DOA Oral-Fluid 008ASxxx - JK

Komentáře

Transkript

DOA Oral-Fluid 008ASxxx - JK
DOA Oral-Fluid 008ASxxx
KOMBINACE TESTŮ PRO SIMULTÁNNÍ KVALITATIVNÍ DETEKCI DROG DLE VOLBY:
AMFETAMINY, BENZODIAZEPINY, BARBITURÁTY, BUPRENORFIN,KOKAIN, KOTININ, EDDP, FENTANYL,
KETAMIN, MARIHUANA, METADON,METAMFETAMIN, EXTÁZA, OPIÁTY, FENYLCYKLIDIN,PROPOXYFEN,
6 – MONOACETYLMORFIN, SYNTETICKÁ MARIHUANA A ALKOHOL V LIDSKÝCH SLINÁCH .
IN VITRO DIAGNOSTIKUM PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ .
Doporučené použití
DOA Oral-Fluid je kombinace rychlých testů pro vizuální kvalitativní detekci drog v lidských slinách.
Testy jsou na jednotlivýchproužcích (až16 proužků), umístěných v plastové nádobce.
Testy odhalí kombinace následujících drog a metabolitů při uvedených cut-off koncentracích. Specifickoou kombinaci lze
vytvořit podle přání.
TABULKA 1:
test - droga ( metabolit) - cutoff
DOA Oral-Fluid 008ASxxx
Tento test poskytuje pouze orientační výsledky. Výsledku testu je vždy potřeba posuzovat s ohledem na praktické zkušenosti a
klinický stav, zejména jedná-li se o předběžně pozitivní výsledek. Za účelem získání potvrzeného analytického výsledku je
potřeba použít specifictější konfirmační metody. Doporučenou metodou je plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie
GC/MS, GC/MS/MS, a LC/MS/MS
Reprodukce se může lišit od originálu!
Princip testu
Ulti med DOA Oral-Fluid test je imunologický test založený na principu kompetitivní vazby. Drogy, které mohou být přítomny
ve vzorku slin soutěží s jejich příslušnými konjugáty o vazebná místa na specifických protilátkách. Během testování část vzorku
slin vzlíná vzhůru v důsledku kapilárních sil. Pokud je droga přítomna ve vzorku pod cut-off koncentrací, nezaplní vazebná místa
na specifické protilátce. Protilátka pak reaguje s konjugátem droga-protein za vzniku barevné linky v testovací oblasti (T) pro
konkrétní drogu.
Je -li přítomna droga nad cut-off koncentrací, saturuje všechna vazebná místa na specifické protilátce.
Barevná linka se v testovací oblasti (T) neobjeví. Barevná linka se objeví vždy v kontrolní oblasti testu (C).
To je potvrzení, že byl použit správný objem vzorku a že rovněž technika provedení byla správná a membrána proužku byla
neporušená.
Alkohol tester se skládá z plastového proužku, s reakční podložkou na špičce. Při kontaktu s roztokem alkoholu se barva na
reakční podložce změní v závislosti na koncentraci alkoholu. Reakční podložka obsahuje pevnou látku, na které probíhá vysoce
specifická enzymatická reakce.
Reagencie
Ulti med DOA Oral-Fluid test obsahuje kozí protilátky a konjugát droga-protein. Test na alkohol obsahuje substrát
tetrametylbenzidinu ,
alkoholoxidázy (EC 1.1.3.13), peroxidázy ( EC 1.11.1.7) a další přísady.
Shrnutí a vysvětlení testu
Amfetamin (AMP 50) : Amfetamin je silný stimulant CNS, předepisuje se na léčbu deficitu pozornosti /hyperaktivní porucha
(ADHD) a narkolepsie. Podání akutních vyšších dávek způsobuje euforii, bdělost a pocit zvýšeného přísunu energie a síly.
Ačkoliv je závislý na vysokém
pH, amfetamin je lehce detekovatelný v slinách.
Barbituráty (BAR 50) : Barbituráty tlumí CNS. Terapeuticky se využívají jako sedativa, hypnotika a antikonvulziva. Jsou téměř
vždy podávány ve formě tablet a tobolek. Účinky jsou podobné jako při intoxikaci alhoholem. Dlohodobé užívání barbiturátů
vede k závislosti. Krátkodobé užívání barbiturátů (400mg/den po dobu 2 – 3 měsíců) vede k fyzické závislosti a abstinenční
příznaky během absence drogy mohou být natolik závažné, že můžou způsobit smrt.
Benzodiazepiny (BZD 10) : Benzodiazepiny jsou běžně předepisovány jako léčiva tlumící CNS, při krátkodobé léčbě úzksti a
DOA Oral-Fluid 008ASxxx
nespavosti. Ve vysokých dávkách působí jako hypnotika, ve středních dávkách jako anxiolytika a v nízkých dávkách jako
sedativa. Při podávání BZD může dojít k ospalosti a zmatenosti. Závislost ( psychologická i fyzická) vzniká při dlohodobém
užívání vyšších dávek. Podávají se perorálně, intramuskulárně nebo intravenózně. Ve velké míře metabolizují v játrech. Po požití
můžou být detekovány ve slinách.
Buprenorfin (BUP 5 ) : Buprenorfin je silné analgetikum používané při léčbě závislosti na opiátech. Prodává se pod obchodními
názvy Subutex TM, Buprenex TM, Temgesic TM a Suboxon TM, který obsahuje BuprenorfinHCl samostatně, nebo v kombinaci s
Naloxonem HCl.
Terapeuticky se používá jako substituční léčba závislosti na opiátech ( především na heroinu) . Při substituční léčbě je stejně
účinný jako metadon, ale vykazuje nižší úroveň fyzické závislosti. Při terapeutickém podávání je koncentrace volného
buprenorfinu a norbuprenorfinu nižší než 1ng/ml, při zneužívání do 20ng/ml. Plazmatický poločas rozpadu je 2 -4 hodiny. Úplná
eliminace jedné dávky drogy trvá až 6 dní, v moči je detekovatelný po dobu cca 3 dnů.
Kokain (COC 20) : Kokain je silným stimulantem CNS, byl nalezen v listech rostliny koky. Používal se jako lokální anestetikum.
Důsledkem užívání kokainu je euforie, pocit přívalu energie, sebejistota. Tyto psychologické jevy jsou doprovázeny zvýšenou
srdeční frekvencí, dilatací zřítelnic, horečka, třes, pocení. Kokain a jeho metabolity , benzoylecgonin a ecgoninmetylester lze
detekovat po požití ve slinách.
Kotinin ( COT 50) : Kotinin je metabolit nikotínu , toxický alkaloid, který vyvolává stimulaci autonomních uzlin a CNS. Kotinin
se dostává do těla kouřením a rovněž sekundárním vdechováním (pasivní kouření). Kromě tabáku je nikotín přítomen v komerčně
dostupných přípravcích používaných při odvykání kouření – nikotinové žvýkačky, náplasti a nosní spreje.
EDDP (EDDP 20) : Metadon (MTD) je syntetické analgetikum používané při léčbě závislosti na narkoticích. Účinky metadonu :
analgezie, sedace a respirační deprese. Předávkování může způsobit kóma nebo dokonce smrt. Je podáván orálně nebo
intravenózně. Je metabolizován v játrech. Hlavní cestou vylučování jsou ledviny. M TD mábiologický poločas rozpadu 16-50
hodin. EDDP (2-etyliden-1,5-dimetyl-3,3-difenylpyrrolidin) je nejdůležitější metabolit metadonu. EDDP je vylučován do žluči a
moči spolu s druhým metabolitem EMDP ( 2-etyl-5metyl-3,3difenylpyrrolidin). EDDP je tvořen N-demetylací a cyklizací
metadonu v játrech. Část nezměněného a vyloučeného metadonu je závislá na hodnotě pH moči , velikosti dávky a metabolizmu
pacienta. Metabolit EDDP se detekuje místo samotného metadonu aby se zabránilo vlyvu metabolizmu pacienta.
Fentanyl (FYL 10) : Fentanyl je syntetický opioid podobný fenylpiperidinům. Je přibližně 100-krát silnější než morfin. Tato látka
je vysoce rozpustná v tucích a rychle se dostává krevním oběhem do mozku. To souvisí s poločasem pro dosažení rovnovážného
stavu mezi plazmou a mozkomíšním mokem, který je 5 minut po požití fentanylu. Poločas rozpadu fentanylu je v intervalu 3 – 4
hodiny. Metabolizuje se v játrech a vylučuje ledvinami.
Ketamin (KET 50) : Ketamin je derivát fenylcyklidinu. Do roku 1970 se používal jako veterinární i humánní anestetikum. Asi
90% legálně podávaného ketaminu se využívá pro veterinární účely. Aplikuje se vdechnutím, kouřením ve směsi s tabákem nebo
marihuanou. Často se užívá s jinými drogami – extáze, heroin, kokain- Je známý jako "zvláštní K", nebo "vitamín K" . Ketamin
může způsobit halucinace, ve vysokých dávkách delirium, ztrátu paměti, poruchy motorických funkcí, vysoký krevní tlak, deprese
a potenciálně fatální dýchací problémy. Je metabolizován v játrech a vylučován ledvinami.
Marihuana (THC 50) : Aktivní složkou rostliny ( cannabis sativa) je delta – 9- tetrahydrokanabinol a je detekovatelný ve
slinách krátce po požití. Po požití nebo kouření způsobuje euforii. Při zneužívání marihuany dochází k vlyvu na CNS, poruchám
nálady a smyslového vnímání, ztrátě koordinace, poruchám krátkodobé paměti, úzkosti, paranoi, depresi, zmatenosti, halucinacím
a zvýšené tepové frekvenci. Detekce drogy ve slinách je možná okamžitě díky přímému působení drogy v ústech (orální podání a
kouření). Test dává pozitivní výsledek v případě, že je koncentrace drogy ve vzorku vyšší než 50ng/ml.
Marihuana ( THC-COOH 12) : Jedná se o metabolit delta – 9- tetrahydrokanabinolu, který vzniká v játrech . Je
psychoinaktivní a ukládá se v tukové tkáni. Z těla odchází močí po dobu několika dní až několik týdnů po požití. Když
koncentrace THC-COOH překročí hodnotu 12ng/ml, dává test pozitivní výsledek.
Metadon (MTD 30) : Metadon (MTD) je syntetické analgetikum používané při léčbě závislosti na narkoticích. Účinky
metadonu : analgezie, sedace a respirační deprese. Cut-off koncentrace je 30ng/ml vzorku.
Metamfetamin ( MET 50) : Je silný stimulant CNS. Podání akutních vyšších dávek způsobuje euforii, bdělost a pocit zvýšeného
přísunu energie a síly. Může vyvolávat paranoju, úzkost, psychotické chování a srdeční arytmie. Amfetamin nebo metamfetamin
lze za slin detekovat již 5-10 minut po požití a může být detekován až 72 hodin po požití.
DOA Oral-Fluid 008ASxxx
Extáze (MDMA 50) : MDMA je zkratkou pro chemickou látku metylendioxymetamfetamin. MDMA má mnoho dalších názvů,
jako Extáze, X, XTC, E, LoveDoves, Clarity, Adam, Disco, ... Jedná se o stimulant s halucinogénními tendencemi a je popsán
jako empatogen uvolňující a měnící náladu. Může generovat pocity lásky a přátelství. MDMA je droga třídy A stejně jako heroin
a kokain. Nepříznivé účinky : zvýšený krevní tlak, hypertermie, úzkost, paranoja, nespavost. Předávkování může být fatální, často
vede k selhání srdce. MDMA patří do skupiny umělých drog. Podobné jsou MDA ( metylendioxyskupina MDMA ) a MDEA
( metylenedioxyetyl MDMA ), známý jako EVE. Uvedené látky mají podobné účinky jako MDMA. MDMA se podává
perorálně nebo nitrožilně. MDMA tablety se vyrábí v různých velikostech a barvách, často mají loga. Klinická dávka je 50100mg, práh toxické dávky je 500mg. Účinkovat začíná po 30 minutách po požití a trvají 2-3 hodiny ( vrchol je po cca 1 hodině).
MDMA je zjistitelný ve slinách po dobu až 3 dnů po požití.
Opiáty (OPI 40) : Opiáty jako heroin, morfin, kodein mají tlumící účinky na CNS. Požití vysokých dávek opiátů způsobuje
euforii a uvolnění úzkosti. Při užívání opiátů dochází k závislosti , potlačení koordinace, narušení rozhodování, zhoršenému
dýchání, podchlazení až bezvědomí.
Po požití opiátů je možné je detekovat ve slinách.
6-monoacetylmorfin (6-MAM 10) : Je jednímz aktivních metabolitů heroinu, další je morfina mnohem méně aktivní je 3monoacetylmorfin. 6-MAM se rychle vytváří metabolizováním heroinu a pak dále metabolizuje na morfin, nebo se vylučuje
močí. Vzhledem k tomu, že 6-MAM je unikátní metabolit heroinu, jeho přítomnost v moči potvrzuje požití heroinu.
6-MAM zůstává v moči více než 24 hodin.
Oxykodon ( OXY 40) : Oxykodon je semisyntetický opiod se strukturní podobností na kodein. Droga je vyrobena úpravou
tebainu, což je alkaloid nalezen v opiovém máku. Oxykodon , stejně jako ostatní opiáty, poskytuje úlevu od bolesti působením na
opioidní receptory mozku, míchy, příp. přímo postižené tkáně. Oxykogon je předepisován na úlevu od středné až vysoké bolesti
pod farmaceutickými obchodními názvy jako OxyContin, Tylox, Percodan, Percocet. Zatímco Tylox, Percodan, Percocet obsahují
pouze malé dávky oxykodonhydrochloridu v kombinaci s dalšími analgetiky, OxyContin obsahuje pouze oxykodon –
hydrochlorid s časovým uvolňováním. Oxykodon metabolizuje demetylací na oxymorfon a noroxycodon.
Fenylcyklidin ( PCP 10 ) : Je to vlastně arylcyklohexylamin, který byl původně používán jako anestetikum a veterinární
sedativum. Účinky : halucinace, letargie, dezorientace, ztráta koordinace, exstatické stavy (tranz), pocit euforie a zkreslení
vizuálního vnímání. Je známý pod názvy jako andělský prach, křišťálový cyklon, ... Může být podáván orálně, vdechováním,
kouřením, nebo intravenózně. Je metabolizován v játrech a vylučován ledvinami.
Propoxyfen ( PPX 50) : Propoxyfen, nebo dexpropoxyfen je sloučenina podobná svojí strukturou metadonu. Jedná se o
nenarkotické analgetikum, v USA je předepisován na úlevu od mírné bolesti. Fyziologické účinky propoxyfenu : respirační
deprese. V játrech se metabolizuje na norpropoxyfen. Norpropoxyfen má polčas rozpadu 30-36 hodin, u propoxyfenu je 6-12
hodin. Norpropoxyfen má menší nežádoucí účinky na CNS než propoxyfen a má větší místní anestetický účinek.
Syntetický kanabis ( K2 30) : Je to psychoaktivní bylinno-chemický produkt , jehož účinky jsou podobné účinkům konopí.
Je znám pod označením K2 a Koření. Syntetický kanabinoid způsobuje akutní psychózu, zhoršení dříve stabilních psychotických
poruch. Rovněž můžou vyvolat chronickou psychotickou poruchu u pacientů, kteří mají v rodinné anamnéze duševní nemoc.
Používaná škála kanabinoidů : kanabicyklohexanol, JWH-018, JWH-073, nebo HU-210.
Od 1. března 2011 je v USA 5 kanabinoidů nezákonných , protože tyto látky jsou potencionálně extrémně nebezpečné a
představují riziko pro veřejnou bezpečnost. Jedná se o JWH-018, JWH-073 , CP-47, JWH-200 a kanabicyklohexanol.
Alkohol : 2/3 všech dospělých lidí pijí alkohol. Koncentrace alkoholu v krvi, při níž se člověk stává závislým je individuální.
Závisí na hmotnosti, stravovacích návycích, toleranci k alkoholu... Nevhodná konzumace alkoholu může být příčinou mnohých
nehod, zranění a zdravotních komplikací.
Bezpečnostní opatření








pouze pro in vitro diagnostiku
nepoužívat po uplynutí data expirace
test musí zůstat v uzavřeném obalu až do doby použití, testy nepoužívat opakovaně
v místě, kde jsou zpracovávány vzorky a kde se testuje nejezte, nepijte a nekuřte
v průběhu testování používejte ochranný oděv ( laboratorní plášť ), jednorázové rukavice a ochranné brýle
zacházejte se vzorkami jako s potencionálně infekčním materiálem, dodržujte zavedená opatření pro manipulaci s
potencionálně nebezpečným mikrobiologickým materiálem ( nevdechovat, zabránit požití)
vzorky a použitý materiál likvidovat v souladu se státními, místními a firemními předpisy
vlhkost a teplota může nepříznivě ovlivnit výsledek testu
DOA Oral-Fluid 008ASxxx



před testováním si pozorně prostudujte návod
test nepoužívejte opakovaně
test nepoužívat v případě poškození obalu
Skladování a stabilita
Ulti Med DOA Oral-Fluid test by měl být skladován při 2 -30 o C v původním obale. Test je stabilní do data expirace uvedeného
na obale. Test musí zůstat v původním uzavřeném obalu až do doby použití. Uchovávat mimo dosah slunečného záření.
Zabránit znečištění. Nepoužívat, pokud existuje podezření na kontaminaci a precipitaci. Kontaminace může vést k nesprávným
výsledkům.
 chraňte před mrazem
 nepoužívejte po datu expirace
Odběr vzorků a skladování
Tento test je určen pouze pro použití s vzorky lidských slin. Vzorky slinmusí být shromažďovány v souladu s pokyny uvedenými
v části Postup tohoto Návodu. Testování provést ihned po odběru vzorku. Pokud mají být vzorky odeslány, zabalte je v souladu se
všemi platnými předpisy pro přepravu etiologických látek.
Dodávaný materiál



samostatně zabalené testovací nádobky
odběrové tampony na sliny
příbalový leták ( Návod)
Není součástí dodávky

časovač
Postup
1.
2.
3.
vzorky slin by měly být shromážďovány pomocí testovací nádobky, která je součástí dodávky, nepoužívat jiné pomůcky
testovaná osoba by alespoň 10 minut před odběrem neměla jíst, pít, žvýkat, kouřit
testovací zařízení v původním uzavřeném obalu, vzorky i kontroly před provedením testu vytemperovat na pokojovou
teplotu (15-30oC)
4. dodaným odběrovým tamponem, který je spojen s víčkem nádobky, stírá vyšetřovaná osoba několikrát vnitřek úst
( tváře, dásně, jazyk), pak podrží tampon v ústech až se červeně zbarví proužek indikátoru nasycení na tyčce
5. vyšetřovaná osoba vyjme tampon z úst až k tomu dostane pokyn
Důležité : tampon nežvýkat a nekousat!
6. Vyjměte tampon z úst a vložte jej do otvoru testovacího zařízení ( nádobky). Stlačte jej dolů a přitlačte houbičku
tamponu zašroubováním na dno nádobky.
7. Nádobka musí stát ve svislé poloze. Během průběhu testu můžeme pozorovat prosakování vzorku , až se vytvoří ve
výsledkovém okně barevné linie.
8. Výsledky testu odečtěte po 10 minutách.
9. Výsledky testu na alkohol odečtěte po 3 minutách, po 5 minutách je už výsledek neplatný.
Poznámka : po odběru tampon zůstává umístěn ve vzduchotěsném systému, takže lze s nádobkou manipulovat bez nebezpečí
infekce a takto ji likvidovat, nebo odeslat ke kontrolnímu vyšetření do laboratoře
DOA Oral-Fluid 008ASxxx
Interpretace výsledku
pozitivní
Pozitivní:
Negativní:*
Neplatné:
negativní
neplatný
Jedna barevná linie v oblasti kontroly C, žádné zbarvení v oblasti testu T. Tento pozitivní výsledek znamená,
že koncentrace drogy ve vzorku je vyšší než mez detekce cut-off .
Jsou zřetelné 2 linie, jedna kontrolní v oblasti C, druhá v oblasti testu T. Tento negativní výsledek znamená, že
koncentrace drogy ve vzorku je nižší než mez detekce cut-off.
Pokud chybí kontrolní linie, indikuje nějakou chybu. Test nehodnot´te. Bud´ bylo aplikováno málo vzorku, nebo
došlo k jiné chybě při zacházení s testem. Zopakujte test s novou kazetou. Pokud problém přetrvává,
kontaktujte prosím distributora.
Poznámka : Výsledek testu by měl být považován za negativní když se objeví jakýkoliv náznak barevné linky v testovací oblasti T
.
Interpretace testu na alkohol
Jedná se o semi-kvantitativní test a výsledky testu se zjistí porovnáním barevného proužku v testu s barevnou škálou ve vzorníku.
Pozitivní : Když je alkohol přítomen ve vzorku slin, bude Alcohol Saliva Test generovat barevnou změnu . Barva se bude
pohybovat mezi světle modrou (při koncentraci alkoholu od 0,02%) až tmavě modrou (při koncentraci alkoholu do 0,3%).
Pozitivní výsledek znamená, že koncentrace alkoholu ve vzorku je 0,02%, nebo vyšší.
Poznámka : Alcohol Saliva Test je velmi citlivý na přítomnost alkoholu, proto i výsledek, při kterém se objeví modrá
barva světlejší než je ve škále při koncentraci 0,02% je považován za pozitivní s koncentrací alkoholu nižší než 0,02%.
Negativní : Když alkohol není přítomen ve vzorku slin, test negeneruje žádné zbarvení.
Neplatný : Nepoužívejte test, pokud je zbarven ještě před použitím.
Poznámka : Opakujte zkoušku v případě, že jsou zbarveny vnější okraje barevné vložky,ale většina podložky zůstává bezbarvá.
DOA Oral-Fluid 008ASxxx
Pravděpodobně nedošlo k úplné saturaci polštářku slinami. Test nelze použít opakovaně.
Kontrola kvality
Potvrzením, že test byl proveden v souladu s návodem je vygenerování barevného proužku v kontrolní zóně testu C.
Externí kontrola není s touto soupravou dodávána, ale doporučuje se provádět pozitivní i negativní kontrolu pro ověření
správného výsledku testu v souladu se správnou laboratorní praxí.
Alcohol Saliva Test je možné ověřit pomocí testovacího roztoku připraveného přidáním 80% lihu do vody ( 5 kapek na 1 šálek).
Tento roztok by měl způsobit barevnou reakci testu. Barevná reakce se vzorkem slin je pomalejší a méně intenzivní než se
vzorkem vodního roztoku s alkoholem.
Omezení testu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ulti med DOA Oral-Fluid Test je určen pouze pro profesionální využití za účelem in vitro diagnostiky . Měl by být použit
pouze pro kvalitativní detekci drog v lidských slinách.
Tento test poskytuje pouze předběžný analytický výsledek . Za účelem potvrzení výsledku se doporučuje použít
konfirmační analytické metody, kterou je plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS). Při
odborném posouzení zejména pozitivního testu by mělo být přihlédnuto ke klinickému stavu .
Technické nebo procedurální chyby nebo případná interference jiných látek či faktorů může vést ke zkreslení výsledku.
Pozitivní výsledek indikuje přítomnost drogy/metabolitu a nestanovuje míru intoxikace.
Ani u negativního výsledku nelze zcela vyloučit přítomnost drog/metabolitů , protože můžou být pod hranicí cut-off.
Tento test nerozliší, zda droga/metabolit pochází z léku nebo se jedná o zneužití drog.
Charakteristiky
Citlivost
Citlivost Ulti med DOA Oral-Fluid Testu byla hodnocena testováním kazety za použití 30 negativních vzorků slin a 150 vzorků
umělých slin s koncentrací drogy na úrovni cut-off, nad hranicí cut-off (+25%, +50%) a pod hranicí cut-off (-25%, -50%).
Výsledky jsou uvedeny níže :
Specificita
Tabulka na straně 1 uvádí seznam látek a příslušných koncentrací (ng/ml), nad kterou byl při testování v Ulti medu odečten po 10
minutách pozitivní výsledek.
Zkřížená reaktivita
Uvedené látky nevykazovaly při koncentracích do 100 mikrogramů/ml při testování v Ulti medu falešně pozitivní reakce.
DOA Oral-Fluid 008ASxxx
Látky, které mohou ovlivnit test na alkohol
V lidských slinách se nenachází v dostatečné koncentraci látky, které by ovlivňovali výsledek testu.
Látky, které zvyšují intenzitu zabarvení testu
 peroxidázy
 silná oxidační činidla
Látky, které inhibují vývoj zbarvení
 redukční činidla ( kyselina askorbová, kyselina tříslová, pyrogalol, merkaptany, tosyláty, kyselina šťavelová, kyselina
močová)
 bilirubin
 L-dopa
 L-metyldopa
 metampyron
Omezení
Není možné ověřit interference všech běžných sloučenin , které by mohly ovlivnit výsledek testu. Zejména pokud testovaný užívá
dosud neznámou drogu nebo "kokteil drog", může se stát, že dojde ke zkřížené reakci, která zde nabyla zachycena a výsledek
bude ovlivněn.
Literatura
DOA Oral-Fluid 008ASxxx
Tento návod k obsluze je v souladu s nejnovějšími technologiemi.
Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění!
Výrobce
Ultimed Products
GmbH(Deutschland)
Reeshoop 1 • 22926
Ahrensburg • Germanytel.:
+49-4102 – 80090
fax: +49-4102 – 50082
e-mail: [email protected]
Distributor v EU
Ultimed Products BVBA
(Belgium)
Honzebroekstraat 137
8800 Roeselare
tel.: +32 +51 200 425
fax :+32 +51 200 449
e-mail : [email protected]
Distributor pro ČR
JK Trading s.r.o.
Křivatcová 421/5
155 21 Praha
tel.: +420 257 220 760
fax : +420 257 220 771
e-mail : [email protected]
Distributor pro SK
JK Trading s.r.o.
Mečíkova 30
841 07 Bratislava
tel.: +421 264 774 620
fax : +421 264 774 593
e-mail : [email protected]
Dez.2014_E/NB_BM
český překlad : 08/2015

Podobné dokumenty

Gonorrhea (Kapavka) test 014A800 Flokované tampony - JK

Gonorrhea (Kapavka) test 014A800 Flokované tampony - JK Pokud  je  ve  vzorku  obsažen  Gonorrhea  antigen,  naváže  se  na  zlatem  značenou  protilátku  a  vytvoří  komplex,  který  jako  roztok   prosakuje  membránou  kapilárními  silami  a  vytvoří ...

Více

Multidrogový test z moči s detekcí naředění/úpravy vzorku

Multidrogový test z moči s detekcí naředění/úpravy vzorku *POZN.: Odstín barvy se v testovacím regionu (T) může lišit, ale je třeba považovat výsledek za negativní i v případě, kdy je barevná linie velmi slabá. POZITIVNÍ: Zbarvená linie v kontrolním regio...

Více

Testy pro simultánní, kvalitativní detekci kombinací drog - JK

Testy pro simultánní, kvalitativní detekci kombinací drog - JK síly. Kardiovaskulární reakce na MET jsou zvýšený krevní tlak a srdeční arytmie. Další akutní reakce jsou: úzkost, paranoia, halucinace, psychotické chování, nakonec deprese a vyčerpání. Účinky met...

Více

medsoft 2015 - Creative connections

medsoft 2015 - Creative connections 1. Indikované odhady síly testů (OP v posledním sloupci Tabulky 1) však s výjimkou ‘Group2’, ‘BloodFR’ a ‘Sequelae‘ nevypovídají o dostatečné spolehlivosti výše uvedených signifikancí v Tabulce 1 u...

Více

Příbalový leták

Příbalový leták na laboratorní teplotu (15-30°C).Balení s testovací kazetou otevřete těsně před provedením testu. 2. Otevřete obálku a vyjměte testovací kazetu. Kazetu položte na rovný čistý povrch. Držte pipetu k...

Více

Doporučený postup peroperační péče u pacientů s myasthenia

Doporučený postup peroperační péče u pacientů s myasthenia hyperpyrexie při intoxikaci budivými aminy 1.2.8 Kortikosteroidy: zahájení léčby z indikace MG (či jiné) může paradoxně způsobit přechodné zhoršení svalové slabosti. Naopak jsou-li podávány u MG ch...

Více