BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA 1. písemná část (90

Transkript

BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA 1. písemná část (90
BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA
1. písemná část (90 minut)
- transformační cvičení
- reprodukce čteného textu
- esej
30 bodů
15 bodů
15 bodů
V písemné části musí posluchač dosáhnout minimálně 36 bodů.
2. ústní část (20 minut)
- čtení a reprodukce neznámého ekonomického textu
10 bodů
- samostatný ústní projev na společensko-ekonomické téma 15 bodů
-obecná konverzace a jednání
15 bodů
V každé části musí posluchač dosáhnout minimálně poloviny bodů, celkově 24 body.
Známky
100-88 bodů
87-74 body
73-60 bodů
méně než 60 bodů
výborně
velmi dobře
dobře
nevyhověl
Literatura
A. Antošová, L. Nováková, V. Pačesová: Textová cvičebnice češtiny
P. Panev: Český pravopis a gramatika v kostce
A. Antošová, V. Pačesová, P. Panev: Soubor cvičení k české gramatice
TÉMATA K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA
1. Peníze (funkce peněz v minulosti a přítomnosti, výhody a nevýhody materiální směny, úspory,
kupní síla peněz)
2. Banky (funkce a činnost bank, podmínky pro vznik, struktura bankovního systému, druhy bank,
nejčastější specializace činnosti)
3. Ekonomické zabezpečení rodiny v tržním hospodářství (porovnání se zabezpečením rodiny v
socialistickém zřízení, klady a zápory každého ze způsobů; ekonomické zajištění rodiny ve vaší
zemi)
4. Cestovní ruch (růst významu cestovního ruchu, vtah lidí k turistice, motivace turistů, rozvoj CR v
ČR a nevyužití rezervy; čím je pro turisty zajímavá vaše země?)
5. Marketing (využívání rezerv podniku, druhy integrace, východisko pro přijetí správných
rozhodnutí)
6. Nezaměstnanost a inflace (význam, podstata a důsledky; pohovořte o stavu inflace a
nezaměstnanost ve vaší zemi a prostředcích, jimiž vláda těmto jevům čelí)
7. Propagace (smysl a cíl propagace, reklama, inzerce, osobní a podpůrný prodej, publicita)
8. Obchodní společnost (vznik obchodních společností, základní dokument pro jejich vznik)
9. Ekonomická podstata mezinárodního obchodu (zásada komparativní výhody, ekonomické efekty
otevření se mezinárodnímu obchodu)
10. Evropská unie (pět základních etap integračního vývoje)
11. Problémy spojené s ochranou životního prostředí (průmyslová ekologie, odpady a životní
prostření, atomová energie, biotechnologie, ochrana vody atd.)
12. Evropská unie (její struktura, orgány)
13. Evropská hospodářská unie (význam, přínos, přednost a nevýhody měnové unie, jiná ekonomická
seskupení)
14. Příčiny státního zadlužování (deficitní rozpočet, hlavní faktory inflace, dluhopis, obligace)
15. Rostoucí význam služeb (historické změny ve struktuře lidské činnosti, přebytky v zemědělství,
podíl a perspektivy rozvoje terciálního sektoru)
16. Distribuce (zprostředkovatelé, prodej do zahraničí, metody na podporu prodeje, leasing, buyback,
barter, kompenzační metody)
17. Personální práce v podniku (cíle, obsah, plánování profesní a kvalifikační struktury pracovníků)
18. Evropská unie (vytvoření společného trhu, pohyb zboží, volný pohyb služeb, volný pohyb osob).
19. Komparativní výhody a nevýhody ČR (přírodní podmínky, ekonomické přednosti)
20. Migrace obyvatel (současný trend, příčiny, perspektivy; vaše země a emigrace)