RD I - Mokřad Radošov

Komentáře

Transkript

RD I - Mokřad Radošov
SÚ
Kyselka
OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA
STAVEBNÍ ÚŘAD
Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka
Spisový znak:
Archiv.znak:
330
V/ 5
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Výst. 327/12
Kyselka dne :
7.11.2012
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Výroková část:
Obecní úřad Kyselka, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve
stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou
dne 19.9.2012 podala společnost
KSM 2006 spol. s r.o. , IČ 27566722 , se sídlem Karlovy Vary, Pod Jelením skokem 362/5, zast.
panem Mikhailem Kostelmanem, v zastoupení p. Vasyla Zubka, Budovatelů 2, Karlovy Vary, dále
v zastoupení ing. Václavem Kellnerem, zeměměřická, projektová, inženýrská kancelář, Kolová 149,
Kolová, IČ 11393807 na základě plné moci ze dne 21.9.2011, dále v zastoupení panem ing. Michalem
Schaferem na základě plné moci ze dne 21.9.2011,
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Skupina RD Radošov, Mokřad - veřejná část technické a dopravní infrastruktury
IO 101 příprava území
IO 06 plynovod
IO 07 veřejné osvětlení
IO SEK – TELEFONICA
IO 09.01 ochrana stávající SEK
IO 09.02 napojení RD na SEK
IO 10 místní rozhlas
v obci Kyselka, část Radošov v k.ú. Radošov u Kyselky
na pozemku č. 84/3, 84/6, 737/1, 737/9, 749/2.
Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka, Česká republika, IČ 00254762, telefon +420353941127, fax +420353941289,
e-mail: [email protected], [email protected], http://www.obeckyselka.cz
Spis.zn. Výst. 327/12
str. 2
Stavba obsahuje:
Skupina RD Radošov, Mokřad - veřejná část technické a dopravní infrastruktury
IO 101 příprava území
IO 06 plynovod
IO 07 veřejné osvětlení
IO SEK – TELEFONICA
IO 09.01 ochrana stávající SEK
IO 09.02 napojení RD na SEK
IO 10 místní rozhlas
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala fi. Ing. VÁCLAV
KELLNER, ZEMĚMĚŘICKÁ - PROJEKTOVÁ – INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ , Závodu míru
578, Karlovy Vary, ved. projektant ing. Michal Schafer, zodp. projektant ing. Jiří Soukup, ČKAIT
0301000, a p. Stanislav Brychta, ČKAIT 0300952, ing. Jiří Kovařík, ČKAIT 0301036, č.
zak.11135, arch. Č. 11135/DJP; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
a) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
5. V plném rozsahu budou splněny podmínky a připomínky orgánů státní správy a zúčastněných
organizací a účastníků řízení, která jsou přílohou zadání, a to zejména:
- Obec Kyselka ze dne 14.12.2011 pod č.j. 462/2011,
- dtto ze dne 9.5.2011 pod č.j. 84/2011,
- dtto ze dne 19.9.2012 ( smlouva ),
- p. Oldřiška Gábrišová ze dne 5.9.2012 ( smlouva ),
- Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad ze dne 31.10.2011 pod
č.j. SÚ/16532/11/Gie-330.1,
- dtto ze dne 9.1.2012 pod č.j. 384/SÚ/12,
- dtto ze dne 28.11.2011 pod č.j. SÚ/19467/11/žá-231.1,
- dtto , odbor životního prostředí ze dne 7.11.2011 pod č.j. 5291/OŽP/11,
- dtto, oddělení památkové péče ze dne 31.10.2011 pod č.j. 419/Opp/11/Rie,
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 26.4.2012 pod
č.j. 256/ZZ/12,
- dtto ze dne 13.12.2011 pod č.j. 4117/ZZ/11,
- dtto ze dne 14.11.2011 pod č.j. 3792/ZZ/11,
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 8.11.2011 pod č.j. 134/10-12532002/Bl,
- dtto ze dne 17.9.2012 pod č.j. 010094495,
- dtto ze dne 17.09.2012 pod č.j. 020056378,
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje karlovy Vary ze dne 19.9.2012 pod č.j.
KHSKV9322/2012//HOK/Cog,
- Telefonica O2 Czech Republic a.s. Praha ze dne 28.1.2013 pod č.j. 13032/11,
- Vodárny a kanalizace a.s. karlovy Vary ze dne 1.2.2011 pod č.j. 110201/088,
Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka, Česká republika, IČ 00254762, telefon +420353941127, fax +420353941289,
e-mail: [email protected], [email protected], http://www.obeckyselka.cz
Spis.zn. Výst. 327/12
-
str. 3
Dtto ze dne 23.10.2012 pod č.j. 10005/220/12/He,
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje karlovy Vary ze dne 8.10.2012 pod č.j. HSKV –
3013-2/2012 – PCNP,
Povodí Ohře ze dne 26.9.2012 pod č.j. 011001 – 4583/2012,
Dohoda ze dne 15.6.2012, zn. 11135,
Dohoda ze dne 20.9.2012 pod č. 11135,
RWE distribuční služby s.r.o. Brno ze dne 1.10.2012 pod č.j. 500069
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
KSM 2006 s.r.o. Karlovy Vary
p. Vasyl Zubko, Budovatelů 2, Karlovy Vary
Ing. Václav Kellner, Kolová 146
Ing. Michal Schafer, Kolová 146
Obec Kyselka, se sídlem Obecní úřad Kyselka
JEDNOTA SD v Toužimi
p. Petr Dvořák, Kyselka, část Radošov 238
p. Dana Dvořáková, Kyselka, část Radošov 238
p. Oldřiška Gábrišová , Kyselka, část Radošov 123
p. Štěpanovský Dominik, Kyselka, část Radošov 237
p. Illeová Karla, Kyselka, část Radošov 237
p. Zvolský Roman ing. , Kyselka, část Radošov 180
p. Zvolská Alena, Kyselka, část Radošov 180
p. Eliáš Miroslav,Kyselka, část Radošov 211
Povodí Ohře s.p. Chomutov
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
RWE s.ro. Distribuční služby Brno
Vodovody a kanalizace a.s. Karlovy Vary
Telefonika O2 Czech Republic a.s. Praha
p. Krása Martin, Pionýrů 507, Klášterec nad Ohří
p. Krásová Jana, Pionýrů 507, Klášterec nad Ohří
p. Homolková Dana, Chomutovská 89/23, Karlovy Vary
p. Hudec František, Sokolovská 89/23, Karlovy Vary
p. Hudcová Simone, Sokolovská 89/23, Karlovy Vary
p. Hřebec Miroslav, Vřídelní 97/29, Karlovy Vary
p. Hřebcová Jana, Chebská 79/39, Karlovy Vary
p. Chalupová Ivona, Brigádníků 1406/14, Karlovy Vary
p. Mgr. Divišová Ingrid, Krále Jiřího 1314/17, Karlovy Vary
p. Šmídová Eva, Horská 874, Ostrov
p. Němcová Zuzana, Chebská 79/39, Karlovy Vary
p. Šipla Martin, Kyselka, část Radošov 10
p. Hajná Naděžda, Kyselka, část Radošov 124
p. Hajný Vítězslav, Kyselka, část Radošov 124
p. Hajná Jindra, Kyselka, část Radošov 124
p. Svatoš Pavel , Kyselka, část Radošov 218
p. Svatošová Renata, Kyselka, část Radošov 218
p. Václavíček Jiří, Kyselka, část Radošov 217
p. Václavíčková Jana, Kyselka, část Radošov 217
p. ing. Procházka Miroslav, Jana Ámose Komenského 457, Klášterec nad Ohří
p. ing. Procházková Jiřina, Komenského 79, Řevnice
p. Eliáš Miroslav, Kyselka, Radošov 175
p. Eliášová Věra, Kyselka, část Radošov 175
p. Chotaš Pavel, Na Slovanech 666, Jáchymov
p. Chotašová Jana, K Lanovce 926, Jáchymov
Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka, Česká republika, IČ 00254762, telefon +420353941127, fax +420353941289,
e-mail: [email protected], [email protected], http://www.obeckyselka.cz
Spis.zn. Výst. 327/12
str. 4
Odůvodnění:
Dne 19.9.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
veřejnou vyhláškou dne 5.10.2012 s termínem podání stanovisek a námitek do 17.10.2012. Stavební
úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby.
Stanoviska sdělili:
- Obec Kyselka ze dne 14.12.2011 pod č.j. 462/2011,
- dtto ze dne 9.5.2011 pod č.j. 84/2011,
- dtto ze dne 19.9.2012 ( smlouva ),
- p. Oldřiška Gábrišová ze dne 5.9.2012 ( smlouva ),
- Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad ze dne 31.10.2011 pod
č.j. SÚ/16532/11/Gie-330.1,
- dtto ze dne 9.1.2012 pod č.j. 384/SÚ/12,
- dtto ze dne 28.11.2011 pod č.j. SÚ/19467/11/žá-231.1,
- dtto , odbor životního prostředí ze dne 7.11.2011 pod č.j. 5291/OŽP/11,
- dtto, oddělení památkové péče ze dne 31.10.2011 pod č.j. 419/Opp/11/Rie,
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 26.4.2012 pod
č.j. 256/ZZ/12,
- dtto ze dne 13.12.2011 pod č.j. 4117/ZZ/11,
- dtto ze dne 14.11.2011 pod č.j. 3792/ZZ/11,
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 8.11.2011 pod č.j. 134/10-12532002/Bl,
- dtto ze dne 17.9.2012 pod č.j. 010094495,
- dtto ze dne 17.09.2012 pod č.j. 020056378,
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje karlovy Vary ze dne 19.9.2012 pod č.j.
KHSKV9322/2012//HOK/Cog,
- Telefonica O2 Czech Republic a.s. Praha ze dne 28.1.2013 pod č.j. 13032/11,
- Vodárny a kanalizace a.s. karlovy Vary ze dne 1.2.2011 pod č.j. 110201/088,
- Dtto ze dne 23.10.2012 pod č.j. 10005/220/12/He,
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje karlovy Vary ze dne 8.10.2012 pod č.j. HSKV –
3013-2/2012 – PCNP,
- Povodí Ohře ze dne 26.9.2012 pod č.j. 011001 – 4583/2012,
- Dohoda ze dne 15.6.2012, zn. 11135,
- Dohoda ze dne 20.9.2012 pod č. 11135,
- RWE distribuční služby s.r.o. Brno ze dne 1.10.2012 pod č.j. 500069
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka, Česká republika, IČ 00254762, telefon +420353941127, fax +420353941289,
e-mail: [email protected], [email protected], http://www.obeckyselka.cz
Spis.zn. Výst. 327/12
str. 5
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
KSM 2006 s.r.o. Karlovy Vary
p. Vasyl Zubko, Budovatelů 2, Karlovy Vary
Ing. Václav Kellner, Kolová 146
Ing. Michal Schafer, Kolová 146
Obec Kyselka, se sídlem Obecní úřad Kyselka
JEDNOTA SD v Toužimi
p. Petr Dvořák, Kyselka, část Radošov 238
p. Dana Dvořáková, Kyselka, část Radošov 238
p. Oldřiška Gábrišová , Kyselka, část Radošov 123
p. Štěpanovský Dominik, Kyselka, část Radošov 237
p. Illeová Karla, Kyselka, část Radošov 237
p. Zvolský Roman ing. , Kyselka, část Radošov 180
p. Zvolská Alena, Kyselka, část Radošov 180
p. Eliáš Miroslav,Kyselka, část Radošov 211
Povodí Ohře s.p. Chomutov
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
RWE s.ro. Distribuční služby Brno
Vodovody a kanalizace a.s. Karlovy Vary
Telefonika O2 Czech Republic a.s. Praha
p. Krása Martin, Pionýrů 507, Klášterec nad Ohří
p. Krásová Jana, Pionýrů 507, Klášterec nad Ohří
p. Homolková Dana, Chomutovská 89/23, Karlovy Vary
p. Hudec František, Sokolovská 89/23, Karlovy Vary
p. Hudcová Simone, Sokolovská 89/23, Karlovy Vary
p. Hřebec Miroslav, Vřídelní 97/29, Karlovy Vary
p. Hřebcová Jana, Chebská 79/39, Karlovy Vary
p. Chalupová Ivona, Brigádníků 1406/14, Karlovy Vary
p. Mgr. Divišová Ingrid, Krále Jiřího 1314/17, Karlovy Vary
p. Šmídová Eva, Horská 874, Ostrov
p. Němcová Zuzana, Chebská 79/39, Karlovy Vary
p. Šipla Martin, Kyselka, část Radošov 10
p. Hajná Naděžda, Kyselka, část Radošov 124
p. Hajný Vítězslav, Kyselka, část Radošov 124
p. Hajná Jindra, Kyselka, část Radošov 124
p. Svatoš Pavel , Kyselka, část Radošov 218
p. Svatošová Renata, Kyselka, část Radošov 218
p. Václavíček Jiří, Kyselka, část Radošov 217
p. Václavíčková Jana, Kyselka, část Radošov 217
p. ing. Procházka Miroslav, Jana Ámose Komenského 457, Klášterec nad Ohří
p. ing. Procházková Jiřina, Komenského 79, Řevnice
p. Eliáš Miroslav, Kyselka, Radošov 175
p. Eliášová Věra, Kyselka, část Radošov 175
p. Chotaš Pavel, Na Slovanech 666, Jáchymov
p. Chotašová Jana, K Lanovce 926, Jáchymov
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci uplatnili návrhy a námitky, které jsou zakotveny do podmínek stavebního povolení.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili a jejich stanoviska jsou součástí výroku tohoto
rozhodnutí.
Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka, Česká republika, IČ 00254762, telefon +420353941127, fax +420353941289,
e-mail: [email protected]ecom.cz, [email protected], http://www.obeckyselka.cz
Spis.zn. Výst. 327/12
str. 6
Územní rozhodnutí o umístění stavby – změna bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne 21.6.2012
pod č.j. Sp.č. 42/12, které nabylo právní moci dne 16.7.2012.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje v Karlových
Varech podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Stavební úřad Obecního úřadu v Kyselce
Míšková Božena v.r.
( otisk úředního razítka )
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3000,- Kč zaplacen dne
7.11.2012 převodem z účtu.
Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka, Česká republika, IČ 00254762, telefon +420353941127, fax +420353941289,
e-mail: [email protected], [email protected], http://www.obeckyselka.cz
Spis.zn. Výst. 327/12
str. 7
Obdrží:
Účastníci řízení:
KSM 2006 s.r.o. Karlovy Vary
p. Vasyl Zubko, Budovatelů 2, Karlovy Vary
Ing. Václav Kellner, Kolová 146
Ing. Michal Schafer, Kolová 146
Obec Kyselka, se sídlem Obecní úřad Kyselka
JEDNOTA SD v Toužimi
p. Petr Dvořák, Kyselka, část Radošov 238
p. Dana Dvořáková, Kyselka, část Radošov 238
p. Oldřiška Gábrišová , Kyselka, část Radošov 123
p. Štěpanovský Dominik, Kyselka, část Radošov 237
p. Illeová Karla, Kyselka, část Radošov 237
p. Zvolský Roman ing. , Kyselka, část Radošov 180
p. Zvolská Alena, Kyselka, část Radošov 180
p. Eliáš Miroslav,Kyselka, část Radošov 211
Povodí Ohře s.p. Chomutov
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
RWE s.ro. Distribuční služby Brno
Vodovody a kanalizace a.s. Karlovy Vary
Telefonika O2 Czech Republic a.s. Praha
p. Krása Martin, Pionýrů 507, Klášterec nad Ohří
p. Krásová Jana, Pionýrů 507, Klášterec nad Ohří
p. Homolková Dana, Chomutovská 89/23, Karlovy Vary
p. Hudec František, Sokolovská 89/23, Karlovy Vary
p. Hudcová Simone, Sokolovská 89/23, Karlovy Vary
p. Hřebec Miroslav, Vřídelní 97/29, Karlovy Vary
p. Hřebcová Jana, Chebská 79/39, Karlovy Vary
p. Chalupová Ivona, Brigádníků 1406/14, Karlovy Vary
p. Mgr. Divišová Ingrid, Krále Jiřího 1314/17, Karlovy Vary
p. Šmídová Eva, Horská 874, Ostrov
p. Němcová Zuzana, Chebská 79/39, Karlovy Vary
p. Šipla Martin, Kyselka, část Radošov 10
p. Hajná Naděžda, Kyselka, část Radošov 124
p. Hajný Vítězslav, Kyselka, část Radošov 124
p. Hajná Jindra, Kyselka, část Radošov 124
p. Svatoš Pavel , Kyselka, část Radošov 218
p. Svatošová Renata, Kyselka, část Radošov 218
p. Václavíček Jiří, Kyselka, část Radošov 217
p. Václavíčková Jana, Kyselka, část Radošov 217
p. ing. Procházka Miroslav, Jana Ámose Komenského 457, Klášterec nad Ohří
p. ing. Procházková Jiřina, Komenského 79, Řevnice
p. Eliáš Miroslav, Kyselka, Radošov 175
p. Eliášová Věra, Kyselka, část Radošov 175
p. Chotaš Pavel, Na Slovanech 666, Jáchymov
p. Chotašová Jana, K Lanovce 926, Jáchymov
Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka, Česká republika, IČ 00254762, telefon +420353941127, fax +420353941289,
e-mail: [email protected], [email protected], http://www.obeckyselka.cz
Spis.zn. Výst. 327/12
str. 8
dotčené orgány státní správy
Magistrát města Karlovy Vary - odbor životního prostředí
- odbor dopravy
- odbor památkové péče
- stavební úřad
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí Karlovy Vary
Policie ČR Karlovy Vary, Dopravní inspektorát
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Karlovy Vary
Záchranný hasičský sbor Karlovarského kraje Karlovy Vary
ČIL Praha
Vojenský lesní úřad Praha 6
VUSS Plzeň
Vyvěšeno: 07.11.2012
Sejmuto: ……………………..
Vyvěšeno v elektronické podobě: 07.11.2012
Sejmuto: ……………………..
Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka, Česká republika, IČ 00254762, telefon +420353941127, fax +420353941289,
e-mail: [email protected], [email protected], http://www.obeckyselka.cz

Podobné dokumenty

Intenzifikace ČOV KMV a.s. Karlovy Vary v k.ú. Nová Kyselka

Intenzifikace ČOV KMV a.s. Karlovy Vary v k.ú. Nová Kyselka Stavba bude umístěna na pozemku č. 172/8, 167/2, 75/1, 75/3, 433/3, 445/1, 172/1, v obci Kyselka, část Nová Kyselka, v k.ú. Nová Kyselka, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku...

Více

Areál-KV Technologies letiště K.Vary

Areál-KV Technologies letiště K.Vary Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánován...

Více

veřejná vyhláška rozhodnutí

veřejná vyhláška rozhodnutí Spis.zn.: SÚ/12919/08/Geb-280.13

Více

Pokyny pro zpracování BP

Pokyny pro zpracování BP Velikost písma – 12 (nejčastěji Times New Roman)

Více

VW 166 Schwimmwagen - Modelarstwo Moje Hobby

VW 166 Schwimmwagen - Modelarstwo Moje Hobby nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

Více

cpd in practice

cpd in practice rovněž nedávnými přistěhovalci zejména z Evropy. I zde se setkáváme s oběma formami CPD, tj. povinnou i dobrovolnou. Požadavek na celoživotní vzdělávání se opírá z etický kodex australských zeměměř...

Více

ZPF detail Útvina

ZPF detail Útvina - severně nad Útvinou mezi rozvojovými plochami CH/Z-D1 a D1

Více