Hoření, Hašení

Transkript

Hoření, Hašení
Obec Ridky v Orlickych hor6ch
51761Ridky v Orlickfch horhch2
oos79149
re
HORENI HASENI R.UCNI
AS
CI PRI
Je to jednclduchei - tiisky na poclparl m6rr:Le pii
veiny, d6ti inesly z dievniku
z6sobu biezovycth polen a n6m stadf jen piiloiiit hoif i zi6palku ke starym novin6m.
Za chvili budou v krbuL vesele tandit derven6 prlaqnfnk' a lrokojem rozlije piijemn6
teplo. A protoZe do za(,fitku obliben6ho televiimiho
f$amu zb!
posadime se do kiesla a moLnd n6s nerpildne nry$le
, r:o to ho
jakych podminek k nEmu doc,hdzL P,okusime se vSrn tedy
v ndsleduj icich i6dk6ch.
"
ndkolik minut,
vlastnd je a za
ni odpov6ddt
Vezmeme si na pomoc udebnici r:hemie el t(rm n jd0me tuto finici : Hoieni je
fyzikillnl - chernick6 reakce, pii kterd se 161"ka,
lnou teplotu,
I na SvoJl
sluduje s kyslfkem za siln6ho vyvoje tepla, svdtla f zpl irr hoieni.
Definice n5m napovidil, Ze pr,oces hoierri vyLad je;tii drileZi faklory. Prvnim
je bezesporu hoilav6l6tka. Vybdr je opravdu rozrhani i vrp v5ech sk
fch hmoty
jako
je
: napi. hoilav6 kapaliny
benzin nebo l!h,
n5 hoilav6 hmoty jako jsou
dievo, papir a textil nebo plynn6 I6W c'oL je z:erl'rni lyn. nebo
tan. Druhy
faktor - kyslik, obsahruje vzduch kolem n6s, pr(r s iSlni ridely
uchov6v6 disty
kyslik v tlakovych lahvich a jako o}<yr;lidovardlo
i vndk ch piipadech i
.'r
kyslik vdzany chemickych slouilenin6ch. ,r\ jestl ze i se nam idou hoilavina
s kyslikem, coi, vzhledem k prostie<li v rrdmZ i;ij$me, ie rltav t6md neust6ly, postadi
piidat je5td zdpalny zdroj a oheil je ta.dy. i(,6|plny zidrojem
usi byt jenom
otevieny plamerL, stejnd dobie dokriZe z:ap6lit. i Lhn, fl uhlik,
ek cigarety,
jiskry odletujici od brusky nebo jiskieni nr€jZi
vypl
di atmosf6ricky
vyboj - blesk.
JestliZe odstranime ndkterour z:uLvederryclh
probihat. Vfme tedy, Ze budeme-li ndkdy hasit,, nqb
pifstupu vzduchu, ochlazovat hoiir;f t61lry nebCr je
znamenS napiiklad vypnout neprodlend lliivor:l plynu,
nebo tieba ochlarJit rozpdlenl dievo vodou.
nem
ei
proces hoieni
ddlat nic in6ho, neL,brdnit
vat. V praxi to
hoifc ma1;eri61y pdnou
Ke
houn6, ru
Podstatn6
ostad( bUlne hasiebni
y tlumice,
ly staiii vdd I vrody nebo zahradni hadice.
troje, u trich je iov5em nu o pamatovat na
omezen6 dasov6 prisobeni apouilit rrhodny typ. Jbk
milni techni a a technologie i
hasebni l6tky doznaly za poslednf l6tit z,m1n5, v
im se zvy la jejich hasebni
schopnost.
-
K bdZnym hasicim piistrojfim patii vodrri a pdn
zde si m
nepouZivat je pro haSeni elektrick6ho zailizeni pod pr
.Nael
sn6hovy hasici piistroj a v dne5nf dob,5 snad rreirbz5i ndj5f pr65ko
Cldnek melejndny obc{ dle pldnu preventivnd vlchovnd iiinnosti c,bce)y
i
po:ldrnl ochrany
me ddt pozor a
iku je vhodny
hasici pifstroj.
jako hasivo je snad neuniverz6ln6jSi a llz:e
pomriZe n6m uhasit i osobni automobil. V pos
hasiva, napiiklad Pyrocool. Oblibenf v
t6to firmy a to pno svrij vysoky hasebni irdinek a
Pr65ek
Po pouZitj hasici piistroj nechdme co ne,j
nahradime novym piistrojem. Piipomef,rne si j
1 x rodnd kontr:olovan6) a na vhodndnr mrlst
piipadn6ho poLdrru mohou b;ft dobrymi pomocrL
trdseiu
sie stal zej
eho pouZiti.
lnit u od
I
lav
OBEC
Rtety v orllckfch hordch
.-
?
517 61
ICO: {J0579149
Cldnek nelejndnit obci dle pldnu preventivnd vjchovnd
fi*y
nebo jej
pouze udrZ and ( pravidelnd
116 pifstroj
n5m pii haSenf
Co iici ztydrem? Nedek5me, Le se z viirs o
i tohoto
ostiileni bojovnici spoLfiry v5eho druhu. Chtiili sme vas seznamlt
tieba vdddt, aby mohl kald!, pomoci pii zli<> ane nejgn sv6ho
v krbu i oheil nar stie5e je jeden a l.rcfiyl, a je pou e
trul., piedsta
sluha nebo zIy pdn.
Rldry v C,)ri \
ti, zamdslnfini,
objevila novd
a hasicf sprej
poZdrnl ochrany
zamy5leni stanou
prave s tlm, co Je
lastnictvi. Oheri
i-li se jako dobry