GE Capital Bank, a

Komentáře

Transkript

GE Capital Bank, a
ŽÁDOST O PROVEDENÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
A POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI VE VZTAHU K PRÁCI
Druh pracovnělékařské prohlídky:
VSTUPNÍ – PERIODICKÁ – VÝSTUPNÍ – NÁSLEDNÁ – MIMOŘÁDNÁ ………………………………………*)
……………………………………………………………
……………………..
příjmení, jméno, titul posuzované osoby
datum narození
bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Název a adresa zaměstnavatele:………………………………………………………………………………………………………
IČ zaměstnavatele: …………………………………
Druh práce (pracovní zařazení): …………………………………………………………………………………………………………
(název pracovní pozice)
Rozšiřující druh práce (zaškrtněte políčko, případně doplňte)
ANO/NE – Řidič motorového vozidla s hmotností do 3 500 kg
ANO/NE – Řidič motorového vozidla s hmotností nad 3 500 kg
ANO/NE – Řidič manipulačního vozíku
ANO/NE – Vazač břemen
ANO/NE – Svářeč
ANO/NE – Obsluha plynových zařízení
ANO/NE – Obsluha tlakových nádob
ANO/NE – Obsluha zdvihacích zařízení
ANO/NE – Práce na elektrickém zařízení
ANO
Režim práce: ………………………………………………………………………………………
(ranní směna, noční směna, dvousměnný provoz, třísměnný provoz, nepřetržitý provoz)
Pracovní podmínky, ke kterým je posouzení požadováno (zaškrtněte políčko, případně doplňte)
ANO/NE – Práce ve výškách
ANO/NE – Práce převážně ve stoje
ANO/NE – Práce na počítači (s obrazovkou)
ANO/NE – Práce převážně v sedě
ANO/NE – Práce (manipulace) s chem. látkami
ANO/NE – Střídání tepla a chladu
ANO/NE – Ruční manipulace s břemeny
ANO/NE – Práce převážně ve venkovním prostředí
ANO/NE – Častá chůze po pracovišti
ANO
ANO/NE – Jednostranné zatížení
ANO
Práce zařazená do kategorie (zaškrtněte rizikový faktor podle kategorizace práce)
1
2
2R
3
4
…………………………
……………………………………….
Datum vystavení žádosti
(podpis a razítko zaměstnavatele)
*) Nehodící se škrtněte, případně doplňte důvod
zvýšený tlak
vzduchu
biolog.
Činitelé
zraková
zátěž
psychická
zátěž
chlad
teplo
pracovní
poloha
fyzická zátěž
neionizující
záření
vibrace
hluk
prach
kategorie
chemické
látky
Rizikové faktory
LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
Příjmení, jméno, titul ……………………………………………………………………………
posuzované osoby
Datum narození:
………………………………………………………
Název a adresa zaměstnavatele včetně IČO viz druhá strana - „Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky“
Druh práce (pracovní zařazení) viz druhá strana - „Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky“
Režim práce viz druhá strana - „Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky“
Rizikový faktor viz druhá strana - „Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky“
POSUDKOVÝ ZÁVĚR:
Posuzovaná osoba je k výše uvedenému druhu práce za uvedených podmínek:
-
zdravotně způsobilá *)
-
zdravotně způsobilá s podmínkou ………………………………………………………*)
-
zdravotně nezpůsobilá z důvodu ………………………………………………………*)
(pracovní úraz, nemoc z povolání, obecné onemocnění)
-
pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost …………………………………………… *)
(pracovní úraz, nemoc z povolání, obecné onemocnění)
Tento posudkový závěr platí do ……………………………
Termín mimořádné prohlídky ……………………………… (je-li důvodný)
……………………………………
……………………………………
datum vydání lékařského posudku
podpis a razítko lékaře
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
Poskytovatel pracovnělékařské služby tento posudek předal:
a) posuzované osobě v den vydání posudku ………………………………………………
podpis posuzované osoby
b) oprávněné (pověřené) osobě zaměstnavatele dne ……………………
…………………………………………………
podpis oprávněné (pověřené) osoby zaměstnavatele
Poučení: Proti tomuto posudku je možno podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních
službách, návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal do 10 dnů ode dne jeho prokazatelného
předání. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické
zařízení vlastním jménem), které lékařský posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař
provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.
*) Nehodící se škrtněte, případně doplňte důvod

Podobné dokumenty

posudek-zdrvotni-KARATE-CAMP

posudek-zdrvotni-KARATE-CAMP Bere dlouhodobě tyto léky - a jaké množství……………………………………………………….………………..,

Více

Vyhláška č. 106/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Vyhláška č. 106/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Nehodící se škrtněte. Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ...

Více

Vážení rodiče - Volnočasové centrum Čertík

Vážení rodiče - Volnočasové centrum Čertík e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) .................................... datum vydání posudku

Více

č. 258/2000 Sb.

č. 258/2000 Sb. (1) Zjistí-li osoby uvedené v § 3 odst. 2, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. b), že nápravnými opatřeními není možné dodržení ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou, s výjimkou mikrobiolog...

Více

Parkovací řád

Parkovací řád – Vjíždět na odstavné plochy s přípojným zařízením bez předchozího nahlášení Dispečinku na tel.: 220 114 022. – Na odstavné ploše provádět opravu motorového vozidla nebo jeho mytí. – Zneužívat park...

Více

letní tábor ferdinanda herčíka

letní tábor ferdinanda herčíka e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) .................................... datum vydání posudku

Více

Přihláška s vlastní dopravou

Přihláška s vlastní dopravou Nedílnou součástí této smlouvy na letní dětský tábor pořádaný o.s. Klíč je Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, Prohlášení zákonných zástupců dítěte a Smluvní podmínky LDT o.s. Klíč dané příloh...

Více