(d) poté, co jedna nebo obě lodě dokončily, musí být každá zaznamenána,
že dokončila, když protla cílovou čáru.
C2.2 Přidejte k definici Správný směr: „Loď, která provádí trest nebo manévruje,
aby provedla trest, neplachtí správným směrem.“
C2.3 V definici Zóna je vzdálenost změněna na dvě délky trupu.
C2.4 Pravidlo 13 se mění na:
13 PŘI OBRATU NEBO PŘI PŘEHOZENÍ
13.1
Poté, co loď překročí směr přímo proti větru, musí vyhýbat ostatním
lodím, dokud není na směru ostře proti větru.
13.2 Poté, co spodní lem plachty lodě, která plachtí po větru, protne osu
lodě, musí se tato loď vyhýbat ostatním lodím, dokud její plachta
není naplněna.
13.3 Když platí pravidlo 13.1 nebo 13.2, pravidla 10, 11 a 12 neplatí.
Nicméně pokud jsou ve stejném okamžiku dvě lodě subjektem
pravidla 13.1 nebo 13.2, musí vyhýbat ta, která je nalevo od druhé
nebo ta, která je vzadu.
C2.5 Pravidlo 16.2 je zrušeno.
125
C2.6 Rule 18.3 is changed to
If two boats were on opposite tacks and one of them changes tack and as a
result is subject to rule 13.1 in the zone when the other is fetching the mark,
rule 18.2 does not thereafter apply. If, once the boat that changed tack has
completed her tack,
(a) the other boat cannot by luffing avoid becoming overlapped inside
her, she is entitled to mark-room, the boat that changed tack shall keep
clear and rule 15 does not apply;
(b) the other boat can by luffing avoid becoming overlapped inside her,
the boat that changed tack is entitled to mark-room.
C2.7 When rule 20 applies, the following arm signals by the helmsman are required
in addition to the hails:
(a) for ‘Room to tack’, repeatedly and clearly pointing to windward; and
(b) for ‘You tack’, repeatedly and clearly pointing at the other boat and
waving the arm to windward.
C2.8 Rule 23.1 is changed to ‘If reasonably possible, a boat not racing shall not
interfere with a boat that is racing or an umpire boat.’
C2.9 Add new rule 23.3: ‘When boats in different matches meet, any change of
course by either boat shall be consistent with complying with a rule or trying
to win her own match.’
C2.10 Add to the preamble of Part 4: ‘Rule 42 shall also apply between the warning
and preparatory signals.’
C2.11 Rule 42.2(d) is changed to ‘sculling: repeated movement of the helm to propel
the boat forward;’
C3 RACE SIGNALS AND CHANGES TO RELATED RULES
C3.1 Starting Signals
The signals for starting a match shall be as follows. Times shall be taken from
the visual signals; the failure of a sound signal shall be disregarded. If more
than one match will be sailed, the starting signal for one match shall be the
warning signal for the next match.
126
C2.6 Pravidlo 18.3 je změněno na:
Jestliže byly dvě lodě na opačných větrech a jedna z nich v zóně mění vítr
a jako výsledek je subjektem pravidla 13.1 a druhá loď dosáhuje značky bez
obratu, pravidlo 18.2 neplatí. Jestliže, jakmile loď, která mění vítr, dokončila
svůj obrat a
(a) druhá loď nemůže vyostřením zabránit tomu, aby se dostala do
vnitřního krytí, potom má právo na místo u značky, a loď, která mění
vítr, musí vyhýbat a pravidlo 15 neplatí.
(b) druhá loď může vyostřením zabránit tomu, aby se dostala do
vnitřního krytí, potom loď, která mění vítr má právo na místo
u značky.
C2.7 Když je uplatněno pravidlo 20, jsou jako doplněk ke zvolání od kormidelníka
vyžadovány následující signály rukou:
(a) pro „Místo k obratu“ opakované a zřetelné ukazování do návětří; a
(b) pro „Obrať ty“, opakované a zřetelné ukazování na druhou loď
a mávání rukou do návětří.
C2.8 Pravidlo 23.1 se mění na: „Jestliže je to rozumně možné, loď, která nezávodí
nesmí překážet lodi, která závodí, nebo člunu rozhodčích.“
C2.9 Doplňte nové pravidlo 23.3: „Když se potkají lodě v různých soubojích,
jakákoliv změna dráhy každé z lodí musí být důsledně v souladu s pravidlem
nebo se snahou zvítězit ve svém vlastním souboji.“
C2.10 Přidejte do úvodu Části 4: „Pravidlo 42 platí také mezi vyzývacím
a přípravným znamením.“
C2.11 Pravidlo 42.2(d) je změněno na: „Rudlování: opakované pohyby kormidlem
za účelem pohonu lodě vpřed.“
C3 Znamení závodu a změny příbuzných pravidel
C3.1 Startovní znamení
Pro startování soubojů musejí být použita následující znamení. Časy musejí
být brány podle vizuálních znamení, na nepřítomnost zvukového znamení se
nebere zřetel. Jestliže bude plachtěn více než jeden souboj, musí být startovní
znamení jednoho souboje vyzývacím znamením pro souboj následující.
127
Time in minutes
10
6
5
4
2
0
Visual signal
Flag F displayed
Flag F removed
Numeral pennant
displayed*
Flag P displayed
Sound signal
One
None
One
Means
Attention signal
One
Preparatory
signal
End of pre-start
entry time
Starting signal
Blue or yellow flag One**
or both displayed**
Warning and
One
preparatory signals
removed
Warning signal
*Within a flight, numeral pennant 1 means Match 1, pennant 2 means Match
2, etc., unless the sailing instructions state otherwise.
**These signals shall be made only if one or both boats fail to comply with
rule C4.2. The flag(s) shall be displayed until the umpires have signalled a
penalty or for one minute, whichever is earlier.
C3.2 Changes to Related Rules
(a) Rule 29.1 is changed to
(1)When at a boat’s starting signal any part of her hull, crew or equipment
is on the course side of the starting line or one of its extensions, the
race committee shall promptly display a blue or yellow flag identifying
the boat with one sound. The flag shall be displayed until the boat
is completely on the pre-start side of the starting line or one of its
extensions or until two minutes after her starting signal, whichever is
earlier.
(2)When at a boat’s starting signal no part of her hull, crew or equipment
is on the course side of the starting line or one of its extensions, and
before she starts she sails to the course side across an extension,
the race committee shall promptly display a blue or yellow flag
identifying the boat. The flag shall be displayed until the boat is
completely on the pre-start side of the starting line or one of its
extensions or until two minutes after her starting signal, whichever
is earlier.
(b) In the race signal AP the last sentence is changed to ‘The
attention signal will be made 1 minute after removal unless at that
time the race is postponed again or abandoned.’
128
Čas v minutách
10
6
5
4
2
0
Vizuální znamení
Vztyčena vlajka F
Vlajka F spuštěna
Vztyčen číselný
plamenec*
Vztyčena vlajka P
Zvukové
znamení
jedno
žádné
jedno
jedno
Vztyčena modrá
jedno**
nebo žlutá vlajka
nebo obě**
Znamení výzvy
jedno
a přípravy spuštěno
Význam
Upozornění
Vyzývací znamení
Přípravné
znamení
Konec
předstartovního
vstupního času
Startovní znamení
* Číselný plamenec 1 znamená v rozjezdu souboj 1, plamenec 2 znamená
souboj 2 atd., pokud plachetní směrnice nestanoví jinak.
**Tato znamení musejí být dána pouze, pokud jedna nebo obě lodě
nevyhověly pravidlu C4.2. Vlajka(ky) musí(ejí) být vztyčena(ny), dokud
rozhodčí nesignalizoval trest nebo po dobu jedné minuty podle toho, co
nastane dříve.
C3.2 Změny příbuzných pravidel
(a) Pravidlo 29.1 se mění na:
(1) Když je při startovním znamení lodě jakákoliv část jejího trupu,
posádky nebo výstroje na dráhové straně startovní čáry nebo jejího
prodloužení, musí závodní komise označit loď vztyčením modré nebo
žluté vlajky společně s jedním zvukem. Vlajka musí být vztyčena,
dokud loď není zcela na předstartovní straně startovní čáry nebo jejího
prodloužení, nebo dvě minuty po svém startovním znamení podle
toho, co nastane dříve.
(2) Když při startovním znamení lodě není žádná část jejího trupu, posádky
nebo výstroje na dráhové straně startovní čáry nebo jejího prodloužení,
ale před tím, než odstartovala, proplula přes jedno z prodloužení na
dráhovou stranu čáry, musí závodní komise označit loď vztyčením
modré nebo žluté vlajky společně s jedním zvukem. Vlajka musí být
vztyčena, dokud není tato loď zcela na předstartovní straně startovní
čáry nebo jejího prodloužení, nebo dvě minuty po svém startovním
znamení podle toho, co nastane dříve.
(b) Ve znamení závodu AP je poslední věta změněna na: „Znamení
upozornění bude dáno 1 minutu po stažení, pokud v této době nebude
rozjížďka opět přerušena nebo odložena“.
129
(c) In the race signal N the last sentence is changed to ‘The attention
signal will be made 1 minute after removal unless at that time the race
is abandoned again or postponed.’
C3.3 Finishing Line Signals
The race signal Blue flag or shape shall not be used.
C4
REQUIREMENTS BEFORE THE START
C4.1 At her preparatory signal, each boat shall be outside the line that is
at a 90º angle to the starting line through the starting mark at her
assigned end. In the race schedule pairing list, the boat listed on the lefthand side is assigned the port end and shall display a blue flag at her stern
while racing. The other boat is assigned the starboard end and shall display a
yellow flag at her stern while racing.
C4.2 Within the two-minute period following her preparatory signal, a boat shall
cross and clear the starting line, the first time from the course side to the prestart side.
C5
SIGNALS BY UMPIRES
C5.1 A green and white flag with one long sound means ‘No penalty’.
C5.2 A blue or yellow flag identifying a boat with one long sound means ‘The
identified boat shall take a penalty by complying with rule C7.’
C5.3 A red flag with or soon after a blue or yellow flag with one long sound means
‘The identified boat shall take a penalty by complying with rule C7.3(d).’
C5.4 A black flag with a blue or yellow flag and one long sound means ‘The
identified boat is disqualified, and the match is terminated and awarded to the
other boat.’
C5.5 One short sound means ‘A penalty is now completed.’
C5.6 Repetitive short sounds mean ‘A boat is no longer taking a penalty and the
penalty remains.’
C5.7 A blue or yellow flag or shape displayed from an umpire boat means ‘The
identified boat has an outstanding penalty.’
130
(c) Ve znamení závodu N je poslední věta změněna na: „Znamení
upozornění bude dáno 1 minutu po stažení, pokud v této době nebude
rozjížďka opět přerušena nebo odložena“.
C3.3 Znamení cílové čáry
Závodní znamení Modrá vlajka nebo plamenec nesmějí být použita.
C4 POŽADAVKY PŘED STARTEM
C4.1 Při svém přípravném znamení musí být každá loď vně čáry, která je vedena
v úhlu 90° ke startovní čáře ze startovní značky určené strany pro danou
loď. V seznamu párů závodu je lodi napsané na levé straně přidělen levý
konec a musí, když závodí, vztyčit na zádi lodi modrou vlajku. Druhé lodi je
přidělen pravý konec a musí, když závodí, vztyčit na zádi lodi žlutou vlajku.
C4.2 Během dvouminutového intervalu následujícího po přípravném znamení musí
loď protnout a přejet startovní čáru poprvé z dráhové strany na předstartovní
stranu.
C5 ZNAMENÍ DÁVANÁ ROZHODČÍM
C5.1 Zelená a bílá vlajka s jedním dlouhým zvukovým signálem znamená „Žádný
trest“.
C5.2 Modrá nebo žlutá vlajka, která označuje loď, s jedním dlouhým zvukovým
znamením znamená „Označená loď musí provést trest v souladu
s pravidlem C7.“
C5.3 Červená vlajka společně nebo brzy po modré nebo žluté vlajce s dlouhým
zvukovým znamením znamená: „Označená loď musí provést trest v souladu
s pravidlem C7.3(d).“
C5.4 Černá vlajka společně s modrou nebo žlutou vlajkou s dlouhým zvukovým
znamením znamená: „Označená loď je diskvalifikována, souboj je ukončen
ve prospěch druhé lodě.“
C5.5 Jedno krátké zvukové znamení znamená: „Trest je nyní splněn.“
C5.6 Opakovaná krátká zvuková znamení znamenají: „Loď již neprovádí trest
a trest zůstává.“
C5.7 Modrá nebo barevná vlajka nebo tvar vztyčený na lodi rozhodčích znamená:
„Označená loď má pozdržený trest“
131
C6
PROTESTS AND REQUESTS FOR REDRESS BY BOATS
C6.1 A boat may protest another boat
(a) under a rule of Part 2, except rule 14, by clearly displaying flag Y
immediately after an incident in which she was involved;
(b) under any rule not listed in rule C6.1(a) or C6.2 by clearly displaying
a red flag as soon as possible after the incident.
C6.2 A boat may not protest another boat under
(a) rule 14, unless damage or injury results;
(b) a rule of Part 2, unless she was involved in the incident;
(c) rule 31 or 42; or
(d) rule C4 or C7.
C6.3 A boat intending to request redress because of circumstances that
arise before she finishes or retires shall clearly display a red flag as
soon as possible after she becomes aware of those circumstances,
but no later than two minutes after finishing or retiring.
C6.4 (a) A boat protesting under rule C6.1(a) shall remove flag Y before or as soon as possible after the umpires’ signal.
(b) A boat protesting under rule C6.1(b) or requesting redress
under rule C6.3 shall, for her protest or request to be valid, keep her
red flag displayed until she has so informed the umpires after finishing
or retiring. No written protest or request for redress is required.
C6.5 Umpire Decisions
(a) After flag Y is displayed, the umpires shall decide whether to penalize
any boat. They shall signal their decision in compliance with rule
C5.1, C5.2 or C5.3.
(b) The red-flag penalty in rule C5.3 shall be used when a boat has gained
a controlling position as a result of breaking a rule, but the umpires
are not certain that the conditions for an additional umpire-initiated
penalty have been fulfilled.
C6.6 Protest Committee Decisions
(a) The protest committee may take evidence in any way it considers
appropriate and may communicate its decision orally.
132
C6 PROTESTY A POŽADAVKY LODÍ PRO NÁPRAVU
C6.1 Loď může protestovat na jinou loď
(a) podle pravidla Části 2, kromě pravidla 14, zřetelným vztyčením vlajky
„Y“ okamžitě po incidentu, kterého se účastnila;
(b) podle pravidla, které není vyjmenováno v pravidle C6.1(a) nebo C6.2,
zřetelným vztyčením červené vlajky co nejdříve, jak je to po incidentu
možné.
C6.2 Loď nemůže protestovat na jinou loď podle
(a) pravidla 14, pokud nevznikla škoda nebo zranení,
(b) pravidla části 2, pokud nebyla účastníkem incidentu,
(c) pravidla 31 nebo 42, nebo
(d) pravidla C4 nebo C7.
C6.3 Loď, která má v úmyslu žádat o nápravu z důvodů založených na okolnostech,
které vznikly před tím, než dokončila nebo vzdala, musí zřetelně vztyčit
červenou vlajku, jak nejrychleji je to možné po té, co si tyto okolnosti
uvědomí, ale ne později než 2 minuty po dokončení nebo vzdání.
C6.4 (a) Loď, která protestuje podle pravidla C6.1(a), musí spustit vlajku Y před nebo, jak nejrychleji je to možné, po znamení daném rozhodčím.
(b) Loď, která protestuje podle pravidla C6.1(b) nebo žádá o nápravu
podle pravidla C6.3, musí, aby její protest byl platný, ponechat
svoji červenou vlajku vztyčenou, dokud neinformovala rozhodčí po
dokončení nebo vzdání. Není vyžadován písemný protest nebo žádost
o nápravu.
C6.5 Rozhodnutí rozhodčího
(a) Poté, co je vztyčena vlajka Y, rozhodčí musejí rozhodnout, zda
potrestají některou z lodí. Své rozhodnutí musejí signalizovat
v souladu s pravidlem C5.1, C5.2 nebo C5.3(c)
(b) Trest červenou vlajkou podle pravidla C5.3 musí být použit, když
loď získala kontrolující pozici jako důsledek porušení pravidla, ale
rozhodčí si nejsou jisti, zda byly splněny podmínky pro dodatečný
trest iniciovaný rozhodčími.
C6.6 Rozhodnutí protestní komise
(a) Protestní komise může přijmout svědectví jakýmkoliv způsobem,
který považuje za vhodný, a své rozhodnutí může sdělit ústně.
133
(b) If the protest committee decides that a breach of a rule has had no
significant effect on the outcome of the match, it may
(1)impose a penalty of one point or part of one point;
(2)order a resail; or
(3)make another arrangement it decides is equitable, which may be to
impose no penalty.
(c) The penalty for breaking rule 14 when damage or injury results will be
at the discretion of the protest committee, and may
include exclusion from further races in the event.
C7
PENALTY SYSTEM
C7.1 Deleted Rule
Rule 44 is deleted.
C7.2 All Penalties
(a) A penalized boat may delay taking a penalty within the limitations of
rule C7.3 and shall take it as follows:
(1)When on a leg of the course to a windward mark, she shall gybe and,
as soon as reasonably possible, luff to a close-hauled course.
(2)When on a leg of the course to a leeward mark or the
finishing line, she shall tack and, as soon as reasonably possible, bear
away to a course that is more than ninety degrees from the true wind.
(b) Add to rule 2: ‘When racing, a boat need not take a penalty unless
signalled to do so by an umpire.’
(c) A boat completes a leg of the course when her bow crosses the
extension of the line from the previous mark through the mark she is
rounding, or on the last leg when she finishes.
(d) A penalized boat shall not be recorded as having finished until she
takes her penalty and sails completely to the course side of the line
and then finishes, unless the penalty is cancelled before or after she
crosses the finishing line.
(e) If a boat has one or two outstanding penalties and the other boat in her
match is penalized, one penalty for each boat shall be cancelled except
that a red-flag penalty shall not cancel or be cancelled by another
penalty.
(f) If a boat has more than two outstanding penalties, the umpires shall
signal her disqualification under rule C5.4.
134
(b) Jestliže protestní komise rozhodne, že porušení pravidla nemělo
významný vliv na výsledek souboje, může:
(1) uložit trest jednoho bodu nebo část jednoho bodu,
(2) přikázat opakování souboje nebo
(3) učinit jinou úpravu, o které rozhodne, že je spravedlivá. Tím může být
neuložení žádného trestu.
(c) Trest pro porušení pravidla 14 v případě vzniku škody nebo zranění
bude určen podle rozhodnutí protestní komise. Trestem může být
vyloučení z dalších rozjížděk závodu.
C7 Systém trestů
C7.1 Zrušení pravidla
Pravidlo 44 je zrušeno.
C7.2 Všechny tresty
(a) Potrestaná loď může pozdržet provedení trestu v rozsahu omezení
pravidlem C7.3 a musí jej provést následovně:
(1) Pokud je na úseku dráhy k návětrné značce, musí provést přehození a,
jakmile je to rozumně možné, vyostřit na směr ostře proti větru.
(2) Pokud je na úseku k závětrné značce nebo cílové čáře, musí provést
obrat a, jakmile je to rozumně možné, odpadnout na směr, který je
více než devadesát stupňů od skutečného větru.
(b) Doplňte do pravidla 2: „Když závodí, loď nemusí přijmout trest,
pokud tak nesignalizuje rozhodčí.“
(c) Loď ukončí úsek dráhy, když její příď protne prodloužení spojnice
mezi předchozí značkou a značkou, kterou obeplouvá, nebo na
posledním úseku, když dokončí.
(d) Potrestaná loď nesmí být zaznamenána jako dokončila, dokud
neprovede svůj trest a neplachtí zcela na dráhovou stranu cílové čáry
a potom nedokončí, s výjimkou, že trest je zrušen dříve nebo potom,
co protne cílovou čáru.
(e) Jestliže má loď jeden nebo dva pozdržené tresty a druhá loď v jejím
souboji je potrestána, jeden trest pro každou loď musí být vymazán
s tou výjimkou, že trest „červenou vlajkou“ nesmí vymazat nebo být
vymazán jiným trestem.
(f) Jestliže má loď více než dva pozdržené tresty, musí rozhodčí
signalizovat její diskvalifikaci podle pravidla C5.4
135
C7.3 Penalty Limitations
(a) A boat taking a penalty that includes a tack shall have the spinnaker
head below the main-boom gooseneck from the time she passes head
to wind until she is on a close-hauled course.
(b) No part of a penalty may be taken inside the zone of a rounding mark
that begins, bounds or ends the leg the boat is on.
(c) If a boat has one outstanding penalty, she may take the penalty any
time after starting and before finishing. If a boat has two outstanding
penalties, she shall take one of them as soon as reasonably possible,
but not before starting.
(d) When the umpires display a red flag with or soon after a
penalty flag, the penalized boat shall take a penalty as soon as
reasonably possible, but not before starting.
C7.4 Taking and Completing Penalties
(a) When a boat with an outstanding penalty is on a leg to a windward
mark and gybes, or is on a leg to a leeward mark or the finishing line
and passes head to wind, she is taking a penalty.
(b) When a boat taking a penalty either does not take the penalty correctly
or does not complete the penalty as soon as reason­ably possible, she is
no longer taking a penalty. The umpires shall signal this as required by
rule C5.6.
(c) The umpire boat for each match shall display blue or yellow flags or
shapes, each flag or shape indicating one outstanding penalty. When a
boat has taken a penalty, or a penalty has been cancelled, one flag or
shape shall be removed. Failure of the umpires to display or remove
flags or shapes shall not change the number of penalties outstanding.
C8 PENALTIES INITIATED BY UMPIRES
C8.1 Rule Changes
(a) Rules 60.2(a) and 60.3(a) do not apply to rules for which penalties
may be imposed by umpires.
(b) Rule 64.1(c) is changed so that the provision for exonerating a
boat may be applied by the umpires without a hearing, and it takes
precedence over any conflicting rule of this appendix.
136
C7.3 Omezení trestů
(a) Loď, přijímající trest, který obsahuje obrat, musí mít hlavu spinakru
pod kováním hlavního ráhna od okamžiku, když je přídí proti větru,
dokud není na směru ostře proti větru.
(b) Žádná část trestu nemůže být provedena uvnitř zóny obeplouvané
značky, která začíná, ohraničuje nebo ukončuje úsek dráhy, na kterém
se loď nachází.
(c) Pokud má loď jeden pozdržený trest, může provést trest kdykoliv po
odstartování a před dokončením. Pokud má loď dva pozdržené tresty,
musí provést jeden z nich jak nejrychleji je to rozumně možné, ale ne
před odstartováním.
(d) Když rozhodčí vztyčí červenou vlajku společně nebo po trestné vlajce,
potrestaná loď musí provést trest jak nejrychleji je to rozumně možné,
ale ne před odstartováním.
C7.4 Přijetí a doplnění trestů
(a) Když je loď s pozdrženým trestem na úseku dráhy k návětrné značce
a přehazuje nebo je na úseku dráhy k závětrné značce nebo k cílové
čáře a míjí směr přídí proti větru, tak provádí trest.
(b) Pokud loď vykonávající trest jej neprovádí správně nebo ho nedokončí
tak, jak nejrychleji je to rozumně možné, tak již nevykonává
trest. Rozhodčí to musejí signalizovat tak, jak je vyžadováno
pravidlem C5.6.
(c) Loď rozhodčích musí pro každý souboj vztyčovat barevné vlajky
nebo tvary, každá vlajka nebo tvar určuje jeden pozdržený trest. Když
loď provedla trest nebo byl trest zrušen, jedna vlajka nebo tvar musí
být spuštěn. Opomenutí rozhodčích vztyčit nebo spustit barevný tvar
nesmí měnit počet pozdržených trestů.
C8 TRESTY ULOŽENÉ ROZHODČÍMI
C8.1 Změny pravidel
(a) Pravidla 60.2(a) a 60.3(a) neplatí pro pravidla, podle kterých může
být trest uložen rozhodčími.
(b) Pravidlo 64.1(b) se mění tak, že ustanovení pro zproštění viny lodě
může být rozhodčím uplatněno bez projednání a s nadřazeností všem
rozporným pravidlům tohoto dodatku.
137
C8.2 When the umpires decide that a boat has broken rule 31, 42, C4, C7.3(c) or C7.3(d)
she shall be penalized by signalling her under rule C5.2 or C5.3. However, if
a boat is penalized for breaking a rule of Part 2 and if she in the same incident
breaks rule 31, she shall not be penalized for breaking rule 31. Furthermore,
a boat that displays an incorrect flag or does not display the correct flag shall
be warned orally and given an opportunity to correct the error before being
penalized.
C8.3 When the umpires decide that a boat has
(a) gained an advantage by breaking a rule after allowing for a penalty,
(b) deliberately broken a rule, or
(c) committed a breach of sportsmanship,
she shall be penalized under rule C5.2, C5.3 or C5.4.
C8.4 If the umpires or protest committee members decide that a boat may have
broken a rule other than those listed in rules C6.1(a) and C6.2, they shall
so inform the protest committee for its action under rule 60.3 and rule C6.6
when appropriate.
C8.5 When, after one boat has started, the umpires are satisfied that the other boat
will not start, they may signal under rule C5.4 that the boat that did not start
is disqualified and the match is terminated.
C8.6 When the match umpires, together with at least one other umpire, decide that
a boat has broken rule 14 and damage resulted, they may impose a half-point
penalty without a hearing. The competitor shall be informed of the penalty as
soon as practicable and may request a hearing. The protest committee shall
then proceed under rule C6.6. Any penalty decided by the protest committee
may be more than half a point. When the umpires decide that a penalty greater
than half a point is appropriate, they shall act under rule C8.4.
C9
REQUESTS FOR REDRESS OR REOPENING; APPEALS; OTHER
PROCEEDINGS
C9.1 There shall be no request for redress or an appeal from a decision made under
rule C5, C6, C7 or C8. In rule 66 the third sentence is changed to ‘A party to
the hearing may not ask for a reopening.’
138
C8.2 Když rozhodčí rozhodnou, že loď porušila pravidla 31, 42, C4, C7.3(c) nebo
C7.3(d), musí jí být signalizováno potrestání podle pravidla C5.2 nebo C5.3.
Avšak, pokud je loď potrestána pro porušení pravidla části 2 a při stejném
incidentu poruší pravidlo 31, nesmí být pro porušení pravidla 31 potrestána.
Loď, která vyvěsila chybnou vlajku, musí být ústně varována a musí jí být
dána příležitost chybu odstranit před tím, než bude penalizována.
C8.3 Když rozhodčí rozhodnou, že loď
(a) získala porušením pravidla výhodu po přijetí trestu,
(b) záměrně porušila pravidlo, nebo
(c) porušila zásady sportovního jednání
musí být potrestána podle pravidla C5.2, C5.3 nebo C5.4
C8.4 Jestliže rozhodčí nebo členové protestní komise rozhodnou, že loď mohla
porušit pravidlo jiné, než které je vyjmenováno v pravidle C6.1(a) nebo
C6.2, musí o tom informovat protestní komisi, aby ta, pokud je to přiměřené,
jednala podle pravidla 60.3 a pravidla C6.6.
C8.5 Když jsou rozhodčí po odstartování jedné lodě přesvědčeni, že druhá
loď neodstartuje, mohou podle pravidla C5.4 signalizovat, že loď, která
neodstartovala, je diskvalifikována a souboj je ukončen.
C8.6 Když rozhodčí souboje společně s nejméně jedním dalším rozhodčím
rozhodnou, že loď porušila pravidlo 14 a vznikla škoda, mohou bez
projednání uložit půlbodový trest. Závodník musí být informován jakmile je
to proveditelné a může vyžadovat projednání. Protestní komise musí takový
případ projednat podle C6.6. Trest uložený protestní komisí může být více
než půl bodu. Pokud rozhodčí rozhodnou, že je vhodný trest větší než půl
bodu, musí jednat podle C8.4.
C9
ŽÁDOST O NÁPRAVU NEBO ZNOVUOTEVŘENÍ, ODVOLÁNÍ,
JINÉ POSTUPY
C9.1 Na rozhodnutí, které bylo provedeno podle pravidla C5, C6, C7 nebo C8,
není možnost podat žádost o nápravu nebo odvolání. V pravidle 66 se třetí
věta mění na: „Strana projednávání nemůže žádat o znovuotevření.“
139
C9.2 A competitor may not base a request for redress on a claim that an
action by an official boat was improper. The protest committee may
decide to consider giving redress in such circumstances but only if
it believes that an official boat, including an umpire boat, may have
seriously interfered with a competing boat.
C9.3 No proceedings of any kind may be taken in relation to any action or nonaction by the umpires, except as permitted in rule C9.2.
C10 SCORING
C10.1 The winning competitor of each match scores one point (half a point each for
a dead heat); the loser scores no points.
C10.2 When a competitor withdraws from part of an event the scores of all completed
races shall stand.
C10.3 When a multiple round robin is terminated with an incomplete round
robin, only one point shall be available for all the matches sailed
between any two competitors, as follows:
Number of matches completed
between any two competitors
1
2
3
(etc.)
Points for each win
One point
Half a point
A third of a point
C10.4 In a round-robin series,
(a) competitors shall be placed in order of their total scores,
highest score first;
(b) a competitor who has won a match but is disqualified for breaking a
rule against a competitor in another match shall lose the point for that
match (but the losing competitor shall not be awarded the point); and
(c) the overall position between competitors who have sailed in different
groups shall be decided by the highest score.
C10.5 In a knockout series the sailing instructions shall state the minimum number
of points required to win a series between two competitors. When a knockout
series is terminated it shall be decided in favour of the competitor with the
higher score.
140
C9.2 Závodník nemůže založit žádost o nápravu na tvrzení, že činnost lodě
pořadatele byla nesprávná. Protestní komise může rozhodnout, že zváží
udělení nápravy při těchto okolnostech, ale pouze, pokud věří, že loď
pořadatele, včetně lodě rozhodčích, mohla vážně překážet závodící lodi.
C9.3 Žádné postupy jakéhokoliv druhu nemohou být uplatněny v souvislosti
s činností nebo nečinností rozhodčích, mimo toho, jak je dovoleno v pravidle
C9.2.
C10 BODOVÁNÍ
C10.1 Vítězný závodník každého souboje získá jeden bod (při nerozhodné jízdě
každý polovinu bodu). Poražený nezíská žádný bod.
C10.2 Když závodník odstoupí z části závodu, výsledky všech dokončených soubojů
musejí zůstat.
C10.3 Když je část závodu o několika kolech „každý s každým“ ukončena
s nedokončeným kolem, potom bude přidělen pouze jeden bod pro všechny
souboje mezi kterýmikoli dvěma závodníky následovně:
Počet soubojů uskutečněných mezi
kterýmikoli dvěma závodníky
1
2
3
(atd.)
Body za každé vítězství
jeden bod
polovina bodu
třetina bodu
C10.4 V části závodu „každý s každým“
(a) musejí být závodníci seřazeni podle celkového počtu bodů. Ten, který
získal nejvíce bodů, je první,
(b) musí závodník, který zvítězil v souboji, ale byl diskvalifikován za
porušení pravidla proti závodníkovi v jiném souboji, ztratit bod za
tento souboj (ale poražený závodník nesmí bod získat), a
(c) musí být celkové umístění mezi závodníky, kteří plachtili v rozdílných
skupinách, rozhodnuto podle nejvyššího počtu bodů.
C10.5 Ve vyřazovacím závodě musejí plachetní směrnice předepsat minimální počet
bodů požadovaných pro vítězství v závodě mezi dvěma závodníky. Když
je vyřazovací závod ukončen, musí být rozhodnut ve prospěch závodníka
s vyšším bodovým výsledkem.
141
C11 TIES
C11.1 Round-Robin Series
In a round-robin series competitors are assigned to one or more groups and
scheduled to sail against all other competitors in their group one or more
times. Each separate stage identified in the event format shall be a separate
round-robin series irrespective of the number of times each competitor sails
against each other competitor in that stage.
Ties between two or more competitors in a round-robin series shall
be broken by the following methods, in order, until all ties are
broken. When one or more ties are only partially broken, rules C11.1(a) to
C11.1(e) shall be reapplied to them. Ties shall be decided in favour of the
competitor(s) who
(a) placed in order, has the highest score in the matches between the tied
competitors;
(b) when the tie is between two competitors in a multiple round robin, has
won the last match between the two competitors;
(c) has the most points against the competitor placed highest in
the round-robin series or, if necessary, second highest, and so on until
the tie is broken. When two separate ties have to be
resolved but the resolution of each depends upon resolving
the other, the following principles shall be used in the rule C11.1(c)
procedure:
(1)the higher-place tie shall be resolved before the lower- place tie, and
(2)all the competitors in the lower-place tie shall be treated as a single
competitor for the purposes of rule C11.1(c);
(d) after applying rule C10.4(c), has the highest place in the
different groups, irrespective of the number of competitors in each
group;
(e) has the highest place in the most recent stage of the event (fleet race,
round robin, etc.).
C11.2 Knockout Series
Ties (including 0–0) between competitors in a knockout series shall be broken
by the following methods, in order, until the tie is broken. The tie shall be
decided in favour of the competitor who
(a) has the highest place in the most recent round-robin series,
applying rule C11.1 if necessary;
142
C11 SHODY
C11.1 Část závodu „každý s každým“
V části závodu „každý s každým“ jsou závodníci rozřazeni do jedné nebo
více skupin, kde každý jednou nebo vícekrát závodí proti každému. Každá
samostatná úroveň závodu určená ve formátu závodu musí být samostatná
část „každý s každým“ bez ohledu na to, kolikrát každý závodník v této úrovni
závodí proti dalším závodníkům.
Shoda mezi dvěma nebo více závodníky v části „každý s každým“ musí
být rozhodnuta užitím následujících metod v daném pořadí, dokud nejsou
všechny shody rozhodnuty. Pokud jsou jedna nebo více shod rozhodnuty
pouze částečně, musí být na zbývající shody znovu uplatněna pravidla
C11.1(a) až C11.1(e). Shody musejí být rozhodnuty ve prospěch závodníka,
který:
(a) po seřazení získal nejvíce bodů v soubojích mezi závodníky se shodou
bodů.
(b) když je shoda mezi dvěma závodníky v části závodu o několika kolech
„každý s každým“, zvítězil v posledním souboji mezi těmito dvěma
závodníky.
(c) má nejvíce bodů oproti závodníkovi, který je umístěn nejvýše v této
části závodu „každý s každým“, nebo, pokud je to nutné, druhý
nejvyšší a tak dále, dokud není shoda rozhodnuta. Když musejí být
rozhodnuty dvě rozdílné shody, ale rozhodnutí každé z nich závisí na
rozhodnutí té druhé, musejí být použity následující principy v postupu
podle pravidla C11.1(c):
(1) shoda na lepším umístění musí být rozhodnuta dříve, než shoda na
horším umístění, a
(2)všichni závodníci ve shodě na horším umístění musejí být pro účely
pravidla C11.1(c) uvažováni jako jeden samostatný závodník.
(d) po uplatnění pravidla C10.4(c) obsadil nejlepší umístění v rozdílných
skupinách bez ohledu na počet závodníků v každé skupině.
(e) obsadil nejlepší umístění v předchozí úrovni závodu.
C11.2 Část závodu „knockout“
Shoda (včetně 0-0) mezi dvěma závodníky v části závodu „knockout“ musí
být rozhodnuta použitím následujících metod v daném pořadí, dokud není
rozhodnuta. Shoda musí být rozhodnuta ve prospěch závodníka, který
(a) obsadil nejlepší umístění v poslední části „každý s každým“, při
použití C11.1, pokud je to nutné.
143
(b) has won the most recent match in the event between the tied
competitors.
C11.3 Remaining Ties
When rule C11.1 or C11.2 does not resolve a tie,
(a) if the tie needs to be resolved for a later stage of the event (or another
event for which the event is a direct qualifier), the tie shall be broken
by a sail-off when practicable. When the race committee decides
that a sail-off is not practicable, the tie shall be decided in favour of
the competitor who has the highest score in the round-robin series
after eliminating the score for the first race for each tied com­petitor
or, should this fail to break the tie, the second race for each tied
competitor and so on until the tie is broken. When a tie is partially
resolved, the remaining tie shall be broken by reapplying rule C11.1 or
C11.2.
(b) to decide the winner of an event that is not a direct qualifier
for another event, or the overall position between competitors
eliminated in one round of a knockout series, a sail-off may be used
(but not a draw).
(c) when a tie is not broken any monetary prizes or ranking points for
tied places shall be added together and divided equally among the tied
competitors.
Note: A Standard Notice of Race and Standard Sailing Instructions for match
racing are available from the ISAF.
144
(b) zvítězil v posledním vzájemném souboji mezi závodníky se shodou.
C11.3 Zbývající shody
Pokud pravidlo C11.1 nebo C11.2 nerozhodlo shodu:
(a) pokud je potřeba shodu rozhodnout kvůli následující úrovni závodu
(nebo dalšímu závodu, pro který je toto přímá kvalifikace), shoda
musí být rozhodnuta, pokud je to možné, vyřazovací rozjížďkou.
Pokud závodní komise rozhodne, že vyřazovací rozjížďku není možné
uskutečnit, shoda musí být rozhodnuta ve prospěch závodníka, který
má nejvyšší bodový zisk v části „každý s každým“ po vymazání
první rozjížďky každého závodníka se shodou, nebo, pokud není
rozhodnuto, druhá rozjížďka mezi závodníky se shodou, a tak dále,
dokud shoda není rozhodnuta. Pokud je shoda částečně vyřešena,
zbývající shoda musí být rozhodnuta za opětovného použití pravidel
C11.1 a C11.2.
(b) pro rozhodnutí o vítězi závodu, který není přímou kvalifikací pro další
závod, nebo o celkovém pořadí mezi závodníky vyřazenými v jednom
kole části závodu „knockout“, může být použita vyřazovací rozjížďka
(ale ne losování).
(c) pokud shoda není rozhodnuta, jakékoliv peněžní ceny nebo body
do žebříčků za umístění se shodou musejí být sečteny a rozděleny
rovným dílem mezi závodníky se shodou.
Poznámka: Standardní Vypsání závodu a Standardní Plachetní směrnice pro
souboj (Match Racing) jsou k dispozici u ISAF.
145
APPENDIX D
TEAM RACING RULES
Team races shall be sailed under The Racing Rules of Sailing as changed by
this appendix. If umpires will be used the sailing instructions shall so state.
D1 CHANGES TO THE RACING RULES
D1.1 Changes to the Definitions and the Rules of Part 2
(a) In the definition Zone the distance is changed to two hull lengths.
(b) The second sentence of rule 18.2(b) is changed to ‘If a boat is clear
ahead when she reaches the zone, or she later becomes clear ahead
when another boat passes head to wind, the boat clear astern at that
moment shall thereafter give her mark-room.’
(c) Rule 18.4 is deleted.
(d) Add new rule 23.3: ‘A boat that has finished shall not act to
interfere with a boat that has not finished.’
(e) Add new rule 23.4: ‘When boats in different races meet, any change
of course by either boat shall be consistent with complying with a rule
or trying to win her own race.’
D1.2 Other Additional Rules
(a) There shall be no penalty for breaking a rule of Part 2 when the
incident is between boats on the same team and there is no
contact.
(b) Add to rule 41: ‘However, a boat may receive help from
another boat on her team provided electronic communication is not
used.’
(c) A boat is not eligible for redress based on damage or injury caused by
another boat on her team.
(d) The first sentence of rule 45 is deleted.
D2 PROTESTS AND PENALTIES
D2.1 Protests and Exoneration
(a) Rule 60.1(a) is changed to ‘protest another boat, but not for an alleged
breach of a rule of Part 2 unless she was involved in the incident or the
incident involved contact between members of the other team; or’.
(b) The third sentence of rule 61.1(a) and all of rule 61.1(a)(2) are deleted.
146
DODATEK D PRAVIDLA PRO ZÁVOD DRUŽSTEV
Závody družstev se musí řídit Závodními pravidly jachtingu tak, jak jsou
změněna tímto dodatkem. Pokud budou užiti rozhodčí na vodě, musí to být
stanoveno v plachetních směrnicích.
D1 Změny závodních pravidel
D1.1 Změny Definic a pravidel Části 2
(a) V definici zóny je vzdálenost změněna na dvě délky trupu.
(b) Druhá věta pravidla 18.2(b) je změněna na: „Jestliže je loď zcela
vpředu, když dosáhne zóny, nebo později získá pozici zcela vpředu
tím, že druhá loď překročí směr proti větru, loď, která je v tom
okamžiku zcela vzadu, ji musí potom dát místo u značky.“
(c) Pravidlo 18.4 je zrušeno.
(d) Přidejte nové pravidlo 23.3: „Loď, která již dokončila, nesmí jednat
tak, aby zavazela lodi, která ještě nedokončila.“
(e) Přidejte nové pravidlo 23.4: „Když se lodě, které závodí v různých
rozjížďkách, potkají, musí být jakákoliv změna směru každé z lodí
důsledně v souladu s pravidlem nebo snahou zvítězit ve vlastní
rozjížďce.“
D1.2 Další doplňková pravidla
(a) Pokud nastane incident mezi loděmi stejného družstva a nebyl mezi
nimi dotyk, nesmí být uložen trest za porušení pravidla Části 2.
(b) Přidejte do pravidla 41: „Avšak loď může přijmout pomoc od jiné
lodi svého družstva za předpokladu, že není užito elektronické
komunikace.“
(c) Loď nemůže žádat o nápravu založenou na škodě nebo zranění
způsobené jinou lodí jejího družstva.
(d) První věta pravidla 45 je zrušena.
D2 Protesty a tresty
D2.1 Protesty a odčinění
(a) Pravidlo 60.1(a) je změněno na „protestovat na jinou loď, ale ne pro
údajné porušení pravidla Části 2, pokud nebyla účastníkem incidentu
nebo pokud nedošlo k dotyku mezi členy druhého družstva“; nebo
(b) Třetí věta pravidla 61.1(a) a celé pravidlo 61.1(a)(2) jsou zrušeny.
147
(c) A boat that, while racing, may have broken a rule of Part 2 (except
rule 14 when she has caused damage or injury) or rule 42 may take a
One-Turn Penalty under rule 44.2.
(d) The sailing instructions may state that rule D2.4(b) applies to all
protests.
D2.2 Umpired Races
Races to be umpired shall be identified either in the sailing instructions or by
the display of flag U no later than the warning signal.
(a) When a boat protests under a rule of Part 2 or under rule 31, 42 or
44, she is not entitled to a hearing. Instead, when the protested boat
fails either to acknowledge breaking a rule or to take the appropriate
penalty, the protesting boat may request a decision by conspicuously
displaying a yellow flag and hailing
‘Umpire’.
(b) An umpire shall signal a decision as follows:
(1)A green and white flag or a green flag means ‘No
penalty’.
(2)A red flag means ‘One or more boats are penalized.’ The
umpire shall hail or signal to identify each boat to be
penalized.
(c) A boat penalized under rule D2.2(b)(2) shall take a Two-Turns Penalty
under rule 44.2.
(d) penalties initiated by umpires
An umpire may take action without a protest by another boat when
(1)a boat breaks rule 31 or 42, or a rule of Part 2 through contact with
another boat on her team, and does not take a penalty;
(2)a boat fails to comply with rule D2.2(c);
(3)a boat commits a breach of sportsmanship;
(4)a boat breaks rule 14 when damage or injury may have been caused;
or
(5)a boat or her team gains an advantage despite taking a penalty.
The umpire may impose a penalty of one or more turns, each including
one tack and one gybe, signalled by displaying a red flag and hailing
the boat accordingly, or report the incident to the protest committee,
signalled by displaying a black flag, or both.
148
(c) Závodící loď, která mohla porušit pravidlo Části 2 (vyjma pravidla 14,
když způsobila škodu nebo zranění) nebo pravidlo 42, může přijmout
jednootáčkový trest podle pravidla 44.2.
(d) Plachetní směrnice mohou stanovit, že pravidlo D2.4(b) platí pro
všechny protesty.
D2.2 Rozjížďky rozhodované na vodě
Rozjížďky rozhodované na vodě musejí být označeny v plachetních
směrnicích nebo musí být nejpozději s vyzývacím znamením vztyčena vlajka
„U“.
(a) Když loď protestuje podle pravidla Části 2 nebo podle pravidel 31,
42 nebo 44, není oprávněna požadovat projednávání. Místo toho,
když protestovaná loď ani neuzná porušení pravidla ani nevykoná
odpovídající trest, může protestující loď požadovat rozhodnutí tak, že
viditelně vyvěsí žlutou vlajku a zvolá „Rozhodčí“ („Umpire“),.
(b) Rozhodčí musí signalizovat rozhodnutí následovně:
(1) Zeleno-bílá vlajka nebo zelená vlajka znamená: „Žádný trest.“
(2) Červená vlajka znamená: „Jedna nebo více lodí jsou potrestány.“
Rozhodčí musí zvolat nebo jinak označit každou loď, která je
potrestána.
(c) Loď potrestaná podle pravidla D2.2(b)(2) musí vykonat trest otáčkou
720° podle pravidla 44.2.
(d) Tresty udělované rozhodčími:
Rozhodčí může jednat bez protestu lodě, když
(1) loď poruší pravidlo 31 nebo 42, nebo pravidlo Části 2 dotekem s jinou
lodí svého družstva a nevykoná trest;
(2) loď nevyhoví pravidlu D2.2(c);
(3) loď poruší pravidla čestného a sportovního chování;
(4) loď poruší pravidlo 14, kdy mohla být způsobena škoda nebo zranění;
nebo
(5) loď nebo její družstvo získá výhodu i přes vykonání trestu.
Rozhodčí může uložit jako trest jednu nebo více otáček (každá otáčka
musí zahrnovat jeden obrat a jedno přehození) tak, že vztyčí červenou
vlajku a přiměřeně zvolá na loď nebo ohlásí incident protestní komisi
vztyčením černé vlajky, nebo obojí.
149
D2.3 Alternative Umpiring Rules
Each of these rules applies only if the sailing instructions so state.
(a) single-flag protest procedure
Rule D2.2(a) is replaced by
When a boat protests under a rule of Part 2 or under rule 31, 42 or 44, she is not
entitled to a hearing. Instead, a boat involved in the incident may promptly
acknowledge breaking a rule and take the appropriate penalty. If no
boat takes a penalty, an umpire shall decide whether any boat has
broken a rule, and shall signal the decision in compliance with rule
D2.2(b).
(b) races with limited umpiring
Rule D2.2 applies, except that when a boat complies with rule
D2.2(a) and either there is no decision signalled or an umpire
displays a yellow flag signalling he has insufficient facts to
decide, the protesting boat is entitled to a hearing.
D2.4 Additional Protest and Redress Rules When Races Are Umpired
(a) Neither the race committee nor the protest committee shall
protest a boat for breaking a rule listed in rule D2.2(a). However, upon
receipt of a report from any source, the protest committee may protest
a boat under rule 14 when damage or injury is alleged.
(b) Protests and requests for redress need not be in writing. The protest
committee may take evidence in any way it considers appropriate and
may communicate its decision orally.
(c) There shall be no request for redress or appeal by a boat arising from
a decision, action or non-action by an umpire. The protest committee
may decide to consider giving redress when it
believes that an official boat, including an umpire boat, may have
seriously interfered with a competing boat.
D3
SCORING A RACE
D3.1 (a) Each boat finishing a race, whether or not rule 28.1 has been complied with, shall be scored points equal to her finishing place. All other boats shall be scored points equal to the number of boats entitled to race.
150
D2.3 Alternativní pravidla pro rozhodování na vodě
Každé z těchto pravidel platí, pouze pokud tak stanoví plachetní směrnice.
(a) jedno-vlajková protestní procedura
Pravidlo D2.2(a) je nahrazeno takto:
Když loď protestuje podle pravidla Části 2 nebo podle pravidel 31, 42
nebo 44, není oprávněna požadovat projednávání, s výjimkou podle
pravidla 14 když vznikla škoda nebo zranění. Místo toho může loď
zúčastněná v incidentu okamžitě uznat porušení pravidla a přijmout
odpovídající trest. Jestliže žádná loď nepřijme trest, rozhodčí musí
rozhodnout, zda některá loď porušila pravidlo a musí oznámit
rozhodnutí v souladu s pravidlem D2.2(b).
(b) rozjížďky s limitovaným rozhodováním
Pravidlo D2.2 platí s tou výjimkou, že když loď jedná podle pravidla
D2.2(a) a není oznámeno žádné rozhodnutí nebo rozhodčí vztyčí
žlutou vlajku, čímž oznamuje, že nemá dostatek faktů k rozhodnutí,
protestující loď má právo na projednávání.
D2.4 Další protesty a nápravy při rozjížďkách rozhodovaných na vodě
(a) Závodní ani protestní komise nesmějí protestovat na loď pro porušení
pravidel vyjmenovaných v pravidle D2.2(a). Nicméně po obdržení
zprávy z jakéhokoliv zdroje může protestní komise protestovat loď
podle pravidla 14, když vznikla škoda nebo zranění.
(b) Protesty a žádosti o nápravu nemusejí být písemné. Protestní komise
může přijmout svědectví jakýmkoliv způsobem, který shledá
přiměřený a může své rozhodnutí sdělit ústně.
(c) Loď nemůže žádat o nápravu nebo odvolání na základě rozhodnutí,
jednání nebo nečinnosti rozhodčího. Protestní komise může
rozhodnout o možnosti přiznat nápravu, když je přesvědčena, že
úřední loď včetně lodi rozhodčího mohla vážně překážet závodící lodi.
D3
Bodování rozjížďky
D3.1 (a) Každá loď, která dokončí rozjížďku bez ohledu na to, zda vyhověla pravidlu 28.1 či nikoliv, musí dostat body rovny jejímu umístění v cíli. Všechny ostatní lodě musejí dostat body rovné počtu lodí oprávněných závodit.
151
(b) In addition, a boat’s points shall be increased as follows:
Rule broken
Penalty points
Rule 28.1 when as a result she or her team has
gained an advantage
10
Any other rule broken while racing for which a
penalty has not been taken
6
(c) After a hearing the protest committee may penalize as follows:
(1)When a boat has broken a rule and as a result her team has gained an
advantage, it may increase that boat’s points.
(2)When a boat has broken rule 1 or 2, rule 14 when she has caused
damage or injury, or a rule when not racing, it may penalize the boat’s
team by half or more race wins, or it may impose no penalty.
(d) The team with the lower total points wins the race. If the totals are
equal, the team that did not have the first-place boat wins.
D3.2 When all boats on one team have finished, retired or failed to start, the race
committee may stop the race. The other team’s boats racing at that time shall
be scored the points they would have received had they finished.
D4
SCORING A SERIES
D4.1 When two or more teams are competing in a series, the winner shall be the
team scoring the greatest number of race wins. The other teams shall be
ranked in order of number of race wins.
D4.2 When necessary, ties in a completed series shall be broken using, in order,
(a) the number of races won when the tied teams met;
(b) the points scored when the tied teams met;
(c) if two teams remain tied, the last race between them;
(d) total points scored in all races against common opponents;
(e) a sail-off if possible, otherwise a game of chance.
If a tie is partially resolved by one of these, then the remaining tie shall be
broken by starting again at rule D4.2(a).
152
(b) Navíc body lodě musejí být navýšeny následovně:
Porušené pravidlo
Pravidlo 28.1, jehož důsledkem získala loď nebo
její družstvo výhodu
Jakékoliv jiné porušení pravidla během
závodění, když trest nebyl vykonán
Trestné body
10
6
(c) Po projednávání může protestní komise přidělit trest následovně:
(1)Když loď porušila pravidlo a v důsledku toho ona nebo její družstvo
získalo výhodu, může zvýšit její bodové hodnocení.
(2)Když loď porušila pravidla 1, 2, nebo 14, když způsobila škodu nebo
zranění, nebo porušila pravidlo, když nebyla závodící, může potrestat
družstvo lodě odebráním poloviny nebo více vítězství rozjížděk, nebo
nemusí udělit žádný trest.
(d) Družstvo s nejmenším součtem bodů vyhrává rozjížďku. Jestliže jsou
součty stejné, vítězí družstvo, které nemá první místo.
D3.2 Když všechny lodě jednoho družstva dokončily, vzdaly nebo neodstartovaly,
může závodní komise ukončit rozjížďku. Lodě druhého družstva, které právě
závodí, musejí dostat body, které by získaly, kdyby dokončily.
D4 Bodování závodu
D4.1 Když v závodu závodí dvě nebo více družstev, vítězem musí být družstvo
s největším počtem vítězství v rozjížďkách. Ostatní družstva musejí být
seřazena v pořadí podle počtu vítězství v rozjížďkách.
D4.2 Když je to nezbytné, shody v dokončeném závodě musejí být řešeny pomocí
následujících bodů, seřazených podle priority
(a) počet vítězství v rozjížďkách, ve kterých se družstva se shodou
setkala;
(b) body získané, když se družstva se shodou setkala;
(c) jestliže zůstává shoda mezi dvěma družstvy, rozhoduje poslední
rozjížďka mezi nimi;
(d) součet bodů získaných ve všech rozjížďkách proti společným
soupeřům;
(e) vzájemná rozjížďka je‑li to možné, jinak losování.
Je-li shoda vyřešena jednou z těchto možností částečně, potom zbývající
shoda musí být vyřešena tím, že se opět začne u pravidla D4.2(a).
153
D4.3 If a series is not completed, teams shall be ranked according to the results
from completed rounds, and ties shall be broken whenever possible using
the results from races between the tied teams in the incomplete round. If no
round has been completed, teams shall be ranked in order of their percentages
of races won. Other ties shall be broken as provided in rule D4.2.
D5
BREAKDOWNS WHEN BOATS
ORGANIZING AUTHORITY
ARE
SUPPLIED
BY
THE
D5.1 A supplied boat suffering a breakdown, and seeking redress as a
result, shall display a red flag at the first reasonable opportunity and, if possible,
continue racing. The race committee shall decide redress as provided in rules
D5.2 and D5.3.
D5.2 When the race committee decides that the boat’s finishing position was made
significantly worse, that the breakdown was through no fault of the crew,
and that in the same circumstances a reasonably competent crew would not
have been able to avoid the breakdown, it shall make as equitable a decision
as possible. This may be to order the race to be resailed or, when the boat’s
finishing position was predictable, award her points for that position. Any
doubt about a boat’s position when she broke down shall be resolved against
her.
D5.3 A breakdown caused by defective supplied equipment or a breach of a rule by
an opponent shall not normally be determined to be the fault of the crew, but
one caused by careless handling, capsizing or a breach by a boat on the same
team shall be. Any doubt about the fault of the crew shall be resolved in the
boat’s favour.
154
D4.3 Pokud závod není dokončen, družstva musejí být seřazena podle výsledků
dokončených kol a pokud to jde, shody musejí být řešeny použitím výsledků
rozjížděk z nedokončeného kola, ve kterých se družstva se shodou setkala.
Pokud nebylo dokončeno žádné kolo, družstva musejí být seřazena podle
procentního vyjádření vítězství rozjížděk. Ostatní shody musejí být řešeny
tak, jak je uvedeno v pravidle D4.2.
D5 Závady, když jsou lodě dodány pořadatelem
D5.1 Dodaná loď postižená závadou a usilující o uznání nápravy musí při nejbližší
možné příležitosti vztyčit červenou vlajku, a jestliže je to možné, pokračovat
v závodění. Závodní komise musí o nápravě rozhodnout tak, jak je uvedeno
v pravidlech D5.2 a D5.3.
D5.2 Když závodní komise rozhodne, že umístění lodě v cíli bylo výrazně horší,
že závada nebyla chybou posádky a že za stejných podmínek by přiměřeně
schopná posádka nebyla schopna závadě předejít, musí učinit co možná
nejspravedlivější rozhodnutí. Tím může být příkaz, aby rozjížďka byla
zopakována nebo, když umístění lodě v cíli bylo možno odhadnout, přidělit
jí body za toto umístění. Jakákoliv pochybnost o umístění lodě, když vznikla
závada, musí být rozhodnuta v její neprospěch.
D5.3 Závada způsobená vadnou dodanou výstrojí nebo protivníkovým porušením
pravidla nesmí být normálně posouzena jako chyba posádky, ale závada
způsobená bezohledným zacházením, převržením nebo přestupkem lodě
stejného družstva tak být posouzena musí. Jakákoliv pochybnost o chybě
posádky musí být rozhodnuta ve prospěch lodě.
155
APPENDIX E
RADIO-CONTROLLED BOAT RACING RULES
Races for radio-controlled boats shall be sailed under The Racing Rules of
Sailing as changed by this appendix.
E1
TERMINOLOGY,
RACE
FUNDAMENTAL RULES
E1.1 Terminology
SIGNALS,
DEFINITIONS
AND
‘Boat’ means a boat that is radio-controlled by a competitor who
is not on board. For ‘race’ used as a noun outside this appendix and outside
Appendix A read ‘heat’. In this appendix, a race consists of one or more heats
and is completed when the last heat in the race is finished. An ‘event’ consists
of one or more races.
E1.2 Race Signals
The section Race Signals is deleted. All signals shall be made orally or by
other sounds described in this appendix or the sailing instructions.
E1.3 Definitions
(a) Add to the definition Interested Party: ‘but not a competitor when
acting as an observer’.
(b) In the definition Zone the distance is changed to four hull lengths.
E1.4 Personal Flotation Devices
Rule 1.2 is changed to ‘When on board a rescue boat, each competitor
is responsible for wearing a personal flotation device adequate for the
conditions.’
E1.5 Aerials
Transmitter aerial extremities shall be adequately protected. When a protest
committee finds that a competitor has broken this rule it shall either warn him
and give him time to comply or penalize him.
156
DODATEK E ZÁVODNÍ PRAVIDLA PRO RÁDIEM ŘÍZENÉ LODĚ
Závody pro rádiem řízené lodě se musejí řídit podle Závodních pravidel
jachtingu tak, jak jsou změněny tímto dodatkem.
E1 TERMINOLOGIE, ZNAMENÍ ZÁVODU, DEFINICE A ZÁKLADNÍ
PRAVIDLA
E1.1 Terminologie
„Loď“ znamená rádiem ovládané plavidlo řízené závodníkem, který není na
palubě. Výraz „rozjížďka“ nahraďte mimo tento dodatek a mimo Dodatek
A výrazem „rozplavba“. V tohoto dodatku se závod sestává z jedné nebo
více rozplaveb a je úplný, když je poslední rozplavba v závodě dokončena.
„Soutěž“ se sestává z jednoho nebo více závodů.
E1.2 Znamení závodu
Oddíl Znamení závodu se zruší. Všechna znamení musejí být dávána
ústně nebo jinými zvuky popsanými v tomto dodatku nebo v plachetních
směrnicích.
E1.3 Definice
(a) Přidejte do definice Zaujatá strana: „nikoli však závodník, když jedná
jako pozorovatel“.
(b) V definici Zóna se vzdálenost mění na čtyři délky trupu lodě.
E1.4 Osobní záchranné prostředky
Pravidlo 1.2 se mění na „Pokud je na záchranném člunu, je závodník
odpovědný za použití osobních záchranných prostředků odpovídajících
podmínkám“.
E1.5 Antény
Konce antén vysílačů musejí být odpovídajícím způsobem chráněny. Když
protestní komise shledá, že závodník porušil toto pravidlo, musí jej varovat
a dát mu čas pro nápravu nebo jej potrestat.
157
E2
PART 2 WHEN BOATS MEET
Rule 22 is changed to
22 CAPSIZED OR ENTANGLED
If possible, a boat shall avoid a boat that is capsized or
entangled, or has not regained control after capsizing or
entanglement. A boat is capsized when her masthead is in the
water. Two or more boats are entangled when lying together for a
period of time so that no boat is capable of manoeuvring to break free
of the other(s).
E3 PART 3 CONDUCT OF A RACE
E3.1 Races with Observers
The race committee may appoint race observers, who may be
competitors. They shall remain in the control area while boats are racing and
they shall hail and repeat the identity of boats that contact a mark or another
boat. Such hails shall be made from the control area. Observers shall report
all unresolved incidents to the race committee at the end of the heat.
E3.2 Course Board
Rule J2.1(4) is deleted. A course board showing the course and
the limits of the control area and launching area(s) shall be located
next to or within the control area with information clearly visible to
competitors while racing.
E3.3 Control and Launching Areas
The control and launching area(s) shall be defined by the sailing
instructions. Competitors racing shall remain in the control area while a heat
is in progress, except that competitors may briefly go to and return from the
launching area to perform functions permitted in rule E4.5. Competitors not
racing shall remain outside the control and launching areas except when
offering assistance under rule E4.2 or when acting as race observers.
E3.4 Deleted Rules
The second sentence of rule 25 and all of rule 33 are deleted.
158
E2 ČÁST 2 POTKÁVÁNÍ LODÍ
Pravidlo 22 se mění na
22 PŘEVRŽENÁ NEBO ZAPLETENÁ
Jestliže je to možné, loď se musí vyhnout lodi, která je převržená
nebo zapletená, nebo která ještě nezískala kontrolu po převržení nebo
zapletení. Loď je převržená, když je špička jejího stěžně ve vodě. Dvě
nebo více lodí jsou zapleteny, když leží vedle sebe po určitou dobu tak,
že žádná není schopna manévrovat a odpoutat se od druhé (druhých).
E3 ČÁST 3 ŘÍZENÍ ZÁVODU
E3.1 Závody s pozorovateli
Závodní komise může určit pozorovatele závodu, kterými mohou být
závodníci. Ti musejí být v ovládacím prostoru, zatímco lodě závodí a volat
a opakovat totožnost lodí, které se dotkly značky nebo jiné lodi. Takové
volání se provádí z ovládacího prostoru. Na konci rozplavby pozorovatelé
závodní komisi nahlásí všechny nevyřešené incidenty.
E3.2 Dráhová tabule
Pravidlo J2.1(4) se ruší. Dráhová tabule, která znázorňuje dráhu a vymezuje
ovládací a vypouštěcí prostor(y), musí být umístěna vedle nebo uvnitř
ovládacího prostoru. Informace na ní uvedené musí být závodníkům při
závodění zřetelně viditelné.
E3.3 Ovládací a vypouštěcí prostory
Ovládací a vypouštěcí prostor(y) musejí být definovány plachetními
směrnicemi. Závodící závodníci musejí být během probíhající rozplavby stále
v ovládacím prostoru, s tou výjimkou, že mohou krátce zajít do vypouštěcího
prostoru k provedení úkonu povoleného pravidlem E 4.5 a vrátit se z něj.
Nezávodící závodníci musejí zůstat vně ovládacího a vypouštěcího prostoru,
s výjimkou poskytují-li pomoc podle pravidla E4.2 nebo vystupují-li jako
pozorovatelé závodu.
E3.4 Zrušená pravidla
Druhá věta pravidla 25 a celé pravidlo 33 se ruší.
159
E3.5 Starting Races
Rule 26 is changed to
Audible signals for starting a heat shall be at one-minute
intervals and shall be a warning signal, a preparatory signal and a starting
signal. During the minute before the starting signal, oral signals shall be
made at ten-second intervals, and during the final ten seconds at one-second
intervals. Each signal shall be timed from the beginning of its sound.
E3.6 Starting Penalties
In rules 29.1 and 30 the word ‘crew’ is deleted. Throughout rule 30 oral
announcements shall be used instead of flag signals.
E3.7 Starting and Finishing Lines
The starting and finishing lines shall be tangential to, and on the course side
of, the starting and finishing marks.
E3.8 Individual Recall
In rule 29.1 replace all after ‘the race committee shall promptly’ with ‘twice
hail “Recall (sail numbers)” ’.
E3.9 General Recall
In rule 29.2 replace all after ‘the race committee may’ with ‘twice hail
“General recall” and make two loud sounds. The warning signal for a new
start for the recalled class shall be made shortly thereafter, and the starts for
any succeeding classes shall follow the new start.’
E3.10 Shortening or Abandoning after the Start
In rule 32.1(b) ‘foul weather’ is replaced with ‘thunderstorms’. Rule 32.1(c)
is deleted.
E4 PART 4 OTHER REQUIREMENTS WHEN RACING
E4.1 Deleted Rules
Rules 43, 47, 48, 49, 50, 52 and 54 are deleted.
160
E3.5 Startování rozjížděk
Pravidlo 26 se mění na:
Slyšitelné signály ke startu rozplaveb musejí být v jednominutových
intervalech ve sledu vyzývací znamení, přípravné znamení a startovní
znamení. Během minuty před startem musejí být dávány ústní signály
v desetisekundových intervalech a během posledních deseti sekund
v jednosekundových intervalech. Každý signál je časován od počátku jeho
zvuku.
E3.6 Startovní tresty
V pravidle 29.1 a 30 je vyškrtnuto slovo „posádka“. Ve všech částech pravidla
30 se použije ústní sdělení místo znamení vlajkou.
E3.7 Startovní a cílová čára
Startovní a cílová čára jsou tečnami startovních a cílových značek z jejich
dráhové strany.
E3.8 Individuální odvolání
V pravidle 29.1 vše po „závodní komise musí neprodleně“ nahraďte ´dvakrát
zvolat „Odvolání (čísla plachet)“ ´.
E3.9 Všeobecné odvolání
V pravidle 29.2 zaměňte vše po „závodní komise může“ za ´dvakrát zvolat
„Všeobecné odvolání“ spolu s dvěma silnými zvuky. Vyzývací znamení pro
nový start pro odvolanou třídu musí být dáno krátce poté a start pro jakékoliv
následující třídy musí následovat po tomto novém startu. ´
E3.10 Zkrácení nebo přerušení po startu
V pravidle 32.1(b) je „špatné počasí“ zaměněno za „bouřky“. Pravidlo 32.1(c)
se ruší.
E4 ČÁST 4 DALŠÍ POŽADAVKY PŘI ZÁVODĚNÍ
E4.1 Zrušená pravidla
Pravidla 43, 47, 48, 49, 50, 52 a 54 se ruší.
161
E4.2 Outside Help
Rule 41 is changed to
(a) A competitor shall not give tactical or strategic advice to a competitor
who is racing.
(b) A competitor who is racing shall not receive outside help,
except
(1)a boat that has gone ashore or aground outside the launching area,
or become entangled with another boat or a mark, may be freed and
relaunched with help from a rescue boat crew;
(2)competitors who are not racing and others may give help in the
launching area as permitted by rule E4.5;
(3)help in the form of information freely available to all competitors.
E4.3 Propulsion
Rule 42 is changed so that any reference to body movement is
deleted. Rule 42.3(f) is also deleted.
E4.4 Penalties for Breaking Rules of Part 2
Throughout rule 44 the penalty shall be the One-Turn Penalty.
E4.5 Launching and Relaunching
Rule 45 is changed to
(a) A boat scheduled to race in a heat may be launched, held on the bank,
taken ashore or relaunched at any time during the heat. However, she
shall not be released between the preparatory and starting signals.
(b) Boats shall be launched or recovered only from within a launching
area, except as provided in rule E4.2(b)(1).
(c) While ashore or within a launching area, boats may be
adjusted, drained of water or repaired; have their sails changed or
reefed; have entangled objects removed; or have radio equipment
repaired or changed.
E4.6 Person in Charge
In rule 46 replace ‘have on board’ with ‘be radio-controlled by’.
E4.7 Radio
(a) A competitor shall not transmit radio signals that cause
interference with the radio reception of other boats.
162
E4.2 Vnější pomoc
Pravidlo 41 se mění na
(a) Závodník nesmí dávat taktické nebo strategické rady závodníkovi, který
závodí.
(b) Závodník, který závodí, nesmí přijmout vnější pomoc s výjimkou:
(1) loď, která vjela na břeh nebo na mělčinu mimo vypouštěcí prostor,
nebo která se zapletla s jinou lodí nebo značkou, může být vyproštěna
a znovu vypuštěna s pomocí posádky záchranného člunu;
(2) nezávodící závodníci a další osoby, mohou poskytnout pomoc ve
vypouštěcím prostoru tak, jak povoluje pravidlo E4.5;
(3) pomoc v podobě informace volně dostupné všem závodníkům.
E4.3 Pohon
Pravidlo 42 se mění tak, že jakékoliv odkazy na pohyby těla se ruší. Pravidlo
42.3(f) se také ruší.
E4.4 Tresty pro porušení pravidel části 2
Ve všech částech pravidla 44 se ukládá jednootáčkový trest.
E4.5 Vypuštění a znovu vypuštění
Pravidlo 45 se mění na
(a) Loď vypsaná k závodění v rozplavbě může být vypuštěna, držena na
mělčině, vytažena na břeh nebo znovu vypuštěna kdykoliv v průběhu
rozplavby. Avšak nelze jí uvolnit mezi přípravným a startovním
znamením.
(b) Lodě mohou být vypuštěny nebo vytaženy pouze ve vypouštěcím
prostoru s výjimkou předpokládanou v pravidle E4.2(b)(1).
(c) Lodě na břehu nebo uvnitř vypouštěcího prostoru mohou být
nastavovány, vysoušeny nebo opravovány; jejich plachty lze měnit
nebo refovat; zamotané objekty lze odstranit; a lze vyměňovat nebo
opravovat radiová zařízení.
E4.6 Pověřená osoba
V pravidle 46 zaměňte „mít na palubě“ za „být rádiem řízena“.
E4.7 Rádio
(a) Závodník nesmí vysílat rádiové signály, které působí rušení rádiového
přijmu dalších lodí.
163
(b) A competitor found to have broken rule E4.7(a) shall not race until he
has proven compliance with that rule.
E4.8 Boat Out of Radio Control
A competitor who loses radio control of his boat shall promptly
hail and repeat ‘(The boat’s sail number) out of control’. Such a
boat shall be considered to have retired and shall thereafter be an
obstruction.
E5
PART 5 PROTESTS, REDRESS, HEARINGS, MISCONDUCT AND
APPEALS
E5.1 Right to Protest; Right to Request Redress or Rule 69 Action
Add to rule 60.1(a): ‘A protest alleging a breach of a rule of Part
2, 3 or 4 shall be made only by a competitor within the control or launching
area and by a boat scheduled to race in the heat in which the incident
occurred.’
E5.2 Informing the Protestee
In rule 61.1(a) replace all after the first sentence with ‘When her protest
concerns an incident in the racing area that she is involved in or sees, she
shall twice hail “(Her own sail number) protest (the sail number of the other
boat)”.’
E5.3 Protest Time Limit
In rule 61.3 replace ‘two hours’ with ‘15 minutes’ and add: ‘A boat intending
to protest shall also inform the race committee no later than five minutes after
the end of the relevant heat.’
E5.4 Accepting Responsibility
A boat that acknowledges breaking a rule of Part 2, 3 or 4 before the protest is
found to be valid may retire from the relevant heat without further penalty.
E5.5 Redress
(a) Add to rule 62.1:
(e) radio interference, or
(f) an entanglement or grounding because of the action of a boat that was
breaking a rule of Part 2 or of a vessel not racing that was required to
keep clear.
164
(b) Závodník, u kterého bylo zjištěno porušení pravidla E47.7(a), nesmí
závodit, dokud neprokáže, že vyhovuje tomuto pravidlu.
E4.8 Loď mimo radiové řízení
Závodník, který ztratil rádiový kontakt se svou lodí musí neprodleně volat
a opakovat „(číslo plachty lodi) je neovládaná“. Taková loď se považuje za
loď, která vzdala a proto je překážkou.
E5 ČÁST 5
PROTESTY, NÁPRAVA, PROJEDNÁVÁNÍ, HRUBÉ
JEDNÁNÍ A ODVOLÁNÍ
E5.1 Právo na protest; právo na žádost o nápravu nebo na jednání podle
pravidla 69
Přidejte do pravidla 60.1(a): „Protest obviňující z porušení pravidla části 2, 3,
nebo 4 musí být podán pouze závodníkem uvnitř řídícího nebo vypouštěcího
prostoru a lodí vypsanou k závodění v rozplavbě, ve které se incident
vyskytl.“
E5.2 Informování protestovaného
V pravidle 61.1.(a) zaměňte vše po první větě za: „Když se její protest týká
incidentu v závodním prostoru, ve kterém je zúčastněna, nebo který viděla,
musí dvakrát zavolat „(svoje vlastní číslo plachty) protestuje (číslo plachty
druhé lodi)“ ´´.
E5.3 Protestní časový limit
V pravidle 61.3 zaměňte „dvě hodiny“ za „15 minut“ a doplňte: „Loď mající
v úmyslu protestovat musí také informovat závodní komisi do pěti minut od
konce odpovídající rozplavby.“
E5.4 Přijetí zodpovědnosti
Loď, která uznala porušení pravidla části 2, 3, nebo 4 předtím než byl protest
shledán platným, může odpovídající rozplavbu vzdát bez dalšího trestu.
E5.5 Náprava
(a) Přidejte do pravidla 62.1:
(e) radiovým rušením, nebo
(f) zapletením nebo ztroskotáním způsobeným jednáním lodě, která
porušila pravidlo části 2 nebo nezávodícím plavidlem, které se mělo
vyhýbat.
165
(b) In rule 62.2 replace ‘two hours’ with ‘15 minutes’.
E5.6 Right to Be Present
In rule 63.3(a) replace ‘shall have been on board’ with ‘shall have been radiocontrolling them’.
E5.7 Taking Evidence and Finding Facts
Add to rule 63.6: ‘Evidence about an alleged breach of a rule of Part 2, 3 or
4 given by competitors shall be accepted only from a competitor who was
within the control or launching area and whose boat was scheduled to race in
the heat in which the incident occurred.’
E5.8 Penalties
When a protest committee finds that a boat has broken rule E3.3, E4.2(a) or
E4.5, it shall either disqualify her from her next race or require her to make
one or more penalty turns in her next race as soon as possible after starting.
E5.9 Decisions on Redress
Add to rule 64.2: ‘If a boat given redress was damaged, she shall be given
reasonable time, but not more than 30 minutes, to effect repairs before her
next heat.’
E5.10 Reopening a Hearing
In rule 66 replace ‘24 hours’ with ‘ten minutes’.
E6 APPENDIX G IDENTIFICATION ON SAILS
Appendix G is changed as follows:
(a) The text of rule G1.1 before rule G1.1(a) is changed to
Every boat of a class administered by ISAF Radio Controlled Sailing
shall display a sail number on both sides of each sail. Class insignia
and national letters shall be displayed on mainsails as stated in rules
G1.1(a), G1.1(b) and E6(f)(1).
166
(b) V pravidle 62.2 zaměňte „dvou hodin“ za „15 minut“.
E5.6 Právo být přítomen
V pravidle 63.3(a) zaměňte „musela být na palubě“ za „musela ji řídit
rádiem“.
E5.7 Přijetí svědectví a zjišťování skutečností
Doplňte do pravidla 63.6: „Svědectví o údajném porušení pravidla Části 2, 3
nebo 4 poskytnutá závodníkem lze přijmout pouze od závodníka, který byl
v řídícím nebo vypouštěcím prostoru a jehož loď byla vypsána k závodění
v rozplavbě, ve které se incident vyskytl“.
E5.8 Tresty
Když protestní komise zjistí, že loď porušila pravidlo E3.3, E4.2(a) nebo E4.5,
musí ji buďto diskvalifikovat z další rozplavby nebo od ní v další rozplavbě
požadovat jednu nebo více trestných otáček jak je to jen nejdříve možné po
odstartování.
E5.9 Rozhodnutí o nápravě
Doplňte do pravidla 64.2: „Jestliže byla poškozena loď, které byla přiznána
náprava, musí jí být poskytnut rozumný čas pro opravu před její další
rozplavbou, ale ne více než 30 minut.“
E5.10 Znovuotevření projednávání
V pravidle 66 zaměňte „24 hodin“ za „10 minut“.
E6 DODATEK G IDENTIFIKACE NA PLACHTÁCH
Dodatek G je změněn následovně:
(a) Text pravidla G1.1 před pravidlem G1.1(a) se mění na:
Každá loď třídy spravované ISAF Rádiem řízené plachetnice (ISAF
Radio Controlled Sailing) musí mít číslo plachty na obou stranách
každé plachty. Třídové znaky a národní písmena musí být umístěna na
hlavní plachtě, jak stanoví pravidla G1.1(a), G1.1(b) a E6(f)(1).
167
(b) Rule G1.1(c) is changed to
a sail number, which shall be the last two digits of the
boat registration number or the competitor’s personal
number allotted by the relevant issuing authority. A
single-digit number shall be prefixed with a ‘0’. There shall be space
in front of a sail number for the prefix ‘1’, which may be required by
the race committee where there is a conflict between sail numbers.
Where a conflict remains, the race committee shall require that sail
numbers be suitably changed until the conflict is resolved. Any prefix
‘1’ or other required change shall become part of the sail number.
(c) The sentence after rule G1.1(c) is deleted.
(d) Rule G1.2(b) is changed to
The height of characters and distance between them on the same and
opposite sides of the sail shall be as follows:
Minimum Maximum
Class insignia:
Except where positioned back to
back, shortest distance between
insignia on opposite sides of sail
20 mm
Sail numbers:
Height of characters
100 mm
110 mm
Shortest distance between adjoining
characters on same side of sail
20 mm
30 mm
Shortest distance between sail
numbers on opposite sides of sail
and between sail numbers and other
identification
60 mm
National letters:
Height of characters
60 mm
70 mm
Shortest distance between adjoining
characters on same side of sail
13 mm
23 mm
Shortest distance between national
letters on opposite sides of sail
40 mm
(e) Rule G1.3 is changed to
(1)Class insignia may be positioned back to back on opposite sides of the
sail where the design coincides. Otherwise class insignia, sail numbers
and national letters shall be positioned at different heights, with those
on the starboard side being uppermost.
168
(b) Pravidlo G1.1(c) se změní na:
číslo plachty, kterým jsou poslední dvě číslice registračního čísla lodi
nebo závodníkova osobního čísla přidělené příslušným registračním
orgánem. Číslo s jednou číslicí musí mít jako předčíslí „0“. Před
číslem plachty musí být prostor pro předčíslí „1“, které může být
vyžadováno závodní komisí, když je konflikt mezi čísly plachet. Když
konflikt zůstává, musí závodní komise vyžadovat vhodnou změnu
čísla plachty, dokud není konflikt vyřešen. Jakékoliv předčíslí „1“,
nebo další požadované změny se stávají součástí čísla plachty.
(c) Věta následující za pravidlem G1.1(c) se ruší.
(d) Pravidlo G1.2(b) se mění na:
Výška znaků a vzdálenost mezi nimi na jedné a druhé straně musejí
být následující:
Minimum Maximum
Třídové znaky:
S výjimkou, jsou-li umístěny zády
k sobě, nejkratší vzdálenost mezi
znaky na opačných stranách plachty
20 mm
Čísla plachet:
Výška znaků
100 mm
110 mm
Nejkratší vzdálenost mezi
sousedícími znaky na stejné straně
plachty
20 mm
30 mm
Nejkratší vzdálenost mezi čísly
plachty na opačných stranách
plachty a mezi číslem plachty a další
identifikací
60 mm
Národní znaky:
Výška znaků
60 mm
70 mm
Nejkratší vzdálenost mezi
sousedícími znaky na stejné straně
plachty
13 mm
23 mm
Nejkratší vzdálenost mezi národními
znaky na opačných stranách plachty
40 mm
(e) Pravidlo G1.3 se mění na:
(1) Znaky třídy mohou být na opačných stranách plachty umístěny zády
k sobě, když se tvar shoduje. Jinak musejí být znaky třídy, čísla plachet
a národní znaky umístěny v rozdílných výškách s tím, že na pravé
straně musí být výše.
169
(2)On a mainsail, sail numbers shall be positioned above the national
letters and below the class insignia.
(3)Sail numbers shall be positioned on a mainsail above the line
perpendicular to the luff through the quarter leech point.
(f) Where the size of a sail makes it impossible to comply with the
minimum dimensions in rule E6(d) or the positioning requirements
in rule E6(e)(3), exceptions are permitted in the following order of
priority:
(1)omission of national letters;
(2)position of the mainsail sail numbers lower than the line perpendicular
to the luff through the quarter leech point;
(3)reduction of the shortest distance between sail numbers on opposite
sides of the sail provided the shortest distance is not less than 20
mm;
(4)reduction of the height of sail numbers.
170
(2)Na hlavní plachtě musí být čísla plachty umístěna nad národními
znaky a pod znakem třídy.
(3)Čísla plachty musejí být umístěna na hlavní plachtě nad čarou kolmou
k přednímu lemu plachty procházející přes bod ve čtvrtině zadního
lemu.
(f) Když rozměr plachty neumožňuje vyhovět minimálním rozměrům
v pravidle E6(d) nebo požadavkům na umístění v pravidle E6(e)(3),
jsou povoleny výjimky s následujícím pořadím priorit:
(1)vynechání národních písmen;
(2)pozice čísla hlavní plachty níže než na linii kolmé k přednímu lemu
přes čtvrtinový bod zadního lemu;
(3)zmenšení nejkratší vzdálenosti mezi čísly plachty na opačných
stranách plachty za předpokladu, že nejkratší vzdálenost není menší
než 20 mm;
(4) snížení výšky čísla plachty.
171
APPENDIX F
PROCEDURES FOR APPEALS AND REQUESTS
See rule 70. A national authority may change this appendix by
prescription but it shall not be changed by sailing instructions.
F1
APPEALS AND REQUESTS
Appeals, requests by protest committees for confirmation or correction of
their decisions, and requests for interpretations of the rules shall be made in
compliance with this appendix.
F2
SUBMISSION OF DOCUMENTS
F2.1 No later than 15 days after receiving the protest committee’s written decision
or its decision not to reopen a hearing, the appellant shall send an appeal
and a copy of the protest committee’s decision to the national authority. The
appeal shall state why the appellant believes the protest committee’s decision
or its procedures were incorrect.
F2.2 The appellant shall also send, with the appeal or as soon as possible thereafter,
all of the following documents that are available to her:
(a) the written protest(s) or request(s) for redress;
(b) a diagram, prepared or endorsed by the protest committee, showing
the positions and tracks of all boats involved, the course to the next
mark and the required side, the force and
direction of the wind, and, if relevant, the depth of water and direction
and speed of any current;
(c) the notice of race, the sailing instructions, any other conditions
governing the event, and any changes to them;
(d) any additional relevant documents; and
(e) the names, postal and e-mail addresses, and telephone numbers of all
parties to the hearing and the protest committee chairman.
F2.3 A request from a protest committee for confirmation or correction of its
decision shall be sent no later than 15 days after the decision and shall
include the decision and the documents listed in rule F2.2. A request for an
interpretation of the rules shall include assumed facts.
172
DODatEK F PROCEDURY PRO ODVOLÁNÍ A ŽÁDOSTI
Viz pravidlo 70. Národní svaz může změnit tento dodatek svým předpisem, ale
nesmí být měněn plachetními směrnicemi.
F1
ODVOLÁNÍ A ŽÁDOSTI
Odvolání, žádosti protestních komisí o potvrzení nebo opravu rozhodnutí
a žádost o interpretaci pravidel musejí být podána v souladu s tímto
dodatkem.
F2
PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTŮ
F2.1 Ne později, než 15 dnů po přijetí písemného rozhodnutí protestní komise
nebo jejího rozhodnutí znovu neotevřít projednávání musí odvolávající se
zaslat odvolání národnímu svazu spolu s kopií rozhodnutí protestní komise.
V odvolání musí být uvedeno proč se odvolávající domnívá, že rozhodnutí
protestní komise nebo její procedury byly nesprávné.
F2.2 Odvolávající se musí také zaslat spolu s odvoláním, nebo co nejdříve
je to potom možné, všechny z následujících dokumentů, které jsou mu
k dispozici:
(a) písemný protest(y) nebo žádost(i) o nápravu;
(b) nákres vyhotovený nebo schválený protestní komisí ukazující pozice
a dráhy všech zúčastněných lodí, směr k další značce a požadovanou
stranu, sílu a směr větru a, je‑li to důležité, hloubku vody a směr
a rychlost jakéhokoliv proudu;
(c) vypsání závodu, plachetní směrnice, jakékoliv další podmínky řídící
tento závod a jakékoliv jejich změny;
(d) jakékoliv další důležité dokumenty; a
(e) jména, poštovní a elektronické (e-mail) adresy a telefonní čísla všech
stran projednávání a předsedy protestní komise.
F2.3 Žádost protestní komise o schválení nebo opravu svého rozhodnutí musí být
zaslána ne později než 15 dnů od rozhodnutí a musí obsahovat rozhodnutí
a dokumenty uvedené v pravidle F2.2. Žádost o interpretaci pravidla musí
obsahovat předpokládané skutečnosti.
173
F3
RESPONSIBILITIES OF NATIONAL AUTHORITY AND PROTEST
COMMITTEE
Upon receipt of an appeal or a request for confirmation or correction, the
national authority shall send to the parties and protest committee copies of
the appeal or request and the protest committee’s decision. It shall ask the
protest committee for any relevant documents listed in rule F2.2 not sent
by the appellant or the protest committee, and the protest committee shall
promptly send them to the national authority. When the national authority has
received them it shall send copies to the parties.
F4
COMMENTS
The parties and protest committee may make comments on the
appeal or request or on any of the documents listed in rule F2.2 by sending
them in writing to the national authority. Comments on any document shall
be made no later than 15 days after receiving it from the national authority.
The national authority shall send copies of the comments to the parties and
protest committee as appropriate.
F5
INADEQUATE FACTS; REOPENING
The national authority shall accept the protest committee’s finding
of facts except when it decides they are inadequate. In that case
it shall require the committee to provide additional facts or other
inform­ation, or to reopen the hearing and report any new finding of facts, and
the committee shall promptly do so.
F6
174
WITHDRAWING AN APPEAL
An appellant may withdraw an appeal before it is decided by accepting the
protest committee’s decision.
F3
ZODPOVĚDNOST NÁRODNÍHO SVAZU A PROTESTNÍ KOMISE
Po přijetí odvolání nebo žádosti o potvrzení nebo opravu musí národní
svaz zaslat všem stranám a protestní komisi kopii odvolání nebo žádosti
a rozhodnutí protestní komise. Musí požádat protestní komisi o jakékoliv
důležité dokumenty uvedené v pravidle F2.2, které odvolávající se nebo
protestní komise nezaslali, a protestní komise je musí neprodleně zaslat
národnímu svazu. Když je národní svaz obdrží, musí zaslat kopie všem
stranám.
F4
VYJÁDŘENÍ
Strany projednávání a protestní komise mohou vyhotovit vyjádření k odvolání
nebo k žádosti nebo k jakémukoliv dokumentu uvedenému v pravidle F2.2
a zaslat je písemně národnímu svazu. Vyjádření k jakémukoliv dokumentu
musí být učiněno ne později než 15 dnů od jeho přijetí od národního svazu.
Národní svaz musí zaslat kopie vyjádření stranám a protestní komisi, jak je
to přiměřené.
F5
NEPOSTAČUJÍCÍ SKUTEČNOSTI; ZNOVUOTEVŘENÍ
Národní svaz musí přijmout skutečnosti zjištěné protestní komisí, pokud
nerozhodne, že nejsou odpovídající. V tom případě musí od komise vyžadovat
další skutečnosti, další informace, nebo znovuotevření projednávání
a oznámení jakýchkoliv nových zjištění skutečností a komise tak musí
neprodleně učinit.
F6 ZPĚTNÉ VZETÍ ODVOLÁNÍ
Odvolávající se může vzít zpět odvolání předtím než je rozhodnuto přijmutím
rozhodnutí protestní komise.
175
APPENDIX G
IDENTIFICATION ON SAILS
See rule 77.
G1 ISAF INTERNATIONAL CLASS BOATS
G1.1 Identification
176
Every boat of an ISAF International Class or Recognized Class shall carry
on her mainsail and, as provided in rules G1.3(d) and G1.3(e) for letters and
numbers only, on her spinnaker and headsail
(a) the insignia denoting her class;
(b) at all international events, except when the boats are provided to all
competitors, national letters denoting her national
authority from the table below. For the purposes of this rule,
international events are ISAF events, world and continental
championships, and events described as international events in their
notices of race and sailing instructions; and
(c) a sail number of no more than four digits allotted by her
national authority or, when so required by the class rules, by the
international class association. The four-digit limitation does not apply
to classes whose ISAF membership or recognition took effect before 1
April 1997. Alternatively, if permitted in the class rules, an owner may
be allotted a personal sail number by the relevant issuing authority,
which may be used on all his boats in that class.
Sails measured before 31 March 1999 shall comply with rule G1.1 or with the
rules applicable at the time of measurement.
DODATEK G IDENTIFIKACE NA PLACHTÁCH
Viz pravidlo 77
G1.1 Identifikace
Každá loď mezinárodní třídy ISAF nebo třída uznaná ISAF musí nést na
své hlavní plachtě, a jak je stanoveno v pravidle G1.3(d) a G1.3(e) pouze pro
písmena a čísla, na jejím spinakru a přední plachtě
(a) znaky označující její třídu
(b) ve všech mezinárodních závodech národní písmena označující její
národní svaz podle níže uvedené tabulky s výjimkou když jsou lodě
poskytnuty všem závodníkům. Pro účely tohoto pravidla mezinárodní
závody jsou závody ISAF, světová a kontinentální mistrovství
a závody uvedené jako mezinárodní závody v jejich vypsáních
a plachetních směrnicích a
(c) číslo plachty ne více než se čtyřmi číslicemi přidělené jejím národním
svazem nebo, když je to vyžadováno pravidly třídy, mezinárodní
třídovou asociací. Čtyřčíslicové omezení neplatí pro třídy, jejichž
členství v ISAF nebo uznání nabylo účinnosti před 1. dubnem 1997.
Případně jestliže je to povoleno v pravidlech třídy, majitel může mít
přiděleno příslušným orgánem osobní číslo plachty, které může být
použito na všech jeho lodích této třídy.
Plachty měřené před 31. březnem 1999 musejí vyhovovat pravidlu G1.1 nebo
pravidlům použitelným v době měření.
177
NATIONAL SAIL LETTERS
National authority
Algeria
Andorra
Antigua
Armenia
Austria
Bahamas
Barbados
Belgium
Brazil
Bulgaria
Cayman Islands
Colombia
Croatia
Cyprus
Denmark
Ecuador
El Salvador
Fiji
France
Germany
Greece
Guam
Hong Kong
China, PR
Iceland
Indonesia
Israel
Jamaica
Kazakhstan
Korea
Kyrgyzstan
Lebanon
Liechtenstein
Luxembourg
Malaysia
Mauritius
Micronesia (FSo)
Monaco
178
Letters
ALG
AND
ANT
ARM
AUT
BAH
BAR
BEL
BRA
BUL
CAY
COL
CRO
CYP
DEN
ECU
ESA
FIJ
FRA
GER
GRE
GUM
HKG
CHN
ISL
INA
ISR
JAM
KAZ
KOR
KGZ
LIB
LIE
LUX
MAS
MRI
FSM
MON
National authority
American Samoa
Angola
Argentina
Australia
Azerbaijan
Bahrain
Belarus
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Chile
Cook Islands
Cuba
Czech Republic
Dominican Republic
Egypt
Estonia
Finland
Georgia
Great Britain
Grenada
Guatemala
Hungary
Chinese Taipei
India
Ireland
Italy
Japan
Kenya
Kuwait
Latvia
Libya
Lithuania
Macedonia (FYRO)
Malta
Mexico
Moldova
Montenegro
Letters
ASA
ANG
ARG
AUS
AZE
BRN
BLR
BER
IVB
CAN
CHI
COK
CUB
CZE
DOM
EGY
EST
FIN
GEO
GBR
GRN
GUA
HUN
TPE
IND
IRL
ITA
JPN
KEN
KUW
LAT
LBA
LTU
MKD
MLT
MEX
MDA
MNE
NÁRODNÍ PÍSMENA NA PLACHTÁCH
Národní svaz
Alžírsko
Americké panenské
ostrovy
Angola
Argentina
Austrálie
Bahamy
Barbados
Bělorusko
Brazílie
Bulharsko
Černá hora
Čína
Dánsko
Egypt
El Salvador
Fidži
Finsko
FYRO Makedonie
Gruzie
Guatemala
Chile
Indie
Irsko
Itálie
Jamajka
Jižní Afrika
Kajmanské ostrovy
Katar
Keňa
Korea
Kuvajt
Kyrgyzstan
Libye
Litva
Luxemburg
Makedonie (FYRO)
Malta
Písmena Národní svaz
ALG Americká Samoa
ISV
Andorra
ANG
ARG
AUS
BAH
BAR
BLR
BRA
BUL
MNE
CHN
DEN
EGY
ESA
FIJ
FIN
MKD
GEO
GUA
CHI
IND
IRL
ITA
JAM
RSA
CAY
QAT
KEN
KOR
KUW
KGZ
LBA
LTU
LUX
MKD
MLT
Antigua
Arménie
Azerbajdžán
Bahrajn
Belgie
Bermudy
Britské panenské ostrovy
Cookovy ostrovy
Česká republika
Čínský Taipei
Dominikánská republika
Ekvádor
Estonsko
Filipíny
Francie
Grenada
Guam
Hong Kong
Chorvatsko
Indonésie
Island
Izrael
Japonsko
Jugoslávie
Kanada
Kazachstán
Kolumbie
Kuba
Kypr
Libanon
Lichtenštejnsko
Lotyšsko
Maďarsko
Malajsie
Maroko
Písmena
ASA
AND
ANT
ARM
AZE
BRN
BEL
BER
IVB
COK
CZE
TPE
DOM
ECU
EST
PHI
FRA
GRN
GUM
HKG
CRO
INA
ISL
ISR
JPN
YUG
CAN
KAZ
COL
CUB
CYP
LIB
LIE
LAT
HUN
MAS
MAR
179
National authority
Morocco
Namibia
Netherlands Antilles
Norway
Pakistan
Papua New Guinea
Peru
Poland
Puerto Rico
Romania
Samoa
Senegal
Seychelles
Slovak Republic
Solomon Islands
Spain
St Lucia
Switzerland
Thailand
Tunisia
Ukraine
United States of America
US Virgin Islands
Venezuela
Letters
MAR
NAM
AHO
NOR
PAK
PNG
PER
POL
PUR
ROU
SAM
SEN
SEY
SVK
SOL
ESP
LCA
SUI
THA
TUN
UKR
USA
ISV
VEN
National authority
Myanmar
Netherlands
New Zealand
Oman
Palestine
Paraguay
Philippines
Portugal
Qatar
Russia
San Marino
Serbia
Singapore
Slovenia
South Africa
Sri Lanka
Sweden
Tahiti
Trinidad & Tobago
Turkey
United Arab Emirates
Uruguay
Vanuatu
Zimbabwe
Letters
MYA
NED
NZL
OMA
PLE
PAR
PHI
POR
QAT
RUS
SMR
SRB
SIN
SLO
RSA
SRI
SWE
TAH
TRI
TUR
UAE
URU
VAN
ZIM
Note: An up-to-date list is available on the ISAF website.
G1.2 Specifications
(a) National letters and sail numbers shall be in capital letters and Arabic
numerals, clearly legible and of the same colour. Commercially
available typefaces giving the same or better legibility than Helvetica
are acceptable.
180
Národní svaz
Mauritius
Mikronésie (FSo)
Monako
Namibie
Nizozemí
Norsko
Omán
Palestina
Paraguay
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Singapur
Slovinsko
Spojené státy americké
Srbsko
St. Lucia
Španělsko
Švýcarsko
Thajsko
Tunisko
Ukrajina
Vanuatu
Venezuela
Písmena
MRI
FSM
MON
NAM
NED
NOR
OMA
PLE
PAR
POL
POR
ROU
GRE
SMR
SIN
SLO
USA
SRB
LCA
ESP
SUI
THA
TUN
UKR
VAN
VEN
Národní svaz
Mexiko
Moldava
Myanmar
Německo
Nizozemské Antily
Nový Zéland
Pákistán
Papua Nová Guinea
Peru
Portoriko
Rakousko
Rusko
Samoa
Senegal
Seychely
Slovenská republika
Spojené arabské emiráty
Srí Lanka
Šalomounovy ostrovy
Švédsko
Tahiti
Trinidad & Tobago
Turecko
Uruguay
Velká Británie
Zimbabwe
Písmena
MEX
MDA
MYA
GER
AHO
NZL
PAK
PNG
PER
PUR
AUT
RUS
SAM
SEN
SEY
SVK
UAE
SRI
SOL
SWE
TAH
TRI
TUR
URU
GBR
ZIM
Poznámka: Aktuální seznam je dostupný na webových stránkách ISAF.
G1.2 Specifikace
(a) Národní písmena a čísla plachet musejí být velkými písmeny
a arabskými číslicemi jasně čitelné a stejné barvy. Komerčně dostupné
typy písem dávající stejnou nebo lepší čitelnost než Helvetika jsou
přijatelné.
181
(b) The height of characters and space between adjoining characters on
the same and opposite sides of the sail shall be related to the boat’s
overall length as follows:
Minimum space
between characters
Overall length
Minimum height
and from edge of sail
under 3.5 m
230 mm
45 mm
3.5 m – 8.5 m
300 mm
60 mm
8.5 m – 11 m
375 mm
75 mm
over 11 m
450 mm
90 mm
G1.3 Positioning
Class insignia, national letters and sail numbers shall be positioned as
follows:
(a) Except as provided in rules G1.3(d) and G1.3(e), class insignia,
national letters and sail numbers shall when possible be wholly above
an arc whose centre is the head point and whose radius
is 60% of the leech length. They shall be placed at different heights on
the two sides of the sail, those on the starboard side being uppermost.
(b) The class insignia shall be placed above the national letters. If the
class insignia is of such a design that two of them coincide when
placed back to back on both sides of the sail, they may be so placed.
(c) National letters shall be placed above the sail number.
(d) The national letters and sail number shall be displayed on the front
side of a spinnaker but may be placed on both sides. They shall be
displayed wholly below an arc whose centre is the head point and
whose radius is 40% of the foot median and, when possible, wholly
above an arc whose radius is 60% of the foot median.
(e) The national letters and sail number shall be displayed on both sides
of a headsail whose clew can extend behind the mast 30% or more of
the mainsail foot length. They shall be displayed wholly below an arc
whose centre is the head point and whose radius is half the luff length
and, if possible, wholly above an arc whose radius is 75% of the luff
length.
G2
OTHER BOATS
Other boats shall comply with the rules of their national authority
or class association in regard to the allotment, carrying and size of insignia,
letters and numbers. Such rules shall, when practicable, conform to the above
requirements.
182
(b) Výška znaků a prostor mezi sousedícími znaky na stejné a opačné
straně plachty musejí být vztaženy k celkové délce lodi následovně:
Minimální prostor
mezi znaky a od okraje
Celková délka
Minimální výška
plachty
pod 3,5 m
230 mm
45 mm
3,5 m - 8,5 m
300 mm
60 mm
8,5 m - 11 m
375 mm
75 mm
nad 11 m
450 mm
90 mm
G1.3 Umístění
Třídové znaky, národní písmena a čísla plachty musejí být umístěny
následovně:
(a) S výjimkou uvedenou níže v pravidlech G1.3(d) a G1.3(e), třídové
znaky, národní písmena a čísla plachty musejí být, pokud je to možné,
zcela nad obloukem, jehož střed je horní bod plachty a jehož poloměr
je 60 % délky zadního lemu. Musejí být umístěny v rozdílných
výškách na obou stranách plachty, na pravé straně výše.
(b) Třídové znaky musejí být umístěny nad národními písmeny. Jestliže
je třídový znak navržen tak, že se dva znaky umístěné na opačných
stranách plachty překrývají, mohou být takto umístěny.
(c) Národní písmena musejí být umístěna nad číslem plachty.
(d) Národní písmena a číslo plachty musejí být umístěna na čelní straně
spinakru, ale mohou být umístěna na obou stranách. Musejí být zcela
umístěna pod obloukem, jehož střed je bod hlavy spinakru a jehož
poloměr je 40 % těžnice k dolnímu lemu a když je to možné, zcela nad
obloukem, jehož poloměr je 60 % těžnice k dolnímu lemu.
(e) Národní písmena a číslo plachty musejí být na obou stranách čelní
plachty, jejíž zadní roh může zasahovat za stěžeň o 30 % nebo více
z délky dolního lemu hlavní plachty. Musejí být umístěna zcela
pod obloukem, jehož střed je bod hlavy plachty a jehož poloměr
je polovina délky předního lemu a jestliže je to možné, zcela nad
obloukem, jehož poloměr je 75 % délky předního lemu.
G2JINÉ LODĚ
Jiné lodě musejí vyhovět pravidlům svého národního svazu nebo třídové
asociace, pokud jde o přidělení, umístění a rozměr znaků, písmen a číslic.
Taková pravidla se musejí přizpůsobit výše uvedeným požadavkům, pokud
je to proveditelné.
183
G3
CHARTERED OR LOANED BOATS
When so stated in the notice of race or sailing instructions, a boat chartered or
loaned for an event may carry national letters or a sail number in contravention
of her class rules.
G4
WARNINGS AND PENALTIES
When a protest committee finds that a boat has broken a rule of this
appendix it shall either warn her and give her time to comply or
penalize her.
G5
CHANGES BY CLASS RULES
ISAF classes may change the rules of this appendix provided the changes
have first been approved by the ISAF.
184
G3
PRONAJATÉ NEBO VYPŮJČENÉ LODĚ
Když je to stanoveno vypsáním závodu nebo plachetními směrnicemi, loď
vypůjčená nebo pronajatá pro nějaký závod může mít národní písmena nebo
číslo plachty v rozporu s pravidly své třídy.
G4
VAROVÁNÍ A TRESTY
Když protestní komise shledá, že loď porušila pravidlo tohoto doplňku, musí
ji buď upozornit a dát jí čas na nápravu nebo ji potrestat.
G5
ZMĚNY PRAVIDLY TŘÍD
Třídy ISAF mohou měnit pravidla tohoto doplňku za předpokladu, že změny
byly předem schváleny ISAF.
185
APPENDIX H
WEIGHING CLOTHING AND EQUIPMENT
See rule 43. This appendix shall not be changed by sailing instructions or
prescriptions of national authorities.
H1
Items of clothing and equipment to be weighed shall be arranged
on a rack. After being saturated in water the items shall be allowed
to drain freely for one minute before being weighed. The rack must
allow the items to hang as they would hang from clothes hangers, so as to
allow the water to drain freely. Pockets that have drain-holes that cannot be
closed shall be empty, but pockets or items that can hold water shall be full.
H2
When the weight recorded exceeds the amount permitted, the
competitor may rearrange the items on the rack and the equipment
inspector or measurer shall again soak and weigh them. This procedure may
be repeated a second time if the weight still exceeds the amount permitted.
H3
A competitor wearing a dry suit may choose an alternative means of weighing
the items.
(a) The dry suit and items of clothing and equipment that are worn
outside the dry suit shall be weighed as described above.
(b) Clothing worn underneath the dry suit shall be weighed as worn while
racing, without draining.
(c) The two weights shall be added together.
186
DODATEK H VÁŽENÍ ODĚVU A VÝSTROJE
Viz pravidlo 43. Tento dodatek nesmí být měněn plachetními směrnicemi nebo
předpisy národního svazu.
H1
Části oděvu a výstroje, které mají být váženy, musejí být umístěny na věšák.
Poté jsou nasyceny ve vodě a musejí být ponechány před vážením jednu
minutu k volnému odkapání. Věšák musí dovolit pověšení jednotlivých
částí tak, jak by visely na ramínku, aby voda odtékala volně. Kapsy
s odvodňovacími otvory, které nemohou být uzavřeny, musejí být prázdné,
ale kapsy nebo součásti, které mohou držet vodu musejí být plné.
H2
Když zaznamenaná váha překračuje povolenou hodnotu, může závodník
přerovnat součásti na věšáku a inspektor výstroje nebo měřič je musí ještě
jednou namočit a zvážit. Jestliže váha stále přesahuje povolenou hodnotu,
může být tato procedura zopakována po druhé.
H3
Závodník nosící suchý oblek si může vybrat alternativní způsob vážení
jednotlivých částí:
(a) Suchý oděv a části oblečení a výstroje, které jsou nošeny vně suchého
obleku musejí být váženy tak, jak je popsáno výše.
(b) Oblečení nošené pod suchým oblekem musí být váženo bez
odkapávání tak, jak je nošeno v průběhu závodění.
(c ) Obě váhy musejí být spolu sečteny.
187
APPENDIX J
NOTICE OF RACE AND SAILING INSTRUCTIONS
See rules 89.2(a) and 90.2. The term ‘race’ includes a regatta or other series
of races.
J1
NOTICE OF RACE CONTENTS
J1.1 The notice of race shall include the following information:
(1) the title, place and dates of the race and name of the organizing
authority;
(2) that the race will be governed by the rules as defined in The Racing
Rules of Sailing;
(3) a list of any other documents that will govern the event (for
example, The Equipment Rules of Sailing, to the extent that they
apply), stating where or how each document or a copy of it may be
seen;
(4) the classes to race, any handicap or rating system that will be used
and the classes to which it will apply, conditions of entry and any
restrictions on entries;
(5) the times of registration and warning signals for the practice race, if
one is scheduled, and the first race, and succeeding races if known.
J1.2 The notice of race shall include any of the following that will apply and that
would help competitors decide whether to attend the event or that conveys
other information they will need before the sailing instructions become
available:
(1) identification of any racing rules that will be changed, a summary of
the changes, and a statement that the changes will
appear in full in the sailing instructions (see rule 86);
(2) that advertising will be restricted to Category A or that boats will be
required to display advertising chosen and supplied by the organizing
authority (see ISAF Regulation 20) and other
information related to Regulation 20;
(3) any classification requirements that some or all competitors must
satisfy (see rule 79 and ISAF Regulation 22, Sailor Classification
Code);
(4) for an event where entries from other countries are expected, any
national prescriptions that may require advance preparation;
188
DODATEK J VYPSÁNÍ ZÁVODU A PLACHETNÍ SMĚRNICE
Viz pravidla 89.2(a) a 90.2 Termín „závod“ zahrnuje regatu nebo jinou sérii
rozjížděk.
J1 OBSAH VYPSÁNÍ ZÁVODU
J1.1 Vypsání závodu musí obsahovat následující informace:
(1) Název, místo a datum závodu a jméno pořadatele;
(2) že závod bude řízen podle pravidel, jak je definováno v Závodních
pravidlech jachtingu;
(3) seznam jakýchkoliv dalších dokumentů, které budou řídit závod
(např. Technická pravidla jachtingu, rozsah ve kterém platí),
oznamující kde nebo jak je možné se seznámit s kterýmkoliv
dokumentem nebo jeho kopií;
(4) závodící třídy, jakýkoliv handicapový nebo přepočtový systém, který
bude použit a třídy pro které bude aplikován, podmínky přihlášek
a jakákoliv omezení přihlášek;
(5) časy registrace a vyzývacího znamení pro cvičnou rozjížďku, je‑li na
programu a pro první rozjížďku a následující rozjížďky, jestliže jsou
známy.
J1.2 Vypsání závodu musí obsahovat jakékoliv další (budou-li aplikovány)
informace, které by mohly pomoci závodníkům rozhodnout se, zda se závodu
zúčastní nebo poskytnout další informace, které jsou nezbytné před tím, než
budou k dispozici plachetní směrnice:
(1) seznam všech závodních pravidel, která budou změněna, souhrn těchto
změn, a údaj, že změny se objeví v plném rozsahu v plachetních
směrnicích (viz pravidlo 86);
(2) že reklama bude omezena na kategorii A nebo, že na lodích bude
požadováno umístění reklamy vybrané a zabezpečené pořadatelem
(viz ISAF Předpis 20) a další informace vztažené k Předpisu 20;
(3) jakékoliv klasifikační požadavky, kterým musí vyhovět některý nebo
všichni závodníci (viz pravidlo 79 a ISAF Předpis 22, Klasifikační kód
jachtaře);
(4) pro soutěž, kde jsou očekávány přihlášky z jiných zemí, jakékoliv
národní předpisy, které mohou vyžadovat předchozí přípravu;
189
(5) the procedure for advance registration or entry, including fees and any
closing dates;
(6) an entry form, to be signed by the boat’s owner or owner’s
representative, containing words such as ‘I agree to be bound by The
Racing Rules of Sailing and by all other rules that
govern this event.’;
(7) equipment inspection, measurement procedures or requirements for
measurement certificates or for handicap or rating certificates;
(8) the time and place at which the sailing instructions will be available;
(9) changes to class rules, as permitted under rule 87, referring
specifically to each rule and stating the change;
(10) the courses to be sailed;
(11) the penalty for breaking a rule of Part 2, other than the Two-Turns
Penalty;
(12) denial of the right of appeal, subject to rule 70.5;
(13) the scoring system, if different from the Low Point System in
Appendix A, the number of races scheduled and the minimum number
that must be completed to constitute a series;
(14) prizes.
J2
SAILING INSTRUCTION CONTENTS
J2.1 The sailing instructions shall include the following information:
(1) that the race will be governed by the rules as defined in The Racing
Rules of Sailing;
(2) a list of any other documents that will govern the event (for
example, The Equipment Rules of Sailing, to the extent that they
apply);
(3) the schedule of races, the classes to race and times of warning signals
for each class;
(4) the course(s) to be sailed, or a list of marks from which the course will
be selected and, if relevant, how courses will be signalled;
(5) descriptions of marks, including starting and finishing marks, stating
the order and side on which each is to be left and identifying all
rounding marks (see rule 28.1);
(6) descriptions of the starting and finishing lines, class flags and any
special signals to be used;
(7) the time limit, if any, for finishing;
190
(5) proceduru pro předběžnou registraci nebo přihlášení, včetně poplatků
a datum jakékoliv uzávěrky;
(6) přihlášku s místem na podpis majitele lodě nebo zástupce majitele
obsahující sousloví jako například „souhlasím s ustanoveními
Závodních pravidel jachtingu a všemi dalšími pravidly řídícími tento
závod;
(7) kontrolu vybavení, postupy měření nebo požadavky na proměřovací
nebo handicepové nebo přepočtové certifikáty;
(8) čas a místo, kde budou k dispozici plachetní směrnice;
(9) změny třídových pravidel, jak dovoluje pravidlo 87, odkazující
specificky na každé pravidlo a uvádějící změnu;
(10) dráhy, které budou plachtěny;
(11) tresty pro porušení pravidel části 2 jiné než dvouotáčkový trest;
(12) odepření práva na odvolání podle pravidla 70.5;
(13) bodovací systém, je‑li odlišný od nízkobodového systému podle
Dodatku A, počet vypsaných rozjížděk a jejich minimální počet který
musí být absolvován pro platnost závodu;
(14) ceny.
J2 OBSAH PLACHETNÍCH SMĚRNIC
J2.1 Plachetní směrnice musí obsahovat následující informace:
(1) že závod bude řízen podle pravidel jak je definováno v Závodních
pravidlech jachtingu;
(2) seznam jakýchkoliv dalších dokumentů, které budou řídit závod
(například Technická pravidla jachtingu s vymezením rozsahu jejich
uplatnění);
(3) plán rozjížděk, závodící třídy a časy vyzývacích znamení pro každou
třídu;
(4) dráhu(y), které budou plachtěny nebo seznam značek, ze kterých
budou dráhy vybrány a (jestliže je to nutné), jak budou dráhy
signalizovány;
(5) popis značek včetně startovních a cílových, stanovení pořadí a strany,
kterou musí být každá obepluta, a identifikace všech obeplouvaných
značek (viz pravidlo 28.1);
(6) popis startovní a cílové čáry, třídových vlajek a speciálních signálů,
které budou užity;
(7) časový limit pro dokončení, jestliže nějaký je;
191
(8) the handicap or rating system to be used, if any, and the classes to
which it will apply;
(9) the scoring system, if different from the Low Point System in
Appendix A, included by reference to Appendix A, to class rules or
other rules governing the event, or stated in full. State the number of
races scheduled and the minimum number that must be completed to
constitute a series.
J2.2 The sailing instructions shall include those of the following that will apply:
(1) that advertising will be restricted to Category A (see ISAF Regulation
20) and other information related to Regulation 20;
(2) replacement of the rules of Part 2 with the right-of-way rules of the
International Regulations for Preventing Collisions at Sea or other
government right-of-way rules, the time(s) or place(s) they will apply,
and any night signals to be used by the race committee;
(3) changes to the racing rules permitted by rule 86, referring
specifically to each rule and stating the change (if rule 86.2
applies, state the authorization);
(4) changes to the national prescriptions (see rule 88);
(5) when appropriate, at an event where entries from other countries are
expected, a copy in English of the national prescriptions that will
apply;
(6) changes to class rules, as permitted under rule 87, referring
specifically to each rule and stating the change;
(7) restrictions controlling changes to boats when supplied by the
organizing authority;
(8) the registration procedure;
(9) measurement or inspection procedure;
(10) location(s) of official notice board(s);
(11) procedure for changing the sailing instructions;
(12) safety requirements, such as requirements and signals for personal
flotation devices, check-in at the starting area, and check-out and
check-in ashore;
(13) declaration requirements;
(14) signals to be made ashore and location of signal station(s);
(15) the racing area (a chart is recommended);
(16) approximate course length and approximate length of windward legs;
192
(8) handicapový nebo přepočtový systém, jestliže bude použit, a třídy,
u kterých bude uplatněn
(9) bodovací systém, je-li odlišný od nízkobodového systému v Dodatku
A, obsahující odkaz na Dodatek A, na pravidla tříd nebo další pravidla
řídící závod nebo uvedený v plném znění. Uvést počet vypsaných
rozjížděk a minimální počet, který musí být absolvován pro platnost
závodu.
J2.2 Plachetní směrnice musí dále obsahovat následující údaje, pokud budou
použity:
(1) že reklama bude omezena na kategorii A (viz ISAF Předpis 20) a další
informace vztažené k Předpisu 20;
(2) náhrada pravidel části 2 za právo plavby podle Mezinárodních
předpisů pro zabránění srážky na moři nebo státních pravidel práva
plavby, čas(y) nebo místo(a), kde budou uplatněna a jakékoliv noční
signály, které budou užity závodní komisí;
(3) změny závodních pravidel povolené pravidlem 86 se speciálním
odkazem na každé pravidlo a stanovenou změnu (je-li použito
pravidlo 86.2, uvést oprávnění);
(4) změny národních předpisů (viz pravidlo 88);
(5) je-li to přiměřené, při soutěži, kde jsou očekávány přihlášky z jiných
zemí, anglickou kopii národních předpisů, které budou použity;
(6) změny pravidel tříd, jak dovoluje pravidlo 87, se speciálním odkazem
na každé pravidlo a uvádějící změnu;
(7) omezení kontroly změn na lodích, pokud jsou dodány pořadatelem;
(8) registrační proceduru;
(9) měřící proceduru nebo technickou inspekci;
(10) umístění oficiální vývěsní tabule (tabulí);
(11) postup pro změnu plachetních směrnic;
(12) bezpečnostní požadavky jako jsou požadavky a znamení pro osobní
záchranné prostředky, kontroly ve startovním prostoru a kontrola na
břehu při vyplutí a přistání;
(13) požadovaná prohlášení;
(14) znamení dávaná na břehu a umístění signálního místa (míst);
(15) závodní prostor (nákres je doporučen);
(16) přibližná délka dráhy a přibližná délka úseku proti větru;
193
(17) description of any area designated by the race committee to be an
obstruction (see the definition Obstruction);
(18) the time limit, if any, for the first boat to finish and the time limit, if
any, for boats other than the first boat to finish;
(19) time allowances;
(20) the location of the starting area and any restrictions on entering it;
(21) any special procedures or signals for individual or general
recall;
(22) boats identifying mark locations;
(23) any special procedures or signals for changing a leg of the course (see
rule 33);
(24) any special procedures for shortening the course or for finishing a
shortened course;
(25) restrictions on use of support boats, plastic pools, radios, etc.; on trash
disposal; on hauling out; and on outside assistance provided to a boat
that is not racing;
(26) the penalty for breaking a rule of Part 2, other than the Two-Turns
Penalty;
(27) under rule 86.1(b), a change to the number of hull lengths
determining the zone;
(28) whether rule 67 or Appendix P will apply;
(29) protest procedure and times and place of hearings;
(30) if rule N1.4(b) will apply, the time limit for requesting a
hearing under that rule;
(31) when required by rule 70.3, the national authority to which
appeals and requests may be sent and, when applicable, subject to rule
70.5 denial of the right of appeal;
(32) the national authority’s approval of the appointment of an
international jury, when required under rule 91(b);
(33) substitution of competitors;
(34) the minimum number of boats appearing in the starting area
required for a race to be started;
(35) when and where races postponed or abandoned for the day will be
resailed;
(36) tides and currents;
(37) prizes;
(38) other commitments of the race committee and obligations of boats.
194
(17) popis každého prostoru, který závodní komise určila jako překážku
(viz definici Překážka)
(18) časový limit, pokud je nějaký, pro první loď aby dokončila a časový
limit, pokud je nějaký pro lodě jiné než loď, která první dokončila;
(19) přepočty časů;
(20) umístění startovního prostoru a jakákoliv omezení vstupu do něho;
(21) jakékoliv speciální procedury nebo znamení pro individuální nebo
všeobecné odvolání;
(22) lodě označující umístění značky;
(23) jakékoliv speciální procedury nebo znamení pro změnu úseku dráhy
(viz pravidlo 33);
(24) jakékoliv speciální procedury pro zkrácení dráhy nebo pro dokončení
zkrácené dráhy;
(25) omezení pro použití podpůrných lodí, vnějších plastových krytů lodí,
radiostanic atd.; na vlečení; a na vnější pomoc za předpokladu, že loď
není závodící;
(26) tresty pro porušení pravidel části 2 jiné než dvouotáčkový trest
(27) podle pravidla 86.1(b), změna počtu délek trupu určujících zonu
(28) zda budou uplatněny pravidlo 67 nebo Dodatek P;
(29) protestní procedura a časy a místo projednávání;
(30) jestliže bude uplatněno pravidlo N1.4(b), časový limit pro žádost
o projednání podle tohoto pravidla;
(31) je-li to vyžadováno pravidlem 70.3, národní svaz kterému mají být
poslána odvolání a žádosti, pokud je lze uplatnit, v závislosti na
pravidle 70.5 odepření práva na odvolání;
(32) souhlas národního svazu pro ustanovení mezinárodní jury, je‑li to
vyžadováno podle pravidla 91(b);
(33) náhrada závodníků;
(34) minimální počet lodí přítomných ve startovním prostoru požadovaný
pro odstartování rozjížďky;
(35) kdy a kde budou odložené nebo přerušené rozjížďky daného dne
znovu plachtěny;
(36) přílivy a proudy;
(37) ceny;
(38) další závazky závodní komise a povinnosti lodí.
195
APPENDIX K
NOTICE OF RACE GUIDE
This guide provides a notice of race designed primarily for major championship
regattas for one or more classes. It therefore will be particularly useful for
world, continental and national championships and other events of similar
importance. It can be downloaded from the ISAF website (www.sailing.org)
as a basic text for producing a notice of race for any particular event.
The guide can also be useful for other events. However, for such events some
of the paragraphs will be unnecessary or undesirable. Organizing authorities
should therefore be careful in making their choices.
This guide relates closely to Appendix L, Sailing Instructions Guide,
and its expanded version Appendix LE on the ISAF website, the
introduction to which contains principles that also apply to a notice of race.
To use this guide, first review rule J1 and decide which paragraphs will
be needed. Paragraphs that are required by rule J1.1 are marked with an
asterisk (*). Delete all inapplicable or unnecessary paragraphs. Select the
version preferred where there is a choice. Follow the directions in the left
margin to fill in the spaces where a solid line ( _____ ) appears and select the
preferred wording if a choice or option is shown in brackets ([ . . . ]).
After deleting unused paragraphs, renumber all paragraphs in
sequential order. Be sure that paragraph numbers are correct where one
paragraph refers to another.
The items listed below, when applicable, should be distributed with the notice
of race, but should not be included as numbered paragraphs in the notice.
1 An entry form, to be signed by the boat’s owner or owner’s
representative, containing words such as ‘I agree to be bound by The
Racing Rules of Sailing and by all other rules that govern this event.’
2 For an event where entries from other countries are expected, the
applicable national prescriptions in English.
3 List of sponsors, if appropriate.
4 Lodging and camping information.
5 Description of meal facilities.
6 Race committee and protest committee members.
7 Special mooring or storage requirements.
8 Sail and boat repair facilities and ship’s chandlers.
9 Charter boat availability.
196
DODATEK K pRŮVODCE VYPSÁNÍM ZÁVODU
Tento průvodce poskytuje vypsání závodu navržené především pro větší
mistrovské regaty pro jednu nebo více tříd. Proto bude zejména užitečný
pro světová, kontinentální a národní mistrovství a další závody podobné
důležitosti. Může být stažen z webové stránky ISAF (www.sailing.org)
jako základní text pro vytvoření vypsání závodu pro jakoukoliv jednotlivou
soutěž.
Průvodce může být také užitečný pro další soutěže. Avšak pro takové soutěže
budou některé z odstavců zbytečné nebo nežádoucí. Pořadatelé by proto měli
být opatrní při provádění jejich výběru.
Tento průvodce se těsně vztahuje k Dodatku L, průvodce plachetními
směrnicemi a k jeho rozšířené verzi Dodatek LE na webové stránce ISAF,
jehož úvod obsahuje principy, které se uplatní také na vypsání závodu.
K použití tohoto průvodce nejdříve prohlédněte pravidlo J1 a rozhodněte,
které odstavce budou potřeba. Odstavce, které jsou požadovány pravidlem
J1.1 jsou označeny hvězdičkou(*). Vymažte všechny nepoužitelné nebo
zbytečné odstavce. Pokud je na výběr, vyberte vhodnější verzi. Sledujte pokyny
k vyplnění na levém okraji, a pokud se objeví plná čára (_______ ), vyberte
vhodnou stylizaci, jestliže je výběr nebo variantu ukázanou v závorkách
([..........]).
Po vymazání nepoužitých odstavců všechny odstavce přečíslujte ve
vzestupném pořadí. Zkontrolujte, zda čísla odstavců jsou správná, kdekoliv
jeden odstavec odkazuje na jiný.
Pokud jsou položky uvedené níže použitelné, měly by být distribuovány spolu
s vypsáním závodu, ale neměly by být obsaženy ve vypsání jako číslované
odstavce.
1 Formulář přihlášky, k podepsání vlastníkem lodi nebo jeho zástupcem,
obsahující slova jako ´Souhlasím s ustanoveními Závodních pravidel
jachtingu a všemi dalšími pravidly řídícími tento závod´
2 Pro soutěž,kde se předpokládají přihlášky z jiných zemí, použitelné
národní předpisy v angličtině
3 Seznam sponzorů, je‑li to vhodné
4 Informace o ubytování a kempování
5 Popis možností stravování
6 Seznam členů závodní a protestní komise
7 Speciální požadavky ohledně kotvení a skladování
8 Možnosti oprav plachet a lodí a lodních prodejen
9 Dostupnost pronájmu lodí
197
On separate lines, insert
the full name of the regatta,
the inclusive dates from
measurement or the practice
race until the final race or
closing ceremony, the name of
the organizing authority, and
the city and country.
NOTICE OF RACE
Use the first sentence if
appropriate. Insert the name.
List by number and title the
prescriptions that will not
apply (see rule 88). Use the
second sentence if it applies
and if entries from other
countries are expected, and
state the relevant
prescriptions in full.
Use only if the national
authority for the venue of
the event has not adopted a
prescription to rule 88.
List by name any other
documents that govern the
event; for example, The
Equipment Rules of
Sailing, to the extent that they
apply.
See rule 86. Insert the rule
number(s) and
summarize the changes.
198
1
1.1*
RULES
The regatta will be governed by the rules
as defined in The Racing Rules of Sailing.
1.2
[The following prescriptions of the _____
national authority will not apply: _____.]
[The prescriptions that may require
advance preparation are stated in full
below.]
(OR)
1.2
No national prescriptions will apply.
1.3*
_____ will apply.
1.4
Racing rule(s) _____ will be changed as
follows: _____. The changes will appear
in full in the sailing instructions. The
sailing instructions may also change
other racing rules.
Na zvláštní řádky vložte celé
jméno regaty, včetně data od
měření nebo cvičné rozjížďky
až do poslední rozjížďky nebo
závěrečného ceremoniálu,
jméno pořadatele, město
a stát.
VYPSÁNÍ ZÁVODU
1
1.1*
PRAVIDLA
Závod bude řízen pravidly jak jsou
definována v Závodních pravidlech
jachtingu.
[Následující předpisy_____ národního
svazu nebudou uplatněny: ________.]
[Předpisy, které mohou vyžadovat
předběžnou přípravu, jsou v plném znění
uvedeny dále.]
1.2
Použijte první větu je‑li to
vhodné.Vložte jméno.Napište
počet a název předpisů,
které nebudou uplatněny
(viz pravidlo 88)Použijte
druhou větu,je-li to použitelné
a jestliže se předpokládají
přihlášky z jiných zemí
a uveďte v plném rozsahu
příslušné předpisy.
(NEBO)
1.2
Žádné národní předpisy nebudou
Použijte pouze jestliže
uplatněny.
národní svaz místa závodu
nepřijal předpisy k pravidlu
88.
Jmenný seznam jakýchkoliv 1.3 * _____ bude uplatněn.
jiných dokumentů řídících
závod, například Technická
pravidla jachtingu,
s vyznačením jejich uplatnění
1.4
Závodní pravidlo(a) ____ je(jsou)
Viz pravidlo 86. Vložte
změněno(a) následovně: _____. Změny
číslo(a) pravidla(del)
budou uvedeny v plném rozsahu
a sumarizujte změny
v plachetních směrnicích.Plachetní
směrnice mohou změnit také jiná závodní
pravidla.
199
Insert the rule number(s) and 1.5
class name. Make a separate
statement for the rules of each
class.
1.6
Under rule 87, rule(s) _____ of the
_____ class rules [will not apply] [is (are)
changed as fol­lows: _____ ].
2
2.1
ADVERTISING
Advertising will be restricted to Category
A.
2.2
Boats may be required to display
advertising chosen and supplied by the
organizing authority.
Insert the class(es).
3*
3.1
ELIGIBILITY AND ENTRY
The regatta is open to all boats of the
_____ class(es).
Insert the class(es) and
eligibility requirements.
Insert the postal, fax and
e‑mail addresses and
entry closing date.
(OR)
3.1
The regatta is open to boats of the _____
class(es) that _____.
3.2
Eligible boats may enter by completing
the attached form and sending it, together
with the required fee, to _____ by _____.
Insert any conditions.
3.3
Insert any restrictions.
3.4
See ISAF Regulation 20.
Include other applicable
information related to
Regulation 20.
See ISAF Regulation 20.3(d).
4
Insert any requirements.
200
If there is a conflict between languages
the English text will take precedence.
Late entries will be accepted under the
following conditions: _____.
The following restrictions on the number
of boats apply: _____.
CLASSIFICATION
The following classification requirements
will apply (see rule 79): _____.
Vložte číslo(a) pravidla(del)
a jméno třídy. Udělejte
zvláštní ustanovení pro
pravidla každé třídy.
Viz ISAF Předpis 20. Vložte
jinou použitelnou informaci
k Předpisu 20.
Viz ISAF Předpis 20.3(d)
Vložte třídu(y).
Vložte třídu(y) a kvalifikační
požadavky.
Vložte poštovní, faxové nebo
e-mailové adresy a datum
uzávěrky přihlášek.
1.5
Podle pravidla 87, pravidlo(a) _____
pravidel třídy ______ [nebude(ou)
uplatněno(a)] [je (jsou) změněno(a)
následovně: _____].
1.6
Jestliže je rozpor mezi jazyky, anglický
text má přednost.
2
2.1
REKLAMA
Reklama bude omezena na kategorii A.
2.2
Na lodích může být požadováno
umístění reklamy vybrané a zabezpečené
pořadatelem
3*
3.1
KVALIFIKACE A PŘIHLÁŠKA
Závod je otevřen pro všechny lodě třídy
(tříd) _____.
(NEBO)
3.1
Závod je otevřen pro všechny lodě třídy
(tříd) _____, které _______.
3.2
Kvalifikované lodě se mohou přihlásit
vyplněním přiloženého formuláře a jeho
zasláním do ____ do _____ společně
s požadovaným poplatkem.
Vložte jakoukoliv podmínku
3.3
Pozdější přihlášky budou akceptovány za
následujících podmínek: _____.
Vložte jakákoliv omezení
3.4
Bude použito následující omezení počtu
lodí: ____
4
KLASIFIKACE
Budou použity následující klasifikační
požadavky (viz pravidlo 79): ______ .
Vložte jakékoliv požadavky
201
Insert all required fees for
racing.
Insert optional fees (for
example, for social events).
5
5.1
FEES
Required fees are as follows:
Class
Fee
_____
_____
_____
_____
_____
_____
5.2
Other fees:
_____
_____
6
QUALIFYING SERIES AND FINAL
SERIES
The regatta will consist of a qualifying
series and a final series.
7
SCHEDULE
Use only when a class is
divided into fleets racing a
qualifying series and a final
series.
Insert the day, date and times. 7.1*
Insert the day, date and times. 7.2
Revise as desired and
insert the dates and classes.
Include a practice race if any.
When the
series consists of
qualifying races and final
races, specify them. The
schedule can also be given in
an attachment.
Insert the classes and
numbers.
202
7.3*
7.4
Registration:
Day and date _____
From _____
To _____
Measurement and inspection:
Day and date _____
From _____
To _____
Dates of racing:
Date
Class _____
Class _____
_____
racing
racing
_____
racing
reserve day
_____
reserve day
racing
_____
racing
racing
_____
racing
racing
Number of races:
Class
Number
_____
_____
_____
_____
Races per day
_____
_____
Vložte všechny poplatky
požadované pro závodění.
5
5.1
5.2
Vložte doplňkové poplatky
(např. pro kulturní programy).
6
Použijte jen tehdy, bude-li
třída rozdělena do skupin
pro kvalifikační a finálové
rozjížďky.
POPLATKY
Požadované poplatky jsou následující
­­
Třída
Poplatek
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Další poplatky:
_____
_____
KVALIFIKAČNÍ A FINÁLOVÉ
ROZJÍŽĎKY
Závod se bude skládat z kvalifikačních
a finálových rozjížděk.
Vložte den, datum a časy.
7
7.1*
Vložte den, datum a časy
7.2
Upravte podle potřeby
a vložte data a třídy včetně
cvičné rozjížďky pokud je.
Jestliže se závod skládá
z kvalifikačních a finálových
rozjížděk, specifikujte je.
Program může být také jako
příloha.
7.3*
Vložte třídy a počty
7.4
PROGRAM
Registrace:
Den a datum ______
Od _____ do ______
Technická inspekce:
Den a datum ______
Od _____ do ______
Závodní dny:
Datum
Třída
Třída
______
závodí
závodí
______
závodí
rezervní den
______
rezervní den závodí
______
závodí
závodí
______
závodí
závodí
Počet rozjížděk:
Třída
Počet
Rozjížděk za den
_____
_____
_____
_____
_____
_____
203
Insert the time.
List the measurements with
appropriate
references to the class rules.
Insert the time, date and
location.
Insert a number or letter.
Provide a marked map with
driving instructions.
Insert a number or letter.
Provide a marked map or
chart.
7.5*
The scheduled time of the warning signal
for the [practice race] [first race] [each
day] is _____.
8
MEASUREMENTS
Each boat shall produce a valid [measure­
ment] [rating] certificate.
(OR)
Each boat shall produce a valid [measure­
ment] [rating] certificate. In addition the
following measurements [may] [will] be
taken: _____.
9
SAILING INSTRUCTIONS
The sailing instructions will be available
after _____ on _____ at _____.
10
10.1
VENUE
Attachment _____ shows the location of
the regatta harbour.
10.2
Attachment _____ shows the location of
the racing areas.
11
THE COURSES
The courses to be sailed will be as
follows: _____.
Include the description.
(OR)
Insert a number or letter.
A method of illustrating
various courses is shown in
Addendum A of
Appendix L or LE. Insert the
course length if
applicable.
204
The diagrams in Attachment _____ show
the courses, including the approximate
angles between legs, the order in which
marks are to be passed, and the side on
which each mark is to be left. [The
approx­­imate course length will be
_____.]
Vložte čas.
7.5*
Předpokládaný čas vyzývacího
znamení pro [cvičnou rozjížďku] [první
rozjížďku] [každý den] je ______ .
8
Uveďte technickou inspekci
s příslušným odkazem na
pravidla třídy.
TECHNICKÁ INSPEKCE
Každá loď musí předložit platný
[proměřovací] [handicapový] certifikát.
(NEBO)
Každá loď musí předložit platný
[proměřovací] [handicapový] certifikát.
Kromě toho [mohou být] [budou]
provedeny následující technické
inspekce: ______ .
9
PLACHETNÍ SMĚRNICE
Plachetní směrnice budou k dispozici po
____ dne _____ v ______ .
10
10.1
MÍSTO KONÁNÍ
Příloha _____ ukazuje polohu přístavu
závodu.
10.2
Příloha _____ ukazuje polohu závodních
prostorů.
Vložte čas, datum a umístění
Vložte číslo nebo písmeno.
Opatřete značenou mapu
s pokyny pro cestu.
Vložte číslo nebo písmeno.
Opatřete značenou mapu
nebo nákres.
11
Vložte popis
Vložte číslo nebo písmeno.
Metoda nákresu různých
drah je ukázána v Doplňku
A Dodatku L nebo LE. Vložte
délku dráhy, pokud je to
vhodné.
DRÁHY
Plachtěné dráhy budou následující:
_____.
(NEBO)
Nákresy v příloze ______ ukazují dráhy
včetně přibližných úhlů mezi úseky,
pořadí ve kterém mají být značky míjeny
a stranu každé značky, kterou má být
obepluta. [Přibližná délka dráhy bude
_____ ]
205
Include paragraph 12.1 only
when the Two-Turns Penalty
will not be used. Insert the
number of places or describe
the penalties.
Insert the class(es).
Include only if the protest
committee is an
international jury or
another provision of rule 70.5
applies. Use ‘jury’ only if
referring to an
international jury.
Include only if the Low Point
System is replaced by the
Bonus Point
System.
Include only if neither of the
Appendix A scoring systems
will be used.
Describe the system.
Insert the number.
Insert the numbers
throughout.
206
12
12.1
PENALTY SYSTEM
The Scoring Penalty, rule 44.3, will
apply. The penalty will be _____ places.
(OR)
12.1
12.2
12.3
13
13.1
The penalties are as follows: _____.
For the _____ class(es) rule 44.1 is
changed so that the Two-Turns Penalty is
replaced by the One-Turn Penalty.
Decisions of the [protest committee]
[jury] will be final as pro­vided in rule
70.5.
SCORING
The Bonus Point System of Appendix A
will apply.
(OR)
13.1 The scoring system is as follows: _____.
13.2
13.3
_____ races are required to be completed
to constitute a series.
(a)
When fewer than _____ races
have been completed, a boat’s series
score will be the total of her race scores.
(b)
When from _____ to _____
races have been completed, a boat’s
series score will be the total of her race
scores excluding her worst score.
12
SYSTÉM TRESTů
12.1
Bude uplatněn bodový trest podle
Odstavec 12.1 vložte pouze
pravidla 44.3. Trest je _____ míst.
tehdy, nebude-li použita
trestná otáčka 720°. Vložte
počet míst nebo popište tresty.
(NEBO)
12.1
Tresty jsou následující: ______ .
12.2
Pro třídu(y) ______ je pravidlo 44.1
Vložte třídu(y).
změněno tak, že trest dvěma otáčkami je
nahrazen trestem jednou otáčkou.
12.3
Rozhodnutí [protestní komise] [jury]
Vložte jen tehdy, pokud je
jsou konečná, jak předpokládá pravidlo
protestní komise mezinárodní
70.4.
jury nebo pokud se použije
jiné opatření pravidla 70.4.
Použijte „jury“ pouze,
odkazujete-li na mezinárodní
jury.
13
BODOVÁNÍ
13.1
Bude použit bonusový bodovací systém
Vložte jen tehdy, jestliže je
podle Dodatku A.
nízkobodový bodovací systém
nahrazen bonusovým.
(NEBO)
13.1
Bodovací systém je následující: _____ .
Vložte jen tehdy, nebude-li
použit žádný bodovací systém
podle Dodatku A, a popište
ho.
13.2
Pro platnost závodu je vyžadováno_____
Vložte počet.
dokončených rozjížděk
13.3
(a)
Pokud bude dokončeno méně
Vložte všude čísla.
než ____ rozjížděk, body lodi z těchto
rozjížděk budou jejími celkovými body
ze závodu.
(b)
Pokud bude dokončeno od
_____ do _____ rozjížděk, body lodi
z těchto rozjížděk budou, po vyloučení
jejího nejhoršího bodového výsledku,
jejími celkovými body ze závodu.
207
(c)
When _____ or more races have
been completed, a boat’s series score will
be the total of her race scores exclud­ing
her two worst scores.
Insert the identification
markings. National letters are
suggested for
international events.
Insert any alternative text that
applies. Describe the radio
communication bands or
frequencies that will be used
or allowed.
208
14
SUPPORT BOATS
Support boats shall be marked with
_____.
15
BERTHING
Boats shall be kept in their assigned
places in the [boat park] [harbour].
16
HAUL-OUT RESTRICTIONS
Keelboats shall not be hauled out during
the regatta except with and according to
the terms of prior written permission of
the race committee.
17
DIVING EQUIPMENT AND
PLASTIC POOLS
Underwater breathing apparatus and
plas­tic pools or their equivalent shall not
be used around keelboats between the
pre­paratory signal of the first race and the
end of the regatta.
18
RADIO COMMUNICATION
Except in an emergency, a boat shall
neither make radio trans­missions while
racing nor receive radio communications
not available to all boats. This restriction
also applies to mobile tele­phones.
(c)
Pokud bude dokončeno _____
nebo více rozjížděk, body lodi z těchto
rozjížděk budou, po vyloučení dvou
nejhorších bodových výsledků, jejími
celkovými body ze závodu.
Vložte identifikační označení.
Při mezinárodních závodech
jsou doporučena národní
písmena.
Vložte jakýkoliv alternativní
text, který bude použit.
Popište radiokomunikační
pásma nebo frekvence, které
budou použity nebo jsou
povoleny.
14
PODPŮRNÉ LODĚ
Podpůrné lodě budou označeny _____ .
15
KOTVENÍ
Lodě se musejí zdržovat na svých
přidělených místech v [lodním parku]
[přístavu].
16
OMEZENÍ VYTAŽENÍ
Kýlové lodě nesmějí být během regaty
vytaženy s výjimkou toho, jestliže je
udělen předchozí písemný souhlas
závodní komise a podle tohoto souhlasu.
17
POTÁPĚČSKÁ VÝSTROJ A
PLASTOVÉ KRYTY
Potápěčské dýchací přístroje a plastové
kryty nebo jejich ekvivalenty nesmějí
být okolo kýlových lodí použity mezi
přípravným znamením první rozjížďky
a koncem regaty.
18
RADIOVÉ SPOJENÍ
S výjimkou nouze, loď nesmí při
závodění vysílat ani přijímat radiové
zprávy, které nejsou dosažitelné pro
všechny lodě. Toto omezení platí také pro
mobilní telefony.
209
19
PRIZES
Prizes will be given as follows: _____.
20
DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta
entirely at their own risk. See rule 4,
Deci­sion to Race. The organizing
author­ity will not accept any liability for
material
dam­age or personal injury or death
sus­tained in conjunction with or prior to,
during, or after the regatta.
21
INSURANCE
Each participating boat shall be insured
with valid third-party liability insurance
with a minimum cover of _____ per
event or the equivalent.
22
FURTHER INFORMATION
For further information please contact
_____.
If perpetual trophies will be
awarded state their complete
names.
The laws applicable to the
venue in which the event is
held may limit disclaimers.
Any disclaimer should be
drafted to comply with those
laws.
Insert the currency and
amount.
Insert necessary contact
information.
210
Jestliže budou uděleny
putovní ceny, uveďte jejich
úplná jména.
Zákony použitelné na
místo,kde se soutěž
koná,mohou omezit zřeknutí
se (odpovědnosti). Každé
zřeknutí se by mělo být
navrženo tak, aby bylo ve
shodě s těmito zákony.
Vložte měnu a částku.
Vložte potřebné kontaktní
informace
19
CENY
Ceny budou uděleny následovně: ____ .
20
ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI
Závodníci se účastní závodu na
vlastní zodpovědnost. Viz pravidlo
4, rozhodnutí o závodění. Pořadatel
nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za
materiálovou škodu, zranění nebo úmrtí
utrpěné ve spojení se závodem, před ním,
v jeho průběhu nebo po něm.
21
POJIŠTĚNÍ
Každá zúčastněná loď musí mít sjednáno
platné pojištění odpovědnosti třetí
stranou s minimálním plněním ______ na
závod nebo jeho ekvivalent.
22
DALŠÍ INFORMACE
Pro další informace kontaktujte prosím
_____ .
211
APPENDIX L
SAILING INSTRUCTIONS GUIDE
This guide provides a set of tested sailing instructions designed
primarily for major championship regattas for one or more classes.
It therefore will be particularly useful for world, continental and
national championships and other events of similar importance. The guide
can also be useful for other events; however, for such events some of these
instructions will be unnecessary or undesirable. Race officers should therefore
be careful in making their choices.
An expanded version of the guide, Appendix LE, is available on the
ISAF website (www.sailing.org). It contains provisions applicable
to the largest and most complicated multi-class events, as well as
variations on several of the sailing instructions recommended in this
appendix. It will be revised from time to time, to reflect advances in race
management techniques as they develop, and can be down­loaded as a basic
text for producing the sailing instructions for any particular event. Appendix
L can also be downloaded from the ISAF website.
The principles on which all sailing instructions should be based are as
follows:
1 They should include only two types of statement: the intentions of
the race committee and protest committee and the obligations of
competitors.
2 They should be concerned only with racing. Information about social
events, assignment of moorings, etc., should be provided separately.
3 They should not change the racing rules except when clearly
desirable. (When they do so, they must follow rule 86 by referring
specifically to the rule being changed and stating the change.)
4 They should not repeat or restate any of the racing rules.
5 They should not repeat themselves.
6 They should be in chronological order; that is, the order in which the
competitor will use them.
7 They should, when possible, use words or phrases from the
racing rules.
To use this guide, first review rule J2 and decide which instructions will
be needed. Instructions that are required by rule J2.1 are marked with an
asterisk (*). Delete all inapplicable or unnecessary instructions. Select the
version preferred where there is a choice. Follow the directions in the left
margin to fill in the spaces where a solid line ( _____ ) appears and select the
preferred wording if a choice or option is shown in brackets ([ . . . ]).
212
DODATEK L PRŮVODCE PLACHETNÍMI SMĚRNICEMI
Tento průvodce poskytuje soubor testovaných plachetních směrnic navržených
především pro větší mistrovské regaty pro jednu nebo více tříd. Proto bude
zejména užitečný pro světová, kontinentální a národní mistrovství a další
závody podobné důležitosti. Průvodce může být také užitečný pro další
závody; avšak pro takové závody budou některé z těchto směrnic zbytečné
nebo nežádoucí. Hlavní rozhodčí by měli být proto opatrní při provádění
jejich výběru.
Rozšířená verze průvodce, Dodatek LE, je dostupná na webové stránce
ISAF (www.sailing.org) a obsahuje opatření použitelná na největších
a nejkomplikovanějších mnoha třídových závodech stejně tak jako variace na
některé plachetní směrnice doporučené tímto doplňkem. Čas od času bude
revidována podle pokroku v technice řízení závodu a může být okopírována
jako základní text pro tvorbu plachetních směrnic pro jakýkoliv konkrétní
závod. Dodatek L je možné také stáhnout z webové stránky ISAF.
Principy, na kterých by měly být založeny všechny plachetní směrnice, jsou
následující:
1 Měly by zahrnovat pouze dva typy výroků: záměry závodní a protestní
komise a povinnosti závodníků.
2 Měly by se soustředit pouze na závodění. Informace o společenských
událostech, přidělení kotviště, atd. by měly být poskytnuty odděleně.
3 Neměly by měnit závodní pravidla s výjimkou když je to žádoucí.(Když
tomu tak je,musí se držet pravidla 86 s výslovným upozorněním na
pravidlo,které se mění a uvedením změny).
4 Neměly by opakovat nebo znovu stanovovat jakákoliv závodní
pravidla.
5 Neměly by se samy opakovat.
6 Měly by být v chronologickém pořadí; tj. v pořadí, ve kterém je
závodník bude používat.
7 Pokud je to možné, měly by používat slov nebo frází ze závodních
pravidel.
K použití tohoto průvodce nejdříve prohlédněte pravidlo J2 a rozhodněte,
které směrnice budou potřeba. Směrnice, které jsou požadovány pravidlem
J2.1, jsou označeny hvězdičkou(*). Vymažte všechny nepoužitelné nebo
zbytečné směrnice. Pokud je na výběr, vyberte vhodnější verzi. Sledujte
pokyny k vyplnění na levém okraji, a pokud se objeví plná čára ( _________ ),
vyberte vhodnou stylizaci, nebo variantu ukázanou v závorkách ([..........]).
213
After deleting unused instructions, renumber all instructions in
sequen­tial order. Be sure that instruction numbers are correct where one
instruction refers to another.
On separate lines, insert the
full name of the
regatta, the inclusive dates
from measurement or the
practice race until the final
race or closing ceremony,
the name of the organizing
authority, and the city and
country.
Use the first sentence if
appropriate. Insert the name.
List by number and title the
prescriptions that will not
apply (see rule 88). Use the
second
sentence if it applies and if
entries from other
national authorities are
expected, and state the
prescriptions in full.
Use only if the national
authority for the venue of
the event has not adopted a
prescription to rule 88.
List by name any other
documents that govern the
event; for example, The
Equipment Rules of
Sailing, to the extent that they
apply.
214
SAILING INSTRUCTIONS
1
1.1*
1.2
RULES
The regatta will be governed by the rules
as defined in The Racing Rules of Sailing.
[The following prescriptions of the _____
national authority will not apply: _____.]
[The prescriptions that will apply are
stated in full below.]
(OR)
1.2
No national prescriptions will apply.
1.3*
_____ will apply.
Po vymazání nepoužitých odstavců všechny odstavce přečíslujte ve
vzestupném pořadí. Zkontrolujte, zda čísla odstavců jsou správná, kdekoliv
jeden odstavec odkazuje na jiný.
Na zvláštní řádky vložte
celé jméno regaty, včetně
data od technické inspekce
nebo cvičné rozjížďky až
do poslední rozjížďky nebo
závěrečného ceremoniálu,
jméno pořadatele, město
a stát.
PLACHETNÍ SMĚRNICE
1
1.1*
PRAVIDLA
Závod bude řízen podle pravidel, jak
jsou definována v Závodních pravidlech
jachtingu.
[Následující předpisy_____ národního
svazu nebudou uplatněny: ________.]
[Předpisy, které budou použity, jsou
v plném znění uvedeny dále.]
1.2
Použijte první větu je‑li to
vhodné.Vložte jméno.Napište
počet a název předpisů,
které nebudou uplatněny
(viz pravidlo 88)Použijte
druhou větu,je-li to použitelné
a jestliže se předpokládají
přihlášky z jiných zemí
a uveďte v plném rozsahu
příslušné předpisy.
(NEBO)
1.2
Žádné národní předpisy
Použijte pouze, jestliže
uplatněny
národní svaz místa závodu
nepřijal předpisy k pravidlu
88.
_____ bude uplatněn.
Zapište do seznamu jakékoliv 1.3*
další dokumenty, které
budou řídit závod; například
Technická pravidla jachtingu
s vyznačením jejich uplatnění.
nebudou
215
See rule 86. Either insert here 1.4
the rule number(s) and state
the changes, or, if not using
this
instruction, do the same in
each instruction that changes
a rule.
For example, use ‘two’ when 1.5
the racing area is particularly
small or ‘four’ when the boats
are particularly fast.
Insert the rule number(s) and 1.6
class name. Make a separate
statement for the rules of each
class.
1.7
If there is a conflict between languages
the English text will take precedence.
3
CHANGES
TO
SAILING
INSTRUCTIONS
Any change to the sailing instructions will
be posted before 0900 on the day it will
take effect, except that any change to the
schedule of races will be posted by 2000
on the day before it will take effect.
4
4.1
SIGNALS MADE ASHORE
Signals made ashore will be displayed at
_____.
When flag AP is displayed ashore, ‘1
minute’ is replaced with ‘not less than
_____ minutes’ in the race signal AP.
4.2
(OR)
216
Under rule 87, rule(s) _____ of the ___
__ class rules [will not apply] [is (are)
changed as follows: _____].
NOTICES TO COMPETITORS
Notices to competitors will be posted
on the official notice board(s) located at
_____.
Change the times if
different.
Insert the number of
minutes.
Under rule 86.1(b), in the definition Zone
the distance is changed to [two] [four]
hull lengths.
2
Insert the location(s).
Insert the location.
Racing rule(s) _____ will be changed as
follows: _____.
1.4
Viz pravidlo 86. Buď sem
vložte číslo pravidla(del)
a uveďte změny, nebo,jestliže
neužijete tento návod, učiňte
tak v každém předpise,který
mění pravidlo ?
Na příklad, použijte ´dva´když 1.5
je závodní prostor zvláště
malý nebo ´čtyři´ když lodě
jsou zvláště rychlé.
Vložte číslo(a) pravidla(del) 1.6
a jméno třídy. Udělejte
zvláštní ustanovení pro
pravidla každé třídy.
Závodní
pravidlo(a)_____bude(ou)
změněno(a) následovně: ______ .
1.7
Jestliže je rozpor mezi jazyky, anglický
text má přednost.
2
VYHLÁŠKY PRO ZÁVODNÍKY
Vyhlášky
pro
závodníky
budou
umístěny na oficiální vývěsní tabuli(ích)
umístěné(ých) na ________ .
3
ZMĚNY PLACHETNÍCH SMĚRNIC
Jakékoliv změny plachetních směrnic
budou vyvěšeny před 9.00 hod dne, ve
kterém vstoupí v platnost, s výjimkou, že
jakákoliv změna časového plánu rozjížděk
bude vyvěšena do 20.00 hod. před dnem,
kdy nabude platnosti.
4
ZNAMENÍ DÁVANÁ NA BŘEHU
Vložte umístění.
4.1
Znamení dávaná na břehu budou vztyčena
na _____.
Vložte počet minut.
4.2
Když je vlajka AP vyvěšena na břehu, je
„1 minuta“ zaměněna za „ne méně než___
__minut“ v závodním znamení AP.
Vložte umístění.
Změňte časy, jestliže se liší
Podle pravidla 86.1(b), v definici zóna se
vzdálenost mění na [dvě] [čtyři ] délky
trupu.
Podle pravidla 87, pravidlo(a) _____
pravidel třídy______ [nebudou uplatněna]
[je (jsou) změněna následovně: _____ ].
(NEBO)
217
Insert the number of
minutes.
4.2
Delete if covered by a class
rule.
4.3
Flag D with one sound means ‘The
warning signal will be made not less than
_____ minutes after flag D is displayed.
[Boats are requested not to leave the
harbour until this signal is made.]’
When flag Y is displayed ashore, rule
40 applies at all times while afloat. This
changes the Part 4 preamble.
5
5.1*
SCHEDULE OF RACES
Dates of racing:
Date
Class ____
Class ____
_____
racing
racing
_____
racing
reserve day
_____
reserve day
racing
_____
racing
racing
_____
racing
racing
Insert the classes and
numbers.
5.2*
Insert the time.
5.3*
Number of races:
Class
Number
Races per day
_____
_____
_____
_____
_____
_____
One extra race per day may be sailed,
provided that no class becomes more than
one race ahead of schedule and the change
is made according to instruction 3.
The scheduled time of the warning signal
for the first race each day is _____.
After a long postponement, to alert boats
that a race or sequence of races will begin
soon, an orange flag will be displayed
with one sound for at least four minutes
before a warning signal is dis­played.
On the last day of the regatta no warning
signal will be made after _____.
Revise as desired and insert
the dates and classes.
Include a practice race if
any. When the series consists
of qualifying races and final
races, specify them. The
schedule can also be given in
an attachment.
5.4
Insert the time.
218
5.5
4.2
Vyškrtněte, jestliže je
obsaženo v pravidle třídy.
Přepracujte podle potřeby
a vložte data a třídy včetně
cvičné rozjížďky, pokud
je. Pokud se závod skládá
z kvalifikačních a finálových
rozjížděk, specifikujte to.
Program může být také jako
příloha.
Vložte třídy a počty.
Vložte čas.
4.3
5
5.1*
5.2*
5.3*
5.4
Vložte čas.
5.5
Vlajka D spolu s jedním zvukovým
znamením znamená „Vyzývací znamení
nebude dáno dříve než za _____ minut po
vyvěšení vlajky D.[Lodě jsou žádány, aby
neopouštěly přístav pokud není dáno toto
znamení]
Když je vlajka Y vyvěšena na břehu, platí
pravidlo 40 po celou dobu od vyplutí. To
je změna Části 4 Úvodu.
ČASOVÝ PLÁN ROZJÍŽDĚK
Rozjížďky jsou plánovány následovně:
­­
Datum
Třída ____
Třída ____
_____
závodí
závodí
_____
závodí
rezervní den
_____
rezervní den
závodí
_____
závodí
závodí
_____
závodí
závodí
Počet rozjížděk:
Třída
Počet Rozjížděk
rozjížděk
za den
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Jedna rozjížďka navíc za den může být
plachtěna za předpokladu, že žádná třída
nebude mít jednu rozjížďku navíc oproti
plánu a že změna byla udělána v souladu
se směrnicí 3.
Plánovaný čas pro vyzývací znamení pro
první rozjížďku každého dne je _______.
Po déletrvajícím odložení, pro upozornění
lodí, že další rozjížďka nebo řada rozjížděk
začne brzy, bude v posledních 4 minutách
před vyzývacím znamením vyvěšena
oranžová vlajka s jedním zvukovým
znamením.
Poslední den závodu nebude žádné
vyzývací znamení dáno po __________ .
219
6*
Insert the classes and names
or descriptions of the flags.
RACING AREAS
Attachment _____ shows the location of
racing areas.
8
8.1*
THE COURSES
The diagrams in Attachment _____ show
the courses, including the approximate
angles between legs, the order in which
marks are to be passed, and the side
on which each mark is to be left. [The
approx­imate course length will be ____.]
No later than the warning signal, the race
committee signal boat will display the
approximate compass bearing of the first
leg.
Courses will not be shortened. This
changes rule 32.
Legs of the course will not be changed
after the preparatory signal. This changes
rule 33.
8.2
8.3
8.4
Include only when
changing positions of marks
is impracticable.
220
Flag
_____
_____
_____
7
Insert a number or letter.
Insert a number or letter.
A method of illustrating
various courses is shown
in Addendum A. Insert the
course length if
applicable.
CLASS FLAGS
Class flags will be:
Class
_____
_____
_____
6*
VLAJKY TŘÍD
Vlajky tříd budou
Třída
Vlajka
_____
_____
_____
_____
_____
_____
7
ZÁVODNÍ PLOCHY
Vložte třídy a jména nebo
popis vlajek.
Vložte číslo nebo písmeno
Příloha________ukazuje
závodních prostorů.
Vložte číslo nebo písmeno.
Metoda znázornění různých
drah je ukázána v doplňku
A. Vložte délku dráhy, je‑li to
vhodné.
8
8.1*
8.2
8.3
Vložte pouze, jestliže je změna 8.4
poloh značek neproveditelná.
umístění
DRÁHY
Náčrtky v doplňku _______ ukazují
dráhy včetně přibližných úhlů mezi úseky,
pořadí, ve kterém jsou značky míjeny,
a bok, kterým musí být každá značka
obepluta. [Přibližná délka dráhy bude
___________].
Signální člun závodní komise bude
ukazovat přibližný kompasový kurs
prvního
úseku
dráhy
nejpozději
s vyzývacím znamením.
Dráhy nebudou zkráceny. To je změna
pravidla 32.
Úseky dráhy nebudou po přípravném
znamení změněny. Toto mění pravidlo
33.
221
Change the mark numbers
as needed and insert the
descriptions of the marks. Use
the second
alternative when Marks
4S and 4P form a gate,
with Mark 4S to be left to
starboard and Mark 4P to
port.
Unless it is clear from the
course diagrams, list the
marks that are rounding
marks.
Insert the descriptions of the
marks.
Describe the starting
and finishing marks:
for example, the
race
committee signal
boat at the starboard end
and a buoy at the port
end.
Instruction 11.2
will describe the starting
line and instruction 13 the
finishing line.
Describe each area by its
location and any easily
recognized details of
appearance.
Include only if the
asterisked option in rule
26 will be used. Insert the
number of minutes.
222
9
MARKS
9.1* Marks 1, 2, 3 and 4 will be _____.
(OR)
9.1* Marks 1, 2, 3, 4S and 4P will be _____.
9.2
The following marks are rounding marks:
_____.
9.3
New marks, as provided in instruction
12.1, will be _____.
The starting and finishing marks will be
_____.
9.4*
9.5
A race committee boat signalling a change
of a leg of the course is a mark as provided
in instruction 12.2.
10
AREAS THAT ARE
OBSTRUCTIONS
The following areas are designated as
obstruc­­­­tions: _____.
11
11.1
THE START
Races will be started by using rule 26 with
the warning signal made _____ minutes
before the starting signal.
(OR)
Změňte čísla značek, jak
potřebujete a vložte popis
značek.
9
9.1*
ZNAČKY
Značky 1, 2, 3 a 4 budou _____.
(NEBO)
Značky 1, 2, 3, 4S a 4P budou _____.
Užijte druhou možnost, když 9.1*
značky 4S a 4P vytvářejí
bránu se značkou 4S, která
musí být minuta pravobokem,
a značkou 4P levobokem.
Pokud to není patrné z náčrtu
dráhy, určete, které značky
dráhy musejí být obepluty.
Následující značky jsou obeplouvané
Pokud to není patrné z náčrtů 9.2
značky: ______.
dráhy, uveďte, které značky
dráhy musí být obepluty.
9.3
Nové značky, jak je stanoveno ve směrnici
Vložte popis značek.
12.1, budou _________ .
9.4*
Startovní a cílové značky budou ______
Popište startovní a cílové
______ .
značky: například signální
loď závodní komise na
pravém konci a bóje na levém
konci. Směrnice 11.2 popisuje
startovní čáru a směrnice 13
cílovou čáru.
9.5
Člun závodní komise signalizující
změnu úseku dráhy je značka, jak je
předpokládáno ve směrnici 12.2.
10
Popište každý prostor s jeho
polohou a jakýmkoliv snadno
viditelným detailem.
Zahrňte pouze, pokud
bude použita varianta s (*)
v pravidle 26. Vložte počet
minut.
PROSTORY, KTERÉ JSOU
PŘEKÁŽKAMI
Následující prostory jsou označeny jako
překážky: ____.
11
11.1
START
Rozjížďky budou startovány podle
pravidla 26 s vyzývacím znamením
daným _______ minut před startovním
znamením.
(NEBO)
223
Describe any starting
system other than that stated
in rule 26.
Insert the description.
Insert the number of
minutes.
Insert the channel
number.
11.1
11.2* The starting line will be between staffs
displaying orange flags on the starting
marks.
(OR)
11.2* The starting line will be between a staff
displaying an orange flag on the starting
mark at the starboard end and the port-end
starting mark.
(OR)
11.2* The starting line will be _____.
11.3 Boats whose warning signal has not been
made shall avoid the starting area during
the starting sequence for other races.
11.4 A boat starting later than _____ minutes
after her starting signal will be scored Did
Not Start without a hearing. This changes
rule A4.
11.5 If any part of a boat’s hull, crew or equip­
ment is on the course side of the starting
line during the two minutes before her
starting signal and she is identified, the
race committee will attempt to broadcast
her sail number on VHF channel _____.
Failure to make a broadcast or to time
it accurately will not be grounds for a
request for redress. This changes rule
62.1(a).
12
12.1
(OR)
224
Races will be started as follows: _____.
This changes rule 26.
CHANGE OF THE NEXT LEG OF
THE COURSE
To change the next leg of the course, the
race committee will move the original
mark (or the finishing line) to a new
position.
11.1
Popište jakýkoliv jiný
startovní systém než je uveden
v pravidle 26.
Vložte popis
Vložte počet minut
Vložte číslo kanálu
Rozjížďky budou startovány následujícím
způsobem: ____.
To je změna pravidla 26.
11.2* Startovní čára bude mezi žerděmi
s oranžovými vlajkami na startovních
značkách.
(NEBO)
11.2* Startovní čára bude mezi žerdí s oranžovou
vlajkou na startovní značce na pravém
konci a startovní značkou na levé straně.
(NEBO)
11.2* Startovní čára bude _____ .
11.3
Lodě, kterým nebylo dáno vyzývací
znamení, se musejí vyhnout startovnímu
prostoru během startovního času pro jiné
třídy
11.4
Loď, startující později než _____ minut
po svém startovním znamení, bude bez
projednání bodována jako DNS. To je
změna pravidla A4.
11.5
Je-li v průběhu 2 minut před startovním
znamením jakákoliv část trupu lodi,
posádky nebo výstroje, na dráhové straně
startovní čáry, a je‑li tato loď rozpoznána,
vyhlásí závodní komise její číslo plachty
a to radiem na VHF kanálu _____ . Selhání
vyslání zprávy nebo jejího přesného
načasování není důvodem k žádosti
o nápravu. To je změna pravidla 62.1(a).
12
ZMĚNA NÁSLEDUJÍCÍHO ÚSEKU
DRÁHY
12.1
Pro změnu následujícího úseku dráhy
posune závodní komise původní značku
(nebo cílovou čáru) do nové polohy.
(NEBO)
225
12.1
Reverse ‘port’ and
‘starboard’ when the mark is
to be left to starboard.
12.2
13*
(OR)
Insert the description.
Include instruction 14.1 only
when the Two-Turns Penalty
will not be used.
Insert the number of places or
describe the penalties.
Insert the class(es).
Here and below, use ‘jury’
only when referring to an
international jury.
226
(OR)
14
14.1
To change the next leg of the course,
the race committee will lay a new mark
(or move the finishing line) and remove
the original mark as soon as practicable.
When in a subsequent change a new
mark is replaced, it will be replaced by an
original mark.
Except at a gate, boats shall pass between
the race committee boat signalling the
change of the next leg and the nearby
mark, leaving the mark to port and the
race committee boat to starboard. This
changes rule 28.1.
THE FINISH
The finishing line will be between staffs
displaying orange flags on the finishing
marks.
The finishing line will be between a staff
displaying an orange flag on the finishing
mark at the starboard end and the port-end
finishing mark.
The finishing line will be _____.
PENALTY SYSTEM
The Scoring Penalty, rule 44.3, will apply.
The penalty will be _____ places.
(OR)
14.1 The penalties are as follows: _____.
14.2
14.3
(OR)
For the _____ class(es) rule 44.1 is
changed so that the Two-Turns Penalty is
replaced by the One-Turn Penalty.
As provided in rule 67, the [protest com­
mittee] [jury] may, without a hearing,
penal­­ize a boat that has broken rule 42.
12.1
Zaměňte „levým bokem“
a „pravým bokem“ pokud
musí být značka míjena
pravým bokem.
12.2
Pro změnu následujícího úseku dráhy
položí závodní komise novou značku
(nebo posune cílovou čáru) a co nejdříve
je to možné odstraní původní značku.
Když je při další změně tato nová značka
nahrazena, potom bude nahrazena původní
značkou.
S výjimkou u brány, lodě musejí proplout
mezi lodí závodní komise signalizující
změnu následujícího úseku a nejbližší
značkou, značku musejí minout levým
bokem a loď závodní komise pravým
bokem. Toto je změna pravidla 28.1
13*
Vložte popis.
CÍL
Cílová čára bude mezi stožáry
s oranžovými vlajkami na cílových
značkách.
(NEBO)
Cílová čára bude mezi žerdí s oranžovou
vlajkou na cílové značce na pravém konci
a cílovou značkou na levém konci
(NEBO)
Cílová čára bude _______.
14
SYSTÉM TRESTŮ
Směrnici 14.1 vložte pouze,
když nebude použita trestná
14.1
Bude uplatněn bodový trest, pravidlo
otáčka 7200. Vložte počet míst
44.3. Trest bude _____míst.
nebo popis trestu.
(NEBO)
14.1
Tresty jsou následující:______.
14.2
Pro třídu(y)_____se pravidlo 44.1 mění
Vložte třídu(y).
tak, že trest dvěma otáčkami je nahrazen
trestem jednou otáčkou.
14.3
Jak je stanoveno v pravidle 67, [protestní
Zde a níže použijte „jury“
komise] [jury] může potrestat bez
pouze, odkazujete-li na
projednání loď, která porušila pravidlo
mezinárodní jury.
42.
(NEBO)
227
Unless all of Appendix P
applies, state any
restrictions.
Recommended only for junior
events.
Insert the classes and
times. Omit the Mark 1
time limit and target time if
inapplicable.
Insert the time (or
different times for
different classes).
14.3
Appendix P will apply [as changed by
instruc­tion(s) [14.2] [and] [14.4]].
14.4
Rule P2.3 will not apply and rule P2.2 is
changed so that it will apply to any penalty
after the first one.
15
TIME LIMITS AND TARGET TIMES
15.1* Time limits and target times are as
follows:
Class
Time limit Mark 1
Target
time limit
time
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
If no boat has passed Mark 1 within the
Mark 1 time limit the race will be aban­
doned. Failure to meet the target time will
not be grounds for redress. This changes
rule 62.1(a).
15.2 Boats failing to finish within _____ after
the first boat sails the course and finishes
will be scored Did Not Finish without a
hearing. This changes rules 35, A4 and
A5.
16
State the location if
necessary.
16.1
Change the time if
different.
16.2
228
PROTESTS AND REQUESTS FOR
REDRESS
Protest forms are available at the race
office[, located at _____]. Protests and
requests for redress or reopening shall
be delivered there within the appropriate
time limit.
For each class, the protest time limit is 90
minutes after the last boat has finished the
last race of the day.
Nepoužije-li se celý Dodatek
P,uveďte všechna omezení.
Doporučeno pouze pro
juniorské soutěže.
14.3
14.4
15
Vložte třídy a časy. Vynechte 15.1*
časový limit značky 1a cílový
čas, jestliže je to nepoužitelné.
Vložte čas (nebo rozdílné časy 15.2
pro rozdílné třídy).
16
Uveďte místo,je-li to
nezbytné.
16.1
Změňte čas, pokud je rozdílný. 16.2
Bude použit Dodatek P [jak je změněn
směrnicí(emi) [14.2] [a] [14.4].
Pravidlo P2.3 se neuplatní a pravidlo P2.2
je změněno tak, že bude použito pro každý
další trest po prvém trestu.
ČASOVÉ LIMITY A CÍLOVÉ ČASY
Časové limity jsou následující:
Třída
Časový
Značka 1
Cílový
limit
časový limit čas
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Jestliže žádná loď nedosáhne značky 1
v časovém limitu první značky, rozjížďka
bude přerušena. Nedosažení cílového
času nemůže být důvodem pro nápravu.
To mění pravidlo 62.1(a).
Lodě, které nedokončily do _____ poté
co první loď obeplula dráhu a dokončila,
budou bez projednání bodovány jako
DNF. To je změna pravidla 35, A4 a A5.
PROTESTY A ŽÁDOSTI O
NÁPRAVU
Protestní formuláře jsou k dispozici
v kanceláři závodu, [umístěné v ____
]. Protesty a žádosti o nápravu nebo
znovuotevření musí být doručeny tamtéž
v průběhu přiměřeného časového limitu.
Pro každou třídu je protestní časový limit
90 minut poté, co poslední loď dokončila
poslední rozjížďku dne.
229
Change the posting time if
different. Insert the
protest room location and, if
applicable, the time for the
first hearing.
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
Change the time if
different.
16.8
230
Notices will be posted no later than 30
minutes after the protest time limit to
inform com­petitors of hearings in which
they are par­ties or named as witnesses.
Hearings will be held in the protest room,
located at _____, begin­ning at [the time
posted] [_____].
Notices of protests by the race committee
or [protest committee] [jury] will be
posted to inform boats under rule 61.1(b).
A list of boats that, under instruction 14.3,
have been penalized for breaking rule 42
will be posted.
Breaches of instructions 11.3, 18, 21, 23,
24, 25, 26 and 27 will not be grounds
for a protest by a boat. This changes rule
60.1(a). Penalties for these breaches may
be less than disqualification if the [protest
committee] [jury] so decides. The scoring
abbreviation for a discretionary penalty
imposed under this instruction will be
DPI.
On the last scheduled day of racing a
request for reopening a hearing shall be
delivered
(a) within the protest time limit if the
requesting party was informed of
the decision on the pre­vious day;
(b) no later than 30 minutes after the
requesting party was informed of
the decision on that day.
This changes rule 66.
On the last scheduled day of racing a
request for redress based on a [protest
committee] [jury] decision shall be
delivered no later than 30 minutes after the
decision was posted. This changes rule
62.2.
Změňte čas, pokud je rozdílný. 16.3
Vložte místo protestní
kanceláře a, je‑li to
použitelné, čas prvního
projednávání.
16.4
16.5
16.6
16.7
Změňte čas, pokud je rozdílný.
16.8
Vyhlášky pro informování závodníků
o projednávání, ve kterých jsou stranami
nebo jmenováni jako svědkové, budou
zveřejněny ne později než 30 minut po
ukončení protestního času. Projednávání
se bude konat v protestní kanceláři,
umístěné v ______, se začátkem v [uveden
čas] [____].
Upozornění na protesty závodní komise
nebo [protestní komise] [jury] bude
zveřejněno pro informaci podle pravidla
61.1(b).
Seznam lodí, které byly podle směrnice
14.3 potrestány pro porušení pravidla 42
bude zveřejněn.
Nedodržení směrnic 11.3, 18, 21, 23,
24,25 a 26 nebude podkladem pro protest
lodi. To je změna pravidla 60.1(a). Tresty
pro tato porušení mohou být menší než
diskvalifikace, pokud tak rozhodne
[protestní komise] [jury]. Výsledková
zkratka pro udělení libovolného trestu
podle této směrnice je DPI.
Žádost pro znovuotevření a projednávání
musí být poslední předpokládaný závodní
den doručena
(a)
v průběhu protestního času, pokud
byla žádající strana o rozhodnutí
informována předchozí den;
(b)
ne později než 30 minut poté, co
byla v daném dni žádající strana
informována o rozhodnutí.
Toto je změna pravidla 66.
V poslední předpokládaný závodní
den,musí být žádost o nápravu,zakládající
se na rozhodnutí [protestní komise]
[jury],doručena nejpozději do 30 minut
po zveřejnění tohoto rozhodnutí. Toto je
změna pravidla 62.2.
231
Include only if the protest
committee is an international
jury or another provision of
rule 70.5 applies.
Include only if the Low Point
System is replaced by the
Bonus Point System.
Include only if neither of the
Appendix A scoring systems
will be used.
Describe the system.
Insert the number.
Insert the numbers
throughout.
16.9
Decisions of the [protest committee] [jury]
will be final as provided in rule 70.5.
17
SCORING
17.1* The Bonus Point System of Appendix A
will apply.
(OR)
17.1* The scoring system is as follows: _____.
17.2* _____ races are required to be completed
to constitute a series.
17.3 (a) When fewer than _____ races have
been completed, a boat’s series
score will be the total of her race
scores.
(b)
(c)
Insert the procedure for
check-out and check-in.
232
When from _____ to _____ races
have been completed, a boat’s
series score will be the total of her
race scores excluding her worst
score.
When _____ or more races have
been completed, a boat’s series
score will be the total of her race
scores exclud­ing her two worst
scores.
18
18.1
SAFETY REGULATIONS
Check-Out and Check-In: _____.
18.2
A boat that retires from a race shall notify
the race committee as soon as possible.
16.9
Vložte jen tehdy, pokud je
protestní komise mezinárodní
jury nebo je uplatněno jiné
opatření týkající se pravidla
70.5.
17
17.1*
Vložte tehdy, pokud je
nízkobodový bodovací systém
nahrazen bonusovým.
Rozhodnutí [protestní komise] [jury]
bude konečné, jak je stanoveno v pravidle
70.4.
BODOVÁNÍ
Bude použit bonusový bodovací systém
podle Dodatku A.
(NEBO)
Vložte tehdy, nebude-li použit 17.1* Bodovací systém je následující:______ .
žádný bodovací systém podle
Dodatku A. Popište systém.
17.2* _______ dokončených rozjížděk je
Vložte počet.
vyžadováno pro platnost závodu.
Vložte všude čísla.
17.3
(a)
(b)
(c)
18
Vložte proceduru pro kontrolu 18.1
při vyplutí a přistání.
18.2
Když bude dokončeno méně než
__ rozjížděk, body lodě z těchto
rozjížděk budou jejími celkovými
body ze závodu.
Když bude dokončeno od ___ do_
___ rozjížděk, body lodě z těchto
rozjížděk budou, po vyloučení
jejího
nejhoršího
bodového
výsledku, jejími celkovými body
ze závodu.
Když budou dokončeno _____ nebo
více rozjížděk, body lodě z těchto
rozjížděk budou, po vyloučení dvou
nejhorších bodových výsledku,
jejími celkovými body ze závodu.
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Kontrola při vyplutí a přistání: ________
Pokud loď vzdá rozjížďku, musí to závodní
komisi nahlásit co možná nejdříve.
233
19
19.1
19.2
20
21
ADVERTISING
Boats [shall] [may] display advertising
supplied by the organizing authority as
follows: _____.
22
OFFICIAL BOATS
Official boats will be marked as follows:
_____.
See ISAF Regulation 20.3(d).
Insert necessary information
on the
advertising material.
Insert the descriptions. If
appropriate, use different
identification markings for
boats performing
different duties.
234
REPLACEMENT OF CREW OR
EQUIPMENT
Substitution of competitors will not be
allowed without prior written approval of
the [race committee] [protest committee]
[jury].
Substitution of damaged or lost equipment
will not be allowed unless authorized by
the [race committee] [protest committee]
[jury]. Requests for substitution shall
be made to the committee at the first
reasonable opportunity.
EQUIPMENT AND MEASUREMENT
CHECKS
A boat or equipment may be inspected at
any time for compliance with the class
rules and sailing instructions. On the
water, a boat can be instructed by a
race com­mittee equipment inspector or
measurer to proceed immedi­ately to a
designated area for inspection.
19
19.1
19.2
Viz ISAF Regulaci 20.3(d).
Vložte nezbytnou informaci
ohledně reklamního materiálu
Vložte popis. Pokud je to
vhodné, použijte rozdílné
identifikační označení pro
lodě provádějící rozdílné
služby.
ZMĚNA POSÁDKY NEBO
VÝSTROJE
Nahrazení závodníků není přípustné bez
předchozího písemného souhlasu [závodní
komise] [protestní komise] [jury].
Nahrazení poškozené nebo ztracené
výstroje není přípustné, pokud není
schváleno[závodní komisí] [protestní
komisí] [jury]. Žádost pro náhradu
musí být dána komisi při první rozumné
příležitosti.
20
VÝSTROJ A TECHNICKÁ
INSPEKCE
Loď nebo výstroj mohou být kontrolovány
kdykoliv pro soulad s pravidly třídy
a s plachetními směrnicemi. Loď
může být na vodě vyzvána technickým
inspektorem nebo měřičem závodní
komise k bezprostřednímu přechodu do
prostoru určeného pro prohlídku.
21
REKLAMA
Lodě [musí] [mohou] umístit reklamu
zajištěnou pořadatelem a to následovně:
______ .
22
OFICIÁLNÍ LODĚ
Oficiální lodě budou označeny následovně:
________ .
235
23
23.1
23.2
Insert the identification
markings. National letters are
suggested for
international events.
Insert any alternative text that
applies. Describe the radio
communication bands or
frequencies that will be used
or allowed.
236
SUPPORT BOATS
Team leaders, coaches and other support
personnel shall stay outside areas where
boats are racing from the time of the pre­
paratory signal for the first class to start
until all boats have finished or retired or the
race committee signals a postponement,
gen­eral recall or abandonment.
Support boats shall be marked with ___
__.
24
TRASH DISPOSAL
Boats shall not put trash in the water.
Trash may be placed aboard support and
race committee boats.
25
HAUL-OUT RESTRICTIONS
Keelboats shall not be hauled out during
the regatta except with and according to
the terms of prior written permission of
the race committee.
26
DIVING EQUIPMENT AND
PLASTIC POOLS
Underwater breathing apparatus and plas­
tic pools or their equivalent shall not be
used around keelboats between the pre­
paratory signal of the first race and the end
of the regatta.
27
RADIO COMMUNICATION
Except in an emergency, a boat shall
neither make radio transmissions while
racing nor receive radio communications
not available to all boats. This restriction
also applies to mobile telephones.
23
23.1
Vložte identifikační označení. 23.2
Národní písmena jsou vhodná
při mezinárodních závodech..
Vložte jakýkoliv jiný text,
který bude použit. Popište
radiokomunikační pásma
nebo frekvence, které budou
použity nebo jsou povoleny
PODPŮRNÉ LODĚ
Vedoucí týmů, trenéři a další pomocný
personál musejí být mimo prostor, kde lodě
závodí od okamžiku přípravného znamení
pro první startující třídu až do doby, kdy
všechny lodě dokončily nebo vzdaly
nebo když závodní komise signalizovala
odložení, všeobecné odvolání nebo
přerušení.
Podpůrné lodě budou označeny ______.
24
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Lodě nesmí vyhazovat odpad do vody.
Odpad může být ukládán na palubu
podpůrných lodí nebo lodí závodní
komise.
25
OMEZENÍ VYTAŽENÍ
Kýlové lodě nesmějí být během regaty
vytaženy, pokud nebyl udělen předchozí
písemný souhlas závodní komise a pak
jen podle tohoto souhlasu.
26
POTÁPĚČSKÁ VÝSTROJ A
PLASTOVÉ KRYTY
Potápěčské dýchací přístroje a plastové
kryty nebo jejich ekvivalenty nesmějí
být okolo kýlových lodí použity mezi
přípravným znamením první rozjížďky
a koncem regaty.
27
RADIOVÉ SPOJENÍ
S výjimkou nouze, loď nesmí při závodění
vysílat ani přijímat radiové zprávy, které
nejsou dosažitelné pro všechny lodě.Toto
omezení platí také pro mobilní telefony.
237
28
PRIZES
Prizes will be given as follows: _____.
29
DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta
entirely at their own risk. See rule 4,
Deci­sion to Race. The organizing author­
ity will not accept any liability for material
dam­age or personal injury or death
sustained in conjunction with or prior to,
during, or after the regatta.
30
INSURANCE
Each participating boat shall be insured
with valid third-party liability insurance
with a minimum cover of _____ per event
or the equivalent.
If perpetual trophies will be
awarded state their complete
names.
The laws applicable
to the venue in which
the event is held may
limit
disclaimers. Any
disclaimer should be drafted
to comply with those laws.
Insert the currency and
amount.
238
28
CENY
Ceny budou uděleny následovně:______.
29
ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI
Závodníci se zúčastní regaty vlastní
zodpovědnost. Viz pravidlo 4, rozhodnutí
o závodění. Pořadatel nepřijme jakoukoliv
zodpovědnost za materiálovou škodu,
zranění nebo úmrtí utrpěné ve spojení se
závodem, před ním, v jeho průběhu nebo
po něm.
30
POJIŠTĚNÍ
Každá zúčastněná loď musí mít sjednáno
platné pojištění odpovědnosti třetí stranou
s minimálním plněním ______ na závod
nebo jeho ekvivalent.
Když budou uděleny putovní
ceny, uveďte jejich úplná
jména.
Zákony použitelné na
místo,kde se soutěž
koná,mohou omezit zřeknutí
se (odpovědnosti). Každé
zřeknutí se by mělo být
navrženo tak, aby bylo ve
shodě s těmito zákony.
Vložte měnu a částku.
239
ADDENDUM A
ILLUSTRATING THE COURSE
Shown here are diagrams of course shapes. The boat’s track is represented by
a discontinuous line so that each diagram can describe courses with different
numbers of laps. If more than one course may be used for a class, state how each
particular course will be signalled.
A Windward-Leeward Course
Start – 1 – 2 – 1 – 2 – Finish
FINISH
1
2
START
Options for this course include
(1) increasing or decreasing the number of laps,
(2) deleting the last windward leg,
(3) using a gate instead of a leeward mark,
(4) using an offset mark at the windward mark, and
(5) using the leeward and windward marks as starting and finishing marks.
240
DOPLNĚK A
NÁČRTKY DRÁHY
Zde jsou ukázána schémata tvarů dráhy. Stopa lodi je popsána nesouvislou čarou,
takže každé schema může popisovat dráhy s rozdílným počtem kol. Může-li být pro
třídu užita více než jedna dráha, uveďte jak budou jednotlivé dráhy signalizovány.
Návětrná - závětrná dráha
Start - 1 - 2 - 1 - 2 - Cíl
CÍL
1
2
START
Volby pro užití této dráhy zahrnují
(1) zvýšení nebo snížení počtu kol,
(2) zrušení posledního úseku proti větru,
(3) užití brány místo závětrné značky,
(4) užití doplňkové značky u návětrné značky a
(5) užití závětrné a návětrné značky jako startovní a cílové značky.
241
A Windward-Leeward-Triangle Course
Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Finish
FINISH
45°
1
90°
2
45°
3
START
Options for this course include
(1) increasing or decreasing the number of laps,
(2) deleting the last windward leg,
(3) varying the interior angles of the triangle (45º–90º–45º and 60º–60º–60º are
common),
(4) using a gate instead of a leeward mark for downwind legs,
(5) using an offset mark at the beginning of downwind legs, and
(6) using the leeward and windward marks as starting and finishing marks.
Be sure to specify the interior angle at each mark.
242
Návětrná - závětrná trojúhelníková dráha
Start - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - Cíl
CÍL
45°
1
90°
2
45°
3
START
Volby pro užití této dráhy zahrnují:
(1) zvýšení nebo snížení počtu kol,
(2) zrušení posledního úseku proti větru,
(3) změny vnitřních úhlů trojúhelníku (obvyklé jsou 450 - 900 - 450
a 600 - 600 - 600),
(4) užití brány místo závětrné značky pro úsek na zadní vítr,
(5) užití doplňkové značky na začátku kurzu na zadní vítr, a
(6) užití závětrné a návětrné značky jako startovní a cílové značky.
Blíže určete vnitřní úhel každé značky.
243
Trapezoid Courses
Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Finish
60°
Start – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – Finish
60°
1
2
120°
2
120°
4S
4P
120°
3
120°
3
START
START
FINISH
1
FINISH
Options for these courses include
(1) adding additional legs,
(2) replacing the gate shown by a single mark, or using a gate also in the outer
loop,
(3) varying the interior angles of the reaching legs,
(4) using an offset mark at the beginning of downwind legs, and
(5) finishing boats upwind rather than on a reach.
Be sure to specify the interior angle of each reaching leg.
244
Trapezoidní dráhy
Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Cíl
60°
Start – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – Cíl
60°
1
2
120°
2
120°
4S
4P
120°
3
120°
3
START
START
CÍL
1
CÍL
Volby pro užití těchto drah zahrnují:
(1) přidání dodatečných úseků,
(2) nahrazení brány znázorněné u jednotlivé značky, nebo užití brány také ve
vnější smyčce,
(3) změny vnitřních úhlů úseků na boční vítr,
(4) užití přídavné značky na začátku úseku na zadní vítr, a
(5) dokončující lodě raději proti větru než na boční vítr.
Specifikujte vnitřní úhly každého úseku na boční vítr.
245
ADDENDUM B
BOATS PROVIDED BY THE ORGANIZING AUTHORITY
The following sailing instruction is recommended when all boats will be provided by
the organizing authority. It can be changed to suit the circumstances. When used, it
should be inserted after instruction 3.
4
BOATS
4.1
Boats will be provided for all competitors, who shall not modify them or
cause them to be modified in any way except that
(a) a compass may be tied or taped to the hull or spars;
(b) wind indicators, including yarn or thread, may be tied or taped
anywhere on the boat;
(c) hulls, centreboards and rudders may be cleaned, but only with water;
(d) adhesive tape may be used anywhere above the water line; and
(e) all fittings or equipment designed to be adjusted may be
adjusted, provided that the class rules are complied with.
4.2
All equipment provided with the boat for sailing purposes shall be in the boat
while afloat.
4.3
The penalty for not complying with one of the above instructions will be
disqualification from all races sailed in which the instruction was broken.
4.4
Competitors shall report any damage or loss of equipment, however slight,
to the organizing authority’s representative immediately after securing the
boat ashore. The penalty for breaking this instruction, unless the [protest
committee] [jury] is satisfied that the competitor made a determined effort to
comply, will be disqualification from the race most recently sailed.
4.5
Class rules requiring competitors to be members of the class associ­ation will
not apply.
246
Doplněk B
Lodě dodané pořadatelem
Následující směrnice je doporučena, pokud budou všechny lodě dodány pořadatelem.
Může být měněna podle okolností. Když je užita, je vhodné ji vložit za směrnici 3.
4
Lodě
4.1 Lodě budou dodány všem závodníkům, ti je nesmějí upravovat nebo
přizpůsobovat žádným způsobem s výjimkami:
(a) kompas může být přivázán nebo přilepen na trupu nebo stěžni;
(b) indikátor větru včetně příze nebo nitě může být přivázán nebo přilepen
kdekoliv na lodi;
(c) trup, ploutev a kormidlo mohou být čištěny pouze vodou;
(d) adhesivní páska může být použita kdekoliv nad vodoryskou a
(e) všechno kování nebo výstroj navržená k nastavení může být nastavena
za předpokladu, že je to v souladu s pravidly třídy.
4.2
Všechna výstroj poskytnutá s lodí pro plachtění musí být za plavby nesena.
4.3
Trestem za porušení výše uvedených směrnic bude diskvalifikace ze všech
plachtěných rozjížděk, ve kterých byly tyto směrnice porušeny.
4.4
Závodníci musejí zástupci pořadatele hlásit jakoukoliv i malou škodu
nebo ztrátu výstroje bezprostředně po zajištění lodě na břehu. Pokud [jury]
[protestní komise] není přesvědčena, že závodník vyvinul přiměřené úsilí ke
splnění této podmínky, bude diskvalifikován z poslední odjeté rozjížďky.
4.5
Pravidla třídy vyžadující od závodníků členství v třídové asociaci nebudou
uplatněna.
247
APPENDIX M
RECOMMENDATIONS FOR PROTEST COMMITTEES
This appendix is advisory only; in some circumstances changing these
procedures may be advisable. It is addressed primarily to protest committee
chairmen but may also help judges, protest committee secretaries, race
committees and others connected with protest and redress hearings.
In a protest or redress hearing, the protest committee should weigh all
testimony with equal care; should recognize that honest testimony can vary,
and even be in conflict, as a result of different observations and recollections;
should resolve such differences as best it can; should recognize that no boat
or competitor is guilty until a breach of a rule has been established to the
satisfaction of the protest committee; and should keep an open mind until all
the evidence has been heard as to whether a boat or competitor has broken
a rule.
M1
PRELIMINARIES (may be performed by race office staff)
•
•
•
M2
Receive the protest or request for redress.
Note on the form the time the protest or request is delivered and the
protest time limit.
Inform each party, and the race committee when necessary, when and
where the hearing will be held.
BEFORE THE HEARING
Make sure that
• each party has a copy of or the opportunity to read the protest or request
for redress and has had reasonable time to prepare for the hearing.
• no member of the protest committee is an interested party. Ask the parties
whether they object to any member. When redress is requested under rule
62.1(a), a member of the race committee should not be a member of the
protest committee.
• only one person from each boat (or party) is present unless an interpreter
is needed.
• all boats and people involved are represented. If they are not, however,
the committee may proceed under rule 63.3(b).
248
DODATEK M
DOPORUČENÍ PRO PROTESTNÍ KOMISI
Tento dodatek má pouze poradní charakter. V některých případech mohou
být vhodné změny těchto procedur. Je určen především předsedovi protestní
komise, ale může také pomáhat rozhodčím, sekretářům protestní komise,
závodním komisím a dalším, kteří jsou ve spojení s protesty a projednáváním
nápravy.
Při projednávání protestu nebo nápravy by měla protestní komise dát stejnou
váhu všem svědectvím, měla by uznat, že upřímná svědectví se mohou
lišit a případně být i v konfliktu jako výsledek rozdílného pozorování
a rozpomenutí se a měla by takové rozdíly vyřešit jak nejlépe umí. Měla by
připustit, že loď nebo závodník nejsou vinni, pokud porušení pravidel nebylo
protestní komisí uspokojivě prokázáno a měla by mít otevřenou mysl, dokud
nejsou vyslechnuta všechna svědectví o tom, zda loď nebo závodník porušili
pravidlo.
M1 PŘEDBĚŽNÉ KROKY (MOHOU BÝT PROVEDENY PRACOVNÍKY
KANCELÁŘE ZÁVODU)
•
•
•
Přijmout protest nebo žádost o nápravu.
Poznamenat na formulář dobu, kdy je protest nebo žádost doručena
a protestní časový limit.
Informovat každou stranu a když je to potřeba, závodní komisi, kdy a kde
bude probíhat projednávání.
M2 PŘED PROJEDNÁVÁNÍM
Ujistěte se, že
• každá strana má kopii nebo možnost přečíst si protest nebo žádost
o nápravu a že měla přiměřený čas k přípravě na projednávání,
• žádný člen protestní komise není zaujatou stranou. Zeptejte se stran,
zda mají námitky proti kterémukoliv členu. Když je žádáno o nápravu
podle pravidla 62.1(a), nesmí být člen závodní komise členem protestní
komise,
• je přítomna pouze jedna osoba z každé lodě (nebo strany), pokud není
zapotřebí tlumočník,
• všechny lodě a lidé, kterých se to týká, jsou zastoupeni. Avšak jestliže
nejsou, komise může postupovat podle pravidla 63.3(b).
249
•
M3
boats’ representatives were on board when required (rule
63.3(a)). When the parties were in different races, both organ­
iz­ing authorities must accept the composition of the protest
committee (rule 63.8). In a measurement protest obtain the
current class rules and identify the authority responsible for
interpreting them (rule 64.3(b)).
THE HEARING
M3.1 Check the validity of the protest or request for redress.
• Are the contents adequate (rule 61.2 or 62.1)?
• Was it delivered in time? If not, is there good reason to extend the time
limit (rule 61.3 or 62.2)?
• When required, was the protestor involved in or a witness to the incident
(rule 60.1(a))?
• When necessary, was ‘Protest’ hailed and, if required, a red flag displayed
correctly (rule 61.1(a))?
• When the flag or hail was not necessary, was the protestee
informed?
• Decide whether the protest or request for redress is valid (rule 63.5).
• Once the validity of the protest or request has been determined,
do not let the subject be introduced again unless truly new
evidence is available.
M3.2 Take the evidence (rule 63.6).
• Ask the protestor and then the protestee to tell their stories. Then allow
them to question one another. In a redress matter, ask the party to state
the request.
• Invite questions from protest committee members.
• Make sure you know what facts each party is alleging before calling any
witnesses. Their stories may be different.
• Allow anyone, including a boat’s crew, to give evidence. It
is the party who normally decides which witnesses to call,
although the protest committee may also call witnesses (rule 63.6). The
question asked by a party ‘Would you like to hear N?’ is best answered
by ‘It is your choice.’
• Call each party’s witnesses (and the protest committee’s if any) one by
one. Limit parties to questioning the witness(es) (they may wander into
general statements).
250
•
zástupci lodě byli na palubě, když je to vyžadováno (pravidlo 63.3(a)).
Když byly strany v rozdílných závodech, musejí oba pořadatelé souhlasit
se složením protestní komise (pravidlo 63.8). V technickém protestu si
zajistěte platná pravidla třídy a zjistěte si osoby zodpovědné za jejich
výklad (pravidlo 64.3(b)).
M3 PROJEDNÁVÁNÍ
M 3.1 Zjištění platnosti protestu nebo žádosti o nápravu
•
•
•
•
•
•
•
Je obsah odpovídající (pravidlo 61.2 nebo 62.1)?
Byl doručen včas? Jestliže ne, je zde dobrý důvod k prodloužení časového
limitu (pravidlo 61.3 nebo 62.2)?
Když je to vyžadováno, byl protestující účastníkem nebo svědkem
incidentu (pravidlo 60.1(a))?
Když je to potřeba, bylo zvoláno „Protest“ a, jestliže je to vyžadováno,
byla červená vlajka správně vztyčena (pravidlo 61.1(a))?
Když vlajka nebo zvolání nebylo potřeba, byl protestovaný informován?
Rozhodněte, zda protest nebo žádost o nápravu jsou platné (pravidlo
63.5).
Jakmile byla jednou platnost protestu nebo žádosti o nápravu uznána,
nepřipusťte, aby byl tento předmět znovu předložen, pokud však není
k dispozici zcela nové svědectví.
M3.2 Přijetí svědectví (pravidlo 63.6)
•
•
•
•
•
Vyzvěte protestujícího a potom protestovaného k popsání jejich verzí
události. Potom jím umožněte vzájemné otázky. V případě nápravy se
zeptejte strany na její požadavek.
Vyzvěte k otázkám členy protestní komise.
Ujistěte se, že víte, jaká fakta každá strana uvádí, než povoláte svědky.
Jejich verze mohou být odlišné.
Vezměte v úvahu každého, včetně posádky lodě pro podání svědectví.
Je to strana, která obvykle rozhoduje, kteří svědkové budou povoláni,
ačkoliv protestní komise může také povolat svědky (pravidlo 63.6). Na
otázku strany: „Chtěli byste slyšet N?“ je nejlepší odpověď: „To je vaše
volba.“
Vyslechněte svědky každé strany (a protestní komise, jestliže nějaký je)
jednoho po druhém. Omezte strany v otázkách ke svědkovi (svědkům)
(mohou odbíhat k všeobecné výpovědi).
251
•
•
•
•
•
•
Invite the protestee to question the protestor’s witness first
(and vice versa). This prevents the protestor from leading his
witness from the beginning.
Allow a member of the protest committee who saw the incident
to give evidence (rule 63.6) but only in the presence of the
parties. The member may be questioned and may remain in the room (rule
63.3(a)).
Try to prevent leading questions or hearsay evidence, but if that is
impossible discount the evidence so obtained.
Accept written evidence from a witness who is not available to be
questioned only if all parties agree. In doing so they forego their rights to
question that witness (rule 63.6).
Ask one member of the committee to note down evidence,
particularly times, distances, speeds, etc.
Invite first the protestor and then the protestee to make a final statement of
her case, particularly on any application or interpretation of the rules.
M3.3 Find the facts (rule 63.6).
• Write down the facts; resolve doubts one way or the other.
• Call back parties for more questions if necessary.
• When appropriate, draw a diagram of the incident using the facts you
have found.
M3.4 Decide the protest or request for redress (rule 64).
• Base the decision on the facts found (if you cannot, find some more
facts).
• In redress cases, make sure that no further evidence is needed from boats
that will be affected by the decision.
M3.5 Inform the parties (rule 65).
• Recall the parties and read them the facts found, conclusions and rules
that apply, and the decision. When time presses it is permissible to read
the decision and give the details later.
• Give any party a copy of the decision on request. File the
protest or request for redress with the committee records.
252
•
•
•
•
•
•
Nejdříve vyzvěte protestovaného k otázkám na svědka protestujícího (a
naopak). To na začátku zabrání protestujícímu v navádění svědka.
Připusťte, aby člen protestní komise, který viděl incident, podal svědectví
(pravidlo 63.6), ale pouze v přítomnosti stran. Člen může být dotazován
a může zůstat v místnosti (pravidlo 63.3(a)).
Pokuste se předejít návodným otázkám nebo svědectví z doslechu, ale
jestliže je to nemožné, neberte svědectví takto získané v úvahu.
Přijměte písemné svědectví od svědka, který není k dispozici, aby mohl
být tázán, ale pouze jestliže všechny strany souhlasí. Jestliže tak učiní,
vzdají se svého práva klást otázky svědkovi (pravidlo 63.6).
Požádejte jednoho člena komise o zaznamenávání svědectví, zejména
času, vzdáleností, rychlosti, atd.
Vyzvěte nejprve protestujícího a potom protestovaného k učinění
konečného výroku o svém případu, zejména k aplikaci nebo interpretaci
pravidel.
M3.3 Zjištění skutečností (pravidlo 63.6)
•
•
•
Zapište fakta, vyřešte pochybnosti jednou nebo druhou cestou.
Je-li to potřeba, zavolejte zpět strany pro další otázky.
Když je to vhodné, nakreslete náčrtek incidentu s užitím vámi zjištěných
skutečností.
M3.4 Rozhodnutí protestu nebo žádosti o nápravu (pravidlo 64)
•
•
Založte rozhodnutí na zjištěných skutečnostech (jestliže toho nejste
schopni, zjistěte nějaká další fakta).
V případech nápravy se ujistěte, že již není nezbytné další svědectví od
lodí, které budou rozhodnutím ovlivněny.
M3.5 Informování stran (pravidlo 65)
•
•
Povolejte strany zpět a přečtěte jim zjištěná fakta, závěry, aplikovaná
pravidla a rozhodnutí. V případě časové tísně je přípustné přečíst
rozhodnutí a podrobnosti poskytnout později.
Dejte kterékoliv straně kopii rozhodnutí, pokud o ni požádá. Založte
protest nebo žádost o nápravu spolu se zápisem komise.
253
M4
REOPENING A HEARING (rule 66)
When a party, within the time limit, has asked for a hearing to be
reopened, hear the party making the request, look at any video, etc., and
decide whether there is any material new evidence that might lead you to
change your decision. Decide whether your interpretation of the rules may
have been wrong; be open-minded as to whether you have made a mistake. If
none of these applies refuse to reopen; otherwise schedule a hearing.
M5
GROSS MISCONDUCT (rule 69)
M5.1 An action under this rule is not a protest, but the protest committee gives its
allegations in writing to the competitor before the hearing. The hearing is
conducted under the same rules as other hearings but the protest committee
must have at least three members (rule 69.1(b)). Use the greatest care to
protect the competitor’s rights.
M5.2 A competitor or a boat cannot protest under rule 69, but the protest form of
a competitor who tries to do so may be accepted as a report to the protest
committee, which can then decide whether or not to call a hearing.
M5.3 When it is desirable to call a hearing under rule 69 as a result of a Part 2
incident, it is important to hear any boat-vs.-boat protest in the normal way,
deciding which boat, if any, broke which rule, before proceeding against the
competitor under this rule.
M5.4 Although action under rule 69 is taken against a competitor, not a boat, a boat
may also be penalized (rule 69.1(b)).
M5.5 The protest committee may warn the competitor (rule 69.1(b)(1)), in which
case no report is to be made (rule 69.1(c)). When a penalty is imposed and
a report is made as required by rule 69.1(c) or 69.1(e), it may be helpful to
recommend whether or not further action should be taken.
254
M4 ZNOVUOTEVŘENÍ PROJEDNÁVÁNÍ (PRAVIDLO 66)
Když strana požádala v časovém limitu o znovuotevření projednávání,
vyslechněte stranu podávající žádost, podívejte se na jakékoliv video,
atd. a rozhodněte, zda je zde jakékoliv skutečně nové svědectví, které by
mohlo vést ke změně vašeho rozhodnutí. Rozhodněte, zda vaše interpretace
pravidel mohla být chybná a uvažte, zda jste se nedopustili omylu. Jestliže
tomu tak není, nové projednávání odmítněte, v opačném případě naplánujte
projednávání.
M5 HRUBÉ JEDNÁNÍ (PRAVIDLO 69)
M5.1 Jednání podle tohoto pravidla není protest, ale protestní komise dá své
písemné obvinění závodníkovi před projednáváním. Projednávání je vedeno
podle stejných pravidel jako jiná projednávání, ale protestní komise musí
mít nejméně tři členy (pravidlo 69.1(b)). Věnujte největší péči ochraně
závodníkových práv.
M5.2 Závodník nebo loď nemůže podle pravidla 69 protestovat, ale protestní
formulář závodníka, který se pokusil tak učinit, může být přijat jako
hlášení protestní komisi, která může rozhodnout zda vyvolá či nevyvolá
projednávání.
M5.3 Když je žádoucí zahájit projednávání podle pravidla 69, které je důsledkem
incidentu podle Části 2, je důležité projednat jakýkoliv protest lodě proti lodi
normální cestou a rozhodnout která loď, jestliže nějaká, porušila pravidlo,
a to před pokračováním v jednání proti závodníkovi podle tohoto pravidla.
M5.4 Ačkoliv jednání podle pravidla 69 je vedeno proti závodníkovi a ne proti
lodi, může být loď také potrestána (pravidlo 69.1(b)).
M5.5 Protestní komise může závodníka varovat (pravidlo 69.1(b)(1)), v takovém
případě se nemusí nic hlásit (pravidlo 69.1(c)). Když je uložen trest a hlášení
je podáno podle pravidla 69.1(c) nebo 69.1(e), může být prospěšné doporučit
zda mají či nemají být učiněna další opatření.
255
M6
APPEALS (rule 70 and Appendix F)
When decisions can be appealed,
• retain the papers relevant to the hearing so that the information can easily
be used for an appeal. Is there a diagram endorsed or prepared by the
protest committee? Are the facts found sufficient? (Example: Was there
an overlap? Yes or No. ‘Perhaps’ is not a fact found.) Are the names of
the protest committee members and other important information on the
form?
• comments by the protest committee on any appeal should
enable the appeals committee to picture the whole incident
clearly; the appeals committee knows nothing about the
situation.
M7
PHOTOGRAPHIC EVIDENCE
Photographs and videotapes can sometimes provide useful evidence but
protest committees should recognize their limitations and note the following
points:
• The party producing the photographic evidence is responsible for
arranging the viewing.
• View the tape several times to extract all the information from it.
• The depth perception of any single-lens camera is very poor; with a
telephoto lens it is non-existent. When the camera views two overlapped
boats at right angles to their course, it is impos­sible to assess the distance
between them. When the camera views them head on, it is impossible to
see whether an overlap exists unless it is substantial.
• Ask the following questions:
• Where was the camera in relation to the boats?
• Was the camera’s platform moving? If so in what direction and
how fast?
• Is the angle changing as the boats approach the critical point? Fast
panning causes radical change.
• Did the camera have an unrestricted view throughout?
256
M6 ODVOLÁNÍ (PRAVIDLO 70 A DODATEK F)
Existuje možnost podání odvolání proti rozhodnutím,
• uchovejte důležité dokumenty pro projednávání tak, aby tyto informace
mohly být snadno použity při odvolání. Je k dispozici odpovídající
nákres odsouhlasený nebo vyhotovený protestní komisí? Jsou zjištěné
skutečnosti dostatečné? (Příklad: bylo zde krytí? Ano nebo ne. „Snad“
není zjištěnou skutečností.) Jsou jména členů protestní komise a další
důležité informace na formuláři?
• komentáře protestní komise k jakémukoliv odvolání by měly umožnit
odvolací komisi utvořit si jasný obraz celého incidentu, odvolací komise
o situaci neví nic.
M7
FOTOGRAFICKÉ SVĚDECTVÍ
Fotografie a videozáznamy mohou někdy poskytnout užitečné svědectví, ale
protestní komise by měla rozeznat jejich omezení a přihlédnout k následujícím
bodům:
• Strana předkládající fotografické svědectví je zodpovědná za uspořádání
prohlídky.
• Prohlédněte pásku několikrát a získejte z ní všechny dostupné
informace.
• Vnímání hloubky u v jakéhokoliv fotoaparátu s jednou čočkou je velmi
špatné, s teleobjektivem neexistuje. Když fotoaparát sleduje dvě lodě
v krytí v pravém úhlu k jejich dráze, je nemožné odhadnout vzdálenost
mezi nimi. Když je kamera sleduje zepředu je nemožné zjistit zda existuje
krytí, pokud není podstatné.
• Položte následující otázky:
• Kde byl fotoaparát vůči lodím?
• Bylo stanoviště fotoaparátu pohyblivé? Jestliže ano, ve kterém
směru a jak rychle?
• Mění se úhel, když se lodě přibližují ke kritickému bodu? Rychlý
panoramatický pohyb způsobuje radikální změnu.
• Měla kamera neomezený výhled?
257
APPENDIX N
INTERNATIONAL JURIES
See rules 70.5 and 91(b). This appendix shall not be changed by sailing
instructions or national prescriptions.
N1
COMPOSITION, APPOINTMENT AND ORGANIZATION
N1.1 An international jury shall be composed of experienced sailors
with excellent knowledge of the racing rules and extensive protest
committee experience. It shall be independent of and have no
members from the race committee, and be appointed by the organizing
authority, subject to approval by the national authority if required (see rule
91(b)), or by the ISAF under rule 89.2(b).
N1.2 The jury shall consist of a chairman, a vice chairman if desired,
and other members for a total of at least five. A majority shall be
International Judges. The jury may appoint a secretary, who shall not be a
member of the jury.
N1.3 No more than two members (three, in Groups M, N and Q) shall be from the
same national authority.
N1.4 (a) The chairman of a jury may appoint one or more panels composed in compliance with rules N1.1, N1.2 and N1.3. This can be done even if the full jury is not composed in compliance with these rules.
(b) The chairman of a jury of fewer than ten members may appoint two
or three panels of at least three members each, of which the majority
shall be International Judges. Members of each panel shall be from at
least three different national authorities except in Groups M, N and Q,
where they shall be from at least two different national authorities. If
dissatisfied with a panel’s decision, a party is entitled to a hearing by a
panel composed in compliance with rules N1.1, N1.2 and N1.3, except
concerning the facts found, if requested within the time limit specified
in the sailing instructions.
N1.5 When a full jury, or a panel, has fewer than five members, because of
illness or emergency, and no qualified replacements are available, it
remains properly constituted if it consists of at least three members
and if at least two of them are International Judges. When there are
three or four members they shall be from at least three different
national authorities except in Groups M, N and Q, where they shall be from
at least two different national authorities.
258
DODATEK NMEZINÁRODNÍ JURY
Viz pravidlo 70.5 a 91(b). Tento dodatek nesmí být měněn plachetními
směrnicemi ani národními předpisy.
N1 Složení, jmenování a organizace
N1.1 Mezinárodní jury musí být složena ze zkušených jachtařů s vynikajícími
znalostmi závodních pravidel a s rozsáhlými zkušenostmi z protestní komise.
Musí být nezávislá, nesmí mít členy ze závodní komise a musí být jmenována
pořadatelem a schválena národním svazem, jestliže je to vyžadováno
(viz pravidlo 91(b)), nebo ISAF, podle pravidla 89.2(b).
N1.2 Jury musí mít předsedu, místopředsedu, jestliže je vyžadován, a další členy,
v celkovém počtu nejméně pět. Většina musí být mezinárodními soudci. Jury
může ustanovit sekretáře, který nesmí být členem jury.
N1.3 Nejvýše dva členové mohou být ze stejného svazu (tři ve skupinách M,
N a Q).
N1.4 (a)
Předseda jury může ustanovit jednu nebo více porot v souladu s pravidly N1.1, N1.2 a N1.3. Toto může být učiněno i když kompletní jury není sestavena v souladu s těmito pravidly.
(b) Předseda jury s méně než deseti členy může ustanovit dvě nebo
tři poroty, každá s nejméně třemi členy, z nichž většina musí být
mezinárodními soudci. Členové každé poroty musejí být nejméně
ze tří rozdílných národních svazů s výjimkou ve skupině M, N
a Q, kde musejí být alespoň ze dvou rozdílných národních svazů.
Jestliže je strana nespokojena s rozhodnutím poroty, je oprávněna
k projednávání před porotou složenou v souladu s pravidly N1.1, N1.2
a N1.3 s výjimkou týkající se zjištění skutečností, jestliže je žádost
dána v časovém limitu určeném v plachetních směrnicích.
N1.5 Když má kompletní jury nebo porota z důvodu nemoci nebo nouze méně
než pět členů a není-li k dispozici kvalifikovaná náhrada, zůstává správně
ustavena, jestliže se sestává nejméně ze tří členů a jestliže nejméně dva
členové jsou mezinárodními soudci. Když má tři nebo čtyři členy, musí být
nejméně ze tří rozdílných národních svazů s výjimkou ve skupině M, N a Q,
kde musí být nejméně ze dvou rozdílných národních svazů.
259
N1.6 When the national authority’s approval is required for the appoint­­ment of an
international jury (see rule 91(b)), notice of its approval shall be included in
the sailing instructions or be posted on the official notice board.
N1.7 If the jury or a panel acts while not properly constituted, its decisions may be
appealed.
N2
RESPONSIBILITIES
N2.1 An international jury is responsible for hearing and deciding all
protests, requests for redress and other matters arising under the rules of Part
5. When asked by the organizing authority or the race committee, it shall
advise and assist them on any matter directly affecting the fairness of the
competition.
N2.2 Unless the organizing authority directs otherwise, the jury shall
decide
(a) questions of eligibility, measurement or boat certificates; and
(b) whether to authorize the substitution of competitors, boats or
equipment when a rule requires such a decision.
N2.3 The jury shall also decide matters referred to it by the organizing
authority or the race committee.
N3
PROCEDURES
N3.1 Decisions of the jury, or of a panel, shall be made by a simple majority vote
of all members. When there is an equal division of votes cast, the chairman
of the meeting may cast an additional vote.
N3.2 When it is considered desirable that some members not participate in
discussing and deciding a protest or request for redress, and no qualified
replacements are available, the jury or panel remains properly constituted
if at least three members remain and at least two of them are International
Judges.
N3.3 Members shall not be regarded as interested parties (see rule 63.4) by reason
of their nationality.
N3.4 If a panel fails to agree on a decision it may adjourn, in which case the
chairman shall refer the matter to a properly constituted panel with as many
members as possible, which may be the full jury.
260
N1.6 Když je pro ustavení mezinárodní jury vyžadován souhlas národního
svazu (viz pravidlo 91(b)), upozornění na tento souhlas musí být obsaženo
v plachetních směrnicích nebo vyvěšeno na oficiální vývěsní tabuli.
N1.7 Jestliže jury nebo porota jedná zatímco není správně ustavena, může být na
její rozhodnutí podáno odvolání.
N2
Zodpovědnost
N2.1 Mezinárodní jury je zodpovědná za projednávání a rozhodování všech
protestů, žádostí o nápravu a dalších záležitostí vzniklých podle pravidel
části 5. Když je požádána pořadatelem nebo závodní komisí, musí jim poradit
a spolupracovat s nimi na jakékoliv záležitosti přímo ovlivňující spravedlivost
závodění.
N2.2 Pokud pořadatel nestanoví jinak, jury musí rozhodnout
(a) otázky způsobilosti, měření nebo lodních certifikátů; a
(b) zda autorizovat výměny závodníků, lodí nebo výstroje, pokud
pravidla takové rozhodnutí vyžadují.
N2.3 Jury musí také rozhodnout záležitosti postoupené jí pořadatelem nebo závodní
komisí.
N3
Procedury
N3.1 Rozhodnutí jury nebo poroty musí být přijato prostou většinou hlasů všech
členů. Při rovnosti hlasů může mít předseda hlas navíc.
N3.2 Když je vhodné, aby se někteří členové nezúčastnili diskuse a rozhodování
protestu nebo žádosti o nápravu a když není k dispozici kvalifikovaná
náhrada, jury nebo porota zůstává řádně ustavena, pokud sestává nejméně ze
tří členů a alespoň dva jsou mezinárodními soudci.
N3.3 Členové nesmějí být považování za zaujaté strany (viz pravidlo 63.4)
z důvodu jejich národnosti.
N3.4 Jestliže se porota nedokáže shodnout na rozhodnutí, může je odložit a v tomto
případě musí předseda svěřit tuto záležitost na správně ustanovenou porotu
s tolika členy kolik je možno, což může být i kompletní jury.
261
APPENDIX P
SPECIAL PROCEDURES FOR RULE 42
All or part of this appendix applies only if the sailing instructions so state.
P1
SIGNALLING A PENALTY
A member of the protest committee or its designated observer who sees a boat
breaking rule 42 may penalize her by, as soon as reasonably possible, making
a sound signal, pointing a yellow flag at her and hailing her sail number, even
if she is no longer racing. A boat so penalized shall not be penalized a second
time under rule 42 for the same incident.
P2 PENALTIES
P2.1 First Penalty
When a boat is first penalized under rule P1 her penalty shall be a Two-Turns
Penalty under rule 44.2. If she fails to take it she shall be disqualified without
a hearing.
P2.2 Second Penalty
When a boat is penalized a second time during the regatta, her penalty
shall be to promptly retire from the race. If she fails to take it she
shall be disqualified without a hearing and her score shall not be
excluded.
P2.3 Third and Subsequent Penalties
When a boat is penalized a third or subsequent time during the
regatta, she shall promptly retire from the race. If she does so her
penalty shall be disqualification without a hearing and her score shall
not be excluded. If she fails to do so her penalty shall be disqualification
without a hearing from all races in the regatta, with no score
excluded, and the protest committee shall consider calling a hearing under
rule 69.1(a).
P3
POSTPONEMENT, GENERAL RECALL OR ABANDONMENT
If a boat has been penalized under rule P1 and the race committee signals a
postponement, general recall or abandonment, the penalty is cancelled, but
it is still counted to determine the number of times she has been penalized
during the regatta.
262
DODATEK P Speciální postupy pro pravidlO 42
Tento dodatek nebo jeho část platí jen pokud to stanoví plachetní směrnice.
P1 Signalizace trestu
Když člen protestní komise nebo jí určený pozorovatel vidí, jak loď porušila
pravidlo 42, může ji potrestat, jak je to nejdříve možné, tím že dá zvukový
signál, ukáže na ni žlutou vlajkou a zvolá číslo její plachty a to i když ta již
nezávodí.
Takto potrestaná loď nesmí být podle pravidla 42 za stejný incident potrestána
podruhé.
P2 Tresty
P2.1 První trest
Když je loď poprvé potrestána podle pravidla P1, musí být jejím trestem
Dvouotáčkový trest podle pravidla 44.2. Jestliže tento trest nepřijme, musí
být diskvalifikována bez projednání.
P2.2 Druhý trest
Když je loď během závodu potrestána podruhé, musí být jejím trestem okamžité
vzdání rozjížďky. Jestliže tento trest nepřijme, musí být diskvalifikována bez
projednání a toto bodování nesmí být vyškrtnuto.
P2.3 Třetí trest a následující tresty
Když je loď během závodu potrestána potřetí nebo následně, musí okamžitě
vzdát rozjížďku. Jestliže tak učiní jejím trestem musí být diskvalifikace bez
projednání a toto bodování nesmí být vyškrtnuto. Jestliže tak neučiní, musí
být jejím trestem diskvalifikace bez projednání ze všech rozjížděk závodu
bez možnosti vyškrtnutí a protestní komise musí zvážit zahájení projednávání
podle pravidla 69.1(a).
P3
Odložení, všeobecné odvolání nebo přerušení
Jestliže byla loď potrestána podle pravidla P1 a závodní komise signalizovala
odložení, všeobecné odvolání nebo přerušení, trest je zrušen, ale je započítán
pro určení, kolikrát již byla loď potrestána během závodu.
263
P4
REDRESS LIMITATION
A boat shall not be given redress for an action by a member of the protest
committee or its designated observer under rule P1 unless the action was
improper due to a failure to take into account a race committee signal or a
class rule.
P5
FLAGS O AND R
(a) If the class rules permit pumping, rocking and ooching when the
wind speed exceeds a specified limit, the race committee may signal
that those actions are permitted, as specified in the class rules, by
displaying flag O before or with the warning signal. The flag shall be
removed at the starting signal.
(b) If the wind speed exceeds the specified limit after the starting signal,
the race committee may display flag O with repetitive sounds at a
mark to signal to a boat that the actions are permitted, as specified in
the class rules, after she has passed the mark.
(c) If the wind speed becomes less than the specified limit after flag O
was displayed, the race committee may display flag R with repetitive
sounds at a mark to signal to a boat that rule 42, as changed by the
class rules, applies after she has passed the mark.
264
P4
Omezení přiznání NÁpRAVY
Lodi nesmí být přiznána náprava za činnost člena protestní komise nebo
určeného pozorovatele dle pravidla P1, avšak toto neplatí pokud by tato
činnost byla chybná z důvodu zanedbání signálu závodní komise nebo
třídového pravidla.
P5
VLAJKY „O“ a „R“
(a) Jestliže třídová pravidla povolují pumpování, kývání a strkání
při překročení dané síly větru, může závodní komise signalizovat
povolení těchto činností specifikovaných v třídových pravidlech, a to
vyvěšením vlajky O před nebo s vyzývacím znamením. Vlajka musí
být spuštěna při startovním znamení.
(b) Jestliže síla větru překročí daný limit po startovním znamení, může
závodní komise vyvěsit vlajku O spolu s opakovaným zvukovým
signálem u značky, aby tak oznámila lodi, že poté co mine značku
jsou tyto činnosti specifikované v třídových pravidlech povoleny.
(c) Jestliže síla větru klesne pod daný limit poté co byla vyvěšena vlajka
O, může závodní komise vyvěsit vlajku R spolu s opakovaným
zvukových signálem u značky, aby tak oznámila lodi, že poté co mine
značku platí pravidlo 42, které bylo změno třídovými pravidly.
265
266
P ij
celá í záv. komise:
íslo ........ Datum a as ............................... Podpis ..................................
_________________________________________________________________________
PROTESTNÍ FORMULÁ – také pro žádost o nápravu a znovuprojednávání
Vypl te a zaškrtn te jak je p íslušné
1. ZÁVOD ............................................ Po adatel ...................... Datum ................ Rozjíž ka . ......
2. DRUH PROJEDNÁVÁNÍ
Protest lod proti lodi
Žádost o nápravu lodi nebo závodní komise
Protest závodní komise proti lodi
Úvaha protestní komise o náprav
Žádost lod nebo závodní komise o znovuotev ení projednávání
Protest protestní komise proti lodi
Úvaha protestní komise o znovuotev ení
3. LO
PROTESTUJÍCÍ NEBO ŽÁDAJÍCÍ NÁPRAVU NEBO ZNOVUOTEV ENÍ
T ída ........................ Skupina .................... Plachta . ............................ Jméno lodi ..............................
Zastoupená ............................................... Tel., e-mail ........................................
4. LO (E) PROTESTOVANÉ NEBO BRANÉ V ÚVAHU PRO NÁPRAVU
T ída ........................ Skupina ..................... Plachta . ............................. Jméno lodi .............................
5. UDÁLOST
as a místo události......... ..........................................................................................................................
Údajn porušená pravidla ................................... Sv dkové ....................................................................
6. INFORMOVÁNÍ PROTESTOVANÉHO Jak jste informoval protestovaného o Vašem úmyslu protestovat?
Zvoláním
Kdy? ............................. Užité slovo(a) ..............................
Ukázáním ervené vlajky
Kdy? .....................................................................................
Jeho informováním jinou cestou
Uve te detaily.......................................................................
7. POPIS UDÁLOSTI (užijte další list, je-li to nezbytné)
Diagram: jeden tverec = délka trupu; ukažte pozici lodí, sm ry v tru a proudu, zna ky.
267
penalized as follows
268
TATO STRANA JE PRO PROTESTNÍ KOMISI
íslo ............ Projednáváno spolu s ísly ...............
Vypl te a zaškrtn te jak je vhodné
Zp tvzetí vyžádáno
Podpis ........................................................
Zp tvzetí povoleno
T ída ............................. Skupina ...................... Rozjíž ka .......... Protestní asový limit ....................
Protest nebo žádost o nápravu nebo znovuprojednávání, obdržena v asovém limitu
asový limit prodloužen
Protestující nebo strana žádající nápravu nebo znovuprojednávání, zastoupená ................................................
Další strana, nebo lo
uvažována pro nápravu, zastoupená .....................................................................
Jména sv dk ..................................................................................................................................................
Tlumo níci ........................................................................................................................................................
Poznámky
Není námitka o zaujaté stran
.............................................
Písemný protest nebo žádost identifikují událost
.............................................
‘Protest’ volán p i první rozumné p íležitosti
.............................................
Bez volání, protestovaný informován p i první rozumné p íležitosti
.............................................
ervená vlajka z eteln ukázána p i první rozumné p íležitosti
.............................................
Protest nebo žádost je platná, jednání bude pokra ovat
Protest nebo žádost je neplatná, jednání je zastaveno
ZJIŠT NÉ SKUTE NOSTI:.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Nákres lodi .......................... je schválen komisí
Nákres komise je p iložen
ZÁV RY A PRAVIDLA, KTERÁ JSOU UPLATN NA ...................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ROZHODNUTÍ
Protest: zamítnut
Lo ( ) ...................... je (jsou) diskvalifikována (y) z rozjíž ky (d k) ..........
potrestána(y) následovn
Náprava:
není dána
dána následovn
: .....................................................................................
Žádost o znovuotev ení projednávání: zamítnuta
P edseda protestní komise a další
: ......................................................................
schválena
lenové ................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Podpis p edsedy ............................................................... Datum a as .....................................................
269
DEFINITIONS
A term used as stated below is shown in italic type or, in preambles, in bold italic
type.
Abandon
A race that a race committee or protest committee abandons is void but may be
resailed.
Clear Astern and Clear Ahead; Overlap
One boat is clear astern of another when her hull and equipment in normal position are
behind a line abeam from the aftermost point of the other boat’s hull and equipment
in normal position. The other boat is clear ahead. They overlap when neither is clear
astern. However, they also overlap when a boat between them overlaps both.
These terms always apply to boats on the same tack. They do not apply to boats
on opposite tacks unless rule 18 applies or both boats are sailing more than ninety
degrees from the true wind.
Fetching
A boat is fetching a mark when she is in a position to pass to windward of it and leave
it on the required side without changing tack.
Finish A boat finishes when any part of her hull, or crew or equipment in nor­­mal
position, crosses the finishing line in the direction of the course from the last mark,
either for the first time or after taking a penalty under rule 44.2 or, after correcting an
error made at the finishing line, under rule 28.1.
Interested Party
A person who may gain or lose as a result of a protest com­mittee’s decision, or who
has a close personal interest in the decision.
Keep Clear
One boat keeps clear of another if the other can sail her course with no need to take
avoiding action and, when the boats are overlapped on the same tack, if the leeward
boat can change course in both directions without immediately making contact with
the windward boat.
270
DEFINICE
Výraz použitý tak, jak je uvedeno níže, je psán kurzívou nebo v preambulích tučnou
kurzívou.
Přerušit
Rozjížďka, kterou závodní nebo protestní komise přeruší, je neplatná, ale může být
znovu plachtěna.
Zcela vzadu a Zcela vpředu; Krytí
Loď je zcela vzadu od druhé, když její trup a výstroj v normální poloze jsou za
přímkou vedenou kolmo k ose lodi v nejzazším bodě trupu a výstroje v normální
pozici druhé lodě. Druhá loď je zcela vpředu. Jsou v krytí, když žádná není zcela
vzadu. Nicméně jsou také v krytí, když loď mezi nimi je v krytí s oběma. Tyto
termíny platí vždy pro lodě na stejném větru. Neplatí pro lodě na opačném větru
s výjimkou, když platí pravidlo 18 nebo když obě lodě plachtí více než devadesát
stupňů od skutečného větru.
Dosáhnout bez obratu
Loď dosahuje značky bez obratu , když je v pozici, kdy ji může obeplout v návětří
požadovanou stranou bez změny větru.
Dokončit
Loď dokončí, když jakákoliv část jejího trupu, posádky nebo výstroje v normální
poloze protne cílovou čáru ve směru dráhy od poslední značky buďto poprvé nebo
poté, co přijala trest podle pravidla 44.2, nebo poté, co podle pravidla 28.1 napravila
chybu, které se dopustila na cílové čáře.
Zaujatá strana
Osoba, která může získat nebo ztratit výsledkem rozhodnutí protestní komise nebo
která má úzký osobní zájem na rozhodnutí.
Vyhýbat
Loď vyhýbá druhé, jestliže ta může plachtit svým směrem, aniž by musela provést
činnost nutnou k vyhnutí, a když jsou lodě v krytí na stejném větru, jestliže
závětrná loď může změnit směr na obě strany, aniž by bezprostředně došlo k dotyku
s návětrnou lodí.
271
Leeward and Windward
A boat’s leeward side is the side that is or, when she is head to wind, was away from
the wind. However, when sailing by the lee or directly downwind, her leeward side
is the side on which her mainsail lies. The other side is her windward side. When
two boats on the same tack overlap, the one on the leeward side of the other is the
leeward boat. The other is the windward boat.
Mark
An object the sailing instructions require a boat to leave on a specified side, and a race
committee boat surrounded by navigable water from which the starting or finishing
line extends. An anchor line or an object attached temporarily or accidentally to a
mark is not part of it.
Mark-Room
Room for a boat to sail to the mark, and then room to sail her proper course while
at the mark. However, mark-room does not include room to tack unless the boat is
overlapped to windward and on the inside of the boat required to give mark-room.
Obstruction
An object that a boat could not pass without changing course substantially, if she
were sailing directly towards it and one of her hull lengths from it. An object that
can be safely passed on only one side and an area so designated by the sailing
instructions are also obstructions. However, a boat racing is not an obstruction to
other boats unless they are required to keep clear of her, give her room or mark-room
or, if rule 22 applies, avoid her. A vessel under way, including a boat racing, is never
a continuing obstruction.
Overlap See Clear Astern and Clear Ahead; Overlap.
Party
A party to a hearing: a protestor; a protestee; a boat requesting redress; a boat or a
competitor that may be penalized under rule 69.1; a race committee or an organizing
authority in a hearing under rule 62.1(a).
Postpone
A postponed race is delayed before its scheduled start but may be started or
abandoned later.
272
Závětrná a Návětrná
Závětrná strana lodě je ta strana, která je nebo, když je přídí proti větru, která byla
odvrácená od větru. Nicméně, když loď plachtí tak, že vítr přichází přes zadní lem
plachty (by the lee) nebo přímo po větru, je její závětrná strana ta, na které leží její
hlavní plachta. Druhá strana je strana návětrná. Když jsou dvě lodě na stejném větru
v krytí, ta která je na závětrné straně druhé, je loď závětrná. Druhá je loď návětrná.
Značka
Objekt, který loď musí podle plachetních směrnic minout určenou stranou, a plavidlo
závodní komise obklopené splavnou vodou, ze kterého začíná konec startovní nebo
cílové čáry. Kotevní lano nebo předmět připojený dočasně nebo náhodně ke značce
není její součástí.
Místo u značky
Místo pro loď pro připlutí ke značce a potom, když je u značky, místo pro plutí
správným směrem. Nicméně místo u značky nezahrnuje místo k obratu, pokud ovšem
loď není v krytí v návětří a na vnitřní pozici od lodě, po které je požadováno místo
u značky poskytnout.
Překážka
Objekt, který by loď nemohla minout bez podstatné změny směru, kdyby plachtila
přímo k němu a byla jednu délku trupu od něj. Objekt, který může být bezpečně
minut pouze jednou stranou, a prostor určený plachetními směrnicemi jsou také
překážky. Avšak loď, která závodí, není překážkou jiným lodím, pokud od nich
není vyžadováno se jí vyhýbat, dávat jí místo nebo místo u značky nebo, jestliže
platí pravidlo 22, vyhnout se jí. Plovoucí plavidlo, včetně závodící lodě, nikdy není
souvislou překážkou.
Krytí viz Zcela vzadu a Zcela vpředu; Krytí
Strana
Strana projednávání: protestující; protestovaný; loď žádající o nápravu; loď nebo
závodník, kteří mohou být potrestáni podle pravidla 69.1; závodní komise nebo
pořadatel při projednávání podle pravidla 62.1(a).
Odložit
Odložená rozjížďka je pozdržena před svým plánovaným startem, ale může být
startována nebo přerušena později.
273
Proper Course
A course a boat would sail to finish as soon as possible in the absence of the other
boats referred to in the rule using the term. A boat has no proper course before her
starting signal.
Protest
An allegation made under rule 61.2 by a boat, a race committee or a protest committee
that a boat has broken a rule.
Racing
A boat is racing from her preparatory signal until she finishes and clears the finishing
line and marks or retires, or until the race committee signals a general recall,
postponement or abandonment.
Room
The space a boat needs in the existing conditions while manoeuvring promptly in a
seamanlike way.
Rule
(a) The rules in this book, including the Definitions, Race Signals,
Introduction, preambles and the rules of relevant appendices, but not
titles;
(b) ISAF Regulation 19, Eligibility Code; Regulation 20, Advertising
Code; Regulation 21, Anti-Doping Code; and Regulation 22, Sailor
Classification Code;
(c) the prescriptions of the national authority, unless they are changed
by the sailing instructions in compliance with the national authority’s
prescription, if any, to rule 88;
(d) the class rules (for a boat racing under a handicap or rating system, the
rules of that system are ‘class rules’);
(e) the notice of race;
(f) the sailing instructions; and
(g) any other documents that govern the event.
Start
A boat starts when, having been entirely on the pre-start side of the starting line at
or after her starting signal, and having complied with rule 30.1 if it applies, any part
of her hull, crew or equipment crosses the starting line in the direction of the first
mark.
274
Správný směr
Směr, kterým by loď plachtila, aby dokončila co možná nejdříve v nepřítomnosti
ostatních lodí, na které se termín tohoto pravidla vztahuje. Loď nemá správný směr
před svým startovním znamením.
Protest
Obvinění podané podle pravidla 61.2 lodí, závodní komisí nebo protestní komisí, že
loď porušila pravidlo.
Závodit
Loď závodí od svého přípravného znamení, dokud nedokončí a neopustí cílovou
čáru a značky nebo nevzdá nebo dokud závodní komise nesignalizuje všeobecné
odvolání, odložení nebo přerušení.
Místo
Místo je prostor, který loď v daných podmínkách potřebuje, když manévruje bez
prodlení a s jachtařskou dovedností.
Pravidlo
(a) Pravidla v této knize, včetně definic, znamení závodu, úvodu,
preambulí a pravidel příslušných dodatků, ale ne nadpisy;
(b) ISAF směrnice 19 - Kodex způsobilosti, 20 - Reklamní kodex, 21
- Antidopingový kodex a 22 - Klasifikační kodex závodníka;
(c) předpisy národního svazu, pokud nejsou změněny plachetními
směrnicemi v souladu s předpisy národního svazu, jestliže nějaké
jsou, podle pravidla 88;
(d) pravidla tříd (pro lodě závodící podle handicapového nebo
přepočtového systému, jsou pravidla tohoto systému „pravidly tříd“);
(e) vypsání závodu;
(f) plachetní směrnice; a
(g) jakékoliv další dokumenty, které řídí závod.
Odstartovat
Loď odstartuje, když jakákoliv část jejího trupu nebo výstroje protne startovní čáru
ve směru na první značku poté, co byla zcela na předstartovní straně startovní čáry
při nebo po svém startovním znamení, a poté, co vyhověla pravidlu 30.1, jestliže
bylo uplatněno.
275
Tack, Starboard or Port
A boat is on the tack, starboard or port, corre­sponding to her windward side.
Zone
The area around a mark within a distance of three hull lengths of the boat nearer to
it. A boat is in the zone when any part of her hull is in the zone.
Windward See Leeward and Windward.
276
Na větru, zprava nebo zleva
Loď je na větru, zprava nebo zleva, podle její návětrné strany.
Zóna
Oblast okolo značky do vzdálenosti tří délek trupu lodi, která je k ní nejblíže. Loď je
v zóně, když jakákoliv část jejího trupu je v zóně.
Návětrná viz Závětrná a Návětrná
277
278

Podobné dokumenty