VELKÁ DOHODA

Komentáře

Transkript

VELKÁ DOHODA
PRAŽSKÁ HLÍDKA.cz
http://www.prazskahlidka.cz
VELKÁ DOHODA
Velká Dohoda
Preambule
Jsme Jiní.
Sloužíme různým silám,
ale v Šeru není rozdílu mezi absencí Tmy
a absencí Světla.
Náš zápas je s to celý svět zničit.
Proto uzavíráme Velkou dohodu o příměří.
Každá strana bude žít podle svých zákonů.
Každá strana bude mít svá vlastní práva.
Svá práva a své zákony proto navzájem omezujeme a přizpůsobujeme.
Jsme Jiní.
Vytváříme Noční Hlídku, aby síly Světla mohly dohlížet na síly Tmy.
Vytváříme Denní hlídku, aby síly Tmy mohly Dohlížet na síly Světla.
Za nás všechny rozhodne čas.
Část I.
Obecná ustanovení
Hlava I.
Základní ustanovení
Článek 1
(1)
(2)
Toto nařízení je základním právním předpisem.
Toto nařízení se vztahuje na všechny Jiné.
Článek 2
(1)
(2)
V čele Noční hlídky stojí Nejsvětlejší, v čele Denní Nejtemnější a v čele Inkvizice Magistr.
Ostatní uspořádání hierarchie členů Hlídek a Inkvizice a jejich vnitřní záležitosti
ponechány na vnitřních předpisech Hlídek a Inkvizice.
jsou
Článek 3
Barvou Denní hlídky je černá, barvou Noční hlídky je bílá, barvou Inkvizice šedá.
Hlava II.
Kontrola
Článek 4
1 / 8
(1)
Nejvyššími právními předpisy jsou nařízení. Nařízení vydává Inkvizice se souhlasem
světových vůdců z obou Hlídek.
nejvyšších
(2) Vyhlášky jsou právní předpisy lokálního významu. Vydává je místně příslušný inkvizitor s hodností
koryfej nebo vyšší se souhlasem vedení obou místních hlídek (představených hlídek či jejich zástupců). Ve
výjimečném případě může místně příslušný inkvizitor vydat vyhlášku i bez souhlasu vedení místních hlídek.
Taková vyhláška má platnost nejdéle 7 dní od vydání, pokud do té doby není vedením obou místních hlídek
ratifikována. V případě, že k takové ratifikaci dojde, platnost nadále omezena není. Vyhlášky nemohou být
v rozporu s nařízeními.
(3)
1)
Později přijatý právní předpis má v aplikaci přednost před dříve vydaným.1)
Zpětná účinnost právního předpisu do doby před jeho platností je zakázána.
Hlava III.
Soud
Článek 5
Soudní moc je svěřena výhradně Inkvizici.
Článek 6
Inkvizice je nedotknutelná a vždy nestranná.
Článek 7
(1) Soudní řízení vedené Inkvizicí se nazývá tribunálem.
(2) Soudní řízení se zahajuje oznámením obžaloby Inkvizici. Inkvizice je však oprávněna podat obžalobu
z moci úřední.2)
(3) Obžalobu může podat pouze Nejvyšší Hlídky.3)
(4) Obžalobu je možné podat do 168 hodin od žalovaného jednání nebo do 96 hodin od chvíle, kdy se
poškozený o jednání dozvěděl.4)
(5) Žalobce je povinen seznámit protistranu s úplným zněním obžaloby, včetně důkazního materiálu a
svědeckých výpovědí, které jsou žalobci k dispozici v době odeslání žaloby protistraně, nejméně 48 hodin
před předáním obžaloby Inkvizici a tím poskytnout prostor pro vyřešení sporu mimo tribunál.
Článek 8
(1) Tribunál se odehrávánejdříve 24 hodin a nejpozději 168 hodin od doručení obžaloby na místě účelně
zvoleném Inkvizicí.
(2) Obžalovaný se může nechat zastoupit Advokátem.5)
(3) Advokát, žalobce, žalovaný a Nejvyšší mohou nahlížet do spisů, navrhovat důkazy a předvolávat
svědky.6)
(4) Na žalovaného se hledí jako na nevinného, dokud odsuzujícím rozsudkem inkvizice nebyla jeho vina
vyslovena.
(5) Při hodnocení důkazů soudce vychází pouze ze svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém
uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.
(6) Soudní řízení je veřejně přístupné, ale Inkvizice může tuto přístupnost dle vlastního uvážení
omezit.
Článek 9
2 / 8
(1) Proti rozsudku tribunálu se nedá odvolat.
(2) Nikdo nemůže být souzen tribunálem za zločin či přestupek, za který již byl osvobozen nebo odsouzen
konečným rozhodnutím tribunálu.
2)
V takové situaci případ soudí jiný Inkvizitor, než je žalobce.
3)
V případě, že Nejvyšší jmenoval svého zástupce, může tak učinit ten.
4)
Poškozeným se rozumí osoba příbuzná oběti v linii přímé do 1. stupně (rodiče, děti), sourozenci a
partner. (v případě čl. 17, písm. a, b)
5)
Advokátem může být libovolný Jiný, vyjma členů Inkvizice.
6)
Nahlížet do spisů mohou všichni jmenovaní, u tribunálu však danou stranu zastupuje pouze 1 osoba, a to:
žalovaný (pokud se hájí sám), Advokát (pokud byl stanoven), žalobce nebo Nejvyšší.
Část II.
Zločiny, přestupky a tresty
Hlava I.
Přestupky
Článek 10
Za přestupek se považuje nepovolený zásah 7. - 1. kategorie a speciálního určení.
Povolené zásahy lze užít buď k magickým aktivitám, nebo k čerpání energie.
Článek 11
Podle intenzity se zásahy rozdělují do osmi kategorií
Rozdělení zásahů podle kategorií
Kategorie zásahu
Magický
Energetický
7. kategorie
jedno kouzlo 1. úrovně
Max 100mg/1 čerpání
transformace 1. úrovně
6. kategorie
jedno kouzlo 2. úrovně
Max 100mg/2 čerpání
transformace 2. úrovně
5. kategorie
jedno kouzlo 3. úrovně
Max 150mg/3 čerpání
transformace 3. úrovně (vlkodlaci)
4. kategorie
dvě kouzla 3. úrovně
Max 200mg/4 čerpání
transformace 4. úrovně (vlkodlaci)
3 / 8
transformace 3. úrovně (upíři,
obrateňové)
3. kategorie
jedno kouzlo 4. úrovně
Max 300mg/6 čerpání
transformace 5. úrovně (vlkodlaci)
2. kategorie
dvě kouzla 4. úrovně
Max 400mg/10 čerpání
transformace 6.úrovně (vlkodlaci)
transformace 4. úrovně (upíři,
obrateňové)
1. kategorie
jedno kouzlo 5. Úrovně
Max 1000mg/20 čerpání
Speciální
Biblický zásah
Neomezeně/ 30 čerpání
1) Energii ze zásahů do 4. kategorie včetně je možné čerpat pouze po 20 Mg z 1 osoby. Energii ze zásahů
od 3. do 1. kategorie, je možné čerpat po 40 Mg z 1 osoby.
2) z užití článku č. 11 jsou vyňata útočná kouzla dlouhodobého charakteru (jmenovitě: Dýka z Šera,
Karabáč Šaabův, Elementální útok, Ohnivá proměna, Mágův meč, Totemický rituál, Golem), pro která platí,
že zásahy 7-4. kategorie umožňují užít kouzla k útoku na jeden cíl. S každou další kategorií zásahu se
počet možných cílů zvyšuje o jedna.7)
3) z užití článku č. 11 je vyňato bojové užití transformace (obrateň, vlkodlak, upír), pro které platí,
že zásah 7.-4. kategorie umožňuje provést v transformaci útok na jeden cíl. S každou další kategorií
zásahu se počet možných cílů zvyšuje o jedna.7)
7)
V případě, že dojde k útoku na více cílů, než umožňuje kategorie zásahu, nejedná se o nepovolený zásah,
nýbrž o zločin podle článku 17 odstavce a), b) či c) této Dohody
Článek 12
Povolení k zásahu
1) Povolení k zásahu je listina umožňující legálně provádět magickou aktivitu8). Vztahuje se i na následky
povoleným zásahem způsobené.
2) Musí obsahovat jméno osoby pro kterou je určeno, jméno a podpis osoby vydávající povolení, úřední
potvrzení, datum vydání a datum expirace.
3) Povolení k zásahu není třeba na kouzla se zaměřením „Cas“ (s výjimkou kouzel výslovně vymezených v čl.
11 odst 2)) a následující rituály: Tvůrcův rituál, Aditivační rituál, Aremanin čajový rituál.
4) Povolení k zásahu není třeba na kouzla, použitá v průběhu duelu na sesilatele nebo druhého duelanta.
8)
Pokud zmiňovaná magická aktivita směřuje k útoku na Jiného či člověka, útočník musí povolenkami pokrýt
veškeré provedené útočné magické úkony.
Článek 13
1) Povolení k zásahu může vydat Inkvizice, nebo Denní Hlídka Noční Hlídce či naopak. Tak koná podle
pravidel v článku 14 a 15.
2) Každá hlídka disponuje pevně daným počtem kategorií zásahů, které smí vydávat. Tento počet je možné
po dohodě s centrálním vedením dané hlídky navýšit. Centrály Hlídek si následně zásahy recipročně vydají
a rozhodnou o jejich dalším využití či přerozdělení.
3) Výjimečně je možné, aby povolení k zásahu vydala Denní hlídka temnému Jinému či Noční hlídka světlému
Jinému. Tento akt je nezbytné nejpozději do 24h hlásit vedení v místě příslušné Denní (Noční) hlídky.
4 / 8
Denní (Noční) Hlídka pak bez zbytečného odkladu vystaví reciproční povolení.9)
Článek 14
K ochraně vlastního života, zdraví a majetku není zapotřebí povolení k zásahu.
Článek 15
V případě prokázaného nepovoleného zásahu 7.-1. kategorie či zásahu speciálního určení má druhá Hlídka
nárok na zásah stejné nebo vyšší kategorie. V případě, že se hlídky nedohodnou, vydává povolení
Inkvizice.
Inkvizice si vyhrazuje právo takový nárok neodvolatelně vetovat.
9)
V tomto případně se na povolení nevypisuje jméno příjemce.
Hlava II.
Zločiny
Článek 16
Za rozhodující při určování zločinu se považuje úmysl obžalovaného, který zjišťuje soudce.
Článek 17
Za zločin se považuje:
a) zabití Jiného
[kdo zabije Jiného bez předchozí výzvy k duelu, kterou tento přijme]
b) zabití člověka
[kdo bez vážného důvodu zabije člověka]
c) napadení Jiného
[kdo zaútočí na Jiného bez předchozí výzvy k duelu, kterou tento přijme]
d) ohrožení bezpečnosti Jiných
10)
[kdo vyzradí lidem tajemství o Jiných, nebo toto tajemství ohrozí]
e) porušení vyhlášky Inkvizice
[kdo poruší vyhlášku Inkvizice]
f) padělání
[kdo padělá podpis, protokol nebo jinou právní listinu a vydává ji za pravou]
g) pohrdání soudem
[kdo se nedostaví k soudu, přestože byl předvolán, kdo podá věcně či formálně nesprávnou obžalobu kdo
vyhrožuje svědkům, kdo jinak pohrdá soudní mocí svěřenou Inkvizici]
h) porušení zvyklostí
[kdo porušuje zaběhlá pravidla světa Jiných]
i) Maření vyšetřování hlídek či inkvizice
[kdo zničí či znehodnotí důkazní materiál či zatají informace významné pro vyšetřování]
5 / 8
10)
Tento zločin nelze omluvit povolenkou.
Článek 18
Zločinům přísluší restriktivní výklad, pokud Magistr nerozhodne jinak.11)
Článek 19
Na jednání ve stádiu pokusu definovaná v čl. 17 se hledí jako na dokonaný zločin.
11)
Restriktivním výkladem se rozumí nemožnost rozšířit výklad definice zločinu.
Hlava III.
Tresty
Článek 20
Tresty popsané v hlavě III. může Inkvizice uložit dle vlastního uvážení za libovolný zločin nebo
přestupek.12)
Článek 21
Inkvizice může uložit tyto tresty:
a)
sarkofág času
[odsouzený je kouzlem přesunut mimo čas, a to na jeden týden až 1 rok]
b)
zastavení vývoje
[odsouzený je omezen v rychlosti vývoje, a to buď částečně, nebo zcela, na dobu jednoho týdne až jednoho
roku]
c)
omezení
[odsouzenému je částečně nebo zcela zablokována jeho magická energie na dobu od jednoho týdne do jednoho
roku]
d)
degradace
[odsouzenému je omezeno užití efektů jedné nebo více kategorií, v rozmezí od jednoho týdne do jednoho
roku]
e)
vykázání z šera
[odsouzenému je zamezen přístup do šera nebo do některých hladin na dobu od jednoho týdne do jednoho
roku]
f)
propadnutí věci
[věc odsouzeného propadá do vlastnictví tomu, koho určí soud]
Článek 22
Odlišné tresty než je uvedeno v čl. 21 může ukládat pouze Magistr.13)
12)
Vzhledem k povaze přestupků musí být vydán protizásah. Viník však může být potrestán.
13)
Tohoto se užívá téměř výhradně k uložení přísnějšího trestu. Nikdo jiný, než Magistr nemůže uložit
žádné jiné tresty, než stanoví čl. 21.
6 / 8
Část III.
Ustanovení o krmení
Hlava I.
Zásady krmení
Článek 23
Upíři a Vlkodlaci se mohou živit pouze na základě Licencí nebo z Výživových náhrad.
Článek 24
1) Licence vydává pouze Noční Hlídka.
2) Narušení průběhu licencovaného lovu je považováno za nepovolený zásah 2. kategorie.
3) Narušení průběhu licencí povoleného obsazování loviště je považováno za nepovolený zásah 4. kategorie.
Hlava II.
Dohoda o regulaci lovu
Článek 25
Denní a Noční Hlídka jsou povinny sepsat Dohodu o regulaci lovu. Jejím předmětem je množství Licencí/
Výživových náhrad dodaných Noční Hlídkou.
Článek 26
Licence/Výživové náhrady musí být dodány v dohodnutém množství a k danému datu, a to v množství daném
minimálně Nezbytnou potravinovou dávkou.
Článek 27
Minimální potravinovou dávkou (náhradou) je jeden kus na den. V případě licencovaného lovu (pouze v
případě upírů) dochází k prokazatelnému zasycení na dobu 5 dnů. V případě drženého loviště (pouze
vlkodlaci) dochází k prokazatelnému zasycení po dobu tří dnů z každého týdne.
Článek 28
Dohoda o regulaci lovu musí být sepsána nejpozději 168 hodin před koncem platnosti předchozí dohody.
Článek 29
Inkvizice si vyhrazuje právo potrestat obě hlídky, v případě prodlevy při schvalování Dohody o regulaci
lovu.
Hlava III.
Licence
Článek 29
Licence je v případě upírů povolení k lovu, v případě vlkodlaků udělení práva na loviště. Licence vydává
Noční hlídka na základě dohody o regulaci lovu s Denní hlídkou.
Část IV.
Hlava I.
Čas Světla, Čas Tmy
Článek 30
7 / 8
Každá z hlídek má ve svém Čase práva a povinnosti.
Článek 31
Čas Denní Hlídky je od 9:00 do 21:00 místního času.
Čas Noční
Hlídky je od 21:00 do 9:00 místního času.
Článek 32
Hlídka má ve svém čase povinnost: Dohlížet na dodržování práv a povinností světa Jiných. Vyšetřovat
protiprávní jednání.
Článek 33
Hlídka má ve svém čase přednostní právo: Zadržet osobu podezřelou z protiprávního jednání. Vyslechnout
osobu podezřelou z protiprávního jednání.
8 / 8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

Distribuční politika společnosti A-VET, s.r.o. pro výrobky Hill`s

Distribuční politika společnosti A-VET, s.r.o. pro výrobky Hill`s c. Lékárna založená podle jurisdikce, která povoluje prodej veterinárních léků na předpis. Prodávající musí před prodejem požadovat potvrzení, že kupující je buď Vet nebo licencovaný farmaceut, kte...

Více

Manual k HoU - WebZdarma.cz

Manual k HoU - WebZdarma.cz Úroveň postavy (Character level): Součet všech úrovní povolání, která postava má. Andorian z předchozího příkladu má úroveň postavy 15.

Více

L-13SW Vivat

L-13SW Vivat horizont. Při rychlosti cca 65 km/h varuje chvění a po dosažení 60 km/h se dostaví pád se samovolným poklesem přídě trupu pod horizont. Při zadní centráži kluzáku dochází k ustálenému prosedání na ...

Více

Dohoda_o_regulaci_lovu

Dohoda_o_regulaci_lovu Tuto dohodu je možné jednostranně vypovědět písemným či emailovým oznámením druhé straně. Platnost dohody končí 7 dní po doručení takové výpovědi.

Více