Návykové látky Lenka Honetschlägerová

Transkript

Návykové látky Lenka Honetschlägerová
Návykové látky
Lenka Honetschlägerová
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoaktivn%C3%AD_droga#/media/File:Psychoactive_Drugs.jpg
Návyková látka (droga)
• Je chemická látka primárně působící na CNS, kde mění
mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání,
náladě, vědomí a chování.
• Zákon o návykových látkách č. 167/1998 Sb., upravuje i
pěstování máku, konopí a koky a vývoz a dovoz makoviny, v
přílohách seznamy látek (novela Zákon č.106/2011 Sb.)
• Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely
trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je
množství větší než malé u omamných, psychotropních látek
a přípravků je obsahujících a jedů (novela Nařízení vlády č.
4/2012 Sb.)
Dělení – jedna z možností
1. Depresanty (např. alkohol,
opiáty, barbituráty, těkavé
látky)
2. Stimulanty (např. nikotin,
kofein, kokain, amfetaminy)
3. Halucinogeny (např. meskalin,
LSD-25, psylocibin)
4. Disociativní anestetika (např.
PCP, ketamin)
5. Marihuana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoaktivn%C3%AD_droga#/media/File:Drug_Chart_version_1.0.png
Alkohol (Ethanol)
• Z arabského al-akhal
• V těle se rychle distribuuje a
hematoencefalitickou bariérou
proniká do mozku, kde působí
na všechny receptory v
synapsích v CNS
– Inhibuje GABA receptory
– Způsobuje hyperpolarizaci
neuronů – takový neuron se
stává méně citlivým ke
vzruchům
– Dále dochází ke změně v dalších
neurotransmiterových
systémech zejména serotoninu,
noradrenalinu a acetylcholinu.
• Alkoholismus - Patří mezi
nejzávažnější a nejrozšířenější
formy závislosti.
Zdroj: David Nutt, Leslie King, Lawrence Phillips, "Drug Harms in the UK: A Multicriteria Decision Analysis," The Lancet, Nov. 1, 2010
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethanol#/media/File:Possible_long-term_effects_of_ethanol.svg <22.11.2015>
•
Podle studie Světové zdravotnické organizace
(WHO) a Světové banky patří alkohol mezi
všemi návykovými látkami na první místo v
počtu ztracených let v důsledku nemoci nebo
smrti, způsobené jejich užíváním.
•
Užívání alkoholu podle odhadů celosvětově
působí v důsledku nemoci a smrti 3,5
procent ztracených let produktivního věku,
jenom vyspělé země takto přicházejí
přibližně o devět procent produktivních let.
•
Vzhledem k vysoké spotřebě alkoholu v
České republice se tato ztráta odhaduje na
více než 10 procent.
Průměrná roční spotřeba alkoholu (v litrech čistého alkoholu)
na 1 osobu 15+ v současné EU 25 v roce 2001
http://www.who.int/whosis/en/ <22.11.2015>
Vývoj průměrné roční spotřeby alkoholu na 1 osobu 15+ (v litrech čistého alkoholu)
v EU27, Chorvatsku, Norsku a Švýcarsku 1990-2010
Absint (La fée Verte, Zelená víla)
• Základní surovinou je tzv. “Svatá trojice” bylin: pelyněk
pravý (Artemisia absinthium), bedrník anýz (Pimpinella
anisum), fenykl obecný (Foeniculum vulgare)
• 3 základní kategorie absintu:
– Absinthe Suisse (68−72 obj% alk.), absinthe demi-fine
(50−68 obj% alk.), absinthe ordinare (45−50 obj% alk.)
• Pelyněk obsahuje asi 0,5% olejové silice – 50% α-thujon
a β-thujon
– Antagonista receptorových míst pro GABA v CNS
• Absint zakázán nejdříve 1915 v Belgii, poté 1910
Nizozemsko, 1912 USA, 1913 Italie, 1915 Francie, 1923
jako jedna z posledních evropských zemí Německo
• 1990 nařízení EU legalizující výrobu a prodej absintu –
koncentrace thujonu (obou izomerů) < 35 mg/l
Opiáty
• alkaloidy přírodního opia
a jejich polosyntetické
deriváty
• Váží se na opioidní
receptor - tyto receptory
se nachází zejména v CNS
a v menší míře i v trávicí
soustavě
http://www.ctk.cz <22.11.2015>
U nás užívané opiáty jsou kromě morfinu a kodeinu
také heroin, metadon a pethidin
Opium
• zaschlá šťáva získaná z nezralých
makovic máku setého (Papaver
somniferum)
• využíváno farmaceutickým
průmyslem k izolaci alkaloidů,
které nacházejí využití jako velmi
účinná analgetika a antitusika
• Laudanum – opiová tinktura –
po dlouhou dobu nejúčinnější
analgetikum
• podstatná část zásob opia je
zneužita k výrobě
polosyntetického
diacetylmorfinu (heroinu)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opium <22.11.2015>
Morfin
• je alkaloid fenanthrenového
respektive morfinanového typu,
obsažený v opiu, tzv. Opiát
• tvoří přibližně 10 % hmotnosti
surového opia
• Jedno z nejúčinnějších analgetik
– Agonista endorfinu na
specializovaných opioidních
receptorech v CNS – aktivace těchto
receptorů tlumí bolest
– Vyšší dávky – narkotický spánek
• Od jeho struktury je odvozena řada
syntetických opiátů
Heroin
• Příprava acetylací morfinu
• Poprvé připraven v
laboratořích firmy Bayer v 90
letech 19 st.
• Díky své vyšší lipofilitě proniká
hematoencefalitickou bariérou
snadněji než morfin
– Za účinek je zodpovědný
morfin, který vzniká hydrolýzou
heroinu katalyzovanou
karboxylesterasami
• Vyvolává jednu z nesilnějších
drogových závislostí
https://cs.wikipedia.org/wiki/Heroin <24.11.2015>
Barbituráty
•
5,5 dialkylderiváty kyseliny barbiturové
– Barbituráty s většími substituenty na uhlíku C5
mají vyšší lipofilitu – rychlejší sedativní účinek,
rychleji vymizí než ty s kratšími uhlovodíkovými
zbytky
– Do druhé pol. 20 st. používány jako léky na spaní
•
•
•
•
•
•
Veronal (1904) – kyselina 5,5diethylbarbiturová (Merc)
V roce 1936 se v USA prodalo 70 tun
barbiturátů
1952 WHO doporučila vydávat barbituráty
pouze na lékařský předpis
1965-1970 VB – 12354 úmrtí v souvislosti s
barbituráty
Letální dávka se liší v závislosti na přípravku,
obecně je možné za letální dávku považovat
4-10g
Abstinenční příznaky po vysazení barbiturátů
mohou mít fatální následky
Těkavé látky
• výpary toluenu, éteru, benzínu,
chloroformu, trichloretylénu (Narcogen),
tetrachlórmetanu v různých čistících
prostředcích a lepidlech
– liší se chemickým složením, způsobem
účinku a klinickým obrazem
– společným znakem po užití je ovlivnění
CNS, které se projevuje euforií, většinou s
útlumem, mohou se objevit zrakové a
sluchové halucinace
• Nejčastější poškození organismu při
dlouhodobém užívání:
–
–
–
–
–
–
prokazatelné poškození jaterní tkáně
změny mozkové kůry
poškození dýchacích cest a plic
zhoršení paměti
celkové otupení
citové výkyvy (plačtivost, podrážděnost)
http://www.drogy-about.estranky.cz/clanky/inhalanty/toluen.html <25.11.2015>
Nikotin
• Jedna z nejrozšířenějších
návykových látek
• pyridin-N-metylpyrrolidin,
tekutý alkaloid obsažený v
tabáku (Nicotiana tabacum)
• Mechanismus účinku:
– Absorpce  transport krví
v mozku se váže na
nikotinové acetylcholinové
receptory a dráždí je.
• Nikotin je vysoce návyková
psychoaktivní látka
• Smrtelná dávka čistého
nikotinu je cca 500-1000mg.
http://www.vasina.net/?p=5467 <21.11.2015>
Kofein
• Spolu s theofylinem a
theobrominem patří mezi
methylxanthiny
– Antagonisté adenosinu
– Nepřímo usnadňují přenos
nervových impulsů v
mozku, srdci a ledvinách
– Kromě mírně povzbudivých
účinků působí mírně
močopudně,
vasokonstriktivně, zvyšuje
krevní tlak a ve větších
dávkách dráždí žaludeční
sliznici
Kokain
• Lipofilní charakter-proniká
hematoencefalickou
bariérou
– Působí na dopamigerní
receptory v mozku – zvyšuje
koncentrace dopaminu v
synaptických štěrbinách
– Má lokálně anestetické
účinky
• Od jeho struktury odvozeno
několik novějších lokálních
anestetik (srdeční arytmie)
http://www.reuters.com/#h5L2bp61ehC5umUy.97 <24.11.2015>
Amfetaminy
• Deriváty amfetaminu mající v molekule 2amino-1-fenylpropanový skelet
• Zvyšují koncentraci dopaminu na synapsích
v mozku
– Působí poměrně dlouho, u některých jedinců
až 24 hod
– Abstinenční příznaky: útlum CNS, únava,
malátnost
• Amfetamin uveden na trh 1932 pod
názvem benzedrin
– prostředek na uvolnění nosu a anorektikum
– během 2sv. války potlačení spánku zejména u
pilotů na obou stranách fronty
• Dextroamfetamin se v omezené míře
používá k léčbě poruch pozornosti u dětí
• Nejrozšířenější deriváty amfetaminu v ČR:
– Metamfetamin (pervitin)
– 3,4-methzlendioxymethamfetamin (MDMA,
extáze)
Meskalin
•
2-(3,4,5trimethoxyfenyl)ethanamin) je
psychoaktivní droga ze skupiny
alkaloidů, která se vyskytuje v
rostlině peyotl (Lophophora
williamsii), která roste převážně na
území jihozápadního Texasu a
Mexika
• Peyotl používán indiány v Mexiku
již před 3000-5000 lety
• Meskalin se váže na 5-HT2A
serotoninový receptor a aktivuje ho
Psylocybin
• Indolový alkaloid obsažený
v houbách rodu Psilocybe
(lysohlávka)
• Psylocybin je prekursorem
psylocinu – ten je
zodpovědný za
halucinogenní účinky
• Psylocin je derivátem
tryptaminu, podobně jako
serotonin
– Podobné účinky jako LSD,
antagonista serotoninu
PCP – andělský prach
• 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin
• spojuje stimulační,
halucinogenní a hypnotické
účinky
– Účinek závisí na dávce
• syntetická, bílá krystalická látka
rozpustná ve vodě
• V roce 1957 bylo PCP zavedeno
jako ultra krátce působící
narkotikum (Sernylan), kvůli
výrazným a prudkým vedlejším
účinkům se přestal používat a
byl nahrazen Ketaminem
http://www.ascert.biz/drug-and-alcohol-information/a-z-drugs/pcp/ <25.11.2015>
Ketamin
• humánní i veterinární
medicína jako anestetikum
• antagonista NMDA receptorů,
ve vysokých, plně
anestetických dávkách
obsazuje i opioidní receptory
a sigma-receptory
– V nižších dávkách způsobuje
lehké snění (podobné jako u
N2O) a pocit odcizení se
vlastnímu tělu.
Marihuana
• Obsahuje více jak 100
kanabiondů:
tetrahydrokanabinol (THC),
kanabidiol (CBD), kanabinol
(CBN) a kanabichromen (CBC)
• Endokanabiodní systém
– Kanabiodní receptory - v
různých orgánech i v kůži, ale
především jsou koncentrované
v mozku.
• Kanabinoidy mají antioxidační
a neuroprotektivní vlastnosti
využitelné při mírnění průběhu
neurodegenerativních
onemocnění jako je
Parkinsonova nemoc a
Alzheimerova choroba.
https://vypocetni-technika.onlineprodej.cz/prava-domaci-mast-z-konopi-leciva-vcelarsky-vosk-100ml-1584416.html <21.11.2015>
Zdroje
• Hampl, F.; Rádl, S.; Paleček, J. Analgetika. In
Farmakochemie. Vysoká škola chemickotechnologická v Praze: Praha, 2007; kapitola 8, pp
103-124.
• Linhart, I.; TOXIKOLOGIE Interakce škodlivých
látek s živými organismy, jejich mechanismy,
projevy a důsledky. Vysoká škola chemickotechnologická v Praze: Praha, 2012; kapitola 10.4,
pp 307-321.
• Klusoň, P.; Jedová stopa. ACADEMIA: Praha 2015.

Podobné dokumenty

Tabulka - množství větší než malé, duben 2014

Tabulka - množství větší než malé, duben 2014 větší než malé" dané drogy, specifikované jejím obecným názvem. Pokud je látka obsažena ve formě soli, platí pro určení jejího 'nejmenšího účinného množství, jež musí být obsaženo ve směsi, dosahuj...

Více

Obsah kanabinoidů v konopí setém

Obsah kanabinoidů v konopí setém Kanabinol (CBN) (obr.6) je degradačním (oxidačním) produktem THC, není tedy produkován rostlinou konopí přirozeně v pryskyřici se nevyskytuje. Např. čerstvé vzorky marihuany ho obsahují minimálně, ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 angažovanost jednotlivých zločineckých uskupení, která jsou zapojena do nelegální výroby a obchodu s nelegálními drogami a snaží se predikovat zásadní rizika spojená s možným vývojem drogové scény ...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint avizo.cz infoservis.cz annonce.cz reality.cz tipservis.cz Reality.idnes.cz byty.cz nemovitosti.cz realitymix.cz inzerce.denik.cz pit.cz/inzerce risk.cz ceskereality.cz bytyvpraze.cz progrestisk.cz ...

Více

zdravotní rizika pití demineralizované vody

zdravotní rizika pití demineralizované vody vodou (destilovanou vodou filtrovanou přes filtry s vápencovou drtí) s nízkým obsahem RL a Ca, přinesly studie z města Š evčenko. U těchto lidí byla zjištěna snížená aktivita alkalické fosfatázy, s...

Více

Měsíční zpráva - Květen 2013

Měsíční zpráva - Květen 2013 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice

Více