Dohoda_o_regulaci_lovu

Komentáře

Transkript

Dohoda_o_regulaci_lovu
Denní Hlídka Praha
zastoupená Evou Schwarzkoppovou,
Nejtemnější města Prahy
(dále jen „DH“)
a
Noční hlídka Praha
zastoupená Viktorií Tesařovou,
Nejsvětlejší města Prahy
(dále jen „NH“)
uzavírají ve smyslu čl. 23 a násl. Velké dohody tuto
!
Dohodu o regulaci lovu
NH se zavazuje poskytnout výživové náhrady a licence k lovu všem upírům a vlkodlakům vč. členů DH, a to
pro časové období 14. 3. 2014 až 13. 3. 2015. Vzhledem k nesrovnalostem právních předpisů regulujících
uzavření této dohody je možné nepoužít ustanovení čl. 28 Velké dohody.
!
Každému upírovi či vlkodlakovi, registrovanému na území města Prahy, náleží jedna výživová náhrada na
jeden den, který stráví řádně zaregistrován na území města Prahy. Výjimkou jsou období saturované licencí
k lovu či lovištěm, viz níže.
!Každému aktivnímu upírovi vydá NH tři licence k lovu na období této dohody. Dvě tyto licence budou
vydány nejpozději druhý den platnosti této dohody, třetí bude vydána v průběhu měsíce srpna. U nově
registrovaných upírů na území města Prahy bude vydána adekvátní část licencí bez zbytečného odkladu.
Každému pasivnímu upírovi vydá NH jednu licenci k lovu na období této dohody.
Platnost výše uvedených licencí k lovu bude minimálně do konce období, na které je uzavírána tato dohoda.
!Každému vlkodlakovi vydá NH jednu licenci na jedno loviště s platností na jeden rok. Tato licence bude
vydána nejpozději pátý den platnosti této dohody, nebo nejpozději do pěti dnů po registraci daného vlkodlaka
na území města Prahy. Tato licence je vydávána na osobu, není spojena s konkrétním lovištěm a nezakládá
nárok konkrétní loviště ovládat. To, které loviště je ovládáno a využíváno kterým vlkodlakem, si vlkodlaci
vyřizují mezi sebou tradičními postupy, obvykle bojem. Pokud vlkodlak ovládne loviště, je povinen na tuto
skutečnost upozornit neprodleně Noční i Denní hlídku - hlídky toto mohou ověřit u vlkodlaka, který dané
loviště ovládal do té doby.
Ovládání loviště zakládá právo na něm v rámci jeho kvality a kapacity lovit, ale také povinnost lov na daném
lovišti udržovat v mezích, které dané loviště dovoluje bez ztráty kvality, tedy bez jeho přetěžování. Pokud je
loviště, ovládané konkrétním vlkodlakem, přetěžováno, nebo je na něm jinak vlkodlačím lovem způsobeno
ohrožení světa Jiných, Noční hlídka může danému vlkodlakovi odebrat licenci na loviště na zbytek období,
obvykle roku. V dalším roce mu bude tato licence opět vydána.
Licence na loviště tedy opravňuje vlkodlaka k tomu, aby se v rámci vlkodlačích zvyklostí ucházel o loviště
(bojoval o něj), zabral jej, ovládal jej a využíval jej. Pokud vlkodlak o loviště přijde, licence jej opravňuje se
ucházet o loviště znovu.
!Z veškerých nároků na licence k lovu a licence na loviště jsou vyňati upíři a vlkodlaci, u nichž u DH i NH
panuje shoda, že výraznou měrou narušili klid a pořádek na území města Prahy či jinde.
!Pokud NH po dokončení tvorby výživových náhrad bez zbytečného odkladu uvědomí DH o výši
energetických nákladů na tuto tvorbu, nebude DH po NH požadovat povolení k zásahu na dočerpání těchto
energetických nákladů, pokud NH upozorní DH před každým takovým čerpáním.
!!
Licence i výživové náhrady budou distribuovány na centrále NH. Členům DH, kteří náleží k upírům či
vlkodlakům, budou licence předány úhrnem dne první den období platnosti dohody, přes centrálu DH Praha.
Výživové náhrady pro členy DH, kteří náleží k upírům či vlkodlakům, budou vždy po skončení rituálu na
jejich tvorbu bez zbytečného prodlení doručeny na centrálu DH. Každý upír nebo vlkodlak je povinen nosit
v případě lovu či užití loviště licenci při sobě.
O vydání výživových náhrad, licencí k lovu a licencí na loviště je nutno zažádat centrálu NH alespoň 2
kalendářní dny předem. Výživové náhrady jsou vydávány vždy minimálně na 4 dny.
!
Tato dohoda se automaticky prodlužuje vždy za stejných podmínek a na stejné období (1 kalendářní rok),
pokud alespoň jedna ze stran nedoručí druhé straně písemné či emailové oznámení o tom, že s automatickým
prodloužením nesouhlasí. Takovýto nesouhlas musí být doručen nejpozději 7 kalendářních dní před
skončením aktuálního období platnosti této dohody.
Tuto dohodu je možné jednostranně vypovědět písemným či emailovým oznámením druhé straně. Platnost
dohody končí 7 dní po doručení takové výpovědi.

Podobné dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatitele přístupu do online

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatitele přístupu do online Tyto všeobecné podmínky upravují prodej přístupu do portálu Nakladatelství FORUM s.r.o. (dále jen NF). 1. Perioda přístupu do online portálu je jeden rok. 2. Každá učiněná objednávka je závazná pro...

Více

Zahraniční pracovníci – práva v zaměstnání

Zahraniční pracovníci – práva v zaměstnání Zaměstnanci mají práva, zaručená existujícími zákony. Ty upravují způsob, jakým s vámi může osoba, pro niž pracujete (váš zaměstnavatel), zacházet. Umožní vám jednat, pokud váš zaměstnavatel poruší...

Více

smrtici zar text.indd

smrtici zar text.indd kroky, otočka, čtyři kroky, otočka, tři kroky. Mohl by v tom pokračovat celý den. Vlastně to tak dělal už dva týdny. Jeho boty s měkkou podrážkou nevydávaly při chůzi žádné zvuky. Nechtěl, aby ho c...

Více

FedEx Ship Manager at fedex.com User`s Manual

FedEx Ship Manager at fedex.com User`s Manual Trade Manager, FedEx® InSight a MyFedEx® - záleží na tom, jaké služby jsou ve vaší zemi dostupné. Vaše uživatelské ID musí být jedinečné, proto budete vyzváni k výběru jiného uživatelského ID, poku...

Více