Technický list - Armatury a potrubní díly, sro

Transkript

Technický list - Armatury a potrubní díly, sro
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., Kapitána Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš , CZECH REPUBLIC - EUROPE
Web: www.arpod.cz, E-mail: [email protected] , tel.+00420 566 531 031, fax.+00420 566 531 034
L32.8
--- KLAPKY UZAVÍRACÍ S TROJITOU EXCENTRICITOU
--- TRIPPLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
Použití
Uzavírací klapky s trojitou excentricitou jsou průmyslové armatury
určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít
i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním
režimu nelze zaručit danou těsnost.
Pracovní médium
Odpadní a užitková voda, horká voda a pára, neagresivní kapaliny
a plyny (zemní plyn, koksárenský plyn ,ropné produkty, olej, vzduch
a další).
Maximální pracovní teplota je +400 °C, dle dohody až +550 °C
a je závislá na materiálu tělesa.
Technický popis
Trojitá excentricita (Obr. A)
1. osa ovládacího hřídele je mimo osu těsnění taliře
2. osa ovladacího hřidele je mimo osu průtoku
3. osa kužele sedla je mimo osu průtoku
Konstrukce s trojitou excentricitou zajišťuje, že těsnění zůstavá mimo
těsnící plochu talíře s vyjímkou uzavřené polohy, což vede k dlouhé
životnosti těsnění a počtu ovladacích cyklů. Konstrukce s trojitou
excentricitou při otevírání okamžitě oddělí talíř od těsnící plochy
a při uzavíraní klapky se talíř dotkne těsnící plochy až bezprostředně
před uzavřením. Tím se zmenšuje otevírací i uzavírací moment
a otevírání a zavírání armatury probíhá s nejmenším třením, čímž
se prodlužuje její životnost. Klapka je obousměrně těsnící, šipka
na tělese klapky označuje směr, kde je těsnost zabezpečena
dlouhodobě.
Klapky vyrobené dle předpisu TA-Luft nebo Fugitive Emission mají
ovládací čep utěsněn pomocí těsnění Quick set firmy Garlock.
Klapky se vyrábějí z výkovků nebo odlitků.
Těsnění uzavěru je kov x kov nebo kov x grafitové lamely.
Ovládání
Převod, elektropohon, pneumatický nebo hydraulický pohon,
pohon umístěný mimo armaturu (na stojanu).
Zkoušení
Armatury jsou zkoušeny dle EN 12 266-1, EN 12 266-2
a EN 13 3060-2.
Připojení do potrubí
bezpřírubové dle EN 1092-1,
stavební délky dle EN 558-1, řada 16, 20, 25,
přírubové dle EN 1092-1,
stavební délky dle EN 558-1, řada 13, 14, 16,
přivařovací dle ČSN 13 1075, EN 12 627,
stavební délky dle EN 558-1, řada 14,
Jiné stavební délky a připojovací rozměry dle dohody.
Montáž
Uzavírací klapky se montují do vodorovného, svislého i šikmého
potrubí tak, aby šipka na tělese souhlasila se směrem požadované
těsnosti (šipka směřuje od vyššího tlaku k nižšímu při zavřeném
talíři) a osa otáčení talíře klapky byla ve vodorovné poloze. Dále je
nutno brát zřetel na typ šroubu v oblasti čepových partií. V případě
klapky s elektropohonem je nutno se řídit ještě ustanovením
výrobce pohonu.
Application
Triple-eccentric butterfly valves are industrial valves, which
designed to fully open or close the passage of the working
medium flowing through a pipeline. They can also be used for flow control
purposes. However, the tightness of the valve cannot be
guaranteed in a long-term use for control purposes.
Working medium
Waste and service water, hot water and steam, non-aggressive liquids
and gases (natural gas, CO-gas, petroleum products, oil, air, etc.).
A maximum working temperature of the butterfly valve is
+400 °C, by agreement up to +550 °C and depends on the body
material used.
Technical description
Triple eccentricity (Fig. A)
1. the operating shaft axe is eccentric to the packing axis
2. the operating shaft axe is eccentric to the axis of the flow
3. the axe of the seat cone is eccentric to the axis of the flow
Triple eccentricity assures, that the packing stays out of sealing
surface of the disc except for the closed position, which results in
long life-time of the packing (sealing) and lots of cycles. The triple
eccentricity design immediately divides the disc from the sealing
surface and when closing the valve the disc touches sealing surface
just before closure. By this is the closing and opening torque lower
and the opening and closing of the valve is done by very little
friction. This makes the valves life-time longer. Butterfl y valve is
both-side tight. The arrow stamped on the valve body corresponds
with the direction of the long-term tightness.
Stems of the butterfly valves manufactured according to TA-Luft
standard or in compliance with Fugitive Emission are tightened
through the Quick set seal from Garlock company.
The butterfl y valves are produced of wrought or cast material.
Seal material is metal x metal or metal x graphite seal ring.
Operation
Manual gear-box, electric actuator, pneumatic or hydraulic
actuator, remote control from a stand.
Testing
The valves are tested according to EN 12 266-1, EN 12 266-2 and
EN 13 3060-2.
Connection to piping
wafer type acc. to EN 1092-1,
face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 16, 20, 25,
flanged ends acc. to EN 1092-1,
face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 13, 14, 16,
welded ends acc. to ČSN 13 1075, EN 12 627,
face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 14,
Other face to face and connecting dimensions are acc. to the
customer´s requierement.
Installation
The butterfly valves can be mounted into horizontal, vertical or
inclined pipeline so that the arrow stamped on the valve body
corresponds with the direction of the tightness (arrow points
from higher pressure to lower when the disc is closed), and the
rotating axe of the disc is in a horizontal position. The bolt type
at the pivot area is also very important. When there is a butterfl y
valve with electric actuator it is important to abide the actuator’s
manufacturer.
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., Kapitána Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš , CZECH REPUBLIC - EUROPE
Web: www.arpod.cz, E-mail: [email protected] , tel.+00420 566 531 031, fax.+00420 566 531 034
Rozpis jednotlivých částí armatury / Valve part diagram
Valve material
Using temp.
Pa
Part
rt list
Using medium
01 Bottom cover
02 Hexagon
screw
03 Position nut
04 Packing
05 Thrust washer
06 Body
07 Disc
08 Bearing
09 Shaft
10 Bracket
11 Pin
12 Key
13 Packing gland
14 Packing gasket
15 Packing
16 Nuts
17 Bolts
18 Seal ring
19 Retaining ring
20 Split pressing
ring
21 Screw
Carbon steel C
Alloy steel I
0 ~ 425°C
0 ~ 530°C
Sea water, water, steam, air, oil
etc.
Stainless steel P
Stainless steel R
-196 ~ 600°C
Corrosive medium
A570 Gr. A
WC6
304
316
B7
A2
A2
A4
SS420
Graphite packing
SS420
WCB/A570 Gr.A
WCB/A105
JF800
SS420
WCB
2H
2H
WCB/A570 Gr.A
SS420
Graphite packing
2H
B7
SS301 + Graphite
A570 Gr. A
SS420
Graphite packing
SS420
WC6
WC6
38CrMoAl
38CrMoAl
WCB
2H
2H
WC6
SS420
Graphite packing
A2
304
SS301 + Graphite
304
304
Graphite packing
304
CF8/304
CF8/304
SF-1S
SS301
WCB
SS301
2H
CF8/304
SS321
Graphite packing
A2
304
SS304 + Graphite
304
316
Graphite packing
316
CF8M/316
CF8M/316
SF-1SS
17-4PH
WCB
17-4PH
2H
CF8/304
SS321
Graphite packing
A4
316
SS316 + Graphite
316
A570 Gr. A
304
304
316
45H
A2
A2
A2
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., Kapitána Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš , CZECH REPUBLIC - EUROPE
Web: www.arpod.cz, E-mail: [email protected] , tel.+00420 566 531 031, fax.+00420 566 531 034
L32.8 112 506.341 PN6
--- KLAPKA UZAVÍRACÍ PŘÍRUBOVÁ
--- BUTTERFLY VALVE FLANGED
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., Kapitána Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš , CZECH REPUBLIC - EUROPE
Web: www.arpod.cz, E-mail: [email protected] , tel.+00420 566 531 031, fax.+00420 566 531 034
L32.8 112 510.341 PN10
PN 10
.. DN80 --- DN150 STEJNÉ JAKO PN16 / DN80 --- DN150 SAME AS PN16
L32.8 112 516.341
16.341 PN16
PN 16
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., Kapitána Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš , CZECH REPUBLIC - EUROPE
Web: www.arpod.cz, E-mail: [email protected] , tel.+00420 566 531 031, fax.+00420 566 531 034
L32.8 112 525.341
25.341 PN25
PN 25
L32.8 112 540.341
40.341 PN40
PN 40
L32.8 112 563.341
63.341 PN63
PN 63
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., Kapitána Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš , CZECH REPUBLIC - EUROPE
Web: www.arpod.cz, E-mail: [email protected] , tel.+00420 566 531 031, fax.+00420 566 531 034
L32.8 112 5100.341
100.341 PN100
PN 100
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., Kapitána Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš , CZECH REPUBLIC - EUROPE
Web: www.arpod.cz, E-mail: [email protected] , tel.+00420 566 531 031, fax.+00420 566 531 034
L32.8 17
172 506.37
506.371 PN6
--- KLAPKA UZAVÍRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ
MEZI PŘÍRUBOVÁ
--- BUTTERFLY VALVE WAFER
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., Kapitána Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš , CZECH REPUBLIC - EUROPE
Web: www.arpod.cz, E-mail: [email protected] , tel.+00420 566 531 031, fax.+00420 566 531 034
L32.8 17
172 510.37
0.371 PN10
PN 10
.. DN80 --- DN150 STEJNÉ JAKO PN16 / DN80 --- DN150 SAME AS PN16
L32.8 172 516.371 PN16
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., Kapitána Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš , CZECH REPUBLIC - EUROPE
Web: www.arpod.cz, E-mail: [email protected] , tel.+00420 566 531 031, fax.+00420 566 531 034
L32.8 172 525.371 PN25
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., Kapitána Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš , CZECH REPUBLIC - EUROPE
Web: www.arpod.cz, E-mail: [email protected] , tel.+00420 566 531 031, fax.+00420 566 531 034
L32.8 12
122 516.37
6.371 PN16
PN 16
--- KLAPKA UZAVÍRACÍ PŘIVAŘOVACÍ
PŘ IVAŘOVACÍ
--- BUTTERFLY VALVE BUTT
BUTT WELDING
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., Kapitána Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš , CZECH REPUBLIC - EUROPE
Web: www.arpod.cz, E-mail: [email protected] , tel.+00420 566 531 031, fax.+00420 566 531 034
L32.8 122 525.371 PN25
L32.8 122 540.371 PN40
.. DN80 --- DN125 STEJNÉ JAKO PN25 / DN80 --- DN125 SAME AS PN25
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., Kapitána Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš , CZECH REPUBLIC - EUROPE
Web: www.arpod.cz, E-mail: [email protected] , tel.+00420 566 531 031, fax.+00420 566 531 034
Součinitel Kv
Hodnota Kv udává objemový průtok vody v m3/h o měrné
hmotnosti 1000 kg/m3 při tlakovém spádu Δp 0,1 MPa při otevřené
klapce.
Kv Coefficient
A „Kv 100 %‘‘ value represents a fl ow rate (in m3/h) of density water
of 1000 kg/m3 at a pressure drop of 0,01 MPa for the valve in the
„OPEN‘‘ position.
Otevření armatury (stupně)
Valve opening (degree)

Podobné dokumenty

L32.8/30000 VANESSA - Armatury a potrubní díly, sro

L32.8/30000 VANESSA - Armatury a potrubní díly, sro ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., Kapitána Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš , CZECH REPUBLIC - EUROPE Web: www.arpod.cz, E-mail: [email protected] , tel.+00420 566 531 031, fax.+00420 566 531 034

Více

E HVAC (TZB) *

E HVAC (TZB) * www.ekowatt.cz, www.energetika.cz, www.prukazybudov.cz, www.panelovedomy.ekowatt.cz

Více

uzavírací klapky s jednou excentricitou single

uzavírací klapky s jednou excentricitou single Odpadní a užitková voda, pitná voda, horká voda a pára, neagresivní kapaliny a  plyny (zemní plyn, koksárenský plyn, ropné produkty a další).

Více

Katalog Objímek - PDF

Katalog Objímek - PDF Výrobky uvedené v katalogu jsou v souladu s evropskou direktivou 2006/95/EC včetně dodatků a jsou certifikovány dle norem ČSN EN 60 238. Shodu ověřil Elektrotechnický zkušební ústav Praha. Na výrob...

Více

pracovní obuv

pracovní obuv KENTAUR SRC daleko převyšuje požadavky stanovené normami EN ISO 20344 – EN ISO 20347 na protiskluznost stupně SRC. Prabos plus a.s., in cooperation with Omnia, launches on the market the KENTAUR SR...

Více