květen 2013

Komentáře

Transkript

květen 2013
5/2013
1
2
5/2013
Městský úřad
STRÁŽNICE
http://www.straznice-mesto.cz
Informace ze zastupitelstva a městské rady
USNESENÍ ze 16. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne 25. 2. 2013
Zastupitelstvo města:
1) bere na vědomí
46 - kontrolu plnění usnesení z minulého zastupitelstva;
47 - rozpočtové opatření č. 10/2012 ve výši
589,3 tis. Kč na straně příjmů a výdajů;
48 - rozpočet DSO Obce pro Baťův kanál na
r. 2013;
49 - zprávu finančního výboru o provedených kontrolách ve II. pol. 2012;
2) schvaluje
189 - za ověřovatele zápisu p. MUDr. Vítězslava Pálenského a Ing. Karla Sukupa;
190 - poskytnutí půjčky ve výši 750.000 Kč
žadateli „Místní Akční Skupina Strážnicko“
na obnovu vnitřních prostor a expozici strážní věže v rozsahu dle projektu;
191 - poskytnutí půjčky ve výši 61.000 Kč
žadateli „Místní Akční Skupina Strážnicko“
na obnovu výsadeb tradičních odrůd a druhů
v areálu ZŠ M. K. Strážnice v rozsahu dle
projektu;
192 - rozpočtové opatření č. 1/2013 ve výši
5.331,9 tis. Kč na straně příjmů a výdajů;
193 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013
o městské policii;
194 - plán kontrol prováděných finančním
výborem v I. pol. 2013;
195 - předložení žádosti o finanční příspěvek
v rámci výzvy Operačního programu přes-
hraniční spolupráce SR ČR 2007-2013 za
účelem realizace projektu „Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalicka a Strážnicka“, kterého cíle jsou v souladu s potřebami města Strážnice;
196 - zabezpečení realizace projektu „Poznávajme spoločne cezhraničný región
Skalicka a Strážnicka“ po schválení žádosti
o finanční příspěvek;
197 - financování projektu „Poznávajme
spoločne cezhraničný región Skalicka
a Strážnicka“ ve výši min. 10 % z celkových
oprávněných výdajů na projekt, tj. ve výši
min. 6.000 EUR;
198 - prohlášení objektu „Vstupní brána
městského hřbitova“ památkou místního významu;
199 - záměr odprodeje pozemků p. č.
6465/101 o vým. 583 m2 a p. č. 6465/103
o vým. 410 m2, obojí ostatní plocha, jiná plocha, v trati Horní hory v k.ú. Strážnice na Mor.,
z majetku města, přičemž se jedná o pozemky, které bezprostředně sousedí s pozemky
p. č. 6465/102 a 6465/104, obojí ve vlastnictví
žadatele Mgr. Petra Baňaře, byt. Strážnice •••;
200 - odkup nemovitosti z majetku Jana
Múčky, byt. •••, do majetku města - pozemku
v zastavitelném území města, v trati Podhraničky (lokalita Dúbrava II), v k. ú. Strážnice
na Mor., p. č. 7383/132, orná půda o vým.
323 m2 za cenu 100 Kč/m2.
USNESENÍ ze 57. zasedání Rady města Strážnice konané dne 11. 3. 2013
Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny.
Rada města Strážnice
1) bere na vědomí
144 - zprávu odboru investic a správy budov
5/2013
o úsporách plynu v budově Kulturního domu
Strážničan;
3
2) schvaluje
428 - výzvu k podání nabídek na zpracování
územní studie Jizdébka - Strážnice:
- zadávací dokumentaci vypracovanou MěÚ
Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP;
- seznam přímo obeslaných firem;
- komisi pro otevírání a hodnocení nabídek;
429 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši
5.000 Kč ZO svazu zdravotně postižených
občanů Strážnice na úhradu pronájmu prostor v KD Strážničan u příležitosti pořádání
výroční členské schůze;
430 - přijetí účelových darů pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové
Strážnice dle předložené žádosti ředitele organizace;
431 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Strážnice, Školní 283 na úhradu
faktury za postavení, rozebrání a nájem stanu
u příležitosti oslav 100. výročí založení školy;
432 - v souladu s pravidly grantového programu města Strážnice poskytnutí grantů v roce
2013: SARKANDER, oddíl Scarabeus ve výši
8.000 Kč, OREL JEDNOTA Strážnice ve výši
40.000 Kč, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
STRÁŽNICE ve výši 12.000 Kč, TJ JISKRA
STRÁŽNICE ve výši 58.000 Kč;
433 - poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 39.896 Kč ZŠ Školní, Strážnice, za
účelem částečné úhrady ztráty za rok 2012;
434 - výsledek hospodaření příspěvkové organizace: Základní škola Strážnice, Školní
283, Strážnice ztrátu ve výši 295.575,41 Kč,
Školní jídelna Preláta Horného Strážnice zisk
ve výši 22.114,72 Kč, Základní škola M. Kudeříkové, Strážnice zisk ve výši 104.517,23
Kč, Mateřská škola Strážnice zisk ve výši
91.560,89 Kč, Kulturní dům Strážničan ve
Strážnici zisk ve výši 4.003,46 Kč a rozdělení
výsledku hospodaření příspěvkové organizace: Školní jídelna Preláta Horného Strážnice - rezervní fond ve výši 4.424,72 Kč, fond
odměn ve výši 17.690 Kč, Základní škola
M. Kudeříkové Strážnice - rezervní fond
ve výši 83.613,80 Kč, fond odměn ve výši
20.903,43 Kč, Mateřská škola Strážnice 4
rezervní fond ve výši 91.560,89 Kč, Kulturní
dům Strážničan ve Strážnici, Veselská 1321,
696 62 Strážnice - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 4.003,46 Kč použít na úhradu
ztráty z minulých let;
435 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10.000 Kč o. s. Fčeličky na částečnou úhradu
vlastního podílu k dotaci z Programu rozvoje
venkova ČR (prostřednictvím SZIF) na nákup
zvukové aparatury a úpravu spolkové místnosti Masarykova 357, Strážnice;
436 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši
4.000 Kč Občanskému sdružení S ÚSMĚVEM na pořádání XI. mezinárodního festivalu
„NA VODĚ“ Lučina 2013;
437 - záměr prodeje vozidla Avia A 30 K inventární číslo 10-6102, registrační značka
vozidla HO 62-03, užívaného SDH (hasiči)
Strážnice;
438 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemeni na
přípojku NN na pozemku města Strážnice
p. č. 2012/4 v rámci akce „Strážnice, přípojka
kNN, Maňák“;
439 - prodloužení smlouvy na dodávky
zemního plynu do budov města s firmou
LAMA energy a. s., a to od 1. 5. 2013 do
31. 12. 2014;
440 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemeni pro
úpravu sítě NN na pozemku města Strážnice
p. č. 2012/4 v rámci akce „Strážnice, přípojka
kNN , Košťálová“;
3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení
146 - záměr odprodeje pozemků p. č. 3633
o výměře 115 m2 a p. č. 3635 o výměře 39 m2,
obojí orná půda, v lokalitě „Fryzáky“, v k. ú.
Radějov u Strážnice, z majetku města Strážnice, dle žádosti Ing. Tomáše Potrusila, •••;
147 - odkup nemovitosti z majetku p. Anny
Zahnašové, ••• Strážnice do majetku města
- pozemku p. č. 254/36 ostatní plocha, zeleň o vým. 82 m2 v k.ú. Strážnice na Moravě,
v zastavěném území města, který je zastavěn
asfaltovou plochou dětského hřiště v ul. „Kramářská“, za cenu 100 Kč/m2.
5/2013
USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne 25. 3. 2013
Zastupitelstvo města :
1) schvaluje
201 - za ověřovatele zápisu Mgr. Rista Ljasovského a Rostislava Uhmana;
202 - projekt „Revitalizace sídliště Kovářská,
Strážnice - I. etapa“;
203 - předložení a podání žádosti o dotaci
(finanční příspěvek) poskytovanou MMR ČR
z Programu podpory bydlení pro rok 2013,
podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť, číslo programu 117D51200,
a to na projekt „Revitalizace sídliště Kovářská, Strážnice - I. etapa“;
204 - zabezpečení realizace projektu „Revitalizace sídliště Kovářská, Strážnice I. etapa“ po schválení žádosti o dotaci poskytované MMR ČR z Programu podpory
bydlení pro rok 2013, podprogram Podpora
regenerace panelových sídlišť, číslo programu 117D51200;
205 - financování projektu „Revitalizace sídliště Kovářská, Strážnice - I. etapa“ z rozpočtu města Strážnice pro rok 2013 ve výši
min. 30 % z celkových oprávněných výdajů
na projekt;
206 - podání žádosti o dotaci na projekt
„Baťův kanál - zázemí pro turisty v přístavu
Strážnice - II. etapa“ v rámci výzvy „Rozvoj
infrastruktury a zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu“ z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa
11.2 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu,
oblast podpory - Rozvoj infrastruktury pro
cestovní ruch;
207 - zabezpečení realizace projektu „Baťův
kanál - zázemí pro turisty v přístavu Strážnice - II. etapa“ po schválení žádosti o dotaci
podané v rámci výzvy „Rozvoj infrastruktury
a zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního
ruchu“ z operačního programu ROP NUTS
II Jihovýchod, prioritní osa 11.2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, oblast podpory
- Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch;
208 - zajištění finančních prostředků pro financování projektu „Baťův kanál - zázemí
pro turisty v přístavu Strážnice - II. etapa“.
Informace odboru technických služeb
Po dlouhé zimě zavládlo jarní počasí. Právě v tomto období rekapitulujeme práci na zimní
údržbě komunikací. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům města, kteří před
svými rodinnými domy po celou zimu udržovali chodníky schůdné, a tak pomohli zvládnout
náročnou zimu.
Bezprostředně po zimních měsících se podařilo opravit komunikaci v ul. Nádražní, která
byla plná výtluků a vozovka byla rozpraskaná. Na opravu jsme zvolili termohomegenizační
metodu, kdy se po nahřátí vozovka upraví a zaválcuje. V následujícím období připravujeme
drobné opravy komunikací, na kterých se po zimním období objevily výtluky.
V měsíci dubnu jsme frézovali pařezy, které zůstaly po zimním kácení stromů a keřů.
V rámci jarního úklidu jsme uklízeli i podchody mostů na Baťově kanále, podél kterého vede
cyklostezka. Taktéž se za pomoci pracovníků veřejně prospěšných prací vyčistilo město od
odpadků, které po zimních měsících zůstaly na plochách města.
Ladislav Sovič
Termíny svozu tříděného odpadu – květen 2013:
Papír (modré pytle): …………………………… úterý 7. května
Plast (žluté pytle): ………………………………. úterý 14. května
5/2013
5
V našem městě jsme opět uklízeli zeleň
V sobotu 13. dubna 2013 město Strážnice vyšlo vstříc svým spoluobčanům a nabídlo možnost bezplatného uložení biologických odpadů, které vznikají při jarním úklidu předzahrádek,
zahrádek, veřejných ploch a domácností. Ve městě byly celkem na šesti stanovištích od rána
až do odpoledne umístěny velkoobjemové kontejnery technických služeb, které občané postupně plnili BIO odpadem za dohledu strážníků městské policie (z důvodu kontroly ukládání
pouze tohoto druhu odpadu). Celkem bylo naplněno 10 ks kontejnerů, a na další zpracování
tak odvezeno 6,14 tun BIO odpadu. Nejaktivněji k této akci přistoupili občané z lokality „Prachovna“, kde bylo naplněno nejvíce kontejnerů. Myslíme si, že tato akce stojí za úsilí spojené
s její realizací a ve městě určitě vyvolala kladnou odezvu u našich občanů. Z rozpočtových
prostředků při ní město vynaložilo celkem 6 200 Kč - jsme přesvědčeni, že smysluplným způsobem ve prospěch zlepšení a zkrášlení zeleně v našem městě.
Ing. Jaromír Michálek
Sbor dobrovolných hasičů Strážnice uspořádá
v sobotu 11. května 2013 SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Prosíme všechny, kdo chtějí železo hasičům darovat, aby je připravili v sobotu do
8 hodin před své domy. Pokud potřebujete pomoct s vyklizením, nahlaste to prosím
předem p. Mrákové v prodejně jízdních kol, ul. Panská.
Výtěžek z akce bude použít na činnost družstev mladých hasičů. Děkujeme
Odbor investic informuje
Revitalizace veřejné zeleně ve Strážnici
Již od počátku roku 2010 chystáme pro občany města Strážnice ojedinělý projekt obnovy
zeleně ve vybraných částech města. O slovo k revitalizaci zeleně ve Strážnici jsme požádali
osobu nejpovolanější Ing. arch. Kamilu Krejčiříkovou z ateliéru zahradní architektury Valtice:
„Vůdčí myšlenkou je STRÁŽNICE – MĚSTO KVETOUCÍCH STROMŮ. Máme za sebou
dlouhou projekční přípravu, velké úsilí při získávání dotace ze SFŽP a výběr dodavatele.
V těchto dnech se konečně započala realizace, a to v centru města – konkrétně budou
upravovány plochy na Předměstí a před hotelem Strážnice. Tyto úpravy budou navazovat
na již zrealizované plochy levandulí a dalších květin kolem obchodního domu a v ulici Kostelní. Vůdčím motivem bude opět levandule a pokryvné růže. Doplňkem budou kvetoucí keře
u hotelu. Strážnická „Provence“ se rozroste o další plochy a dojde k vizuálnímu sjednocení výsadeb květin v srdci města. Dále budou navazovat úpravy na Piaristickém náměstí
– výsadby růží a hortenzií, výsadby ibišků na ulici Komenského a začne se s výsadbami
kvetoucích keřů na Starém městě. Výsadby stromů budou probíhat také na ulici J. Skácela
(dosadby chybějících stromů) a výsadby na ulici Grůska (okrasné jabloně stejného druhu
jako na Újezdě - Malus ´Evereste´). Letošní jaro by také mělo být ve znamení výsadeb kolem
hřbitova (lípy) a na hřbitově (okrasné hlohy – Crataegus x prunifolia).“
Dům dětí a mládeže - zateplení
Město Strážnice obdrželo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace na
zateplení domu dětí a mládeže na ulici Radějovská. Akce se spustí ihned po ukončení právě
probíhajícího výběrového řízení na dodavatele stavby a bude při ní řešeno zateplení obvodových konstrukcí celé budovy DDM a výměna všech oken na budově. Předpoklad provádění stavebních prací je v průběhu letních měsíců tohoto roku, výše investice se bude pohybovat okolo
5 mil. Kč. O dalším průběhu této akce Vás budeme informovat.
Ing. Petr Helísek
6
5/2013
Ze sociální oblasti
Dotaz: Pobírám invalidní důchod pro invaliditu II. stupně, musím být evidovaná na ÚP,
když chci mít hrazeno zdravotní pojištění? Jak dlouhá doba evidence se mi počítá do
důchodu?
Odpověď:
Při pobírání invalidního důchodu jakéhokoli stupně je občan zdravotně pojištěn, z tohoto
důvodu tedy nemusí být evidovaný na ÚP. Pokud by při pobírání invalidního důchodu pro
invaliditu I. nebo II. stupně žádal o dávky v hmotné nouzi, na které by mu vznikl nárok, je
jednou z podmínek pro jejich přiznání evidence na ÚP, takže z důvodu přiznání a pobírání
dávek v HN by evidovaný na ÚP být musel.Jako doba náhradní pro vznik nároku na starobní
důchod se započítává každá doba evidence na ÚP, po kterou občan pobírá podporu v nezaměstnanosti, a tři roky doby (i nasčítaně), po které podporu v nezaměstnanosti nepobírá;
více za současné legislativy ne.
Dotaz: Jsem na rodičovské dovolené, zároveň pracuji a také pobírám rodičovský příspěvek. Problémem je, že dcerku mohu dávat do školky jen na dopoledne, abych
neztratila nárok na rodičovský příspěvek (alespoň si to myslím). Jak to vlastně je?
Odpověď:
Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši stanoví zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, v § 30 až 31 včetně (§ 32 byl zrušen).
Pro dítě se zdravotním postižením jsou podmínky splnění řádné celodenní péče taxativně
vyjmenovány v § 31 odst. 3) písm. b) – d) zákona o státní sociální podpoře (přesně kolik
hodin může pobývat ve kterém zařízení, aby byla splněna podmínka celodenní řádné péče,
která je jednou z podmínek nároku na rodičovský příspěvek.
Dítě bez zdravotního postižení do věku dvou let může navštěvovat zařízení pro děti v rozmezí 46 hodin měsíčně, nad dva roky věku pak může pobývat v takovém zařízení (tím je i mateřská škola) celý den a bude splněna podmínka osobní celodenní péče, rodič na rodičovské
dovolené může pracovat a zároveň pobírat rodičovský příspěvek.
Bc. Helena Tomčalová
Pozvání na vycházku do městského lesa
Vážení občané, tento rok pořádá město Strážnice již třetí vycházku
do městského lesa Mandát. Sejdeme se tradičně u kapličky v Mlýnkách
12. května 2013 ve 14.00 hodin. Vycházku doprovodí odborným výkladem manželé Jongepierovi a lesní správce. Po skončení vycházky nás
budou očekávat na chatě Šohajka členové Dobrovolného sboru strážnických hasičů s občerstvením. Na připraveném ohništi bude možno opéct si
uzeniny, které si přinesete s sebou.
Srdečně zve a na Vaši účast se těší vedení města Strážnice
5/2013
7
Z matriky
Vítání nových občánků Strážnice
V sobotu 16. března se uskutečnilo první vítání dětí
v letošním roce. Paní starostka Renata Smutná přivítala v obřadní síni mezi občany našeho města čtyři
děvčata a šest chlapců. O kulturní program se opět
postaraly děti ze strážnického Danájku a cimbálová
muzika ZUŠ z Veselí nad Moravou.
8
Adam Svoboda
5/2013
Jakub Kyš
Jonáš Grofik
Kateřina Šivlová
Klára Blahová
Nelli Anna Pálenská
Nikola Křížová
Roman Zapletal
Tadeáš Jedlička
Teodor Daněček
5/2013
9
Bouřlivá minulost a současnost městského lesa
Podle historických pramenů, které poskytl PhDr. Jiří Pajer, a podle knihy J. Skácela
Čtení o Strážnici je území dnešního lesa
zvaného Mandát a Dubový díl územím, které
Strážnickému panství přiřkla Marie Terezie
v letech 1750-60. Tím byly ukončeny staleté
pohraniční spory. V roce 1800 přenechala
vrchnost obci do vlastnictví tyto jmenované
části lesa jako náhradu za privilegium z roku
1506, které umožňovalo poddaným těžit
dřevo z panských lesů a které chtěla šlechta
koncem 18. století zrušit. Náhrada za privilegium nebyla dílem přílišné laskavosti vrchnosti, ale tehdy již revoluční občané města
Strážnice si to na vrchnosti vynutili. Radní
města Strážnice rozdělili takto získané území lesa na 400 dílů a přidělili je k číslům popisným všech starousedlíků, kteří vlastnili
půdu. Každý, kdo měl přidělený díl lesa, měl
právo těžit dříví, ale také povinnost pečovat
o les. Nakládání s lesem řídil polesný, který
byl zaměstnancem obce Strážnice. Les jako
celek byl dále majetkem obce.
Po skončení druhé světové války převzala
Správa státních lesů obecní lesy Mandát
a Dubový díl. Poválečná historie městského
lesa byla z tehdejšího pohledu jednoduchá –
les byl státní a město Strážnice již se svým
bývalým majetkem nehospodařilo.
28. 2. 1986 požádaly Jihomoravské státní
lesy o vydání stavebního povolení na stavbu obory Radějov, jmenovitě na oplocení
v délce 19,9 km, příjezdovou cestu, sklad
krmiva, sklepy na krmivo, krmelce, salaš
a příjezdové cesty ke krmelcům. 24. 3. 1986
se Krajské středisko státní památkové péče
a ochrany v Brně a Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice odvolalo proti stavebnímu
povolení pro výstavbu obory Radějov. Toto
odvolání nebylo respektováno, přestože
zmíněné orgány upozorňovaly na cenné přírodní bohatství a již dříve ministerstvem kultury podepsané podmínky, že v tomto území
nebudou zřizována žádná zařízení k chovu
zvěře. Povolení ke stavbě vydal Městský ná10
rodní výbor ve Strážnici 3. 3. 1986.
V roce 1988 byla obora zkolaudována. Pokračováním kauzy městského lesa je uznání
obory Okresním úřadem Hodonín, který rozhodnutím ze dne 30. 12. 1993 uznal vlastnictví obory a právo honitby Lesům České
republiky s tím, že LČR mohou honitbu kromě svého užívání také pronajmout. V této
souvislosti je nutno připomenout, že v roce
1989 proběhla takzvaná sametová revoluce
a hlavně že v roce 1991 vstoupil v platnost
zákon 172/1991, kterým přechází historický
majetek měst ze státu na vlastníka, v tomto
případě na město Strážnice. Od roku 1991
proto LČR prováděly v městském lese pouze
pěstební práce a zřizovaly oplocenky, které
měly chránit mladý lesní porost před okusem.
O zápis městského lesa na list vlastnictví požádalo tehdejší vedení radnice v roce 1993.
Dne 1. 5. 2003 pronajaly Lesy České republiky honitbu v oboře Radějov podniku
Hamé, a. s., jejímž jednatelem byl v té době
Ing. Leoš Novotný. Tehdejší starosta města Strážnice podepsal 28. 5. 2003 dohodu
o přičlenění honebních pozemků o výměře
299,4132 ha, což je městský les, do vlastní honitby LČR s. p. Venku z obory zůstalo
zhruba 60 ha a je to úsek lesa od kapličky
v Mlýnkách po oborní plot. Město dostávalo
od LČR nájem za pozemky.
Hamé, a. s. požádalo 2. 2. 2004 o souhlas
s vypuštěním jelení zvěře do obory. Povolení k vypuštění zvěře schválil odbor životního
prostředí ve Veselí nad Moravou na základě
souhlasu vlastníků pozemků a CHKO. LČR
žádaly odbor životního prostředí o zavedení
chovu jelení zvěře v oboře 12. 9. 2007. Poté,
co s chovem jelení zvěře vyslovili souhlas
vlastníci pozemků, vydalo souhlas i CHKO
a všechny příslušné státní orgány. Dohoda
o způsobu náhrad škod způsobených jelení
zvěří podepsaná 23. 2. 2004 s Hamé, a. s.
měla městu umožnit uplatňovat odškodné
i v původních oplocenkách, které nebyly pro
jeleny žádnou překážkou.
5/2013
1. 12. 2010 vydal odbor životního prostředí
ve Veselí nad Moravou rozhodnutí, kterým
doplnil rozhodnutí o uznání honitby ze dne
24. 3. 1993 v oboře Radějov o maximální
a minimální stav zvěře v honitbě. Tehdy byl
uznán maximální stav zvěře takto: zvěř srnčí
20 ks, daňčí 490, černá 22. V roce 2010 byl
uznán maximální počet zvěře v oboře takto:
jeleni 110 ks, daňci 200, srnčí 20, černá zvěř
22.
Je s podivem, že chov jelení zvěře, který
původně nebyl v oboře povolen a se kterým
zpočátku zásadně nesouhlasil orgán ochrany přírody CHKO, prosadilo ministerstvo zemědělství s poukazem na to, že chtějí vrátit
jeleny do Bílých Karpat. Tímto rozhodnutím
začala velká devastace lesních porostů,
vznikaly nejen velké škody okusem sazenic v nedostačujících oplocenkách, ale také
značné škody ohryzem, které poškozovaly
starší porosty. Je však nutno na obranu vedení města i CHKO říct, že tlak ministerstva
zemědělství a Lesů ČR na prosazení chovu
zvěře v oboře byl tak velký, že mu nebylo
možno čelit. Chov zvěře v oboře je nadřazen
podle mysliveckých zákonů nad pěstování
lesa. Naopak majitel lesa je podle téhož zákona povinen zamezit škodám způsobeným
zvěří! Pokud však majitel nemá na svém pozemku uznanou honitbu, což město Strážnice nemá, a tím nemá možnost zvěř redukovat odstřelem, dostává se do neřešitelné
a neudržitelné situace.
Rozmnožování zvěře v oboře pokračovalo.
17. - 19. 4. 2007 proběhlo v lese šetření České inspekce životního prostředí, která zjistila
rozsáhlé škody způsobené zvěří. Na základě
tohoto šetření bylo s městem Strážnice zahájeno správní řízení, ve kterém bylo městu nařízeno opatření k nápravě pod sankcí
5 milionů korun! Přes veškerou snahu města a odborného lesního hospodáře nebylo
možno les před přemnoženou zvěří ochránit.
Starosta spolu se zastupitelstvem, které bylo
lesním správcem informováno o škodách na
porostech, vypovídá dne 28. 3. 2007 dohodu
o přičlenění, která vstoupila v platnost k datu
5/2013
31. 3. 2009. LČR však tehdejšímu starostovi
oznámily, že vypovězení přičlenění k honitbě
nic nemění na situaci, stejně tak neakceptují
jeho žádost o vystoupení z obory a pozemky města zůstávají nadále v oboře. Město
investuje 200 000 Kč v roce 2007 do nových oplocenek a oprav oplocenek starých
zhruba dvacet let. V červnu 2008 proběhla
následná kontrola České inspekce životního
prostředí, která zjistila, že opatření k zamezení škod není účinné, a poskytla mimo jiné
toto vyjádření:
„Náklady na provedení účinné ochrany před
poškozováním zvěří spočívající ve vybudování nového oplocení a jeho následná
údržba, jakož i ochrana kostry porostů před
ohryzem (loupáním), jsou pro vlastníka lesa
neúnosně vysoké a nájemce honitby se
odmítl na těchto nákladech podílet.“ Přesto
dále pokračuje přemnožování zvěře a další
poškozování lesa.
V únoru 2009 žádá starosta Českou ochranu životního prostředí v Brně o podporu
v prosazení záměru ukončení nájemní
smlouvy s Hamé Babice, a. s. a zrušení obory
Radějov. Současně upozorňuje na nejméně
trojnásobné překročení stavu zvěře v oboře
a následná „jatka“, při kterých došlo k hromadnému odstřelu zvěře, což neodpovídá
účelu, ke kterému byla obora zřízena, a vymyká se etickému přístupu k přírodě a zvěři.
Česká inspekce životního prostředí oznamuje městu další kontrolu na 19. 5. 2009.
Závěr kontroly je pro město jednoznačný:
město dodrželo veškerá možná opatření,
ale stavy zvěře neodpovídají únosnosti daného přírodního prostředí – a devastace
lesa pokračuje. Za tohoto stavu doporučuje
ČIŽP odloučení městského lesa od obory,
což je podle jejich písemného vyjádření jediné řešení související se špatným mysliveckým hospodařením v oboře Radějov. ČIŽP
proto taky nenařídila městu žádné sankce. Starosta a zastupitelstvo po dohodě s
lesním hospodářem požádali o vytvoření
vlastní obory. To ale bylo zamítnuto LČR s
odůvodněním, že tím by obora zanikla celá,
11
protože žádosti o vytvoření nových obor by
za současného právního stavu ochrany přírody nebylo vyhověno a hrozilo by, že obora zanikne celá. Zde je potřeba povšimnout
si snahy státních orgánů udržet za každou
cenu stávající oboru. Jako záchranné opatření pro les a po dohodě s LČR přistoupilo
město Strážnice k oddělení městské části
lesa a na hranici pozemků mezi městským
lesem a pozemky, které pro stát spravovaly LČR, nechalo postavit plot, který splňuje
podmínky oborního plotu. Vybudování plotu stálo město 750 000 Kč. Česká inspekce životního prostředí vykonala následnou
kontrolu opatření a zjistila, že doporučená
opatření k ochraně lesa byla splněna. Dále
doporučila důslednou kontrolu stavu zvěře
a hlavně to, aby se zvěř nedostávala do tohoto prostoru.
Na konci roku 2010 získal Ing. Leoš Novotný téměř 1 100 hektarů lesa a luk v daňčí
oboře patřící státu, který zastupovaly Lesy
České republiky. Koupit pozemky nebylo
možné, proto Leoš Novotný spolu s úředníky státní firmy a ministerstva zemědělství
přišel na způsob, jak se k oboře dostat:
skoupil jiné lesy a pozemky rozeseté po
celé republice a s LČR je vyměnil za souvislé a rozsáhlé biologicky cenné ucelené
území radějovské obory. Historicky první
transakci tohoto typu schválilo Ministerstvo
zemědělství za vlády Jana Fischera a definitivně je posvětil tehdejší ministr zemědělství Šebesta.
Pro město Strážnici nastalo další problematické období. Protože je městský les uzavřen v cizím – tedy LČR patřícím – plotě
a na městském pozemku stojí také myslivecká chatka (rozměr 4 x 5 m), podává město
Strážnice 11. 4. 2011 žádost na základě zákona 172/1991 o převedení těchto věcí do
vlastního majetku. LČR oznámily, že tuto žádost neakceptují. Proto bylo na 5. zasedání
zastupitelstva města 20. 6. 2011 rozhodnuto
podat žalobu na určení vlastnického práva
k plotu a chatce, žádost o vytvoření vlastní
obory, vytvoření vlastní honitby a zápis po12
zemku pod lesní cestou. Soud začátkem
roku 2013 proběhl v neprospěch města.
Žádost o odloučení od honitby a vytvoření
vlastní obory byla zamítnuta odborem životního prostředí ve Veselí nad Moravou
s poukazem na to, že podle platných mysliveckých zákonů to není možné. V současné
době je podána žaloba o vydání lesní cesty
a odvolání proti rozsudku o zamítnutí vydání
plotu a chatky.
Ing. Novotný po získání větší části obory směnou směřoval svoje úsilí k dohodě s městem
o užívání obory. Jeho návrhy však byly pro
město nevýhodné a zavazující na další nekonečné roky setrvání v oboře a trpění škod
zvěří. Cílem města je vymanit se z obory, zredukovat stavy zvěře a vést obnovu lesa, který
bude zpřístupněn pro občany po celý rok bez
obavy, že tam bude člověk vystaven nebezpečí před devátou ranní hodinou a po čtvrté
hodině odpoledne postřelením nebo zabitím
lovci. V městské části lesa dál pokračuje krmení zvěře na příkaz majitele většinové části
obory a současně minimální nebo vůbec žádný odstřel zvěře. Návrh města na vytlačení
neboli vyhnání zvěře z obory ing. Novotný
zamítl pod pohrůžkou, že tomu zamezí všemi
prostředky. Poškození lesa je opět alarmující
a město musí podnikat další kroky, které by
tomuto stavu zamezily.
Škody způsobené zvěří v současnosti
v rámci celé České republiky narůstají geometrickou řadou. Odhaduje se, že škody na
zemědělských plodinách dosahují v celé republice výše dvou miliard, což je pro mnohá
zemědělská družstva a soukromé zemědělce likvidační. Škody na lesních porostech
se odhadují na celém území ČR na jednu
miliardu. Ministerstvo zemědělství je nuceno
pod tlakem pěstitelů připravit nový zákon,
který by těmto škodám zamezil. Doposud
totiž odstřel zvěře povoluje státní správa
na základě žádosti mysliveckých sdružení.
V budoucnu by státní správa měla naopak
myslivcům nařídit odstřel zvěře na základě
žádosti vlastníka pozemku. Nový zákon se
očekává v roce 2014…
5/2013
V roce 2012 vydal Nejvyšší kontrolní úřad
zprávu o hospodaření Lesů České republiky.
Jako zvlášť do očí bijící příklad jejich špatného a pro stát nevýhodného hospodaření uvádějí také oboru Radějov. O oboře je
v průběhu několika let pořízeno několik televizních reportáží a v denním tisku je možno
dozvědět se další šokující podrobnosti. Navzdory tomu se nic neděje a stav zůstává
stejný. Je otázka, co přinese chystaná výměna generálního ředitele LČR, kterou připravuje ministerstvo zemědělství a jehož výběr
pozastavil současný ministr Bendl. Zatím ale
ministerstvo zemědělství vždy stálo za rozhodnutími LČR a vyvedení majetku z vlastnictví státu podpořilo. Jak tomu bude dál, je
otázka. Také se nabízí dotaz, kam směřovat
stížnosti na neudržitelný stav městského
lesa a údajně právně „neřešitelnou“ situaci.
Naši předkové jezdili v osmnáctém století se
svými požadavky a stížnostmi až do Vídně.
Dnes máme hlavní město od Strážnice poněkud dál.
Všechny údaje v této zprávě byly čerpány
z písemných dokumentů Městského úřadu
ve Strážnici a mají posloužit občanům jako
informace o aktuální situaci. V úsilí o získání
městského lesa pokračuje současné vedení města, a navazuje tak na práci starosty
a zastupitelstva z let 2006-2010. Přestože
současná legislativa je k vlastníkům pozemků nepříliš vstřícná, neztrácíme naději, že les
bude bez břemene oborního chovu.
Hana Kosířová
Z činnosti Mysliveckého sdružení Žerotín Strážnice
Po zimních měsících se v měsíci květnu rodí nový život v přírodě. Spárkatá zvěř začíná klást mláďata, zajíci už mají druhé vrhy, hnízdí bažanti, koroptve a zpěvné ptactvo.
Podle platné legislativy je zakázáno v této době plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, je
zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět činnost negativně působící
na život zvěře. Rovněž tak je zakázáno vlastníkům domácích zvířat (hlavně majitelům
psů) nechat je volně pobíhat v honitbě bez dozoru či vlivu jejich majitele nebo vedoucího. V této době ruší zvěř i volnočasové aktivity – jízda na čtyřkolkách mimo vozovky,
cykloturistika, turistika a další aktivity v přírodě. Velké škody na zvěři působí v této
době i kosení pícnin. Na velkých lánech zemědělské výroby se těžko tyto ztráty eliminují,
ale drobní vlastníci by měli hnízda bažantů či koroptví uchovat – obsekat. Nalezených,
domněle opuštěných mláďat se nedotýkejte, určitě někde v okolí mají matku, která se
k nim po odchodu člověka zaručeně vrátí. Jistě – zvěř dělá určité škody jak vinohradníkům ,
tak zahrádkářům. Prozatím není znám žádný dostatečně účinný způsob ochrany plodin.
Existují různé nátěry stromků proti ohryzu, či pachové ohradníky, ale jejich pořízení je
finančně nákladné a účinnost je velmi slabá, neúměrná nákladům. Existují různé „babské“ rady – natřít kmeny slaninou, rozvěsit po pozemku v porostech svazky lidských
vlasů nebo psí srst apod. Přesto základem ochrany zůstává mechanická ochrana z kůlů
a pletiva, oplocení zelinářské zahrady přechodným oplocením a podobně. Pokud někdo
má vyzkoušený nějaký osvědčený způsob ochrany, bylo by dobré o něm informovat prostřednictvím spolků zahrádkářů, vinařů či komise životního prostředí širokou veřejnost.
V měsíci květnu začíná lovecká sezona odlovem srnců. Zde bychom chtěli zájemcům milovníkům zvěřiny - nabídnout možnost zakoupení celých kusů ulovené srnčí zvěře. MS
Žerotín Strážnice přeje všem vlastníkům půdy, vinařům, zahrádkářům úspěšný rok s tím, že
i přes dílčí škody zvěř do naší přírody patří, je po dlouhá staletí součástí našeho přírodního bohatství, které nám jiné země stále závidí.
Výbor MS Žerotín Strážnice
5/2013
13
Jak je připraveno Turistické informační centrum
Strážnicko na letní sezonu 2013
Turistické informační centrum Strážnicko je připraveno na další letní turistickou sezonu.
Během zimního období spolupracovalo s Centrálou cestovního ruchu Brno, Regionem
Slovácko, Lázněmi Hodonín, Baťovým kanálem, Národním vinařským centrem a dalšími institucemi působícími v oblasti turistického cestovního ruchu na vytváření společných
propagačních materiálů. V rámci této spolupráce také propagovalo kulturní, společenské,
vinařské i sportovní akce a zajímavá místa mikroregionu Strážnicko na mezinárodních
veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze, Ostravě, Bratislavě a Hradci Králové. Velkou
pomocí v propagaci se stal také web města, který získal novou podobu a členění. Z praktických důvodů byly od sebe odděleny informace z radnice a turistiky. Každá z těchto částí
tak získala větší a přehlednější prostor pro svou prezentaci.
Turisté i „domácí“ si již zvykli TIC Strážnicko navštěvovat. Dostávají se jim zde informace
jak se zorientovat ve městě i okolí, kde jsou jaké druhy ubytovacích kapacit, kde se dá
najíst, zajít do cukrárny, pivnice či vinotéky. Nejvyhledávanější službou se stalo vyhledávání dopravních spojení. Netrpělivě očekávanou „novinkou“ z řad turistů se stala kromě
nabízené podrobné mapy „4 cykloregio“ i zaktualizovaná „Cykloturistická mapa regionu
Slovácko“, která zabírá prostor celého Baťova kanálu až po Pálavu a jako jediná obsahuje
taky území, kde se vlévá Dyje do Moravy. TIC Strážnicko se snaží soustřeďovat co nejširší
záběr potřebných tištěných propagačních materiálů. K základním zcela jistě patří trhací
mapa města Strážnice, na které jsou ve stručném přehledu popsány a vyznačeny pamětihodnosti města a „Průvodce mikroregionem Strážnicko“, který obsahuje stručnou mapu
i popis návštěvnických míst v mikroregionu.
Stalo se již samozřejmostí, že v TIC Strážnicko je možno si zakoupit turistické suvenýry –
známky, vizitky, magnetky, medaile, pamětní ražbu či publikace o mikroregionu. Turistům
jsou v TIC zde vypracovávány tipy na výlety, doporučovány trasy pro různé délky i různé
věkové kategorie turistů. V případě potřeby je možno nabídnout také průvodcovské služby
po městě.
Novinkou v TIC Strážnicko je prodloužení letní turistické sezony o jeden měsíc, která
v tomto roce bude začínat již od začátku května, a nikoliv od června jako v letech minulých
a potrvá do konce září. Prodloužení otevírací doby bude zabezpečeno díky brigádníkům.
Podnět k tomuto kroku vzešel ze strany turistů v loňském roce.
V mikroregionu Strážnicko je pro turisty i domácí připraveno hned několik novinek. Tou
nejvýraznější bude zcela jistě dlouho očekávané zpřístupnění strážní věže uprostřed památkové zóny města Strážnice. Neméně významné je také zrekonstruované kamenné
sklepení městského muzea či opravená „Hotařská búda“ ve strážnických vinohradech pod
vrchem Žerotín. Na Baťově kanále je budováno Přístaviště č. 2 U Veličky.
Také okolní obce se snaží něco nového turistům nabídnout. Za zmínku zcela jistě stojí
nový vinný sklep v Petrově s malovaným průčelím poblíž nově zamýšlené cyklostezky
z Petrova do Skalice na Slovensku. Z hlediska gastronomie je také zajímavá výrobna
ovocných moštů a medoviny v Tasově.
TIC Strážnicko se bude opět snažit o to, aby fungovalo co nejkvalitněji, proto má zájem
o zpětnou vazbu z řad turistů i místních obyvatel.
Mgr. Lenka Gronská
14
5/2013
Ze života města
Novinky z Domova pro seniory
Dne 19. 2. 2013 získal Domov pro seniory Strážnice Cenu hejtmana Jihomoravského kraje, která je pro všechny zaměstnance velkým poděkováním a uznáním za jejich
kvalitní a nenahraditelnou práci.Cena byla domovu udělena za dlouholetou snahu, úsilí
a píli v systematickém zlepšování a zkvalitňování poskytované služby. Nedílnou součástí
je také vysoká úroveň kvality péče o osoby trpící Alzheimerovou demencí. Toto ocenění bylo uděleno na 9. Národní konferenci kvality ve veřejné správě v Brně.Na základě
udělení certifikátu VÁŽKA se stal Domov pro seniory Strážnice dne 31. 1. 2013 kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. Alzheimerova demence se velmi často
vyskytuje v pozdějším seniorském věku, a stává se tak součástí mnoha rodin. Bohužel
v naší společnosti je téma Alzheimerova demence stále ještě z velké míry tabuizované,
což v mnohém neusnadňuje situaci lidem, kteří se stali svědky tohoto závažného onemocnění díky své vlastní zkušenosti v podobě péče o blízkého trpícího Alzheimerovou
demencí. Pečující osoby tak podléhají pocitům neřešitelnosti situace, kde velkou a významnou roli hraje také ostych svěřit se svému okolí se svým problémem a trápením.
S odhodláním a láskou se odevzdávají svým blízkým ve snaze pomoci, a zapomínají
tak na důležitost zachování svého zdraví, svých sil a psychické pohody. Mnohdy, až je
pozdě, si uvědomí, že situace je skutečně vážná a sami ji nejsou schopni zvládnout.
Proto bychom rádi apelovali na všechny, kteří se v podobné situaci nacházejí: nebojte
se a přijďte, mluvte o všem, co Vás ohledně Alzheimerovy demence a s ní spojenými
problémy trápí. Domov pro seniory Strážnice nabízí individuální poradenství v oblasti
péče o osoby trpící Alzheimerovou demencí, podporu rodinám, které pečují o své blízké
v domácím prostředí. Nabízíme také právní poradenství a individuální vyšetření paměti.
Můžete se na nás obrátit denně od 8.00 do 15.00 hod. na telefonním čísle 518 332 128
a domluvit si případnou schůzku.
Po získání certifikátu VÁŽKA jsme se stali kontaktním místem České alzheimerovské
společnosti. Rádi bychom tedy nabídli pomoc a podporu těm, kteří jsou v nelehké životní
situaci a vydávají se na cestu pečování o blízkého trpícího Alzheimerovou demencí,
v podobě individuálního poradenství zaměřeného na Alzheimerovu demenci a s ní spojené každodenní problémy, jež musí pečující osoba zvládnout.
Poradíme:
• jak rozpoznat příznaky a projevy Alzheimerovy demence,
• kdy je již třeba navštívit lékaře,
• jak pečovat o blízkého s Alzheimerovou demencí,
• jak správně komunikovat,
• jak spolupracovat s úřady,
• jak ochránit sebe sama před vyčerpáním, stresem, pocity bezmoci a beznaděje, které jdou často ruku v ruce při péči o blízkého trpícího Alzheimerovou demencí.
Rádi poskytneme také individuální vyšetření paměti, buď u nás v Domově, nebo ve
Vašem domácím prostředí. PŘIJĎTE A NEBUĎTE NA TO SAMI!!!
JUDr. Ivana Kyjovská, ředitelka
5/2013
15
Sdružení strážnických důchodců a jejich přátel
Již dvanáct let díky aktivitě zmocněnkyně paní Heleny Horňáčkové a díky pomoci orgánů města Strážnice mají možnost strážničtí důchodci prožívat příjemněji „podzim svého života“. Jde
o Strážničany, kteří prožili převážně ve Strážnici svůj život, vychovali zde své děti a dnes si chtějí
o svých zážitcích a zkušenostech, úspěších i neúspěších popovídat se svými spoluobčany.
K tomu účelu město Strážnice poskytuje klubovnu ve Skácelově ulici, v 1. poschodí budovy
bývalých jeslí, kde uhrazuje nezbytné náklady na její provoz. Tak jsou členové oproštěni od
vybírání a odvádění části příspěvků, od účtování, od zápisů, od schůzí a hlasování i od dalších
úkonů, které by museli konat v rámci činnosti právnické osoby. Tuto klubovnu mohou díky
městu svobodně a bezstarostně užívat. A tak se scházejí skupiny důchodců jednak pravidelně
každé pondělí a každý čtvrtek v poskytované klubovně a po vzájemné dohodě pak i další dny,
aby si život zpestřili ve společnosti druhých například i hraním her. Ale nejen to. Každoročně
pravidelně pořádají rozsáhlejší setkání při příležitosti svátků, například mikulášská setkání, setkání k svátku matek a jednou se také již projeli Baťovým kanálem na lodi. Na společné zájezdy
si již netroufají, spíše využívají individuálně nabídek cestovních kanceláří. Přátelé důchodců
mnohdy přispívají k lepší pohodě setkání. Poděkování si zejména zaslouží manželé Bučkovi,
kteří skvěle obohacují kulturními vystoupeními mikulášská setkání i setkání k svátku matek.
Členové také zhotovují vánoční ozdoby a kytice, navštěvují jubilanty s kytkou a gratulacemi
a také jejich další aktivity dokážou mnohdy zpestřit život i některých osamělých Strážničanů
toužících po společnosti. Kdy bude nejbližší větší setkání? Dne 16. května, ke dni Svátku
matek v klubovně. Rovněž letos plánujeme lodní projížďku Baťovým kanálem – směr Vnorovy – a samozřejmě i mikulášské setkání. Členství ve sdružení vzniká velmi jednoduše. Stačí
sdělit svůj úmysl paní zmocněnkyni, která Vás připojí k ostatním členům sdružení a podá Vám
potřebné informace. Členové sdružení touto cestou děkují všem svým přátelům a těší se na
další členy a přátele.
Projekt SPRONKU: 30 LET NOVÉ VLNY byl velmi úspěšný
Ve dnech 23. a 24. března proběhla v prostorech KD Strážničan vzpomínková akce s názvem 30 let Nové vlny se starým
obsahem. Díky usilovné práci
a nezištné podpoře velkého
množství lidí se podařilo vytvořit
událost svým obsahem překračující hranice našeho regionu
a formou přesahující klasickou podobu rockového festivalu. Událost, která naše město přiblížila lidem z různých částí České republiky. Z reakcí je cítit, že si Strážnici uchovají dlouho
v srdci. My – tedy pořadatelé – si zase uchováme v srdci spokojené výrazy vystupujících,
překvapené pohledy publika na netradiční využití dvou pódií v hlavním sále i soustředění
posluchačů zajímavých příspěvků našich hostů v Green baru. Za vše krásné se sluší poděkovat. Děkujeme proto vedení města Strážnice za finanční a hlavně morální podporu.
Děkujeme vedení i všem zaměstnancům kulturního domu za úžasnou ukázku příkladné
spolupráce. Děkujeme i Františku Kotkovi za pomoc při ubytování účinkujících (kterých bylo
50) i hostů. A hlavně děkujeme Vám všem, kteří jste přišli. Za občanské sdružení SPRONK
Radek Holomčík
16
5/2013
Přehlídka dětských talentů Strážnicka
V neděli 7. dubna 2013 bylo
v Kulturním domě Strážničan
ve Strážnici živo jako v úle. Na
24. ročníku vyhledávací soutěže mladých pěveckých talentů
Strážnický zpěváček 2013 se
sešel mimořádný počet mladých zpěváčků a zpěváků
z oblasti Strážnicka. Šestnáct
mladších dětí z věkových kategorií (do 6 let a 7-9 let) si užilo své první vystoupení či další soutěžní rok s „velkou“ cimbálovkou Pavla Múčky v pohodě a bez nervozity a jejich výkony byly výborné a jisté. Jako členka
odborné komise, která měla za úkol bedlivě poslouchat a poté vybrat z třetí věkové skupiny
(10-15 let) pouze tři zástupce postupující do Národní soutěže Zpěváček 2013 ve Velkých Losinách, musím konstatovat, že strážnická přehlídka se zaskvěla skutečnými pěveckými poklady.
Dvacet jedna zpěváků se představilo výkony, za něž by se nemusel stydět leckterý profesionál!
Bylo to těžké rozhodování, ale věřím, že tři zástupci – Adam Tomšej, Magdalena Lžičařová
a Nika Jamná – se v další konkurenci neztratí. Velký dík patří organizátorům, kteří pro odlehčení nabídli divákům vystoupení dalších dětských kolektivů – souborů Demižónek pod vedením
paní Vašíčkové a Danájek pod vedením paní Hanákové, která spolu s moderátorkou paní
Pálenskou přehlídku připravila. Milé bylo i vystoupení děvčat se street dance. Poděkování dále
směřuji i k cimbálové muzice s primášem Pavlem Múčkou a především k těm, kteří se trvale
věnují práci se zpívajícími dětmi. Pedagogům v základních či uměleckých školách, vedoucím
souborů a rodinám, ve kterých se zpívá. Setkání s mladými talenty je vždycky plné radosti. Už
proto se budu do Strážnice ráda vracet. Poslouchat hlasy a hlásky dětí, které budou do budoucna jistotou, že lidová píseň bude znít i nadále v dalších generacích. Moc děkuji za pozvání
a krásný zážitek!
Anna Maděričová, předsedkyně poroty
Soubor Danájek reprezentoval Strážnici v regionální soutěži
Dne 13.4.2013 se uskutečnila soutěžní přehlídka dětských tanečních souborů v Dambořicích. Přehlídky se zúčastnilo 7 souborů z regionu z toho tři skupiny dětí ze Strážnice: Danájek mladší, Danájek starší a Demižónek. Vystoupení všech souborů bylo hezké. Nejlépe
byly porotou ohodnoceny soubory Kyjovánek z Kyjova a Danájek starší ze Strážnice, které
postupují do krajského kola, jež se koná ve Strážnici 28.4.2013. Danájek starší přiblížil všem
divákům, jak se děti bavily dříve. Předvedly své pásmo „Na střešňách“, které sestavila vedoucí souboru Jana Hanáková, ta rovnež zpracovala choreografii. Hudbou je doprovodila
CM Krepina. Myslím, že se to dětem podařilo.
Pásmo bylo proloženo tancem, zpěvem i hrou.
Vším, co patří k dětem ve věku 6–12 let. Velký
dík patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
přičinili, především těm, kteří nachystali kroje, posílali děti na zkoušky a hlavně vedoucí
(jak říkají děti, tetě Janě). Přejeme jim hodně
úspěchů i do budoucna.
Za rodiče M. Janíková
5/2013
17
10. ročník florbalového turnaje dětských domovů
V soboru 13. dubna proběhl v tělocvičně ZŠ Školní další ročník florbalového turnaje, jehož pořadatelem je Dětský domov Strážnice. Již podesáté si pozvaly děti ze strážnického „Domůvku“ své kamarády z Uherského
Ostrohu, Hodonína, Mikulova, Kroměříže, Uherského Hradiště a Vizovic.
Tradičně turnaji předcházelo pečení koláčků, aby děti mohly, coby hostitelé,
přivítat své kamarády, sportovce i diváky, jak se patří. Koláčky jsou nedílnou součástí turnaje
a dodávají mu punc jedinečnosti. Jsou také připravovány s velkou péčí a láskou. Na jejich
výrobě se podílejí velcí i malí amatérští pekaři (ti malí hlavně jako tajní ujídači). Samotné
sportovní klání opět ovládli domácí borci. Neprohráli jediný zápas a zcela zaslouženě získali
pohár pro vítěze. Na druhém místě skončil tým z DD Hodonín a třetí byly Vizovice. Nejlepší
střelci turnaje byli dva - Vojta Kolařík (Vizovice) a Lukáš Sklenský
(Strážnice). Oba dva „nasázeli“ svým soupeřům po devíti brankách. Cenu Fair play si odvezlo družstvo z Uherského Ostrohu.
Přebírali ji dva nehrající kapitáni, dvouletá Milenka s tříletým
bráškou Marečkem. Pomalu je za taškou s dárky nebylo vidět.
Hlavním rozhodčím byl pan Ján Lahvička z Hodonína, jeho tým
tvořili pánové Vojtěch Studénka, Pavel Svačina, Michal Sklenský
a kamarádi našich dětí jako časoměřiči. Děkujeme za nezištnou
pomoc. Srdečně děkujeme za sponzorské dary panu Hobžovi
a paní Jitce Svačinové.
Olga Lysá
Poděkování cimbálové muziky Mirka Menšíka
Cimbálová muzika Mirka Menšíka děkuje všem, kteří jakkoliv
přispěli k uskutečnění Vzpomínkového večera „Indá byly
časy“ v sobotu 20. dubna 2013
v KD Strážničan ve Strážnici.
Děkujeme sponzorům, firmám
Vitis Strážnice, MND a. s.
Hodonín, Kamile Petrákové
za zhotovení návrhu plakátu,
panu Pavlu Sochorovi za naskenování a tisk fotografií a přípravu tištěného programu, NÚLK
Strážnice a všem, kteří nám zapůjčili fotografie ze soukromých archivů. Děkujeme zaměstnancům KD Strážničan za podporu a spolupráci. Děkujeme dále všem, kteří přišli společně s námi
oživit historii muziky – tanečníkům „Nestárnúcího Žerotínu“pod vedením Pavly Grombířové,
panu Jaroslavu Čajkovi, zpěvačkám Ludmile Smetkové, Haně Petrů, Alžbětě Bačíkové, Marii
Holubíkové; zpěvákům Václavu Harnošovi, Josefu Múčkovu, Josefu Koštuříkovi, Jiřímu Ženatému, Dominiku Vajčnerovi a samozřejmě divákům, kteří doplňovali atmosféru v sále kulturního
domu. Velký dík patří rovněž panu Jaroslavu Chromečkovi, který celý program vzpomínkového
večera připravil a humorným způsobem se zhostil jeho moderování. A za vším hledej ženu Mirku Veselskou, rozenou Menšíkovou.
CM MIRKA MENŠÍKA
Za krásný večer účinkujícím děkují vděční diváci, vedení města a KD
18
5/2013
Ze školství
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
Velikonoční dílna se konala ve školní družině
Hana Hatalová
Ve čtvrtek 28. března uspořádala školní družina při
naší základní škole „Velikonoční dílnu“. Děti si vyrobily velikonoční zápichy
a přáníčka i další ozdoby
z papíru, lýka, mechovky
či vajíček. Mohly procházet
mezi jednotlivými odděleními a vybrat si, co budou
vyrábět. Rozhodoval pouze
jejich zájem. Věříme, že se dětem den plný kreativní činnosti ve školní družině líbil a že svými
výrobky potěšily své nejbližší. Chtěli bychom touto cestou také velmi poděkovat panu Hradskému ze Strážnice za sponzorský dar (televizor) pro školní družinu. Děkujeme.
Jarní tvoření proběhlo i ve školním klubu
Alžběta Motlová
Na zelený čtvrtek se ve školním klubu
naší školy uskutečnilo „Jarní tvoření“. Tato akce byla určena pro členy
klubu, především žáky 5. až 9. tříd.
S dětmi jsme se sešli v 10 hodin dopoledne. Vyráběli jsme jarní dekorace
maminkám do květináčů, např. zajíčky, květinové skřítky atd., malovali
jsme barvičkami na sklo, povídali jsme
si. Jedna dívka si také zdobila velikonoční vajíčka. Bylo to moc příjemné
dopoledne, které jsme si všichni užili.
Zúčastnili jsme se soutěže Skřivánci ze Slovácka
Zdeněk Musil
V březnu se zúčastnili žáci naší školy okresního kola Skřivánci ze Slovácka, které se
konalo na ZŠ TGM v Hovoranech. Z naší školy soutěžili tito žáci: v kategorii lidová píseň
Michala Vachková (1.-2. třída), Petr Janík (3.-5. tř.) a Lukáš Janík (6.-9. tř.). V kategorii
umělá píseň to byl Ondřej Blažek (1.-2. třída), Petr Janík (3.-5. tř.) a za nejstarší žáky
v této kategorii soutěžila Kristýna Lípová (6.-9. tř.), která si za svůj výkon přivezla krásné
2. místo.
5/2013
19
V biologické olympiádě
jsme postoupili do kraje
Ludmila Rosíková
Ve středu 27. března se žáci školy zúčastnili okresního kola
biologické olympiády kategorie C (pro 8. a 9. třídy), která
proběhla na Základní škole Hutník ve Veselí nad Moravou.
V silné konkurenci získala naše žákyně Marie Hrdoušková
z 8. A 3. místo s postupem do krajského kola v Brně.
Na Velické laťce jsme se neztratili
Ondřej Spazier
V březnové atletické soutěži základní škol Horňácka,
Ostrožska a Strážnicka se naši žáci neztratili. V jubilejním 15. ročníku se nejlépe ze všech našich závodníků umístila Sabina Helísková ze 7. A, která výkonem
130 cm skončila na 3. místě, Terezie Suchánková získala 4. místo. Pochvalu zaslouží i ostatní zúčastnění žáci
- Magdalena Petriová, Pavel Josífek, Luboš Hudeček,
Kristýna Lípová a Tomáš Křížan.
Základní škola Školní Strážnice
Velikonoční dílničky
Mgr. Věra Tihlaříková
V úterý 26. 3. 2013, tedy těsně před Velikonocemi, přijaly pozvání do naší školy paní Herodesová, Baďurová, Gajdová, Blažková a Žákovská, které ukázaly žákům 1. stupně různé
techniky zdobení velikonočních vajíček. Nejprve každá dětem předvedla, jak postupuje při
výrobě kraslic. Potom si všichni mohli zkusit vyrobit svoji krasličku. Třeba opletení vajíčka
drátkem se zdálo velmi jednoduché, avšak i pod trpělivým vedením paní Žákovské se to
podařilo jen málokomu. Na malování voskem musíte mít zase pevnou ruku, trpělivost a co
jednou namalujete, už neopravíte. Což mistrně všem předvedly paní Blažková a Baďurová.
Paní Gajdová si dokonce přinesla už navrtaná vajíčka a zdobilo se rozehřátými voskovkami.
Na malování cibulového vzoru tuší, které předváděla paní Herodesová, si hned tak někdo
netroufl. Tuší se sice zkoušelo malovat, ale „cibuláku“ se to moc nepodobalo. Všem jmenovaným malérečkám moc děkuji za příjemné dopoledne. Žáci poznali a vyzkoušeli si něco
nového a hezkého. Více na www.zsstr.cz
20
5/2013
Velická laťka
Mgr. R. Lanová
19. 3. 2013 se ve Velké nad Veličkou konalo tradiční klání ve skoku vysokém. Letos proběhl
už 15. ročník. Naši školu reprezentovala dvě družstva ve složení: P. Kvapil, K. Hlúpiková,
A. Příkazká, J. Jamný, M. Janča, M. Otevřelová, B. Martinková, R. Chmelař a mimo soutěž
D. Vitnerová a L. Janča.
Ve velké konkurenci 90 sportovců si nejlépe vedli Jakub Jamný, 5. místo 135 cm, Denisa
Vitnerová, 5. místo 130 cm a Bára Martinková 8. místo 125 cm.
Okresní kolo v basketbale starších žáků Kyjov
Mgr. R. Lanová
8. 3. 2013 se v Kyjově konal basketbalový turnaj. Naši hoši se velké konkurenci osmi
družstev neztratili a získali pěkné 4. místo. Družstvo tvořili tito žáci: J. Větříšek, Š. Hadač,
T. Chmela, D. Štencl, D. Berčík, J. Martinek, V. Kriegler, M. Kundrata, D. Hradský.
Okresní kolo v basketbale mladších žáků Strážnice
Mgr. R. Lanová
22. 3. 2013 se na naší škole uskutečnil basketbalový turnaj. Pořadatelství se ujal pan učitel
Běhal. Kluci rovněž nezklamali a získali pěkné
2. místo. Konečné pořadí : Gymnázium Kyjov, ZŠ
Školní Strážnice, ZŠ Vančurova, ZŠ Lipov. Družstvo: J. Jamný, V. Žák, J. Veverka, R. Chmelař, J. Můčka, L. Janča, T. Sporyzs, F. Štos.
POZVÁNKA
Základní škola Strážnice, Školní ul. ve spolupráci s Občanským sdružením při
ZŠ, Domem dětí a mládeže Strážnice a Základní uměleckou školou Strážnice
Vás co nejsrdečněji zvou na
Den dětí
spojený s Akademií ke 100. výročí školy,
který se uskuteční v sobotu 1. 6. 2013 od 13.00 hodin v areálu základní školy.
Program obsahuje vystoupení žáků školy na Akademii, výstavu žákovských prací, sportovní hrátky a výtvarnou dílnu s DDM Strážnice, vystoupení žáků ZUŠ Strážnice, skákací hrad a další program v areálu školy
5/2013
21
Purkyňovo gymnázium Strážnice
Projekt „Togetherness” - studenti PGS ve Španělsku
Skupina šesti studentů Purkyňova gymnázia
se v doprovodu 2 pedagogů zúčastnila 14. až
20. 3. 2013 projektového setkání se svými kamarády z partnerských škol ze Španělska, Portugalska a Polska. Naši studenti byli ubytováni v rodinách svých španělských protějšků v andaluském
městečku Los Molares. Šlo již o třetí společnou
akci (předchozí mítinky se uskutečnily v Česku
a v Portugalsku), takže šlo často o pokračování
předchozích přátelství, která byla v mezidobí udržována prostřednictvím sociální sítě Facebook.
Týdenní akce byla tentokrát zaměřena na prezentaci sportů a her, které jsou v jednotlivých
zemích nejvíce populární. Součástí časově náročného programu byly rovněž exkurze po
celé Andalusii, zejména po historických areálech vybudovaných v období osídlení oblasti
maurským obyvatelstvem. Islámská architektura ve spojení s vysokými teplotami a zralými
pomeranči, které padaly ze stromů, navozovala atmosféru severní Afriky. Z té nás vrátily do
reality jen neustále si prozpěvující španělské studentky, stejně jako improvizovaná výuka národního španělského tance „flamenco“. V tom slavili úspěch
zejména naši mužští zástupci, konkrétně studenti Petr Adamec, Václav Šašinka a Jiří Sochor, kterým vysekla poklonu
i samotná učitelka tance.
V průběhu projektového pobytu si studenti měli možnost
projít město Córdoba s areály Medinat al Zahara a Mezquita, Granadu s arabskou čtvrtí i palácovým komplexem Alhambra, Sevillu s královským palácem Alcázar
i katedrálu, v níž je pochován Kryštof Kolumbus. Studenti
rovněž navštívili vesnici Montellano s farmou produkující
špičkový olivový olej i město Utrera, kde si prošli střední školu se zaměřením na umění. Pobyt však utekl jako
voda, takže po mírně dobrodružném cestování vlaky, taxíky, letadly a hororovou pražskou místní dopravou jsme rychlíkem Šohaj uháněli zpět na
jihovýchod Moravy. A studentům zbyly pěkné
vzpomínky na zemi plnou pohody, zároveň
jim také přibyli další kamarádi ze zahraničních
škol. Ověřili si, že komunikace v cizích jazycích, zejména v angličtině, je dnes nezbytností,
a pochopili, že schopnost prezentovat se před
lidmi v cizině je považována za velkou devízu.
I v tom je smysl projektu „Togetherness“, který
je podporován fondem programu Evropské unie
„Comenius“.
Mgr. Jiří Kubálek
22
5/2013
Studenti z Holandska na návštěvě ve Strážnici
K. Šopfová (2. B)
Aktuálním trendem pro zdokonalení jazykových dovedností studentů jsou výměnné pobyty,
na nichž studenti musí využívat především znalosti cizího jazyka. Na Purkyňově gymnáziu ve
Strážnici proběhly od 7. do 13. dubna hned dva výměnné pobyty.
Gymnazisté odjeli na týdenní pobyt do Polska v rámci projektu Comenius a žáci z nizozemského města Middelburg dorazili k nám, aby poznali život v České republice. Studenti z partnerské
školy Nehalennia v Nizozemsku společně s vybranými gymnazisty byli seznámeni s tím, jak
bude jejich pobyt vypadat.
Program, který připravili žáci gymnázia pod vedením prof. J. W. Jongepiera, umožnil Holanďanům podívat se do míst, která nikdy neviděli a s jejich kulturou nemají mnoho společného. „Je
to vážně moc pěkné,“ pochvaloval si jeden z holandských účastníků výhled ze Svatého kopečku v Mikulově. To ovšem nebyla jediná z destinací, které je tak uchvátily. Za zmínku stojí také
Punkevní jeskyně v Moravském krasu, hlavní město Praha, vinné sklepy Plže v Petrově aj.
Studenti si spolu velmi dobře
rozuměli a nedělalo jim problém
dohodnout se i na aktivitách
mimo program. V den odjezdu Nizozemců se přišli všichni
rozloučit do Strážnice, odkud
odjížděl jejich autobus. Loučení
bylo plné objímání, slz a debat
o tom, jak si budou všichni chybět. Náročný, avšak netradiční
týden byl zakončen slibem o udržení přátelství s Holanďany i do
budoucna.
PGS jazykové kurzy pro širokou veřejnost
PhDr. Alexandra Bahulová
To, že střední škola by měla fungovat jako přirozené centrum vzdělanosti regionu, si uvědomují
i pedagogové Purkyňova gymnázia ve Strážnici. Již delší dobu se může veřejnost účastnit
přednášek ve školní aule, učebny výpočetní techniky zase slouží k některým specializovaným
školením v oblasti výpočetní techniky, na podzim proběhla v ateliéru školy výtvarná akademie.
S novou iniciativou nyní přicházejí také vyučující cizích jazyků. Od října do června 2013 budou
v odborných jazykových učebnách školy probíhat jazykové kurzy pro širokou veřejnost.
V nabídce kurzů bude výuka anglického, ruského i německého jazyka, které budou probíhat
pod vedením lektorů z řad kvalifikovaných vyučujících Purkyňova gymnázia. Cizí jazyky se
zde budou moci naučit začátečníci, ale svou úroveň si mohou vylepšit i pokročilí. K výuce bude
využívána didaktická technika jazykových učeben, jako učební materiál budou používány moderní jazykové učebnice. Část výuky bude rovněž prováděna pomoci elektronické výuky (e-learningu) za využití systému Moodle.Cena 4.200,- Kč (70 hodin po 60,- Kč). V nabídce bude
rovněž speciální přípravný kurz pro středoškoláky sloužící ke zvládnutí nástrah maturitní zkoušky z cizího jazyka. Cena 3.000,- Kč (50 hodin po 60,- Kč, v době od řijna do dubna).
Bližší informace o kurzech lze nalézt na webových stránkách školy – www.gys.cz.
5/2013
23
Střední škola Strážnice
Neobyčejný školní výlet do Vídně
Dne 10. 4. 2013 se 45 studentů ze Střední školy ve
Strážnici vydalo v čele s panem učitelem Stonawským
a paní učitelkou Frantovou na dobrodužnou expedici
do hlavního města našeho sousedního Rakouska. Někteří z nás studentů navštívili Vídeň již po několikáté,
avšak tentokrát byla výprava a něco významnější.
Hlavní a také první zastávka bylo totiž sídlo OSN (Organizace spojených národů), významné světové organizace, jejímž úkolem je zajistit členským státům bezpečí, mír a spolupráci. Tato mezinárodní organizace
má na světě pouze čtyři hlavní sídla: New York; Vídeň;
Ženeva a Nairobi. Po přísné bezpečnostní kontrole
u vstupu nás čekala prohlídka komplexu. V návštěvnickém centru si naši skupinu přebraly dvě německy
mluvící průvodkyně, což ale nebyl důvod k obavám, protože naši učitelé výklad hravě
překládali. Při procházce po sídle OSN jsme byli seznámeni se všemi důležitými orgány organizace, prošli jsme expozici zaměřenou na problematiku uprchlických táborů,
kriminality a drog, obchodu s lidmi, dále jsme viděli prostory Mezinárodní agentury pro
atomovou energii, konferenční místnost, restaurace pro zaměstnance a také jsme zhlédli
krátký film o funkcích OSN a o hlavních problémech, kterými se OSN zabývala v roce
2012. Na konci prohlídky jsme šli ven z budovy přes kolonádu tvořenou stožáry s vlajkami všech 193 členských států.
Po této jedinečné prohlídce jsme naskákali do našeho výletního autobusu a občerstveni
vyrazili směr centrum Vídně – galerie Albertina. Ta patří mezi největší ve střední Evropě.
V Albertině jsme někteří byli již dříve, ale bylo tu zase něco nového ke zhlédnutí. Stálá expozice impresionistů až po Picassa přitahovala další a další zvědavé diváky. Nás
nejvíce lákala nová výstava barokních kreseb, ale také kresby Egona Schieleho. I když
si pár z nás šetřila chodidla na pochůzky po městě, já jsem přesto neodolala a vydala
se do horního patra budovy na výstavu Maxe Ernsta. Jeho umělecká díla jsou výjimečná, velmi moderní a také avantgardní. Jelikož bylo málo času, výstavu jsem proběhla
a utíkala dolů do šatny pro kabát, abychom mohli všichni vyrazit do centra krásného
a uměleckého města Vídně.
Rozchod jsme měli od gotické katedrály svatého Štěpána (viz obrázek – interiér katedrály), která je již po několikáté rekonstruována a je pýchou celého města. A co jsme
ještě stihli? Nevím, jak ostatní, ale se spolužačkami jsme oběhly všechny naše oblíbené
obchody a nakoupily parádní kousky – jak oblečení, tak i šperky. Jiní zašli posedět na
dobrou kávu a nepohrdli ani známým čokoládovým sachrem.
Po pochůzkách městem jsme byli všichni rádi, že konečně sedíme v autobuse a že jsme
na cestě domů. Výlet se velmi vydařil, tentokrát i díky slunečnému počasí. Každý si přivezl jiný zážitek a co se týče mě, myslím, že nejpůsobivější byla prohlídka sídla OSN,
vždyť taková velká jsou na světě jenom čtyři.
Hana Šupová, 3. ročník oboru Oděvní design na SŠS
24
5/2013
Základní umělecká škola Strážnice
Úspěchy žáků Základní umělecké školy Strážnice
Každoročně měří žáci naší školy své síly na nejrůznějších soutěžích. Ani letos tomu nebylo jinak. Pod vedením učitelů Stanislava Otépky, Marka Smetky, Petra Jandáska, Evy
Čambalové, Petry Zigmundové, Dagmar Rousové a Jaroslava Cveka se škola prezentovala sedmi komorními soubory v oboru komorní hra dechových a smyčcových nástrojů
a dvěma žáky ve hře na akordeon. Ve velké konkurenci soutěže základních uměleckých
škol, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, obstáli naši mladí muzikanti na výbornou.
komorní soubory:
1. trio zobcových fléten (Lucie Tomanová, Natálie Dvořáková, Monika Sochorová)
2. I. klarinetové trio (Marie Hrdoušková, Denisa Patinková, Rozálie Františka Rosíková)
3. II. klarinetové trio (Anna Bedravová, Zuzana Sedláčková, Petr Jandásek)
4. klarinetové duo (Marek Juras, Štěpán Hadač)
5. trio příčných fléten (Hana Holomčíková, Karolína Petříková, Tamara Mlýnková)
6. žesťový kvartet (Bronislav Vítek, Petr Otépka, Petr Novák, Filip Patinka)
7. houslové duo (Jakub Tomšej, Josef Šťastný)
akordeony: Nikol Blažková a Miroslav Říha
NAŠE VÝSLEDKY:
okresní kola
Komorní hry dechových a smyčcových nástrojů v Hodoníně
• klarinetové duo – čestné uznání
• trio zobcových fléten – 2. místo
• žesťový kvartet – 2. místo
• I. klarinetové trio – 1. místo s postupem
• II. klarinetové trio – 1. místo s postupem
• trio příčných fléten – 1. místo s postupem
• houslové duo – 1. místo s postupem
Hra na akordeon ve Veselí nad Moravou
• Nikol Blažková – 2. místo
• Miroslav Říha – 2. místo
krajská kola v Brně
Komorní hry dechových a smyčcových nástrojů
• I. klarinetové trio – 2. místo
• II. klarinetové trio – 1. místo
• houslové duo – 1. místo
• trio příčných fléten – 1. místo s postupem
ústřední kolo v Liberci
• trio příčných fléten – 2. místo
GRATULUJEME
5/2013
25
Dům dětí a mládeže Strážnice - ZPRÁVY Z DOMEČKU
tel.: 518 334 241, mobil: 736 604 437, 739 354 587, 731 116 083
www.ddmstraznice.cz , e-mail: [email protected]
SO 18. 5.
JIHOMORAVSKÁ LIGA MINIHÁZENÁ 4+1
Začátek: v 9 hodin, kde: tělocvična ZŠ Školní, kde se děvčata a chlapci
utkají se soupeři Legata Hustopeče, Sokol Nové Bránice,
SHK Velká n. Veličkou. Vstup zdarma. Možnost zakoupit si na místě
občerstvení. Přijďte povzbudit naše děvčata a chlapce!!!
Srdečně Vás zvou děti, trenérky miniházené a pracovníci Domečku.
Vedoucí akce: Marie Knitlová
NE 19. 5.
VÍTÁNÍ JARA S TÁBORÁKEM
Kde: areál DDM Strážnice. Začátek: od 16 hodin. Vstupné: 20 Kč
Co Vás čeká? Hry, soutěže a celý program zakončený táborákem s opékáním špekáčků za hudebního doprovodu.
Vedoucí akce: Marie Flašarová
SO 25. 5.
PRAŽEC - tvořivé víkendy pro dospělé: výroba drátěných předmětů.
KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT! Kde: keramická dílna DDM.
Cena jedné lekce činí 400 Kč. Začátek: v 9 hodin.
Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena.
Vedoucí akce: Marie Flašarová
NE 26. 5.
AKADEMKA DOMEČKU
Přehlídka činnosti Domu dětí a mládeže Strážnice - vystoupení zájmových
útvarů. Místo konání: KD STRÁŽNIČAN. Začátek: v 15 hodin.
Vstupné: 30 Kč / rodinné 60 Kč, všechny vstupenky jsou slosovatelné.
Pro členy kroužků při Domečku vstupenky ZDARMA.
Bližší informace Vám poskytnou pracovníci osobně nebo na tel. 518 334 241.
Vedoucí akce: Marie Flašarová
SO 8. 6.
JARMARK domácích výrobků a produktů
Uvítáme všechny, kteří si rádi doma tvoří a chtěli by své výrobky ukázat
a prodat (košíky, šití, háčkování, vyšívání, šperky, pečení, medové pečivo a jiné tradiční domácí výrobky). Kde: DDM Strážnice. Kdy: od 9 do
14 hodin. Zájemci o prodejní místo, přihlaste se do 31. 5. Cena za prodejní stoleček 50 Kč. Vedoucí akce: MC Klokánek DDM Strážnice Michaela Plachá, tel. 775 685 733
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2013
8. 6.
PRAŽEC - tvořivé víkendy pro dospělé: savování textilu
27. - 28. 6. DĚTSKÁ STRÁŽNICE 2013 - doprovodný program pro děti.
„LÉTO S DOMEČKEM“
10. - 22. 6. Řecko, ostrov Evia - pobyt pro rodiny s dětmi a další zájemce.
Poslední volná místa: 1x 3lůžkové studio!!!
10. - 17. 7. LT Monte Lopeník: „Výtvarně - kreativní“
24. 7. - 2. 8. LT Littner, Bzenec - Přívoz: „Záhada Tunguzského meteoritu…“
12. - 17. 8. LT Littner, Bzenec - Přívoz: soustředění fotbalistů a miniházené.
26
5/2013
Sport
TJ Jiskra Strážnice, oddíl vzpírání
Už vloni v září jsem se chystal startovat na mistrovství světa veteránů ve Lvově. Bohužel čtrnáct dnů před startem
jsem si poškodil sval na pravé ruce. Byl mi doporučen měsíční klid od sportovních aktivit. Po uzdravení jsem opět
začal trénovat. Napřed posilování kritických svalových
partií, poté opět vzpěračský trénink. Důsledkem toho opět
závodím. Absolvoval jsem jeden závod veteránské ligy
v Havířově a dalším byl oblastní přebor v Holešově. Na
obou závodech jsem zdvihl o tři kilogramy více, než byl můj nejlepší loňský výkon. V Teplicích
ve dnech 13. a 14. dubna 2013 proběhlo Mistrovství republiky veteránů ve vzpírání. Vybojoval
jsem titul mistra republiky v kategorii 60 až 65 let a osobní hmotnosti 70 kg. Navzpíral jsem
145 kg ve dvojboji, v trhu 62 kg, v nadhozu 83 kg. Navíc
jsem byl vyhodnocen za nejlepší výkon věkové kategorie
60-65 let. Letos žádné vrcholové klání neabsolvuji, protože ME je v Turecku a místo MS jsou letos tzv. Světové
hry veteránů, kde je i vzpírání. Bude-li však zdraví sloužit
a bude-li i nadále do cvičení chuť a motivace, na ME konané v příštím roce Maďarsku se dá dojet autem. Příznivci vzpírání ať mi stále drží palce a třeba se bude dařit
i nadále. Děkuji všem za podporu.
Josef Vybíral
Tenisový oddíl TJ Jiskra Strážnice informuje …
V pátek dne 29. 3. 2013 jsme v areálu tenisového oddílu TJ Jiskra Strážnice připravili pro
oddílové děti a mládež dětský oddílový turnaj „Ukončení zimní tenisové sezony 2012-2013“.
Turnaje se zúčastnilo 14 oddílových dětí, které byly rozděleny dle věku a výkonnosti na dvě
soutěžní kategorie. Výsledkem čtyřhodinového zápolení bylo následující pořadí:
A)
starší kategorie:
B)
mladší kategorie:
1.
místo: Marek Šmehlík
1.
místo: Tomáš Dohodil
2.
místo: Ondřej Dobčák
2.
místo: David Bačík
3.
místo: Jakub Hegr
3.
místo: Tobias Slováček
V sobotu 30. 3. 2013 jsme uspořádali Velikonoční oddílový turnaj, kterého se zúčastnilo 14
amatérských hráčů ze Strážnice a blízkého okolí. Výsledkem celodenního zápolení bylo
následující pořadí:
1. místo: Oldřich Glöckl – Radek Šindar
2. místo: Michal Baránek – Miroslav Lecián
3. místo: František Lípa – Michal Janča
Vítězům srdečně gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným hráčům. S končící zimní sezonou započaly dětské tréninky letní sezony.
Kdo má zájem o tenis a ještě se nepřihlásil, kontaktujte prosím tenisový oddíl TJ Jiskra Strážnce na telefonu
+420 722 007 662.
5/2013
27
TJ JISKRA STRÁŽNICE - oddíl stolního tenisu
Dospělí
A tým mužů v závěru sezony přidal na tréninkových dávkách a v přímém souboji
o 2. místo divize se Slatinou, která nastoupila včetně druholigového hráče Ryšavého,
jasně vyhrál 10:4. Díky druhému místu sehraje kvalifikaci o postup do 3. ligy s druhým
týmem Divize středočeského kraje (Ml. Boleslav B nebo Mnichovo Hradiště). Kvalifikace
se hraje na dvě utkání 27. 4.ve Strážnici a odveta 4. 5. v Ml. Boleslavi nebo Mnichově
Hradišti. Pokusíme se po dvou letech opět vrátit Strážnici 3. ligu.
23. 3. SK Slatina Brno A - Strážnice A 4:10
Body čtyřhry: Marek, Marek 1; Morávek, Jamný 1
Body dvojhry: Jan Marek 2/3, Jaroslav Marek 2/3, Zdeněk Morávek 3/3, Petr Jamný 1/3
Úspěšnost a umístění hráčů A týmu v letošní sezoně v Divizi JMK:
5. Jaroslav Marek 76 %, 9. Zdeněk Morávek 69 %, 15. Jan Marek 62 %, 20. Luboš Vaverka 54 %, 30. Petr Jamný 48 %
B tým ve složení Luboš Vaverka, Ludvík Žajdlík, Tomáš Martínek, Zdeněk Černý, Vašek
Janský, Petr Kamenský a Tomáš Tomeček obsadil v krajské soutěži II. třídy konečné
3. místo.
Mládež
Našim nejmladším nadějím také finišuje sezona.
Ukončena byla série bodovacích turnajů mládeže
Jihomoravského kraje. Naši nejmladší žáčci patřili
k nejlepším v Jihomoravském kraji. Mezi nejmladšími žáky udrželi krásné třetí místo v soutěži oddílů,
když o několik málo bodů nestačili na oddíly Břeclavi a Mor. Slavie Brno, které disponují několikamilionovými rozpočty a profesionálními
trenéry. V celkovém hodnocení všech kategorií (nejmladší, mladší, starší žáci a dorost)
jsme získali 5. místo v konkurenci 42 oddílů JMK.
Konečné pořadí bodovací soutěže JMK, nejmladší žáci (nar. do 2002):
3. Jan Marek (2002)
19. Jakub Svoboda (2004)
5. Radim Morávek (2003)
22. Čeněk Petrucha (2002)
11. Lukáš Karas (2002)
24. Ondřej Pukl (2004)
18. Jakub Marek (2005)
32. Martin Bureš (2004)
Soutěže se zúčastnilo 65 nejml. Žáků.
Z úspěchů na turnajích, které naši nejmenší odehráli poslední měsíc (bylo jich celkem 5),
bych zmínil především 3. místo Honzíka Marka na bodovacím turnaji JMK v Brně, které
vybojoval v konkurenci všech nejlepších hráčů JMK. Také zmíním okresní turnaj v Hodoníně, kde naši kluci v konkurenci dvaceti hráčů získali všechny medaile. Zlato získal Ráďa
Morávek, stříbro Honza Marek a bronz Lukáš Karas, páté místo navíc přidal Kubík Marek.
Další informace naleznete na našem webu www.pinecstraznice.eu nebo facebooku
http://www.facebook.com/StolniTenisStrazniceTjJiskraStraznice
Jan Marek
28
5/2013
Fotbalový oddíl TJ Jiskra Strážnice tímto děkuje panu
PhDr. Walteru Bartošovi za poskytnutí finančního daru ve
výši 18.000 Kč, který byl použit na nákup kompletní soupravy dresů pro dorostenecké fotbalové družstvo.
Orel jednota Strážnice srdečně zve na oslavu
SVÁTKU MATEK
Všechny maminky, jejich blízké a známé zveme
v neděli 12. května 2013 od 16.00 hodin do tělocvičny Orla
(Spolkový dům), kde oslavíme tento krásný svátek.
V programu vystoupí děti z Demižónku s cimbálovou muzikou,
orelské mažoretky, Zumba Betty, žáci ZŠ Školní,
malí hudebníci a další.
Přijďte prožít příjemné odpoledne.
5/2013
29
Kultura ve městě
MĚSTSKÉ MUZEUM STRÁŽNICE A FOLKLORNÍ STUDIO STRÁŽNICE
Vás srdečně zvou na výstavu
JEDNODUCHO HLINA
(výstava slovenského výtvarníka,
který se ve své tvorbě věnuje drobné
plastice, keramice a reliéfu
s folklorními motivy)
Vystavuje
Ján Hlinica, Mgr. art. - Bratislava
28. 4. – 14. 6. 2013
Muzeum je otevřeno: úterý - pátek: 8-11, 12-15.30 hod., ne: 13-17 hod.
Vstupné: 35, 20 Kč
30
5/2013
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
V neděli 26. května od 9.00 do 16.00 hod. pořádá Národní ústav lidové
kultury ve strážnickém skanzenu akci pod názvem
Řemesla našich předků
Je to pořad zaměřený na ukázky rukodělné výroby, řemesel, prací a činností spojených
s tradičním hospodářstvím. Každý rok je program tematicky zaměřen
na určité vybrané tradiční výrobní materiály. V letošním roce bude
prezentováno zpracování dřeva a hlíny. V rámci programu se návštěvníci seznámí s výrobou trámů tesařskými sekerami, výrobou
sudů nebo loukoťových kol. Práce s hlínou pak bude zastoupena
výrobou nepálených cihel, výrobky z keramiky, používáním hliněné
omítky a dalšími. Všechny předváděné činnosti bude doprovázet odpovídající výklad. Pro děti budou připraveny také zajímavé hry nebo
pracovní dílny.
Řemesla budou předváděna výrobci, naší snahou je však děti maximálně zapojit a umožnit jim přímou zkušenost a kontakt s výrobní
činností a materiálem. Připraveno tedy bude několik stanovišť, kde si
budou moci děti, ale i jejich doprovod některé méně náročné techniky vyzkoušet, popř. si
nějakou drobnost sami vyrobit. V rámci programu vystoupí folklorní soubor Dúbrava z Dubňan. Nebude chybět jarmark tradičních řemesel, ochutnávka vín i tradiční domácí pokrmy.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 6-15 let 40 Kč, důchodci 40 Kč,
rodinné 180 Kč. Více informací na www.nulk.cz
5/2013
31
OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA STRÁŽNICE o.s.
17. 5. od 17 hod.: KURZ MANŽELSKÝCH VEČERŮ pro posílení partnerských vztahů
(možnost pohlídání dětí; klubovna RC)
19. 5. od 13 hod.: VESELÉ ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ U SV. MARTINA (zábava
pro celou rodinu u příležitosti OTVÍRÁNÍ BÍLÉ VĚŽE a NÁRODNÍHO TÝDNE RODINY)
PŘIPRAVUJEME:
LETNÍ TÁBORY
,,KOUZELNÁ ZEMĚ SKŘÍTKŮ“ - pro děti od 6 do 10 let
termín: 1. 7. - 5. 7., cena 1 000 Kč
,,QUO VADIS“ - pro děti od 11 do 14 let
termín: 8. 7. - 14. 7., cena 1 500 Kč
Přihlášky a informace: www.rcstr.cz
Š. Bučková 739 3441 113, e-mail: [email protected]
Červen:
1. 6.: podvečerní DISKOPÁRTY na Zahradě u sv. Martina pro mladší školní děti ke
DNI DĚTÍ (od 18 hod.)
2. 6.: VESELÉ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ U SV. MARTINA
(oslava DNE DĚTÍ) od 15 hod.
7. 6.: Beseda s novinářem radiožurnálu v Londýně MILANEM KOCOURKEM
Slavnostní otevření strážní věže
a zahájení
Letní turistické sezony 2013
v neděli 19. května 2013
Přípraveno ve spolupráci:
Město Strážnice - TIC Strážnicko,
MAS Strážnicko,
Rodinné centrum Strážnice
Kde: Strážní věž a zahrada u sv. Martina
Program:
13:00 hod.: Hlásný na věži
Pásmo CM Krepina a folklorního souboru Danájek
Slavnostní zahájení starostkou města
Příhovor zástupce MAS o rekonstrukci věže
Vystoupení dramatického kroužku: s pověstí z knihy Jiřího Pajera
Strážnice - město pod Bílou věží
Pásmo folklorního souboru Demižónek s CM
Minijarmark tradičních řemesel, regionálních potravin a vín
Soutěže pro děti, výtvarné dílny s tematikou strážní věže
17:00 hod.: Ukončení - hlásný na věži
32
5/2013
5/2013
33
Městská knihovna při KD Strážničan
Noc s Andersenem
Letos se nocování v knihovně kvůli Velikonocím posunulo až na 5. dubna 2013. Přesto se po celé republice a místy i v zahraničí dostavilo do knihoven
a škol několik tisíc dětí, aby si mohly užít Noc s Andersenem. Ve Strážnici nocovalo v knihovně 17 dětí
a 2 knihovnice.
Hlavním tématem letošní noci byla ilustrátorka Helena Zmatlíková, o které se děti dozvěděly spoustu informací a vyzkoušely si domalovat
její obrázky. Navštívily také podzemní labyrint a vyslechly si povídání, které si pro ně
přichystal pan Botur. Jemu patří obrovský dík za program, který děti opravdu nadchl. Na
zpáteční cestě na ně čekala Bílá paní a Vodnice, strašidla, která se ve Strážnici dříve
běžně objevovala. Nabitý program ukončila dětmi velmi oblíbená stezka odvahy.
Přednáška o genealogii
Ve čtvrtek 11. března 2013 čítárnu v knihovně zaplnili téměř do posledního místa zájemci
o informace týkající se genealogie neboli rodopisu. Přednášet přijel MUDr. Evžen Řezáč
z Kyjova, který se rodopisu aktivně věnuje již mnoho let. Povídal o tom, kde se dají informace týkající se našich předků získat, jaké zajímavosti se můžeme dozvědět a například
také o písmu zvaném kurent, bez jehož znalosti se žádný správný badatel neobejde.
Upozornění
Ve čtvrtek 16. 5. 2013 bude knihovna z provozních důvodů zavřená.
34
5/2013
Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
TELEGRAFICKY o společenském vyžití v láskyplném květnu
z pera ředitelky Danuše Adamcové
Světem letí RETRO – návrat o několik desítek i stovek let zpět. Opravdu se dá v minulosti najít inspirace? Proč ne. Například pokud by mládenci ještě dnes stavěli k 1. květnu
„májky“ před domy svých galánek, určitě by byla jejich láska stálejší. Nejen pro to úsilí
postavit máj, ale také pro sdělení své lásky ostatním. Změnami „stanovišť“ by se totiž
vystavovali veřejnému posměchu. A když se můžeme jako před 70 lety plavit po Baťáku
lodí (letos je Baťův kanál slavnostně otevřen 1. 5.) a jako ve středověku se rozhlížet
ze strážnické strážní věže, která vešla do povědomí jako věž „Bílá“ (slavnostní otevření
19. 5.), proč by se tento „májkový“ status nemohl stát opět přirozenou součástí dnešního
- tradicí obohaceného - života?
Pěkný máj, hraj muziko hraj. A může se tak stát na MÁJOVÉ BESEDĚ U CIMBÁLU,
kterou pro Vás již potřetí velmi pečlivě v sobotu 4. května ve 20.00 v KD Strážničan
připravil soubor ŽEROTÍN se svou CM s primášem Janem Holubíkem. Mile Vás
překvapí domácká, spontánní atmosféra. Vstupné 80 Kč, na místě 100 Kč
5/2013
35
Připomínám, že jsme pro Vás na sváteční středu 8. května v 19. 00 hod. v KD Strážničan
připravili další dárek k našemu jubileu - ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN. Na Vaši přízeň se
těší mezinárodně úspěšná česká mezzosopranistka EDITA ADLEROVÁ, která v sobě nezapře ohnivou krev a zazpívá nejúspěšnější árie Carmen ze stejnojmenné Bizetovy opery za
doprovodu kapely La Magia del Flamenco, v níž nechybí tklivá španělská kytara a violoncello. Strhující flamengo zatancuje Lolita Lola Karpenko.
Vstupné 200 Kč, studenti a důchodci 150 Kč.
36
5/2013
5/2013
37
KINO SVĚT VE STRÁŽNICI POMALU KONČÍ
Nevím přesně, kam až sahá historie strážnického KINA SVĚT, ale s určitostí mohu
sdělit, že letos asi končí. Důvod je zcela prozaický. Nová digitální filmová technologie zcela nahradila klasický 35 mm film. Nechceme-li promítat pouze archivní
snímky, novinky již nemáme na čem. A budovat ve Strážnici multikino, když jej
můžete navštívit v nedalekém Veselí nad Moravou, Hodoníně i Skalici, by nebylo
ani efektivní. V případě letního kina je situace podobná. Pokud se najde distributor filmů, který některou ze žhavých novinek připraví ve starém formátu, budeme
nikoliv formou přehlídky, ale pouze příležitostnou projekcí v letním kině pokračovat.
Děkujeme za pochopení.
PhDr. Danuše Adamcová, ředitelka KD
Inzerce
MVDr. Miroslava Můčková Uzlová oznamuje, že dne 11.5. bude
na náměstí Svobody probíhat
HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK PROTI VZTEKLINĚ
a to od 10.30 do 11.30 hod. Současně budou k dispozici také antiparazitika
(tablety, pasty, spot-ony, obojky, aj.).
38
5/2013
5/2013
39
ZEDNICTVÍ Král – Milička
provádíme
- kompletní zednické, tesařské práce, zateplování budov
- obklady, dlažby
- plovoucí podlahy, sádrokartony
- kompletní rekonstrukce domů a bytů
- střechy, pergoly
Roman Král Radějov
Ivan Milička Strážnice
tel. 737 739 338
tel. 773 961 264
e-mail: [email protected]
Nabízíme
k pronájmu
dílenskou budovu
ve Strážnici (200 m2)
s venkovním
ohrazeným pozemkem
(269 m2) za příznivé
nájemné. Vhodné ke
skladování materiálu.
Tel. 605 866 419.
40
NOVĚ ROZŠÍŘENÁ
PRODEJNA!
PETROV 115
Těšíme se na Vaši návštěvu
Pracovní doba:
Po-Pá od 9.hod-12.hod.
od 13.hod-17.hod.
So od 9.hod-12.hod.
5/2013
Strážnická realitní kancelář
Veronika Machálková
KANCELÁŘ
Strážnice
V HOTELU STRÁŽNICE,
PŘEDMĚSTÍ 3
900.000,-Kč
Prodej hezkého bytu 4+1 na ul. Kovářská. Plastová okna, plovoucí podlahy. Možný i nájem. Volný ihned.
Strážnice
790.000,-Kč
Strážnice
1.390.000,-Kč
HM REALITY
Strážnice
10.000,-Kč/měs.
RD 3+1 s menším dvorkem leží v klid- Pronájem skladových či prodejních proné ulici. Dům je v dobrém stavu stor cca 250 m2, kancelář, soc. zařízení
a ihned obyvatelný. Tel.: 739 787 084 a čtyři garáže. Tel.: 739 787 084
Strážnice
2.100.000,-Kč
Strážnice
3.490.000,-Kč
Prodej domu ležícího nedaleko centa měs- Prodej pěkného RD 4+1 ležícího Prodej dvougeneračního RD s možta. Dům je v současné době využíván jako v klidném prostředí s garáží pro dvě ným využitím k podnikání. Cena
vinotéka a náleží k němu menší dvorek auta. Tel.: 739 787 084
k jednání!!! Tel.: 739 787 084
i pěkná zahrada. Tel.: 739 787 084
Petrov
690.000,-Kč
Radějov
1.400.000,-Kč
Bzenec
790.000,-Kč
Prodej pěkného RD po částečné rekonstrukci. Dům je nově izolován, má
Prodej RD 2+kk s možností rozšíření o podkroví. Dům má menší zahrádku a je po čás- Prodej RD 3+1 po rekonstrukci, s prů- nové podlahy, plastová okna i novou
jezdem
a
zahradou.
Tel.:
739
787
084
střechu. Tel.: 739 787 084
tečné rekonstrukci. Tel.: 739 787 084
Bzenec
1.250.000,-Kč
Prodej pěkného RD 4+kk s velkou zahradou. Dům prošel rekonstrukcí: nové
topení, nová koupelna, plastová okna,
zateplení, nová střecha. Tel.: 739 787 084
Rohatec
750.000,-Kč
Dubňany
1.800.000,-Kč
Prodej bývalé cukrárny. Dům lze velmi jednoduchou rekonstrukcí představět na obytný, k domu patří dvorek- Prodej RD po částečné rekonstrukci se
zahradou ležící v centru Dubňan.
průjezdný na ulici. Tel.: 739 787 084
POTŘEBUJETE PRODAT NEMOVITOST?
HROZÍ VÁM EXEKUCE?
ODKOUPÍME JI A ZAPLATÍME HOTOVĚ
tel.: 739 061 930
email: [email protected]
[email protected]
www.hmreality.cz
Pomáháme plnit Vaše sny
5/2013
41
KULTURNÍ PŘEHLED KVĚTEN 2013
4. 5.
III. MÁJOVÁ BESEDA U CIMBÁLU
20.00
Soubor Žerotín spolu se svou CM s primášem J. Holubíkem po roce opět
pořádá velmi příjemnou besedu s kulturním programem, koštem a ochutnávkou.
Potěší Vás také CM M. Menšíka „Nestárnúcí Žerotín“, CM Friš z Ostravy
a domácí sbor Zpěvule. Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč
8. 5.
ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN
19.00
Jedinečná sváteční příležitost, kdy vynikající mezzosopranistka EDITA
ADLEROVÁ zpívá árie z CARMEN za doprovodu flamencové skupiny
La Magia del Flamenco a tanečnice Lolity Loly Karpenko.
Vstupné 200 Kč, studenti a důchodci 150 Kč
14. 5.
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
19.30
Ve Strážnici se Vám poprvé představí trojice herců, která patří mezi absolutní
špičku komediálního žánru u nás - Pavel Liška, Pepa Polášek a Martin Zbrožek.
Vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě
MICHAL JE KVÍTKO - ZMĚNA!!!
dětské představení Michala Nesvadby přeloženo na podzim 2013 !!!
ČERVEN
1. 6.
KOSENÍ STRÁŽNICKÝCH LÚK
6.30
2. ročník pořádá pod kopcem Žerotínem soubor DANAJ v rámci projektu
MAS Strážnicko, občerstvení zajištěno. Kosci s kosami, děvčata s hráběmi
a veselá mysl s sebou - jsou vítáni. Za „očenášek“ pro krásné počasí jako
bonus každý prožije nádherný výhled na krajinu, ve které žijeme. Vstup zdarma
9. 6.
Vernisáž výstavy obrazů JANA ŽÁKA z Hroznové Lhoty
23. 6.
DIVOTVORNÝ HRNEC Městské divadlo Zlín
20.00
Světoznámý muzikál v přírodní scenérii letního kina v parku
bude mimořádným zážitkem. Vstupné 150,- Kč v předprodeji, 190,- Kč na místě
25. 6.
KULTURNÍ DEN PURKYŇOVA GYMNÁZIA
15.00
28.- 30. 6. 68. MFF STRÁŽNICE 2013
31. DĚTSKÁ STRÁŽNICE 2013
42
5/2013
5/2013
43
44
5/2013

Podobné dokumenty