Alzheimer němec, co nám krade věci ?

Transkript

Alzheimer němec, co nám krade věci ?
Lenka Vondráčková , Štěpán tesař
Květen 2013 – A6M33AST
Tuto chorobu zatím nelze léčit, ale již včasnou detekcí lze velmi omezit /
zpomalit její rozvoj a tím člověku v podstatě prodloužit aktivní a soběstačnou
část života. Jaké jsou principy a jaká je úspěšnost této detekce.
 Obsah
 Závažnost problému



Ekonomický a sociální dopad
Vznik a průběh nemoci - symptomy, stádia nemoci, změny v mozku
Genetická predispozice, další faktory
 Diagnóza
 Současná diagnóza a léčba
 Výzkum
 Zobrazovací technologie
 Biomarkery
 Genetický výzkum
 Nanotechnologie
 Možnost prevence
Ekonomický a sociální dopad
 Alzheimerova choroba je degenerativní
nervové onemocnění, které je nejčastější
příčinou demence (70%).
 V současné době jím trpí každý 5. člověk
starší 65 let
 2008 na léčbu vydáno 177 bilionu (109)€
Vybrané organizace zabývající se
AN:
CZ - Česká alzheimerovská
společnost (alzheimer.cz)
US - Alzheimer's Association
(alz.org)
EU –alzheimer europe
(alzheimer-europe.org)
 Nemocných 24milionů
 Očekáván nárůst až 190% v Evropě a až
300% v rozvojových státech do roku 2040
Počet nemocných na 100 000 obyvatel
žlutá <100, červená >300
http://www.examiner.com/article/new-study-dementia-is-the-mostcostly-disease-the-united-states
Vznik a průběh nemoci
 1. stádium = lehká demence




poruchy paměti, zapomínání, zakládání věcí,
podezíravost, vztahovačnost, popírání problémů,
dezorientace v čase, bloudění na známých
místech, obtížné rozhodování a bezradnost,
ztráta iniciativy, známky deprese, úzkosti a
agresivity, ztráta zájmu o koníčky, změna
osobnosti – sobeckost a egocentričnost.
 2. stádium = střední stádium demence





poruchy soudnosti, nekritičnost,
prohlubování změn osobnosti,
neschopnost vykonávat běžné aktivity jako je
vaření a nakupování, potřeba pomoci při
vykonávání osobní hygieny a oblékání,
obtížná komunikace,
bloudění, halucinace,
 3. stádium = těžké stádium demence






Poruchy příjmu potravy, vylučován
nechápání okolního dění,
ztráta schopnosti souvislé řeči,
obtížná chůze,
úplná ztráta soběstačnosti,
tělesné i duševní chátrání,
Mozková centra
poškozená v
různých stádiích
nemoci
http://www.alz.org/braintour/progression.asp
Vznik a průběh nemoci –změny v mozku
 Ukládání senilních plaků
 apolipoprotein E (ApoE4),
 β-amyloidy a vznik tanglií (Rozklad neuronových buněk – ztráta
komunikace)
 Nejpostiženější části mozku:
 cholinergní neurony v n. b. Meynerti v bazální ganglii
Zdravý vs nemocný
neuron
 Hippocampus,
 entorinální mozková kůra.
http://www.lifeenhancement.com/magazin
e/article/672-policosanolmay-be-good-for-yourbrain-as-well-as-your-heart
Změny na
mozku
způsobené AN
http://cnx.org/content
/m44752/latest/
Genetické predispozice a vnější faktory
 Genetické predispozice
 těžká forma Alzheimerovy
nemoci je autozomálně
dědičná - defekty na
chromozomech
1, 12, 14, 19 nebo 21
 Geny kódovány


apolipoproteinem E (APOEe4) na chromozomu 19
β-amyloid precursor na
chromozomu 21
 Objeveno několik dalších
genů které mohou a nemusí
vyvolat AN
 Vnější faktory
 Onemocnění se také častěji
projevuje:
 u žen než u mužů







(hormonální záležitost)
U lidí s nižším vzděláním
(trénovaností mozku)
U lidí s vyšším
cholesterolem
Kuřáků
Potíže s dýcháním ve
spánku
Deprese
Nedostatek pohybu
Nevhodné stravování
(omega-3 )
Současná diagnóza a léčba
 Diagnóza dnes:
 100% pouze postmortem
 Ostatní metody nepřesné
 Využívá se:




Zobrazovací technologie
Psychické a fyzické testy
 Testy kognitivních funkcí
Rodinná anamnéza
Další klinická kritéria
 V budoucnu:
 Zobrazovací technologie
 Genetický profil
 Rozbor mozkomíšního
moku a krve
 nanotechnologie
 Léčba dnes:
 Neexistuje
 Pouze tlumení depresí, a
dalších příznaků
 Antidepresiva,
nootropika, doplňky
stravy
 V budoucnu:
 Diagnóza před vypuknutím
nevratných změn
 Léky vychytávající
patologické proteiny
 Léky „šité na míru“
 Hlavně prevence
Výzkum – zobrazovací technologie
 EEG filtrace pomocí separace
na slepo (přesnost až 80%)

Andrzej Cichocki et al., “EEG filtering based on
blind source separation (BSS) for early detection
of Alzheimer’s disease”, Clinical neurophysiology
116, (2005)
 fMRI, fCT, SPECT, PET

Victor L. Villemagne et al., “Imaginem oblivionis:
the prospect of nuroimaging for early detection
of Alzheimer’s disease”, Journal ofClinical
Neuroscience (2005) 12(3)
 Hledání vhodných barviv

Několik zdrojů
 Zobrazovací technologie jsou a
budou na prvním místě co se
výzkumu týká především PET,
SPECT, CT, MRI a funkční
vyšetření
Vyšetření PET u nemocného AN s
použitím různých kontrastních látek
http://www.nature.com/nrneurol/journal/v6/n2/fig_tab/nrneurol.
2009.217_F1.html
Výzkum – Biomarkery, Nanotechnologie
 Tau proteiny
 Aβ koncentrace
 Aj. částice související s AN
 Měří se – koncentrace v mozkomíšním moku a krvi, moči a
dalších tělních tekutinách případně hromadění v orgánech
 P.Lewczuk et al., “Amyloid β peptides in plasma in early diagnosis of Alzheimer’s disease: A
multicenter study with multiplexing”, Experimental Neurology 223 (2010)
 Magnetická nanočástice s prostorovou konfigurací, která
zapadá do specifického proteinu,vychytává biomarkery a
následně se přitáhne na elektrodu a změří se množství
(podobný způsob se využívá u diagnózy rakoviny prostaty)
 Erica A. Fradinger, Gal Bitan, “En route to early diagnosis of Alzheimer’s disease – are we
there yet?” Trends in Biotechnology Vol. 23, No. 11, November 2005
Výzkum – Genetika
 Klíčový výzkumný prostředek
 Ví se že někdo má určité predispozice k nemoci na základě genetické
analýzy
 Jedinec s podrobuje různým měřením
 Zjišťuje se rozdílnost výsledků u nositelů daného genu a těch u kterých
se mutace nevyskytuje
 Skupiny se testují pomocí všech již uvedených metod + další
 Nejvíce zmiňované jsou geny APOE-e4 a presenilin 1, oba tyto geny
nesou vysokou šanci na vznik AN
Tabulka mutací a jejich
vliv na rozvoj AN
http://www.intechopen.com/boo
ks/complementary-therapies-forthe-contemporaryhealthcare/traditional-andmodern-medicine-harmonizingthe-two-approaches-in-thetreatment-of-neurodegeneration
rekapitulace
 AN je neurodegenerativní onemocnění způsobené řadou





vlivů
Projevuje se demencí, ztrátou paměti a zmateností.
Všechny symptomy jsou vyvolané změnami v mozku –
vznik senilních plaků, odumírání neuronů, nedostatek
neurotransmiterů.
Neexistuje léčba, pouze léky na zmírnění symptomů, čím
dříve se s léčbou začne tím delší má člověk samostatnou
část života
Alzheimer je nemoc nikoli standardní příznak stárnutí.
Metody pro včasnou diagnózu
 MRI/CT + funkční vyšetření, PET, SPECT
 Biomarkery – proteiny pro detekci Aβ, presenilin 1, v krvi,
mozkomíšním moku, aj.
 Nanotechnologie
 Nemoc byla poprvé
popsána v roce 1907
německým
psychiatrem a
neuropatologem
Aloisem
Alzehaimerem
Děkujeme za pozornost

Podobné dokumenty

způsob a význam včasné detekce alzheimerovy choroby na

způsob a význam včasné detekce alzheimerovy choroby na [1.0] http://www.alzheimer.cz/ česká organiza-ce zabývající se stejnými problémy jako [1] [2] Erica A. Fradinger, Gal Bitan, “En route to early diagnosis of Alzheimer’s disease – are we there yet?”...

Více

Paradoxní aspekty současné drogové politiky

Paradoxní aspekty současné drogové politiky Definice situace „Jestliže je určitá situace lidmi definována jako reálná, pak je reálná ve svých důsledcích.“ Definice určité sociální situace různými osobami závisí na interpretativních schémate...

Více

Nobelovky se letos točí kolem optiky

Nobelovky se letos točí kolem optiky ústavu AV ČR, kde se výzkumu prostorové paměti věnují už desítky let. Pokusy probíhají na potkanech, ale podobné buňky byly nedávno popsány i u lidí – díky pacientům s epilepsií, kteří měli do mozk...

Více

tema 3 - České vysoké učení technické v Praze

tema 3 - České vysoké učení technické v Praze se tématu nevěnovala pozornost. Spíše naopak. S vývojem snímacích zařízení jako jsou kamery nebo senzory polohy, vznikají i nové možnost jak gesta strojově zpracovávat, což přitahuje pozornost jak ...

Více

bi opr spect - Biotechnologická společnost

bi opr spect - Biotechnologická společnost a není tedy pouÏívána jako potravina. (http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=270&typ=1&val=4 2124&ids=0). Bt-kukufiice stále zÛstává jedinou u nás komerãnû pûstovanou GM-plodinou. Pfies positivní zku‰enost...

Více

Neurodegenerativní onemocnění

Neurodegenerativní onemocnění aktivity neurotransmiterů prodělala v posledním půlstoletí bouřlivý rozvoj, je úspěšná např. u Parkinsonovy choroby a nyní částečně i u Alzheimerovy demence. n Nespecifické zlepšení látkové výměny...

Více