planetesimála teorie

Komentáře

Transkript

planetesimála teorie
Vědy o Zemi
2 hod. přednášky v HJ 200 (13-14 týdnů)
zkouška na konci semestru – písemný test
+ (2 testy v průběhu semestru – XI, XII)
Přednášející doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Konzultace: katedra biologie
Chodské náměstí – Klatovská třída 51
www kbi nebo email [email protected]
Literatura
uvedena na webových stranách ZČU – Fak. Ped. – KBI
pod studium - geologie
Literatura
Doporučené obrázky a schémata knih
Anatomie Země (Beazley, M. et al.) – Albatros 1988.
–
Základy geologie (Šibrava V., Eliáš, M.) – SNTL 1981.
Vznik sluneční soustavy 1
stáří Země je asi 4,5 - 4,7 mld let
nejstarší kůra 3,8 mld - (Grónsko, mořské sedimenty)
Hypotézy:
1) nebulární domněnka (I. Kant) – 18. stol.
2) slapová domněnka (T. Chamberlin) – 19. stol.
3) teorie dvojhvězdy (F. Hoyle) – 20. stol.
4) vznik akrecí – 20. stol.
Vznik sluneční soustavy 2
1) nebulární domněnka
vznik sluneční soustavy z rotujícího mračna oddělováním
prstenců hmoty
2) slapová domněnka
vznik sluneční soustavy vytržením proudu hmoty ze Slunce
gravitačním působením prolétající hvězdy
Vznik sluneční soustavy 3
3) teorie dvojhvězdy
vznik sluneční soustavy z hmoty explodující hvězdy v původní
soustavě dvojhvězdy
Vznik sluneční soustavy 4
4) vznik akrecí – sluneční
mlhovina (5 mld)
plynové mračno (z vodíku)
– postupně pravidelný tvar
– rotace a tvar disku
– vznik chuchvalců
– vznik planetesimál
– protoplanety
– gravitační smrštění a zapálení
termonukleární reakce na Slunci
(4,5 mld)
– vyvanutí plynu a prachu za SS
Etapy vývoje Země
prearchaikum – nemáme doklady (přepracování hornin)
archaikum (prahory)
– do 2,5 mld (oceán, kůra, vznik života + prokaryota)
proterozoikum (starohory)
– od 2,5 mld do 545 mil (prokaryota + eukaryota – 1,7mld)
paleozoikum (prvohory)
– do 250 mil (rozvoj života v moři, výstup na souš, vymírání)
mezozoikum (druhohory)
– do 65 mil (rozvoj obratlovců, nahosemenné rostliny)
kenozoikum (terciér + kvartér) (třeti- a čtvrtohory) – do současnosti
(rozvoj savců, krytosemenné rostliny)
Tvar Země 1
koule: Řekové –
Eratosthenes ve 3. stol. – výpočet na 45 tis km obvodu
Poseidonus ve 4. stol. n.l. – o ¼ nižší - (Kolumbus)
Obeplutí v 16. stol., zpřesnění v 17.-18. století – poledníková měření
rotační elipsoid: zploštění na pólech (o 41 km menší průměr)
referenční elipsoid: pro geodetické a kartografické účely
- trojosý elipsoid
geoid: skutečný tvar
Tvar Země 2
geoid:
Prostorový průběh plochy (souboru ploch) vždy kolmých na směr
tíhového pole Země (gravitace, olovnice)
= klidná střední hladina oceánu propojená i pod kontinenty
Relief zemského povrchu 1
hypsografická křivka
- % zastoupení jednotlivých výškových úrovní na zemském povrchu
70,3 % oceán a moře
29,7 % pevniny
Relief zemského povrchu 2
horská pásma
plošiny + stará horská pásma
kontinentální šelfy
pevninské úpatí
abysální plošina
oceánské příkopy
ostrovní oblouky
Tvary jsou výsledkem dlouhodobého a zákonitého vývoje.
Magnetické pole Země 1
Zemské magnetické pole – 90% nitro Země
Intenzita stejná asi 2,7 mld let
Vznik: rozdílná rotace jádra (pomaleji) nežli plášť (rychlejší
rotace)
Význam: ochrana před kosmickým zářením
Magnetické pole Země 2
Zemský magnetický pól
deklinace – odchylka od rotačního p. – 11°
inklinace – sklon mag. pole k povrchu
Význam: z velikosti inklinace lze odvodit zeměpisnou šířku !!
Využití – měření remanentního (zbytkového) magnetismu ve
feromagnetických minerálech (magnetit, ilmenit - čediče)
V současnosti dochází k zeslabování ZMP a jeho posunování do
oblasti dnešní Sibiře
Magnetické pole Země 3
Reverze (obrácená polarita ZMP)
reverze jsou symetricky rozloženy podél středooceánského hřbetu
datování stáří hornin radiometricky (mil. let) umožňuje zjistit
rychlost rozpínání dna oceánu
Magnetické pole Země 4
Využití remanentního magnetismu
sledování pohybu kontinentů
Magnetometrie – obor geofyziky, studující magnetické vlastnosti
hornin
využití: vyhledávání ložisek magnetických nerostů (např. Fe-rud)
Tepelný režim Země 1
Zdroje: vnější – Slunce (99 %)
vnitřní – radioaktivní rozpad, fázové změny, zbytkové teplo
denní výkyv 1-2 m
roční výkyv do 25 m
neutrální pásmo – úroveň, pod kterou se teplota nemění
Růst teploty s hloubkou:
teplotní gradient – přírůstek teploty na 100 m
geotermický stupeň – hloubkový rozdíl, zvýšení o 1°C (33m)
Tepelný režim Země 2
tepelný tok (cal/cm2/s) – množství tepla
konvekční proudění - plášť
Projevy: horké skvrny (Havaj, Island, Reunion)
vulkanismus
pohyb litosférických desek
Tepelný režim Země 3
konvekční proudění
projevy:
horké skvrny
vulkanismus
pohyb litosférických desek
Zemská tíže 1
Gravitační zákon: F = k · m1 .2m2
r
Tíhové zrychlení:
závisí:
nadmořská výška
zeměpisná šířka
lokální odchylky (anomálie)
Využití: gravimetrie
(odchylky od průměrné hustoty)
např. zjišťování hornin o odlišné hustotě v hloubce zemské kůry
Zemská tíže 2
Teorie izostáze: zabořené bloky zem. kůry do pláště
- snaha o rovnováhu se vztlakem zem. pláště
(např: při zatížení (ledovec) = zaboření – odlehčení (tání) = vzestup)
příklad: hluboké kořeny pásemných pohoří
eroze je kompenzována výstupem pohoří = vztlak pláště a snaha o
izostázi

Podobné dokumenty

zeměpis zeměpis

zeměpis zeměpis • používat s porozuměním základní pojmy: vesmír, galaxie, kosmická tělesa, hvězda, planeta, planetka, kometa, Keplerovy zákony, světelný rok, gravitace, pohyby kosmických těles ve sluneční soustavě...

Více

VY_32_INOVACE_04.09_litosfericke_desky

VY_32_INOVACE_04.09_litosfericke_desky - vznik a zánik pohoří nebo oceánů – projeví se až za milióny let - Země je jediná planeta Sluneční soustavy, která je osídlená organismy- ty se také podílejí na změnách prostředí geologické děje –...

Více

Typy planet, hvězd a systémů

Typy planet, hvězd a systémů 90% z těchto systémů. Tyto typy většinou nemají vhodné planety pro život kvůli vlastnostem svých sluncí. Prvním objeveným systémem tohoto typu je Gliese 876, u Gliese 851 se spekuluje, že má několi...

Více

Environmentální geologie - EnviMod

Environmentální geologie - EnviMod 11.1.3 Slunce, změny intenzity teploty (skvrny a sluneční cykly) ................................. 175 11.1.4 Sopečná aktivita, změny oceánických a vzdušných proudů ..................................

Více

Fyzika Země

Fyzika Země Základní rysy sluneční soustavy a teorie jejího vzniku. - pohyby těles (rotace okolo Slunce, okolo vlastní osy, rovina oběhu) - distribuce hmoty (Slunce, vnitřní a vnější planety, asteroidy atd.) -...

Více

SQUID magnetometrie

SQUID magnetometrie vnějšího magnetického pole) studovaného materiálu v měnících se podmínkách teploty a indukce vnějšího magnetického pole. Navíc je vybaven modulem pro měření tzv. střídavé (AC) susceptibility (tj. r...

Více

CI04_15_WEB_23_46

CI04_15_WEB_23_46 Výhled pro LNG jako palivo pro dopravu je velmi pozitivní. Podle zprávy Mezinárodní plynárenské unie (IGU) rostou od roku 2000 dodávky LNG nejrychleji ze všech jiných zdrojů plynu, při průměru kole...

Více

litosféra

litosféra - kůra + nejsvrchnější část pláště - MOHOrovicicova diskontinuita – chemické rozhraní kůra/plášť - LITOSFÉRA ≠ KŮRA - oceánská vs. kontinentální - mocnost závislá zejména na stáří a tektonickém rež...

Více

r1_zemepis

r1_zemepis Fyzickogeografická sféra

Více