COLIN ROSE v JELENCE COLIN ROSE at JELENKA

Transkript

COLIN ROSE v JELENCE COLIN ROSE at JELENKA
COLIN ROSE v JELENCE
94/3. Roithova banka 3. 1020x660. 2001
COLIN ROSE at JELENKA
Komerčni banka - Roith’s Bank
Tatra 2-603
Müllerova Vila
Jelenka
Berlin bar 1927
COLIN ROSE v JELENCE
Současné obrazy a grafika
15. července - 27. srpna 2006
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Jelenka strakonického hradu
F
URNITURE-MILL
.COM
I would like to thank the following people who have made
this exhibition possible:—
Jana Šilhanová, curator of the exhibition, and PhDr. Ivana
Říhová, director of Muzeum středního Pootaví Strakonice.
The Arts Council of Great Britain. Helen and Nigel at Helen J
Bray Studio. Barry, Peter and James at Furniture-Mill.com.
Myšlenka uspořádat výstavu vynikajícího malíře a všestranného
umělce Colina Rose z Anglie vznikla již před několika lety.
V roce 1992 byla zahájena partnerská spolupráce mezi
strakonickým regionem v České republice a oblastí
Calderdale ve střední Anglii. Brzy bylo navázáno
mnoho kontaktů v oblasti vzdělávání, kultury a sportu.
Při jedné z prvních návštěv strakonických zastupitelů
v Calderdale jsem měla možnost navštívit řadu ateliérů
tamějších umělců a především seznámit se s dílem
Colina Rose. Představa výměnné výstavy našich a anglických
výtvarníků byla velmi lákává. Dohodnutá výstava se však ve
strakonickém muzeu vzhledem k finančním problémům neuskutečnila. Od té doby proběhla řada dalších přátelských
setkání. Město Strakonice mnohokrát uvítalo zástupce partnerské oblasti. Od roku 1994 zastřešuje spolupráci občanské
sdružení Calderdale - Strakonice Twinning Association. Původně oficiální vztahy v mnoha případech přerostly v přátelské
a mnozí jednotlivci nebo i celé rodiny přijíždějí do Strakonic i soukromě. Mezi ně patří i Colin Rose. A tak se konečně v
létě 2005 podařilo dohodnout dávno zamýšlený projekt.
Od 15. června do 27. srpna 2006 budou moci návštěvníci strakonického hradu obdivovat práce tohoto významného
umělce. Dílo Colina Rose zaujme na první pohled, ale ještě větší zážitek získá divák při bližším seznámení se s motivací a
originálními myšlenkami autora (své dílo nejlépe představí sám v
tomto katalogu). Výstavní síň Jelenka již hostila řadu
vynikajících a známých umělců nejrůznějších uměleckých
směrů a zaměření, ale dílo Colina Rose je jedinečné a
obtížně zařaditelné do známých termínů, o to více
však působivé a vzrušující. A tak nezbývá než výstavě
popřát velký úspěch a jejím motem zvolit lehce
parafrázovaná vlastní slova autora: “Dejte umění Colina
Rose čas a může před vámi vyrůst vstříc vašim citům.”
Jana Šilhanová, kurátorka výstavy
The idea of this exhibition arose some years ago. In 1992
co-operation started between our regions. During one
of the first visits of representatives from Strakonice to
Calderdale, I had the opportunity to visit a number
of studios and, above all, to come into contact with
Colin Rose´s work. The idea of an exchange between
our and English artists was tempting. Unfortunately,
the exhibition in Strakonice never got off the ground
due to financial problems. From then on, the original
formal relationships often transformed themselves
into personal ones with many coming to Strakonice
on private visits. Amongst them Colin Rose. So finally
in the summer of 2005 we managed to agree on the
realisation of this long-planned project.
Visitors to Strakonice Castle can admire work by this
respected artist. Colin Rose´s work catches the eye
from the first glance but a greater appreciation will be
gained when you are better acquainted with the artists´
motivation and orginal ideas (best described in the
catalogue by the artist himself). The exhibition space,
Jelenka, has hosted in the past a number of superb and
well-known artists with diverse styles but the work of
Colin Rose is unique and difficult to place within the
traditional boundaries and, thus, is even more exciting
and provoking. There is nothing left but to wish the
exhibition a great deal of success and choose as its
motto the words of the artist himself: ´Give it time and
it might grow to like you.´
Jana Šilhanová, curator
95/1. Jaro - Malá Strana. 510x640. 2001-02
84/3. Studie v kontrapunktu 13. 850x810. 1997
Má první vzpomínka na Čechy se datuje do roku 1955. Tatra T87 řítící se Hyde Parkem
v Londýně. Pořád ještě to auto slyším. Českou republiku jsem poprvé navštívil v roce
1989 a od té doby se sem vracím.
V roce 1969 jsem začal malovat obrazy se středoevropskou tematikou a tato oblast
mě stále fascinuje. Možná, že to byl můj velký zájem o hudbu, který mě nasměroval
spíše k evropské kultuře než k USA, které nyní představují v Anglii standard.
Na konci 60. let jsem pracoval se skladateli, kteří v té době začínali používat počítač
jako nástroj, díky němuž mohou proniknout hlouběji do podstaty zvuku a objevit
100/11. Střepy z promarněné utopie Deska. 380x990. 2005
85/8. Ursus minor - Descend 380x380. 1997
85/8. Ursus minor - Déšt. 380x380. 1997
My first Czech memory is from 1955. A Tatra T87 zooming through Hyde Park in London. I can still hear that car! I first visited in
1989 and have been coming back to the Czech Republic ever since.
In 1969 I started some paintings with Central European themes. This fascination has persisted ever since. Maybe my deep interest in music has helped orientate me towards European culture rather than the USA which is now the norm in England.
In the late 1960’s I worked with composers, who were then starting to use computers as a tool to go much deeper into the nature of sound and how to structure it. This influenced how I worked. No computers (only University departments had access to
them) but in those early days pages upon pages of number charts: madness! However, in the last seven years many of my recent
paintings are ‘painted’ on a computer. It is an exciting exploration trying to find a method of working that belongs to the pixel
jeho strukturu. To ovlivnilo moji práci. Žádné počítače (k
nim měli přístup jen vysokoškolské katedry), ale v těchto
ranných stádiích to byly stohy stránek s tabulkami čísel:
hrůza! V posledních sedmi letech však řada mých obrazů
vznikala na počítači. Je to vzrušující snažit se pracovat
v pixelech místo štětcem a zachovat přitom rafinovanost
malířské techniky. Když obraz vytisknu, je to jako
momentka, jak vypadá v té dané chvíli. Obvykle tak získám
podnět k tomu promyslet si, jak by se obraz mohl dál měnit.
Většinou mě najdete ve stádiu rozpracovanosti!
Většina mé práce představuje pokus najít kontinuitu
s minulostí. Zkoušel jsem malovat sérii Out of Vienna
(Vyvinutí z Vídně), jako kdybych cestoval v čase do roku
1913, ale zároveň jsem s sebou propašoval počítač. Tuto
sérii obrazů jsem začal malovat v roce 1980, některé z nich
jsou obrovské – obrazy, ve kterých se člověk ztratí.
Před pár lety jsem z legrace přidal svoji fotografii na
fotku Schoenberga a jeho žáků. Z toho vznikl nápad
zakomponovat útržky mého života do různých interiérů,
které mě zaujaly. První tři místnosti vytváří takový triptych;
přístupová cesta k prezidentskému apartmá na Pražském
hradě a dva bary, jeden ve Vídni a druhý v Berlíně. Již řadu
let se zajímám o architekturu a teorie Adolfa Loose. Dalším
místem, které jsem chtěl udělat, tudíž byla jeho Müllerova
vila v Praze. V roce 2005 jsem dostal povolení zde kreslit
a malovat. Nechali mě o samotě, a tak jsem se mohl ve
vile podle libosti procházet a nasávat atmosféru tohoto
nejlákavějšího a nejvíce omračujícího domu. V poledne
jsem chodíval na oběd do místní jídelny ve snaze zjistit,
jaký dopad budou mít na můj styl kreslení nejrůznější
100/14. Střepy z promarněné utopie - 5. 600x860. 2005
rather than the brush, whilst retaining the cunning of a painterly technique. When I print out a
painting it is a snapshot of how it
is at that particular time. Usually
this is the incentive to consider
how it could change further,
work in progress is my usual situation!
Much of my work is an attempt to
find a continuity with a time that
has past. I tried to paint Out of
Vienna as if I was time travelling
to 1913 but sneaking my computer along. I started on this group
in 1980, some of them are very
large - paintings to get lost in.
A couple of years ago as a joke, I
added myself to a photograph of
Schoenberg and his pupils, this
led to the idea of weaving the
weft of my life into the warp of
interiors that interested me. The
first three rooms almost make
a triptych; the access route to
the presidential apartment in
Prague castle and two bars, one
in Vienna the other in Berlin.
The architecture and theories of
Adolf Loos have long interested
99/1. Cesta k prezidenskému apartmá. 610x610. 2004
kombinace knedlíků a omáček.
Zatím takto vznikly tři obrazy.
Zase tedy v podstatě jakýsi
triptych, ale určitě ještě namaluji
další.
Před více než patnácti lety,
když jsem se v Poronině poblíž
Zakopaného v Polsku schovával
před deštěm, jsem objevil zbytky
zpustlého parku, který, jak jsem
se
později
dověděl,
byl
Leninovým pomníkem. Jídlo
vychutnávané
pod
velkou
tapisérií v rozlehlé a téměř
prázdné restauraci v Českém
Těšíně v zimě roku 1993. Tyto
vzpomínky se mi neustále
vracejí.
Obrazy
z
cyklu
„Shards from a Wasted Utopia
(Střepy z promarněné utopie)“,
kterých jsem již namaloval 10,
představují moji reakci na tato a
jim podobná setkání.
99/3. Americký bar na Kartner Durchgang. 610x610. 2004
me. So the next room I wanted
to do was of his Vila Müller in
Prague. I got permission to draw
and paint there in the summer
of 2005. Left on my own I was
able to wander at will and soak
up the atmosphere of this most
enticing and perplexing house.
At lunch I nipped over to the
local Jidelna to find out the effect that various combinations
of dumplings and sauce have on
my drawing style. So far this has
produced three paintings. Again
almost a triptych, but I will certainly produce more.
Over 15 years ago in Poronin near
Zakopane in Poland, sheltering
from torrential rain, I found the
remnants of a derelict park that
only later I learnt was a monument to Lenin. A meal eaten beneath a large tapestry in a vast
and almost empty restaurant in
Česky Těsín in the winter of 1993.
These things haunt me. The
paintings Shards from a Wasted
Utopia of which I have made 10
so far, are my response to these
and similar encounters.
99/2. Berlínský bar a Schoenberg. 610x610. 2004
103/1. Můj nejkrásnější dům 1. 914x610. 2006
103/2. Můj nejkrásnější dům 2. 914x610. 2006
103/3. Můj nejkrásnější dům 3. 914x610. 2006
Colin Rose je malíř, který podle mého názoru vytváří dílo mezinárodní důležitosti a nepochybně si zaslouží mnohem
větší uznání, než jakého se mu doposud dostávalo.
Colin Rose is a painter I feel has produced work of international importance and certainly deserves wider recognition
than he has so far received.
Robert Clark. The Guardian
Narodil jsem se nedaleko Londýna v roce 1945, ale již řadu let žiji na severu Anglie.
I was born near London in 1945, although I have lived in the North of England for a very long time. I first visited
Czechoslovakia in 1989 and have been going regularly to the Czech Republic ever since.
100/13. Střepy z promarněné utopie - restaurace. 1040x430. 2005
© Colin Rose 2006
www.colinrose.net
101/4. Passacaglia - 4. 610x610. 2006

Podobné dokumenty

Stáhnout - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Stáhnout - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod zakázat vznik tzv. sirotků a vdov – jednoho řádku odstavce na jiné straně, než je zbytek odstavce - na konci řádku by neměla zůstat jednopísmenná předložka (v, s, k, z, u, o) nejlépe ani spojka i, ...

Více

„Colin Roseje malíř, který dle mého vytvořil dílo mezinárodního

„Colin Roseje malíř, který dle mého vytvořil dílo mezinárodního Colin Rose je malíř, který dle mého vytvořil dílo mezinárodního významu a

Více

ceník - Vašín Podlahy sro

ceník - Vašín Podlahy sro Vodivé podlahoviny – používají se v místech se speciálním požadavkem na zajištění odvodu elektrostatického náboje (nemocnice, pracoviště s výpočetní technikou, místa se zvýšeným nebezpečím výbuchu,...

Více

Stáhnout - Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Stáhnout - Smetanova Litomyšl, o.p.s. si včas koupili vstupenky na Cabaret Epoque. Čtrnáctého června bude Dagmar Pecková patřit jen jim a … Kurtu Weillovi. V premiéře koncertního projektu, který vznikal víc než rok, složí světově prosl...

Více

oficiální magazín Letiště Brno

oficiální magazín Letiště Brno • prostřednictvím distribuční sítě adresná rozesílka na registrované odběratele • tištěný náklad je doplněný prezentací na webu (časopis v elektronické podobě k prohlédnutí a ke stažení) • dostu...

Více

Metalworking World 1/2010

Metalworking World 1/2010 optimálního řešení. Dnes, po šesti letech od prvních testů, linka stojí a pracuje na plný výkon. Celý příběh najdete na straně 6. Podobné změny jsou vidět všude – v

Více