Techniky malování kraslic

Transkript

Techniky malování kraslic
Protože Velikonoce jsou už za dveřmi, připravili jsme si pro vás
pár velikonoč ní ch koled, se který mi si jistě vy koledujete ně jaké to
vají č ko.
Hody, hody doprovody
H ody , h ody , doprovody ,
dejte vejce malovaný .
N edáte-li, malovaný ,
dejte aspoň b í lý ,
slepič ka vám snese jiný .
K rope n a t á s l e pi č k a
K ropenatá slepič ka
snesla b í lá vají č ka,
ob arví m je, vy maluji,
vš ech ny ch lapce podaruji,
pentlič ky si nastří h ám,
na pomlázku jim je dám.
Hody, hody
H ody , h ody doprovody
já jsem malý zají č ek,
utí kal jsem podle vody ,
nesl koš í k vají č ek.
I. Růžičková 9.C
Beran:
Vládcem z n a men í B er a n a j e p la n et a M a r s , k t er á s y mb o
en er g i i , z dr a v í , b o j o v n o s t i v ů dč í s ch o p n o s t i . L i dé n a r o z en í v
z n a men í j s o u o dv áž n í a v e v ě t š i n ě s i t u a cí ž i v o t a r o z h o dn í . D o
p r áce n eb o a k ce s e v r h a j í s n a dš en í m a s dů v ě r o u v e s v é s ch o
B er a n i j s o u li dé k a ma r ádš t í , p ř át elš t í a v es elí , ma j í s i ln
v y v i n u t ý s my s l p r o f a i r p la y . J e do b r é mí t j e z a k o leg y , p r o t o
p ř ek y p u j í mn o ž s t v í m do b r ý ch n áp a dů , k t er é s a mi n es t i h n o u
r ea li z o v a t , a le u mě j í s t r h n o u t dr u h é k r a do s t n é s p o lu p r áci .
Známé osobnost i nar oz e né v e z name ní Be r ana:
L u ci e B
M a r ia h
A lb er t
C h a p li n
í lá, J a n Á mo s K o
C a r ey , C la u di a C
E i n s t ei n , Vi n cen
, J a r mi la L o u k o t
men s k
a r di n a
t Va n G
k o v á, E
ý , A do
lo v á, G
o g h ,S
ddi e M
lf H i t ler
i a cco mo
ca r let t
u r p h y ,J
, Vla
C a s
O ´ H
a n S
ě
li z
t o
k a
p n
u je
mt o
ž dé
o s t i.
ž e
s t a B u r i a n , L eo n a r
a n o v a , B et t y M a cD
a r o v á, B o h u mi l H r
v ě r ák , O lg a Š í p k o
do da Vi n ci
o n a ldo v á,
a b a l, C h a r les
v á
Bý k :
Z n a men í B ý k a dáv á li dem, k t eř í s e v n ě m n a r o di li , k li dn o u a t r p ě li v o u
p o v a h u , ci t a v z t a h k e v š emu k r ás n é mu a p ř í j emn é mu , co ž i v o t
p o s k y t u j e. B ý ci j s o u č a s t o u z a v ř en í li dé , k t eř í s e a n i v ů č i
n ej lep š í m p ř át elů m n ez b a v u j í z cela o ds t u p u , i k dy ž v ů b ec
n ev y p lý v á z j ej i ch do mý š li v o s t i .
T i t o li dé j s o u db a lí s v é p o v ě s t i , a i k dy b y j e p r áce n eb a v i la ,
s p ln í s v é p o v i n n o s t i n a ú r o v n i . U mě j í s e s o u s t ř edi t n a p r áci , a b y
z b y t eč n ě n ez t r áceli č a s , k t er ý n u t n ě p o t ř eb u j í k t o mu , co p r o
s eb e p o v a ž u j í z a n ez b y t n é : p ř eč í s t s i k n i h u , s h lé dn o u t v ý s t a v u n eb o s e p r o j í t
p a r k em.
Známé osobnost i nar oz e né v e z name ní Bý k a:
M a r i e T er ez i e, A lž b ě t a I I ., D áda Pa t r a s o v á, J i ř i n a B o h da lo v á, W i lli a m
S h a k es p ea r e, Pet r H a p k a , J a r o s la v H a š ek , J a n Pa v el I I , O ldř i ch K a i s er , K a r el
I V., Vla di mí r I lj i č L en i n , J o s ef M án es , J a ck N i ch o ls o n , B a r b a r a S t r ei s a n do v á.
Irča R. 9.C
Do
Už začalo jaro, takže se pomalu můžeme vyletňovat, začít čistit kola a padat
n a kolečkový c h b ruslíc h . P okud b y n ě kdo př ec e jen c h tě l zac h ovat kulturn íh o
duc h a, má me pro vá s pá r rad, kam vyrazit po š kole, b uď s rodiči, kamará dy
n eb o sourozen c i.
Jiné k á v y
s i m ů ž e te z a jít n a :
1 6 .0 2 . - 0 3 .0 4 .
vý stava: " A dren alin ové n utn osti"
vý stava f otog raf ií adren alin ový c h zá žitků a ex tré mn íc h
sportů .
Součá stí vý stavy b ude té ž ex pozic e jedn otlivý c h
sportovn íc h vyb aven í
čt 1 1 .0
kon c ert: "
vstupn é K
w w w .b an
3 . od 1 9 : 3 0
V ladimír Č á p"
č 9 0 ,dzon e.c z
so 1 3 .0 3 . od 2 0 : 0 0
kon c ert: " K vě ty"
b rn ě n ská altern ativn í kapela čerpajíc í z mn oh a h udeb n íc h žá n rů
( roc k, f olk, b lues, jazz, w orld music , h ip h op aj.)
vstupn é K č 7 0 ,st 1 7 .0 3 . od 1 9 : 3 0
b eseda a projekc e: " P otá pě n í"
pon oř en í se mezi žraloky n a K ub ě - J ardin es de
la R ein a a podmoř ské zkoumá n í vraků v E g yptě
s B oh dan em N ě mc em a K arlem N eub auerem
čt 1 8 .0 3 . od 1 9 : 3 0
kon c ert: " V ladimír M erta"
vstupn é K č 1 2 0 ,w w w .vladimirmerta.c z
Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít
podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například
z knih Věc Makropulos, R.U.R., Bílá nemoc, Matka atd. Probíhá tam expozice
s jeho fotografiemi a životopisem. Seznámíme se i s jeho bývalou manželkou
Olgou Scheinpflugovou.
Hanka El Bournová
„ P o z i t i vn í “ n á z e v j i ž a si l e c k o m u n a p o ví , ž e t o , o č e m
p sá t , n e b u d e ž á d n á p o h á d k a .
m n
ta d
P íš
d o
J m e n u j i se
e z n á a si j a k o
y n e b u d u p sá
u k n ih u ,n o a
t o h o p u st í m .
V lá ď
h u d
t n ic
d o st
a C h vo j k a . D o st l i d í z
e b n í k a -sa x o f o n i st u a k
o h u d b ě ,a a n i o n ič e m
a l j se m ž á d o st o n a st í n
vá s vš e c h
l a r i n e t i st u
,c o sh u
ě n í je jíh o
n a
. Je
d b o
o b
té to
n ž e
u so
sa h u
z d e b u d u
š k o le
t e ď vá m
u vi sí .
, t a k se
D ě j k n i h y se o d e h r á vá v b l í z k é
b u d o u c n o st i , r o k u 2 0 1 3 . V Če sk é
r e p u b l i c e o p e r u j e ve l k á , sk vě l e
o r g a n i z o va n á a n e l í t o st n á t e r o r i st i c k á
o r g a n i z a c e AMOS. P o t é , c o p r o b ě h n e
d a l š í t e r o r i st i c k ý ú t o k s c i vi l n í m i
o b ě ť m i , j e h l a vn í h r d i n a , č e t a ř M i c h a l
M o r á ve k z 6 0 1 . s k u p i n y s p e c i á l n í c h s i l ,
k t e r ý b y l d ř í ve k ř i vě o b vi n ě n z vr a ž d y své h o k a m a r á d a , p o vo l á n
s o m l u vo u z p ě t d o a r m á d y . V l á d a p o t ř e b u j e j e h o z k u š e n o st i z b o j e
p r o t i AMOSo vi . P r o b ě h n e p á r p r vn í c h p r o t i t e r o r i st i c k ý c h a k c í , p ř i
n i c h ž M i c h a l o d h a l í , ž e t e r o r i st é j so u k o m u n i st é . V t u d o b u p r o b ě h n e
v R u sk é f e d e r a c i vo j e n sk ý p ř e vr a t , ve d e n ý m i n i st r e m o b r a n y
M i c h a i l e m K o z l o ve m . D e m o k r a t i c k á vl á d a p a d l a , j e o p ě t n a st o l e n
k o m u n i st i c k ý r e ž i m a ve d e n í n o vé h o S o vě t sk é h o sva z u , Čí n sk é l i d o vé
r e p u b l i k y a S e ve r o k o r e j sk é l i d o vě d e m o k r a t i c k é r e p u b l i k y , n e m á
m e n š í p l á n y , n e ž r o z p o u t a t 3 . svě t o vo u vá l k u . T o se j i m t a k é p o ve d e
a N A T O vč e t n ě Če sk é r e p u b l i k y m u sí vz d o r o va t so vě t sk é i n va z i d o
E vr o p y , S e ve r n í A m e r i k y , n a B l í z k ý vý c h o d a d o A u st r á l i e . Če t a ř
M o r á ve k se svo u j e d n o t k o u b r á n í n a š i r e p u b l i k u , p r o vá d í a t e n t á t y n a
ve l e n í k o m u n i st i c k ý c h a r m á d a sa b o t u j e j e j i c h z á z e m í .
J e st l i c h c e t e vě d ě t , j a k t o s n í m d o p a d n e , p o č k e j t e si , a ž t u k n i h u
d o p í š u a vy d á m .
,t a k V á s z a s e z d r a v ím e ,n a š t ě s t í j iž v
j a r n ím m ě s íc i. T é m ě ř v š e m
j e n á m lé p e ,p r o t o ž e
s lu n íč k o n a n á s j iž z o b lo h
v z h líž í. J is t ě s e u ž t ě š ít e
a p r íla ,j e lik o ž m á m e
p r á z d n in y a h la v n ě n ě k o h o
u ž c h c e t e n a c h y t a t . Š k o ln
r o k s e j iž –i k d y ž d lo u h ý m
k r o k y -b líž í k e k o n c i,a le t o s a m o z ř e j m ě
n e z n a m e n á ,ž e m ů ž e m e p o le v it .
A h o j
Š k o ln í n o
s p is o v a t e
p o v íd k y a
s t r á n k a ,
n a š e l lé k
k n ih y . S e
c h y s t a n ý
m á m e m n
p ř íj e m n é
d o b r o t .
v in y t e n t o k r á t z p o v íd a j í n o v é h
le ,k t e r ý s e v ě n u j e p s a n í v á le č
s e z n á m í n á s s o b s a h e m . J e t u
n ě c o m á lo o V e lik o n o c íc h ,t a k é
n a n u d u ,n a z ý v a n ý k u lt u r a ,a k c
z n á m ím e V á s t é ž s e z a n e d lo u h
m i a k c e m i v n a š e m o k o lí,s a m o z
o h o d a lš íc h č lá n k ů . T a k ž e p ř e j
p o č t e n í a v e s e lé V e lik o n o c e ,p
o
y
n a
í
i
n é
i v t ip n á
b y s e t u
e ,f ilm y a
o
ř e j m ě
i
ln é
H .E .
Znáte to, když na Velikonoce s b ab ič kou b ar ví te vaj í č ka a ta vždycky ve
vodě p r asknou ? T ak j estli se toh o ch cete vyvar ovat, dop or u č u j i vám
p ř eč í st si tento č lánek.
1 .V a jíč k a v a ř ím e v p ř i m ě ř e n é m
n a š k o d u .
m n o ž s t v í v o d y t a k ,a b y b y la p o n o ř e n a ,v íc e v o d y je
2 . Na d n o h r n c e s v o d o u j i ž n a š e b a b i č k y d á v a l y p r o t i p r a s k á n í t a l í ř e k o b r á c e n ý
d n e m v z h ů r u ,a le je lik o ž js e m t o je š t ě n i k d y s a m a n e z k o u š e la ,n e v ím ,c o s e s t a líř k e m
p o z d ě j i s t a n e : -)
3 . V o d u j e d o b r é o s o l i t , d á t d o n í o c e t . Ne b o j t e , n a c h u t i s e n i c n e z m ě n í .
Pokud nechcete na vajíčka lepit všelijaké
s am olepky , neb o př ím o na ně kr es lit, m ů ž ete
pom ocí př ír ody z achy tit b ar vu, na kter ou
z r ovna m y s líte.
Růžová – řidší roztok červené řepy. Jemně růžové lze
dos á h nou t pova řením b ru s inek.
Červeno-f i a l ová – b orůvková šť á va , b ezinky ( plody) , červené víno. Š ť á vu z b orůvek a ni
víno neředíme vodou . P řivedeme j e k va ru a vej c e v nic h ob a rvíme. P ři b a rvení b ezinka mi
pou žívá me b u ď s u šené plody, h rs t na půllitr vody, neb o j eště lépe přímo b ezinkovou šť á vu .
M od rá – červené zelí. N a krou h á me půlku h lá vky, za lij eme j i vodou , a b y b yla ponořená . D o
toh o vložíme va j íčka a va říme a les poň 2 0 minu t. D o ná levu přidá me ta ké 2 lžíc e oc ta .
T m a vě z el ená – voda s e špená tem, odva r z kopřiv. N a půllitr vody pou žij eme a s i h rs t
s u šené kůry. B a rvíme-li pomoc í špená tu , půlku mra žené kos tky s va říme v půllitru vody, pa k
přidá me va j íčka . D o špená tu můžeme přida t troc h u kmínu .
S y t ě h ně d á – u va řit vej c e v ká vě.
! ! P ozor, poku d va j íčka potřeb u j ete omý t, pa k pou ze ve s tu dené vodě, nikoli vla žné neb o
teplé ! !
H a nka E lb . 9 .C
Začalo jaro, dny jsou o tisíc procent lepší a hlavně jasnější, déle vidíme,
nejsme tak unaveni a mů ž eme si hez k y př ed spaním př ečíst pá r
písmenek , tak ž e se ná m b ude mnohem lépe usínat. P ro toho, k do b y
stejně b ez televiz e nevydrž el, jsme vyb rali jeden z mnoha dob rý ch a
hlavně nový ch f ilmů .
K niha: T . M . A . J uraj H erz , M artin N ěmec:
J ak o j e d na z m o h a no v i ne k i č e s k ý c h t v ů r c ů v z ni k l h o r o r
T .M .A . o d M ar t i na N ě m c e a J u r aj e H e r z e . J s o u d v ě v e r z e ,
j e d na j e v k ni ž ní p o d o b ě a t a d r u h á s e ř ad í m e z i t y, na k t e r é s e
m ů ž e m e na v l as t ní o č i p o d ív at , t ak ž e f i l m . Z m íně ná k ni h a
p o j e d ná v á o ž i v o t ě v m al é v e s ni c i , k am s e p o s m r t i r o d i č ů
o d s t ě h u j e M ar e k , b ý v al ý k ap e l ník . Z am i l u j e s e d o d á v né
k am ar á d k y L u c i e , k t e r á z ná i j e h o s e s t r u . J e m u s e p o ř á d
v yb av u j í v z p o m ínk y na j e h o m l á d í, v j e d nu c h v íl i v i d í d v e ř e ,
k t e r é d ř ív e s l o u ž i l y S S z a d r u h é s v ě t o v é v á l k y. D o m i nant o u
j e , ž e p o c e l o u d o b u f i l m u i k ni h y v á s d o p r o v á z í ně m e c k ý m
s b o r e m z p ív aná b á s e ň A u g u s t i n, k t e r á M ar k a p o z d ě j i p ř i v e d e
s k o r o k š íl e ns t v í. J ak v š e d o p ad ne ? T ak t o s e d o z v ít e na 1 1 2 .
s t r á nc e .
F I L M : A lenk a v ř íši divů :
F i l m A l e nk u v ř íš i d i v ů r e ž ír o v al l e g e nd á r ní r e ž i s ér T i m
B u r t o n. M ů ž e t e h o z ná t z M r t v é ne v ě s t y, U k r ad e ný c h
V á no c T i m a B u r t o na, P l ane t y o p i c , S w e e ne yh o T o d d a,
K ar l ík a a t o v á r ny na č o k o l á d u a m no h a d al š íc h . D él k a
f i l m u j e 1 0 1 m i nu t a z aj ít s i m ů ž e t e na č e s k ý d ab i ng ,
t i t u l k y ne b o na 3 D . V h l av níc h r o l íc h s e p ř e d s t av í M i a
W as i k o w s k a j ak o A l e nk a, J o h nny D e p p , T i m o v a
o b l íb e nk yně H e l e na B o nh am C ar t e r a A nne H at h aw ay.
O b s ah
b íl éh o
z á ž ite
f ant as
j ak o v
B íl o u
: D e v at e ná c t i l e t á
k r á l íč k a v b íl ém
k , na k t e r ý h ne d t
t i c k ém s v ě t ě , k d e
yš i nu t éh o K l o b o u
k r á l o v nu ( A nne H
d ív k a A l e nk a s e r o z h o d ne ná s l e d
s m o k i ng u d o k r á l i č í no r y a p o t é j
ak ne z ap o m e ne . O c i t á s e t o t i ž v e
p o t k á s p o u s t u p o z o r u h o d ný c h p o
č ník a ( J o h nnyh o D e p p a) a p o d i v
at h aw ay) .
w w w . alenk avrisidivu-f ilm. cz
Hanka Elbournová 9.C
o v at
íč e k á
s t av ,
no u
O Ve l i k o n o c íc h s e m ů ž e m e n e j e n š l e h a t , a l e i b a v i t v t i p y . S t a č í, k d y ž s i
z a p a m a t u j e t e a l e s p o ň j e d e n a v a š e o k o l í a r o d i n a t o u r č i t ě o c e n í.
Předběhnuté svátky:
Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami,
n ejsou dn eska n áh odou V elikon oc e? ”
„N e, ty b u dou až za dv a tý dn y. Pr oč se
ptáš? ”
„N o, ž e jsem si v ykoledov al pě tku … ”
V el i ko no č ní ko l edo vání:
„T ak c o sis letos o V elikon oc íc h
v ykoledov al, F ilípku ? ” zajímá se b ab ička.
V n ou ček n a to: „Pořádn ej pr ů šv ih .”
H o š i s m i x ér em :
N a dv eře zv on í c h lapc i s r u čn ím
šleh ačem: „D ob r ý den , my jdeme
v yšleh at J an u ! ”
A p r íl :
T akh le přijde jedn ou polic ajt k
jedn é r odin ě a říká: „Mám pr o v ás
moc špatn ou zpr áv u , v aši mamin ku
přejelo au to.“ Po c h v íli říká: „ A pr íl,
b yl to tr aktor .“
H a n k a E lb .
Pomocný duch:
,,Kdysi dávno chodil zde na Jungmannovu školu Josef
Jungmann. Když b ylo Jungmannovi j iž 6 4 let , t ak zemř el p ř i
vyuč ování p ř í r odop isu na ušt knut í kob r ou,“ doř ekla p aní
uč it elka C hlumecká a p okynula, ať si t o zap í šeme do sešit ů .
P ot é zazvonilo a j á se už klidila p r yč na hodinu ně mecké ho
j azyka. ,,T ak dě t i, dnes p í šeme p í semku. V idí m, ž e j st e všichni
moc nadšení , t ak nám Klár o r ozdej t est ovací sešit y! “ Ž ádné
nadšení t u nevidí m! N o j o, naše ně mč inář ka má t ot iž smysl
p r o ir onii. R ozdaly se sešit y a p aní uč it elka nám ř ekla sloví č ka
na p ř eklad. S akr a! Jak se ř ekne r ychlý , p omalý a co t ep r ve t et a?
Jak se ř ekne ně mecky t et a? Jak t o mám vě dě t ?
T est j sem mě la už j en j á a p oř ád j sem nemě la p ů lku sloví č ek. V t om se mi samo
vyt r hlo p er o z r uky a zač alo p sát : schnell, langsam, die T ant e a ost at ní sloví č ka, co
mi chyb ě la. P er o dop salo a sp adlo mi na lavici. D nes už j sem na t o r adši nemyslela.
P ot ř eb ovala j sem se uč it na t est z mat emat iky. D oma j sem si vyndala sešit z
mat emat iky a na klí n mi ze sešit u vyp adl p ap í r ek s náp isem: J. Jungmann t i p omáhal
s t est em!
D alší den p aní uč it elka r ozdala s ú smě vem p r ově r ky a ř ekla nám, ž e mů ž eme
zač í t p sát . A ch j o, uč ila j sem se ně co ú p lně j iné ho, než z č eho j sme p sali. Já myslela,
ž e p í šeme z ú hlů , mí st o t oho t am b yly p ř í klady na p ř evádě ní j ednot ek. H mm, 1 0 0 cm
j e 1 m a 1 0 0 0 m j e 1 km. Z ase skor o nic neví m! T o b ude doma vý p r ask. A j é , j e t o t u
zase! Z ase si t o moj e p er o p í še samo! ,,T o j si t y, Jungmanne? “ zašep t ala j sem. P ot é se
na lavici ozvalo t ichounké škr áb ání , p od kt er ý m se r ý sovalo sloví č ko A N O . ,,D ě kuj u
t i moc! “ odp ově dě la j sem. V eč er j sem se na int er net u dozvě dě la, ž e p odle ně j aké
st ar é p ově st i Josef Jungmann r adí vyb r aný m dě t em ve škole. O d t é dob y se
kamar ádí m s Jungmannem za t o, ž e mi dop isuj e t est y a p omáhá s uč ení m
M agdalena Š r ů t ová V I . A .
VELIKONOCE
Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, ale s
ob lib ou je slaví i lidé ,kteří nejsou náb ož ensky založ ení. K až dá země má
p ři oslavách Velikonoc své tr adice a zvy klosti, ty se samozřejmě liší,
nicmé ně ob dob í, ve kter é m ty to oslavy p r ob íhají, je stanoveno ve
stejnou dob u - datum p řip adá na neděli p o p r vním jar ním ú p lň ku, kter ý
nastane p o p r ůchodu S lunce jar ním b odem.
České Velikonoce: Boží Hod Velik
on oč n í - pr o v á d ě l o s e s v ě c e n í
po k r mů - b e r á n e k , ma z a n e c , v e j c e , c h l e b a , v í n o - a h l a v n ě s e pe č o u b e r á n c i .
V e lik o n
C h l a pc i
v rb o v é h
ma l o v a n
ú te rý c h
b y lo z v y
o č n í po n d ě l í
c h o d í d ů mo
o pr o u t í a z d
á v a jíč k a . T o
o d í s po ml á z
k e mč íh a t n a
-t o h o d n
d d o mu z
o b e n ý mi
to z á k la d
k o u d ě v č
d ě v č a ta
e j
a d
s tu
n í
a ta
rá n
e po ml á z k a , v e l i k o n o č n í h o d o
ě v č a t y s e s pl e t e n ý mi po ml á z k
h a mi . Š l e h a j í d í v k y a k o l e d u j
s c h é ma má ř a d u v a r i a n t . N ě k d
, j i n d e po l é v a j í c h l a pc e v o d o u
o , k d y ž š la d o k o s te la .
V
V
té to
lib e k
lk n o u
. V ítě
t“ .
z
o u
ž e v
c h
N ě m ecké Velikonoce: V
N ě me c k u z
v e č e r a po k
j e i '' v e l i k o
v á n o č n í s tr
po t é z a pá l í
o d s tra n ě n í
s mr t i J e ž í š e K r i s t a .
h r u ' ' č o k o l á d o v ý po
c u k r u . C í l e m j e s po
č o k o l á d u po t v á ř í c h
o b lič e j.
v á n í a „ mr s k u
a mi , v ě t š i n o u
í, z a to d o s ta n
e j e z v y k e m,
. V mn o h a v s í
a č ín a
r a č u j
n o č n
o mk y
. C e lý
po s l e
mě s t e č k u
P a š ijo v á h r a
š e s tih o d in o v é h
'', k t e r á s e h r a j e s
t c o n e jv íc e b o n b
z e mj e t e n , k d o s
j í mš í , k t e
e a ž d o n e
í o h e ň '', k
n a př e d e
t e n t o pr o
d n íc h z b y
O b e r a mme
, k t e r á v y pr
ře ú č in k u je
č o k o lá d o v ý
o n ů , a n iž b
n í n e jv íc e b
e lik o n o c e v
r á s e z a h a ju je v s o b o tu
d ě ln íh o rá n a . D a lš í tra d ic í
d y s e n a s h r o má ž d í s t a r é
m v y h r a z e n é m mí s t ě a
c e s má s y mb o l i z o v a t
t k ů z i my .
r g a u s e
á v í o u t
n a 1 2 0 0
mi b o n
y v á mo
o n b o n ů
tr a d ič n ě k o n á
r pe n í , u k ř i ž o v á
v e s n ič a n ů . D ě t
b o n y z e ž e la tin
s ta tn í s tih li r o z
a má n e j č i s t š í
n í a
i h ra jí
y a
ma z a t
Velikonoce v A ng lii: L id é s i ob lé ka j í nové vě ci, což p a t r ně s ou vis í s t r a d icí
m a s op u s t ní ch p ř evleků .
Velikonoce b Ř ecku : C elá r od ina os la vu j e Velikonoce a ob vy kle s e p od á vá j eh ně č í
m a s o. B a r ví vej ce na č er veno a z a p é ka j í j e d o s la d ké h o velikonoč ní h o ch leb a .
Bára Dragounová
Techniky malování kraslic
Na kraslice se používají především slepičí vejce, z vlá št n ost í jsou kach n í, h usí, h olub í, křepelčí a
pšt rosí vejce. T radičn ě se ke z dob en í používají vajíčka pln á a uvařen á . P rá z dn á jsou křeh čí, h ů ře se
pon ořují do b arvy a musíme s n imi z ach á z et velmi opat rn ě .
O t vory vy f oukn ut ý ch vajíček se z alepují t eplý m voskem. V y f ukují se jen vajíčka čerst vá , b ílá , ab y při
malová n í b y ly b arvy vý raz n ě jší.
B a rv e n í:
-č is t é v a jíč k o s e u v a ř í n e b o v y f o u k n e ,p o t o m s e n a 1 0 m in u t p o n o ř í n e b o o b lé v á t e p lo u b a r v o u d o t é
d o b y ,n e ž s e s k o ř á p k a z b a r v í n a ž á d o u c í o d s t ín a s y t o s t . N o v ě s e v a jíč k a b a r v í s p r e jo v ý m i b a r v a m i
(DUPLI-C O LO R - A e r o s o l A R T ) n e b o i š t ě t e č k e m a n a p ř . b a r v a m i N e r c h a u .
Ov a z o v á n í r o s t l i n a m i :
-k r a s lic e s e o b a lí lis t y z e s t r o m ů ,p e tr ž e lo v o u n a tí,t r á v o u ,je d lo v ý m i n e b o s m r k o v ý m i v ě t v ič k a m i,
p o to m s e z a v á ž o u d o ř íd k é tk a n in y a v a ř í v o d v a r u c ib u lo v ý c h s lu p e k n e b o s e p o n o ř í d o b a r v y . P o
o d s tr a n ě n í tk a n in y a r o s tlin v z n ik n o u o tis k y p ř ír o d n íh o v z o r u .
Další techniky:
Dr á t o v á n í ,b r o u š e n í ,ma d e i r a ,pa t c h w o r k ,b a t i k a ,v o s k o v á
t e c h n i k a , h á č k o v á n í , o b l e po v á n í s l á mo u , po l e po v á n í
s ít in o u
Tereza Kubištová 7.A

Podobné dokumenty