Drazebni vyhlaska Dehtare, PDF, cca 368 kB

Transkript

Drazebni vyhlaska Dehtare, PDF, cca 368 kB
číslo dražby: DD/003/2015
Dražební vyhláška o konání
dražby dobrovolné
dle zákona č. 26/2000 Sb.
1. Dražebník:
NAXOS a.s.
se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7170
2. Navrhovatel dražby:
JUDr. Marek Pavlovský, Ph.D.
se sídlem kanceláře: Plzeňská 4, 150 00 Praha 5
insolvenční správce dlužníka
Petr Vondrák
dat. nar. 25.5.1971
IČ: 41890159
bytem: Onšovice 1, 393 01 Dehtáře
3. Místo, datum a čas zahájení dražby:
NAXOS a.s., Holečkova 31, 15000 Praha 5
Dne 4.3.2015 v 13:45 hodin
4. Místo zveřejnění této dražební vyhlášky:
- www.centralniadresa.cz
- www.naxos.cz
- na úřední desce: Obecní úřad Dehtáře
5. Podrobné informace:
- v kanceláři dražebníka na adrese Holečkova 31, 150 00 Praha 5,
tel. 257314251, fax. 257310873
___________________________________________________________________
6. Předmět dražby: soubor nemovitých věcí včetně součástí, a to:
Pozemky:
-
pozemek parc. č. 25/2 o výměře 116 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 26/1 o výměře 14042 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 40/1 o výměře 15335 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 41 o výměře 144 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 95 o výměře 11995 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 98 o výměře 16131 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 103/1 o výměře 28913 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 103/4 o výměře 20 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 110/1 o výměře 16860 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 110/2 o výměře 520 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 113/2 o výměře 1340 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
pozemek parc. č. 126 o výměře 288 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
pozemek parc. č. 127/5 o výměře 1564 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 127/7 o výměře 625 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 127/9 o výměře 6682 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 142 o výměře 558 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
pozemek parc. č. 157/1 o výměře 1092 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
pozemek parc. č. 157/2 o výměře 23162 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 157/8 o výměře 85607 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 158/1 o výměře 6012 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 162 o výměře 252 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
číslo dražby: DD/003/2015
-
pozemek parc. č. 164 o výměře 1022 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
pozemek parc. č. 199/3 o výměře 838 m2, vodní plocha, rybník,
pozemek parc. č. 205/2 o výměře 4331 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 205/3 o výměře 500 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
pozemek parc. č. 213/5 o výměře 4354 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 249/2 o výměře 21569 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 249/3 o výměře 6289 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 250/7 o výměře 270 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 251/1 o výměře 5128 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 254/2 o výměře 425 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 262 o výměře 5736 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 279/1 o výměře 6898 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 279/2 o výměře 1083 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 287/4 o výměře 12 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
pozemek parc. č. 299/11 o výměře 56 m2, ostatní plocha, silnice,
pozemek parc. č. 304/8 o výměře 4044 m2, ostatní plocha, silnice,
výše uvedené nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov na listu vlastnictví č. 110 pro katastrální území Onšovice u
Dehtářů, obec Dehtáře.
-
pozemek parc. č. 133 o výměře 1167 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
pozemek parc. č. 143 o výměře 456 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
výše uvedené nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov na listu vlastnictví č. 127 pro katastrální území Dehtáře, obec
Dehtáře.
-
pozemek parc. č. 189 o výměře 356 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
pozemek parc. č. 213/1 o výměře 1360 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
pozemek parc. č. 215/1 o výměře 66735 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
výše uvedené nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov na listu vlastnictví č. 208 pro katastrální území Záhoří u
Humpolce, obec Mladé Bříště
-
pozemek parc. č. 157 o výměře 12840 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
výše uvedené nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov na listu vlastnictví č. 151 pro katastrální území Velký Rybník u
Humpolce, obec Velký Rybník
7. Práva a omezení na předmětu dražby váznoucí:
Věcná břemena dle LV č. 110 k.ú. Onšovice u Dehtářů:
- věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro: Parcela: 110/2, Parcela: 127/7, Parcela: 113/2,
Parcela: 127/9 povinnost k: Parcela: 110/3 dle Smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene bezúplatná ze dne 20.9. 2005 s právními účinky vkladu práva ke dni 21.9. 2005, V-2741/2005304.
- věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro: Parcela: 127/7, Parcela: 127/9, Parcela: 113/2,
Parcela: 110/2 povinnost k: Parcela: 113/3 dle Smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene bezúplatná ze dne 20.9. 2005 s právními účinky vkladu práva ke dni 21.9. 2005, V-2741/2005304.
- věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro: Parcela: 127/7, Parcela: 113/2, Parcela: 110/2,
Parcela: 127/9 povinnost k: Parcela: 127/6 dle Smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene -
číslo dražby: DD/003/2015
-
bezúplatná ze dne 20.9. 2005 s právními účinky vkladu práva ke dni 21.9. 2005, V-2741/2005304.
věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro: Parcela: 113/2, Parcela: 110/2, Parcela: 127/9,
Parcela: 127/7 povinnost k: Parcela: 127/8 dle Smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene bezúplatná ze dne 20.9. 2005 s právními účinky vkladu práva ke dni 21.9. 2005, V-2741/2005304.
Zástavní práva dle LV č. 110 k.ú. Onšovice u Dehtářů:
- zástavní právo exekutorské ve prospěch: Komerční banka, a.s., se sídlem: Na Příkopě 969/33,
Staré Město, 110 00, Praha 1 IČ: 45317054 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti č.j. 135 EX-344/2009-42, pořadí k: 11.2.2014, 11:22, V595/2014-304, Z-4256/2014-304,
- zástavní právo exekutorské ve prospěch: Komerční banka, a.s., se sídlem. Na příkopě 969/33,
Staré Město, 110 00, Praha 1 IČ: 45317054 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva č.j. 135 EX-343/2009-33, pořadí k: 11.2.2014, 10:36, V-590/2014-304, Z4256/2014-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 E-69/2009-18, Z-5721/2009-304, Z4256/2012-304,
- zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve prospěch: Finanční úřad v Pelhřimově, Příkopy
1754, 393 01 Pelhřimov dle Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva č.j. 4659/2009
091940709854, Z-4256/2014-304, Z-2080/2009-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-59/2009-18, Z-4793/2009-304, Z-4256/2014-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-209/2009-22, Z-13214/2009-304, Z-4256/2014-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-93/2010-40, Z-2711/2010-304, Z-42562014-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-171/2011-57, Z-5494/2011-304, Z-4256/2014-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-173/2008-14, Z-9980/2008-304, Z-4256/2014-304,
- zástavní právo smluvní ve prospěch: Rentiér a.s., se sídlem: Praha 10 - Vinohrady, Korunní
810/104, PSČ 101 00, IČ: 25540483 dle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z.,
Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky, V1202/2014-304, Z-4256/2014-304, V-3512/2004-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Rentiér a.s., se sídlem: Praha 10 - Vinohrady, Korunní
810/104, PSČ 101 00, IČ: 25540483 dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-183/2010-107, Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního
věřitele postoupením pohledávky, V-965/2014-304, Z-4256/2014-304, Z-1217/2011-304,
- zástavní právo exekutorské ve prospěch. FINCOM TRADE LTD, id.č. 1380699, se sídlem. Akara
Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy dle
Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti č.j. 103 EX10868/2011-26, Z-4256/2014-304, Z-7679/2012-304, Z-5228/2011-304
- zástavní právo exekutorské ve prospěch: Erste Leasing, a.s., se sídlem: Horní náměstí 264/18,
669 02 Znojmo, IČ: 16325460 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva
na nemovitosti č.j. 133 EX-1477/2010-15, Z-5886/2011-304, Z-4256/2014-304,
číslo dražby: DD/003/2015
-
-
-
zástavní právo exekutorské ve prospěch: Město Humpolec, se sídlem: Horní náměstí 300, 396 01,
Humpolec, IČ: 00248266 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na
nemovitosti č.j. 049 Ex-290/2010-5, Z-7364/2010-304, Z-4256/2014-304
zástavní právo exekutorské ve prospěch: ČSOB Leasing, a.s., se sídlem: Praha 4, Na Pankráci
310/60, PSČ 140 00, IČ: 63998980 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního
práva na nemovitosti č.j. 091 EX-04342/2010-009, Z-7247/2010-304, Z-4256/2014-304
zástavní právo exekutorské ve prospěch: REPROGEN, a.s., se sídlem: Planá nad Lužnicí, Husova
607, okres Tábor, PSČ 391 11, IČ: 46678450 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti č.j. 049 Ex-253/2010-5, Z-5990/2010-304, Z-4256/2014-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: FIDES AGRO, spol. s r.o., se sídlem: Šardice čp.709,
PSČ 696 13, IČ: 60753951 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na
nemovitosti č.j. 018 EX-03507/2010-004, Z-6141/2010-304, Z-4256/2014-304
zástavní právo exekutorské ve prospěch: Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r.o., se sídlem:
Domažlice, Npor. O. Bartoška 15, PSČ 344 01, IČ: 18230393, dle Exekučního příkazu o zřízení
exekutorského zástavního práva na nemovitostech č.j. 79 EX-14/2010-22, Z-1170/2010-304, Z4256/2014-304
zástavní právo exekutorské ve prospěch: Komerční banka, a.s., se sídlem: Na Příkopě 969/33,
Staré Město, 110 00, Praha 1 IČ: 45317054 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti č.j.135 EX-343/2009-9, Z-78/2010-304, Z-4256/2014-304
zástavní právo exekutorské ve prospěch: Komerční banka, a.s., se sídlem: Na Příkopě 969/33,
Staré Město, 110 00, Praha 1 IČ: 45317054 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti č.j. 135 EX-344/2009-6, Z-80/2010-304, Z-4256/2014-304
Omezení dle LV č. 110 k.ú. Onšovice u Dehtářů:
rozhodnutí o úpadku dle Usnesení insolvenčního soudu o úpadku Krajský soud v Českých
Budějovicích č.j. KSCB 27-INS 13380/2011-A-22, Z-7102/2012-707,
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, Staré
Město, 110 00, Praha 1 dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 135 EX344/2009-43, Z-757/2014-304, Z-4256/2014-304
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, Staré
Město, 110 00, Praha 1 dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 135 EX343/2009-34, Z-758/2014-304, Z-4256/2014-304
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group, dříve Templová 747, Praha, nyní Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 dle
Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 139 EX-04181/2011-012, Z-6953/2011304, Z-4263/201-304
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Město Humpolec, Horní náměstí 300 dle
Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 049 EX-00290/2010-027, Z-194/2011-304,
Z-4256/2014-304
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro REPROGEN, a.s., Planá nad Lužnicí, Husova 607,
okres Tábor, PSČ 391 11 dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 049 EX00253/2010-033, Z-193/2011-304, Z-4256/2014-304
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro AVALON CONTINENTAL S.A., Porter Road 33,
Tortola dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 137 Ex-19089/2010-21, Z9715/2010-304, Z-4256/2014-304
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro dříve S MORAVA Leasing, a.s., nyní Erste
Leasing, a.s., Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo dle Exekučního příkazu k prodeji
nemovitých věcí č.j. 133 EX-1477/2010-14, Z-9034/2010-304, Z-4256/2014-304
exekuční příkaz pro FIDES AGRO, spol. s r.o., Šardice čp.709, PSČ 696 13 dle Exekučního
příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 018 EX-03507/2010-004, Z-6140/2010-304, Z4256/2014-304
exekuční příkaz pro STATON spol. s r.o., Mělnické Vtelno, Vrutická 172, nyní STROM
PRAHA a.s. dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 054 EX-670/2010-35, Z5959/2010-304, Z-4256/2014-304
číslo dražby: DD/003/2015
-
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Orlická 4,
Praha dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 35 EX-402/2010-14, Z3548/2010-304, Z-4256/2014-304
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro FARMTEC a.s., Jistebnice, Tisová 326,
PSČ 391 33 dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 017 EX-878/2009-16, Z13260/2009-304, Z-4256/2014-304
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Masarykova nám. 44/4,
Zábřeh na Moravě dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud Pelhřimov č.j. 5 Exe388/2011-18, Z-6966/2011-304
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána, Komenského 38, Přerov
dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Exe-127/2011-59, Z4316/2011-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, Brno dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-375/2010-24, Z9713/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, Rooseveltova 2, Znojmo dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 Exe-1299/2010-17, Z9036/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Palackého nám. 28, Plzeň dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-366/2010-18, Z8463/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Emilie Čenovská, Heydukova 349,
Strakonice dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe356/2010-34, Z-7413/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, Pelhřimov dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-343/2010-19 , Z7363/2010-19,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Dolní 2073/21,
Prostějov dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe271/2010-22, Z-6136/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, Pelhřimov dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j.5 Exe-890/2010-22, Z5992/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Jiří Nevřela, karlovarská 3/195, Praha dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j.4 Exe-282/2010-23, Z5950/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová, Seifertova 455/17, Praha
dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 Exe-491/2010-22, Z5526/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Radek Karafiát, Královský vršek 25,
Jihlava dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 3 Exe117/2010-17, Z-3547/2010-304,
nařízení exekuce,pověřený soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Příběnická 1908, Tábor
dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 Nc-2429/2009-13, Z1201/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Marie Sárová, Fritzova 2, Jihlava dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Exe-10/2010-17, Z1169/2010-304,
nařízení exekuce dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Nc1241/2009-8, Z-4033/2009-304,
nařízení exekuce dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Nc1242/2009-8, Z-4031/2009-304
V části D LV č. 110 k.ú. Onšovice u Dehtářů je uvedeno:
změna výměr obnovou operátu Z-4262/2014-304
číslo dražby: DD/003/2015
-
nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen, STATON spol. s r.o.,
Mělnické Vtelno, Vrutická 172 dle Exekučního příkazu o zřízeí exekutorského zástavního
práva na nemovitosti č.j. 054 EX-670/2010-39, Z-5960/2010-304,
nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen, Vienna Insurance Group,
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástanvího práva na nemovitosti č.j. 139 EX-04181/2011-011, Z-6952/2011-304
Věcná břemena dle LV č. 127 k.ú. Dehtáře: nejsou
Zástavní práva dle LV č. 127 k.ú. Dehtáře:
- zástavní právo exekutorské ve prospěch: Komerční banka, a.s., se sídlem: Na Příkopě 969/33,
Staré Město, 110 00, Praha 1 IČ: 45317054 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti č.j. 135 EX-344/2009-42, pořadí k: 11.2.2014, 11:22, V595/2014-304,
- zástavní právo exekutorské ve prospěch: Komerční banka, a.s., se sídlem. Na příkopě 969/33,
Staré Město, 110 00, Praha 1 IČ: 45317054 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva č.j. 135 EX-343/2009-33, pořadí k: 11.2.2014, 10:36, V-590/2014-304,
- zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve prospěch: Finanční úřad v Pelhřimově, Příkopy
1754, 393 01 Pelhřimov dle Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva č.j. 4659/2009
091940709854, Z-4256/2014-304, Z-2080/2009-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Rentiér a.s., se sídlem: Korunní 810/104, Vinohrady, 101
00, Praha 10, IČ: 25540483 dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.
zástavního práva č.j. 5 E-183/2010-107, Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního
věřitele postoupením pohledávky V-965/2014-304, Z-1217/2011-304
- zástavní právo exekutorské ve prospěch. FINCOM TRADE LTD, id.č. 1380699, se sídlem. Akara
Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy dle
Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti č.j. 103 EX10868/2011-26, Z-5228/2011-304, Z-7679/2012-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-208/2009 -14, Z-13215/2009-304, Z-189/2012-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-94/2010 -22, Z-2712/2010-304, Z-189/2012-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-172/2011 -26, Z-5490/2011-304, Z-189/2012-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-172/2008 -11, Z-9975/2008-304, Z-189/2012-304,
- zástavní právo exekutorské ve prospěch: Erste Leasing, a.s., se sídlem: Horní náměstí 264/18,
669 02 Znojmo, IČ: 16325460 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva
na nemovitosti č.j. 133 EX-1477/2010-15, Z-5886/2011-304,
- zástavní právo exekutorské ve prospěch: Město Humpolec, se sídlem: Horní náměstí 300, 396 01,
Humpolec, IČ: 00248266 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na
nemovitosti č.j. 049 Ex-290/2010-5, Z-7364/2010-304,
- zástavní právo exekutorské ve prospěch: ČSOB Leasing, a.s., se sídlem: Praha 4, Na Pankráci
310/60, PSČ 140 00, IČ: 63998980 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního
práva na nemovitosti č.j. 091 EX-04342/2010-009, Z-7247/2010-304,
- zástavní právo exekutorské ve prospěch: REPROGEN, a.s., se sídlem: Planá nad Lužnicí, Husova
607, okres Tábor, PSČ 391 11, IČ: 46678450 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti č.j. 049 Ex-253/2010-5, Z-5990/2010-304,
číslo dražby: DD/003/2015
-
zástavní právo exekutorské ve prospěch: FIDES AGRO, spol. s r.o., se sídlem: Šardice čp.709,
PSČ 696 13, IČ: 60753951 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na
nemovitosti č.j. 018 EX-03507/2010-004, Z-6141/2010-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r.o., se sídlem:
Domažlice, Npor. O. Bartoška 15, PSČ 344 01, IČ: 18230393, dle Exekučního příkazu o zřízení
exekutorského zástavního práva na nemovitostech č.j. 79 EX-14/2010-22, Z-1170/2010-304,
Omezení dle LV č. 127 k.ú. Dehtáře :
- rozhodnutí o úpadku dle Usnesení insolvenčního soudu o úpadku Krajský soud v Českých
Budějovicích č.j. KSCB 27-INS 13380/2011-A-22, Z-7102/2012-707,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, Staré Město,
110 00, Praha 1 dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 135 EX-344/2009-43, Z757/2014-304,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, Staré Město,
110 00, Praha 1 dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 135 EX-343/2009-34, Z758/2014-304,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
dříve Templová 747, Praha, nyní Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 dle Exekučního příkazu k
prodeji nemovitých věcí č.j. 139 EX-04181/2011-012, Z-6953/2011-304,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Město Humpolec, Horní náměstí 300 dle Exekučního
příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 049 EX-00290/2010-027, Z-194/2011-304,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro REPROGEN, a.s., Planá nad Lužnicí, Husova 607,
okres Tábor, PSČ 391 11 dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 049 EX00253/2010-033, Z-193/2011-304,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro AVALON CONTINENTAL S.A., Porter Road 33,
Tortola dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 137 Ex-19089/2010-21, Z9715/2010-304,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro dříve S MORAVA Leasing, a.s., nyní Erste Leasing,
a.s., Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j.
133 EX-1477/2010-14, Z-9034/2010-304,
- exekuční příkaz pro FIDES AGRO, spol. s r.o., Šardice čp.709, PSČ 696 13 dle Exekučního
příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 018 EX-03507/2010-004, Z-6140/2010-304,
- exekuční příkaz pro STATON spol. s r.o., Mělnické Vtelno, Vrutická 172, nyní STROM PRAHA
a.s. dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 054 EX-670/2010-35, Z-5959/2010304,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Orlická 4, Praha
dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 35 EX-402/2010-14, Z-3548/2010-304,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro FARMTEC a.s., Jistebnice, Tisová 326, PSČ 391 33 dle
Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 017 EX-878/2009-15, Z-13261/2009-304,
- nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Masarykova nám. 44/4, Zábřeh
na Moravě dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud Pelhřimov č.j. 5 Exe-388/201118, Z-6966/2011-304
- nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána, Komenského 38, Přerov dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Exe-127/2011-59, Z4316/2011-304,
- nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, Brno dle Usnesení
soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Plehřimově č.j. 6 Exe-375/2010-24, Z-9713/2010-304,
- nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, Rooseveltova 2, Znojmo dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 Exe-1299/2010-17, Z9036/2010-304,
- nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Palackého nám. 28, Plzeň dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-366/2010-18, Z8463/2010-304,
- nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Emilie Čenovská, Heydukova 349, Strakonice
dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-356/2010-34, Z7413/2010-304,
číslo dražby: DD/003/2015
-
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, Pelhřimov dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-343/2010-19 , Z7363/2010-19,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Dolní 2073/21, Prostějov
dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-271/2010-22, Z6136/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, Pelhřimov dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j.5 Exe-890/2010-22, Z5992/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Jiří Nevřela, Karlovarská 3/195, Praha dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j.4 Exe-282/2010-23, Z5950/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová, Seifertova 455/17, Praha dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 Exe-491/2010-22, Z5526/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Radek Karafiát, Královský vršek 25, Jihlava dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 3 Exe-117/2010-17, Z3547/2010-304,
nařízení exekuce,pověřený soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Příběnická 1908, Tábor dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 Nc-2429/2009-13, Z1201/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Marie Sárová, Fritzova 2, Jihlava dle Usnesení
soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Plehřimově č.j. 4 Exe-10/2010-17, Z-1169/2010-304,
nařízení exekuce dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Nc1241/2009-8, Z-4033/2009-304,
nařízení exekuce dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Nc1242/2009-8, Z-4031/2009-304
V části D LV č. 127 k.ú. Dehtáře je uvedeno:
změna výměr obnovou operátu Z-4478/2003-304,
nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen, STATON spol. s r.o.,
Mělnické Vtelno, Vrutická 172 dle Exekučního příkazu o zřízeí exekutorského zástavního
práva na nemovitosti č.j. 054 EX-670/2010-39, Z-5960/2010-304,
nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen, Vienna Insurance Group,
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástanvího práva na nemovitosti č.j. 139 EX-04181/2011-011, Z-6952/2011-304
Věcná břemena dle LV č. 208 k.ú. Záhoří u Humpolce: nejsou
Zástavní práva dle LV č. 208 k.ú. Záhoří u Humpolce:
- zástavní právo exekutorské ve prospěch: Komerční banka, a.s., se sídlem: Na Příkopě 969/33,
Staré Město, 110 00, Praha 1 IČ: 45317054 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti č.j. 135 EX-344/2009-42, pořadí k: 11.2.2014, 11:22, V595/2014-304,
- zástavní právo exekutorské ve prospěch: Komerční banka, a.s., se sídlem. Na příkopě 969/33,
Staré Město, 110 00, Praha 1 IČ: 45317054 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva č.j. 135 EX-343/2009-33, pořadí k: 11.2.2014, 10:36, V-590/2014-304,
- zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve prospěch: Finanční úřad v Pelhřimově, Příkopy
1754, 393 01 Pelhřimov dle Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva č.j. 4659/2009
091940709854, Z-4256/2014-304, Z-2080/2009-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Rentiér a.s., se sídlem: Korunní 810/104, Vinohrady, 101
00, Praha 10, IČ: 25540483 dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.
zástavního práva č.j. 5 E-183/2010-107, Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního
věřitele postoupením pohledávky V-965/2014-304, Z-1217/2011-304
- zástavní právo exekutorské ve prospěch. FINCOM TRADE LTD, id.č. 1380699, se sídlem. Akara
Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy dle
číslo dražby: DD/003/2015
-
-
-
Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti č.j. 103 EX10868/2011-26, Z-5228/2011-304, Z-7679/2012-304,
zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-58/2009 -14, Z-189/2012-304, Z-4792/2009-304
zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-207/2009 -14, Z-13213/2009-304, Z-189/2012-304,
zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-92/2010 -23, Z-2708/2010-304, Z-189/2012-304,
zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-174/2011-29, Z-5489/2011-304, Z-189/2012-304,
zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-170/2008-11, Z-9976/2008-304, Z-189/2012-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: Pojišťovna České spořitelny, a.s. Vienna Insurance
Group, se sídlem: Náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ: 530 02, IČ:
47452820 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti č.j.
081 EX-46267/2010-7 M, Z-9089/2011-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: Erste Leasing, a.s., se sídlem: Horní náměstí 264/18,
669 02 Znojmo, IČ: 16325460 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva
na nemovitosti č.j. 133 EX-1477/2010-15, Z-5886/2011-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: Město Humpolec, se sídlem: Horní náměstí 300, 396 01,
Humpolec, IČ: 00248266 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na
nemovitosti č.j. 049 Ex-290/2010-5, Z-7364/2010-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: ČSOB Leasing, a.s., se sídlem: Praha 4, Na Pankráci
310/60, PSČ 140 00, IČ: 63998980 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního
práva na nemovitosti č.j. 091 EX-04342/2010-009, Z-7247/2010-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: REPROGEN, a.s., se sídlem: Planá nad Lužnicí, Husova
607, okres Tábor, PSČ 391 11, IČ: 46678450 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti č.j. 049 Ex-253/2010-5, Z-5990/2010-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: FIDES AGRO, spol. s r.o., se sídlem: Šardice čp.709,
PSČ 696 13, IČ: 60753951 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na
nemovitosti č.j. 018 EX-03507/2010-004, Z-6141/2010-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r.o., se sídlem:
Domažlice, Npor. O. Bartoška 15, PSČ 344 01, IČ: 18230393, dle Exekučního příkazu o zřízení
exekutorského zástavního práva na nemovitostech č.j. 79 EX-14/2010-22, Z-1170/2010-304,
zástavní právo zákonné ve prospěch: Česká republika podle zákona č. 95/1999 Sb. Z-12489/2009304, Z-6175/2002-304.
Omezení dle LV č. 208 k.ú. Záhoří u Humpolce
- předkupní právo ve prospěch: Česká republika podle zákona č. 95/1999 Sb. Z-12489/2009-304, Z6175/2002-304,
- omezení dispozičních práv „k zřizování dalších zástavních práv“ podle zákona č. 95/1999 Sb. §
10 Z-12489/2009-304, Z-6175/2002-304.
- rozhodnutí o úpadku dle Usnesení insolvenčního soudu o úpadku Krajský soud v Českých
Budějovicích č.j. KSCB 27-INS 13380/2011-A-22, Z-7102/2012-707,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, Staré Město,
110 00, Praha 1 dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 135 EX-344/2009-43, Z757/2014-304,
číslo dražby: DD/003/2015
-
-
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, Staré Město,
110 00, Praha 1 dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 135 EX-343/2009-34, Z758/2014-304,
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
dříve Templová 747, Praha, nyní Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 dle Exekučního příkazu k
prodeji nemovitých věcí č.j. 139 EX-04181/2011-012, Z-6953/2011-304,
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Město Humpolec, Horní náměstí 300 dle Exekučního
příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 049 EX-00290/2010-027, Z-194/2011-304,
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro REPROGEN, a.s., Planá nad Lužnicí, Husova 607,
okres Tábor, PSČ 391 11 dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 049 EX00253/2010-033, Z-193/2011-304,
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro AVALON CONTINENTAL S.A., Porter Road 33,
Tortola dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 137 Ex-19089/2010-21, Z9715/2010-304,
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro dříve S MORAVA Leasing, a.s., nyní Erste Leasing,
a.s., Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j.
133 EX-1477/2010-14, Z-9034/2010-304,
exekuční příkaz pro FIDES AGRO, spol. s r.o., Šardice čp.709, PSČ 696 13 dle Exekučního
příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 018 EX-03507/2010-004, Z-6140/2010-304,
exekuční příkaz pro STATON spol. s r.o., Mělnické Vtelno, Vrutická 172, nyní STROM PRAHA
a.s. dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 054 EX-670/2010-35, Z-5959/2010304,
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Orlická 4, Praha
dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 35 EX-402/2010-14, Z-3548/2010-304,
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro FARMTEC a.s., Jistebnice, Tisová 326, PSČ 391 33 dle
Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 017 EX-878/2009-14, Z-13260/2009-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Masarykova nám. 44/4, Zábřeh
na Moravě dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud Pelhřimov č.j. 5 Exe-388/201118, Z-6966/2011-304
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána, Komenského 38, Přerov dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Exe-127/2011-59, Z4316/2011-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, Brno dle Usnesení
soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-375/2010-24, Z-9713/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, Rooseveltova 2, Znojmo dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 Exe-1299/2010-17, Z9036/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Palackého nám. 28, Plzeň dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-366/2010-18, Z8463/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Emilie Čenovská, Heydukova 349, Strakonice
dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-356/2010-34, Z7413/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, Pelhřimov dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-343/2010-19, Z7363/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Dolní 2073/21, Prostějov
dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-271/2010-22, Z6136/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, Pelhřimov dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 Exe-890/2010-22, Z5992/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Jiří Nevřela, Karlovarská 3/195, Praha dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j.4 Exe-282/2010-23, Z5950/2010-304,
číslo dražby: DD/003/2015
-
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová, Seifertova 455/17, Praha dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 Exe-491/2010-22, Z5526/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Radek Karafiát, Královský vršek 25, Jihlava dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 3 Exe-117/2010-17, Z3547/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Příběnická 1908, Tábor dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 Nc-2429/2009-13, Z1201/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Marie Sárová, Fritzova 2, Jihlava dle Usnesení
soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Exe-10/2010-17, Z-1169/2010-304,
nařízení exekuce dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Nc1241/2009-8, Z-4033/2009-304,
nařízení exekuce dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Nc1242/2009-8, Z-4031/2009-304
Navrhovatel prohlašuje, že došlo k postoupení pohledávky České republiky na základě smlouvy o
postoupení pohledávky uzavřené dne 16.4.2014 mezi Státním pozemkovým úřadem jako postupitelem a
společností Rentier X a.s. jako postupníkem, došlo k zaplacení zbývající části kupní ceny sjednané v kupní
smlouvě ze dne 13.9.2002, v důsledku čehož došlo k zániku předkupního práva.
V části D LV č. 208 k.ú. Záhoří u Humpolce je uvedeno:
- změna číslování parcel Z-12489/2009-304,
- nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen, STATON spol. s r.o.,
Mělnické Vtelno, Vrutická 172 dle Exekučního příkazu o zřízeí exekutorského zástavního
práva na nemovitosti č.j. 054 EX-670/2010-39, Z-5960/2010-304,
- nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen, Vienna Insurance Group,
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti č.j. 139 EX-04181/2011-011, Z-6952/2011-304
Věcná břemena dle LV č. 151 k.ú.: Velký Rybník u Humpolce: nejsou
Zástavní práva dle LV č. 151 k.ú.: Velký Rybník u Humpolce:
- zástavní právo exekutorské ve prospěch: Komerční banka, a.s., se sídlem: Na Příkopě 969/33,
Staré Město, 110 00, Praha 1 IČ: 45317054 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti č.j. 135 EX-344/2009-42, pořadí k: 11.2.2014, 11:22, V595/2014-304,
- zástavní právo exekutorské ve prospěch: Komerční banka, a.s., se sídlem. Na příkopě 969/33,
Staré Město, 110 00, Praha 1 IČ: 45317054 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva č.j. 135 EX-343/2009-33, pořadí k: 11.2.2014, 10:36, V-590/2014-304,
- zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve prospěch: Finanční úřad v Pelhřimově, Příkopy
1754, 393 01 Pelhřimov dle Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva č.j. 4659/2009
091940709854, Z-4256/2014-304, Z-2080/2009-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Rentiér a.s., se sídlem: Korunní 810/104, Vinohrady, 101
00, Praha 10, IČ: 25540483 dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.
zástavního práva č.j. 5 E-183/2010-107, Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního
věřitele postoupením pohledávky V-965/2014-304, Z-1217/2011-304
- zástavní právo exekutorské ve prospěch. FINCOM TRADE LTD, id.č. 1380699, se sídlem. Akara
Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy dle
Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti č.j. 103 EX10868/2011-26, Z-5228/2011-304, Z-7679/2012-304,
- zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-57/2009 -13, Z-189/2012-304, Z-4791/2009-304
číslo dražby: DD/003/2015
-
-
zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-206/2009 -13, Z-13216/2009-304, Z-189/2012-304,
zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-95/2010 -22, Z-2713/2010-304, Z-189/2012-304,
zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-173/2011-27, Z-5488/2011-304, Z-189/2012-304,
zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov,
Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením
soud.zástavního práva č.j. 5 E-171/2008-11, Z-9972/2008-304, Z-189/2012-304,
zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve prospěch: Finanční úřad v Humpolci, Příčná
1525, 396 01, Humpolec dle Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva č.j. 14432/2010
/092970305804, Z-9585/2011-304, Z-2992/2010-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: Erste Leasing, a.s., se sídlem: Horní náměstí 264/18,
669 02 Znojmo, IČ: 16325460 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva
na nemovitosti č.j. 133 EX-1477/2010-15, Z-5886/2011-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: Město Humpolec, se sídlem: Horní náměstí 300, 396 01,
Humpolec, IČ: 00248266 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na
nemovitosti č.j. 049 Ex-290/2010-5, Z-7364/2010-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: ČSOB Leasing, a.s., se sídlem: Praha 4, Na Pankráci
310/60, PSČ 140 00, IČ: 63998980 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního
práva na nemovitosti č.j. 091 EX-04342/2010-009, Z-7247/2010-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: REPROGEN, a.s., se sídlem: Planá nad Lužnicí, Husova
607, okres Tábor, PSČ 391 11, IČ: 46678450 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti č.j. 049 Ex-253/2010-5, Z-5990/2010-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: FIDES AGRO, spol. s r.o., se sídlem: Šardice čp.709,
PSČ 696 13, IČ: 60753951 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na
nemovitosti č.j. 018 EX-03507/2010-004, Z-6141/2010-304,
zástavní právo exekutorské ve prospěch: Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r.o., se sídlem:
Domažlice, Npor. O. Bartoška 15, PSČ 344 01, IČ: 18230393, dle Exekučního příkazu o zřízení
exekutorského zástavního práva na nemovitostech č.j. 79 EX-14/2010-22, Z-1170/2010-304,
Omezení dle LV č.151 k.ú.: Velký Rybník u Humpolce:
- rozhodnutí o úpadku dle Usnesení insolvenčního soudu o úpadku Krajský soud v Českých
Budějovicích č.j. KSCB 27-INS 13380/2011-A-22, Z-7102/2012-707,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, Staré Město,
110 00, Praha 1 dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 135 EX-344/2009-43, Z757/2014-304,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, Staré Město,
110 00, Praha 1 dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 135 EX-343/2009-34, Z758/2014-304,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
dříve Templová 747, Praha, nyní Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 dle Exekučního příkazu k
prodeji nemovitých věcí č.j. 139 EX-04181/2011-012, Z-6953/2011-304,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Město Humpolec, Horní náměstí 300 dle Exekučního
příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 049 EX-00290/2010-027, Z-194/2011-304,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro REPROGEN, a.s., Planá nad Lužnicí, Husova 607,
okres Tábor, PSČ 391 11 dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 049 EX00253/2010-033, Z-193/2011-304,
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro AVALON CONTINENTAL S.A., Porter Road 33,
Tortola dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 137 Ex-19089/2010-21, Z9715/2010-304,
číslo dražby: DD/003/2015
-
-
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro dříve S MORAVA Leasing, a.s., nyní Erste Leasing,
a.s., Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j.
133 EX-1477/2010-14, Z-9034/2010-304,
exekuční příkaz pro FIDES AGRO, spol. s r.o., Šardice čp.709, PSČ 696 13 dle Exekučního
příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 018 EX-03507/2010-004, Z-6140/2010-304,
exekuční příkaz pro STATON spol. s r.o., Mělnické Vtelno, Vrutická 172, nyní STROM PRAHA
a.s. dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 054 EX-670/2010-35, Z-5959/2010304,
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Orlická 4, Praha
dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 35 EX-402/2010-14, Z-3548/2010-304,
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti pro FARMTEC a.s., Jistebnice, Tisová 326, PSČ 391 33 dle
Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 017 EX-878/2009-14, Z-13263/2009-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Masarykova nám. 44/4, Zábřeh
na Moravě dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud Pelhřimov č.j. 5 Exe-388/201118, Z-6966/2011-304
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána, Komenského 38, Přerov dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Exe-127/2011-59, Z4316/2011-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, Brno dle Usnesení
soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-375/2010-24, Z-9713/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, Rooseveltova 2, Znojmo dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 Exe-1299/2010-17, Z9036/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Palackého nám. 28, Plzeň dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-366/2010-18, Z8463/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Emilie Čenovská, Heydukova 349, Strakonice
dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-356/2010-34, Z7413/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, Pelhřimov dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-343/2010-19, Z7363/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Dolní 2073/21, Prostějov
dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 6 Exe-271/2010-22, Z6136/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, Pelhřimov dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 Exe-890/2010-22, Z5992/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Jiří Nevřela, Karlovarská 3/195, Praha dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j.4 Exe-282/2010-23, Z5950/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová, Seifertova 455/17, Praha dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 Exe-491/2010-22, Z5526/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Radek Karafiát, Královský vršek 25, Jihlava dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 3 Exe-117/2010-17, Z3547/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Příběnická 1908, Tábor dle
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 5 Nc-2429/2009-13, Z1201/2010-304,
nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Marie Sárová, Fritzova 2, Jihlava dle Usnesení
soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Exe-10/2010-17, Z-1169/2010-304,
nařízení exekuce dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Nc1241/2009-8, Z-4033/2009-304,
nařízení exekuce dle Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Pelhřimově č.j. 4 Nc1242/2009-8, Z-4031/2009-304
číslo dražby: DD/003/2015
V části D LV č.151 k.ú.: Velký Rybník u Humpolce je uvedeno:
- nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen, STATON spol. s r.o.,
Mělnické Vtelno, Vrutická 172 dle Exekučního příkazu o zřízeí exekutorského zástavního
práva na nemovitosti č.j. 054 EX-670/2010-39, Z-5960/2010-304,
- nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen, Vienna Insurance Group,
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti č.j. 139 EX-04181/2011-011, Z-6952/2011-304
Navrhovatel dále prohlašuje, že dle ust. § 167 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon zpeněžením
věci v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, dále dle ust. § 285 odst. 1
zák.č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon zpeněžením nemovitostí zanikají účinky nařízení výkonu
rozhodnutí a exekuce.
Přesný popis zástavních práv a omezení je specifikován na příslušných LV č. 110, k. ú. Onšovice u
Dehtářů, které tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky, na LV č. 127, k.ú. Dehtáře, které tvoří přílohu č. 2 této
vyhlášky, na LV č. 208, k.ú. Záhoří u Humpolce, které tvoří přílohu č. 3 této vyhlášky a na LV č. 151, k.ú.
Velký Rybník u Humpolce, které tvoří přílohu č. 4 této vyhlášky.
8. Nájemní smlouvy na předmětu dražby váznoucí:
Navrhovatel dále prohlašuje, že na předmět dražby je uzavřena smlouva o pronájmu zemědělských
pozemků s firmou Farma RL s.r.o., která je k nahlédnutí u dražebníka.
9. Stav předmětu dražby:
Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí včetně součástí v k.ú. Onšovice u Dehtářů, v k.ú. Dehtáře,
v k.ú. Záhoří u Humpolce a v k.ú. Velký Rybník u Humpolce. Jedná se o pozemky, které netvoří jeden
funkční celek. V katastru nemovitostí jsou tyto pozemky vedené převážně jako orná půda, příp. trvalý
travní porost, ostatní plocha, vodní plocha a zahrada.
Pozemek parc. č. 126, parc. č. 127/5, parc. č. 127/9, parc. č. 113/2, k.ú. Onšovice u Dehtářů
Pozemkové parcely parc. č. 126, parc. č. 127/5, parc. č. 127/9, parc. č. 113/2 jsou přístupné z veřejné
zpevněné komunikace a dále přes pozemkové parcely parc. č. 110/3, parc. č. 113/3, parc. č. 127/6, parc. č.
127/8, kdy je přístup zajištěn věcným břemenem.
Pozemek parc. č. 103/1, parc. č. 110/1, parc. č. 103/4, parc. č. 98, k.ú. Onšovice u Dehtářů
Pozemkové parcely parc. č. 103/1, parc. č. 110/1, parc. č. 103/4, parc. č. 98 jsou přístupné z veřejné
zpevněné komunikace.
Pozemek parc. č. 95, k.ú. Onšovice u Dehtářů a parc. č. 157, k.ú. Velký Rybník u Humpolce,
Pozemkové parcely parc. č. 95 a parc. č. 157 jsou přístupné přes pozemky ve vlastnictví třetích osob.
Pozemek parc. č. 26/1 a parc. č. 299/11, k.ú. Onšovice u Dehtářů
Pozemkové parcely parc. č. 26/1 a parc. č. 299/11 jsou přístupné z veřejné zpevněné komunikace.
Pozemek parc. č. 25/2 a parc. č. 213/5, k.ú. Onšovice u Dehtářů
Pozemkové parcely parc. č. 25/2 a parc. č. 213/5 jsou přístupné z veřejné zpevněné komunikace a dále přes
pruh pozemku s trvalými porosty, který je ve vlastnictví České republiky.
Pozemek parc. č. 41 a parc. č. 40/1, k.ú. Onšovice u Dehtářů
Pozemkové parcely parc. č. 41 a parc. č. 40/1 jsou přístupné z veřejné zpevněné komunikace a dále přes
pozemkové parcely parc. č. 30/4 a parc. č. 57/5, které jsou ve vlastnictví třetí osoby.
Pozemek parc. č. 157/8, parc. č. 164, parc. č. 157/1, parc. č. 158/1, parc. č. 157/2, parc. č. 304/8, parc.
č. 162, parc. č. 142, k.ú. Onšovice u Dehtářů
číslo dražby: DD/003/2015
Pozemkové parcely parc. č. 157/8, parc. č. 164, parc. č. 157/1, parc. č. 158/1, parc. č. 157/2, parc. č. 304/8,
parc. č. 162, parc. č. 142 jsou přístupné z veřejné zpevněné komunikace. Tyto pozemky se nacházejí na
sever od budovy kravína.
Pozemek parc. č. 199/3, parc. č. 205/2, parc. č. 205/3, parc. č. 254/2, k.ú. Onšovice u Dehtářů a parc.
č. 133, parc. č. 143, k.ú. Dehtáře
Pozemkové parcely parc. č. 199/3, parc. č. 205/2, parc. č. 205/3, parc. č. 133, parc. č. 143, parc. č. 254/2
jsou přístupné přes pozemky ve vlastnictví třetích osob. Na pozemkových parcelách parc. č. 133 a parc. č.
199/3 se nachází vodní plocha. Na pozemkové parcele parc. č. 205/2 se nacházejí trvalé porosty.
Pozemek parc. č. 249/2 a parc. č. 249/3, k.ú. Onšovice u Dehtářů
Pozemkové parcely parc. č. 249/2 a parc. č. 249/3 jsou přístupné přes pozemky ve vlastnictví třetích osob.
Pozemek parc. č. 213/1 a parc. č. 215/1, k.ú. Záhoří u Humpolce
Pozemkové parcely parc. č. 213/1 a parc. č. 215/1 jsou přístupné přes pozemky ve vlastnictví třetích osob.
Pozemek parc. č. 110/2 a parc. č. 127/7, k.ú. Onšovice u Dehtářů
Pozemkové parcely parc. č. 110/2 a parc. č. 127/7 jsou situovány samostatně u komunikace a tvoří travní
porost mezi komunikacemi, ze kterých jsou přístupné.
Pozemek parc. č. 250/7, k.ú. Onšovice u Dehtářů
Pozemková parcela parc. č. 250/7 je situována samostatně, je přístupná přes pozemky ve vlastnictví třetích
osob a jedná se o ornou půdu.
Pozemek parc. č. 251/1, k.ú. Onšovice u Dehtářů
Pozemková parcela parc. č. 251/1 je situována samostatně, je přístupná přes pozemky ve vlastnictví třetích
osob a jedná se o ornou půdu.
Pozemek parc. č. 262, k.ú. Onšovice u Dehtářů
Pozemková parcela parc. č. 262 je situována samostatně, je přístupná z veřejné zpevněné komunikace a
dále přes pozemek ve vlastnictví obce Dehtáře a jedná se o ornou půdu.
Pozemek parc. č. 279/1 a parc. č. 279/2, k.ú. Onšovice u Dehtářů
Pozemkové parcely parc. č. 279/1 a parc. č. 279/2 jsou přístupné z veřejné zpevněné komunikace. Na
pozemku parc. č. 279/2 se nacházejí trvalé porosty a pozemek parc. č. 279/1 je orná půda.
Pozemek parc. č. 189, k.ú. Záhoří u Humpolce
Pozemková parcela parc. č. 189 je situována samostatně, přístupná z veřejné zpevněné komunikace.
Pozemek parc. č. 287/4, k.ú. Onšovice u Dehtářů
Pozemková parcela parc. č. 287/4 je situována samostatně a je přístupná z veřejné zpevněné komunikace a
dále přes pozemek ve vlastnictví obce Dehtáře.
9.2 Jako doplňující informace k popisu předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází slouží
informační memorandum předmětu dražby, který je k dispozici u dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce nebo jejich část, zejména
pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou
uvedeny pouze podle dostupných informací.
10. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:
I. prohlídka
- dne 19.2.2015 v 14:00 hod.
II. prohlídka
- dne 26.2.2015 v 14:00 hod.
Sraz zájemců je před kapličkou Sv. Václava v Onšovicích, k.ú. Onšovice u Dehtářů (Onšovice je částí
obce Dehtáře).
číslo dražby: DD/003/2015
11. Odhadnutá cena předmětu dražby:
Odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé v souladu s § 13 zák. č. 26/2000 Sb. z dostupných
informací vypracoval znalecký ústav EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1 – Nové
Město, Truhlářská 3/1108, PSČ 110 00 pod poř. číslem č. N42724/14 znaleckého deníku ke dni 16.10.
2014 a činí 3.718.695,- Kč.
12. Nejnižší podání:
3.600.000,-Kč a licitátor není oprávněn nejnižší podání snížit
13. Minimální příhoz:
20.000,-Kč
14. Dražební jistota:
200.000,-Kč
15. Náležitosti nezbytné pro účast v dražbě:
15.1 Dražební jistota
a)
složení dražební jistoty: Lhůta pro složení dražební jistoty, počíná zveřejněním této dražební
vyhlášky na Centrální adrese a končí zahájením dražby. Účastník dražby je povinen složit
dražební jistotu prokazatelným způsobem, vylučujícím jakékoliv pochybnosti a v dostatečném
předstihu před dražbou tak, aby mohl dražebník složení dražební jistoty hodnověrně ověřit.
Dražební jistota musí být složena nejpozději do zahájení dražby, a to jedním z následujících
způsobů:
aa)
převodem na bankovní účet dražebníka vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., číslo: 502319003/2700, přičemž variabilní symbol je:
• IČO právnické osoby nebo fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
• číslo registrace, event. DIČ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku
• rodné číslo fyzické osoby
• datum narození fyzické osoby, která dle § 17 Devizového zákona může nabývat nemovité věci
v ČR a to bez dělících znamének (pouze číselné vyjádření)
ab)
v hotovosti na bankovní účet dražebníka vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., číslo: 502319003/2700, přičemž variabilní symbol je:
• IČO právnické osoby nebo fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
• číslo registrace, event. DIČ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku
• rodné číslo fyzické osoby
• datum narození fyzické osoby, která dle § 17 Devizového zákona může nabývat nemovité věci
v ČR a to bez dělících znamének (pouze číselné vyjádření)
ac)
v hotovosti na výše uvedené adrese v místě konání dražby, a to v pracovní dny v době od 9.00 do
16.00 hod. nejpozději však do zahájení dražby
ad)
ve formě bankovní záruky
Pokud by složení dražební jistoty nebylo provedeno způsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti,
či s dostatečným předstihem před zahájením dražby, vystavuje se zájemce o účast v dražbě riziku,
že nebude k dražbě připuštěn. K odstranění tohoto rizika by měl zájemce o účast v dražbě způsob
a jemu odpovídající nejzazší termín složení dražební jistoty s dražebníkem v dostatečném
předstihu konzultovat.
b)
doklad o složení dražební jistoty: Dokladem o složení dražební jistoty je:
ba)
při platbě podle písm. aa):
• I. výpis z bankovního účtu dražebníka o připsání dražební jistoty na jeho účet, předaný osobě,
která skládá dražební jistotu (dražebník však není povinen takový výpis vydat a v takovém případě
je osoba skládající dražební jistotu povinna prokázat složení dražební jistotu jiným z níže
uvedených způsobů), nebo
• II. potvrzení vystavené dražebníkem o připsání dražební jistoty na jeho účet, předaný osobě,
která skládá dražební jistotu, nebo
bb)
při platbě podle písm. ab) doklad (potvrzení) banky u níž je veden výše uvedený účet dražebníka o
tom, že dražitel složil dražební jistotu na stanovený účet dražebníka v hotovosti,
bc)
při platbě podle písm. ac) doklad vystavený dražebníkem, potvrzující, že dražební jistina byla
složena dražebníkovi v plné výši nebo
číslo dražby: DD/003/2015
bd)
při variantě dle písm. ad) potvrzení vystavené dražebníkem nebo originál záruční listiny, který
splňuje dále uvedené podmínky:
• V záruční listině bude uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokojí dražebníka (věřitele), a
to do výše dražební jistoty, jež je uvedena výše, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovní
záruky písemně požádá banku a to z toho důvodu, že dlužník (tj. osoba, na jejíž žádost se zavázala
banka záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník (věřitel) musí být v záruční
listině označen tak jak je označen v této vyhlášce.
• Doba platnosti takové bankovní záruky musí být :
- minimálně 30 dnů po skončení lhůty stanovené touto vyhláškou pro úhradu ceny dosažené
vydražením,
- a zároveň pro případ, že bude konána ve smyslu § 25 zákona o dražbách opakovaná dražba,
minimálně 30 dnů po konání opakované dražby.
Nejzazší termín platnosti bankovní záruky je však 160 dnů ode dne konání dražby dle této
vyhlášky.
• Bankovní záruka musí umožňovat opakované čerpání až do výše dražební jistoty.
• Záruční listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat
jakékoliv námitky či výhrady vůči dražebníkovi (záruka na první výzvu) s výjimkou námitky, že
písemné výzva dražebníka o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní
záruky. Záruční listina nesmí obsahovat ani žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení
peněžité částky, v záruční listině uvedené, na jinou podmínku, než je písemná výzva o plnění,
vyplývající z bankovní záruky, učiněné ze strany dražebníka. Záruční listina nesmí obsahovat ani
žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala dražebníka při uplatňování jeho práv
vyplývajících mu ze záruční listiny či mu ukládala pro dosažení plnění, vyplývajícího mu ze
záruční listiny, jinou povinnost ( jako např. povinnost učinit předchozí výzvu dlužníkovi, nebo
doložení dalších písemností, atd.), než povinnost písemně požádat o toto plnění v době platnosti
uvedené v záruční listině.
• Prohlášení v záruční listině může učinit pouze banka, která má povoleno působit jako banka na
území ČR od České národní banky a toto prohlášení musí být učiněno v českém jazyce.
• Vzor textu záruční listiny je k dispozici u dražebníka.
c)
vrácení dražební jistoty: Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří se nestanou vydražitelem,
vrácena neprodleně po skončení dražby stejným způsobem, jakým byla složena nebo není-li to
možné (poštovní poukázka) na bankovní účet sdělený dražebníkovi písemně účastníkem dražby, u
bankovní záruky pak odesláním na adresu účastníka dražby.
15.2 Identifikace účastníka dražby
a)
je-li účastníkem dražby právnická osoba: nutné předložit – výpis z OR, OP, plná moc při
zastupování statutárního zástupce.
b)
je-li účastníkem dražby fyzická osoba podnikající: nutné předložit – ŽL (a je-li zapsána v OR, i
výpis z OR), OP, v případě SJM manželů je vhodné předložit čestné prohlášení (vzor je k
dispozici u dražebníka).
c)
je-li účastníkem dražby fyzická osoba: nutné předložit OP, v případě SJM manželů je vhodné
předložit čestné prohlášení (vzor je k dispozici u dražebníka).
d)
je-li účastníkem dražby více osob (nabývání do spoluvlastnictví): je nutné předložit čestné
prohlášení těchto osob o tom, že se dohodli na společném postupu při veřejné dražbě konané dle
této dražební vyhlášky, že se dohodli na výši svých spoluvlastnických podílů pro případ vydražení
(spolu s jejich specifikací), že společně a nerozdílně uhradí dražební jistotu, že vydraží-li
předmětem dražby, uhradí společně a nerozdílně cenu dosaženou vydražením, že je čestné
prohlášení závazné, nevypověditelné a nezrušitelné minimálně do doby převzetí vydraženého
předmětu dražby a že na základě zvláštní plné moci zmocňují společného zástupce aby se dražby
účastnil a jménem těchto osob výše uvedený předmět dražby dražil. Dále je nutné předložit plnou
moc zástupce oprávněného se za tyto osoby účastnit dražby a smlouvu o sdružení (je-li uzavřena).
Podpisy na plné moci a čestném prohlášení musí být úředně ověřeny. Vzory těchto dokumentů
jsou k dispozici u dražebníka.
15.3 Osoby s předkupním právem
Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi své
právo listinami v originále nebo v úředně ověřeném opise do zahájení dražby.
15.4 Ostatní povinnosti
číslo dražby: DD/003/2015
a)
b)
Účastník dražby je povinen kromě výše jmenovaného splnit náležitosti stanovené § 3 zák.
26/2000 Sb.
Podle § 295 zák. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) jsou
z dražby vyloučeny osoby v tomto zákonném ustanovení uvedené. Osoby blízké jsou
specifikovány § 22 zák. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
16. Způsob a lhůta úhrady ceny dosažené vydražením:
Cena dosažená vydražením musí být zaplacena v hotovosti v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb. nebo
převodem na účet dražebníka: 502319003/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s.:
v případě, že cena dosažená vydražením bude vyšší než 500.000,- Kč, nutné uhradit do 30 dnů ode
dne skončení dražby.
Neuhrazením ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou!
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
17. Nabytí vlastnického práva:
K přechodu vlastnického práva k předmětu dražby na vydražitele dojde úhradou ceny, dosažené
vydražením, ve výše uvedené lhůtě, se zpětnou účinností k okamžiku udělení příklepu. Dražebník vydá
vydražiteli, který uhradil cenu, dosaženou vydražením, ve výše uvedené lhůtě a nabyl tak vlastnictví k
předmětu dražby „potvrzení o nabytí vlastnictví“. Potvrzení o nabytí vlastnictví je dokladem pro
vydražitele, že nabyl vlastnické právo k předmětu dražby.
18. Podmínky předání předmětu dražby vydražiteli:
Předmět dražby uvedený v čl. 6 předá dražebník vydražiteli takto:
- po nabytí vlastnictví k předmětu dražby (viz. výše) bude majetek, uvedený v čl. 6 předán vydražiteli
navrhovatelem,
- předání nemovitých věcí započne nejpozději 3-tí pracovní den po vystavení „potvrzení o nabytí
vlastnictví“, nebude-li dojednáno jinak.
Výše uvedený postup předání se použije, pokud nebude dojednáno jinak.
Dražebník po ukončení předávání předmětu dražby dle čl. 6 vyhotoví „Protokol o předání předmětu
dražby“. Vydražitel je povinen tento protokol bezodkladně podepsat. V případě, že vydražitel odmítne
předávací protokol podepsat, vyznačí tuto skutečnost dražebník do předávacího protokolu a pro vydražitele
to má za následek, převzetí odpovědnosti z nebezpečí škody na předmětu dražby a odpovědnosti za škodu
způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.
Náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. Náklady dražebníka budou
účtovány ve výši 450,- Kč / hodinu na jednu zúčastněnou osobu. K této částce bude připočteno DPH.
Dražebník provede vyúčtování těchto nákladů k okamžiku podpisu předávacího protokolu. Vydražitel je
povinen uhradit tyto náklady bezprostředně po podpisu předávacího protokolu.
Navrhovatel dražby je odpovědný za stav předmětu dražby, resp. za škodu na předmětu dražby vzniklou v
době od příklepu (resp. od doby zveřejnění dražební vyhlášky) do předání předmětu dražby vydražiteli.
Pokud při předání věci vyjde najevo, že část předmětu dražby nelze vydražiteli předat, bude navrhovatel
povinen uhradit vydražiteli škodu, odpovídající hodnotě chybějící části předmětu dražby (dle poměru mezi
cenou předmětné části předmětu dražby a celkové části odhadu dle čl. 11 k ceně dosažené vydražením) - tj.
náhradu škody na základě ustanovení § 32 zák. č. 26/2000 Sb.
Dražba je pro vydražitele bezúplatná s výjimkou nákladů předání předmětu dražby a s výjimkou zmařené
dražby.
19. Zmaření dražby:
Pokud vydražitel neuhradí ve výše uvedené lhůtě cenu dosaženou vydražením, dražba bude zmařena a k
přechodu vlastnického práva k předmětu dražby nedojde, nebude mu vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví,
nebude mu předán předmět dražby a není možná ani jeho účast v případné opakované dražbě.
V případě zmařené dražby bude dražební jistota složená vydražitelem použita na náklady zmařené dražby a
v případě konání opakované dražby i na náklady opakované dražby a teprve zbývající část bude vrácena
číslo dražby: DD/003/2015
vydražiteli, který způsobil zmaření dražby. Obdobně se bude postupovat, pokud bude dražební jistota
složena ve formě bankovní záruky.
V případě, že nebude stačit dražební jistota složená vydražitelem na úhradu nákladů zmařené dražby,
popřípadě opakované dražby, bude zmařitel vyzván dražebníkem k uhrazení zbývajících nákladů.
20. Daň z nabytí nemovitých věcí:
Vydražitel je povinen uhradit daň z nabytí nemovitých věcí, přičemž základem daně je cena dosažená
vydražením.
21. Daň z přidané hodnoty:
Povinnost uhradit daň z přidané hodnoty se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v účinném znění.
22. Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Kopie LV č. 110, k.ú. Onšovice u Dehtářů
Kopie LV č. 127, k.ú.Dehtáře
Kopie LV č. 208, k.ú.Záhoří u Humpolce
Kopie LV č. 151, k.ú.Velký Rybník u Humpolce
V ………………… dne …………………2014
………..…………....................
navrhovatel
JUDr. Marek Pavlovský, Ph.D.
insolvenční správce dlužníka
Petr Vondrák
V Praze dne …………………2014
………………….................
dražebník
NAXOS a.s.
Jan Sachr
statutární ředitel

Podobné dokumenty

Šetříme energii u nás doma

Šetříme energii u nás doma dobu, a jejich nahrazení spotřebiči novými. Ţáci při laboratorních pracích zkoumali tepelné vlastnosti domků, které si sami vyrobili a jejich změny při zateplení střechy a stěn. Pak hodnotili finan...

Více

Usnesení

Usnesení FINCOM TRADE LTD., id.č.1380699, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostr. – zástavní právo exekutorské Marsa Limited, Belmont Chambers, id.č.4035...

Více

214602290_0_64471 - Obec Velký Rybník

214602290_0_64471 - Obec Velký Rybník Exit 90 SPV s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 Mgr. Jana Faloutová, Jablonského 1577/90, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 Zdeněk Fára, Pirknerovo náměstí 228/5, Kutná Hora-Vnitřní M...

Více

UR pro opatrovníka a Petra Vondráka

UR pro opatrovníka a Petra Vondráka půda), 130/2 (orná půda), 136/2 (ostatní plocha), 136/1 (ostatní plocha), 137 (orná půda) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 140/1 (orná půda) v kat. území Velký R...

Více

Ozubené řemeny

Ozubené řemeny Mnoho pr myslových aplikací vyžaduje esné umíst ní výrobk v závislosti na jiných krocích výroby ve výrobním procesu. Speciáln tvarované a na emen nava ené unaše e mohou i složit tvarované výrobky b...

Více