2012/2013 č.1 / II

Transkript

2012/2013 č.1 / II
V pravČku lze považovali za výtvarnou práci ve veĜejném prostoru
jeskynní malby. V dČjinách starovČku je graffiti pĜítomno v ěímském
impériu (zachovaly dodnes napĜ. v Pompejích) a EgyptČ zpravidla jako
anonymní škrábání do omítek v podobČ nadávek, vyznání lásky nebo
reklamy na nevČstinec. Na fasádách objektĤ byly uplatĖovány techniky
sgrafita jako proškrabávání do rĤznobarevných vrstev povrchové úpravy
zdiva, nebo fresky kdy jsou barvy nanášeny na vícevrstvou þerstvou vlhkou
omítku. Spontánní rytí do dĜeva a škrábání do omítky se objevuje na našem
území ve stĜedovČku a zachovalo se na hradech nebo historických
vojenských objektech a jejich studiem se zabývá epigrafika. Dnešní graffiti
však žije z odkazu novodobé historie v USA. Novodobé graffiti
Legenda o vzniku souþasného graffiti odkazuje do New Yorku , kde na
konci šedesátých let jistý Demetrius Ĝeckého pĤvodu pĜezdívaný TAKI
zaregistroval nápis JULIO 204, který byl odvozen od pĜezdívky a ulice bydlištČ
autora (204. ulice v New Yorku). Tento vtip si Demetrius, pČší doruþovatel
pošty, osvojil a stal se autorem podpisĤ TAKI 183 na nesþetných plochách. O
jeho intenzivní þinnosti reportovali v roce 1971EĞǁdŝŵĞƐ a tím se stal vzorem
pro své následovníky pro tvorbu podpisĤ (tagĤ).
:ĂŬƵďĂŝĞƌĂ>ĂĚŝƐůĂǀ:ĞůşŶĞŬϴ͘Ă
.UiORYVNp~ĀHV\
=LPQt
NUiORYVWYt
ãDFKRYp
NUiORYVWYt
.UiORYVWYt
ČĤ
0LFKDHOD7tFKRYi$
.YďWLQ\D
RVWDWQt
7DWRUXEULNDEXGHRNYďWLQiFKDRVWDWQtFKVSROHĀQìFK
YďFHFK-
3RYtP9iPQďFRFRVHNYďWLQWìĀHDKODYQďRIORULVWLFH
)/25,67,.$MHRGYďWYtPERWDQLN\
)ORULVWLNDMHWDN\YåHREHFQìWHUPtQYNYďWLQiĢVNpP
RGYďWYt=DKUQXMHVWDURVWOLYRVWRNYďW\DUDQçRYiQtNYďWLQ
DWG
0LFKDHOD7tFKRYi$
jǀŽĚ͗ZĄĚďLJĐŚnjĚĞ
ƉƎĞĚƐƚĂǀŝůŚƌƵEŽƐƚĂůĞ͘
:ĞĚŶĄƐĞŽŚƌƵŚƌĂƚĞůŶĢ
ŶĂǀĞůŬĠƷƌŽǀŶŝŬƚĞƌĄ
ƵǎĞůŐƌĂĨŝŬŽƵ
ŶĞŽƉůljǀĄ͕ĂůĞŚƌƵ
ŽďŽŚĂĐƵũĞŵŶŽŚŽǀĢĐŝ͘
EĂnjĂēĄƚŬƵũĞƚƎĞďĂ
ǀLJďƌĂƚƐŝũĞĚŶƵnjĞƚƎş
ƚLJƉƽƉŽǀŽůĄŶşĂƚŽ
ŵĄŐĂ͕ůƵŬŽƐƚƎĞůĐĞĂ
ďŽũŽǀŶşŬĂ͘ĄŬůĂĚŶşǀŽůďĂŵĄĚƽůĞǎŝƚljĚŽƉĂĚŶĂƉŽnjĚĢũƓşǀljǀŽũƉŽƐƚĂǀLJĂƚŽ
ƉƎĞƐŶĢŽŬĂƌƚLJƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƽ͕ŬĂǎĚĠƉŽǀŽůĄŶşŵĄũŝŶljǀnjŚůĞĚĂũŝŶĠƐĐŚŽƉŶŽƐƚŝĂ
ƚĂŬĠĞůĞŵĞŶƚ͘sEŽƐƚĂůĞƐĞŵƽǎĞŵĞsetkat s 4 elementy a to oheĖ, voda, svČtlo,
stín. Hra Nostale má samozĜejmČ také svĤj pĜíbČh a je celý v þeštinČ, což je
velká výhoda ŽƉƌŽƚŝŬǀĂůŝƚŶşŵŚƌĄŵ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵŽĚŽƐƚƐůŽǎŝƚĠĂũĞƓƚĢǀ
ĂŶŐůŝēƚŝŶĢ͘,ƌĂŶĞŶşŶĢũĂŬŶĄƌŽēŶĄŶĂƉŽēşƚĂē͕ĐŽǎŽĐĞŶşƐƉŽƵƐƚĂůŝĚş͕ŬƚĞƎşƐĞ
ĐŚƚĢũşƉŽďĂǀŝƚĂŶĞŵĂũşŬǀĂůŝƚŶĢǀLJďĂǀĞŶljƉŽēşƚĂē͘
dĂĚLJƵǀŝĚşƚĞũĞĚĞŶnjĞƐƉĞĐŝĄůŶşĐŚĚŶƽ
†‡˜‹†À–‡”õœ±†”—Š›’‘•–ƒ˜
ĚĞũƐŽƵƚLJϰĞůĞŵĞŶƚLJ͘
dŽŵĄƓdĂƵƓs///͘
WĞƚƌĂEŽǀĄϴ͘

Podobné dokumenty