1. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod

Transkript

1. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod
5.3 Splnìní specifických požadavkù musí být prokázáno písemným prohlášením výrobce nebo dovozce o splnìní pøedepsaných požadavkù, vystaveným na základì:
- dokumentace dodavatelù,
- vlastní dokumentace o technologii výroby a prùvodní dokumentace výrobku (návodu k použití, montážního pøedpisu,
samostatné informace pro odbìratele/spotøebitele, apod.).
5.4 Dodržování specifických požadavkù prokazuje výrobce nebo dovozce písemným prohlášením na základì schváleného a zavedeného systému jakosti a je kontrolováno nahodile, minimálnì 1x roènì.
Má-li výrobce systém Komplexního øízení jakosti certifikovaný podle norem ÈSN EN ISO 9001, 9002, nutnost kontroly odpadá.
6. Organizaèní zajištìní
Organizaèní záležitosti k podání pøihlášky k výbìrovému øízení pro propùjèení ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“ zajišuje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, Èeský ekologický ústav, Vršovická 65 (pracovištì Kodaòská
10), 100 10 Praha 10 – Vršovice.
7. Platnost
Tato smìrnice nabývá úèinnosti dnem podpisu a platí do 31. 12. 2002.
V Praze dne 13. listopadu 2001
RNDr. Miloš Kužvart, v. r.
ministr životního prostøedí
METODICKÉ POKYNY A NÁVODY
1.
METODICKÝ POKYN
odboru ochrany vod Ministerstva životního prostøedí
ke stanovení minimální hladiny podzemních vod
(k § 37 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù)
1. Úèel stanovení minimální hladiny podzemních vod
(1) Prostøednictvím institutu minimální hladiny podzemních vod prosazuje vodoprávní úøad taková opatøení, jejichž
smyslem je zachovat nebo dosáhnout podmínky pro trvale udržitelné užívání zdrojù podzemních vod. V širším smyslu
jde o opatøení k ochranì vodních útvarù podzemních vod pøed nadmìrnou exploatací a nevhodným zpùsobem hospodaøení v jímací oblasti, nadmìrným šíøením vlivu èerpání pøi snižování hladiny (napø. mimo oblast dobývacího prostoru)
a zároveò i opatøení k ochranì ekosystémù a stavu vodních útvarù povrchových vod vázaných na režim podzemních vod.
(2) Úroveò hladiny je klíèovým parametrem pro klasifikaci kvantitativního stavu útvaru podzemní vody (§ 2 odst. 3 zákona è. 254/2001 Sb. o vodách a zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), dále jen „vodní zákon“). Úroveò hladiny je
zároveò mìøítkem pro posouzení a kontrolu, do jaké míry je dosaženo environmentálního cíle vodní politiky, kterým je
zajištìní vyváženého stavu mezi odbìry podzemních vod a jejich doplòováním (odpovídá požadavku Smìrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro èinnost Spoleèenství v oblasti vodní politiky, jejího
èlánku 4 a Pøílohy V, odst. 2.1).
(3) Základním pøedpokladem, aby tento institut mohl být uplatnìn, je stanovení požadované úrovnì hladiny podzemních
vod v hydrogeologické struktuøe, zpùsobu kontroly a prosazování nápravných opatøení. Po stránce vìcné a technické jde
o vyøešení vztahu mezi klasifikací kvantitativního stavu útvaru podzemní vody, bilanèního stavu hydrogeologického rajónu (vodohospodáøská bilance) a stavu zásob a pøírodních zdrojù (hydrologická bilance). Vývoj hodnocení v hydrologické bilanci smìøuje k výpoètùm založeným na hydraulických modelech, jejichž základem je prùbìh hladin a z tohoto
hlediska je tedy zpìtné promítnutí závìrù vodohospodáøské bilance do požadované úrovnì hladin podzemních vod ve
struktuøe øešitelné.
4
(4) Stanovení minimálních hladin podzemních vod je opatøením vyplývajícím zejména z plánù oblastí povodí a je vázáno zpravidla na jejich cykly, pokud jde o poèáteèní stanovení, hodnocení úèinnosti i pøípadnou revizi. Tato opatøení se
uplatní pøedevším v rajónech s napjatým bilanèním stavem (rizikových rajónech), v rajónech s útvary podzemních vod,
jejichž kvantitativní stav není klasifikován jako dobrý, dále ve vodohospodáøsky významných rajónech a v hydrogeologických strukturách ovlivnìných èerpáním podzemních vod za úèelem snížení jejich hladiny.
2. Definice minimální hladiny podzemních vod
Minimální hladina podzemních vod je definována v § 37 odst. 1 vodního zákona – této hladinì souèasnì odpovídá hladina zajišující dobrý kvantitativní stav útvaru podzemní vody.
Minimální hladina podzemních vod je hladina, která zejména
l je nutná pro zachování nebo dosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemní vody,
l umožòuje realizaci souèasného nebo výhledového využití zdrojù podzemních vod, jehož míru však usmìròuje tak,
aby nedocházelo k negativnímu pùsobení na vodní útvary,
l zachovává na úrovni pøíslušné erozní základny dotaci podzemních vod, potøebnou pro minimální zùstatkový prùtok
(§ 36 odst. 1 vodního zákona) tak, aby se vylouèilo negativní ovlivnìní ekologického stavu povrchových vod a jakékoliv významné poškození souvisejících suchozemských ekosystémù (odpovídá požadavku Smìrnice 2000/60/ES,
èl. 4 a definici „Dostupný zdroj podzemní vody“ podle èl. 2, bod 27),
l zachovává podmínky pro existenci pøírodních ekosystémù dotovaných podzemní vodou a pøímo nesouvisejících s povrchovými vodami (napø. izolované mokøady, rašeliništì a pod.).
3. Místa uplatnìní institutu
Uplatnìní institutu minimální hladiny podzemních vod má význam
l v hydrogeologických rajónech s napjatým bilanèním stavem (rizikových rajónech),
l v hydrogeologických rajónech, v nichž se vyskytují útvary podzemních vod, jejichž kvantitativní stav není klasifikován jako dobrý,
l ve významných hydrogeologických rajónech,
l v hydrogeologických strukturách nebo jejich èástech, významnì ovlivòovaných èerpáním podzemních vod za úèelem
snižování jejich hladiny (zejména pøi tìžbì nerostných surovin a rozsáhlých zemních pracích) nebo odbìry podzemních vod pro jiné úèely než zásobení pitnou vodou,
l z technického hlediska pøedevším ve strukturách se spojitým zvodnìním, kde bodovì mìøená hladina je charakteristikou režimu podzemních vod pro strukturu nebo její vìtší èást.
Pozn.: hodnocení bilanèního stavu hydrogeologických rajonù, resp. vodních útvarù a seznam významných rajonù vyplývají z výstupù vodohospodáøské bilance (§ 8 vyhlášky MZe è. 431/2001 Sb.), v pøípadì hydrogeologických struktur
s napjatou hladinou (artéských vod) mohou být charakteristikou režimu podzemních vod tlakové pomìry.
4. Dopad institutu na fyzické nebo právnické osoby oprávnìné k nakládání s vodami
(dále jen „oprávnìný“)
Opatøení, jimiž se má zabránit možnému negativnímu ovlivnìní hladiny podzemních vod vlivem nakládání s nimi, pøedstavují dopad na oprávnìného. Tyto požadavky uplatní vodoprávní úøad v rámci povolení k nakládání podle § 8 vodního zákona, a to:
l v útvarech podzemních vod uvedených v bodì 3 tohoto pokynu bude vodoprávní úøad od každého, kdo žádá o povolení k odbìru podle § 8 odst. 1 vodního zákona, požadovat, aby ovìøil a doložil vliv využívání zdroje na režim podzemních vod v tomto útvaru a na související útvary povrchových a podzemních vod a jejich ekologickou funkci, popøípadì i na samostatné ekosystémy vázané na využívaný vodní útvar. Požadovanou dokumentaci je nutno zpracovat
na základì odborného vyhodnocení režimních mìøení nebo výpoètem a v dosahu deprese hladiny podzemní vody,
související s povoleným zpùsobem nakládání. Vodoprávní úøad mùže podle potøeby stanovit minimální hladinu podzemních vod zpùsobem uvedeným dále v bodì 5, která bude pøedstavovat limitní úroveò jejího pøípustného ovlivnìní,
l stejnou povinnost bude vodoprávní úøad vyžadovat od každého, kdo žádá o povolení podle § 8 odst. 1 vodního zákona k èerpání podzemní vody za úèelem snížení její hladiny,
l v útvarech podzemní vody uvedených v bodì 3 tohoto pokynu mùže od urèité stanovené míry možného ovlivnìní vodoprávní úøad uplatnit ustanovení § 37 odst. 3 vodního zákona a držitelùm oprávnìní k nakládání s podzemními vodami uložit povinnost sledovat vliv nakládání na režim hladin ve vodním útvaru a poskytovat výsledky sledování a umožnit oprávnìným subjektùm kontrolu – sledování je nutno uskuteènit pøístrojovou technikou zaruèující možnost
objektivního vyhodnocení (pøednost by mìly mít zpùsoby sledování s automatickým záznamem) a navázat je na státní pozorovací sí.
Vodoprávní úøad mùže uvedená opatøení uložit též v rámci øízení o zmìnì platného povolení podle ustanovení § 12 vodního zákona.
5
5. Zpùsob urèení, mìøení a kontroly minimální hladiny
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
minimální hladinou podzemních vod ve smyslu § 37 vodního zákona je hladina charakterizující kvantitativní dobrý
stav útvaru podzemní vody,
úroveò minimální hladiny podzemních vod je hodnota odpovídající reprezentativnímu období zavedenému do hodnocení vodní bilance, v rámci realizace programù opatøení ( § 26 vodního zákona) ji lze navázat na prognózy vývoje,
minimální hladinu podzemní vody stanoví vodoprávní úøad podle § 37 odst. 2 vodního zákona na základì výsledkù
provedených prùzkumù a jejich vyhodnocení, popøípadì jako opatøení vyplývající z plánù oblastí povodí a programù
opatøení, resp. z výstupù vodní bilance (§ 22, 25 a 26 vodního zákona),
odborný podklad pro stanovení, popøípadì revizi úrovnì minimální hladiny podzemních vod poskytují vodoprávnímu úøadu správci povodí a povìøené odborné subjekty, které zpracovávají vodní bilanci (vyhláška MZe è. 431/2001
Sb.) – postup zpracování odborného podkladu je uveden v pøíloze tohoto pokynu,
minimální hladinu podzemních vod lze stanovit jednou nebo více hodnotami – pro prùbìh v rámci celého roku, pro
sezóny (vegetaèní a mimo vegetaèní), nebo s pøihlédnutím k urèitým kritickým (mìsíèním) výkyvùm,
minimální hladiny podzemních vod, stanovené podle § 37 vodního zákona, podléhají prùbìžnému hodnocení nejpozdìji po tøech letech, nedojde-li k mimoøádným situacím, a pøípadné revizi po šesti letech v souladu s cykly plánù povodí (zpùsob cyklického hodnocení je nutno promítnout také do povinností uložených vodoprávním rozhodnutím
podle bodu 4),
zpùsob mìøení stanoví oprávnìnému vodoprávní úøad ve smyslu § 37 odst. 3,
v podmínkách, kterými vodoprávní úøad uloží podle § 37 odst.3 vodního zákona zpùsob mìøení a povinnost oznamovat údaje, je nutno uvést kritické hodnoty úrovnì hladiny. Pøi jejich dosažení si vodoprávní úøad vyžádá od povìøených odborných subjektù (§ 21 odst. 3 vodního zákona), popøípadì správce povodí (§ 48) vyhodnocení, zda jde o ojedinìlé pøekroèení nebo o rizikový stav s pøedpokladem delšího trvání,
vyhodnocení zmìny režimu hladin podzemních vod, ze kterého vyplyne negativní ovlivnìní dobrého kvantitativního
stavu útvaru podzemní vody nebo s ním spojených útvarù povrchových vod nebo na nìj vázaných ekosystémù, mùže být podnìtem pro vodoprávní úøad pro zmìnu nebo zrušení povolení (§ 12 odst.1 písm. a) vodního zákona), popøípadì pro provedení mimoøádných opatøení (§ 109),
smìrodatným podkladem pro kontrolní èinnost, revize plánù povodí nebo stanovené minimální hladiny podzemních
vod je sledování ve státní pozorovací síti.
V Praze dne 6. prosince 2001
Ing. Jaroslav Kinkor, v. r.
øeditel odboru ochrany vod
Pøíloha
Postup zpracování odborného podkladu pro stanovení
minimální hladiny podzemních vod
1. sledování na objektech státní pozorovací sítì;
2. vyhodnocení souèasného (aktuálního – ovlivnìného) režimu hladin;
3. souèasný (aktuální – ovlivnìný) režim pøírodních zdrojù ve vodním útvaru;
4. údaje o nakládání (odbìrech, èerpání);
5. oèištìný režim pøírodních zdrojù;
6. bilanèní hodnocení – klasifikace stavu vodního útvaru.
Poznámka:
l èinnosti 1, 2, 3 a 5 jsou pøedmìtem hydrologické bilance (§ 3 vyhlášky MZe è. 431/2001 Sb.) – zpracovatel: ÈHMÚ;
l èinnosti 4 a 6 jsou pøedmìtem vodohospodáøské bilance (§ 8 vyhlášky MZe è. 431/2001 Sb.) zpracovatel: správci povodí, resp. Výzkumný ústav vodohospodáøský T. G. Masaryka.
Pro vodní útvary s klasifikací dobrý stav nebude v zásadì nutno stanovit minimální hladinu, pokud to nebude nezbytné pro udržení dobrého stavu nebo pokud k tomu nebudou zvláštní dùvody (vzájemné ovlivnìní odbìrù, nepøíznivé dùsledky èerpání za úèelem snížení hladiny).
Další postup v pøípadì vodních útvarù s nevyhovujícím stavem (rizikových):
7. stanovení míry a pøíèin ovlivnìní útvaru podzemní vody nebo útvarù povrchových vod s ním spojených nebo na nìj
vázaných ekosystémù;
6
8. stanovení míry pøípustnosti ovlivnìného stavu – stanovení úrovnì minimální hladiny;
9. opatøení smìøující k dosažení dobrého stavu;
10. snížení míry ovlivnìní na pøípustnou mez – regulace nakládání (odbìrù, èerpání);
11. ovìøení dodržování a úèinku stanovených omezení sledováním na pozorovacích objektech.
Poznámka:
l èinnosti 7 a 8 jsou vlastním podkladem pro rozhodnutí vodoprávního úøadu podle § 37 odst. 2, zpracovatelem odborného podkladu pro toto rozhodnutí jsou správci povodí ve smyslu § 54 odst. 4 , popøípadì odborné subjekty povìøené hodnocením stavu podzemních vod a zpracováním bilance ve smyslu § 21 a 22;
l èinnost 9 pøedstavuje souèást programù opatøení ve smyslu § 26 a uplatnìní výstupù bilanèního hodnocení (§ 22);
l èinnost 10 je pøedmìtem rozhodnutí vodoprávního úøadu podle § 37 odst. 2, popøíp. § 12 a ve výjimeèných mimoøádných pøípadech § 109;
l kontrolní èinnost 11 pøedstavuje sledování úèinnosti a dodržování stanovených opatøení na objektech urèených podle
§ 37 odst. 3 navázaných na sledování režimu hladin na státní pozorovací síti – tuto èinnost provádìjí pøíslušné vodoprávní úøady v souèinnosti se správci povodí a Èeským hydrometeorologickým ústavem.
2.
METODICKÝ POKYN
odboru posuzování vlivù na životní prostøedí MŽP
pro zpracování pøílohy è. 3 Náležitosti oznámení k zákonu è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù
(zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí)
Vzhledem k úzké vazbì mezi pøílohou è. 2 Zásady pro zjišovací øízení a pøílohou è. 3 Náležitosti oznámení k cit. zákonu doporuèujeme, aby oznámení zámìru bylo zpracováno dle pøílohy è. 3 tohoto zákona s následujícím doplnìním.
Ing. arch. Martin ØÍHA, v.r.
øeditel odboru posuzování vlivù na ŽP
Pøíloha è. 3 k zákonu è. 100/2001 Sb.
Náležitosti oznámení – doporuèené rozpracování
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
2. IÈ
3. Sídlo (bydlištì)
4. Jméno, pøíjmení, bydlištì a telefon oprávnìného zástupce oznamovatele
B. ÚDAJE O ZÁMÌRU
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Základní údaje
Název zámìru
Kapacita (rozsah) zámìru
Umístìní zámìru (kraj, obec, katastrální území)
Charakter zámìru a možnost kumulace jeho vlivù s jinými zámìry (realizovanými, pøipravovanými, uvažovanými)
Zdùvodnìní potøeby zámìru a jeho umístìní, vèetnì pøehledu zvažovaných variant a hlavních dùvodù (i z hlediska životního prostøedí) pro jejich výbìr, resp. odmítnutí
Struèný popis technického a technologického øešení zámìru
Pøedpokládaný termín zahájení realizace zámìru a jeho dokonèení
Výèet dotèených územnì samosprávných celkù
Zaøazení zámìru do pøíslušné kategorie a bodù pøílohy è. 1 k tomuto zákonu
7
II. Údaje o vstupech
(napøíklad zábor pùdy, odbìr a spotøeba vody, surovinové a energetické zdroje)
III. Údaje o výstupech
(napøíklad množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich zneèištìní, kategorizace a množství odpadù, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií)
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V DOTÈENÉM ÚZEMÍ
1.
a)
b)
c)
Výèet nejzávažnìjších environmetálních charakteristik dotèeného území, napøíklad
dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání,
relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace pøírodních zdrojù,
schopnost pøírodního prostøedí snášet zátìž se zvláštní pozorností na
- územní systém ekologické stability krajiny,
- zvláštì chránìná území,
- území pøírodních parkù,
- významné krajinné prvky,
- území historického, kulturního nebo archeologického významu,
- území hustì zalidnìná,
- území zatìžovaná nad míru únosného zatížení (vèetnì starých zátìží)
2. Struèná charakteristika stavu složek životního prostøedí v dotèeném území, které budou pravdìpodobnì významnì
ovlivnìny
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMÌRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ
1. Charakteristika možných vlivù a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravdìpodobnosti, doby
trvání, frekvence a vratnosti),
2. Rozsah vlivù vzhledem k zasaženému území a populaci,
3. Údaje o možných významných nepøíznivých vlivech pøesahujících státní hranice,
4. Opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù,
5. Charakteristika nedostatkù ve znalostech a neurèitostí, které se vyskytly pøi specifikaci vlivù.
E. POROVNÁNÍ VARIANT ØEŠENÍ ZÁMÌRU (pokud byly pøedloženy)
Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádìjí v pøimìøeném rozsahu pro každou oznamovatelem pøedloženou variantu
øešení zámìru.
F. DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajù v oznámení
2. Další podstatné informace oznamovatele
G. VŠEOBECNÌ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
H. PØÍLOHA
Vyjádøení pøíslušného stavebního úøadu k zámìru z hlediska souladu se schválenou územnì plánovací dokumentací.
Datum zpracování oznámení:
Jméno, pøíjmení, bydlištì a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:
Podpis zpracovatele oznámení:
Doporuèení:
Doporuèujeme, aby toto oznámení vypracovala osoba, která je držitelem autorizace podle § 19 tohoto zákona.
8

Podobné dokumenty

DreamPhone info

DreamPhone info www.zadnypausal.cz

Více

Kapitola 6 Tvorba aplikace

Kapitola 6 Tvorba aplikace zamìøena pøedev¹ím na nalézání inkonzistencí v bázích znalostí. Strukturální veri kace je dobøe propracována u systémù zalo¾ených na pravidlech, které nepracují s neurèitostí a pou¾ívají nestruktur...

Více

10/2013 - Městský Obvod Michálkovice

10/2013 - Městský Obvod Michálkovice prùbìhu výbìrových øízení na realizaci staveb bylo dosaženo úspor. O možnostech jejich použití na opravu nìkterých dalších komunikací jsme požádali mìsto Ostrava, které nám vyšlo vstøíc, a proto lz...

Více

Návod k použití

Návod k použití dalekohledem nebo blikaní obrazu. V takovém pøípadì vypnete pøístroj a odložte mimo zdroje svìtla, vidìní se normalizuje za nìkolik minut.

Více

Všeobecný návod na montáž skříní

Všeobecný návod na montáž skříní -pøi montáži mìjte výrobek položen nebo postaven na èisté vodorovné podložce,aby nedošlo k poškození povrchu -excentrické spojovací prvky viz. obr. c) slouží pøedevším ke stažení dílcù k sobì (obrá...

Více

rydlo vzor konec

rydlo vzor konec První proteiny vázající thiamin byly zjištìny u rýže (1984). V semenech vojtìšky byly prvnì zjištìny v r. 1986. TBP stabilizují thiamin bìhem skladování tvorbou komplexu mezi proteinem a thiaminem...

Více

Zpráva

Zpráva Vodohospodářská bilance hodnotící minulý kalendářní rok 2008 v povodí Moravy (dále jen VHB MR 2008) je sestavena v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 254/20001 Sb., v platném znění a navazující v...

Více