agrotip - BASF Ochrana rastlín

Transkript

agrotip - BASF Ochrana rastlín
agrotip
Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce
| Únor | Február | 2014
Jarní ochrana
obilnin proti
plevelům
Novinky
BASF do
speciálek
Reportáž
z podniku
Rhea
holding
Ponuka
hybridov
Clearfield
repky
Obsah
Únor 2014
05
14
22
Obilniny
Výsledky pokusů
05 J arní ochrana obilnin
14 Výsledky fungicidních
proti plevelům
09 Ataman - zkušenosti
z první sezóny
10 Biathlon - čtyři rozměry boje
proti dvouděložným plevelům
12 Medax Top - novinka,
ktorá má porasty obilnín
pod kontrolou
2
Agrotip 2/2014
pokusů na stanovištích
Krukanice a Úhřetice 18 Nové prípravky
odskúšané v pokusoch
Systém Clearfield
- ponuka hybridov
20 DEKALB
inovace hybridů řepek
22 S poľahlivé hybridné repky
DuPont Pioneer
24 E DIMAX CL
prvý CL hybrid od RAPOOL
25
26
Okénko specialisty
Reportáže 25 Nová sezóna
26 Rhea holding zemědělský
a naše novinky
podnik s vysokými cíli 29 Semináře BASF přinesly
opět řadu novinek agrotip
Vydavatel: BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
IČO: 41195469
Místo vydání: Praha
Číslo 2/2014, den vydání: 15. 2. 2014
MK ČR E 16516
Vychází 10× ročně v ČR a SR
Foto na titulní straně:
Gyuszko / Dreamstime.com
ASF spol. s r.o.
B
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
Česká republika, tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Tento
materiál má pouze informativní charakter.
BASF
Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Slovenská republika, tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť
sa platnou etiketou a platným Zoznamom
povolených prípravkov na ochranu rastlín.
Agrotip 2/2014
3
Jaká je nejcennější
práce na zemi?
Světová poptávka
po potravinách roste.
Plocha zemědělské půdy ne.
Zemědělství, nejcennější
práce na zemi.
Za méně než 40 let bude na planetě o 3 miliardy lidí víc
a zajištění dostatečného množství kvalitních potravin při
stávající výměře půdy bude stále obtížnější. To je důvod,
proč BASF ve spolupráci se zemědělci vyvíjí produkty,
které pomáhají zvyšovat výnosy a sklízet zdravější úrodu,
zajistit na každý den dostatek potravy pro každého z nás.
S pomocí firmy BASF to je v rukou zemědělců.
www.agro.basf.cz
Obilniny
Ochrana proti plevelům
Jarní ochrana obilnin
proti plevelům
Z pohledu včasného odstranění konkurence plevelů v porostech ozimých
obilnin je všeobecně doporučována podzimní aplikace herbicidů, nicméně
poměrně často dochází k situacím, kdy je výhodnější či přímo nezbytné
ošetření porostů až na jaře.
Příkladem mohou být pozdější výsevy
z důvodu deštivého počasí nebo opožděné sklizně předplodin, převaha plevelných
druhů vzcházejících v zimních měsících
či až na jaře, nebo také v poslední době
zákazy používání některých přípravků s obsahem účinných látek reziduálního charakteru v pásmech ochrany vod v podzimním
období. Vzhledem k rozšiřující se nabídce
stále účinnějších přípravků i pro jarní ošetření lze při promyšleném postupu dosáhnout stejného nebo i lepšího efektu než
u ochrany podzimní. Velkou výhodou jarní
aplikace herbicidů je, že už plevele bývají
z větší části vzešlé, takže při správné volbě
přípravků a načasování aplikace zpravidla
nejsou nutné opravné zásahy, jak tomu někdy bývá po aplikacích podzimních, jejichž
účinnost a spolehlivost jsou ovlivňovány
mnoha faktory prostředí.
Komplexní ošetření ozimů na jaře
Porosty neošetřené proti plevelům na podzim vyžadují zjara poměrně rychle komplexní ošetření, protože široké spektrum
i úroveň výskytu plevelů představují v čase
narůstající nebezpečí. Vyhodnocení úrovně a druhového složení společenstva plevelů musí u těchto pozemků proběhnout
bezprostředně po otevření jara. Prvořadý
a rychlý zásah musí být uskutečněn v porostech s vyšším výskytem plevelů tzv.
spodního patra, které nabírají každým
6
Agrotip 2/2014
dnem na pokryvnosti. Obilnině, která je
v této době ve fázi odnožování, brání tyto
vysoce pokryvné druhy v tvorbě a vývinu
odnoží, neboť konkurují o sluneční radiaci
a dusík jak z půdní zásoby, tak aplikovaný
při regeneračním hnojení. Mezi nejsilnější
konkurenty patří ptačinec prostřední, rozrazil perský, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, hluchavky a v poslední době
též kakosty a další přirozeně odolné druhy.
Z trávovitých plevelů je velmi časný zásah
nutný proti sveřepům a psárce polní, neboť
také mají vysokou konkurenceschopnost již
na počátku vegetace a kromě toho herbicidní účinnost i speciálních přípravků určených proti nim velmi prudce klesá s narůstající růstovou fází.
Pro výběr většiny herbicidů v jarním období je důležitá růstová fáze plevelů a teplota vzduchu, na níž je účinnost některých
skupin herbicidů závislá. Slabší teplotní
závislost účinnosti vykazují herbicidy ze
skupiny sulfonylmočovin, triazolopyrimidinů a rovněž substituovaných močovin
a proto se hodí i pro herbicidní ošetření
brzy na jaře, hned po otevření vegetace.
Z přípravků společnosti BASF patří do této
skupiny například nově registrovaný přípravek Biathlon® 4D (dále jen Biathlon), který
je kombinací dvou účinných látek tritosulfuron (jedna z účinných látek obsažených
v herbicidu Arrat) a florasulam (původně
zaveden v herbicidu Kantor, v současnosti
nejpoužívanější látka proti svízeli a mnoha
dalším dvouděložným plevelům). Je potřeba si uvědomit, že i když tento přípravek
spolehlivě funguje proti širokému spektru
plevelů i při nízkých teplotách, s pokračující růstovou fází může zvláště u odolných
druhů účinnost klesat. Proto není vhodné
s aplikací otálet příliš dlouho, i když plevele
ještě z pohledu pokryvnosti zatím relativně
neškodí.
Biathlon zasahuje široké spektrum dvouděložných plevelů včetně svízele přítuly, ale
pro komplexní ošetření, které musí ve většině případů v ČR pokrývat i trávovité plevele
(především chundelku metlici), je nezbytné
Biathlon kombinovat s účinnými látkami
působícími na trávy. Pro velmi časné jarní
ošetření, pokud chundelka nepřekročí růstovou fázi odnožování, je možné do kombinace s Biathlonem použít některý z přípravků obsahujících isoproturon (např. Protugan
50 SC), který navíc zajistí po určitou dobu
i reziduální půdní účinnost a zamezí vzcházení citlivých plevelů z jarní vlny vzcházení
(chundelky, heřmánkovitých plevelů, merlíků apod.). Pokud přichází ošetření již v pozdější době, kdy je chundelka plně vzešlá,
případně je v pokročilejší růstové fázi, je
vhodnějším kombinačním partnerem herbicid Axial, který však na rozdíl od přípravků
na bázi isoproturonu působí pouze na trá-
vovité plevele a jeho reziduální účinek je
malý, nicméně v této době již prakticky nepotřebný. Uvedené kombinace herbicidu
Biathlon, který je určen především do situací s širokým spektrem dvouděložných
plevelů, mohou dobře posloužit tam, kde
je důraz kladen na rychlé odstranění dvouděložných plevelů v časném jarním období, a také tam, kde byla zjištěna rezistence
chundelky metlice proti herbicidům ze skupiny ALS inhibitorů.
Pro běžné případy zaplevelení dvouděložnými plevely i plevelnými trávami je určen
nový přípravek Ataman. Kombinace dvou
účinných látek – pyroxsulamu a florasulamu zajišťuje mimořádně vysokou účinností
jak proti trávám včetně vysoce odolných
druhů, jako jsou jílky, psárka polní a sveřep
jalový (při rané aplikaci a ve vyšších dávkách 275 g/ha), tak i proti většině dvouděložných plevelů, především svízeli přítule
a heřmánkovitým plevelům. Pyroxsulam,
který byl na trh v ČR uveden poprvé v přípravcích Corello a Huricane, je dnes znám
jako látka s výraznou účinností proti chundelce metlici v pozdních růstových fázích
i dalším plevelným trávám, ale je potřeba
mít na paměti, že nelze použít v populacích rezistentních vůči sulfonylmočovinám,
protože se ve většině případů jedná o křížovou rezistenci i vůči této látce. Přípravek
Ataman je na jaře velmi flexibilní z pohledu
termínu použití. Vhodnější je podobně jako
u Biathlonu dřívější aplikace, ale vzhledem
k tomu, že obě účinné látky jsou přijímány
převážně listy, je potřeba mít jistotu, že jsou
již všechny plevele vzešlé.
Opravné zásahy v ozimech na jaře
Jak již bylo výše zmíněno, v některých případech je potřeba uskutečnit opravný jarní
zásah, pokud podzimní ochrana nebyla dostatečně účinná na všechny škodlivé druhy.
Proto je potřeba dobře zkontrolovat i porosty na podzim ošetřené a sledovat případně
i výskyt plevelů z jarní vlny vzcházení a plevele regenerující po podzimním ošetření.
Většinou již zasahujeme pouze proti vzrůstným a konkurenceschopným druhům, které
by mohly škodit v druhé polovině vegetace.
Zejména se zaměřujeme na výskyt svízele přítuly a případně trávovitých plevelů,
u kterých je však vzhledem k množícím se
případům rezistence vhodné ověřit si před
jarní aplikací herbicidů prostřednictvím tzv.
in-season testu, zdali se nejedná o populaci rezistentní, a teprve podle výsledku volit
přípravek s vhodným mechanismem účinku. Tyto testy na našem pracovišti v jarním
období každoročně provádíme pro zákazníky všech významnějších společností
vyrábějících přípravky na ochranu rostlin.
Pokud byla zjištěna rezistence (především
chundelky metlice a psárky polní) vůči
ALS inhibitorům, v jarním období již zbývá
k použití jediná skupina přípravků - selektivní graminicidy Axial nebo Puma Extra ze
skupiny inhibitorů ACCázy, proti nimž jsou
zatím případy rezistence spíše ojedinělé,
nicméně potenciální riziko vzniku je také
vysoké, a je proto potřeba varovat před jejich nadužíváním. Z jednoletých dvouděložných plevelů bývají časté případy výskytu
chrpy polní a máku vlčího, jejichž výskyt
všeobecně narůstá právě kvůli přehlédnutí na jaře a následnému rychlému nárůstu
půdní zásoby ze zaplevelených porostů
v dalších letech. Další skupinou unikající
podzimní ochraně jsou vytrvalé plevele,
které ve větší míře regenerují až na jaře,
z nichž mezi nejškodlivější patří pcháč
rolní, pýr plazivý, ale i pelyněk černobýl.
Vzhledem ke své škodlivosti a obtížnému
hubení v jiných plodinách vyžadují důsledný zásah již při podprahových výskytech.
K opravným zásahům proti dvouděložným
plevelům používá praxe nejvíce kombinované přípravky s obsahem sulfonylmočovin
či triazolopyrimidinů a tzv. látek charakteru
syntetických auxinů („růstových herbicidů“). Tento typ kombinovaných herbicidů je
vhodné používat zvláště tam, kde se vyskytuje pcháč rolní, neboť mají silný a dlouho
trvající systemický účinek. Pro většinu pěstitelů je však při opravných zásazích hlavním cílovým plevelem svízel přítula, jehož
práh škodlivosti je velmi nízký - některé prameny uvádějí i jednu rostlinu na 10 m2. Proti
Agrotip 2/2014
7
Obilniny
Ochrana proti plevelům
tomuto pleveli se pro jarní aplikaci nejčastěji používají herbicidy s účinnou látkou florasulam, jako je na našem trhu např. Mustang
Forte. Jak již bylo výše uvedeno, je florasulam obsažen i v novém přípravku Biathlon,
který se z tohoto důvodu stává také jedním
z vhodných a cenově přijatelných přípravků pro opravné jarní ošetření. Pro zajištění
dobrého účinku je však v případě vyššího
výskytu svízele vhodnější nevyčkávat příliš
dlouho, protože ve fázi větvení a rychlého
prodlužovacího růstu je účinek florasulamu podstatně nižší než v raných růstových
fázích a opožděná aplikace by nemusela
splnit očekávání. Při velmi pozdním zjištění
výskytu svízele (např. v době sloupkování
pšenice) patří mezi stále mezi nejúčinnější
a velmi selektivní řešení použití přípravků
obsahujících fluroxypyr, které navíc výborně působí na i na rdesnovité plevele, jako
je stále častější opletka obecná a širokolisté šťovíky. Biathlon je díky svému složení
schopen kromě svízele účinně kontrolovat
i další problematické plevele jako mák vlčí,
úhorník mnohodílný, heřmánkovité plevele
a také výdrol řepky i v pokročilých růstových fázích.
Ochrana jarních obilnin
Ochrana jarních obilnin je snadnější a bývá
i podstatně levnější než v ozimých obilninách, protože ne na všech pozemcích se
vyskytují plevelné trávy, které mají většinou
8
Agrotip 2/2014
ozimý charakter. Výjimkou je oves hluchý,
jehož výskyt ve škodlivé míře je ale omezen
pouze na teplejší oblasti. Protože na rozdíl
od podzimních ošetření v ozimech jsou v jařinách již plevele v době aplikace vzešlé,
vyplatí se vycházet ze znalosti zaplevelení
pozemků, aby se podařilo postihnout pokud možno všechny druhy s vysokou konkurenční schopností. Přestože se v jarních
obilninách může vyskytovat pestrá směsice druhů, plevele ozimého charakteru nemívají takovou konkurenční schopnost jako
v ozimech a problematičtější bývají druhy
jarní, jako je opletka obecná, konopice polní, merlík bílý, rdesno ptačí aj. Z ozimých
druhů je však potřeba věnovat zvýšenou
pozornost výskytu heřmánkovitých plevelů,
svízele přítuly a také plevelné řepky.
Na pozemcích, které nejsou zapleveleny
ovsem hluchým a vytrvalými plevely, se nejčastěji používají přípravky se širokospektrálním účinkem na všechny významnější
dvouděložné plevele. Do této skupiny herbicidů patří i nově registrovaný přípravek
Biathlon, který je svým spektrem účinnosti
schopen pokrýt prakticky všechny běžné
situace v zaplevelení jarních obilnin. V případě vyššího výskytu pcháče osetu a merlíku bílého je vhodné použít herbicidy s obsahem účinných látek charakteru růstových
herbicidů. Vlastní tank-mixy např. s MCPA
nebo s clopyralidem používané v minulos-
ti se dnes z cenových důvodů prakticky
nepoužívají, neboť směsné herbicidy (tzv.
ready-mixy), jsou díky vysoké konkurenci na trhu nabízeny levněji než jednotlivé
komponenty. V oblastech, kde se vyskytuje oves hluchý, je potřeba použít speciální
a poměrně nákladné herbicidy s graminicidním účinkem, z nichž nejpoužívanějšími
jsou Axial a Puma Extra. Přípravek Biathlon
je možné s těmito herbicidy kombinovat,
což však zdaleka neplatí pro všechny herbicidy a zvláště ne pro tank-mixy a aplikační sledy s herbicidy charakteru syntetických
auxinů ve formě solí a s kontaktními herbicidy, pro jejichž použití v kombinacích platí
specifická pravidla z důvodu zamezení antagonismu nebo fytotoxicity. O možnostech
kombinací je lépe se předem informovat
na etiketě přípravků, případně u prodejců.
Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.,
Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.,
Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.,
Česká zemědělská univerzita v Praze
Foto M. Jursík
Obilniny
Herbicidy
Ataman
- zkušenosti
z první sezóny
®
V loňském roce rozšířila firma BASF
svoje portfolio o širokospektrální herbicid
Ataman s účinností proti jednoděložným
a dvouděložným plevelům v porostech ozimé
pšenice, tritikale a žita. Tím došlo k zaplnění
mezery v kompletní nabídce společnosti BASF
pro technologie pěstování ozimých obilnin.
Připomeňme si, že se v Atamanu jedná
o kombinaci dvou účinných látek s odlišným spektrem účinku:
„„pyroxsulam velmi dobře hubí jednoleté
trávovité plevele a je považován za jednoho ze specialistů na chundelku metlici
(přičemž v doporučované nižší dávce
130 g/ha vykazuje vysokou vedlejší účinnost také na oves hluchý), ve vyšší registrované dávce 275 g/ha hubí sveřepy,
retarduje pýr
„„florasulam velmi dobře účinkuje na široké spektrum dvouděložných plevelů
Herbicid Ataman byl velmi kladně přijat
v praxi, dokonce jsme původně plánované
množství na trhu navyšovali kvůli vysokému
zájmu. Jak jsme zaznamenávali z ohlasů
jednotlivých pěstitelů, Ataman úspěšně
potlačil vyskytující se plevelná společenství na pozemcích, kde byl použit. Především byla oceňována možnost časné
jarní aplikace, neboť spolehlivě působí
již při teplotách cca 6–7 °C. Vzpomeňme
na loňský opožděný nástup jara, kdy stav
půdy v kombinaci s vlhkostí nedovoloval
vstup mechanizace (postřikovačů) až téměř do poloviny dubna!
Ze svých návštěv na podnicích dále zmíním
další významnou výhodu, která při loňském
deštivém a chladném průběhu jara byla
velmi ceněná – totiž registrované široké
rozmezí (BBCH 12–32) termínu aplikace bez poškození plodiny. V několika
posledních ročnících můžeme vysledovat
velmi nepříznivé povětrnostní podmínky
obzvláště v jarním období, kdy bychom již
potřebovali provést zásah proti plevelům,
nicméně průběh počasí nám to neumožňuje (vítr, mrazíky, přeháňky apod.).
Další výhodu uvítali pěstitelé z oblastí, kde
se vyskytují sveřepy. Tyto nově se šířící
úporné plevele se velmi obtížně regulují
a při jejich regulaci je častým jevem výskyt reziduí použitých přípravků. Citlivost
brukvovitých plodin (řepky) na tato rezidua
je dobře známa. Ataman žádná omezení
pro následné plodiny nemá.
Registrovaná dávka je v rozpětí 130–275 g
na hektar. Nižší dávka přípravku 130 g/ha
velmi dobře hubí nejen dvouděložné plevele, ale zároveň také chundelku metlici a vykazuje vysokou vedlejší účinnost na oves
hluchý. Vyšší dávka zajišťuje rozšíření herbicidního účinku na další trávovité plevele
(sveřepy, oves hluchý, psárku polní, jílky)
a významně potlačuje i pýr plazivý. Při této
vyšší dávce je však aplikace registrována
pouze do BBCH 30 plodiny!
Ing. Jan Truneček
Foto autor
Na závěr malé připomenutí pro uživatele Atamanu
„„Ataman nelze použít v ozimém ječmeni (špatná selektivita, snížení výnosu)
„„Ataman je mimořádně selektivní v ostatních ozimých obilninách
„„Nemá omezení pro následné plodiny
„„Ataman lze použít již od 7 °C
„„Široké aplikační okno Atamanu, a to v BBCH plodiny 12–32
Agrotip 2/2014
9
Obilniny
Herbicidy
Biathlon 4D - čtyři rozměry
efektivního boje proti
dvouděložným plevelům
®
Přípravek Biathlon 4D představuje nové moderní herbicidní řešení kombinující
dvě účinné látky, tritosulfuron a florasulam. Formulace účinných látek
tritosulfuron a florasulam má významný synergický efekt. Tritosulfuron patřící
do skupiny sulfonylmočovin je přijímán převážně listy a je v rostlině rozváděn
bazipetálně i akropetálně. Florasulam patří do skupiny triazolopyrimidinů,
v rostlinách citlivých plevelů brzdí růst již za několik hodin po aplikaci.
Přípravek je systémovým růstovým herbicidem. Je přijímán listy dvouděložných plevelů,
následně je rozváděn rostlinou až do kořenů
a oddenků rostlin. Plevele ustávají v růstu
a již nekonkurují kulturním plodinám v odběru
vody a živin. Později plevele odumírají.
Flexibilita aplikace
Výhodou Biathlonu 4D je široké aplikační okno v rozmezí fází BBCH 13–39 (fáze
3. listu až plně vyvinutý praporcový list).
Tuto výhodu oceníte zejména v případě nevhodných podmínek pro včasnou
aplikaci nebo pro opravné řešení, pokud předchozí herbicidní ošetření selhalo. Díky možnosti aplikace v pokročilé
růstové fázi obilnin se nabízí kombinace
v tankmixu s fungicidy, regulátory růstu,
kapalnými hnojivy atd.
Nezávislost na počasí
Společnou doporučenou aplikací herbicidu Biathlon 4D spolu se smáčedlem Dash
HC (je součástí balení) je dosaženo vysoké odolnosti proti smyvu deštěm již hodinu
po aplikaci, což zajišťuje účinnost v nejistých povětrnostních podmínkách. Zároveň
je možné provést aplikaci bez ztráty účinnosti za nižších teplot.
Možnost mísení a bezpečnost
pro následné plodiny
Díky svému složení a formulaci je přípravek
Biathlon 4D výborně mísitelný v tankmi-
Výhody Biathlonu 4D jsou:
„„unikátní flexibilita v načasování aplikace
„„nezávislost na počasí a odolnost proti smytí deštěm
„„výborná mísitelnost v tankmixech s dalšími přípravky
„„synergický účinek dvou ideálně se doplňujících účinných látek
(ochrana proti širokému spektru dvouděložných plevelů)
„„přípravek nemá žádná závažná omezení (viz etiketa)
10
Agrotip 2/2014
xech s graminicidy, regulátory růstu, fungicidy, insekticidy i kapalnými hnojivy (DAM
390). Doporučená dávka vody je 200 l/ha.
Přípravek je vysoce selektivní k ošetřované
plodině a vzhledem k tomu, že obě účinné
látky se v půdě rychle odbourávají, pro následující plodiny v osevním postupu je nulové riziko poškození rezidui (řepka apod.).
Široké spektrum účinnosti
Herbicid Biathlon 4D se dá charakterizovat
jako univerzální herbicid pro ochranu jarních a ozimých obilnin proti dvouděložným
plevelům. Tato univerzálnost je dána registrací do všech ozimých a jarních obilnin,
dále synergickým účinkem dvou účinných
látek proti širokému spektru plevelů (viz
graf) a širokým aplikačním oknem. Plevele
citlivé jsou svízel přítula, heřmánek pravý,
heřmánkovec přímořský, heřmánek terčovitý, hluchavka objímavá, hořinka východní, hulevníkovec lékařský, huseníček rolní,
chrpa modrák, kokoška pastuší tobolka,
kakost měkký, konopice polní, mák polní,
mák vlčí, merlíky, nepatrnec polní, osívka
jarní, ostrožka stračka, penízek rolní, opletka obecná, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, rmen rolní, reřišničník písečný, úhorník
Vlevo neošetřeno,
vpravo Biathlon 4D
v kombinaci
s graminicidem
Biathlon 4D 50 g/ha + Dash HC 0,5 l/ha
13
21
25
29
30
31
32
37
39
Doporučení
k aplikaci: široké
aplikační okno,
BBCH 13–39.
Fáze růstu dle BBCH
Synergické působení účinných látek herbicidu Biathlon 4D na spektrum plevelů
Violka rolní
Rozrazil perský
Rozrazil
břečťanolistý
Rmen rolní
100
90
Nepatrnec rolní
Řepka
70
Rozrazil rolní
Kopretina
60
50
Rozrazil polní
Pcháč oset
40
30
Kopřiva
Plevele méně citlivé jsou pak rozrazily, violky, bažanka roční, hluchavka
nachová, pcháč oset.
Merlík bílý
80
Úhorník
mnohodílný
20
10
Penízek rolní
Zemědým
lékařský
0
Ptačinec
prostřední
Svízel přítula
Kakost
okrouhlolistý
Mléč rolní
Opletka
obecná
Pamplina poléhavá
Biathlon 4D
Doporučení k aplikaci
a obchodní balení
Na závěr zbývá přidat informaci o balení, které bude obsahovat 2 × 0,5 kg
Biathlonu 4D a 2 × 5 l smáčedla Dash
HC (balíček na 20 ha). Doporučená
aplikační dávka je 50 g/ha Biathlon
4D + 0,5 l/ha Dash HC ve velice širokém rozpětí růstových fází všech
obilnin od 3. listu po vyvinutý praporcový list.
Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.
Foto autor
Slunečnice
roční
Hluchavka
objímavá
Mák vlčí
Pomněnka
Heřmánkovec
přímořský
mnohodílný, vikev huňatá, vikev ptačí, hořčice rolní, řepka olejka výdrol,
svlačec rolní.
Heřmánek
pravý
Florasulam
Hluchavka
nachová
Tritosulfuron
Agrotip 2/2014
11
Obilniny
Morforegulace
Medax Top - novinka,
ktorá má porasty
obilnín pod kontrolou
®
Jednou z noviniek v ochrane rastlín uvedených v tomto roku
na trh je aj nový rastový regulátor obilnín – prípravok Medax Top.
Morforegulácia porastov obilnín je dôležitý intenzifikačný faktor, ktorý
umožňuje využiť výnosový potenciál súčasných odrôd.
Vlastnosti prípravku
Po aplikácii Medaxu Top
sa zvyšuje hrúbka
bunkových stien
12
Agrotip 2/2014
Medax Top je kombináciou dvoch účinných
látok – mepiquat-chloridu a prohexadione-calcia formulovaných ako suspenzný koncentrát. Obe účinné látky rýchlo a trvalo
blokujú biosyntézu rastlinných hormónov
giberelínov, ktoré majú hlavnú úlohu pri
zväčšovaní buniek a vplyv na celkový vegetatívny rast rastlín. Vzhľadom k rozdielnym vlastnostiam oboch účinných látok ide
o ideálnu kombináciu.
Medax Top skracuje streblo a zväčšuje
silu bunkovej steny stebla. Po aplikácii prípravku dochádza ku skráteniu dĺžky buniek
v rastlinných pletivách, zvyšuje sa hustota
buniek, zvyšuje sa hrúbka bunkových stien
a narastá obsah lignínu. Výsledkom je vyššia odolnosť k poliehaniu a zníženie výšky
porastu až o 10 %.
Medax Top podporuje aj rast koreňov.
Stimulácia koreňového systému je veľmi
výrazná už pri malých dávkach Medaxu
Top. Koreňový systém je až o 20 % väčší
ako pri kontrole. Tým sa zvyšuje odolnosť
rastlín proti poliehaniu a tiež k stresovému
pôsobeniu suchom. Rastliny so zdravým
a vyvinutým koreňovým systémom vytvárajú mohutnejšiu zónu koreňového vlásne-
Neošetrená kontrola
Ošetrené Medaxom Top - rovnomerno skrátený porast
Vplyv na rozvoj kořeňového systému
Vplyv na skrátenie stebla v pšenici
% neošetrenej kontroly
100
Délka stébla
BASF - skleníkové pokusy
% neošetrenej kontroly
140
80
120
60
100
40
80
20
60
0
kontrola
Štandard 1
2,0 l/ha
Medax Top
0,8 l/ha
nia, ktorá lepšie hospodári s vodou v čase
prísušku a lepšie čerpajú živiny z pôdneho
roztoku. Zvyšuje tiež odolnosť k chorobám
päty stebla.
Doporučená aplikácia
Medax Top sa používa vždy tam, kde
na základe skúseností, miestnych podmienok, zaradenia do osevného postupu,
odrodovej náchylnosti, intenzity hnojenia
predovšetkým dusíkom hrozí poľahnutie
porastu. Medzi hlavné prednosti prípravku
Medax Top patrí flexibilita použitia. Aplikácia je možná od fázy začiatku stĺpkovania
až do fázy plne vytvoreného zástavovité-
Štandard 2
0,4 l/ha
40
Hmotnosť koreňovej sušiny
BASF - skleníkové pokusy
kontrola
ho listu (BBCH 30–39). Flexibilita použitia
platí aj pre rôzne poveternostné podmienky, pôsobí pri nižších aj vyšších teplotách
(8–20 °C). Pozitívnou vlastnosťou prípravku je aj rýchly nástup účinku s dlhým reziduálnym pôsobením. Prípravok je registrovaný v pšenici ozimnej, jačmeni jarnom
a ozimnom a v raži v dávke 0,6–1,0 l/ha.
Odporúčaná dávka prípravku Medax Top
je 0,6–0,8 l/ha v TM so síranom amónnym. Pri spoločnej aplikácii pôsobí ako
urýchľovač príjmu postrekovej kvapaliny
do rastlinných pletív a má výrazný vplyv
na pH použitej vody.
Medax Top
0,6 l/ha
Štandard 1
2,0 l/ha
Štandard 2
0,4 l/ha
Prípravok Medax Top sa nedoporučuje
aplikovať na poškodené a oslabené porasty, alebo ak bezprostredne pred alebo
po aplikácii očakávame mráz. Miešateľnosť
prípravku je veľmi dobrá. Môže sa kombinovať s fungicídmi, insekticídmi a listovými
hnojivami. Kombinácia s herbicídmi je tiež
možná, okrem niektorých kontaktných prípravkov (napr. úč. l. carfentrazone-ethyl).
S graminicídmi a s hnojivom DAM 390 prípravok nie je možné kombinovať.
Ing. Miroslav Demo
Agrotip 2/2014
13
Obilniny
Výsledky pokusů
Výsledky fungicidních
pokusů na stanovištích
Krukanice a Úhřetice
v minulém roce
BASF spolupracuje se společností
Selgen a.s. již mnoho let na ověřování
efektivnosti použití
jejích fungicidních
variant v ozimé
pšenici a jarním
ječmeni.
Ing. Josef Čapek, CSc vyhodnocuje tyto varianty na stanovištích
v Krukanicích (Plzeňský kraj – obilnářská výrobní oblast) a v Úhřeticích (Chrudimsko – řepařská výrobní oblast). Cílem hodnocení je
determinace napadení houbovými chorobami, stanovení výnosu
jednotlivých variant a kvalitativní
rozbory sklizených vzorků. Testování účinnosti fungicidů se účastní i ostatní dodavatelé fungicidů
v ČR. V roce 2013 bylo testováno
29 fungicidních variant u ozimé
pšenice a 28 fungicidních variant
u jarního ječmene.
14
Agrotip 2/2014
Ozimá pšenice
V letech 2013 byly aplikovány fungicidy na odrůdách Turandot a Elly. Nejvýznamnější houbové choroby na stanovišti
Krukanice během vegetace byly listové
skvrnitosti (braničnatky, helmintosporiózy
a nespecifické skvrny). Na stanovišti Úhřetice byla situace obdobná a na závěr vegetace se začaly objevovat rzi na kontrolních
stanovištích.
Odrůda Turandot má potravinářskou jakost A a velmi dobrý zdravotní stav. Turandot byla povolena v roce 2012. Vykazuje
vysokou odolnost ke klasovým fuzariózám
a braničnatkám. Dobrou odolnost má proti
rzím a padlí.
Odrůda Elly má potravinářskou jakost A,
je to raná odrůda. Byla registrována v roce
2010. Odrůda vykazuje dobrou odolnost
k významným houbovým chorobám. Je
odolná až středně odolná ke rzi plevové, rzi
pšeničné, padlí travnímu a listovým skvrnitostem. Odolnost ke klasovým fuzariózám
je střední.
Aplikace fungicidů se standardně provádí ve 4 základních termínech:
„„T1 (BBCH 31 - začátek sloupkování)
- proti chorobám pat stébel
+ listovým chorobám
„„T2 (BBCH 37 - objevení se praporcového listu) – listové choroby
„„T3 (BBCH 49 - objevení se klasu)
- klasové choroby
„„T4 (BBCH 61 - počátek kvetení)
- fuzariózy
Výnos ozimé pšenice na neošetřené kontrole na stanovištích Krukanice a Úhřetice
u odrůd Turandot a Elly v roce 2013 je uveden v tab. 1. V roce 2013 byl vyšší průměrný výnos v Krukanicích, což bylo překvapivé, protože ve většině let je tomu naopak.
Celkový výnos na kontrole i bez použití fungicidů byl velmi vysoký.
Vliv fungicidních variant BASF na výnos
ozimé pšenice v Krukanicích a Úhřeticích
u odrůd Turandot a Elly roce 2013 přináší
tabulky 2 a 3. Před hodnocením výsledků
fungicidních pokusů je nutné si uvědomit,
že odrůdy Turandot a Elly patří k nejnovějším odrůdám ze sortimentu ozimých pšenic
a jejich přirozená odolnost proti houbovým
chorobám je na vysoké úrovni.
V systému jednoho ošetření se potvrdilo, že
při aplikaci na praporcový list (T2) je fungicidem s největším vlivem na výnos Opera
Top a při aplikaci na klas (T3) to byl Osiris.
Ze všech fungicidů, které byly zkoušeny
v systému jednoho ošetření, Osiris vykazoval nejvyšší výnos a druhým nejvýkonnějším
fungicidem bylo Capalo aplikované na klas.
Systém dvou ošetření vykazuje dlouhodobě
vyšší výnos než systém jednoho ošetření.
Z důvodu dlouhodobého slabého napadení
chorobami pat stébel na daných lokalitách
posouváme naše doporučení dvou fungicidů do termínů T2 a T4. Velmi důležité je
vnímat ošetření 2 fungicidy jako systém
a mezi aplikací prvního a druhého fungicidu nedělat delší časovou prodlevu než 25
dní. Z 16 různých variant systémů dvojího
ošetření byly nejlepší výsledky v systému
Opera Top + Osiris a Capalo + Osiris.
Tabulka 1. Výnos ozimé pšenice na neošetřené kontrole
odrůdy Turandot a Elly, Krukanice a Úhřetice 2013
Rok
Krukanice
Úhřetice
Průměr
stanovišť
9,75
8,14
8,95
Výnos na neošetřené kontrole (t/ha)
Tabulka 2. Výnos ozimé pšenice - systém jednoho ošetření
odrůdy Turandot a Elly, Krukanice, Úhřetice 2013
Fungicidní
varianta
Termín
ošetření
Dávka
(l/ha)
Přírůstek výnosu
2013 (t/ha)
Celkové pořadí
z var. 1. ošetření
Opera Top
T2
Capalo
T2
1,5
0,41
7
1,4
0,39
9
Tango Super
Capalo
T3
1
0,34
12
T3
1,4
0,5
2
Osiris
T3
1,75
0,62
1
Tabulka 3. Výnos ozimé pšenice - systém dvou ošetření
odrůdy Turandot a Elly, Krukanice, Úhřetice 2013
Fungicidní
varianta
Termín
ošetření
Dávka
(l/ha)
Přírůstek výnosu
2013 (t/ha)
Celkové pořadí
ze všech variant
Capalo + Osiris
T2 + T4
1,2 + 1,5
1,06
3
Opera Top + Osiris
T2 + T4
1,2 + 1,5
1,16
1
Graf 1. Nárůst tržeb po aplikaci v ozimé pšenici, Krukanice, Úhřetice 2013
6000
5000
Nárůst tržeb (Kč/ha), cena pšenice 4 500 Kč/t
4770
5220
4000
2790
3000
2000
1845
1755
Opera Top
T2
Capalo
T2
2250
1530
Graf 1 zobrazuje nárůst tržeb vlivem
aplikace fungicidů, kdy cena pšenice
byla počítána 4 500 Kč/t. Všechny varianty vykazovaly zisk. Náklady ošetření v systému jednoho fungicidu včetně
aplikace byly kalkulovány 1 200 Kč/ha
(Opera Top, Capalo) a 900 Kč/ha (Tango Super) a náklady v systému dvou
fungicidů včetně aplikace byly počítány
2 400 Kč/ha.
Výsledky ukazují, že rentabilita použití
fungicidů v systému jednoho ošetření
byla většinou více než 50 %. To znamená, že koruna vložená do nákupu fungicidů se zaplatila a přinesla minimálně
dalších 50 haléřů navíc. V systému dvou
fungicidů byla rentabilita 98 % u varianty
Capalo + Osiris a 118 % u varianty Opera Top + Osiris.
Loňské výsledky
ze stanovišť
Selgenu potvrzují,
že intenzivní
fungicidní ošetření
se v minulém roce
vyplatilo.
1000
0
Tango
Super
T3
Capalo
T3
Osiris
T3
Capalo
+ Osiris
T2 + T4
Opera Top
+ Osiris
T2 + T4
Agrotip 2/2014
10000
Nárůst tržeb (Kč/ha), cena ječmene 4500 Kč/t
8235
15
Obilniny
Výsledky pokusů
Jarní ječmen
Fungicidní varianty byly aplikovány na odrůdě jarního ječmene Sebastian, který byl
pěstován na stanovišti Krukanice a Úhřetice. Odrůda Sebastian neobsahuje gen
odolnosti k padlí Mlo a proto je citlivější
k napadení padlím. Na druhou stranu má
výbornou odolnost vůči hnědé skvrnitosti
a velmi dobrou odolnost k ostatním listovým skvrnitostem. Termíny aplikace T1,
T2, T3 a T4 byly stejné jako u pšenice.
Během vegetace na stanovišti Krukanice
byla odrůda Sebastian výrazně napadena
padlím travním - stupeň 3 (systém hodnocení 1 – nejhorší a 9 – nejlepší) a i listovými skvrnitostmi, které byly také výrazné
– stupeň 4. Situace v Úhřeticích byla lepší,
protože zde bylo nižší napadení padlím –
stupeň 8 a obdobné napadení listovými
skvrnitostmi jako v Krukanicích – stupeň
4. Všechna hodnocení byla prováděna
na neošetřených kontrolách.
Můžeme konstatovat, že napadení odrůdy Sebastian houbovými chorobami bylo
v roce 2013 překvapivé a hlavně v Úhřeticích neodpovídá obecnému popisu této
odrůdy.
Průměrný výnos jarního ječmene na neošetřené kontrole byl v Úhřeticích o 100 %
vyšší, než byl výnos v Krukanicích. Tato
skutečnost odpovídá rajonizaci jarního
ječmene, pěstování sladovnických odrůd
v úrodnějších oblastech České republiky.
Tabulky 5 a 6 ukazují vliv aplikace fungicidů BASF na výnos sladovnického ječmene na obou stanovištích v roce 2013.
16
Agrotip 2/2014
Po aplikaci jednoho fungicidu bylo dosaženo výrazného zvýšení výnosu, a to
od 0,72 t/ha až k 1,01 t/ha. Celkově se potvrdilo, že aplikaci jednoho fungicidu při
pěstování odrůdy Sebastian je vhodnější
provést v časnějším termínu T2 (sloupkování – praporcový list) než v termínu T3
objevení se klasu. Důvodem je časnější
potlačení listových chorob, které výrazně
snižují výnos. Významným zjištěním je,
že se nepotvrdila vyšší odolnost odrůdy
Sebastian k listovým skvrnitostem (hnědá,
rhynchosporiová) a nespecifickým skvrnitostem, a proto je nutné použít komplexní
fungicidy jako Tango Super nebo Capalo.
Při porovnání systému dvou ošetření a systému jednoho ošetření na obou
stanovištích zjistíme, že výnos byl vyšší
o 0,78 t/ha v systému dvou ošetření. Vyššího výnosu dosáhla kombinace s Capalem, kde se projevila lepší účinnost
na padlí, než má Opera Top. Na druhou
stranu Opera Top vykazuje vyšší výnosy
u odrůd, které mají geneticky danou odolnost k padlí, jako jsou odrůdy Xanadu,
Bojos, Prestige aj.
Graf 2. ukazuje nárůst tržeb ve sladovnickém ječmeni při aplikaci fungicidů. Pokud porovnáme přírůstek tržeb z hektaru
po aplikaci fungicidů při ceně sladovnického ječmene 4500 Kč/t, pak se potvrzuje, že v systému jednoho fungicidu i dvou
fungicidů byla rentabilita minimálně 170 %.
Ceny fungicidů i ošetření byly počítány
stejně jako u varianty pšenice ozimá. Letošní výsledky opět potvrzují, že aplikace
fungicidů ve sladovnickém ječmeni patří
k základním intenzifikačním opatřením.
Tabulka 4. Výnos jarního ječmene na neošetřené kontrole
odrůda Sebastian, Krukanice, Úhřetice 2013
Rok
Závěr
Krukanice
Úhřetice
Průměr
stanovišť
4,5
9,18
6,84
Výnos na neošetřené kontrole (t/ha)
Tabulka 5. Výnos jarního ječmene odrůdy Sebastian
Krukanice, Úhřetice 2013, systém jednoho ošetření
Fungicidní
varianta
Termín
ošetření
Dávka
(l/ha)
Přírůstek výnosu
2013 (t/ha)
Celkové pořadí
z var. 1. ošetření
Opera Top
T2
1,5
6000
Capalo Nárůst tržeb (Kč/ha),
T2 cena pšenice
1,4 4 500 Kč/t
5000
Tango Super
T2
1
0,84
1,01
1
4000
Capalo
T3
1,4
T3
1,75
0,72
2790
0,93
11
Osiris
3000
2250
0,79
8
4770
9 5220
4
1845
1755
2000 6. Výnos jarního ječmene1530
Tabulka
odrůdy Sebastian
Krukanice, Úhřetice 2013, systém dvou ošetření
1000
Fungicidní
Termín
Dávka
Přírůstek výnosu
Celkové pořadí
varianta
ošetření
(l/ha)
2013 (t/ha)
ze všech variant
0
Top
Capalo
Osiris
Capalo
Opera
Top
CapaloOpera
+ Osiris
T1 + T3 Tango1,2+1,5Capalo
1,83
3
T2
T2
Super
T3
T3
+ Osiris
+ Osiris
Opera Top + Osiris
T1 + T3
1,45
11T2 + T4
T3 1,2+1,5
T2 + T4
Graf 2. Nárůst tržeb po aplikaci fungicidů ve sladovnickém ječmeni,
Krukanice, Úhřetice 2013
10000
8235
Nárůst tržeb (Kč/ha), cena ječmene 4500 Kč/t
8000
6000
6525
4545
3555
4000
3780
4185
Atanoviště Selgenu v Krukanicích
a Úhřeticích nepatří mezi lokality s vysokým infekčním tlakem houbových chorob. Je zde zabezpečena dostatečná
výživa rostlin, optimální osevní postup
a klasické zpracování půdy.
Minulý rok kvůli
vývoji počasí patřil
k rokům s vyšším
infekčním tlakem, což
se potvrdilo hlavně
u sladovnického
ječmene. Z toho
důvodu bylo u obou
plodin ekonomické
použít systém dvou
ošetření, který zajistil
nejvyšší přírůstek
výnosu a vysokou
rentabilitu pěstování.
3250
2000
Ing. Aleš Raus, Ph.D.
Foto V. Pavelka
0
Tango
Super
T2
Capalo
T2
Opera Top
T2
Capalo
T3
Osiris
T3
Capalo
+ Osiris
T1 + T3
Opera Top
+ Osiris
T1 + T3
Agrotip 2/2014
17
Novinky 2014 na Slovensku
Novinky
Nové prípravky
odskúšané v pokusoch
V roku 2014 prichádza firma BASF na trh opäť s novými prípravkami na ochranu rastlín. Popri
registračných skúškach, ktoré sú potrebné, aby bol prípravok uvedený na trh, bežia aj marketingové pokusy na overenie účinnosti a propagáciu prichádzajúcich nových prípravkov. Jedným
z dôležitých nových prípravkov je fungicíd Osiris. Prípravok obsahuje dve účinné látky (epoxiconazole a metconazole) a má veľkú výhodu, že je registrovaný do všetkých obilnín (pšenica, jačmeň,
raž, tritikale, ovos). Z pohľadu účinnosti je prípravok zameraný na riešenie všetkých významných
chorôb listov a klasu. Z tohto dôvodu prípravok odporúčame aplikovať v termíne BBCH 39–61,
v prípade systému dvoch ošetrení aplikáciu prípravku Osiris smerujeme do fázy klasenia.
Výsledky pokusov: pšenica ozimná odroda Alakris, NPPC Piešťany 2013
Hrdza pšeničná, účinnosť 48 dní po 1. ošetrení
60
% napadenia
50
60
% napadenia
40
50
60
30
40
50
20
30
40
10
20
30
0
10
var. 1
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
10
70
var. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
%
12napadenia
13 14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 %12napadenia
13 14
% napadenia
Fuzariózy, účinnosť 57 dní po 1. ošetrení
13
14
600
70var. 1
50
60
40
70
50
30
60
40
20
50
30
10
40
20
0
30
10
var. 1
20
0
8
10
1
var.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
7,8
8var. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
% napadenia
Úroda t/ha
7,6
7,8
8
Var. Prípravok
Dávka l/ha Termín aplikácie
1
Kontrola
2
Tango Super
1,0
C
3
Capalo
1,5
C
4
Capalo
1,5
D
5
Capalo//Osiris
1,5//1,5
B//F
6
Capalo//Osiris
1,5//2,0
B//F
7
Capalo//Osiris
1,2//2,0
B//F
8
Capalo//Osiris
1,2//3,0
B//F
9
Duett Top//Tango Super
0,6//1,0
B//E
10
Capalo//Swing Top
1,0//1,0
B//F
11
Capalo//Swing Top
1,0//1,2
B//F
12
Štandard 1
0,8//0,8
B//F
13
Štandard 2
0,7//0,5
B//F
14
Štandard 3
1,0//1,0
B//F
Termín aplikácie:
B - BBCH 32–37 (30. 4. 2013)
C - BBCH 37–39 (9. 5. 2013)
D - BBCH 39–49 (15. 5. 2013)
E - BBCH 49–51 (28. 5. 2013)
F - BBCH 51–59 (6. 6. 2013)
7,4
7,6
7,8
7,2
7,4
7,6
7
7,2
7,4
var. 1
2
3
4
7
7,2
60
53,3
2
3
4
var. 1
507
60
53,3
2
3
4
var. 1
40
50
60
53,3
30
24,0
40
18
Agrotip 2/2014
50
15,0
20
30
24,0
40
10
3,8
5
6
7
8
9
10
5
6
7
8
9
10
5
6
7
8
9
12,5
11
12
13
14
% napadenia
111. list/zástavovitý
12 13 14
2.
list
% napadenia
10 11
12 13 14
1. list/zástavovitý
2.
list
% napadenia
15,3
1. list/zástavovitý
19,5
17,5
2. list
10,3
17,5
19,5
V tomto pokuse sa výrazne potvrdila efektivita systému dvoch
ošetrení. Nové prípravky Osiris a vlaňajšia novinka Swing Top
sa výraznou mierou podieľali na eliminácii škodlivých patogénov
listov a klasov. Z pohľadu výberu vhodného dávkovania v jednotlivých variantoch sa javí ako najideálnejšie riešenie variant č. 7
– Capalo 1,2 l/ha + Osiris 2,0 l/ha.
60
% napadenia
50
60
40
60
50
30
50
40
20
40
30
10
30
20
0
20
var. 1
10
% napadenia
% napadenia
10
700
var.
1
0
60
var. 1
70
50
70
60
40
60
50
30
50
40
20
40
30
10
30
20
0
var. 1
20
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
% napadenia
12 13 14
12 13 14
% napadenia
% napadenia
12
13
14
10
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
var.
0
var. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
7,8
8
8
7,6
7,8
Kontrola
Capalo 1,2 + Osiris 2,0 l/ha
7,8
7,4
7,6
7,6
7,2
Výsledky
pokusov: jačmeň jarný odroda Prestige, NPPC
7,4
7,4
7
7,2
var. 1 škvrnitosť
2
3
4jačmeňa,
5
6 účinnosť
7
8 26
9 dní
10po 1.
11 ošetrení
12 13 14
Hnedá
7,2
%
napadenia
607
53,3
1. list/zástavovitý
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12 13 14
var. 1
507
2. list
var.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
% napadenia
60
53,3
40
1.
list/zástavovitý
%
napadenia
60
53,3
50
2. list/zástavovitý
list
1.
30
24,0
50
2. list
19,5
40
17,5
15,3
15,0
20
12,5
40
10,3
30
24,0
10
3,8
3,0
3,0 19,5
2,5
2,0
30
17,5
1,0
24,0
15,3
15,0
20
19,5
12,5
0
17,5
10,3
15,3
15,0
20
12,5
var.
1
2
3
4
5
6
7
10
3,8
10,3
10
14
0
1
%
zelenej
0var.
12
var.
1
14
10
14
12
8
3,8
2,0
1,0
2,5
3,0
3,0
2,0
1,0
2,5
3,0
3,0
2 55 dní3 po 1. ošetrení,
4
5 BBCH
6 85
plochy,
fáza
2
3
4
5
6
7
7
8
6
2
6
4
0
1
2
3
0var.
5,6
var.
5,4
1
1
2
2
3
3
5,2
Úroda
t/ha, HTZ (g)
5,6
5
5,6
5,4
4,8
5,4
5,2
4,6
5,2
5
4,4
5
4,8
4,2
4,8
4,6
4
4,6
4,4
var.
4,4
4,2
4,2
4
var.
4
var.
5,1
5,5
5,1
4,6
4,8
4
5
6
7
4
4
5
5
6
6
7
51
7
50,5
5
5,5
4,8
4,6
5,5
4,7
4,7
5
5,1
5
4,8
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
1
2
3
4
5
6
7
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
Opera Top 2,0 l/ha
Malý Šariš 2013
Var. Prípravok
Dávka l/ha Termín aplikácie
1
Kontrola
2
Capalo
1,5
B
3
Opera Top
1,5
B
4
Opera Top
2,0
B
5
Capalo//Osiris
1,2//2,0
A//B
6
Capalo//Osiris
1,2//1,75
A//B
7
Osiris
2,0
B
Termín aplikácie:
A - BBCH 32 (29. 5. 2013)
B - BBCH 49–51 (14. 6. 2013)
12
10
6
10
8
4
var.
4
2
2
0
Kontrola
50
51
49,5
51
50,5
49
50,5
50
48,5
50
49,5
48
49,5
49
47,5
49
48,5
47
48,5
48
Prípravok Opera Top je určený špeciálne pre jačmeň a tieto jeho
parametre sa v plnej miere aj potvrdili. V hodnotení účinnosti proti
hnedej škvrnitosti jačmeňa dosiahol variant Opera Top v dávke
2,0 l/ha najlepšiu účinnosť aj v porovnaní so systémom dvojitého
ošetrenia. Z jednou s účinných látok je pyraclostrobin a práve táto
účinná látka má vplyv na zvýšenie zelene plochy ošetrenej plodiny. Zelené rastliny dokážu dlhšie asimilovať, dokážu lepšie odolávať stresovým faktorom a v neposlednom rade to má pozitívny
efekt na úrodu. Prípravok Opera Top patrí do skupiny prípravkov
označených AgCelence.
Ing. Miroslav Demo
Foto: autor
48
47,5
47,5
47
47
Agrotip 2/2014
19
Řepka
ozimá
Clearfield® hybridy řepky
Ponuka hybridov repky
pre produkčný systém
Clearfield
®
Spoločnosť BASF ako dlhodobo významný partner v chemickej ochrane
repky prichádza na trh v sezóne 2014 s produkčný systémom Clearfield®.
Ten pozostáva z vysoko účinného herbicídu a výkonných hybridov repky, ktoré
sú kompatibilné jedine s týmto herbicídom. Clearfield® hybridy repky ozimnej
boli získané metódami klasického šľachtenia a nie pomocou genetických
manipulácii (GMO). Na nasledujúcich stránkach vám prinášame bližší pohľad
na ponuku hybridov od našich partnerov v systéme Clearfield®.
DEKALB inovace hybridů řepek:
DK IMMINENT CL - novinka 2014
Kombinace výkonu a nové Clearfield® technologie ochrany proti plevelům
Z pohledu zemědělce je společnost
Monsanto dlouhodobým partnerem pěstitelů řepek, kterým každoročně přináší
vylepšení v oblasti pěstování a šlechtění nových výkonných materiálů. Ty jsou
vyšlechtěny v evropských oblastech
a jsou šité na míru našim českým a slovenským podmínkám.
Nyní však stojíme před významným milníkem ve šlechtění olejnin a zejména řepek.
Novinkou v České i Slovenské republice
od letošního roku budou Clearfield® hybridní řepky, které změní pohled na ochranu proti plevelům. Tento systém je založen
na kombinaci vysokého účinku herbicidu
s účinnou látkou imazamox spolu s dalšími účinnými látkami a výkonného hybridu
řepky DEKALB, který je k tomuto herbicidu tolerantní. Tato vlastnost byla vložena
do konvenčních materiálů standardní šlech-
20
Agrotip 2/2014
titelskou metodou. Společnost Monsanto
jako první v České republice uvede na trh
tyto výkonné Clearfield® řepky, které umožní pěstiteli dosáhnout vysokého výnosu
a zároveň flexibility v ochraně proti hlavním
skupinám plevelů a výdrolu obilovin. Tento
systém velice dobře předchází mimo jiné
i výdrolu řepek a dalších brukvovitých plevelů, které doprovázejí předplodiny, pěstované na pozemcích před několika roky.
Šlechtění hybridů Clearfield ® se v současné době věnuje skupina šlechtitelů,
kteří vytváří vhodné materiály do různých
podmínek a neustále nabídku rozšiřují.
Od roku 2012 je tato technologie postupně uváděna na trh v Evropě a mezi první
země, které uplatnily kombinace Clearfield® DEKALB hybridů, patří Maďarsko,
Francie, Německo, Polsko a postupně se
k nim přidávají další, včetně České a Slovenské republiky. V našem současném ev-
ropském portfóliu se nachází celkem čtyři
konvenční restaurované hybridy a jeden
polotrpasličí hybrid. Dále je v testovacím
řízení dalších 16 materiálů, které se budou
po důkladném prověření postupně zavádět na náš a evropský trh.
O nastupující éře novinek společnosti
Monsanto svědčí neustálá inovace s cílem
maximalizovat výnosy při rozdílné pěstitelské technologii, ročnících a klimatických
podmínkách. Cílem šlechtění Clearfield®
hybridů DEKALB je sestavit restaurovaný
hybrid využívající přednosti, které si přenáší z rodičovské linie z různých podmínek
na potomstvo, a výsledným produktem
je stabilně výnosný hybrid F1 generace
umožňující pěstiteli komfortní ochranu proti plevelům. Společnost Monsanto chystá
na náš trh několik výkonných hybridů, které
jsou prověřovány v místních podmínkách.
5,80
5,60
5,55
5,49
5,46
5,45
5,34
5,40
5,19
5,20
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
Výnosy 2011–12, pokusy ČR SEK SPZO, 4 lokality
DK IMMINENT CL - výnos 2012–13
přesné maloparcelkové pokusy s řepkou ozimou
průměr lokalit Humpolec, Kujavy, Krásné Údolí
5,80
5,60
5,55
5,49
5,46
5,45
CL - herbicidní ošetření Cleravis
BS - herbicidní ošetření Butisan Star
5,34
5,40
5,19
5,20
5,16
5,09
5,04
5,04
115
5,01
5,00
4,76
4,80
4,73
113,9
112,2
110,8
110
107,1
105
4,60
4,40
100% =
5,63
t/ha
100
4,20
95
90
DK
IMMINENT
CL
- herbicidní ošetření Cleravis
DK CL
IMMINENT
CLStar
BS
- herbicidní ošetření Butisan
113,9
112,2si
novinku
115
Tuto
lze
vyzkoušet již
110,8
v letošním
roce
110
107,1
100% =
5,63
hybrid s výnosot/ha
105
Jedná
se o středně raný
vou hladinou minimálně na úrovni součas100
ných nejpěstovanějších komerčních hybridů.
95 Díky své výbavě vysoké tolerance
vůči herbicidu Cleravis umožní pěstiteli
90
efektivně
předcházet plevelu a výdrolu
DK
konkurenční konvenční
jednouIMMINENT
aplikací na podzim. hybrid
Tento přihybrid CL
způsobivýCLhybrid lze pěstovat na všech
hlavních lokalitách vhodných pro pěstování řepky. Zvláště výborných výsledků
dosáhl v oblastech sušších a teplejších.
V chladnějších lokalitách se také osvědčil
a za dva poslední roky, kdy je zde testován, neměl žádné problémy s přezimováním, velice dobře překonal nízké teploty
i na polích bez sněhové pokrývky v zimě
2011–12. Jedná se o střední až vyšší rost-
linu s velice dobrou větvící schopností ze
spodního a středního patra. DK IMMINENT CL je určen pro všechny kategorie pěstitelů v různorodých podmínkách.
Je to intenzivní hybrid, který má rychlý
start na počátku vegetace a velice dobře
reaguje na intenzifikační zásahy. Zejména se osvědčilo využití regulátoru růstu
na podzim a na jaře ve vláhově jistějších
oblastech. Z pohledu výživy dusíkem má
velice dobrou schopnost jej maximálně
využít i při střední intenzitě, což znamená
aplikovat od středních až po vyšší dávky.
konkurenční
hybrid CL
konvenční
hybrid
Závěrem lze říci, že tato první „Clearfield
vlaštovka” bude v následujících sezónách
doplněna o další výkonné hybridy. DK
IMMINENT CL bylo možné již vloni vidět
na všech lokalitách polních dnů BASF, kde
byl demonstrován vysoký výnos a tolerance vůči širokospektrému herbicidu Cleravis®. Letos opět bude přítomen na celé
řadě lokalit polních pokusů společností
Monsanto, BASF a SPZO.
Ing. Ondřej Černý
MONSANTO ČR s.r.o.
DK IMMINENT CL lze pěstovat v úrodných podmínkách i v oblastech s minimální vlhkostí na lehčích až středně těžkých
půdách. Šlechtitelé do hybridu vložili gen
odolnosti vůči Phomě RLM7, která zvládne velice dobře chránit rostlinu od podzimu až do počátku jara, kde je tlak Phomy
většinou nejvyšší.
Agrotip 2/2014
21
5,16
5,
Řepka
ozimá
Clearfield® hybridy řepky
Spoľahlivé hybridné repky DuPont Pioneer
DuPont Pioneer už tretí ročník vedie trh hybridnej repky v strednej Európe
Tento výsledok je jednoznačne spôsobený našou ponukou unikátnych genotypov
hybridnej repky. V roku 2011 zaregistroval
ÚKSÚP Bratislava vôbec prvú Clearfield®
odrodu ozimnej repky v Európe s názvom
PT200CL, IMI verziu pestovateľmi obľúbeného hybridu PR46W14, čím sa sprístupnila
možnosť začať využívať Clearfield® technológiu širšej pestovateľskej praxi aj v tejto
plodine. O dva roky neskôr bola registrácia
doplnená hybridom PX100CL (reg. ÚKSÚP
2013), prvým polotrpasličím hybridom nesúcim Clearfield® vlastnosť. V tomto roku
zavádzame ďalšie nové Clearfield® odrody,
polotrpasličí, semi-dwarf hybrid MAXIMUS®
novej generácie PX111CL a konvenčné
hybridné CL odrody PT228CL a PT229CL.
Okrem vyššieho úrodového potenciálu spája tieto hybridy lepší zdravotný stav (tolerancia voči sclerotínii), vysoká odolnosť voči
poliehaniu a vyššia olejnatosť semien.
Technológia Clearfield® ponúka vhodné riešenie tam, kde pozemky s bežnou repkou
trpia silným zaburinením, napr. reďkvou ohnicovou (Raphanus raphanistrum)
Vďaka nasledujúcim výhodám
rastú výmery polotrpasličích
repiek MAXIMUS ® každým
rokom:
„„stabilná úrodnosť a ziskovosť
(hybridná vitalita, výborná fertilita
kvetov)
„„extra široké okno pre výsev
(vhodná dynamika jesenného rastu
koreňa a nadzemnej biomasy)
„„výhody v ošetrovaní porastov
(pozemne bez poškodenia
vrchných terminálov)
„„extra odolnosť voči chladu a mrazu
(veľmi hrubý koreň, nadzemný
habitus pritlačený k zemi)
„„extra odolnosť voči poliehaniu
(rovnomerné dozrievanie šešúľ
v korune a vyfarbenie semien)
„„rýchlejší, jednoduchší a lacnejší
zber (menej hmoty, jemnejšie
steblá, nepoľahnuté rastliny)
22
Agrotip 2/2014
PX111CL
PT200CL
MAXIMUS ® hybrid s pokročilými vlastnosťami pre systém Clearfield ®
Tradičný vysoký Clearfield ® hybrid
so stabilným výnosom
„„PX111CL je polotrpasličí semi-dwarf
hybrid z najnovšej generácie, vhodný
pre produkčný systém Clearfield®
„„poskytuje stabilný výkon naprieč
ročníkom a miestam pestovania
„„stredne skoro dozrieva, podobne ako
jeho izogénna forma, hybrid PR45D05
„„má zvýšenú odolnosť voči
sclerotíniovému ochoreniu (bielej
hnilobe), vďaka čomu sú porasty
v čase zrelosti zdravšie
„„je vhodná na skoré sejby bez rizika
prerastania, vzhľadom na stredne
pomalý, plynulý rast nadzemnej listovej
ružice. No pre dobrú zimovzdornosť
je taktiež veľmi dobre adaptovaný
na sejby v závere termínu.
„„konverzia dobre známeho a veľmi
populárneho stredne neskorého
hybridu PR46W14 (reg. ÚKSÚP 2009)
„„jeho hlavné vlastnosti sú podobné
ako u základnej verzie hybridu,
dozrievaním je však o 1–2 dni skorší
v porovnaní s hybridom PR46W14
„„charakterizuje ho vysoký a stabilný
výnos, dobrý obsah oleja a stabilná
výkonnosť overená počas 2 rokoch
pestovania u európskych farmárov
Toto všetko v jednej hybridnej odrode.
„„veľmi rychlo rastie na jeseň, preto
je dobrou voľbou pre sejby v závere
agrotechnického termínu
„„odporúčame pre každého pestovateľa,
ktorý chce byť schopný produkovať
repku za nepriaznivých podmienok
zaburinenia
Do zimného obdobia rastliny PX111CL
vytvoria ružicu pritlačenú k zemi
s dostatočne hrubým koreňom
PT228CL
PT229CL
Vysoký výnosový potenciál, vysoký
obsah oleja v triede Clearfield ®
Maximálny výnos a olejnatosť
pre Clearfield ®
„„PT228CL je konverzia PR46W20 (reg.
ÚKSÚP 2012) so stredne neskorým
dozrievaním
„„kombinuje vysoký výnosový potenciál
a vysoký obsah oleja
„„jedná sa o stredne vysoký hybrid
s veľmi dobrou odolnosťou proti
poliehaniu a dobrou zimovzdornosťou
„„vďaka pomalšiemu rastu na jeseň
a nízkej tendencii k predlžovaniu
stoniek sa môže siať na začiatku
obvyklej doby výsevu
„„tento hybrid sa odporúča tým
pestovateľom, ktorí chcú pestovať
konvenčné Clearfield® hybridy repky
olejnej a radi by sa vyhli stratám
sposobeným poliehaním
„„PT229CL je konverzia PR46W21
(novinka 2013) so stredne neskorým
dozrievaním
„„spája v sebe vysoký výnosový
potenciál a vysoký až velmi vysoký
obsah oleja
„„pretože veľmi rýchlo rastie na jeseň,
je vhodný pre neskoršie sejby repky,
alebo do oblastí kde sa očakáva
od repky veľmi rýchly štart po sejbe.
Má dobrú zimovzdornosť.
„„aj napriek výške vlastnej tradičným
hybridným odrodám, má dobrú odolnosť voči poliehaniu
„„hybrid PT229CL odporúčame pestovateľom zameriavajúcim sa na to najlepšie v pestovaní repky pri súčasnom
využití technológie Clearfield®
V prípade, že narazíte na problémy s burinou na vašich repkových poliach, máte
vynikajúcu príležitosť pre pohodlnú a účinnú kontrolu zaburenia sejbou našich troch
Pioneer hybridov s technológiou Clearfield®.
Vyberte si z našej ponuky,
chceme byť súčasťou
vášho úspechu!
Ing. Marek Jakubec, produktový manažér
Pioner Hi-Bred Slovensko
[email protected]
Ing. Přemysl Studničný, produktový
manažer firmy DuPont Pioneer pro ČR
[email protected]
Agrotip 2/2014
23
111
111
EDIMAX CL - prvý CL hybrid od RAPOOL
Stredne skorý hybrid s veľmi dobrou adaptabilitou na kontinentálne podmienky
Úspešné pestovanie ozimnej repky závisí od nespočetného množstva faktorov.
Mnohé z nich sú človekom ovplyvniteľné,
niektoré však napriek neustálemu progresu
a vývoju nevieme ani dostatočne precízne
predvídať. Technológie nás však posúvajú
stále dopredu a otvárajú nám nové možnosti. Jednou z nich je i technológia Clearfield® v repke. Čisté porasty sú cieľom každého farmára a postemergentná kontrola
s účinkom aj na ťažko riešiteľné buriny si
určite nájde svojich priaznivcov.
Spoločnosť RAPOOL ako popredný šľachtiteľ ozimnej a jarnej repky je pripravená
i na tento nový smer v technológii ozimnej repky a má v ponuke vysoko výkonné
Clearfield® hybridy. Konvenčné hybridné
odrody RAPOOL sú špičkou na trhu, hybridy ako MARATHON, ROHAN, SHERPA
pozná takmer každý. Preto aj v segmente
Clearfield® kladie RAPOOL dôraz hlavne
na kvalitu, ktorá v sebe spája výkonnosť
a stabilitu úrod v rôznych agroklimatických
podmienkach.
Prvým Clearfield® hybridom, ktorý chceme
našim partnerom ponúknuť, je hybrid EDIMAX CL. Je to stredne skorý hybrid s veľmi dobrou adaptabilitou na kontinentálne
podmienky. Tá je potvrdená v krajinách
juhovýchodnej Európy, kde je technológia
Clearfield® v praxi už niekoľko rokov a EDIMAX CL patrí medzi veľmi úspešné hybridy.
EDIMAX CL sa vyznačuje rýchlym počiatočným vývinom na jeseň, preto ho odporúčame pre stredné a neskoršie termíny sejby. Má veľmi dobrú zimuvzdornosť a rýchlu
regeneráciu po zime. Kvitne stredne skoro
a má veľmi dobrý zdravotný profil. Tvorí
stredne vysoké porasty so silným vetvením
a dobrou odolnosťou voči poliehaniu. EDIMAX CL dobre toleruje i sucho a poskytuje
stabilne vysoké úrody semena s vysokým
obsahom oleja. Oficiálne pokusy (graf)
dokazujú, že EDIMAX CL patrí v skupine
CL hybridov medzi najvýkonnejšie odrody. Rovnako výsledky poloprevádzkových
pokusov i skúsenosti pestovateľov v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku potvrdzujú
jeho výkonnosť na úrovni špičkových konvenčných hybridov. Tým EDIMAX CL vyniká, pretože pestovateľovi prináša pridanú
hodnotu v oboch smeroch – technologickom i úrodovom.
Technológia Clearfield® je významný krok
vpred v herbicídnej ochrane repky. Výkonné hybridy RAPOOL pomáhajú pestovateľom zvyšovať efektivitu a maximalizovať
zisk. EDIMAX CL je prvým, ktorý spája
oboje.
Ing. Tomáš Upohlav, PhD.
produktový manažér
RAPOOL Slovakia, s.r.o.
Oficiálne skúšky s Clearfield ozimnou repkou, Maďarsko
Zdroj: NÉBIH 2010–2012, počet lokalít: 15
Záverom možno zhodnotiť, že
všetky pripravované hybridy sa
vyznačujú nadštandardnými parametrami oproti konvenčnej technológii a môžeme sa na ne tešiť už
túto sezónu.
108,0
105,5
Relatívna úroda semena %
106,0
104,0
102,0
100,0
100,0
98,0
96,8
97,1
96,0
94,0
Ing. Pavol Hrčka
92,0
EDIMAX CL
24
Pre viac informácii o systéme
Clearfield® prosím neváhajte kontaktovať svojho regionálneho obchodného zástupcu BASF, alebo
osivárskych spoločností Monsanto, Pioneer a Rapool, prípadne
navštívte naše internetové stránky
clearfield.cz/clearfield.sk.
Agrotip 2/2014
konkurenčný CL
hybrid 1
konkurenčný CL
hybrid 2
priemer
Okénko
specialisty
Novinky
Nová sezóna
a naše novinky
Vážení přátelé specialisté, je ještě téměř začátek nového roku a tak vám všem
chci popřát, aby to byl rok úspěšný a dobrý ve všech směrech. Určitě nebude
jednoduchý, jako ostatně vždy, ale vstupujeme do něho s rozhodnutím vyhrát
a získat co možná nejvíc, včetně dalších nových zkušeností. Společnost BASF
i v letošním roce ponechává na trhu přípravky, na které jste zvyklí a s nimiž
umíte zacházet, a navíc po delší době přináší i čtyři úplně nové.
Pro ovocnáře a chmelaře je to v loňském
roce zaregistrovaný fungicid BELLIS ®. Pro
mnohé je to však novinka, protože jsme tohoto přípravku dovezli jen velmi omezené
množství a ne všichni zájemci měli možnost si ho vyzkoušet. BELLIS je registrovaný do chmelu proti peronospoře chmele
a padlí chmelovému a do jabloní proti padlí,
strupovitosti a dále proti skládkovým chorobám. Obsahuje dvě účinné látky, známý
pyraclostrobin a zcela novou účinnou látku
boscalid. Kombinace těchto látek zajišťuje
perfektní preventivní ochranu proti zmíněným chorobám rozdílným působením v metabolismu hub. Výborná je i krátká ochranná
lhůta, pouhých 7 dní, jednoduchá manipulace (formulace WG) a minimální zátěž pro
životní prostředí.
Domnívám se, že v letošním roce potěšíme především vinohradníky, protože pro
ně máme hned tři novinky! Uvádíme na trh
nejmodernější přípravky proti všem třem
nejdůležitějším chorobám révy vinné. Proti
peronospoře révy vinné je to fungicid FORUM STAR, proti padlí révovému COLLIS
a do segmentu botrytida patří CANTUS.
FORUM STAR® je kombinovaný přípravek, obsahuje účinné látky dimethomorph
a folpet. Osvědčenou účinnou látku dimethomorph znáte z našeho přípravku ACROBAT MZ a kontaktní folpet je na trhu rovněž
dobře známý. Kombinace obou zajišťuje
skvělý preventivní i kurativní účinek proti
peronospoře a velmi dobrý vedlejší účinek
proti botrytidě. FORUM STAR je finalizován
ve WG formulaci, takže práce s ním je jednoduchá a bezpečná.
V posledních letech je ve vinicích daleko
větším problémem padlí révové než peronospora. Proto každý další přípravek, který
umožní alternaci, navíc s novou účinnou látkou, je určitě vítaným přínosem do systémů
ochrany proti padlí. Takovým je zcela určitě
fungicid COLLIS ®. Preventivní i kurativní
účinek je dán obsahem dvou látek, známého kresoxim-methylu a nového boscalidu.
COLLIS lze použít kdykoli během sezóny,
od začátku kvetení až do uzavření hroznů,
maximálně však 3x. Tekutá formulace (SC)
a nízké dávkování na hektar jsou uživatelsky příjemné vlastnosti COLLISU.
Poslední z novinek je přípravek CANTUS ®.
Obsahuje nejnovější účinnou látku z naší
kuchyně, a to boscalid, který výborně působí proti botrytidě a také proti padlí révovému. V okolních státech je takto i registrovaný a patří ke špičce v ochraně proti
těmto chorobám. V ČR je zatím povolen
jen proti botrytidě, ale není vyloučeno rozšíření registrace v budoucnosti. CANTUS
má rovněž formulaci WG. O všech našich
přípravcích, včetně novinek, budete moci
získat podrobné informace v právě vydávané souhrnné brožuře pro speciální plodiny,
na odborných seminářích a samozřejmě
na našich webových stránkách www.agro.
basf.cz
Přeji hodně štěstí!
Ing. Drahomíra Musilová
Foto autorka
Agrotip 2/2014
25
Reportáž
Rhea holding
Rhea holding
zemědělský podnik
s vysokými cíli
Cílem časopisu Agrotip je nejen seznamovat čtenáře s novinkami a strategiemi
ochrany rostlin založenými na nabídce přípravků BASF, ale též přinášet příklady
úspěšných moderních farem na minimálně evropské úrovni, které v ČR máme.
Chceme ukázat moderní přístupy a jejich aplikaci v praxi. To je důvod reportáží
z úspěšných zemědělských podniků, které, jak doufáme, přinesou pozitivní tipy
pro další rozvoj podnikání všem našim čtenářům.
Rostlinná výroba a mechanizace
na úrovni
Výsledky rostlinné výroby jsou těmi, na které se v podniku klade velký důraz a výnosové výsledky se rozhodně dostavují, jak
shrnuje následující tabulka:
Výměry a výnosy hlavních plodin,
Rhea holding, 2013
Výměra
Výnos 2013
celkem (ha)
(t/ha)
Sídlo společnosti v obci Dešná
Podnikem nás provedl jeho majitel Ing. Josef Kolář
V dnešním díle vám přinášíme reportáž
z jižního pomezí Čech a Moravy, kde má
své sídlo jedno z největších zemědělských
uskupení u nás, a to Rhea holding. Podnikáním tohoto zajímavého zemědělského
subjektu nás provedl jeho majitel ing. Josef Kolář. Historie uskupení se začíná psát
od roku 2008, kdy současný majitel začal
propojovat aktivity několika zemědělských
podniků, hospodařících v oblasti na rozhraní
Jihočeského a Jihomoravského kraje a Vysočiny. Centrální areál hospodaření se rozkládá téměř od Slavonic až po Vranov nad
Dyjí. Další farmy jsou v okolí Jiřic u Miroslavi a Moravských Budějovic. Celkově Rhea
holding zahrnuje následující podniky: ZD
Petřín, Uherčice Agro, s.r.o., Zemspol Dešná, s.r.o., O.K.V. Dešná s.r.o., Zemos Lesná,
s.r.o., ZD Jiřice u Miroslavi, Zemědělská
společnost Vlasatice a ZEOS Vesce, s.r.o.
Celková výměra zemědělské půdy dosahuje
15 500 ha a z toho je 14 600 ha orné plochy.
K majetkovým účastem pak ještě patří 35%
podíl v Agrovýkupu Moravské Budějovice.
26
Agrotip 2/2014
Hospodaření je založeno na co možná největší intenzitě a využívání moderních technologií, samozřejmě vše je uzpůsobeno
podmínkám spíše vysočinského rázu krajiny, což si dobře uvědomují převážně mladí
pracovníci podnikového managementu se
sídlem v Dešné. Celkový počet zaměstnanců holdingu je v současnosti 184. Společně
pak skupina dosahuje ročního finančního
obratu kolem 1,3 miliardy Kč a tržby na jednoho pracovníka jsou více než 7 milionů.
Pšenice ozimá
6000
7,5
Řepka
2300
4,3
Ječmen jarní
2700
5,8
Kukuřice
1700
8,2
Hrách
600
3,4
Vojtěška
600
Před sezónou hlavní agronom Milan Svoboda s kolegy vytvoří plán pro ochranu
rostlin, hnojení a výběr odrůd, který se přizpůsobuje jednotlivým pozemkům a jejich
výnosovému potenciálu podle zkušenosti
z minulých let. Zpracování půdy a setí je
založeno na strojích Väderstad, umožňujících minimalizační, či spíše půdoochranný
přístup, s ponecháním posklizňových zbytků na povrchu. Ve výjimečných případech
na určité části pozemků, dle zkušenosti
agronomů, je využíváno i orebné zpracování. Konkrétně příprava půdy probíhá za pomocí kypřičů typu Top Down a Carrier, po
nichž následují secí stroje typu Rapid.
Setí je základ, a proto je prováděno nejmodernější technikou
Ochranu rostlin zabezpečují čtyři samojízdné postřikovače o záběru 36 m
Aby byly porosty dovedeny k úspěšné
sklizni, je uplatňován intenzivní systém výživy a ochrany rostlin, kterou zabezpečují
čtyři samojízdné postřikovače Tecnoma
Laser, se záběrem ramen 36 m a vybavené GPS navigačním systémem. Jak již bylo
zmíněno, systém rostlinné výroby je velmi intenzivní, což znamená aplikaci dvou fungicidů v obilninách (Capalo + Osiris, Opera Top
+ Tango Super) dohromady s morforegulátorem (Medax Top) a insekticidem (Vaztak
Active). Celková dávka dusíku v pšenicích je
od 130 kg/ha do 180 kg/ha.
Další intenzivní plodinou je ozimá řepka,
kde podzimní herbicidní ochrana je řešena
Butisany a morforegulace Caryxem. V jarním období aplikují proti škůdcům Vaztak
Active + Mospilan a součastí strategie proti
hlízence je fungicid Pictor. Dávka dusíku
v řepce je 180–200 kg/ha. Samozřejmostí
je aplikace síry a pravidelné vápnění pozemků jednou za 6 let. Pěstování kukuřice
je nejintenzivnější v ZD Jiřice, kde se pěstuje kukuřice na zrno. Herbicidní ochrana
byla v minulosti postavena na kombinaci
Outlook + Click po zasetí a velmi se zde
osvědčil herbicid Stellar + Outlook, který
v daných sušších podmínkách je aplikován
mezi 2.–4. listem kukuřice. Celková dávka
dusíku ke kukuřici je kolem 180 kg/ha.
Narozdíl od mnoha dnešních podniků je zde živočišná výroba stále důležitým zdrojem živin pro pole
Jako energetický prostředek jsou v podniku využívány traktory Claas, včetně těch
největších typu Xerion. Vzhledem k extré-
Agrotip 2/2014
27
Reportáž
Rhea holding
V hospodářském areálu holdingu najdete takovéto...
Podnik disponuje vlastní kapacitou 70 000 t
pro uskladnění úrody
mům počasí minulých let Rhea klade důraz na zabezpečení rychlé sklizně. Proto
zde od letoška budete moci spatřit při
práci 14 sklízecích mlátiček Claas Lexion,
z toho 9 bude na pásových podvozcích.
K jejich vysokému výkonu přispějí též žací
lišty o záběru 10 a 12 m. Můžeme se tedy
těšit na žňové pohledy z tohoto podniku,
které budou impozantní, ovšem podložené
požadavkem na vysokou rychlost i kvalitu
sklizně. Doprava v podniku je zajišťována
vysokokapacitními návěsy Annaburger
a nákladními automobily Volvo. Pokud se
divíte, proč takové zastoupení strojů Claas, pak vězte, že to má prozaický důvod.
Rhea totiž úzce spolupracuje s dovozcem
techniky Agrall Bantice a na jejích polích
probíhá provozní testování právě strojů Claas a Väderstad. Pravidelně se v ZD Jiřice
uskutečňuje velká předváděcí akce daných
značek.
…ale i takovéto pohledy do krajiny
Živočišná produkce na dnešní dobu
nevídaná
Narozdíl od jiných dnešních podniků se
Rhea nevzdává ani živočišné produkce,
která na dnešní poměry dosahuje nevídaných rozměrů, nicméně v Dešné ji považují
za platnou a nedílnou součást zemědělského hospodaření.
Proto zde pečují celkem o 1 200 ks mléčného skotu, kde polovinu tvoří plemeno holštýnské a zbytek je červenostrakatý skot.
Dojivost dnes dosahuje 9 300 l u holštýnek,
resp. 6 500 l v případě červenostrakatých
krav. Dále zde chovají 1 200 prasnic s uzavřeným obratem stáda. Poslední součástí
živočišné výroby je roční produkce asi šesti
milionů kilogramů drůbežího masa, které je výslednou produkcí kapacity chovu
450 000 brojlerových kuřat.
Rybářství a myslivost
Péči věnovanou sklizni úrody je potřeba dotáhnout do konce. Proto za poslední tři roky
byly za podpory SZIF vybudovány skladovací kapacity včetně dosoušení s kapacitou
70 000 tun. Veškerá produkce je po sklizni
rozborována a podle kvality uskladněna
do příslušného sila.
Možná okrajovou, ale o to prestižnější součástí rostlinné produkce je vinohradnictví,
konkrétně v Jiřicích u Miroslavi, kde obhospodařují 48 ha vinic.
28
Agrotip 2/2014
O tom, že Rhea se snaží rozkládat své podnikání do co největší šíře a využívat svých
pozemků a umu pracovníků co nejefektivněji, svědčí i aktivity v rybářství. Na 800 ha
rybníků Rybářství Velké Meziříčí produkují
až 400 tun kapra a ostatních tuzemských
ryb a dále cca 100 tun pstruha. Hospodaření též probíhá v lesnictví na Vranovsku,
kde podnik vlastní asi 200 ha lesů. Součástí lesnictví je také myslivost, kde se mohou
pochlubit správou 13 000 ha honiteb souvislé plochy.
Budoucnost stabilního podniku
Podle slov Josefa Koláře jeho podnik v posledních pěti letech rostl v hospodářských
oblastech násobnými čísly. Nyní probíhá
stabilizace celého holdingu a další tvrdá
práce při efektivním využití celého potenciálu podniku. Investice se samozřejmě nezastaví. Připravují se investiční projekty jak
pro rostlinnou a živočišnou výrobu, tak i pro
chov ryb. Počítá se samozřejmě s využitím
subvencí EU. Nicméně, podnik má zdravý
základ a dobrý kolektiv pracovníků, kteří se
nebojí využívat ty nejmodernější technologie, které jsou k dispozici. Proto si myslíme,
že o podniku, který si dal za cíl vysokou
produkci kvalitních potravin a zároveň řádnou péči o využívanou krajinu, ještě mnohé
uslyšíme a rádi se sem budeme vracet pro
další zkušenosti.
Ing. Václav Jirka
Spolupracovník redakce
Foto Rhea a autor
Reportáž
Semináře BASF 2013
Semináře BASF přinesly
opět řadu novinek
Zejména ve znamení nových herbicidních technologií se nesla letošní série
zimních seminářů, které po celé republice opět uspořádala společnost BASF.
Po přivítání účastníků, kterých bylo tradičně velké množství, a to hlavně
z řad zemědělců, ale i školství či státní správy, se ihned od pracovníků
BASF a jejich hostů rozběhl proud zajímavých informací o tom, jak reagovat
v ochraně rostlin na požadavky dnešní doby. Tedy zejména zvyšování
efektivity pěstování rostlin a zároveň restrikce evropských regulačních orgánů.
První host, Doc. Ing. Miroslav Jursík,
Ph.D. nejprve pohovořil o možných náhradách acetochloru, který byl označen za karcinogenní látku, jejíž metabolity se již příliš
kumulují v prostředí, zejména ve vodě, a zároveň se vyznačují nepříznivým působením
pro obojživelníky.
Doporučení pro náhradu této účinné
látky rozdělil do čtyř oblastí:
„„pro vlhčí pěstitelské oblasti by mohlo
být vhodné použití terbuthylazinu v kombinaci s dimethenamidem, který je obsažen např. v přípravku Outlook. Tyto kombinace je však důležité používat přesně
podle doporučení na etiketě.
„„pro vlhčí až mírně výsušné oblasti doporučil použití PRE až C-POST přípravků, které je však nutné pečlivě vybírat
podle aktuálního plevelného spektra.
Jedním z nich je také nový herbicid Akris,
o němž se dočtete dále
„„v ostatních oblastech je vhodné přikročit k postemergentní ochraně kukuřice,
kde se navíc podle zvoleného přípravku
nabízí poměrně široké aplikační okno.
Nicméně opět je potřeba pečlivě vybírat přípravky podle plevelného spektra
a dbát též na možnou fytotoxicitu přípravku
„„pro všechny oblasti je pak vhodné použití moderních HT technologií ochrany
rostlin, což v tomto konkrétním případě
náhrady acetochloru v kukuřici znamená
využití hybridů s rezistencí vůči herbicidu
Focus Ultra
Agrotip 2/2014
29
Reportáž
Semináře BASF 2013
Akris® - odpověď
na požadavky doby
Mezi další hlavní výhody
Biathlonu 4D patří:
A právě v souvislosti s potřebou náhrady
acetochloru představili pracovníci BASF
nový herbicid do kukuřice pod názvem
Akris. Hlavním, a zároveň vtipným, mottem
prezentace bylo, že po použití Akrisu už
ani divoká prasata nenajdou v kukuřici svůj
úkryt, a tak jsou také parametry účinnosti
na plevele u tohoto přípravku nastaveny.
„„vysoká selektivita k ošetřované plodině
„„nezávislost na teplotě – jakmile plevele
asimilují, lze aplikovat
„„odolnost dešti již hodinu po aplikaci
„„velmi rychlý rozpad reziduí
„„není aplikační omezení v pásmech
ochrany vod
Akris se skládá z úč. l. terbuthylazin + dimethenamid, které zajišťují širokou účinnost
na jednoděložné i dvouděložné plevele
v kukuřici. V dávce 3 l/ha lze aplikovat jak
PRE, tak až do 6. listu kukuřice a pěstitel
tak dostává k dispozici velmi flexibilní aplikační okno.
Z plevelného spektra má Akris výbornou
účinnost mj. na ježatku kuří nohu, béry,
sveřepy, prosa, čiroky, rosičku, oves hluchý a kukuřici tak vyčistí téměř od celého
spektra plevelů včetně těchto odolných.
Účinnost na ježatku je optimální do 2 listů
plevele. Pokud však uteče, není vše ztraceno. Akris lze pak použít v kombinaci se
Stellarem, která svými čtyřmi ú.l. i větší ježatku potlačí. Mezi další výhody přípravku
patří minimální závislost na půdní vlhkosti,
úplná možnost opakovaného použití a výborný poměr „cena/výkon“.
V obilninách proti plevelům
také nově - Biathlon ® 4D
Rovněž pro herbicidní ošetření obilnin byla
prezentována novinka, a to herbicid Biathlon 4D s ú.l. tritosulfuron + florasulam, který
v dávce 50 g/ha zajišťuje výbornou účinnost proti dvouděložným plevelům na jaře,
včetně takových jako svízele, kakosty, hluchavky, merlíky a další. Přípravek se aplikuje ve fázi 13–39 BBCH (optimum 30–32),
plevele musí být narostlé kvůli účinnosti přípravku přes list.
30
Agrotip 2/2014
Účinnost Biathlonu lze posílit přídavkem
smáčedla Dash HC, které optimalizuje
rozmístění ú.l. na povrchu listu a rychlost
pronikání do pletiv. Smáčedlo nelze použít
v kombinaci s DAM nebo graminicidy.
HT technologie - moderní
cesta k efektivitě
Dále se Doc. Jursík zabýval využitím nových HT technologií (herbicide tolerant).
Náklady na vývoj přípravků na ochranu
rostlin stále rostou. Vývoj nového přípravku
stojí asi 250 mil. USD a je třeba otestovat až
200 tisíc sloučenin, než se dojde ke kýže-
nému výsledku, což zabere zhruba 8 až 10
let výzkumu. Jedním z největších úskalí je
splnění ekotoxikologických norem, které se
v posledních desetiletích nebývale zpřísnily. Také proto za posledních 25 let nebyl
do praxe zaveden žádný herbicid s novým
mechanismem účinku.
Jednou z moderních cest je tedy využití
HT technologií, které se postupně registrují i v ČR a SR. Jde o šlechtění hybridů,
které jsou tolerantní k určitému širokospektrálnímu herbicidu, přičemž nejde o GMO.
Tyto způsoby ochrany jsou vyvíjeny zhruba
od konce 80. let a jejich hlavní nevýhodou
dlouho byla nízká výkonnost pěstovaných
hybridů. Tuto nevýhodu se již podařilo plně
eliminovat intenzivním šlechtěním u různých producentů osiv, takže odrůdy dostupné pro systémy ochrany Clearfield, Duo
systém, Express apod. jsou již plně srovnatelné s konvenčními odrůdami. Hlavní
výhodou HT systémů je jediné ošetření širokospektrálním herbicidem, široké aplikační
okno se spolehlivou účinností i na odolnější
plevele, nižší zatížení půdy rezidui a možnost použití ve všech půdních podmínkách
i způsobech přípravy půdy a setí.
Systém Clearfield ® v řepce
Asi nejrozšířenější HT technologií se u nás
pravděpodobně stane ošetření řepky a jejích příslušných hybridů. BASF nabízí pro
tento účel herbicid Cleravis v kombinaci se
smáčedlem Dash HC v dávce 2 + 1 l/ha.
Účinnými látkami Cleravisu jsou metazachlor
+ quinmerac + imazamox. Pro tento způsob
ošetření je nutné vyset pouze určené hybridy s tolerancí vůči Cleravisu. Bližší informace najdete na www.agro.basf.cz v rubrice
Clearfield nebo na www.clearfield.cz.
Výhody systému Clearfield v řepce:
„„vysoká selektivita k řepce - rychlejší
počáteční růst
„„široké aplikační okno v rozmezí
2 až 6 listů plevelů, přičemž limitní
je fáze heřmánků 2–4 listy, výdrol obilnin
max. 5 listů (min. 2 listy)
„„záběr na široké spektrum plevelů bez
ohledu na půdní podmínky a přípravu půdy
„„odstranění výdrolu řepky, řepice i obilnin
Zásady udržitelného užívání
systému Clearfield:
„„používat účinný systém likvidace výdrolu
„„v rámci osevního postupu používat i jiné
herbicidy s odlišným mechanismem
účinku
„„důkladné čištění aplikační techniky
po aplikaci Clearfield přípravků
„„čištění sklizňové techniky z důvodu převozu semen z pozemku na pozemek
„„zabránit záměně osiva nebo přípravku
při aplikaci. Ošetření „Ne Clearfield“
odrůdy = její likvidace
„„zabránit přenosu genů cizosprášením
Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. seznámil přítomné s pokusnými aplikacemi herbicidu
Cleravis v řepce na pousných stanicích
v Humpolci, Krásném Údolí a v Kujavách,
kde se prokázal nárůst výnosů oproti konvenčním odrůdám o 490 až 1000 kg/ha
a bylo možné pozorovat určitý synergický
efekt. Upozornil však, že jde teprve o jednoleté výsledky na dvou hybridech, které
se budou dále opakovat a sortiment hybridů se bude rozšiřovat. I tyto výsledky a
zkušenosti ze světa však slibují zajímavé
hospodářské efekty z využití tohoto pěstebního systému.
Omezení:
„„při zaorání řepky jako náhradní plodinu
nelze ihned sít obilninu
„„následný výdrol řepky bude též „Clearfield“, doporučuje se tedy v následujícím
sledu přerušit výsevem konvenční odrůdy s klasickou herbicidní ochranou
„„možné změny společenstev plevelů
- možnost selekce odolných plevelů,
např. violky
„„snížení diverzity používaných herbicidů
To nás vede k závěru, že je nutné, tak jako
v každodenním životě, přistupovat k práci
zodpovědně a při každém plánování aplikací vše důkladně promýšlet.
Fungicid do kukuřice?
Možná se řada pěstitelů podiví, protože
o ošetřování kukuřice proti houbovým chorobám se moc neslyší. Nicméně díky fungicidu Retengo Plus bude možné toto ošetření
provádět i u nás. Kukuřice se totiž na mnoha
zemědělských podnicích, zejména s rozvojem bioplynových stanic, stává strategickou
plodinou, která rozhoduje o hospodářských
výsledcích podniku. A jak dokládali ve své
prezentaci pracovníci BASF četnými leteckými snímky, má i kukuřice své houbové
choroby, jejichž eliminací fungicidním ošetřením lze vegetaci významně prodloužit
a docílit tak vyšších výnosů hmoty i zrna.
Retengo Plus obsahuje ú.l. pyracostrobin +
epoxiconazol a v dávce 1 l/ha se aplikuje
ve fázi kukuřice 30 – 65 (tj. 80 cm až květ).
V případě kukuřice totiž musíme ochránit
hlavně 4. až 8. list, kde se vyvíjejí palice,
pokud tyto listy ztratíme, může dojít až
k 30% ztrátám výnosu. Aplikace fungicidu
Retengo Plus se také projevuje výrazným
green-efektem s vyšší vitalitou rostliny, dochází ke zlepšení funkce kořenů a jejich
síly, což ovlivňuje odolnost suchu, optimalizuje se příjem N až o 10 %, protože rostliny
mají v sobě více škrobu, eliminuje se také
stres z podzimních mrazů a při pozdní sklizni tak lze dosáhnout lepších výsledků.
Z pokusů vyplývá, že též dochází ke zlepšení kvalitativních parametrů. Např. zvýšení
stravitelného podílu siláže o 1 %, snížení
obsahu ligninu až o 3 %, vyšší obsah škrobu v siláži o 4 % a vyšší produkce bioplynu
o 5 %. Fungicidní ošetření kukuřice je tedy
další možností ke zlepšení efektivity rostlinné výroby pro naše zemědělce.
Součástí seminářů BASF, které zemědělce
před začátkem sezóny příjemnou společenskou formou seznamují s tím, jak dále
zvyšovat konkurenceschopnost jejich podniků, bylo ještě shrnutí zkušeností s novými
fungicidy Osiris, Opera Top a Capalo, které
si mohli pěstitelé již sami ověřit na svých
pozemcích. Dále též proběhlo seznámení
s následující sladovnickou sezónou prostřednictvím zástupce firmy Nickerson, který představil jejich odrůdy sladovnických
ječmenů preferované pivovary pro následující rok, včetně odrůd přijatelných pro
ochrannou známku České pivo. Jaro tedy
může přijít.
Ing. Václav Jirka
Foto autor
Agrotip 2/2014
31
Pictor
®
Očakávajte rovnaký
pocit z práce, ale aj
lepšiu úrodu
s
AgCelence
®
agrotip
Regionálna príloha Slovenská republika
 Zhodnotenie konferencií BASF 2014 
Konferencie 2014:
V Egyptskom štýle
Stalo sa už tradíciou, že naša
spoločnosť každý rok organizuje
koferencie, aby slovenskej poľnohospodárskej verejnosti priblížila
novinky a zaujímavosti, ktoré chce
v tejto sezóne ponúknuť poľnohospodárskej praxi. Konferencie sa
tradične konajú na troch miestach:
Nitra, Sliač, Košice, aby mali všetci
pestovatelia zo Slovenska možnosť
navštíviť toto podujatie.
Takmer každým rokom spoločnosť
BASF prináša na Slovenský trh
nové prípravky, alebo inovácie
v technológiách na ochranu rastlín.
Nebolo tomu inak ani v tomto
roku, predstavili sme vám tri nové
prípravky Osiris, Vaztak Active,
Medax Top a nový adjuvant ku prípravku Stellar – zmáčadlo Dash.
Agrotip 2/2014
|I
Konferenciami sprevádzali Kleopatra
a faraón Tutanchamón II
Ing. Dostál hovorí predstavuje prípravok Osiris
Gabi Palfay z BASF Hungaria hovorí
o zmáčadle Dash
O skúsenostiach v praxi vo výskumnej stanici
Kluky hovorila Ing. Milena Bernardová
II | Agrotip 2/2014
Hlavnou témou tohtoročných konferencií bol
práve fungicíd Osiris. Fungicíd Osiris je zaregistrovaný do všetkých obilnín proti všetkým
významným hospodárskym chorobám. Jeho
prednosťou je ale výnimočná účinnosť proti
fuzariózam v klasoch, a preto ho odporúčame na neskoršiu fázu ošetrenia obilnín. Meno
produktu Osiris nebolo vybrané náhodne, ale
bolo prípravku už dávno určené. Egyptský
boh Usir (po grécky Osiris) bol totiž v Egypte uctievaný okrem iného ako boh vegetácie,
plodnosti, úrody a znovuzrodenia, preto prepožičal svoje meno nášmu produktu, ktorý
je tiež strážcom plodnosti a úrody vašich
obilnín. Aj kvôli tomu boli konferencie ladené
do egyptského štýlu a povolali sme Kleopatru
a faraóna Tutanchamóna II aby vás sprevádzali ich programom.
Práve o produkte Osiris hovoril Ing. Antonín
Dostál z BASF ČR, spomenul prednosti jeho
formulácie, ktorá zabezpečuje dokonalé pokrytie obilniny, čím sa zabezpečí spoľahlivá
účinnosť. Toto je mimoriadne dôležité práve
pri ošetrovaní obilnín proti fuzariózam, pretože práve tam je treba pokryť čo najväčšiu
plochu klasových pliev, aby bola účinnosť
proti fuzariózam čo najvyššia. Osiris sa vďaka
svojej formulácii dostane takmer do celého
klasu a pokryje vnútorné aj vonkajšie plevy.
Účinné látky zo skupiny azolov (epoxiconazole a metconazole) sa tak dostanú na čo
najväčšiu plochu obilniny, zabránia vzniku
infekcie a utvoria spoľahlivú fungicídnu clonu. Prípravok má takú silnú pokryvnosť, že je
to viditeľné na prvý pohľad. Porasty ošetrené
Osirisom vyzerajú ako nalakované, aj preto
si zákazníci z konferencií odniesli pekný darček. Vo vnútri zlatej pyramídy Osiris bol lak
na drevo vyrábaný našou spoločnosťou, ktorý
symbolizuje to, že porasty ošetrené Osirisom
vyzerajú ako nalakované.
O účinnosti fungicídu v praxi hovorila pani
Ing. Milena Bernardová z výskumnej stanice
Kluky v Českej Republike. V dvoch diametrálne
odlišných rokoch z hľadiska priebehu počasia
ukázala, účinnosť fungicídu Osiris v sólo aplikácii, alebo v aplikácii s prípravkom Capalo či
Opera Top. Vďaka svojmu spoľahlivému účinku, unikátnej formulácii a širokej registrácii sa
prípravok Osiris v Čechách podľa spoločnosti Kleffmann dostal v prvom roku používania
na tretie miesto zo všetkých fungicídov, čo je
vynikajúci výsledok. Zákazníci, ktorí prípravok
používali boli vysoko spokojní s jeho účinnosťou a spoľahlivosťou, takže je veľmi pravdepodobné, že túto sezónu bude mať Osiris v Českej Republike ešte vyšší predaj a udomácni sa
aj na slovenských porastoch obilnín.
Naša spoločnosť tiež úvádza na trh v tomto
roku rastový regulátor do obilnín – prípravok
Medax Top. S týmto prípravkom návštevníkov
konferencií oboznámil technický riaditeľ BASF
ČR/SK Ing. Stanislav Malík. Na niekoľkých názorných príkladoch vysvetlil, aké je dôležité
ošetrenie obilnín proti poliehaniu, ktoré môže
výrazne sťažiť zber a znížiť výšku i kvalitu
úrody. Prípravok Medax Top je registrovaný
do všetkých obilnín v dávke 0,6-0,8 l/ha, dávkovanie závisí od náchylnosti odrody a rastovej
fázy, keď sa prípravok aplikuje. Vďaka svojim
účinným látkam pôsobí na zhrubnutie a skrátenie stebla, zabezpečuje rozvinutejší koreňový
systém, čím predchádza poliehaniu oblinín.
Kombinácia účinných látok zabezpečuje účinnosť aj pri nízkych teplotách, prípravok je flexibilný z hľadiska dávkovania i tankmixu s inými
prípravkami. Okrem týchto priamych účinkov
proti poliehaniu sa vďaka prípravku Medax
Top zvyšuje koncentrácia listového chlorofylu
a tiež sa zvyšuje odolnosť obilnín proti stresom spôsobeným suchom alebo škodcami či
chorobami. Prípravok Medax Top odporúčame
na Slovensku aplikovať spolu s hnojivom síranom amónnym, ktorý ešte vylepšuje aktivitu
a účinnnosť látky prohexadione-Ca. Síran
amónny sa pridáva ku Medaxu Top v rovnakej dávke ako samotný prípravok tj 0,6 l Medax Top + 0,6 kg Síran amónny.
Ing. Róbert Jurových hovoril o novej formulácii prípravku Vaztak Active. Tento pyrethroid
je poľnohospodárskej praxi už dobre známy,
túto sezónu však prichádzame s modernou
formuláciou – mikroemulzia. Je samozrejmé,
že nositeľom účinnosti je práve účinná látka,
no keď sa účinná látka nedostane na miesto,
kde má pôsobiť, môže byť jej účinok sebelepší, aj tak je to nedostačujúce. Nová formulácia Vaztak Active práve vďaka formulácii,
ktorá zabezpečuje dokonalé rozprestretie
a pokryvnosť listov a cieľových škodcov spôsobí, že účinná látka sa dostane všade kam
má a utvorí postrekový film, ktorý je odolný
voči zmytiu dažďom a slúži ako zásobáreň
účinnej látky a tým aj dlhšej účinnosti. Vďaka
tejto formulácii je možné zvýšiť rýchlosť postrekovača a pri menšej dávke vody ošetriť
za pracovnú smenu oveľa viac plochy. Účinnosť zostane zachovaná, práve vďaka vylepšenej pokryvnosti a „antirebouncing“ (protiodrazovému) efektu, pretože postrek zostane
na rastline nestečie dole na pôdu a vytvorí
na rastline ochranný film.
Vylepšenie účinku tiež spôsobuje zmáčadlo
Dash, ktoré je výborným partnerom ku prípravku Stellar. Na Slovensku sme Stellar používali v praxi so zmáčadlom Brejk Tru čo je
zmáčadlo patriace do skupiny surfaktantov
a teda znižuje povrchové napätie kvapaliny,
čím spôsobuje rozprestrenie postreku po liste. V tomto roku sa nám podarilo zaregistrovať
zmáčadlo Dash, ktoré bolo navrhnuté priamo
ku prípravku Stellar, prečo, to na konferencii
vysvetľoval Gábor Palfay riaditeľ technického
oddelenia BASF Hungaria, ktorí majú s tou to
kombináciou už dlhoročné skúsenosti.
Zmáčadlo Dash je penetrant – to znamená,
že podporuje vnikanie účinných látok do pletív rastlín, na rozdiel od zmáčadla Brejk Tru,
ktoré zvyšuje pokrytú plochu. Práve vďaka Dashu sa Stellar lepšie dostane do pletív burín so silnou voskovou vstvou alebo
silným ochlpením listu (napr ježatka), čím
je razancia a sila účinku podstatne lepšia
a spoľahlivejšia. Obľúbený balík do kukurice sa teda pozmenil, namiesto 25 ha bude
na 50 ha ošetrenie kukurice konkrétne 50 lt
Stellar + 50 lt Dash + 60 lt Spectrum. Hektárové dávkovanie 1,0 l Stellar + 1,0 l Dash
+ 1,2 l Spectrum. Prípravky môžete aplikovať
Výhercovia zlatého zrna v Košiciach
spolu ako tankmix na skoré postemergentné
ošetrenie alebo kombináciu môžete rozdeliť:
preemergentne Spectrum a následne vo fáze
4-6 listov kukurice Stellar + Dash.
Na záver faraón Tutanchamon II, poďakoval
svojim služobníkom, ktorí v tomto veku budú
šíriť dobré meno boha Osirisa a zhodnotil
sezónu z pohľadu marketingu. Mimoriadne sa mu páčila akcia Kopeme pre budúcnosť a oznámil, že spoločnosť BASF bude
aj v tomto roku naďalej podporovať mladé
futbalové talenty v slovenských obciach.
Okrem dresov od slovenského výrobcu Atak,
je možnosť pre tieto talenty získať futbalové
pomôcky alebo svetelnú skóre tabuľu, tašku
prvej pomoci a rôzne iné veľmi užitočné pomôcky. Podelil sa tiež so svojim pokladom
v tombole – zlatým pšeničným zrnom, ktorý
si priniesol zo svojej hrobky. Spomenul, že sa
ešte nechystá na odpočinok do svojho sarkofágu, ale v lete pôjde skontrolovať spolu
s Kleopatrou, či fungicídny prípravok nehaní
meno svojho patróna boha Osirisa a priniesol
na vaše polia úrodu a hojnosť. So svojimi vyvolenými nasledovníkmi, ktorí použijú Osiris
na svojich poliach sa opäť podelí zo svojim
zlatým pokladom. Ako povedal: „Nesabudnut schledofat rôsna informacná kchanál
a fvy dosfediet viac“.
15 súťažiacich, 10 otvorov, 3 zlaté zrná
- to bola Egyptská tombola
Kto nevyhral v tombole mohol si podľa slov
faraóna vybrať na pamiatku aspoň štetku
Veľmi nás potešila hojná účasť na konferenciách a vaša spokojnosť s ich priebehom a obsahom. Chceme vám do nadchádzajúcej
sezóny popriať veľa úspechov a byť vašim
spoľahlivým partnerom aj v tejto sezóne.
Ing Andrej Kohaut
Marketingový manažér
BASF Slovensko spol. s r.o.
Konferencia v Nitre bola plná viac ako
do posledného miesta
Agrotip 2/2014
| III
500 €
900 €
600 €
700 €
1000 €® 1100 €
Capalo
1300 € 1400 €
®
800 €
1200 €
1500 €pri kúpe2000
€
balíka
pri kúpe balíka
Capalo
3 x 1500+€Swing
bonus
Capalo
Top
500 €
600 €
700 €
800 €
500 €
600 €
700 €
800 €
900 € 1000 € 1100 € 1200 €
900 € 1000 € 1100 € 1200 €
1300 € 1400 € 1500 € 2000 €
1300 € 1400 € 1500 € 2000 €
3 x 1500 € bonus
3 x 1500 € bonus
(60 l + 60 l)
– automatický bonus
+ 300 €
+ Swing
(60 l + 60Top
l)
(60 l + 60 bonus
l)
– automatický
– automatický bonus
300 €€
++ 300
S
Capalom
do
sveta
S
Capalom
do
sveta
S Capalom do sveta
kompletné pravidlá súťaže na www.agro.basf.sk
kompletné pravidlá súťaže na www.agro.basf.sk
Zlosovanie sa uskutoční na celoslovenskom poľnom dni.
Zlosovanie sa uskutoční na celoslovenskom poľnom dni.
kompletné pravidlá súťaže na www.agro.basf.sk
Zlosovanie sa uskutoční na celoslovenskom poľnom dni.
Prípravok Capalo sa prvý krát objavil na Slovenskom trhu v sezóne 2011, kedy sa vypredal prakticky
do 3 týždňov, už vtedy sa dalo tušiť, že tento prípravok sa na Slovenskom fungicídnom trhu dobre
udomácni a stane sa jedným zo základných fungicídnych ošetrení. Ukázalo sa to aj v minuloročnej
sezóne, kedy aj napriek nie veľmi vhodným podmienkam na rozvoj hubových chorôb, mal jeho predaj
a použitie rádovo stúpajúcu tendenciu. Je to najmä vďaka jeho výbornému účinku na celé spektrum
hubových chorôb vo všetkých obilninách a flexibilite aplikovania. Prípravok Capalo je totiž registrovaný
do všetkých obilnín na všetky dôležité hospodársky významné choroby v dávke 1 až 1,5 l/ha.
Súťaž „S Capalom do sveta“ je veľmi obľúbenou zákazníckou súťažou preto aj v tomto
roku bude pokračovať. Princíp súťaže je jednoduchý: na každom kartóne prípravku Capalo (4 × 5 L) bude korešpondenčný lístok,
stačí ho len vyplniť, vhodiť do schránky
a mať kúsok šťastia pri losovaní cien. Nemusíte platiť žiadne poplatky na pošte jednoducho len vyplníte lístok a pošlete. Čím viac lístkov pošlete, tým vyššia je pravdepodobnosť,
že to budete práve Vy, kto bude vylosovaný
a získa cenu.
Cenami v tejto súťaži sú dovolenkové poukazy v rôznych cenových hladinách, ktoré môžete využiť ako odmenu pre vašich zamestnancov v podniku. Oproti minulému roku sa
zmenili jednotlivé nominálne hodnoty, ktoré
môžete vyhrať a pridala sa jedna zaujímavá možnosť ako môžete získať ešte vyššiu
výhru. Pokiaľ si prípravok Capalo kúpite
v balíku s fungicídom Swing Top (novinka
2012) a budete vylosovaní, bude vaša výhra automaticky vyššia o 300 €! Losovanie
bude opäť prebiehať v dvoch kolách. Prvé
IV | Agrotip 2/2014
losovanie prebehne 4. 6. 2014 na celoslovenských poľných dňoch zo všetkých doručených návratiek Capalo. Vyžrebuje sa celkovo 15 účastníkov užšieho losovania, ktorí
budú pozvaní 31. 7. 2014 na vyhodnotenie,
kde prebehne ďalšie losovanie o jednotlivé
výhry v tejto súťaži. Každý, kto bude pozvaný na toto druhé losovanie, už má výhru istú
a rovnakú šancu na to, aby získal prvú cenu.
Tou sú poukazy na dovolenku v celkovej
hodnote 2 000 € respektíve 2 300 €, pokiaľ
Capalo bolo kúpené v balíku s prípravkom
Swing Top.
Pochopiteľne máme aj možnosť pre zákazníkov, ktorí majú radi svoj osud pevne v rukách.
Pre nich je pripravená možnosť bonusových
výhier. Celkovo sú tieto výhry tri, každá má
hodnotu 1 500 € a sú pre zákazníkov, ktorí
v tohtoročnej sezóne nakúpia najviac prípravku Capalo. Tí nemusia s očakávaním
sledovať losovanie či im šťastena bude priať,
ale automaticky získávajú cenu. Získanie bonusu však nevylučuje možnosť, že môžu byť
vylosovaní a súťažiť o hlavnú cenu.
Prípravok Capalo si môžete kúpiť ako sólo
prípravok alebo v balíkoch ktoré sú:
Capalo + Arrat (60 l + 8 kg)
univerzálny a spoľahlivý herbicíd do obilnín
Capalo + Swing Top (60 l + 60 l)
vynikajúci prípravok na riešenie klasových
chorôb v pšenici
Súťaž „S Capalom do sveta“ je len čerešnička na torte, veď hlavnou výhrou je predsa
prípravok samotný. Spoľahlivo vám pomôže
vyriešiť fungicídnu ochranu všetkých obilnín
a prinesie zisk vo forme zvýšenej úrody väčších obilnín. Ale predsa - vyhrať ešte niečo
naviac veru nie je na zahodenie. Už teraz sa
tešíme na stretnutie so všetkými budúcimi
výhercami v príjemnom prostredí hotela Partizán v Nízkych Tatrách
Ing. Andrej Kohaut
Marketingový manažér SK

Podobné dokumenty

Využití HT technologií při regulaci plevelů

Využití HT technologií při regulaci plevelů Important aspects of chemical weed control: Usage of HT technologies for weed control

Více

Katalog podzim 2016 - ELITA semenářská, as

Katalog podzim 2016 - ELITA semenářská, as  má velké zrno s HTZ 51 g a je vhodná i do sušších oblastí

Více

dk imminent cl

dk imminent cl DK IMMINENT CL je hybrid pro Clearfield technologii pěstování řepky. Systém Clearfield řeší problematiku zaplevelení brukvovitými pleveli, výdrolem řepky a obilovin. Výnosy DK Imminent CL jsou na úro...

Více