Elektroinstalace a požární bezpečnost v

Transkript

Elektroinstalace a požární bezpečnost v
ELEKTROINSTALACE A
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V
OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ
VÝBAVĚ
18. 6. 2014
por. Ing. Jaroslav Soukup
HZS Jihočeského kraje
ÚVOD
Při požáru bývá nezbytně nutné, aby některá zařízení si
zachovala svoji funkci.
Pro tyto účely navrhujeme kabelové trasy a rozvody,
náhradní zdroje el. energie apod., které nám zajistí po
požadovanou dobu napájení důležitých zařízení ve stavbě.
2
TECHNICKÉ PŘEDPISY A VYHLÁŠKY
ČSN 730802:2009
ČSN 730804:2010
ČSN 730810:2009
ČSN 730848:2009
ČSN 730848 Z1:2013
ZP-27/2008
Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky č.
268/2011 Sb.
3
NORMA ČSN 730848 + Z1
Platnost pro navrhování:
Kabelové trasy z hlediska PBS
Cílové požadavky na funkčnost kabelových tras
sloužících pro PBZ a jiných EZ funkčních při požáru
Změn staveb dle ČSN 730834
Základní a klasifikační požadavky PBS na elektrické
kabelové trasy jsou uvedeny v ČSN 73 0802,
ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810
4
ČSN 730848 + Z1
Norma neplatí pro instalaci el. zařízení:
Pro ochranu vod a životního prostředí
Instalaci bezpečnostních el. zařízení pro
automatické ochrany proti el. přetížení
Kolektory a technické chodby
Sdružené trasy městských podzemních komunikací
Kabelové trasy železničních tratí
Výroby elektřiny a tepla
Přenosové soustavy
Distribuční soustavy
5
DŮLEŽITÉ POJMY
Kabelová trasa
Funkčnost kabelové trasy
Kabelová trasa s funkční integritou (P, PH)
Třída funkčnosti kabelové trasy (PX-R, PHX-R)
Kabelový nosný systém
Zdroj nepřerušené dodávky el. energie UPS
(Uninterruptible Power Supply)
6
KABELOVÉ TRASY S FUNKČNÍ
INTEGRITOU
Kabely včetně nosné konstrukce
Musí zůstat funkční po celou požadovanou dobu i po
odpojení el. zařízení v budově v případě požáru
Je tvořena samostatným vedením,
charakterizovaným třídou funkčnosti podle ZP27/2008 PAVUS, a.s. Praha
Třídy funkčnosti kabelových tras:
PH 15(30,60,90,120)-R, platí pro kovové vodiče S ≤
2,5 mm2; U ≤ 1000 V a opt. kabely nouzových
rozvodů ø ≤ 20 mm
P 15(30,60,90,120)-R, platí pro kovové vodiče S ≥ 2,5
mm2; U ≥ 1000 V a opt. kabely nouzových rozvodů
ø ≥ 20 mm
7
KABELOVÉ TRASY S FUNKČNÍ
INTEGRITOU
Krátkodobá funkce kabelové trasy (P15-R, PH15-R) –
určené pro ohlášení místa požáru, zavaření
(otevření) PBZ, apod.
Střednědobá funkce kabelové trasy (P30-R, PH30-R)
Dlouhodobá funkce kabelové trasy (P60(90,120)-R,
PH60(90,120)-R) – určené především pro chod
čerpadel požární vody, přetlakové větrání CHÚC
8
BAREVNÉ ROZLIŠENÍ KABELŮ
•Oranžový plášť –
pro kabely nešířící
oheň dle ČSN EN
50266-2-2
Hnědý plášť – pro
kabely zajišťující
celistvost obvodu dle
ČSN IEC 60331
9
FUNKČNÍ ZKOUŠKA KABELŮ
10
ROZDĚLENÍ KABELŮ DLE
VYBRANÝCH KRITÉRIÍ
Klasifika
lasifikace
ce dle rozhodnutí Komise 2006/751/ES třídami
Aca B1ca
B2ca
Cca
Dca
Eca
Fca
Index podle „Droplets“ (kapky)
d0,d1, d2
B2
třída reakce na oheň
d0 – žádné planoucí kapky/částice
d1-kapky/ částice zhasnou do 10 vteřin
d2-žádné požadavky na planoucí kapky
nehodnotí se u třídy Aca, Eca, Fca
B2ca s1 d0
Index podle „Smoke“ (dým)
tvorba kouře
s1, s2, s3
Index podle „Cable“
ca (kabel)
11
s1 < s2
s3 – žádné požadavky na tvorbu kouře
nehodnotí se u třídy Aca, Eca, Fca
Kritéria reakce na oheň
B2ca
»
(prEN 50399
50399--2-1)
zkouška hoření kabelů ve svazku, kde
S1
celkové množství uvolněného tepla z kabelu za 1 200 s ≤ 15 MJ
maximální hodnota uvolněného tepla ≤ 30 kW
šíření plamene ≤ 1,5 m
rychlost rozvoje požáru ≤ 150 W.s-1
»
(prEN 50399
50399--2-1)
tvorba kouře ≤ 50 m2, rychlost vývinu kouře ≤ 0,25 m2.s-1
d0
»
(prEN 50399
50399--2-1)
žádné odkapávání hořících částic během 1 200 s
12
DRUHY VOLNĚ VEDENÝCH VODIČŮ A
KABELOVÝCH ELEKTRICKÝCH
ROZVODŮ
vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. – příloha
č. 2
13
VŠEOBECNĚ
Instalovat
vždy tak, aby po požadovanou
dobu nebyly narušeny okolními prvky a
systémy
Pokud kabely vyhovují zkoušce ČSN IEC
60331, mají krytí omítky ≥ 10 mm, je
kabelová trasa funkční
Kabely Aca, B1ca, B2ca se nemusí
započítávat do pn
Prostory kabelového rozvodu musí být
vybaveny i nouzovým osvětlením dle ČSN
EN 1838
14
VŠEOBECNĚ
Zajištění dodávky el. energie pro všechna zařízení,
která musejí zůstat funkční při požáru
2 na sobě nezávislé zdroje
Po dobu stanovenou normativními požadavky
Podle PBŘ stavby
15
VŠEOBECNĚ
Při návrhu kabelové trasy je vždy třeba uvážit:
Typ kabelu
Úložný systém
Upevňovací prvky a jejich příslušenství (odbočkové
krabice, rozvodky, apod.)
16
ZDROJE EL. ENERGIE
Veřejná síť NN/VN
Nezávislý záložní zdroj el. en. (dieselagregát)
Zdroj UPS
17
PŘEPNUTÍ NA ZÁLOŽNÍ ZDROJ
Samočinné – systém EPS
Zabezpečeno zásahem stále služby
18
KABELOVÉ TRASY V CHÚC A
PROSTORECH BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA
CHÚC
Nutnost provedení dle ČSN 730802 v ČSN 730804
Třída rce na oheň B2ca,s1,d1
Kabelové trasy určené pro napájení PBZ musí být
P15-R
Prostor bez požárního rizika – požadavek P15-R
19
MOŽNOSTI ODDĚLOVÁNÍ SVAZKŮ
KABELŮ
Dostatečnými mezerami
Kladení na různé lávky
Kladení na kabelové lávky oddělené uličkou
Vložení tepelně izolačních desek
Podélnou požární přepážkou
20
SAMOSTATNÉ PÚ
Kabelové kanály, prostory, šachty a mosty
El. rozvodny, kde jsou rozvaděče pro PBZ
Zdvojené podlahy
Agregáty pro výrobu el. energie
El. rozvaděče určené pro napájení PBZ
El. rozvaděče s napětím > 200 V a 25 A umístěných v
CHÚC
Rozvodny el. energie dle ČSN 730802 a 04
21
EL. ROZVADĚČE V CHÚC
Tvoří samostatný PÚ
Rozvaděč s U > 200 V a I > 25 A musí tvořit
samostatný PÚ v I. SPB pokud jsou z výrobků A1,
A2, B a kabely B2ca => odolnost kcí E 15 DP1
Jinak zatřídění do II. SPB, odolnost kcí EI 30 DP1,
uzávěr EI 15 DP1.
22
HLAVNÍ POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
Konstrukce druhu DP1
Odolnost EI 60 DP1 (EW 30 DP1)
Uzávěr EI 30-C DP1 (EW 15-C DP1)
Nejmenší rozměry požárních dveří 600 mm x 1800 mm
Nejmenší rozměry požárních poklopů 600 mm x 900 mm
Otevírací mechanismus požárních uzávěrů musí být
umístěn z obou stran
23
HLAVNÍ POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
24
DÍLČÍ POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
Odolnost EI 30 DP1
Musí být označena na obou stranách štítkem
Umisťuje se mezi Hlavní požární přepážku min. 50
m od sebe
Nezřizují se ve shora přístupných kabelových
kanálech a prostorech s SHZ
25
DÍLČÍ POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
26
PODÉLNÉ POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
27
ÚNIKOVÉ CESTY Z KABELOVÉHO
ROZVODU
Mezní délka NÚC 30/50 m
Vstupy (výstupy) po 100 m
Únikové cesty označeny fotoluminiscenčními značkami
28
VĚTRÁNÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ
Provozní
Udržet teplotu pod 30°C, p řirozené nebo nucené,
vyústění vně objektu, nesmí ústit do CHÚC, SP.
Požární
Navrhuje se v CHÚC, SP, zdravotnických zařízení;
zpravidla nucené větrání aktivovaným od EPS; intenzita
výměny 6xhod-1, 2 nezávislé zdroje el. en.
29
ROZVODY KABELŮ A VODIČŮ
Neovládající PBZ
Lze vést volně po povrchu pokud m ≤ 0,1 kg*m-3
obestavěného prostoru nebo místnosti
Určené pro PBZ
Provedení dle ČSN 730848
30
CENTRAL STOP X TOTAL STOP
CS – umožňuje vypnutí el. zařízení, jejichž funkčnost
není při požáru nutná
TS – umožňuje vypnutí všech el. zařízení; nutnost
chránit proti neoprávněnému či nechtěnému použití!
Kabelové trasy pro CS a TS musí splňovat požadavky
na kabelové trasy s funkční integritou
31
Vypínání elektrické energie
32
Účinný zásah JPO
Pro každý objekt
musí být vypracován postup pro vypnutí elektrické
energie; informace o zásadách vypínání - umístěny na
viditelném místě
Kabelové rozvody nad 100 m
se považují za prostory se složitými podmínkami pro
zásah (činnost se ZPN)
zpracování DZP - umístění na pro JPO dostupném místě
33
DOTAZY?
34

Podobné dokumenty

tepelná čerpadla fairland

tepelná čerpadla fairland FAIRLAND Swimming Pool Heat Pump provides large energy savings

Více

zde (pdf - 3,9 MB)

zde (pdf - 3,9 MB) a 10-ti letou zkušeností z výrobou tepelných čerpadel zaujímá FAIRLAND přední místo v technice, kvalitě a spolehlivosti servisu. Využívá moderní japonskou invertorovou technologii, která ve srovnán...

Více

Raychem kabelové soubory pro doly

Raychem kabelové soubory pro doly 12. Zalévané spojky pro ohebné kabely do 1 kV Tuhé, pryskyřicí plněné spojky jsou k dispozici pro široký rozsah použití na přímých a odbočných aplikacích v případě pevně uložených silových a ovláda...

Více

Potrubí Č-A (PDF 101 kB)

Potrubí Č-A (PDF 101 kB) Napětí (namáhání), střídavé Napětí namáh., vypočt.hydrostat.zatíž..defin. - hodnoty Napětí, základní dovolená, definice - hodnoty Názvosloví a symboly Nebezpečí (pro personál) Nebezpečné vlastnosti...

Více

Vyhledávací tabulky 2009

Vyhledávací tabulky 2009 ZOZNAM VYSÁVAČOV PODĽA VÝROBCU A TYPU * WYKAZ ODKURZACZY WEDŁUG PRODUCENTÓW I TYPÓW * A PORSZÍVÓK LISTÁJA GYÁRTÓ ÉS TÍPUS SZERINT * LIST OF VACCUM CLEANERS ACCORDING TO PRODUCER AND TYPE

Více

ODBOČKOVÉ MIG/MAG STROJE ABC 164 HD ALF 180 HD ALF

ODBOČKOVÉ MIG/MAG STROJE ABC 164 HD ALF 180 HD ALF Samostmívací kukla šedá ALFA IN / Light Reactive Welding Helmet ALFA IN S777

Více

12. PET - Happy Materials

12. PET - Happy Materials byl představen projekt Smart WrapTM architektů Stephena Kierana a Jamese Timberlakea. Tento projekt je novým pohledem na spojení architektury s digitální technologií. Architekti vyvinuli experiment...

Více