zadávací dokumentace Křižanov - Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Komentáře

Transkript

zadávací dokumentace Křižanov - Veřejné zakázky Kraje Vysočina
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina
pro zadávání veřejných zakázek ze dne 22. 7. 2014
1. Údaje o zadavateli
Název veřejné zakázky
malého rozsahu:
„Dodávka 9-ti místného vozidla s úpravou pro přepravu
imobilních osob Domov Kamélie Křižanov, p. o.
Zadavatel
Název:
Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
IČ :
71184473
Adresa sídla:
Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:
Kontaktní osoby:
Zámek 1, 594 51 Křižanov
Telefon:
+420 774 369 100
E-mail:
[email protected]
Mgr. Silvie Tomšíková
Mgr. Silvie Tomšíková
2. Předmět plnění veřejné zakázky
Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vozidla pro dopravu klientů Domova
Kamélie Křižanov, p. o. Součástí vozidla bude rovněž úprava pro přepravu imobilních klientů.
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky předmětu plnění veřejné zakázky:
Osobní 9-ti místné vozidlo s úpravou pro přepravu imobilních osob
Nové osobní vozidlo
Karoserie v provedení L2H2 (vnitřní výška v prostoru vozidla min. 1700 mm)
Vznětový motor o výkonu min. 81 kW a max. 120 kW
Zdvihový objem motoru min. 1550 cm3
Emisní norma: EURO 5
Převodovka: manuální
Silnější alternátor pro pohon automatické elektrohydraulické zdvihací plošiny,
která bude součástí vozidla, viz níže
Požadavky na bezpečnost - min. ABS + EBD, airbag řidiče, airbag
spolujezdce
kotoučové brzdy na všech kolech
ocelové disky kol s okrasnými kryty
tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech
tónovaná skla
elektricky ovládaná přední okna s ochranou proti skřípnutí
elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
boční posuvné dveře na straně spolujezdce, prosklené
Posuvná boční okna ve druhé řadě sedadel – obě strany vozidla
zadní dvoukřídlé dveře s vyhřívaným oknem a stěračem
druhá řada se třemi sedadly naklápěcí a sklopná, vyjímatelná
třetí řada se třemi sedadly naklápěcí a sklopná, vyjímatelná
centrální zamykání s dálkovým ovládáním
výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče
autorádio s CD přehrávačem, včetně reproduktorů
manuální klimatizace vpředu
1
přídavná klimatizace pro zadní část vozidla
podlaha z umělé hmoty v zadní části vozu (od 2. řady sedadel)
přední mlhové světlomety
povinná výbava podle vyhlášky (trojúhelník, lékárna, sada žárovek)
gumové koberce vpředu
plnohodnotná rezerva
Záruka na vozidlo min. 2 roky
Součástí vozidla bude i montáž plně automatické elektrohydraulické zdvihací plošiny
pro přepravu tělesně postižených osob, včetně kotvícího zařízení pro přepravu 2
invalidních vozíků s postiženou osobou na vozíku:
plně automatická elektrohydraulická zdvihací plošina
vozíčkáři je umožněno najet na zdviž a pomocí dálkového ovládače se vyvézt
do úrovně podlahy vozidla a přejet do vozidla. Poté se zdviž vrátí do přepravní
polohy
zdviž může být obsluhována doprovodnou osobou nebo přímo postiženou
osobou
Zatížení plošiny - min. 250 kg
Rozměry nájezdu – délka cca 1100 a šířka 750 mm
Celkové rozměry plošiny musí být přizpůsobeny dodávanému vozidlu a
velikostem invalidních vozíků (elektrický, mechanický)
Celková váha plošiny max. 170 kg
Záruka na plošinu min 2 roky
Doklad k plošině a kotvení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční
části vozidla nebo výbavy vozidla vydané Ministerstvem dopravy České
republiky – splnění požadavku bezpečného provozu na komunikacích
3. Místo a doba plnění veřejné zakázky, předpokládaná cena veřejné zakázky
Doba plnění veřejné zakázky počíná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a
končí nejpozději 31. 8. 2016.
Místem plnění je sídlo zadavatele veřejné zakázky.
Zadavatel stanovil předpokládanou cenu veřejné zakázky:
ve výši maximálně 801 020,00 Kč včetně DPH.
S ohledem na rozpočtová pravidla organizace jsou uvedené částky maximální a nelze je
překročit. Nabídky, které budou přesahovat maximální předpokládané ceny, budou ze
zadávacího řízení vyřazeny. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči vyloučení z
účasti v řízení.
4. Kvalifikace uchazečů
Prokázání kvalifikace uchazečů se požaduje doložit u všech částí veřejné zakázky. V
případě, že uchazeč podává nabídku na více než jednu část veřejné zakázky, předloží
dokumenty pouze v jednom vyhotovení.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 zákona
(viz odst. 4.1),
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona
(viz odst. 4.2),
4.1. Základní kvalifikační předpoklady
2
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle § 53 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to formou čestného
prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče.
Uchazeč do nabídky vloží vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o splnění základních
kvalifikačních předpokladů uchazeče – Příloha č. 2 zadávací dokumentace.
4.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle § 54 písm. a)
a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
předložením prosté kopie:
•
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
•
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
4.3. Důsledek nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu dle požadavků zadavatele, bude
vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli
své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
5. Požadavky na zpracování nabídky
Uchazeč musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými
podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídka
bude předána v uzavřené obálce, zabezpečené proti možnému rozlepení a musí být
označena názvem veřejné zakázky, obchodním jménem uchazeče a adresou na kterou lze
zaslat oznámení o pozdě podané nabídce a nápisem „NEOTVÍRAT“.
Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně, tzn. v českém jazyce, případně
vložené cizojazyčné listiny v originále musí být úředně přeloženy.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí
zadavatel všechny tyto nabídky.
Neuvedení požadovaných informací v rozsahu zadávací dokumentace nebo nerespektování
pokynů zadavatele může vyústit v odmítnutí nabídky.
Nabídka bude předána v 1 vyhotovení s platností originálu.
5.1. Podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami
Lhůta pro podání nabídek: 15. 3. 2016 do 14:00 hodin.
Místo pro podání nabídek: Nabídky je možné doručit doporučeně poštou na adresu Domova
Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro
podání nabídek doručena vyzyvateli. Osobně budou nabídky přijímány v pracovních dnech
od 8.00 - 14.00 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě. Nejpozději však do
konce lhůty pro podání nabídek. Uvedeným datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí
nabídky k hodnocení.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně
podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné
zakázky. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání
nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele, na adrese výše uvedené.
3
6. Obsah a forma nabídky
6.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Nabídka bude řazena následovně:
• KRYCÍ LIST NABÍDKY
Jako krycí list bude použit formulář zadavatele (Příloha č. 1).
• KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DODAVATELE (viz. čl. 4 Zadávací dokumentace)
• KUPNÍ SMLOUVA (do nabídky bude vložen podepsaný návrh smlouvy, příloha č. 3 a
4 dle části výběrového řízení, do které uchazeč podává nabídku. V případě, že
uchazeč podává nabídku na obě části veřejné zakázky, předloží podepsanou kupní
smlouvu na každou část veřejné zakázky samostatně.)
• KATALOGOVÝ LIST S POPISEM NABÍZENÉHO VOZIDLA (včetně popisu a
vyobrazení technického řešení úpravy pro přepravu imobilních klientů)
6.2. Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů dodavatele. Uchazeč je vázán svojí nabídkou po dobu 30 dnů od ukončení lhůty pro
podání nabídek.
7. Platební a obchodní podmínky
7.1. Platební podmínky
Platební podmínky jsou stanoveny takto:
• Zadavatel nepřipouští žádnou možnost poskytnutí zálohy.
• Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně.
• Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne
doručení daňového dokladu kupujícímu, jenž bude uveden v Kupní smlouvě.
Ostatní platební podmínky jsou uvedeny v přiložených smluvních podmínkách – příloha č. 3.
7.2. Obchodní podmínky
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu kupní
smlouvy. Text obchodních podmínek je součástí zadávací dokumentace a tvoří její přílohu č.
3.
Zájemce vyplní v textu kupní smlouvy pouze údaje, které jsou zvýrazněním určeny
k vyplnění, aniž by jinak přepsal absolutně vymezené obchodní podmínky návrhu smlouvy.
Doplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh kupní smlouvy bude tvořit součást
nabídky. Nepodepsaná kupní smlouva je považována za nepodepsanou nabídku. Nabídka,
která bude obsahovat nepodepsanou kupní smlouvu, bude z dalšího hodnocení vyřazena.
Uchazeči bude písemně oznámeno vyřazení nabídky včetně uvedení důvodu.
7.3. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazby DPH.
8. Práva zadavatele
8.1. Zadavatel si vyhrazuje právo:
- zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit,
- nevracet zájemcům podané nabídky,
- vyřadit nabídky, jejichž nabídková cena bude vyšší než maximální předpokládané
ceny stanovené v čl. 3 zadávací dokumentace,
4
-
neposkytovat náhradu nákladů, které zájemce vynaloží na účast v soutěži na
veřejnou zakázku.
9. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Na základě hodnocení vybere zadavatel pro každou z částí veřejné zakázky nejvýhodnější
nabídku uchazeče podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.
V Křižanově dne 7. 3. 2016
Mgr. Silvie Tomšíková
ředitelka
Příloha č. 1: krycí list nabídky
Příloha č. 2: čestné prohlášení
Příloha č. 3: kupní smlouva
5
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Dodávka 9-ti místného vozidla s úpravou pro přepravu
imobilních osob Domov Kamélie Křižanov, p. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE (ČI VŠECH
SPOLEČNÝCH UCHAZEČŮ)
Název veřejné zakázky
Obchodní firma nebo jméno
IČ
DIČ
Sídlo nebo bydliště uchazeče
Osoby oprávněné za uchazeče jednat
(jméno, příjmení, funkce)
telefon
Kontaktní osoba
uchazeče
e-mail:
Nabídková cena v Kč
Nabídková cena
bez DPH
DPH 21%
včetně DPH
Celková nabídková cena v Kč
V…………………………dne………………..
……………………………….
za uchazeče
6
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče
k zakázce
„Dodávka 9-ti místného vozidla s úpravou pro přepravu imobilních osob Domov
Kamélie Křižanov, p. o.“
Identifikační údaje uchazeče
Obchodní firma/název nebo Obchodní
firma/jméno a příjmení
IČO (pokud je přiděleno)
Sídlo nebo místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče
Prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji základní
kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 zákona, neboť jsem uchazeč, který:
……………………………………………………………………………………………………………
……
členové statutárního orgánu právnické osoby (uveďte jména všech členů)
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, splňuje tento předpoklad vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento
předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, splňuje tento
předpoklad vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
7
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí
pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele.
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu.
V………………………..…………..
Dne: ………………………………..
..…………………………………………..
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče
8
Příloha č. 3
Kupní smlouva
uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“)
I.
Smluvní strany
Název:
...........................................................................
Sídlo:
.......................................................
IČO:
.......................................
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ........................ oddíl ...........,
vložka ..........
zastoupen:
.................................................
bankovní spojení:
...................................
číslo účtu:
..................................................
POKYN PRO UCHAZEČE: Uchazeč doplní číslo účtu, který byl uchazečem určen ke zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup dle ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
(dále jen „prodávající“)
a
Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
Sídlo:
Zámek- 1, 59451 Křižanov
IČO:
71184473
zastoupená: Mgr. Silvie Tomšíková, ředitelkou
(dále jen „kupující“)
II.
Předmět smlouvy
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží blíže specifikované v čl. III této smlouvy a
převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje za zboží zaplatit
prodávajícímu cenu stanovenou v čl. V této smlouvy.
III.
Zboží
Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí osobní 9-ti místné vozidlo značky xxxxxxxxxxxxx.
1.
2.
3.
4.
IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
Prodávající prodává kupujícímu zboží a kupující toto zboží kupuje.
Prodávající předá kupujícímu zboží s veškerým povinným a v rámci veřejné zakázky
nabídnutým příslušenstvím a vybavením, jakož i doklady nezbytnými pro jeho užívání a
provoz, nejpozději do 31.8.2016.
O předání a převzetí zboží bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán
prodávajícím i kupujícím.
Prodávající upřesní kupujícímu místo a termín předání zboží nejméně tři dny předem.
V.
Cena a platební podmínky
1. Celková kupní cena byla dohodou smluvních stran stanovena ve výši xxxx Kč bez DPH, tj.
xxxx Kč včetně DPH. Kupní cena je dohodou stanovena jako nejvýše přípustná a je
9
2.
3.
4.
5.
možno ji překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající změně
DPH. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží
kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 15 dnů ode dne
jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové
legislativy. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu,
pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo
přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti
Kupní cena bude kupujícím zaplacena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího,
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání
příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí ve faktuře
kupujícím vyčíslenou výši DPH přímo příslušnému správci daně. V takovém případě je
kupujícím takto provedená úhrada DPH považována za uhrazení příslušné výše DPH
fakturované prodávajícím.
VI.
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na prodané věci
1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.
2. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpeční škody na zboží.
VII.
Změna údajů zapisovaných do registru silničních vozidel
Nejpozději do deseti dnů ode dne nabytí vlastnictví podle čl. VI. podá kupující žádost o zápis
změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel.
VIII.
Záruka
1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku, a to ode dne přechodu vlastnického
práva podle čl. VI této smlouvy v délce xx měsíců od data převzetí zboží kupujícím
(minimálně však 24 měsíců).
2. Pokud nebude možné užít vozidlo obvyklým způsobem v záruční době, považuje se to za
podstatné porušení smlouvy.
IX.
Sankce
1. Pokud nebude zboží v souladu s čl. IV bodem 2. této smlouvy předáno kupujícímu,
odpovídá prodávající za škodu, která kupujícímu vznikne v důsledku nemožnosti užívat
zboží (např. náklady na nájem jiného vozidla). Prodávající může výši této škody zmírnit
tím, že prodávajícímu bezúplatně poskytne bezvadné zboží obdobných parametrů (dále
jen „náhradní zboží“) k užívání.
2. Nepředá-li prodávající kupujícímu zboží s veškerým povinným a v rámci veřejné zakázky
nabídnutým příslušenstvím a vybavením, jakož i doklady nezbytnými pro jeho užívání a
provoz, nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. IV bod 2 a neposkytne-li po tomto prodávající
kupujícímu náhradní zboží, je kupující oprávněn prodávajícímu účtovat nejen náhradu
škody, ale i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za každý i započatý den
prodlení.
10
3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu
s čl. V této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši
0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
IX.
Ostatní ujednání
Prodávající v případě požadavku kupujícího zajistí záruční a pozáruční servis vozu.
X.
Prohlášení a vzájemná ujištění smluvních stran
1. Prodávající prohlašuje, že kupujícímu oznámil všechny okolnosti nebo závady na vozidle,
které jsou mu známy, a které by mohly způsobit, že by se vozidlo mohlo pro kupujícího
stát neupotřebitelným nebo by se ztížilo jeho užívání obvyklým způsobem.
2. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem vozidla a že na prodávaném vozidle nevázne
žádné omezení vlastnického práva, zástavní právo, nájemní vztah ani jiné právní závazky
vůči třetím osobám.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a ani nesměřuje ke zhoršení
právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem.
1.
2.
3.
4.
5.
XI.
Závěrečná ustanovení
Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání
veřejných zakázek ze dne 22. 7. 2014.
Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou
s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno pro
prodávajícího a jedno pro kupujícího.
Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem.
V ..................... dne ………………….
V ............. dne ……………………..
…………………….
prodávající
……………………….
kupující
11
Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Minimální technická specifikace
Nové osobní vozidlo
Karoserie v provedení L2H2 (vnitřní výška v prostoru vozidla min. 1700 mm)
Vznětový motor o výkonu min. 81 kW a max. 120 kW
Zdvihový objem motoru min. 1550 cm3
Emisní norma: EURO 5
Převodovka: manuální
Silnější alternátor pro pohon automatické elektrohydraulické zdvihací plošiny,
která bude součástí vozidla, viz níže
Požadavky na bezpečnost - min. ABS + EBD, airbag řidiče, airbag
spolujezdce
kotoučové brzdy na všech kolech
ocelové disky kol s okrasnými kryty
tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech
tónovaná skla
elektricky ovládaná přední okna s ochranou proti skřípnutí
elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
boční posuvné dveře na straně spolujezdce, prosklené
Posuvná boční okna ve druhé řadě sedadel – obě strany vozidla
zadní dvoukřídlé dveře s vyhřívaným oknem a stěračem
druhá řada se třemi sedadly naklápěcí a sklopná, vyjímatelná
třetí řada se třemi sedadly naklápěcí a sklopná, vyjímatelná
centrální zamykání s dálkovým ovládáním
výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče
autorádio s CD přehrávačem, včetně reproduktorů
manuální klimatizace vpředu
přídavná klimatizace pro zadní část vozidla
podlaha z umělé hmoty v zadní části vozu (od 2. řady sedadel)
přední mlhové světlomety
povinná výbava podle vyhlášky (trojúhelník, lékárna, sada žárovek)
gumové koberce vpředu
plnohodnotná rezerva
Záruka na vozidlo min. 2 roky
Součástí vozidla bude i montáž plně automatické elektrohydraulické zdvihací plošiny
pro přepravu tělesně postižených osob, včetně kotvícího zařízení pro přepravu 2
invalidních vozíků s postiženou osobou na vozíku:
plně automatická elektrohydraulická zdvihací plošina
vozíčkáři je umožněno najet na zdviž a pomocí dálkového ovládače se vyvézt
do úrovně podlahy vozidla a přejet do vozidla. Poté se zdviž vrátí do přepravní
polohy
zdviž může být obsluhována doprovodnou osobou nebo přímo postiženou
osobou
Zatížení plošiny - min. 250 kg
Rozměry nájezdu – délka cca 1100 a šířka 750 mm
Celkové rozměry plošiny musí být přizpůsobeny dodávanému vozidlu a
velikostem invalidních vozíků (elektrický, mechanický)
Celková váha plošiny max. 170 kg
Záruka na plošinu min 2 roky
Doklad k plošině a kotvení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční
části vozidla nebo výbavy vozidla vydané Ministerstvem dopravy České
republiky – splnění požadavku bezpečného provozu na komunikacích
12

Podobné dokumenty

„Dodávka devíti místného osobního vozidla pro Domov Jeřabina

„Dodávka devíti místného osobního vozidla pro Domov Jeřabina Nabídka bude předána v 1 vyhotovení s platností originálu. 6.1. Podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami Lhůta pro podání nabídek končí: 22. 8. 2016 do 11:00 hodin. Místo pro podání nabídek: Na...

Více