XXI. ro£ník BRKOS 2014/2015 Zadání 1. série BRKOS neboli Brn

Transkript

XXI. ro£ník BRKOS 2014/2015 Zadání 1. série BRKOS neboli Brn
XXI. ro£ník
BRKOS
2014/2015
Zadání 1. série
BRKOS
Termín odeslání: 27.10.2014
BRKOS neboli Brn¥nský koresponden£ní seminá° je matematická sout¥º pro st°edo²koláky se zájmem o matematiku a pro dal²í podivná individua. Dává vám moºnost zdokonalit
se ve formulaci svých my²lenek a také pom¥°it síly s ostatními °e²iteli. Aktivní °e²itelé mohou jet dvakrát za rok na týdenní soust°ed¥ní plné her, zábavy a nových známostí. Ti
nejlep²í z vás se mohou t¥²it na opravdu hodnotné ceny, jako nap°íklad fotoaparát, kolob¥ºka anebo Kindle. Navíc tento rok poprvé speciální odm¥na za kaºdý °e²ený p°íklad!
Takºe neváhejte, p°e£t¥te si zadání, sepi²te alespo¬ £áste£né °e²ení n¥jaké úlohy a zapojte se je²t¥ dnes!
Úloha 1.1. Bubla, Lib¥nka, Henry a Mat¥j hráli hru. Protoºe byli £ty°i, napsali si na
tabuli £ty°i £ty°ky a jejich úkolem pak bylo vepsat mezi n¥ t°i znaménka n¥kterých ze £ty°
základních operací (s£ítání, od£ítání, násobení a d¥lení, znaménka se mohla i opakovat) a
závorky. Jejich cílem bylo postupn¥ tímto zp·sobem vytvo°it v²echna celá £ísla od 0 aº po
9 v£etn¥. Zvládnete to také?
Úloha 1.2. Mat¥j s Lib¥nkou si hráli s mí£em. I tu jim mí£ znenadání spadl do trávy.
Lib¥nka pozorn¥ obe²la mí£ dokola a v²imla si, ºe na mí£i sedí 5 sluné£ek sedmite£ných.
Kdyº to °ekla Mat¥jovi, hned jí odpov¥d¥l: A ví², ºe m·ºe² nato£it mí£ tak, ºe kdyº se na
n¥j podívá² p°ímo shora, tak, abys vid¥la práv¥ jednu polosféru v£etn¥ její hranice, uvidí²
alespo¬ 4 sluné£ka? P°esv¥d£te o tom Lib¥nku.
Úloha 1.3. Lib¥nka s sebou nosí svazek s
klí£ je který, rozhodla se, ºe si kaºdý z
£íslo
n
n
n
klí£i na jednom krouºku. Aby poznala, který
klí£· obarví n¥jakou barvou. Pro kaºdé p°irozené
rozhodn¥te, kolik nejmén¥ barev musí Lib¥nka pouºít, aby kaºdý klí£ podle barev
rozeznala, a´ uº se klí£e v kapse oto£í nebo p°eklopí jakkoli.
Úloha 1.4. Œouma zjistil, ºe má na kalhotech díru ve tvaru konvexního
má plo²ný obsah
10cm2
n-úhelníka.
Díra
Chce si na ni po°ídit obdélníkovou záplatu. Ukaºte, ºe a´ jsou
rozm¥ry díry jakékoli, vºdy existuje obdélníková záplatu, která ji celou p°ekryje a p°itom
nebude její plo²ný obsah v¥t²í neº
20cm2 .
P°esahy záplaty zanedbejte. (Konvexní útvar s
kaºdými dv¥ma svými body obsahuje i úse£ku, která je spojuje.)
Úloha 1.5. Kdyº Mat¥j ukazoval Henrymu svoji oblíbenou sbírku p°íklad·, poznamenal:
1. Kaºdý m·j oblíbený p°íklad je zajímavý.
2. V²echny p°íklady s hv¥zdi£kou jsou ve ²kole neoblíbené.
3. Kaºdý sloºitý p°íklad je m·j oblíbený.
BRKOS Team 2014
XXI. ro£ník
BRKOS
2014/2015
4. Zajímavý p°íklad je vºdy nezvyklý.
5. V²echny p°íklady s hv¥zdi£kou jsou sloºité.
Henry se chvilku zamyslel a odvodil z p°edchozích v¥t dv¥ dal²í v¥ci:
a) Kaºdý ve ²kole neoblíbený p°íklad je zajímavý.
b) V²echny p°íklady s hv¥zdi£kou jsou nezvyklé.
Rozhodn¥te, které z Henryho záv¥r· nutn¥ vyplývají ze zadaných informací.
Úloha 1.6. Œouma m¥l jednou megalomanský sen. Zdálo se mu, ºe kosti£kami, jako je ta
na obrázku, vyplnil celý prostor tak, aby ºádné místo v prostoru nez·stalo prázdné, ale
p°itom se kosti£ky vzájemn¥ nep°ekrývaly. Najd¥te zp·sob, jakým to mohl Œouma ud¥lat.
Úloha 1.7. Kouma si hrál se £ty°mi p°irozenými £ísly
a, b, c, d.
P°i²el k n¥mu Œouma a
v²iml si, ºe platí rovnosti
ab + a + b = 524,
bc + b + c = 146,
cd + c + d = 104,
abcd = 8!,
kde
n! = n · (n − 1) · · · 2 · 1. Najd¥te v²echny £tve°ice £ísel, s nimiº si Kouma mohl hrát.
Bonusová úloha. Mat¥j s Lib¥nkou si zrovna uºívali za£átek ²kolního roku, kdyº vtom na
dve°e zaklepala banda °e²itel·. Rychle jim zadej n¥jakou úlohu, a´ se n¥jak zabaví , vyhrkl
Mat¥j. Lib¥nka si povzdychla, otev°ela dve°e a mile zanotovala: Namalujte Brkosáka, který
va°í gulá² a popi²te p°íslu²né ingredience. Nemusíte p°itom dokazovat, ºe se skute£n¥ jedná
o gulá².
Svá °e²ení posílejte na adresu:
BRKOS
P°írodov¥decká fakulta MU
Kotlá°ská 2
611 37 Brno
nebo uploadujte na na²ich stránkách:
http://brkos.math.muni.cz/
BRKOS Team 2014

Podobné dokumenty

ze_vzduchu_na_zem

ze_vzduchu_na_zem jednotku tvoří přehledový RL na jednoosém přívěsu, mobilní středisko pro koordinaci palby a tři šestinásobná odpalovací zařízení. Každé z nich je umístěno na terénním nákladním automobilu 6 x 6, av...

Více

řád BROUCI - Bělá nad Radbuzou

řád BROUCI - Bělá nad Radbuzou larvy se živí d evem chodbi ky s otvory, ze kterých se sype ev ný prach same ek a sami ka se hledají pomocí úder hlavy o st nu chodbi ky šk dci!!! Obr. 16

Více

ROBUSTpipe miLiTaRy

ROBUSTpipe miLiTaRy trubek a zároveň jim poskytuje velmi účinnou ochranu proti poškození. Opláštění je s vnitřní trubkou vázáno pouze fyzikálními silami, proto jej lze jednoduše sloupnout. Loupání je nutné před spojov...

Více

Graph theory

Graph theory Stejn¥ jako spousta jiných v¥cí, se kterými se v ºivot¥ setkáváme (nap°íklad stejné kníºky s r·zným obalem), mohou i dva stejné grafy vypadat úpln¥ jinak. Dokonce platí, ºe kaºdý graf m·ºeme nakres...

Více

1. pololetí 2006 - Nemocnice Na Homolce

1. pololetí 2006 - Nemocnice Na Homolce NEOTIGASON 25 MG por cps dur 30x25mg NEPHROTECT inf 10x500ml NEUPOGEN inj sol 5x1.6ml NEUPOGEN inj sol 5x1ml NIMBEX inj sol 5x10ml/20mg NIMOTOP S tbl 100x30mg NIPRUSS inf plv sol 5x60mg NOVORAPID P...

Více

Zadání 5. série

Zadání 5. série na ²pek. A tak jim také vymyslel p°íklad. Do tabulky 6 x 5 polí£ek napsal libovoln¥ v²echna p°irozená £ísla 1 aº 30. D¥ti m¥ly zjistit, v jakém polí£ku je jaké £íslo. Na rozmíst¥ní se v²ak mohly p¥...

Více

Česká příručka ke stažení v PDF

Česká příručka ke stažení v PDF Rozcvičte se (viz. instrukce str.Požadavky pro dosažení optimálních výsledků3). Před zahájením testu se seznamte s pohyby cviků naprázdno. Umístěte Myotest činku poblíž ruky. Průběh testu 1. Zapnět...

Více

METODIKA IV Bi - Hmyz - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

METODIKA IV Bi - Hmyz - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 velice rozsáhlá, tvo í asi 75 % všech známých živo ich . Vhodné pom cky, které pomohou p í výuce, jsou školní sbírky a karty s obrázky hmyzu z atlasu bezobratlých.

Více

Září 2010

Září 2010 stránku Čtveráka. V kaţdém čísle se dozvíte, kdo bude připravovat to další, na říjnovém číslu se domluvíme na první schůzce. Více informací se dozvíte na schůzce.:-)

Více