Document 18891

Komentáře

Transkript

Document 18891
I'KOVY
_ -ruTY
J
'"t)'"
W:|w
,^
i\"ibn,ir
!:r,"n"!"',:i!:":";fn:;
A oA,ltorit'oriAo k".ot"o'i}";;
vyjdoutL
stFedu kruAu
rul<,,trr;fi
Jri,' "rorr.'.oEat
f"n id"i irLu levour,,l<ooa j'Jnv
-(e hro"1'
se t,.k, ^lt
p^uou,..0.lio'1"^je
\e-pu lE t 1t .
Jd mdm spiSstrach.Ze se mi utopi.Piedstavtesi,
jim se libina moii,ale neumiasijinakmoc plavatnei v t6ch
kterymiikajicluny.Sotvajim tam stiikne
svychkrunyicich,
zp6tdo moie
trochuvody,hnedji jakozb6silivyl6vaji
mfch trosednicich.Hodn6mi toho
n6co dozv6d6lao
n6kteiijsou straSn6smutni,
pov6d6li.Trosednici
abno umiou
nic nedOlaji
n6co snaii a ndkdyna moii
velice6ilia poiddse o
Jednav6c je vSem
na moiiselt\,pelibl.Ze v6echsil se
spolecnd.
h trose6nik0m
peuninu
Jenti mojine!51at<ovi ZdAse,2e
n"
O".i"i
J t""Ji
jidlaa vodyl\|gry dlunvice'
Majitrochu
libi.
na
moii
t se iim
jim
nicstdt\qk jsou
nemriZe
se
Ze
si,
mysli
a
men6)
f iin'l
:J?i?,Xli:ll':ii'il
il,?'*''x&
{ w:'"""ru;il:H
douSkuderstv6moiskdvody.
$ tot<ti
.t isemse u tohobavila.onije nechytajido t6chsvlch mgpll
Spoullffzdo
t ilamidek,tam by se jim tohomnohoneveSlo.
d vodvtakov6tenounkda pevn6pavuciny.kterem2llla konci
kousekl/Eryby, tieba
malyostrf hdcek.Na tennapichnou
---11
. td l6taiici.t<tere
jim piesnocvidyckynapAfi do dlunua
i' "pou.iiuiaknoio moie Pakdekaji,g/Knluie n6jak5.ty.b-"."
hddek
u,lafngm-a
,' "i't"" si ten kousekjin6 rybysnis!,,1|?bn9y
je
Zralok
to
v6tiinou
l se ji zapichnedo tlamy.No,iy/62e
-' fen cvaknesrnfmiostrfmiaffitmia plavepryd'Pakchvili
r! naddvd.nei se mu podaldostatten protivnfhdcekz tlamy,
'i a jde to zkou6etznoy/DorAdynemajinemajitakostr6zuby
Nejvicdor6d
a iak skondivdrdglAhmfchtrgsednik0.
Nejvicse bojim o 6lun Kamzik0.OnitotiZKamzici
vezouseboumldd6.To by tak nevadilo,kdybyto nebvlo
pri velkflJestli
mamutimldd6.Vite,jak je takouf
urdit6se jim
vyroste,
nedoplujike biehudiive,neZto
jejich
lodky
t6
mamut
z
rozpadne.Ne
ta lodka
vytlaci.
AleMilanse jen
a nezddse,Zeby mu do
ie sdm nad mlddStemdr2i
d6lalostarosti,spiS
ruku.
md
ochrannou
ie5t6na lodi medv6da MYslim,2e
jeit€'tak6
Jen za tu do
stlf do konedn6rzelikosti.
aby
kvulitomu,
vyrostl
Moin6
o
kousek
co Je
I
nu ulehdili,hoclilido moie lodnika.Asponho tam
Nevim,jestlibylochytr6zbavitse zrovnalodnika
A, 2e leti na dn6 clunu.Tam jd nevidima musim b{'t
bpatrnd.oni ti moji trosednlcimajl obias takov6podivn6
Odsttrosecnik0se piemistilado dvoumaliichclurru
i pluli.NaSlikrdsnyostrov,lozilipo skaldch,a21sem
a budepo nich.Za chvilise
mi popadajidolu
m6la
jim u2z
ieky,kterd
ploutvi.
Zddlose
svVchzadnich
povod6 Co chvilibylndkterfz nichu
piedni
prot6kala.
N6cozkou€eli
by nejraddjipieSlipies ieku jen po
tak abv si nenamoiilitv sv6zvld6tni
krunfie,kterymiikaji
JeSt€neZse
To
hlin6n'fsrAzaposvadili.
, naili sitakov,ipdknf
jak jim ta hlina
po ni mohli
se
nejede,
Mri
hlina
moc
chutnala.
vrhali
a neivicese .r
po
na
tu
se
druh6m
Jeden
utlouct.
s6palina tu hllnu,co byla0pln6nahoie
, kdose najedl€
se skulildoltla za chvilise ui zasedralna
\E
I
D
'l. .1-.,.rfqiFc
.e
,
;1
a-.-'e5,
r V
Ve I k 6 6 0 a 2 8 0 cmro -tra scl l o u h' i 3A a2 50 cm ;
lrrnotnost 3 aZ 10 kg- LtSka obCcnd Je rezav1.
VzdcnEJE{ 115ka"uheln6" Je 6ed5. O bE maJf
bf l g k o n e c o cd su o L l B ka Je zn1m6 ltm r le pn2ft6
se v6ak 21vl
domScl drribe2. Ealeko vlce
hlo d a v c l a rrl zn 5 T rn tp l o d y. C hodivS k mEstskfr n
ob y d l l m a n a skl 5 d ky o d p a d ,kfr . 7e v6ech vo1nE
ZlJ1clch zvliat se neJvlce podllt na Elfen.l.
vztekllny.
Pozor na JeJf kousnutL
l"
?
-D 6 l k a m a x .' 2 rn ;l yn o tn o st a 2 250kq.l{ .i*
v E t S l n o u v r n e n i l i c hs t S d e c h . S t a i l
l- eslcfr
v kiovlnat' ich
s'amclv6ak:lJi
osarnocenH.-
D t v o t 6 k p f e s d e n r : d p o d { v 6, a l e 3 e - 1 1v y r : u E e nr m 0 7 e 6 ' l ' r nt z a h 1 6 d n o u t .
Za potravou se vyddvf a2 veier',Je v6eTravec Jako Jehn niib,tzn?, -pt:ase ddrndc{. lfut se h1avnil tr6vr:urkr:ieny.a piltorn lnievracf "
p i i d u r l < d eh l e d 6 i e r v y a h r n v z . S a r n cm
l aJi mocn6ieltstt
a s1lu6-
a 2 2 5 i n r l l ou h 6 kl y vzl yE e n | Jakl .lfl.y , Pr r zr tr ! Jsou 2{ tl< eini a
z L i r c J r : l v e d rs: ue b i t r u l s m r t , z v l 6 S t E s e p s 1 . V e n l < o v a n 6n e m a J f
' r l l v o d 5 k y i n o c r i d l . K r J y ) s e p i e m r r n T L r a t . o s e r r u l i e s n a . i n o" s t . i i t ,
p u st o 6 1 k u l < u i t E n 6 p o l e a h r a m b o r o v 6 r r n l e , S a m t c e n o sJ . m l . A i a t a
' n q - l o r l n n t r.
n e c e } $ c h n ; t m 6 s l " c f ra p Y - 1 vdhf - f l n s v i , t . 5 A t l t l s e l a t
t)
,
F r a n t o , p r o E t a h 6 5 eia sebou pravaz?
ho zkou6el tlaElt a neElo to !
sllpani
t+
uriltelka
Pr cr to2e Jsem
ve sborovnF:
Vfera
Jsem
d o m r i , p r o t o Z e r n r - j l5 p 1 n a v 6 r u c e .
.iplnavl.
y1{vitehnl
m55 l<r5sn6hops
ho u7 oFes
Jak se JmenuJe? flevimrpani.
rnl- to neiekl.
tko,
Prr:d tak pLS.Yei, *++m<
e lSta- snrdl
Nepraf,,ria,yt-_i}',,'nuR
.
[Il5me
z J<ola-.
J5 vlr n , a1e v6l
snn r6lt , J e n J 6 Jse m tr: n e vl d
Co v z b u z u J e p f r ' ce n f.?n t6 se p ro fe sor .
tn ich
K d e J s I b y l o r-rn.l-n.l-e
P r v n l d v a d n y , rlia lr;1ora.;i
s tr rdentl, "
nr5zdnlndch
. A n o t o m ? V nem oent-1e.
telev l-zor
tal< prns {-m i
u 7 t v l e z o u 116 krinku s 6myslem ukrdst c o s e d 6 .
tko Je pt kvapl polleie. ZIndEJl se rozE111,
n z nlch
181: Co tu chcetermi Jsrnetu byll dil.v!
dostal- za vysvFdEenl
b. A ty? Jd Jsem taky rir:stal!
Vldi:Ia Js1 nEkdy datla?
Anorv televlzn{m vys{16ni.
A v lese? To nermydo lesa
televlzor nrenosime.
z
A
B
1 l'l
A V
N
V
T
B
c
O
K 0
B
E
.F
*
*
e
l,l
A
e
Z
D E
C E B I V
L U 0 V J
ER H O V
A
D
H A
J
A
B A
G z
t
R o
B
L
L
E
Z
V
I
0
o
K
t
Y
S
R
K
O Y
B K
O 5
5 V
0
*
V
A
J
g r m
0
D
A A
c u
N
N
\/
t
C E T
E f.J T
A
N
R
Y
P
K
U
B
R
0
D
N
0
IY
v t <
F i A
A
Z
*pmr:grenxn
V tabulce Jsou utaJeny nAzvy na6lch obci: Adamov, Ba;lf,
B d t k a , B o S A c a ,E r o d n o , B z o v 6 , C e b l v , d e b i n , f e r h o v , D o J E ,
Gbelce, Gbely, Huc{n, ChoZov, Jatov, Kokory, Kol{n, Krnov,
K r s y , N e u r a z y , 0 b o r f n , O k n a , O l < o d ,0 t f n , R a d , S r r k o l o v , T e l r i ,
V62 , Zilkupy , 7-6baJ, Z^tec , leLlv .
V y h l e d e J t e J e a v y t s k r t e J t e p i f m l < o r .sr h o r a d o l r i , n e b O z d o l a
nahoru, zprava doleva I naonak a steJnE tak 1 61krno. Zrlstane
v6rn potom Sest pfsmen voln'ich, neprfeEkrtan'ich. Ta ltenS rro
nizev dal€{ obce /,
sobE daJ{. taJenku /
tr
ls
0xotr- PRO nAocr
,2
6
SpoJte Elsltce
+g
g6
s7
Brr
I
€+
sl
@ ett
69,
6g
6z
sd
66
6q
-vz
7o
7l
2
5t1
"l,
89
&
v9
76
,3
7+
+2
79
t b
22
4 _ q
26
la
27
''e
2g
15
8
/
za
a+E
77
75
+3
+o
u
23
25 2'
2e
+7
t2
gl
6/eoo
62
l8
7 0 r l o
I
6
7
r
ge gy
a
3
".
30
/
32
3
36
33
9
3+
Kvtz
G
,
KdyZ pan far6i
skonE{ kbzAnt t e k n e ?
a. / konec
b. /Emltec
c. / arnen
j
O h e f , l . r ev l h k u r n z d E 1 6 5 d f a v e m
a, / biezov6.
b./ smrkovd
c. / dubov6
K d o n a p s a l Knlhu BABIdKA
K a r e l fapek
b. / On d t e J Sekora
a. /
trouba Je 7
muchomtlrka z-elnf
b. /
muchomfirka 6erven6
c./ Bo2e#a,F&rircovS
c,/
ltika
Dravf
ptSk Je 7
a./
skilvan
baZant
poBtolka
a./
'fel.
a ./
150
b. /1 58
b./
c.fr 155
c./
Z a h ra d n l k v Et l n a
a . / 3eleL
Je
b. /tul1p5n
c. /pampell$ka
Pft
oslavSch
a. /
voda
b. /
c,/
JedI6
Je ?
ilfslo Fellcle
se plJe?
s lruP
vfno
JehllFnat'/ strom je ?
a./
platan
b./
Jedle
c./
Jlrovec
L6dlv6 rostllna
a./
l<opitva
b./
kopretlna
c./
maceSka
DRAH0KAfYI
Je 7
UTltednf hmYz Je?
a. /kremen
b./
vosa
vdela
i./
moucha
a./
l
b. /mramor
c , / dtarnant
J e ?

Podobné dokumenty

es prohlášení o shodě

es prohlášení o shodě Níže podepsaný, jménem a na zodpovědnost: Pověřený zástupce v rámci Evropského hospodářského prostoru:

Více

zde (*) - Nakladatelství Pan Nakladatel

zde (*) - Nakladatelství Pan Nakladatel ci, kdykoli to uzná za vhodné. Tedy v osobní intervenci.“ Tu poslední větu pronesl tak trochu i k Deczimu. Ten to ale ani vzdáleně nepochopil.

Více

Příručka pro odborníky z rozvaděčové techniky RITTAL.

Příručka pro odborníky z rozvaděčové techniky RITTAL. realizuje mezi těmito body výkon 1 W. Odpor tohoto vodiče je 1 Ω. 1 joule (1 J) je roven práci, která je vykonána, když se působiště síly 1 N posune ve směru síly o 1 m. 1 watt (1 W) je roven výkon...

Více

Písmenka, jeţ převedou naše cesty přes bláto

Písmenka, jeţ převedou naše cesty přes bláto oči mé teď hledí na ni na tu krásu na předměstí tam kde oči sešly z cesty. Jsi ta, co Tě touha svírá, ta, jeţ by chtěla, ale se týrá, skrýváš se za proutek sněhový a čekáš, aţ Tě rybář vyloví? Na p...

Více

Kní katolití o písemnictví novoeské zaslouilí

Kní katolití o písemnictví novoeské zaslouilí lito yDoabravflký* lapMl .Dobrovský*, pi kterémito *) Yfee o Doboerovi rit ve .Svéiosoni* 1867., ti6. a S36 , vKalMikovýeh,Déjích kr. ées. spoleéaesti aáok' i v Riegrové »81«vaika náoaém".

Více

text - Krless

text - Krless Mlhou pies kopcejde5 a pot ti stdk6po tvdfi Jenomkdy? zavie5ofi tak letni sluncezazdfri Libdtl,tvdrnrlfvitf td portyr v Athlndch Co uvidis na mofi neuvidi5na hordch Naslouch65sv6mudechuprodird5sekl...

Více

Bezpečnostní šrouby

Bezpečnostní šrouby Označení B123 B130 B225 B229 B323 B330

Více