H07 RN-F

Transkript

H07 RN-F
2016_KA7.QXP_Kabely 07 pedef.qxd 22.03.16 15:30 Stránka 7
H07 RN-F
Kabel s pryÏov˘m plá‰tûm, harmonizovan˘
H07 RN-F
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro holé nebo cínované dle normy DIN VDE
0295 a IEC 60228 tfi. 5 a HD 383
- PryÏová izolace jádra
- Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293-308, HD186
1-Ïilov˘: ãerná
2-Ïilov˘: modrá/hnûdá
3-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá
4-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/hnûdá/ãerná/‰edá
5-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá/ãerná/‰edá
Od 7 Ïil v˘‰e zeleno-Ïlutá a ãerné Ïíly s bíl˘mi ãísly
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Plá‰È z chloroprenové pryÏe
- Samozhá‰iv˘ a odoln˘ ‰ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást
265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- PryÏí izolovan˘ kabel H07 RN-F dle DIN VDE 0282 ãást 4 HD 22.4
S3 IEC 60245-4
- Provozní teplota
od -30 °C do +60 °C
- Dovolená provozní teplota na jádfie +60 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
450/750 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
2500 V
- Trvalé zatíÏení v tahu
max. 15 N/mm2
- Minimální polomûr ohybu
pro pevné uloÏení
4 prÛmûr kabelu
pfii pohybu
7,5 prÛmûr kabelu
PouÏití
Ohebn˘ kabel z chloroprenové pryÏe pro stfiednû tûÏké mechanické zatíÏení v suchém, vlhkém a mokrém prostfiedí. Tyto kabely jsou
pouÏívány ve v˘robních závodech, k pfiipojení spotfiebiãÛ (boilery, ohfiívaãe, ruãní lampy), elektrického náfiadí (vrtaãky, cirkulární pily),
mobilních motorÛ, strojÛ na staveni‰tích a v zemûdûlství. Jsou vhodné pro pevnou i pohyblivou aplikaci v provizorních instalacích, pro
pfiímé uloÏení na komponenty a mechanické ãásti strojÛ, v˘tahÛ atd. Mohou b˘t pouÏity jak v chránûné pevné instalaci v trubkách
nebo v pfiístrojích, tak i jako pfiívody pro motory s jmenovit˘m stfiídav˘m napûtím do 1000 V. Odoln˘ proti ozonu a povûtrnostním
vlivÛm.
Poznámka
CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC.
Odpovídá RoHS.
Poãet Ïil
Objednací ãíslo prÛfiez jádra
[mm2]
Poãet Ïil
Objednací ãíslo prÛfiez jádra
[mm2]
14,4
24,0
38,0
58,0
96,0
154,0
240,0
336,0
480,0
672,0
912,0
1152,0
1440,0
1776,0
2304,0
2880,0
3840,0
55
85
105
140
210
290
410
560
740
1050
1300
1560
2000
2300
3100
3490
4600
0737027
0737028
0737029
0737030
0737031
0737032
0737033
0737034
0737035
0737036
0737037
0737038
0737039
0737040
0737041
0737042
0737043
3G1
3 G 1,5
3 G 2,5
3G4
3G6
3 G 10
3 G 16
3 G 25
3 G 35
3 G 50
3 G 70
3 G 95
3 G 120
3 G 150
3 G 185
3 G 240
3 G 300
8,3
9,2
10,9
12,7
14,1
19,1
21,8
26,1
29,3
34,1
38,4
43,3
47,4
52,0
57,0
65,0
72,0
-
10,7
11,9
14,0
16,2
18,0
24,2
27,6
33,0
37,1
42,9
48,3
54,0
60,0
66,0
72,0
82,0
90,0
29,0
43,0
72,0
115,0
173,0
288,0
461,0
720,0
1008,0
1440,0
2016,0
2736,0
3456,0
4320,0
5328,0
6192,0
8640,0
120
150
220
305
495
880
1260
1450
1900
2580
3430
4450
5180
6500
7860
10220
12620
19,0
29,0
48,0
77,0
115,0
192,0
307,0
480,0
99
130
190
240
330
590
810
1160
0737044
0737045
0737046
0737047
0737048
0737049
0737050
0737051
0737052
4G1
4 G 1,5
4 G 2,5
4G4
4G6
4 G 10
4 G 16
4 G 25
4 G 35
9,2
10,2
12,1
14,0
15,7
20,9
23,8
28,9
32.5
-
11,9
13,1
15,5
17,9
20,0
26,5
30,1
36,6
41,1
38,0
58,0
96,0
154,0
230,0
384,0
614,0
960,0
1344,0
129
190
280
390
520
950
1400
1950
2700
1 1,5
1 2,5
14
16
1 10
1 16
1 25
1 35
1 50
1 70
1 95
1 120
1 150
1 185
1 240
1 300
1 400
5,7
6,3
7,2
7,9
9,5
10,8
12,7
14,3
16,5
18,6
20,8
22,8
25,2
27,6
30,6
33,5
37,4
-
7,1
7,9
9,0
9,8
11,9
13,4
15,8
17,9
20,6
23,3
26,0
28,6
31,4
34,4
38,3
41,9
46,8
0737019
0737020
0737021
0737022
0737023
0737024
0737025
0737026
21
2 1,5
2 2,5
24
26
2 10
2 16
2 25
7,7
8,5
10,2
11,8
13,1
17,7
20,2
24,3
-
10,0
11,0
13,1
15,1
16,8
22,6
25,7
30,7
-
www.dda.cz
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Obsah Cu
[kg/km]
0737001
0737002
0737003
0737004
0737005
0737006
0737007
0737008
0737009
0737010
0737011
0737012
0737013
0737014
0737015
0737016
0737017
07-7
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
2016_KA7.QXP_Kabely 07 pedef.qxd 22.03.16 15:30 Stránka 8
H07 RN-F
Kabel s pryÏov˘m plá‰tûm, harmonizovan˘
Poãet Ïil
Objednací ãíslo prÛfiez jádra
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
0737053
0737054
0737055
0737056
0737057
0737058
0737059
4 G 50
4 G 70
4 G 95
4 G 120
4 G 150
4 G 185
4 G 240
37,7
42,7
48,4
53,0
58,0
64,0
72,0
-
47,5
54,0
61,0
66,0
73,0
80,0
91,0
1920,0
2688,0
3648,0
4608,0
5760,0
7104,0
9216,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
3600
4900
6200
7800
9730
12080
13130
0737061
0737062
0737063
0737064
0737065
0737066
5 G 1,5
5 G 2,5
5G4
5G6
5 C 10
5 C 16
11,2
13,3
15,6
17,5
22,9
26,4
-
14,4
17,0
19,9
22,2
29,1
33,5
72,0
120,0
192,0
288,0
480,0
768,0
230
340
470
640
1150
1700
Poãet Ïil
Objednací ãíslo prÛfiez jádra
[mm2]
0737067
0737068
0737091
0737091
5 G 25
5 G 35
5 G 50
5 G 70
32,0
36,0
43,0
52,0
-
40,4
44,0
51,0
59,0
1200,0
1680,0
2400,0
3360,0
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
2400
2640
3700
5270
7 G 1,5
7 G 2,5
12 G 1,5
12 G 2,5
19 G 1,5
19 G 2,5
27 G 1,5
27 G 2,5
14,0
16,5
18,0
21,5
21,5
25,0
25,5
30,5
-
17,5
20,0
22,0
25,5
25,5
29,5
31,5
37,0
101,0
168,0
173,0
288,0
274,0
456,0
389,0
640,0
365
498
515
715
790
1095
1096
1519
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
(H)07RN-F
0737092
0737079
0737093
0737094
0737095
0737096
0737097
0737098
Jiné velikosti a prÛfiezy jsou k dispozici na vyÏádání.
H05 RN-F, H05 RR-F
Kabel s pryÏov˘m plá‰tûm, harmonizovan˘
07
Konstrukce
Technická data
- Lanûné mûdûné jádro holé nebo cínované dle normy DIN VDE
0295 a IEC 60228 tfi. 5 a HD 383
- PryÏová izolace jádra EPR
- Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293-308, HD186
1-Ïilov˘: ãerná
2-Ïilov˘: modrá/hnûdá
3-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá
4-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/hnûdá/ãerná/‰edá
5-Ïilov˘: zeleno-Ïlutá/modrá/hnûdá/ãerná/‰edá
- Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- H05 RN-F ãern˘ plá‰È z chloroprenové pryÏe dle DIN VDE 0282
ãást 1
- H05 RR-F ãern˘ plá‰È z pryÏové izolace EPR dle DIN VDE 0282
ãást 1
- Samozhá‰iv˘ a odoln˘ ‰ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást
265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
- PryÏí izolovan˘ kabel dle DIN VDE 0282 ãást 4, HD 22.4 S3, IEC
60245-4
- Provozní teplota
od -30 °C do +60 °C
- Dovolená provozní teplota na jádfie +60 °C
- Jmenovité napûtí Uo/U
300/500 V
- Max. povolené provozní napûtí
stfiídavé Uo/U
330/550 V
stejnosmûrné Uo/U
495/825 V
- Stfiídavé zku‰ební napûtí
2000 V
- Minimální polomûr ohybu
7,5 prÛmûr kabelu
Poãet Ïil
Objednací ãíslo prÛfiez jádra
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
H05 RN-F
Poãet Ïil
Objednací ãíslo prÛfiez jádra
[mm2]
Vnûj‰í ∅
cca [mm]
Obsah Cu
[kg/km]
Hmotnost
kabelu
[kg/km]
5,7 - 7,4
6,1 - 8,0
7,6 - 9,8
9,0 - 11,6
14,4
19,0
29,0
48,0
61
72
110
150
H05 RR-F
0736001
0736002
2 0,75
21
5,7 - 7,4
6,1 - 8,0
14,4
19,0
78
94
0736003
0736004
0736005
3 G 0,75
3G1
3 G 1,5
6,2 - 8,1
6,5 - 8,5
8,6 - 11,0
21,6
29,0
43,0
94
114
157
0736008
4 G 0,75
6,8 - 8,8
29,0
90
0736006
5 G 1,5
10,5 - 13,5
72,0
228
0735001
0735002
0735003
0735004
2 0,75
2 1
2 1,5
2 2,5
0735005
0735006
0735007
0735008
0735015
3
3
3
3
3
G
G
G
G
G
0,75
1
1,5
2,5
4
6,2 - 8,1
6,5 - 8,5
8,0 - 10,4
9,6 - 12,4
11,3 - 14,5
21,6
29,0
43,0
72,0
115,0
74
85
125
180
230
0735009
0735010
0735011
0735012
0735016
4
4
4
4
4
G
G
G
G
G
0,75
1
1,5
2,5
4
6,8 - 8,8
7,1 - 9,3
9,0 - 11,6
10,7 - 13,8
12,7 - 16,2
29,0
38,0
58,0
96,0
154,0
80
100
160
240
308
0735017
0735013
0735014
5G1
5 G 1,5
5 G 2,5
8,0 - 10,3
9,8 - 12,7
11,9 - 15,3
47,5
72,0
120,0
95
195
290
www.dda.cz
07-8

Podobné dokumenty

NYY-J/-O

NYY-J/-O - Provozní teplota pfii pokládce od -5 °C do +70 °C po pokládce max. +70 °C - Jmenovité napûtí Uo/U 0,6/1 kV - Stfiídavé zku‰ební napûtí 4 000 V - Minimální polomûr ohybu jednoÏilov˘ inf. 15 prÛmû...

Více

Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Kabely 02 pedef opraveno.qxd prÛmûr. T˘ká se to pfiedev‰ím oblastí jako jsou nástrojafiství, strojírenství, oblasti elektroniky, poãítaãÛ i mûfiicí a ovládací techniky. Poznámka *EMC = Elektromagnetická kompatibilita. Pro opti...

Více

Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Kabely 01 pedef opraveno.qxd oceláfiském prÛmyslu ve v‰ech kritick˘ch oblastech. Díky vysoké odolnosti proti opotfiebení a dobré pohybové schopnosti je ideální pro pouÏití ve vleãn˘ch fietûzech. Je vhodn˘ téÏ pro venkovní uloÏ...

Více

Kabely 02 pedef opraveno.qxd

Kabely 02 pedef opraveno.qxd - Radiaãní odolnost aÏ do 80  106 cJ/kg (aÏ do 80 Mrad)

Více

Technický list

Technický list stranou, schodišťových a soklových profilů, linoleových krytin, korku a textilních krytin na předem připravený podklad. Není vhodné k lepení měkčeného PVC, PE, PP a polystyrenu. Určeno pro profesio...

Více

XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY)

XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY) Typ kabelu XLPE21/5 XLPE31/5 XLPE41/5 XLPE51/5 XLPE71/5 XLPE81/5 XLPE101/5 XLPE121/5 XLPE191/5 XLPE271/5 XLPE371/5 XLPE481/5 XLPE22/5 XLPE32/5 XLPE42/5 XLPE52/5 XLPE72/5 XLPE102/5...

Více

Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Kabely 01 pedef opraveno.qxd Poãet Ïil ҂ prÛfiez Ïíly [mm2]

Více

H05RR-F/H05RN-F, H07RN-F

H05RR-F/H05RN-F, H07RN-F zatížení v suchém, vlhkém a mokrém prostředí. Tyto kabely jsou používány ve výrobních provozech, k připojení spotřebičů např. pro boilery, ohřívače, ruční lampy, elektrické nářadí, mobilní motory, ...

Více

Návod na instalaci, montáÏ a obsluhu Plynov˘ závûsn˘ kotel s

Návod na instalaci, montáÏ a obsluhu Plynov˘ závûsn˘ kotel s CO2 pfii jmenovitém zatíÏení Teplota spalin pfii nejniωím zatíÏení Hmotnost proudu spalin pfii nejniωím v˘konu CO2 pfii nejniωím v˘konu Tfiída NOx V‰eobecné Jmenovit˘ obsah TUV Hmotnost, bez oba...

Více

fischer ocelová talífiová hmoĎdinka DHM fischer

fischer ocelová talífiová hmoĎdinka DHM fischer Talífiová hmoÏdinka pro izolace z nerezavûjící oceli A1 (DIN 4102) s hlavou o prÛmûru 35mm pro pfiipevnûní tuh˘ch izolaãních desek. Pro pfiipevnûní rohoÏí se navlékne nekrezov˘ talífi o prÛmûru 80m...

Více