SICOR Manual pouziti a udrzby CZ

Transkript

SICOR Manual pouziti a udrzby CZ
MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY
MR14
SICOR S.p.a.
Head Office and production center
Via Capáni 15 (Zona industriale) 380 66 Rovereto (TN) Italy
Tel: +39 0464 484111
www.sicor-spa.it [email protected]
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
1/30
OBSAH
1, Úvod.................................................................................................................................................3
2, Popis stroje / identifikace.................................................................................................................4
3, ZÁRUKA .........................................................................................................................................5
4, Hlavní pokyny..................................................................................................................................6
5, Bezpečnostní pokyny .......................................................................................................................7
6, Bezpečnost .......................................................................................................................................8
7, Technický popis .............................................................................................................................11
8, Doprava..........................................................................................................................................12
9, Pokyny k instalaci ..........................................................................................................................15
10, Mazání stroje MR14.....................................................................................................................16
10.1. Výměna oleje ........................................................................................................................16
10.2. Kontrola hladiny oleje...........................................................................................................17
11, Elektrické zapojení.......................................................................................................................18
12, Zapnutí stroje do provozu ............................................................................................................23
13. Údržba..........................................................................................................................................25
13.1. Nastavení / seřízení brzdy .....................................................................................................26
13.2. Seřízení brzd .........................................................................................................................26
13.2.1. Seřízení chodu....................................................................................................................26
13.2.2 Kontrola seřízení .................................................................................................................26
13.2.3 Seřízení točivého momentu brzdy.......................................................................................27
13.3 KONTROLA PROVOZU ..............................................................................................................27
13.4 Závazné kroky údržby............................................................................................................28
14. Nouzové ruční vyproštění / operace.............................................................................................29
14.1. Varování................................................................................................................................29
14.2. Instrukce pro nouzové vyproštění / operace .........................................................................30
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
2/30
1, Úvod
Vážení zákazníci,
Zdvihací zařízení SICOR jsou navrženy a sestaveny v souladu s evropskou směrnicí pro konstrukci
strojů 2006/42/CE, EN12100-1, EN12100-2, EN81-1 a respektují platné normy.
Proto nepředstavují osobní nebezpečí pro ty, kdo je instalují a udržují, pokud se používají podle
instrukcí v tomto manuálu a pokud bezpečnostní zařízení jsou pravidelně udržována a je na nich
prováděn servis.
Tento návod dokládá, že stroj a veškerá zařízení na stroji jsou plně funkční, a že tento Manuál se
dodává společně s dodávkou a že osobní instalace vyžaduje, abyste věnovali plnou pozornost
tomuto Manuálu.
Společnost SICOR odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené změnami a zásahy do
provozu zařízení, které se neshodují s obsahem tohoto Manuálu, s jeho údaji a údaji jiných
dokumentů.
Společnost SICOR Vám gratuluje, že jste si vybrali tento produkt a je si jista že se budete moci
spolehnout na jeho nejlepší výkon.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
3/30
2, Popis stroje / identifikace
Pro komunikaci se společností SICOR nebo jejím Servisním centrem, vždy prosím uvádějte sériové
čísla stroje, motoru, brzdového magnetu.
Tato číslo, stejně jako další identifikační data stroje, můžete nalézt na datové destičce stroje, na
elektromagnetu a na motoru, jak je ukázáno na následujícím obrázku.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
4/30
3, ZÁRUKA
3.1
Záruka je, kromě ostatních smluvních dohod, předepsána následujícími doložkami:
3.1a
Záruka produktů SICOR se týká období dvou let od data zřejmého na dokumentu přepravy /
dodací list. Během tohoto období bude společnost SICOR zdarma vyměňovat jakékoliv
komponenty, které budou uznány jako chybné.
Za chybu se považuje jen ta která je uznána společností SICOR.
Aby došlo k výměně nebo opravě těchto částí pod zárukou, musí být poslány společnosti
SICOR k analýze (s uhrazenou dopravou).
Zákazník musí poslat společnosti žádost o technickou asistenci písemně. Náklady spojené s
dopravou a zaopatřením během cesty zůstávají na zákazníkovi.
3.1b
3.1c
3.1d
3.2
Záruka vyprší automaticky, pokud nastane nějaká z těchto situací:
3.2.1 S částí pro kterou je oprava vyžadována bylo manipulováno
3.2.2 Pokud nebyla odsouhlasena písemně společností SICOR
3.2.3 Použití stroje neodpovídá účelu, pro který byl vyroben nebo popisu v technické příručce –
„Manuál použití a držby“
3.2.4 Chybí identifikační štítky stroje, nebo stroj nemůže být identifikován
3.3
Záruka nepokrývá části podléhající běžnému opotřebením: obložení brzd, ložiska,
elektrické vinutí
3.4
Záruka nezahrnuje náhrady škody nákladů dopravy nebo prostoje stroje.
3.5
Postup při záruce:
3.5.1
Veškeré nároky na záruku musí být komunikovány se společností SICOR během 8 dnů
zjištění chyb, písemně nebo faxem.
Společnost SICOR potvrdí písemně nebo faxem přijetí zprávy zákazníka nebo jím pověří
své techniky.
Jakýkoliv vyměněný materiál musí zůstat k dispozici u zákazníka po 30 dnů aby mohla být
provedeno ověření, nebo, pokud je to písemně napsáno, musí být tyto části zaslány
společnosti SICOR.
Ve všech případech musí být k dispozici celková fotografická dokumentace: nejen pro účely
řádného doložení, ale také aby společnost SICOR mohla do budoucna zlepšit kvalitu a
spolehlivost svých strojů.
3.5.2
3.5.3
3.5.4
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
5/30
4, Hlavní pokyny
Zdvihací zařízení je expedováno v paletách nebo v krabicích.
Ve všech případech přijetí stroje, se ujistěte zda:
- je obal nepoškozen
- dodávka odpovídá specifikaci objednávky (viz. Přepravní list)
- zde nejsou jakékoliv viditelné škody na výtahu nebo jeho doplňcích
V případě, že je něco poškozeno nebo některé část chybí, informujte společnost SICOR nebo její
agenty, nebo dopravce.
Motor a převodová skříň je
kompletní s veškerými doplňky
Manuál použití a údržby
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
List údajů o zdvihacím zařízení
Krabice s náhradními díly (pokud byla
požadována)
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
6/30
5, Bezpečnostní pokyny
Odpovědností osoby provádějící instalaci je zajistit, aby instalace a údržba podléhala následujícím
zásadním kritériím a požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnostní ochraně.
Osobní instalace a údržba musí být sledována a aktualizována kvůli normě prevence nehod,
abychom se vyhnuli škodám na zdraví osob a produktů během instalace, udržování a oprav.
Hlavní varování týkající se bezpečnosti jsou signalizována následujícími symboly:
V PŘÍTOMNOSTI JAKÉHOKOLIV Z TĚCHTO SYMBOLŮ, JEDNEJTE S MAXIMÁLNÍ
OPATRNOSTÍ!!
Vymezení: Instalace a údržba:
Musí provádět kvalifikovaná osoba pověřená zákazníkem k práci na stroji, instalování a
udržování.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
7/30
6, Bezpečnost
Varování!
Toto zdvihací zařízení musí být instalován
výhradně v uzavřené místnosti, do které má
oprávněn přístup jen kvalifikovaná osoba
pověřená zákazníkem. Na dveřích musí být
tabulka s nejméně tímto textem:
Osoba provádějící instalaci a servis si musí
být vědoma rizik spojených se strojem a musí
rozumět bezpečnostním instrukcím v tomto
manuálu.
Před instalací zdvihacího zařízení, musí zákazník
zkontrolovat, zda podlaha strojovny a nosné konstrukce pro
pohyb nákladu mají dostatečnou únosnost.
Zákazník musí dále respektovat vzdálenost stroje od zdi
podle norem a směrnic země kde je zdvihací zařízení
instalováno.
Zvedání
Přemístění zdvihacího zařízení (viz také
Doprava v kapitole 8).
Pro zavěšení použijte závěsné oko na převodní
skříni a nekovový nosný pás kolem motoru.
Vysokozdvižným vozík odpovídající kapacity (viz také
kapitola 7) zvedněte zařízení nejvýše na 30 cm nad zem a
pomalu posunujte.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
8/30
Odpojení zdroje napájení
Před jakýmkoliv čistěním, mazáním a
úpravou, musí odpovědná osoba vypnout
zařízení vypnutím zdroje napájení a musí
počkat, než horké oblasti motoru dosáhnou
pokojové teploty.
Nenaklánějte se a nesedejte si na zařízení, i
když je vypnuto.
Nechoďte blízko a nesahejte na otáčející se
části zařízení (setrvačník / ruční kolo nebo
kladky žluté barvy)
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
9/30
Nedávejte žádné věci ani nádobu s mazadlem na
zařízení ani na žádné jeho elektrické části.
Nikdy nemanipulujte ani nevypínejte
bezpečnostní zařízení, nevytvářejte žádné
přídavné by-passy (zkraty, přemostění obvodů),
ani je nepoužívejte pro jiné účely, než mají být
určeny. Nikdy neodstraňujte číselné
identifikační údaje. Pokud je nečitelná,
okamžitě kontaktujte SICOR.
Osobní instalace a údržba: NIKDY NENOSTE
VOLNÉ ANI ROZTRHANÉ OBLEČENÍ!! (šály,
vázanky, klobouky, náhrdelníky, pásky, hodinky,
náramky ani prstýnky atd.)
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
10/30
7, Technický popis
Zde jsou ukázány celkové rozměry zdvihacího zařízení v jeho maximální sestavě. Více
detailní data jako: převodový poměr, požadovaný výkon, počet pólů motoru zdvihacího
zařízení atd. můžete nalézt v technickém katalogu společnosti SICOR.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
11/30
8, Doprava
VAROVÁNÍ!:
Riziko nárazu, drcení a odírání
Osoby pověřené zacházením se zařízením
musí mít přečteny bezpečnostní požadavky
v kapitole 6 tohoto Manuálu a musí nosit
pracovní rukavice a ochranné boty
Strojní zařízení je dodávané společností SICOR na paletě
zabalené v polythenu.
Varování: Nikdy neposunujte přepravní palety taháním ale
pouze zvedáním. Nevytahujte stroj z obalu, aniž se ho
nepokusíte dát do co nejlepší správné pozice.
Pro posunutí přepravní palety použijte lana jeřábu nebo
vysokozdvižný vozík s dlouhou vidlicí a adekvátní nosností
(viz. Technický popis v kapitole 7)
Vidlice musí být široce roztažena, abyste se vyhnuli
vyklápění.
Pokud je stroj dodáván na paletě, pro přemisťování pomocí
jeřábu, použijte rozpěru s odpovídající kapacitou, aby byly
zvedací kabely kolmé a nepoškodily části stroje.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
12/30
Varování!
1) Během přemisťování, si pamatujte následující:
- postupujte pomalu
- nezvedejte bednu výše než 30 cm nad podlahu,
zvlášť když tam jsou překážky
- bedna musí být pokládána na podlahu pomalu
2) Když odstraňujete obal bedny, začněte od vrchu,
použitím vhodného způsobu otevření. Potom odstraňte
strany tím, že odděláte sponky připevněné k paletě.
NEVYHAZUJTE BALENÍ ŠETŘETE ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ, Recyklujte je, nebo je pošlete do recyklující
společnosti.
3) Po odstranění stran bedny, zkontrolujte znova nákladní
list a další listy související s objednávkou.
Jestliže zboží neodpovídá objednávce, okamžitě kontaktujte
SICOR nebo jeho agenty. Pokud to je nutné následujte
instrukce v paragrafu „Hlavní pokyny“
4) Po připevnění stroje ke zdvihacímu zařízení / jeřábu, ale
ještě před zdvižením, odstraňte šrouby, kterými je
připevněno k paletě.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
13/30
Když zacházíte s vybaleným zdvihacím zařízením, použijte
jeřáb nebo vysokozdvižný vozík s široko nastavenou vidlicí
a odpovídající kapacitou, použijte zavěšeného oka na
převodní skříni.
Varování: Ujistěte se, zda v dosahu jeřábu /
vysokozdvižného vozíku při manipulaci se
strojem nejsou žádní nechránění lidé,
(riziková zóna)
V případě že chcete zařízení nějakou dobu
skladovat, nechejte ho v přepravní paletě a
ujistěte se, zda je dostatečně chráněno
(nejméně voděodolnou plachtou) abyste se vyhnuli korozi
vnitřních i vnějších částí stroje.
Pamatujte, že koroze hřídele nebo dalších mechanických
částí snižuje trvalou pevnost těchto částí.
Během přepravy a zvedání zařízení se
ujistěte, zda nepřesahuje uvedenou pozici v
úhlu větším než 30*, toto by mohlo způsobit
vytékání oleje ze zařízení.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
14/30
9, Pokyny k instalaci
Varování!!
Místnost, ve které je zařízení instalováno, musí
mít následující vlastnosti:
-
Musí být suché a ne prašné: toto je nutné, abyste se
vyhnuli elektrochemické korozi mechanických částí
a aby se větší množství vody nedostalo do oleje
(ukliďte tuto místnost před instalací)
-
Tato místnost musí být ventilována: musí zde být
otvory umožňující dostatečnou ventilaci, tím se
odvětrá teplo od elektrického motoru a převodové
skříně.
-
Teplota v této místnosti musí být mezi 5° až 40°C.
Pro jiné teploty kontaktujte SICOR.
Zákazníci jsou povinni se ujistit, že tam kde bude
používán výtahový stroj musí mít elektrický příkon
dostatečnou kapacitu a bude instalován se správným
uzemněním a s odpovídajícím zapojením.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
15/30
10, Mazání stroje MR14
Zařízení je dodáváno se syntetickým olejem. Ujistěte se,
zda je vypouštěcí šroub utažen a zda hladina oleje dosahuje
do poloviny olejoznaku. Když doplňujete olej, použijte
pouze tento typ oleje.
AGIP BLASIA S 220
Nepoužívejte jiné typy olejů!
Množství oleje pro zařízení MR14 je 4,8 litrů.
10.1. Výměna oleje
První výměnu oleje doporučujeme po jednom roce činnosti
stroje, abyste se vyhnuli usazeninám během první fáze
užívání zařízení.
Doporučujeme měnit olej každých 3 – 5 let, podle
podmínek, za kterých se stroj používá. Jestliže teplota oleje
převýší 85* (v případě intenzivního používání) musí být
olej měněn každé 3 roky. Olej musí být také vyměněn,
pokud je znečištěn dalšími látkami (např. vodou nebo
nesprávným doplněním jiného oleje než je předepsáno).
Při výměně oleje postupujte následovně:
- dodržet postupy kapitolu „Bezpečnostní
nařízení“
- odpojit od elektrického napájení
- počkat nejméně hodinu po zastavení stroje,
aby teplota oleje zchladla
-
-
vyčistěte oblast okolo záslepky / vypouštěcí šroub
na stroji, abyste se vyhnuli přítomnosti špíny a
usazenin, které mohou způsobit škodu na stroji
pod vypouštěcí šroub položte nádobu, abyste
zachytili zbylý olej
odšroubujte vypouštěcí šroub
odmontujte a odstraňte vypouštěcí šroub a počkejte
pár minut, dokud bude převodová skříň kompletně
prázdná
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
16/30
-
-
-
hadrem očistěte vypouštěcí šroub a oblast okolo něj,
zašroubujte zástrčku zpět s jejím těsnícím kroužkem
a utáhněte
očistěte nádobku s novým olejem, ucpávku pro
nalévání oleje a místa okolo, aby se špína nedostala
dovnitř zařízení. Pokud to nedodržíte, můžete tím
způsobit škodu na stroji.
nalijte olej dovnitř čistým trychtýřem, dokud nebude
jeho hladina viděna na olejoznaku
dejte zpět zástrčku oleje
Poznámka – Typ oleje musí být ten samý,
který byl použit předtím.
10.2. Kontrola hladiny oleje
Množství hladiny oleje ukazuje olejoznak. Jestliže ho tam
není dostatek, doplňte jej tím stejným typem, který tam již
je. Pro doplnění oleje, postupujte tak jak je popsáno
v kapitole výměna oleje.
Hladina oleje může být kontrolována až po
uplynutí 30 minut po zastavení stroje!
Varování:
Zbylý olej musí být doručen do autorizované likvidační
společnosti.
Nevylévejte olej do přírody!!
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
17/30
11, Elektrické zapojení
Předtím než budete provádět jakékoliv elektrické práce
na zařízení , musíte osobně zkontrolovat, zda připojení
příkonu odpovídá technické specifikaci a údajům na
motoru zařízení.
Všechna elektrická spojení musí být
prováděna s vypnutým Hlavním vypínačem.
Ujistěte se zda je v distribuční soustavě
dodáváno požadované napětí (V ) a
frekvence ( Hz).
Jestliže tyto údaje odpovídají, můžete začít s pracemi na
elektro zapojení motoru.
Elektromotor
S pomocí schématu zapojení (je ve svorkovnici motoru)
proveďte elektrické zapojení motoru,
Ujistěte se, zda fáze a uzemnění spojení jsou správně
zapojeny.
Důležitá poznámka: Termistor motoru musí být zapojen
na dané Relé, které hlídá teplotu motoru
2, Obsluha
Schéma zapojení je umístěné ve skříní svorkovnice, po
zapojení kabelů tento box zavřete.
V každé konfiguraci motoru, vždy zapojte napětí
220V na ventilátor.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
18/30
MOTOR AC2 / SPOJENÍ DO HVĚZDY
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
19/30
MOTOR AC2 / SPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKU
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
20/30
MOTOR AC1 VVVF / SPOJENÍ DO HVĚZDY
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
21/30
MOTOR AC1 VVVF / SPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKU
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
22/30
12, Zapnutí stroje do provozu
Před instalací lan k trakční kladce:
- zkontrolujte, zda je převodová skříň naplněna
olejem
- zkontrolujte, zda je elektrické zapojení správně
provedeno a zda je kryt svorkovnice na stroji
- otočte párkrát rukou setrvačníkem, a pak zapněte
motor na pár sekund vysokou rychlostí jedním
směrem a pak, po krátké pauze, dalším směrem
- počkejte pár minut (nejméně 5min ) aby olej mohl
naplnit všechny dráhy a namazal otáčející části
- zkontrolujte, zda jsou čelisti brzdy nastaveny
správně, jak je popsáno na štítku u zařízení,
- zapněte stroj a nechte ho zapnutý, bez zatížení) 3 –
5 minut ve vysoké rychlosti a sledujte případné
odchylky. Jestliže pozorujete nějaké odchylky,
zkontrolujte elektrická připojení, napětí, proud a
připevnění stroje k roštu stroje.
- Jestliže zjistíte nějaké problémy, konsultujte je
s naší společností.
- zkontrolujte, zda je rotace setrvačníku bez problémů
a ohyb je volný.
- Opakujte znova poslední krok a znovu zkontrolujte
- Teprve potom, instalujte nosná lana ke kladce a
zkuste první pohyby s nákladem
- zkontrolujte, zda je protiváha korektně vyvážena
k zatížení na kabině, abyste se vyhnuli přetížení
zařízení a motoru
Varování!!
Nikdy nespouštějte stroj s nákladem, pokud
nejsou připevňující šrouby stroje utaženy!
Tímto můžete vážně poškodit stroj!
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
23/30
Důležité varování!
Během montáže, nesmí zařízení dlouho běžet pomalou rychlostí.
Pomalá rychlost zařízení nedovoluje plné promazání stroje a může způsobit zadrhávání.
Pro zajištění správného mazání, musí být stroj spouštěn vždy na vysokou rychlost.
Později během provozu, proveďte celou jízdu ( celý dopravní zdvih ) v plné rychlosti
přibližně na půl hodinový interval.
SPUŠTĚNÍ / ZASTAVOVÁNÍ STROJE
Operace, instrukce a schémata pro spouštění, provoze a zastavování stroje jsou odpovědností
zákazníka.
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE
KATALOGU
STROJ
V ROZPORU,
DOPORUČENÉM V TECHNICKÉM
LIKVIDACE STOJE PO KONCI UŽÍVÁNÍ
Po vypuštění oleje ze stroje:
- Doručte tento olej autorizované společnosti na likvidaci oleje
- Doručte zařízení společnosti specializované na recyklaci materiálů ze železa
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
24/30
13. Údržba
Před jakoukoliv prací na stroji PROSTUDUJETE odstavec: Bezpečnostní požadavky
v tomto manuálu.
Instalace a udržování mohou být prováděny pouze proškoleným a oprávněnými osobami ,
s odpovídajícími znalostmi vybavením a nářadím.
Varování!
Před jakoukoliv instalací nebo servisem stroje musíte dát pozor na bezpečnostní
nařízení vyjmenovaná níže, abyste se vyhnuli případným nehodám a škodám:
-
Ujistěte se, zda máte odpovídající ochranné vybavení (helmy, speciální oděv, rukavice
a ochranné boty)
Zajistěte, aby vybavení a další věci sloužící pro Vaši bezpečnost byly bezpečné a
poskytli Vám dostatečné zajištění, abyste se vyhnuli pádům z výšky
Ujistěte se, že stoj je odpojen od el. sítě v případě prací na prací s elektrickém zařízení
Před začátkem instalace, servisu, zkontrolujte únosná a prostorová omezení tam kde
bude instalace prováděna
Berte v úvahu kde, kdy a jaké úkony instalace/údržby musí být provedeny
Berte v úvahu předem všechny důležitá omezení, které souvisí s fázemi operace a
nezačínejte prácí bez uvědomění si následků
Servisní organizace provádějící servis musí stanovit rozsah prací ( včetně
četnosti kontrol ) odpovídající výkonu a používání stroje.
Rozsah a četnost kontrol je limitována :
-
Mazáním stroje (kapitola1.14)
Čištěním stroje
Seřízením brzd
Odhadem přirozeného opotřebení brzdového obložení
Odhadem a kontrolou přirozeného opotřebení kabelů kladek
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
25/30
13.1. Nastavení / seřízení brzdy
Hodnoty, které musíte nastavit před zavěšením nosných
lan :
- Zkontrolujte, zda nebyly poškozeny brzdy během
dopravy
- uvolněte a odstraňte matice (4) a (3), pro odstranění
/ demontáž krytí bubnu brzdy
- seřiďte pružinu použitím odpovídající matice (3)
- připevněte pojistnou matici (4)
- seřízení brzdné síly – viz. odstavec 13.2.3
Poznámka!! : Točte setrvačníkem ručně!
13.2. Seřízení brzd
Brzdy mají dva oddělené magnety, které zajišťují
nezávislost brzdových čelistí.
13.2.1. Seřízení chodu
-
-
-
uvolněte pojistné matice (2) obou brzdných drah a
povolte šroub (1), nechejte mezeru 4 – 5 mm mezi
šroubem a kotvou (5)
dejte brzdovou páku (6) do pozice – otevřeno
utáhněte připevňovací šrouby (1) ručně dokud se
nedotknou dorazu na magnetu (5)
dejte brzdovou páku (6) do pozice – zavřeno a
utáhněte připevňovací šroub o půl obrátky oproti
dorazu na kotvě
utáhněte pojistnou matici (2)
13.2.2 Kontrola seřízení
Nechejte jet kabinu nahoru a dolů a poslouchejte, zda
nevychází nějaký hluk z brzdy. Jízda je správná, pokud se
brzdná vložka nedotýká brzdového bubnu a pokud zde není
žádný hluk během brždění.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
26/30
13.2.3 Seřízení točivého momentu brzdy
Točivý moment je seřizován s prázdnou kabinou (hodnoty
jsou ukázány v tabulce):
- uvolněte pojistné matice (4)
- zkontrolujte brzdnou vzdálenost
- jestliže je brzdná vzdálenost příliš krátká, uvolněte
pružinu použitím matice (3). Pokud je brzdná
vzdálenost příliš dlouhá, utáhněte pružinu seřízením
matice
- Po správném seřízení brzdné vzdálenosti,
zkontrolujte, zda mají pružiny stejný rozsah.
Zakontrujte maticí seřízeni použitím pojistné matice
(4).
13.3 KONTROLA PROVOZU
Ujistěte se, zda je otevírací páka brzdy na středové pozici
(brzda uzavřená). Ručně zatlačte kotvu (5) na konec její
cesty a pak změřte mezeru mezi připevňovacím šroubem (1)
a kotvou (5). Jestliže je menší než < 0,5, musí být brzda
okamžitě seřízena znova.
Typ stroje
D
(brzdového bubnu
mm)
L
(minimum
mm)
Maximální brzdný
točivý moment (Nm)
Koeficient tření
brzdového
obložení (Nm)
MR14
230
59
155
0,44
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
27/30
13.4 Závazné kroky údržby
Kontrola
Četnost
Hladina oleje
4 měsíce
Tloušťka brzdového obložení
4 měsíce
Seřízení brzdy
2 měsíce
Běžné opotřebení kladek
6 měsíců
Ložiska (akustika)
6 měsíců
Zvláštní hluk (akustika)
6 měsíců
Zubová vůle v ozubeném
soukolí měřena tak jak je
ukázáno na obrázku (ujistěte se,
zda šroub nemá osový odpor)
12 měsíců
Rpr = dosah ozubeného kola
Rp = dosah kladky
Gm = rozměr kladky
Když opotřebení / házení G přesáhne hodnotu G tak jak je
popsáno níže, musí být ozubené kolo vyměněno, protože už
neposkytuje potřebnou bezpečnost.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
28/30
14. Nouzové ruční vyproštění / operace
14.1. Varování
Nouzové operace jsou nebezpečné.
Dovolují pohyby výtahové kabiny, bez elektrické kontroly bezpečnostních kontaktů.
Proto je nutné, aby kdokoliv kdo je provádí, byl řádně zaškolen specializovanou osobou a byl
si plně vědom všech rizik.
Pomoc v případě ohrožení musí být prováděna pouze proškolenou osobou se zvláštním zaškolením.
Všechny operace prováděné v nouzovém režimu musí být prováděny s maximální důsledností a podle
tohoto manuálu.
Proto by měla být kopie návodu pro zacházení se strojem uložena poblíž, aby byla k dispozici v případě
potřeby.
V případě nouzového pohybu kabiny pomocí stroje musí být všechny operace prováděny takto:
1, Následujte bezpečnostní předpisy
2, Nikdy v žádném případě nepodceňujte bezpečnost pasažérů
3, Nikdy v žádném případě se nevystavujte osobnímu riziku
4, Ujistěte se, zda vaše jednání nepoškozuje třetí strany
5, Komunikace s pasažéry v kabině musí začít co nejdříve je to možné, abyste je uklidnili.
Pomohou vám přesněji určit, kde v šachtě se kabina nachází.
6, Před každým úkonem, řekněte pasažérům, co děláte
7, Při ukončení bezpečnostních prací se ujistěte, zda zde nejsou další problémy s normálním provozem
výtahu. Informujte servisní organizaci.
Tel.: 596 311 393
596 363 351
Fax: 596 312 366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623 623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
8161
Strana/stran:
29/30
14.2. Instrukce pro nouzové vyproštění / operace
Nouzové operace jsou nebezpečné! Dovolují pohyby výtahové kabiny, bez všech
bezpečnostních kontaktů.
Proto je nutné, aby kdokoliv, kdo je provádí, byl vhodně zaškolen specializovanou
osobou a byl si plně vědom všech ohrožení.
Pro správné provedení operací pečlivě následujte následující instrukce
1, Zkontrolujte, zda jsou dveře na všech podlaží zavřené a že se v žádném případě nemohou
otevřít.
2, Zkontrolujte, zda je kabina také v tomto podlaží, jinak dělejte následující.
3, Vypněte hlavní vypínač (do polohy OFF)
4, Uklidněte pasažéry v kabině a řekněte jim, co hodláte dělat.
Pasažéři nesmí tlačit na dveře kabiny nebo se snažit dostat ven.
5, Ujistěte se, že funkce brzdy stroje je bezpečná pro pohyby kabiny
K zajištění účinnosti hlavní brzdy
zařízení zkontrolujte!
-Zda nejsou zničeny/poškozeny brzdové čelisti
-Zda není poškozeno brzdové obložení
- Zda je kontakt s brzdným povrchem po celém
obvodu
6, Zkontrolujte směr rotace zařízení pro pohyb kabiny
Pokud je stroj / hlavní brzda mimo provoz nebo jsou
brzdy v pohotovosti / záběru, proveďte bezpečnostní
opatření vedoucí k zajištění kabiny speciálním zařízením,
vhodným k vašemu typu výtahového systému, k místu a k
podmínkám operace.
7, Ručně zajistěte pohyb/rotaci setrvačníku
8, Uvolněte hlavní brzdu pomocí páky (POS2) / odbrzděno
9, Začněte tím, že pomocí setrvačníku přesunete kabinu
k požadovanému podlaží / odjišťovaní pásmo dveří (točením
setrvačníku v požadovaném směru)
10, Uvolněte páku hlavní brzdy, a dejte ji na pozici (POS1)
11, Otevřete kabinové dveře a vyprostěte pasažéry
12, Zavřete kabinu a dveře
13, Ujistěte se, zda jsou tyto dveře zavřené a zda se v žádném případě
nemohou otevřít
Pokud je zařízení vybaveno zastavovací brzdou SSB,
následujte pokyny popsané ve speciálním manuálu!
Tel.: 596 311 393
596 363 351
Fax: 596 312 366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623 623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
8161
Strana/stran:
30/30

Podobné dokumenty

MANUAL MR13 - SICOR Manual pouziti a udrzby CZ

MANUAL MR13 - SICOR Manual pouziti a udrzby CZ Pokud je stroj dodáván na paletě, pro přemisťování pomocí jeřábu, použijte rozpěru s odpovídající kapacitou, aby byly zvedací kabely kolmé a nepoškodily části stroje.

Více

manuál použití a údržby sg-20-180a sg-40-180a

manuál použití a údržby sg-20-180a sg-40-180a Pokud je stroj dodáván na paletě, pro přemisťování pomocí jeřábu, použijte rozpěru s odpovídající kapacitou, aby byly zvedací kabely kolmé a nepoškodily části stroje. Varování! 1) Během přemisťován...

Více