Vážení Kosteláci, Z obsahu čísla

Transkript

Vážení Kosteláci, Z obsahu čísla
10 / 2011
Z obsahu čísla
Vážení Kosteláci,
2
Zasedání zastupitelstva a rady města
Řešily se úspory za elektřinu, pokračující práce na školách i prodej areálu bývalých jatek.
8
Nový zákon může přinést miliony
Co znamená zkratka RUD a proč je důležitá i pro naše
město?
9
Obchvat - ano, či ne?
Přinášíme názory obou stran sporu o plánovanou silnici poblíž Svatbína.
14
Ohlédnutí za Dny evropského dědictví
Máme za sebou jubilejní 20. ročník celostátní akce.
21
Kostelecký zámek
Pokračování zevrubného článku o historii našeho zámku od Vladimíra J. Mrvíka.
pokud vše dopadlo tak, jak jsme si spolu s redakční radou v posledních dnech babího léta naplánovali, máte nyní v rukou zbrusu nové
vydání Černokosteleckého zpravodaje. Nové by mělo být nejen množstvím aktuálních informací, ale hlavně svým vzhledem. Líbí se vám?
Naší snahou bylo mít časopis přehledný, účelný, ale zároveň pohledný. Věřím, že nový design, navržený Vlastou Doležalovou z kosteleckého nakladatelství Lesnická práce, tyto podmínky naplnil a že budete stránkami našeho Zpravodaje listovat zase o něco spokojeněji.
Radost z nového vzhledu by však neměla překrýt to nejdůležitější –
samotný obsah. Něco se již v minulých číslech podařilo: zavedli jsme
jednotný kalendář akcí, pravidelné úvodníky, obsah a po dlouhé debatě jsme se rozhodli vyslyšet četná přání občanů a často nic neříkající úřední zápisy z jednání rady města a zastupitelstva jsme nahradili (snad) čtivějšími a v mnohých případech obsáhlejšími články.
Přesto nás v budoucnu čeká ještě kus práce. Nápadů k realizaci je
stále mnoho; týkají se například dalších stálých rubrik, většího provázání Zpravodaje s připravovaným novým webem města nebo nejrůznějších tematických příloh. Ale jak už to tak bývá, ty nejzajímavější
podněty vždy přichází od vás, čtenářů a obyvatel našeho města.
Proto bych rád připomněl, že je vám neustále k dispozici náš e-mail
[email protected] nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím oddělení kultury. Na vaše tipy, návrhy, doporučení nebo zajímavé příspěvky se velmi těšíme!
Vážení čtenáři, členové redakční rady sice vykonávají svou funkci ve
volném čase a bez nároku na honorář, ale přesto někdy odměna přijde –
a to v podobě vydařeného čísla. Věřím, že toto je jedno z nich.
MUZEUM HRNÈÍØSTVÍ
nám. Smiøických 41, Kostelec n. È. l.
VÁS ZVE NA
KØEST KNIHY PhDr. VLADIMÍRA J. MRVÍKA
DÌJINY ÈERNOKOSTELECKÝCH DOMÙ
HISTORICKÁ TOPOGRAFIE
MÌSTA KOSTELCE N. È. L.
KØEST KNIHY
SPOJENÝ S AUTOGRAMIÁDOU AUTORA
PROBÌHNE 22. 10. 2011 VE 14.00 hodin
KØEST KNIHY ZAHÁJÍ ÚVODNÍM SLOVEM
STAROSTA MÌSTA Ing. JAN SVATOŠ
A
ØEDITELKA STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU
V KOLÍNÌ
Mgr. ZUZANA MIŠKOVSKÁ
NA MÍSTÌ BUDE MOŽNO TUTO
PUBLIKACI TAKÉ ZAKOUPIT!
Václav Kuba
Zastupitel
a předseda redakční rady ČZ
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
2
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2011
ZÁPISY Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města (ZM) č. 5/2011 ze dne 8. 9. 2011
Program měl tentokrát pouze dva body.
V prvním bylo projednáno a schváleno navýšení spoluúčasti
města na projekt rekonstrukce základní školy a praktické školy (dále jen ZŠ a PŠ), které je dáno nutnými vícepracemi, o 330 000 Kč.
Po provedení některých bouracích prací dodavatel zjistil, že je nutné zpevnit strop – bylo vyžádáno stanovisko autorského dozoru i statika. S ohledem na blížící se školní rok bylo nutné urychleně provést
některé stavební práce umožňující přístup žáků do objektu. Na základě doporučení statika byla vybrána varianta zpevnění stropu. V důsledku těchto prací je ekonomické vyměnit 7 starých oken v dotčených místnostech.
Druhým bodem programu byl obchvat Svatbína. Celá tato problematika je shrnuta v samostatném článku na následujících stranách Zpravodaje.
Rada města č. 21/2011 ze dne 23. 8. 2011
Rada města (dále jen RM) jednala o uzavření smlouvy s firmou
Kompres, s r.o., na úpravu požárního schodiště, dešťových svodů
a hromosvodu na budově přístavby základní školy v souvislosti s realizací akce „Okna pro kosteleckou školu“. Bude vypracován položkový rozpočet.
RM schválila uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Vanderlaan
(oprava pláště přístavby ZŠ), jehož podstatou je rozšíření rozsahu
prací o zateplení západní části staré přístavby Základní školy v Kostelci nad Černými lesy v částce 420 918 Kč bez DPH.
Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Okna pro kosteleckou školu“.
Rada města č. 22/2011 ze dne 29. 8. 2011
Na této radě bylo projednáváno následující:
Městské byty:
Schváleno přidělení dvou bytů v majetku města žadatelům
M.P. a P.K. na dobu určitou.
Dále byla projednávána sleva na nájemném v č.p. 27 kvůli
doplatku na vytápění. Sleva nebyla odsouhlasena, Ing. Ewa
Chmelíková zajistí poptávkové řízení na případnou výměnu
oken v č.p. 27.
Prodej domu č.p. 78 na náměstí Smiřických původnímu zájemci nebude realizován. P. Sivek své rozhodnutí koupit dům zrušil. RM
schválila vyhlášení nového záměru města na prodej nemovitosti
č.p. 78 za minimální nabídkovou cenu 4 mil. Kč. Termín zaslání nabídek je do 31. 10. 2011.
Svatbín
Žádost Osadního výboru Svatbín o zakoupení laviček do autobusových zastávek a kruhové lavičky kolem vrby na návsi
ve Svatbíně byla vzata na vědomí a Odbor rozvoje města
(ORM) MěÚ zajistí vyjádření Odboru památkové péče MěÚ
Říčany a ve spolupráci s Osadním výborem Svatbín realizaci poptávkového řízení.
Schváleno vypsání záměru na prodej areálu bývalých jatek –
parcely č. 515, 516 a 517, budova č.p. 438. Bývalá jatka se nachází
mezi budovou školky a Komenského ulicí (k Penny Marketu). ORM
vypracuje návrh záměru do 12. 9. 2011.
Smlouva o pronájmu lesního majetku mezi městem Kostelec nad
Černými lesy a Českou zemědělskou univerzitou byla schválena RM.
Jak bylo uvedeno v minulém čísle Zpravodaje, město díky nové
smlouvě získá ročně o 230 000 Kč víc.
RM doporučuje ZM schválit navýšení spoluúčasti města na projekt „Novým prostorem ke zlepšení výuky žáků se speciálními vzdělávacímí potřebami“ o částku 330 000 Kč. Projekt se týká rekonstrukce
základní školy a praktické školy. ZM navýšení 8. 9. 2011 schválilo.
Rada města č. 23/2011 ze dne 12. 9. 2011
Městské byty
RM schválila ukončení nájemního vztahu žadatele F.P. ke
dni 30. 9. 2011.
RM uložila Odboru vnitřní správy MěÚ předložit všechny
žádosti o přidělení bytů v majetku města.
RM doporučuje zastupitelstvu města schválení prodeje parcely
č. 531 vítězi výběrového řízení p. Herbertu Birchlerovi (Curych), který je zastoupen firmou PRK Partners, s.r.o., AK. Vysoutěžená cena
činí 1 983 000 Kč. Jedna se o parcelu u křížení Tyršovy a Komenského ulice v blízkosti tří bytových domů.
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
seniory zároveň dostala za úkol vypracovat znalecký posudek na
stávající dosud používané vozidlo.
Soudní spor s firmou Vod-ka, a.s., - RM vzala na vědomí dopisy likvidátora společnosti Vod-ka, a.s., a uložila starostovi města
předložit návrh smlouvy o narovnání.
František Knop
Pozn.: Úplné znění usnesení zastupitelstva a zápisů z RM najdete na
www.kostelecncl.cz
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
MĚSTA KOSTELCE N. Č. L.
ČÍSLA POPISNÁ
Dle ust. § 31 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů je vlastník nemovitosti povinen
na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním
úřadem a udržovat je v řádném stavu.
Budova musí být označena popisným číslem.
V Kostelci nad Černými lesy je tvar a barva čísla popisného následující:
plechová cedule s červeným podkladem s bílými číslicemi a bílým orámováním. Velikost cedule je 20 cm x 15 cm. Velikost bílých čísel je 7 cm. Pokud jde o čísla evidenční, materiál a velikost cedule zůstávají stejné, pouze podklad je žlutý a číslice
jsou černé. Orámování cedulí čísel evidenčních je bílé. Výrobcem těchto cedulí je např. Karma Český Brod, která je o těchto
údajích informována.
Samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší budovy,
které jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže při domech, drobné stavby).
Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly.
Zkontrolujte si tedy, jestli je vaše nemovitost označena číslem
popisným nebo evidenčním. Obec může uložit pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem.
Správního deliktu se dopustí právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, která neoznačí budovu jak číslem popisným, tak číslem evidenčním nebo orientačním.
Uložení pokuty nezbavuje osobu, které byla pokuta uložena, povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené obcí s přihlédnutím k okolnostem případu.
Jaromír Kubelka
Komise pro projednávání přestupků
[email protected]
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Prodej městských jatek - RM ukládá tajemnici města vyjasnit
nájemní vztahy v areálu bývalých jatek.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
Kompres, spol. s r.o., na akci rekonstrukce budovy základní školy
a praktické školy v souladu se schváleným navýšením spoluúčasti
města zastupitelstvem ze dne 8. 9. 2011.
Kanalizace - II. etapa - RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou
TEBODIN Czech Republic, s.r.o., (autor projektové dokumentace) na
zajištění autorského dozoru na akci „Splašková kanalizace II. etapa
1. část“ a současně schvaluje provedení radarového průzkumu ve
staré zástavbě (ul. Gen. Sázavského, Jánské nám., Prokopova ulice).
Firma za výsledky tohoto radarového průzkumu na 100 % ručí, za
tímto účelem je i pojištěna.
K vybudování hydrantu pro hasičskou zbrojnici v Kostelci n.Č.l.
bude provedeno poptávkové řízení a komise ve složení Ing. Jan Svatoš, Ing. Jana Havelková, Jaroslav Brachovec vybere nejvýhodnějšího dodavatele.
Základní škola
RM ukládá Ing. Ewě Chmelíkové a Ing. Janě Havelkové provedení poptávkového řízení na výběr zhotovitele projektové
dokumentace na úpravu prostranství v základní škole (prostor u pingpongových stolů). Komise pro hodnocení bude
ve složení: Ing. Ewa Chmelíková, Petr Kučera, Bohuslav
Vedral.
RM schvaluje uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby „Připojení školy na dešťovou a splaškovou kanalizaci“ s firmou Ing. Radek Gregor (Žďár
nad Sázavou). Důvodem je, že ZŠ stále není z důvodu několika pochybení napojena na městský systém kanalizace.
Změna dodavatele elektrické energie byla schválena RM. Stávajícího dodavatele by měla z důvodu finanční úspory částečně nahradit firma RSP Energy, a.s. Systém dodaatelů elektrické energie
bude následující:
U velkoodběrů (základní škola, mateřská škola, organizační
složka města - tj. budova v sanatorce) byla vyjednána nižší
smluvní částka, a město tak díky tomu ušetří ročně až 0,5 milionu Kč proti dosud platným smlouvám.
U maloodběrů, tedy objektů s menšími odběry (městský úřad,
domov důchodců, hasičská zbrojnice a další menší objekty),
proběhla výše zmíněná změna dodavatele z původního ČEZ
na RSP Energy. Město změnou ušetří ročně 35 000 Kč.
Pouliční osvětlení bude nadále spravováno firmou ČEZ.
Zde se však také podařilo upravit podmínky smlouvy týkající se investice do veřejného osvětlení a ČEZ vrátil městu
230 000 Kč (část z proinvestované sumy na výstavbu a renovaci veřejného osvětlení). Roční provozní náklady, tedy výdaje za energii, zde zůstanou stejné, jako doposud. Aktuálně i v tomto směru probíhají jednání.
Nákup vozu pro pečovatelskou službu byl RM schválen za osobní účasti ředitelky domova pro seniory, která při společném zasedání dostatečně objasnila potřebu nákupu. Ředitelka domova pro
3
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
4
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2011
SILNICE VE SVATBÍNĚ
SE DOČKÁ OPRAVY
SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU DOMÁCNOSTÍ
Ve dnech 13. – 27. 10. 2011 bude prováděna oprava silnice procházející Svatbínem v délce od křižovatky na Krupou až po křižovatku se silnicí z Brníku. Oprava bude provedena kompletně v celé
šíři včetně povrchové kanalizace a kanálových vpustí a novým povrchem s vodicími čarami. Akce je rozdělena na dvě etapy – v první od 13. – 21. 10. bude uzavírka od křižovatky na Krupou až po náves, druhá etapa ve dnech 22. – 27. 10. uzavře komunikaci od návsi
k silnici na Brník. V první etapě bude do vsi zajíždět linka č. 402
a ve druhé linka č. 409. Oznámení o dopravě bude viset na zastávkách autobusů.
Jan Svatoš, starosta města
[email protected]
Nebezpečné odpady nepatří do popelnice. K jejich odložení využijte mobilní svoz tohoto odpadu, který proběhne dne 22. 10. 2011
od 8.00 do 12.00 hodin. Nebezpečný odpad odevzdejte pracovníkům firmy.
PŘEMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA SEPAROVANÝ ODPAD
OD PRODEJNY AK AUTO
Vážení občané,
oznamujeme vám, že byly přesunuty kontejnery na tříděný odpad od prodejny AK Auto na nové stanoviště na Pražské ulici
viz mapka níže.
Prosíme o udržování čistoty v okolí stanovišť na tříděné odpady a odkládání pouze komodit papíru, plastu + tetrapaku, barevného a bílého skla.
Děkujeme za pochopení.
Ondřej Adam
oddělení životního prostředí
Mapka nového umístění
Pražs
Prodejn
a AK Au
to
ká
Vysvětlivky:
- původní umístění před prodejnou AK Auto
- nové umístění ulice Pražská vedle prodejny Jezdecké potřeby
Jsou určena tato stanoviště:
Kostelec nad Černými lesy: před Městským úřadem
(nám. Smiřických 53)
Svatbín:
na návsi u separačních nádob
Sváží se:
Znečištěné obaly od
barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků; *Sorbenty, hadry od oleje,
olejové filtry; Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny
Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin
Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky
Následující použité výrobky můžete kromě tohoto sběru také v některých případech bezplatně odevzdat tam, kde jste je zakoupili:
Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize,
rádia, mikrovlnky, videa
Baterie a monočlánky
Akumulátory: z osobních aut
a motocyklů,zářivky a výbojky
Léky – nevyužívané nebo s prošlou zárukou
Dále budou odebírány pneumatiky, ale bez disků!
Informace, dotazy, připomínky:
Ti, kteří nemohou využít ze závažných důvodů tento zavedený
systém, prosíme, obraťte se na Ondřeje Adama - 606 600 761,
311 240 916 pouze do pátku do 13.30 hod. [email protected]
www.jaktridit.cz – informace o třídění a recyklaci odpadů
* sorbent - obecně látka, která má schopnost na sebe vázat jinou
látku.
Ondřej Adam
oddělení životního prostředí
[email protected]
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
1. Město Kostelec nad Černými lesy uzavřelo smlouvu s firmou
TEBODIN, zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební
povolení, na zajištění autorského dozoru. Dle této smlouvy se
projektant firmy bude zúčastňovat kontrolních dnů stavby a zajistí zpracování případných změn v projektové dokumentaci.
vyžadují celkovou výměnu, dílčí přeložky či opravy jsou neekonomické. Proto dne 18. 9. 2011, po 18 dnech od zahájení stavby
v ul. Prokopova, byly práce na této stoce zastaveny. Pokračovat se
bude až v příštím roce po přepracování projektu a vyčíslení nákladů na vícepráce. Bohužel se nebude jednat o malé částky.
4. Od 20. 9. 2011 byly zahájeny práce na další stoce (Trativody).
Stavba zde probíhá v souladu se změněným harmonogramem.
5. Na základě výše uvedených skutečností nepochybně dojde k prodloužení termínu dokončení stavby nové splaškové kanalizace.
2. V souladu s harmonogramem byla ve staré zástavbě provedena
pasportizace stávajících domů. Pasportizaci (znalecký posudek)
provedl Dr. Ing. Bohumil Svoboda. Informace obsažené ve znaleckém posudku budou zapracovány do projektové dokumentace.
6. Do konce roku město musí předložit na Státní fond životního prostředí (SFŽP) aktualizovanou finanční analýzu, aby mohla být podepsaná smlouva o dotaci. Pro zpracování této analýzy jsou nutné správné údaje týkající se majetkové i provozní evidence, které
budou v souladu s údaji, které náš provozovatel každoročně zasílá do databáze Ministerstva zemědělství ČR.
3. Po opakované kolizi trasy nové splaškové kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi v ul. Prokopova byl v celém úseku plánované výstavby splaškové kanalizace ve staré zástavbě proveden
radarový průzkum. Vyhodnocení průzkumu a geometrické zaměření povrchových znaků vodovodního řádu prokázalo, že není možné pokračovat v provádění stoky dle stávajícího projektu. Stav vodovodního řádu a staré „jednotné“ kanalizace ve staré zástavbě
7. Na základě dohody zpracovatel „Plánu financování a realizace obnovy vodovodu a kanalizace pro město Kostelec nad Černými lesy na období 2009-2018“, firma VODOS, zpracuje do 15. 10.
2011 aktualizaci dokumentu. Aktualizované údaje budou sloužit
ke zpracování a kontrole finanční analýzy nutné pro získání i vyúčtování dotace na splaškovou kanalizaci.
Ewa Chmelíková
ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V KOSTELCI N. Č. L.
V SRPNU 2011
Inkasováno:
stánkový prodej
blokové pokuty
9 200 Kč
15 000 Kč
Celkem
24 200 Kč
Činnost v měsíci srpnu:
3. 8. měření rychlosti v Kostelci n.Č.l.
5. 8. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
28. 8. přestupek proti veřejnému pořádku, řešeno na místě blokovou pokutou
30. 8. nález osobního dokladu, předán patřičnému městskému úřadu k provedení dalšího opatření
Denní činnost:
dohled nad dodržováním veřejného pořádku
dohled nad dodržováním dopravní kázně
kontrola stavu místních komunikací a dopravního značení
12. 8. kontrola stavu veřejného osvětlení, přádáno ORM města
15. 8. s otcem nezletilého bylo provedeno podání vysvětlení
18. 8. zadržen řidič pod vlivem návykové látky, předán PČR
18. 8. usměrnění dopravy v době opravy křižovatky ulic Kutnohorská - nám. Smiřických
23. 8. nahlášeno podezření ze spáchání přestupku proti životnímu
prostředí, předáno oddělení životního prostředí města Kostelec n Č. lesy k provedení dalšího opatření
Další činnost:
kontrola stavu veřejného osvětlení
kontrola svozu separovaného odpadu
dohled nad dodržováním veřejného pořádku v době konání společenských akcí
Jaromír Zabilka
vedoucí strážník MP
[email protected]
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
PRŮBĚH VÝSTAVBY
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
II. ETAPA 1. ČÁST
5
6
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2011
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ČINNOST SDH V KOSTELCI N. Č. L. V SRPNU A ZÁŘÍ 2011
Jednotka požární ochrany zasahovala za období 23. 8. až 26. 9. u těchto mimořádných událostí:
23. 8. 18:27 – dopravní nehoda osobního auta a dodávky – Kostelec n. Č. l., křiž. u Penny
11. 9. 7:54 – únik nafty z nákladního vozidla – Kostelec n. Č. l.,
Komenského
24. 9. 19:37 – požár hromady balíků slámy – Černé Voděrady
26. 9. 3:45 – požár slámy – Černé Voděrady (naše jednotka ponechána v záloze na stanici)
V sobotu 10. 9. naše jednotka vyslala čtyřčlenné družstvo s vozidlem CAS 32 Tatra 815 na praktický výcvik jednotek v Mukařově, který probíhal formou soutěže. Členové našeho družstva se této soutěže zúčastnili poprvé a s věkovým průměrem 21 let tvořili nejmladší
posádku z celkového počtu 17 družstev. První disciplína s názvem
„Útok za tři rohy“ (bojové rozvinutí dle Cvičebního řádu a poskytnutí první pomoci) probíhala přímo u mukařovské zbrojnice. Tato
disciplína byla hodnocena zvlášť a vybojovali jsme v ní druhé místo. Další úkoly jsme postupně plnili na trase, která vedla přes Tehov,
Všestary, Menčice, Klokočnou a Tehovec. Zde jsme se setkali s těmito disciplínami: protipovodňové opatření, jízda zručnosti, nebezpeč-
Družstvo žen se umístilo v soutěži „O pohár starostky OSH Kolín“ na 2. místě
né látky, dokumentace zdolávání požárů, únik ropných látek, dopravní nehoda se zraněnými osobami, přívodní vedení z vodního zdroje. V těchto disciplínách jsme nakonec obsadili celkové 8. místo.
Začátkem září se naše družstvo žáků účastnilo Memoriálu Jaroslava
Zajíčka ve Sloupu u Davle, zvítězilo nad osmi kolektivy s časem
19,69 s. Obhájili jsme tímto putovní pohár a zůstal v našem držení
i pro další rok. Další akcí byly závody Podlipanské ligy v Tuchorazi,
žáci zde obsadili druhé místo.
Družstvo žen se účastnilo také závodu Podlipanské ligy v Tuchorazi, kde ženy obsadily páté místo. Následovala soutěž „O pohár starostky OSH Kolín“, která se konala 17. 9. v sousední obci Bulánka.
Ženy zde obsadily druhé místo. Další víkend se konalo „Poslední sání“ v Pňově, tam jsme obsadily osmé místo.
Z akcí pro veřejnost připravujeme opět Mikulášskou zábavu pro děti
(sobota 3.12.), v příštím roce tradiční únorový Hasičský ples a o měsíc později Maškarní zábavu pro děti i pro dospělé.
Aleš Bitter, Šárka Žylová SDH Kostelec n. Č. l.
www.hasici-kostelecncl.cz
foto archiv SDH
Naše mužstvo se v Mukařově umístilo celkově na 8. místě
PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM Z KOSTELCE N. Č. L.
Vážená redakce,
dovolte, abych alespoň touto cestou poděkoval za skvělou profesionální spolupráci Sdružení dobrovolných hasičů z Kostelce nad Černými lesy, kteří spolupracovali na Hudebně-divadelní a vodní show na
nám. Jiřího z Poděbrad v Praze 3, kde se 28. října 2011 konala ojedinělá akce k 130. výročí povýšení Žižkova na město. Tato společenská událost se uskutečnila v rámci představení 15. Mezinárodního
hudebního festivalu Nekonvenční žižkovský podzim 2011.
Díky hasičům z Kostelce se podařilo předvést nádhernou podívanou,
jakousi jednorázovou mobilní Křižíkovu fontánu, kterou jsem nazval
„Slavnostní zpívající fontána“. Zvláštní dík patří velitelům jednotky,
panu Jaroslavu Brachovcovi a Milanu Churému, kteří nacvičili a předvedli ve spolupráci s herci divadla Řešeto nádhernou podívanou.
Uvedeno bylo moderní ztvárnění Kytice K. J. Erbena (200. jubileum)
a Tábor Bedřicha Smetany, kdy hasičský sbor z Kostelce „dirigovala“ půvabná mladá dirigentka Karin Urbanová.
Krátkou ukázku videa z této produkce můžete již nyní zhlédnout na
www.zizkov.tv.
V úctě a s díky doc. Mgr. Jiří Hošek, organizátor a dramaturg
festivalu Nekonvenční žižkovský podzim
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
7
V NAŠEM MĚSTĚ VZNIKNOU NOVÉ OBCHODY
Ano, je to tak. Do konce letošního roku se předpokládá stavba prodejny KIK, a to na konci ulice Komenského – v prostoru mezi prodejnou Penny a silnicí č. I/2. V polovině prodejny by měly být prodávány oděvy a druhá polovina je určena k pronájmu.
Dále se předpokládá, že v roce 2012 bude zahájena výstavba polyfunkčního areálu, opět v ulici Komenského, a to v prostorách bývalého areálu „Památek“. Část tohoto areálu by měla být určena k prodeji potravin.
Další obchodní prostory by měly být vytvořeny v objektu bývalé
Živcovy pily v ulici Pražské.
Bohuslav Vedral, odb. rozvoje města
[email protected]
KONEC ROKU PŘINESE DALŠÍ PENÍZE DO PODLIPANSKA
Místní akční skupina (MAS, „MASka“) Podlipansko chystá letošní druhou výzvu na
projekty v regionu Podlipansko, v celkovém pořadí je to již šestá výzva. Peníze jsou připraveny pro podnikatele, obce i pro neziskovky. Dalo by se říci, že peníze jsou rozděleny na čtyři hromádky, v projektovém jazyce jsou to tzv. fiche.
První skupina aktivit, na které bude možné získat peníze, jsou podnikatelské projekty. Zde je připraven 1 mil. Kč a bude možné podpořit zbudování nebo rozšíření provozovny, např. stavební úpravy ne-
Krátce
Oznámení o zpoplatnění veřejných WC
Restaurace Zelený dům, nám. Smiřických 38,
oznamuje MěÚ v Kostelci n.Č.l. následující:
V rámci uzavření dohody již druhým rokem provozujeme ve
dvoře naší restaurace na adrese náměstí Smiřických 38 veřejné toalety. Do současné doby bezplatně.
Vzhledem k tomu, že veřejné toalety se stále častěji stávají terčem zlodějů a vandalů (ulomené zásobníky mýdla, ulomená
záchodová prkénka, odcizení záchodové štětky, celou noc tekoucí voda v umyvadle atd.), rozhodli jsme se jejich užívání
zpoplatnit. I bez způsobených škod jsou roční provozní náklady v řádech desítek tisíc korun. Od konce měsíce září jsou
nainstalovány mincovníky na dveře toalet.
Poplatek za použití WC je 5,- Kč.
Důležitou informací je též skutečnost, že prostor dvora bude
monitorován průmyslovými kamerami.
Za Zelený dům Radek Frydrych
bo vybavení (stroje, zařízení, výpočetní technika apod.), toto spadá
do Fiche 5.
Druhou oblastí je podpora cestovního ruchu, konkrétně služby (ubytování, stravování, půjčovny sportovních potřeb aj., to je Fiche 6
a přichystáno je tu 2,1 mil. Kč. Fiche 7 je také podpora cestovního
ruchu, ale tentokrát v krajině – sem patří např. budování a vyznačení stezek, oprava mostků a lávek, rozhledny, podpora pro tuto oblast
je 1,1 mil. Kč. Poslední podporovanou aktivitou je tvorba územních
plánů – Fiche 8, kde je připraveno 200 tis. Kč.
Zde se nabízí otázka, jak MASka zajistí spravedlivé a transparentní
rozdělení peněz? To vysvětluje předsedkyně výběrové komise Ewa
Chmelíková: „Každý je přesvědčený, že jeho projekt je nejpotřebnější, ale my můžeme vybrat jen ty projekty, na které máme peníze. Snažíme se být objektivní, body se přidělují podle předem stanovených
pravidel – ta jsou veřejná a každému k dispozici.“ V rámci výběru
projektů proběhne i tzv. veřejná obhajoba projektu – všichni žadatelé jsou zváni na společné setkání, kde představují výběrové komisi
své projekty a zodpovídají doplňující dotazy. Termín této prezentace
bude zveřejněn na webu, akce je skutečně veřejná, vítáni jsou všichni, kdo plánují nějaké projekty nebo se jen chtějí dovědět, co se
v Podlipansku děje.
V rámci předcházejících výzev bylo rozděleno více než 30 mil. Kč.
Výzva bude vyhlášena 8. 11. 2011.
Žádosti o dotaci se přijímají v kanceláři MAS Podlipansko, Chvalovická 1076, Pečky, a to 7. prosince 2011
(8 – 16 hod.) a 8. prosince 2011 (8 – 14 hod.).
Školení pro žadatele: čtvrtek 10. 11. 2011 ve 14 hodin
v klubovně v Mančicích.
Kontakt: Jana Havelková, TF: 721 170 388
[email protected]
www.podlipansko.cz
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU / AKTUÁLNĚ
V posledních týdnech se začalo proslýchat, že by v Kostelci měla pokračovat výstavba nových obchodů. O bližší informace jsme požádali Bohuslava Vedrala z Odboru rozvoje města.
AKTUÁLNĚ
8
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2011
NOVÝ ZÁKON MŮŽE KOSTELCI PŘINÉST
AŽ 8 MILIONŮ ROČNĚ
Jednu z velkých aktivit na podporu nového zákona o rozpočtovém určení daní (tzv. RUD) organizuje naše radnice.
Důvod je jasný – pokud by zákon v navrhované podobě
prošel parlamentem, naše město si významným způsobem polepší.
Abychom se zorientovali v tom, jak přesně by Kostelec k penězům
měl přijít, musíme si stručně zrekapitulovat způsob, jakým stát rozděluje peníze vybrané na daních. V současnosti totiž výrazně zvýhodňuje 4 velká města – Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň. Přestože
v nich žije asi pětina obyvatel naší republiky, dostávají téměř polovinu (cca 45 %) celého daňového výnosu státu. Přepočteno na konkrétní částky jde u Prahy zhruba o 33 tisíc Kč na obyvatele, 20 tisíc
u Ostravy a dále již pokles rychle pokračuje – Kladnu tak jeden občan „přináší“ už pouze 11 tisíc Kč a Kostelák, tedy občan města kategorie 2-5 tisíc obyvatel, ten je na tom úplně nejhůře. Obecní kasa
za něj získá v průměru jen 6 800 Kč ročně!
Po loňských volbách se však začalo blýskat na lepší časy. Záměr
změnit tento v celé Evropě nevídaný nepoměr se dostal do programového prohlášení vlády a troufneme si tvrdit, že bez ohledu na politické preference si všichni můžeme přát, aby návrh z dílny ministra
financí prošel pokud možno bez zásadních změn. Díky němu by totiž Kostelec navýšil své příjmy z daní téměř o třetinu, konkrétně
2 400 Kč na obyvatele, což by mohlo znamenat celkem 8,4 mil. korun v městské kase. To je částka, díky které by každoroční sestavování rozpočtu města snad konečně přestalo být bolestivou tahanicí o to,
kde více ušetřit. Peníze by se mohly dát na opravy komunikací, chodníků a kanalizace, na rekonstrukci budov škol, muzea, městského úřadu a nebo by se mohl naplnit sen o úpravě náměstí. Město by přestalo být závislé na dotacích, jejichž samotná příprava odčerpává
peníze z rozpočtu a mnohdy není ani jasné, zda žádosti o dotace přinesou požadovaný výsledek. Vedení města by mohlo hospodařit se
svými financemi bez dalších metodických pokynů pro jednotlivé dotační tituly, bez povinnosti vyrábět a tisknout billboardy a monitorovací zprávy, bez dalších projektových manažerů, prostě bez doprovodných výdajů, které jsou nezbytné pro popasování se s dotacemi.
Město by ušetřilo peníze, čas i papír.
Samozřejmě má návrh zákona i své odpůrce. Jsou jimi především
zástupci výše zmíněných čtyř velkých měst, jejichž představitelé se
nechtějí vzdát dohromady cca 5 miliard, o které by v souhrnu přišli.
S přechodným čtyřletým obdobím, po které by jim stát ztráty částečně kompenzoval, nesouhlasí. Podpora zákona tak zdaleka není jistá.
Proto se vedení našeho města rozhodlo, stejně jako skupiny dalších
starostů a komunálních politiků po celé republice, návrh nového zákona aktivně podpořit. Tzv. „Černokosteleckou výzvu“, jejímiž autory jsou Jan Svatoš a Jana Havelková, již v tuto chvíli podepsalo více
než 200 starostů a další stále přibývají. V nejbližších dnech budou
nastřádané podpisy předány do rukou představitelů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a nám nezbývá než doufat, že se „Černokostelecká výzva“ stane dalším pádným důvodem pro naše zákonodárce,
aby nové a spravedlivější rozdělení sdílených daní podpořili.
Václav Kuba, Jana Havelková
[email protected]
OČKOVÁNÍ PROTI TBC
Informace pro rodiče
Informuji rodiče dětí o možnosti dobrovolného očkování proti
TBC. I když plošné očkování bylo jako povinné zrušeno a povinně se očkují pouze rizikové skupiny, považuji očkování proti
tuberkulóze za užitečné. Zejména také proto, že chrání proti závažným formám tuberkulózy a proti aviární tuberkulóze. Tuberkulóza je v celosvětovém měřítku stále nejrozšířenější infekční
onemocnění, na které umírá nejvíce lidí, a i když u nás je její výskyt v současnosti nízký, není zcela potlačena. Podle statistických údajů v současnosti jenom v Praze je prokázán výskyt
127 aktivních tuberkulóz.
Doporučuji očkovat od šesti měsíců věku dítěte a v 11 letech provést kontrolu obranných látek proti tuberkulóze tuberkulinovým
testem.
V případě zájmu se mohou rodiče telefonicky objednat
u kalmetizační sestry na telefonu 607 945 627 v jejích
ordinačních hodinách a jinak na telefonu 323 601 003.
ORDINAČNÍ HODINY:
pondělí
úterý
čtvrtek
pátek
7.30 - 15.00 hod.
7.30 - 10.30 hod.
10.30 - 15.00 hod.
7.30 - 10.30 hod.
Prim. MUDr. Pavla Nykodýmová
plicní oddělení Říčany, 17. listopadu 230
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
Již několik měsíců žije naše město důležitým tématem –
obchvat Svatbína. Co je pro někoho toužebně očekávaná
stavba, může být pro druhé nepřijatelný projekt, který zhorší kvalitu bydlení desítkám obyvatel Svatbína. I v tomto
čísle vám tak přinášíme další dva pohledy – jeden reprezentující názor části obyvatel Svatbína, druhý radniční.
A co myslíte vy? Chcete se také zapojit do diskuse? K dispozici je Vám e-mailová adresa [email protected],
případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím oddělení kultury na městském úřadě.
Černokostelecký obchvat
rozhodně neblokují pouze 4 majitelé pozemků
Začátkem dubna 2011 se občané obce Svatbína prostřednictvím internetu (ne z iniciativy městského úřadu) dozvěděli o plánovaném obchvatu Kostelce nad Černými lesy vedoucím katastrem obce Svatbín.
Majitelé dotčených pozemků podávají námitku proti chystané
variantě obchvatu uvedené v návrhu zadání Územního plánu
města Kostelce nad Černými lesy na MÚ Říčany - Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - dosud bez odpovědi.
Dne 17. 4. 2011 byla sepsána petice proti zamýšlené variantě
obchvatu - důvody, které vedly k sepsání petice
a) výstavba obchvatu neřeší problém kamionové dopravy, pouze jej přesunuje do bezprostřední blízkosti obce Svatbína, kde bude povolena rychlost ne 50 km/h., ale na 90 km/h.,
čímž dojde ke zvýšení hlučnosti a prašnosti
b) zjednodušení nákladní přepravy v černokosteleckém regionu
logicky nepovede ke snížení kamionové dopravy, ale naopak
k jejímu nárůstu
c) znehodnocení zemědělské půdy
d) zamezení přístupu do brnického lesa
e) likvidace nově vytvořených cest v okolí obce atd.
Současně s peticí byla sepsána námitka zástupce veřejnosti
k návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje a určen
zástupce veřejnosti.
24. 4. - 26. 4. 2011 byla petice zveřejněna a podepsána 389 občany.
2. 5. 2011 podal zástupce veřejnosti námitku k návrhu zásad
územního rozvoje Středočeského kraje.
V květnu proběhlo setkání občanů Svatbína se starostou Kostelce nad Černými lesy, kde přítomní občané Svatbína vyjádřili
nesouhlas s připravovanou variantou obchvatu, což pan starosta přijal se slovy: „Mně tím ulehčujete práci a budu mít o starost méně“.
Někteří vlastníci dotčených pozemků obdrželi dopis od starosty města, ve kterém „nabízí dohodu o odkoupení pozemků přímo zasažených obchvatem, či vyvlastnění (znárodnění).
Zástupce veřejnosti podávající námitku na veřejném projednávání návrhu zásad Středočeského kraje obdržel nic neříkající odpověď od Ministerstva dopravy ČR.
Zahájena spolupráce s nevládní ekologickou organizací.
Vyvíjen nátlak na vlastníky pozemků starostou a členy zastupitelstva.
Někteří z vlastníků údajně přislíbili odkoupení či výměnu svých
pozemků.
Poděkování těm vlastníkům dotčených pozemků, kteří
nepodlehli nátlaku či nabídce snadného zbohatnutí a vidí dále než ke vratům svého domu.
Chápeme rozhořčení občanů Kutnohorské ulice, ale snažte se i vy
pochopit nás, nikdo nemůže dobrovolně souhlasit s výstavbou
tolik frekventované komunikace v těsném sousedství svého domu. Věřím, že námi volení zastupitelé jsou stejně schopní jako
například úvalští, kteří dokázali ve svém městě prosadit zákaz
vjezdu vozidlům nad 6 t. Dále doufám, že se vedení města nesníží k tak podlému aktu msty, jako je přesměrování nákladní dopravy přes obec Svatbín.
Václav Chládek
Peníze jsou, dokážeme se domluvit?
Úvodem je třeba uvést následující – město Kostelec nad Černými lesy usiluje o výstavbu obchvatu od r. 2001, po více než ročním projednávání byla 24. 10. 2002 schválena Změna č. 1 Územního plánu
města Kostelec nad Černými lesy (článek 6 Technická infrastruktura), která tímto reaguje na koncept Územního plánu VÚC (velký územní celek) Pražský region. Tímto se obchvat Svatbína jako veřejně prospěšná stavba stal součástí Územního plánu města Kostelec n. Č. l.
STRUČNÝ SOUHRN LETOŠNÍCH AKTIVIT
Leden 2011
Občané bydlící v Kutnohorské ulici se opětovně obrátili na zastupitelstvo i na vedení města s výzvou, aby město řešilo neúnosnou
situaci v této ulici, která je způsobena projíždějícími kamiony –
doprava způsobuje škody na komunikaci, nemovitostech, neustálý ruch znemožňuje v klidu se vyspat. (Černokostelecký zpravodaj str. 5)
Únor 2011
Zahájena jednání o možnostech řešení – snížení rychlosti, zákaz
vjezdu kamionů do města, výstavba obchvatu v souladu s územním plánem včetně financování.
Březen 2011
Informace o úsilí města zklidnit dopravu byla zveřejněna v Černokosteleckém zpravodaji – bylo zahájeno jednání o snížení rychlosti kamionů projíždějících městem, jednání města.
DISKUSE
DVAKRÁT O OBCHVATU
KOLEM SVATBÍNA
9
DISKUSE
10
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2011
10. 3. 2011 byla sepsána petice na podporu obchvatu, petice byla zveřejněna na webu města, podpisové archy byly na městském úřadě, v pivováru, ve škole, v obchodech.
Duben 2011
V Černokosteleckém zpravodaji (str. 3) vyšel článek Ing. Chmelíkové Tlustá čára, kde byl kromě shrnutí deseti let historie „obchvatu“ a mapy s plánovanou trasou deklarován záměr města tento projekt realizovat. Na straně č. 2 bylo uvedeno, že tento záměr
projednalo i zastupitelstvo města.
9. dubna – zahájena jednání s majiteli pozemků dotčených trasou obchvatu.
Květen 2011
Černokostelecký zpravodaj str. 2 – zveřejněna informace o zamítavém stanovisku Odboru dopravy v Říčanech k návrhu na
snížení rychlosti v ulici Kutnohorská.
19. května – jednání s občany ve Svatbíně.
Od dubna do září probíhají intenzivní jednání s jednotlivými majiteli
pozemků. Město nabízí stavební parcely výměnou za pozemky dotčené obchvatem.
8. září 2011 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva s jedním hlavním tématem obchvat Svatbína. Ve spolupráci s Osadním výborem
Svatbín byli na jednání pozváni občané Svatbína, dále majitelé pozemků pod plánovanou komunikací, občané z Kutnohorské ulice.
Přišli i další občané, kterým stávající situace není lhostejná. Zasedací síň byla zcela zaplněná, což je neobvyklé a svědčí to o velikém
zájmu o tento projekt.
Hlavní diskutovaná témata a odpovědi:
Je možné zabránit vjezdu kamionů do města? Proč město nezařídí vážení kamionů? Přetížené kamiony jsou hlučné a ničí komunikace…
Na tyto otázky odpovídá Bohuslav Vedral, pracovník Odboru rozvoje města: „Město se snažilo řidičům znepříjemnit průjezd Kostelcem
např. tím, že žádalo v březnu 2011 o povolení snížení rychlosti průjezdu Kutnohorskou ulicí na 30 km. Tím bylo myšleno mimo jiné i časté měření rychlosti v tomto úseku městskou policií.
Policie ČR – DI v Kolíně ani Odbor dopravy MěÚ v Říčanech s tímto
řešením nesouhlasil a navrhl jiné řešení na omezení rychlosti, a to
vybudovat na přechodu pro chodce zpomalovací ostrůvek, jako je
například při vjezdu do Říčan. Náklady na instalaci takového ostrůvku činí několik set tisíc, a stejně tím nedojde k omezení průjezdu kamionů městem, pouze by došlo ještě k většímu znečišťování živ.
prostředí tím, že by řidiči kamionů museli v tomto úseku přeřazovat
na nižší rychlost.
Dále jsme se snažili informovat o povolení snížení hmotnosti vozidel alespoň na 20 tun a bylo nám sděleno, že vzhledem k tomu, že
je průjezd Kostelcem veden z větší části po silnici II. třídy a tato silnice zajišťuje spojení mezi silnicemi I. třídy (č. I/2 Praha – K. Hora
a č. I/12 Praha – Kolín), nebude naší žádosti Krajským úřadem Stř.
kraje vyhověno.
Další úvahou jak omezit vjezd kamionů do města bylo zajištění měření hmotnosti kamionů.
V našem městě toto není možné zajistit, a to z těchto důvodů:
podmínkou pro instalaci měření je zajištění rovného úseku o délce nejméně 60 m s podélným sklonem vozovky do 1 % a příčným sklonem do 3 %. Na průjezdu ani v jeho blízkosti takový
pozemek není.
vozidlo provádějící vážení hmotnosti kamionů je jedno na kraj
přednost ve vážení mají dálnice
je veliká poptávka o tuto službu ze strany měst a obcí
žádost o provádění měření hmotnosti se zasílá na Krajský úřad
Stř. kraje a provádí se se schválením Ministerstva dopravy ČR
měření provádí Policie ČR.
Z uvedeného vyplývá, i kdyby se městu podařilo zajistit úsek pro měření hmotnosti kamionů, z výše uvedených důvodů by četnost měření byla za rok minimální.
Když postupně vyloučíme všechny dosavadní návrhy, opět
se dostaneme k jedinému řešení – vybudování obchvatu kolem Svatbína.
V této souvislosti je nutno dodat – trasa obchvatu vychází ze zákresu této veřejně prospěšné stavby v územním plánu. Není možné posunout obchvat k lesu, ke Ždánicím nebo jinam. Menší výchylky
jsou reakcí na dostupnost pozemků a na návrh Středočeského kraje.
Diskuse k závěrům pana Chládka
Zamezení přístupu do brnického lesa – přístup bude přes nově
zbudovanou komunikaci.
Znehodnocení zemědělské půdy – těm, kteří hospodaří na zemědělské půdě, je nabízena zěmědělská půda stejné kvality.
Otázka nárůstu/snížení kamionové dopravy v důsledku výstavby
obchvatu – s využitím oficiálních dat Ředitelství silnic a dálnic
lze předpokládat všeobecný nárůst kamionové dopravy (obchvat
tento trend neovlivní), další možný scénář je zpoplatnění silnic
I. a II. třídy, dopady mohou být velmi diskutabilní.
Likvidace nově vytvořených cest – cesty nebudou zlikvidovány,
obchvat je bude protínat.
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
Není zde jiné východisko než výstavba obchvatu - takže existuje řešení tohoto veřejného problému, jsou připraveny i peníze. Zásluhou
pana Jetenského byla uzavřena smlouva mezi městem a krajem o výstavbě obchvatu a jsou na tuto stavbu na kraji plánované peníze.
Tím, že několik občanů odmítá směnit svůj díl pozemku pod obchvatem, ničí jedinečnou a v budoucnosti těžko opakovatelnou příležitost
výrazně zlepšit životní podmínky obyvatel jak Kostelce, tak Svatbína.
Zůstanou jen rozbité silnice, prach, zápach a nevyspalí, vzteklí občané.
Jsou zde dvě petice. Jedna pro podporu výstavby obchvatu, kterou
podepsalo asi 1500 lidí, druhá proti obchvatu, kde je podle sdělení
pana Chládka 389 podpisů. Vzhledem k tomu, že se nebudeme přetahovat provazem, čísla tuto situaci nevyřeší, problém zůstává.
Dvě petice vyjadřují dva rozdílné zájmy a je na městě posoudit, jak
se s touto situací popasovat. Rozhodli jsme se pro snahu zamezit dalšímu poškozování zdraví a majetku obyvatel v Kutnohorské ulici,
protože je velký rozdíl, když kamiony jezdí ve vzdálenosti 1-1,5 m od
obydlí oproti 200 m, jak by tomu bylo v případě obchvatu Svatbína.
Každá mince má dvě strany, když někdo něco získá, tak většinou
i někdo cosi ztrácí. Uvědomujeme si, že občané, kteří se staví proti
obchvatu, ztrácejí část svého pohodlí a brání to, co jim přináší klid
a pohodu. Určitým odškodněním může být plánovaná oprava silnice procházející Svatbínem, další akce a projekty mohou Svatbínští
prosadit za pomoci Osadního výboru, přivítáme i indiviuální návrhy, podněty na zlepšení životních podmínek.
Ale pokud chceme řešit problém v Kutnohorské ulici, je zde k jednání návrh trasy obchvatu, který byl prezentován na zastupitelstvu.
Takové jsou možnosti, taková je nabídka, na to jsou peníze – takže
tady a teď.
A je už jen na nás, jak se domluvíme.
V diskusi padlo i slovo vyvlastnění. Využijeme všech dostupných prostředků, abychom toto slovo již nemuseli použít. Je to naše stanovisko už od doby, kdy se tento projekt začal připravovat.
Současný stav jednání s majiteli dotčených pozemků – většina majitelů deklarovala vůli k jednání, tj. k výměně pozemků za jinou lokalitu. Se zbylými majiteli se jedná.
Jan Svatoš, Jana Havelková, Ewa Chmelíková
foto Pavel Pávek
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Zahájení školního roku v Základní škole a Praktické škole, K Jatkám
748 proběhl v pracovním duchu. Ve škole se dělá nástavba. Vznikne
nám nová učebna (relaxační místnost), zázemí pro pracovníky školy, hovorna. V přízemí se dělá WC pro vozíčkáře.
Celé přízemí bude bezbariérové. Děkuji všem za pomoc při celé realizaci akce.
Zároveň děkujeme za pomoc MěÚ v Kostelci n. Č. l., který nám pomohl řešit problémy se zahájením školního roku: kromě místnosti
v bývalé jídelně „sanatorky“ nám starosta města umožnil využívat
i zasedací místnost na ředitelství v areálu nemocnice s poliklinikou.
Děkujeme také rodičovskému sdružení Kolečko, které nám po dobu
rekonstrukce vychází vstříc a dopoledne ve středu zatím do jídelny
nechodí.
Omlouváme se všem příznivcům, kteří chodí k nám do školy na tradiční Podzimní výstavu, že se výstava letos konat nebude.
Vzhledem k tomu, že naše škola oslaví v roce 2012 60 let od svého
založení, budete v době velikonoční zváni na Den otevřených dveří,
kde si budete moci celou školu včetně nových prostor prohlédnout
a zároveň zhlédnout malou velikonoční výstavu.
O termínu konání vás budeme včas informovat.
Za školu Pavla Rývová, řed. školy.
foto archiv ZŠ a PŠ
DISKUSE / ŠKOLSTVÍ
Co dodat závěrem?
Kamiony projíždějí městem po komunikaci, která není stavebně uzpůsobena pro těžkou dopravu, tato komunikace se ničí, výsledkem jsou
nejen každoroční opravy, ale i negativní dopady na obyvatele Kutnohorské ulice, kamiony projíždějí 1 – 1,5 m od jejich obydlí, lidé
zde nemohou spát, jejich domy jsou už poškozené, situace se neustále zhoršuje. V zimním období, kdy je průjezd Peklovem pro kamiony velmi svízelný v důsledku sněhu, se zvyšuje i dopravní zatížení ve Svatbíně, stejně je tomu při opravách komunikace v Kostelci.
11
12
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2011
ŠKOLSTVÍ
EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ JIŽ POČTVRTÉ
V našem městě máme jedinečný areál – lesopark v bývalé léčebně.
Možnosti k jeho využívání jsou různé. Základní škola a praktická
škola v tomto prostoru uspořádala v pořadí již 4. ročník ekologické soutěže. Ve čtvrtek 22. září se sešli žáci Základních škol praktických a speciálních z Českého Brodu, Kolína, Kouřimi, Kostelce nad
Černými lesy, Olešovice, Úval a Zruče nad Sázavou.
Přivezli si chuť soutěžit, dobrou náladu, a protože i počasí bylo krásně
podzimní, podali všichni dobré a hlavně vyrovnané výkony. O umístění rozhodovaly pouhé body. Vítězem se stalo družstvo z Kouřimi,
následovalo družstvo z Kolína a Zruče nad Sázavou. Naše škola zís-
kala 5. místo. Tématem letošního ročníku byl Člověk v přírodě. Děti
předvedly své znalosti o přírodě, dovednosti při třídění odpadů a své
chování v přírodním prostředí. Nakonec si zahrály i na tvůrce krajiny při vytváření jejího modelu z přírodnin.
Celá akce se uskutečnila díky podpoře MěÚ, hlavně technického a kulturního odboru. Na hladkém průběhu měli podíl všichni pracovníci
ZŠ a PŠ K Jatkám a poděkování patří i rodičům, kteří pomohli s organizací. A že se soutěž líbila, potvrdil předběžný zájem o další ročník.
Z. Georgievová, ZŠ a PŠ K Jatkám
foto archiv ZŠ a PŠ
KOSTELECKÁ ŠKOLA JE BEZ BARIÉR
Dvě nové plošiny, které usnadní život třem handicapovaným žákům
Základní školy v Kostelci nad Černými lesy, byly slavnostně uvedeny do provozu 13. září. Budova školy, kterou navštěvuje na šest stovek žáků, se tak stala vlastně bezbariérovou, postižení se bez problému dostanou nejen do jídelny, ale i do specializovaných učeben.
„Naše škola - nejstarší část pochází z roku 1901, je rozlehlá a vlastně jde o dvě nepropojené budovy. Celek je takové malé bludiště a žáci musí překonávat mnohá schodiště. Hůře pohybliví byli odkázáni
na pomoc asistentek nebo spolužáků, našla se ale místa vlastně nedostupná. Před deseti roky se podařilo postavit osobní výtah a šatny s bezbariérovým přístupem, a tak jsme se vlastně stali přístup-
nými pro handicapované žáky. Pomocí dotací z několika programů
je budova stále přístupnější a od dnešního dne vlastně bezbariérová. Pokusili jsme se získat dotaci od Nadace ČEZ na dvě plošiny
potřebné k přemísťování mezi patry a podařilo se,“ vysvětluje ředitelka Lenka Lasáková.
Náklady na vybudování dvou potřebných plošin představovaly částku 837 600 Kč a byly plně pokryty dotací od Nadace ČEZ.
„Cílem projektu Oranžové schody je zpřístupnit vzdělávání žákům
s postižením nebo se sníženou schopností pohybu a orientace a rov-
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
UDĚLEJ SI SÁM
Na jaře letošního roku postihl zahradu naší mateřské školy požár.
Bylo to pro nás šokující překvapení. Jeden den děti a dospělí odcházeli ze školky netušíc, že ráno uvidí místo krásných stromů a trávy spáleniště. V dětských očích byl vidět smutek, úzkost, ale také
otázka - proč?... Třicet let práce na zahradě zmizelo nenávratně pryč.
Ještě hořkost neodezněla a už jsme se dali do práce. Nejvíce jí odvedl pan školník Jiří Dvořák. Zlikvidoval ohořelé stromy a keře i s kořeny, osázel nový živý plot, začistil trávník, ošetřil zasažené stromy
a pustil se do realizace plánu „Zahrada s novými prvky“.
Nápad vyšel z hlavy paní učitelky
Bohunky Kallaschové, která na základě semináře „Přírodní zahrada
v MŠ“ vypracovala plán.
Základním prvkem je zděná pec
ve tvaru chaloupky, dále bylinková spirála, zeleninové a okrasné
záhonky a další drobné stavby z přírodního materiálu.
Záměr této přírodní zahrady bude dvojí: Jednak má probudit a dále
rozvíjet estetické vnímání dětí a zároveň plnit užitkovou funkci za
aktivní účasti kluků a holčiček.
V chaloupce budou mít možnost upéct si brambory, placky a ochutnat domácí chléb. Seznámí se s léčivými bylinkami, se základy práce na zahrádce. To vše povede děti k přirozenému vztahu k přírodě
a její ochraně.
Poděkování patří především panu školníkovi, který spojil důvtip
a šikovné ruce a za přispění našeho souseda, pana Tomana, i dalších hodných lidí vybudoval pec coby první počinek.
Těšíme se na další kroky, kterými postupně uvedeme plán ve skutečnost, a přejeme nám i našim dětem, aby zahrada mateřské školy
rostla jen do krásy.
Učitelky mateřské školy
foto archiv MŠ
KONCERT PRO FUKUŠIMU
Město Kostelec nad Černými lesy spolupořádá v rámci turné
„Společně na Zemi – koncerty pro Japonsko“,
charitativní koncert pro Fukušimu.
Koná se 11. 11. 2011 od 19 hod.
na zámku v kapli sv. Vojtěcha
Účinkují: Eva Milas – Takamine, zpěv
Tatsuo Sato, koncertní kytara
Na programu: japonské písně současného japonského skladatele Takemitsu Toru,autorská tvorba paní Takamine v češtině
i japonštině, české a japonské lidové písně, francouzské šansony a klasické sólové skladby pro koncertní kytaru.
Koncert je součástí projektu pomoci České republiky
Japonsku a záštitu nad akcí převezmou japonské velvyslanectví v Praze a Česko – japonská společnost.
Každý z vás může svou účastí vyjádřit sounáležitost se situací,
která změnila od základu životy lidí v Japonsku !
Hana Flusserová
odd. kultury
ŠKOLSTVÍ / KULTURA
něž pomoci jim snáze se zapojit do kolektivu a společnosti vůbec.
Příspěvek je určen k nákupu pomůcek a vybavení využívajících ke
svému provozu elektrickou energii. Jedná se např. o výtahy, plošiny či schodolezy, dále pak o zvukové a světelné naváděcí systémy.
Nadace ČEZ od roku 2010 dosud podpořila celkem 16 škol celkovou částkou 8 414 121 Kč. Určitě budeme v projektu pokračovat,
snažíme se podpořit především ty školy, které jsou aktivní a mají
snahu žáky s handicapem mezi ostatní děti začleňovat,“ říká Ondřej
Šuch, ředitel Nadace ČEZ.
První, kdo plošinu vyzkoušel byla, Adéla Pačesová z deváté třídy,
která nezapomněla ocenit dort, který od ředitele nadace každé z postižených dětí dostalo.
Text a foto Pavel Pávek
13
KULTURA / SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
14
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2011
MUZEUM HRNČÍŘSTVÍ
INFORMUJE
Muzeum vás zve na výstavu „99 let od první skautské stopy v Kostelci n.Č.l.“ Výstava potrvá do 29. 10. 2011.
Na měsíc listopad připravuje muzeum výstavu obrazů autorky
Dany Šedové.
Muzeum dále oznamuje, že dne 16. 10. 2011 skončila prodloužená otevírací doba v muzeu.
Aktuální otevírací doba je:
Čt
10-12
13-16 hod.
Pá
10-12
13-16 hod.
So
10-12
13-16 hod.
Za muzeum Jiří Filípek
[email protected]
OHLÉDNUTÍ ZA DNY
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Sdružení historických sídel Čech , Moravy a Slezska pořádá tradičně Dny evropského dědictví (European Heritage Days, EHD), které
každoročně v měsíci září otevírají po celé republice nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, objektů a prostor včetně těch,
které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Letos se konal jubilejní XX. ročník, který proběhl v České republice
10. až 18. září 2011.
Naše město se již tradičně do této akce zapojilo , a to ve dnech kosteleckého posvícení 3. 9. a 4. 9. a také 10. 9. a 11. 9. 2011. Návštěvníci mohli navštívit např. kostel sv. Andělů strážných, Muzeum hrnčířství, kde probíhala výstava Adolfa Borna, Galerii Jana Svatoše
s výstavami Jany Krejzové a od 10. 9. nově Vojtěšky Vlčkové Biblické krajiny. V sobotu od 15 hod. otevřelo dveře Pivovarské muzeum
v Černokosteleckém pivováru, který nabízí příjemné posezení, dobrou kuchyni a různé druhy piv. V kostele sv. Jana Křtitele a v Ateliéru
GH opět probíhalo XXI. Setkání s názvem Tvář. Po celý den zde probíhalo pásmo složené z hudby, recitace a zpěvu.
Na památky navazovaly plánované doprovodné akce, letos jich bylo 5,
které příjemně obohatily kulturní dění ve městě. Byl to např. VIII. ročník
Černokosteleckého vykulení nebo prohlídka bývalého areálu sanatoria.
Všechny objekty a doprovodné akce byly prezentovány na webu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v online katalogu - http://www.shscms.cz/ehd/katalog/.
Na závěr bych ráda poděkovala VŠEM za bezvadnou spolupráci a podporu XX. ročníku Dnů evropského dědictví.
Hana Flusserová, odd. kultury
[email protected]
POSKYTOVÁNÍ
OSOBNÍ ASISTENCE
Občanské sdružení HEWER poskytuje osobní asistenci seniorům a lidem s tělesným, smyslovým nebo mentálním znevýhodněním bez
ohledu na věk. Poskytováním asistenčních služeb se zabývá od dubna
roku 1997. Za tuto dobu se jejich klienty stalo přes tisíc lidí a poskytli několik set tisíc asistenčních hodin. Sdružení je zaregistrováno jako poskytovatel osobní asistence v Praze i v Brně. Na základě žádostí klientů byla
registrace rozšířena také do středních, jižních, severních, západních
a východních Čech.
Smyslem osobní asistence jsou služby, které seniorům, zdravotně, tělesně
či mentálně znevýhodněným spoluobčanům umožňují zůstávat i přes mnohá omezení co nejdéle v domácím prostředí.
Občanské sdružení nabízí:
pomoc při hygieně a péči o sebe sama, polohování při osobní hygieně a koupání, doprovody na procházky, za kulturou, sportem či do školy, ale i na dovolenou nebo do lázní, péči o domácnost a nákupy
pomoc s výchovou dětí, kontakt se sociálním prostředím
společnost – budeme si s vámi třeba jen povídat, budete-li si to přát
a další potřebnou pomoc dle vašeho přání k spokojenému životu doma
Služby osobní asistence OS HEWER poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně včetně víkendů a svátků, snaží se o minimální střídání asistentů u jednoho klienta.
Aktuální sazba za jednu hodinu osobní asistence se řídí ceníkem společnosti. Úhrada je požadována zpětně 1x za měsíc. Tuto službu lze hradit ze státem
poskytovaného příspěvku na péči. Způsob, rozsah a průběh služby si řídí
uživatel sám a lze ji využívat jako stálou nebo krátkodobou službu.
Pro více informací kontaktujte: HEWER – občanské sdružení, Pod Strašnickou vinicí 13/191, 100 00 Praha 10, www.pecovatel.cz
V KOSTELCI O KULTURU
NENÍ ZÁJEM
V neděli 28. srpna se konal v sokolně hudební koncert pěveckého dua „EVA
a VAŠEK“ a známé, velice oblíbené jihočeské dechovky „BABOUCI“. Zklamáním pro mě byla nízká účast místních obyvatel. Většina účastníků koncertu byla ze vzdálenějších míst Středočeského kraje, někteří přijeli i z jiných krajů. Odezva přítomných byla velice příznivá, hudební program se
líbil a potěšil všechny příznivce tohoto hudebního žánru.
Chci poděkovat p. Pávovi., p. Dvořákovi a p. Zajíčkovi za finanční podporu.
Poděkování patří také SDH v Kostelci, hlavně p. Žylovi – zajistili bezchybné občerstvení. Děkuji i p. Vedralovi, starostovi z Olešky, za zapůjčení židlí.
Poděkovat chci i pí Krupičkové za předprodej vstupenek a zaměstnancům
sokolovny za přípravu sálu.
O. Bašus
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
15. VLASTIVĚDNÁ VYCHÁZKA
K 60. výročí leteckého neštěstí u Kostelce n. Č. l. připravuje p. Jiří Bohata
tradiční vycházku.
Zájemci se mohou dostavit k vrátnici
bývalé sanatorky v sobotu 12. 11.
2011 ve 13.00 hod.
Návrat je plánován do 16 hod. a trasa
povede – přes cihelnu, Maliňák (položení věnečku u pomníku neštěstí), Bílou hlínu, Malý háj.
Pláštěnku, obuv do terénu, buřty a dobrou náladu s sebou.
Jiří Bohata
kresba Jiří Filípek
VE STRAŠIDELNÉM LESE
SE NAKONEC NIKDO NEBÁL
ku či poznávali na obrázcích zvířátka. V cíli byly pro všechny připraveny nejen pěkné ceny a občerstvení s možností opékání buřtíků,
ale i možnost vytvořit si originální skřítkovskou čepičku nebo prohlédnout si hasičský vůz.
Celá akce se opravdu vydařila a pořadatel akce Rodičovské centrum
Kolečko velice děkuje všem dobrovolníkům, podporovatelům a sponzorům – město Kostelec n.Č.l., MAS Podlipansko, Středočeský kraj,
Besip, Alima, Papírnictví Babeta Uhlířová, masna Novák, Efes, manželé Kubelkovi a rodina Kamínkova, PČR, SDH Kostelec nad Černými lesy, BC. Kateřina Vacková a další…
Hana Mondscheinová
foto archiv RC Kolečko
V KOSTELCI VĚTRALI KOLA
Osmý ročník podzimního Kolvětrání připravilo v sobotu 17. 9. 2011
v Kostelci jako každý rok ve spolupráci se středočeskými ovocnáři
občanské sdružení Asanace. Před osmi roky se loučení s cyklosezonou zúčastnilo několik jezdců z města, dnes přijíždějí pravidelní
účastnící ze širokého okolí.
Ačkoliv předpověď počasí hlásila na neděli 18. 9. trvalý déšť, Strašidelný les v Kostelci n. Č. l. jako by oblohu začaroval, a na malé
návštěvníky tak nespadla skoro ani kapka. Na start soutěžní trasy,
která vedla lesoparkem bývalého sanatoria, přišlo zhruba 140 malých odvážlivců. Členové a dobrovolníci z RC Kolečko pro ně připravili celkem 11 stanovišť, kde se setkali s rozmanitými pohádkovými, strašidelnými či lesními bytostmi. U nich soutěžící plnili úkoly,
za které dostávali razítka do svých pasů. A tak si vyzkoušeli například slalom mezi houbami u hříbkového skřítka, hod na cíl u vodníka a ohnivého muže, pomohli čarodějnici posbírat kamínky z její
rozbité křišťálové koule, skládali origami, třídili předměty, stříleli z lu„Letos je trasa vedena jinou oblastí, není jen mezi ovocnými sady,
plánovali jsme ji převážně rozsáhlými lesními oblastmi. Také jsme
trochu netradičně neznačili několik tras, vycházíme z nejdelší s možností několika úprav a zkrácení. Zachovali jsme vlastně jen dětskou
cestu a všude jinde záleží na momentálním rozhodnutí jezdce,“ řekl
těsně před startem jeden z pořadatelů Jiří Bitter.
Na náměstí se krátce před třináctou hodinou sjelo na osm desítek
cyklistů, pozadu nebyl ani již tradičně nejstarší jezdec Viktor Kalivoda, který bez zaváhání namířil na cestu dlouhou 65 kilometrů. Do
cíle v kosteleckém pivovaru bez potíží dojeli všichni a hodnocení již
proslavené akce se protáhlo do pozdních odpoledních hodin.
Další setkání příznivců pohybu na velocipedech je Asanací plánováno na jarní měsíce, kdy společně zahájí nový cyklistický rok.
Text a foto Pavel Pávek
VOLNÝ ČAS
K POMNÍKU LETECKÉHO NEŠTĚSTÍ
15
16
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2011
VOLNÝ ČAS
KALENDÁŘ POŘÁDANÝCH AKCÍ V ŘÍJNU A LISTOPADU 2011
10.9.-31.10.
Vojtěška Vlčková – Biblické krajiny,
bronzové plastiky a šperky
Galerie Jan Svatoš
30.9.-29.10.
Výstava „99 let od první skautské stopy
v Kostelci n.Č.l.“ v Muzeu hrnčířství
Junák –skaut Kostelec
St
19.10.
15.30-16.30 hod.
16.00-17.00 hod.
18.00-19.00 hod.
:
:
AJ pro děti, pokročilí + začátečníci
Zvídálek / keramika
Zdravotní cvičení pro ženy
Tudyznudy, Jevany MŠ
Tudyznudy, Jevany OÚ
Tudyznudy, Jevany OÚ
Čt
20.10.
17.15-18.15 hod.
:
Taneční a pohybová průprava pro děti (4-8)
s Veronikou
Tudyznudy, Jevany OÚ
Pá
21.10.
07.30-08.00 hod.
16.30 hod.
:
Výběr hliníku v ZŠ
Dětské filmové představení v kině v Jevanech
vstupné 60 Kč
Kruhový trénink + zumba toning s Kamčou
RC Kolečko
Junák – skaut Kostelec
17.00-18.30 hod.
So
22.10.
08.00-12.00 hod.
14.00 hod.
Po
24.10.
15.00-16.00 hod.
17.00-18.00 hod.
:
:
18.30-20.30 hod.
Út
25.10.
10.00-10.30 hod.
10.00-12.00 hod.
:
:
15.30-16.00 hod.
16.00-17.00 hod.
16.00-18.00 hod.
18.00-19.00 hod.
20.00-21.00 hod.
:
:
:
Čt
26.10.
15.30-16.30 hod.
16.00-17.00 hod.
18.00-19.00 hod.
Čt
27.10.
16.00 hod.
:
17.15-18.15 hod.
:
Tudyznudy, Jevany OÚ
Svoz nebezpečného odpadu domácností
Křest knihy s autogramiádou PhDr. Vl. J. Mrvíka
Dějiny černokosteleckých domů v Muzeu hrnčířstí
MěÚ, odd. živ. pros.
Město, muzeum
Keramika pro děti, pouze pro MŠ
Cvičení pro děti (4-7) na gymbalech a overalech
s Kamčou
Shiatsu a harmonizační cvičení s I. Sladkou
RC Tudyznudy, Jevany MŠ
RC Tudyznudy, Jevany OÚ
Tudyznudy, Jevany OÚ
Malíčci – herna
RC Tudyznudy a hrátky s batolátky
+ výtvarné dílny
Angličtina pro nejmenší
Keramika
Logopedie (pouze pro přihlášené e-mailem)
Jóga pro dospělé
Jóga s Naďou
RC Kolečko
Tudyznudy, Jevany OÚ
RC Kolečko
RC Kolečko
Tudyznudy, Jevany OÚ
RC Kolečko
Tudyznudy, Jevany OÚ
AJ pro děti, pokročilí + začátečníci
Zvídálek / keramika
Zdravotní cvičení pro ženy
Tudyznudy, Jevany MŠ
Tudyznudy, Jevany OÚ
Tudyznudy, Jevany OÚ
Kladení věnců u příležitosti vzniku samostatného
československého státu
Taneční a pohybová průprava pro děti (4-8)
s Veronikou
MěÚ, odd. kultury
Tudyznudy, Jevany OÚ
So
29.10.
17.30 hod.
:
Lampionový průvod v halloweenském duchu
ve Svatbíně na návsi, diskotéka, soutěže, poklad
OS Pro Svatbín
Út
01.11.
10.00-10.30 hod.
15.30-16.00 hod.
:
:
Malíčci – zpívánky
Angličtina pro nejmenší
RC Kolečko
RC Kolečko
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
01.11.
15.30-18.00 hod.
18.00-19.00 hod.
St
02.11.
Pá
So
:
Volná herna
Jóga pro dospělé
RC Kolečko
RC Kolečko
15.00-19.00 hod.
Dýňová dílna
RC Kolečko
04.11.
09.00-18.30 hod.
Dýňová slavnost v Černokos. pivováru,
výstava dýní a podzim. dekorací, divadlo,
lampionový průvod s ohnivou show
RC Kolečko
05.11.
09.00 hod.
3. ročník orientač. závodů na horských kolech
MAUDI CUP
Country saloon ve spol. sále v Krupé,
taneční a hudební vystoupení, soutěže, výtvarná
dílnička, ukázky šperků
Sokol TJ, odd. orien. běhu
Malíčci – herna
Angličtina pro nejmenší
Keramika
Jóga pro dospělé
RC Kolečko
RC Kolečko
RC Kolečko
RC Kolečko
15.00 hod.
:
:
OS Kosáček
Út
08.11.
10.00-10.30 hod.
15.30-16.00 hod.
16.00-17.00 hod.
18.00-19.00 hod.
Pá
11.11.
19.00 hod.
Charitativní koncert pro Fukušimu
Město Kostelec
v kapli sv. Vojtěcha
So
12.11.
13.00 hod.
15. Vlastivědná vycházka k pomníku leteckého
neštěstí, sraz u bývalé vrátnice v sanatorce,
ul. Kutnohorská
Jiří Bohata
Muzeum hrnčířství
OS TUDYZNUDY
Otev. doba: čt, pá, so 10-12 13-16 hod.
Tel.: 321 697 039,
e-mail: [email protected], www.kostelecncl.cz
Akce se konají v Jevanech, Černokostelecká 49, v barevné tělocvičně, budově OÚ nebo MŠ
kontakt: mob. 775 723 290
e-mail: [email protected], www.tudyznudy.eu
Galerie Jan Svatoš
Prokopova 1095, Kostelec n. Č. l.,
e-mail: [email protected], www.galerie-svatos.cz
Otevírací doba: Duben – Říjen
Pátek:
14 – 17 hod.
Sobota: 10 – 12 13 – 17 hod.
Neděle: 10 – 12 13 – 17 hod.
Objednávka individuálního termínu na tel.: 602 837 597
RC Kolečko
Akce se konají v bývalé jídelně v „sanatorce“, ul. Kutnohorská
v Kostelci n. Č. l.
úterý 9.30-12 a 15-18 hod.
Skautské středisko Datel v Kostelci n.Č.l.
vedoucí Ing. K. Michalik, tel.: 602 641 063
VOLNÝ ČAS
Út
17
18
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2011
VOLNÝ ČAS
VYKULENÍ
Vykulení je dávná pivovarská tradice označující každoroční vyvalení
ležáckých sudů ze sklepů a jejich případnou opravu nebo vysmolení.
V černokosteleckém pivovaru se z původní výhradně pracovní záležitosti vyvinula celodenní společenská akce a setkání ctitelů práce
malých a regionálních pivovarů. Na té sobotní, v pořadí již osmé, se
sešlo čtyřicet výrobců chmelového moku, každý představil nejméně
dva druhy ze své produkce.
„Malé pivovary nejsou jen nositeli tradice, zachovávají klasické technologické postupy. Důležité je i to, že jsou schopny, hlavně proto, že
nevaří ve velkém, věnovat se různým netradičním druhům piva, často
vycházejí z originálních starých a místních postupů. Veliký význam
mají v tom, že když cestujete po Čechách, máte možnost ochutnat
bramborákům odolal málokdo, fronty stály před stánky s utopenci
nebo nakládanými sýry.
Letos byla k dispozici i ukázková várka Černokosteleckého ležáku,
první zájemci si ho mohli odnést domů i v lahvích. Za největší raritu je ale možné považovat várku kamenného piva. „Kamenné pivo, také se mu říká Steinbier, je vlastně jedna z nejstarších technologií
vaření. Vznikla ještě v časech, kdy se pivo vařilo ve dřevěných nádobách, a ty se pochopitelně nedají ohřívat přímo na ohni. V ohni se
tedy rozpálily kameny a vhazovaly se do nádob. Sladina se ohřála
na potřebnou teplotu a její přímý styk s povrchem žhavého kamene
způsoboval řadu chemických reakcí, Steinbier tak získal velice specifickou chuť. Slad je tvořen hlavně cukry, a tak docházelo ke karamelizaci, která má zásadní podíl na granátové barvě, kouřovém až
praženém aromatu a lehce nasládlé chuti připomínající právě slad,“
vypráví jeden z tvůrců kamenného piva Petr Buriánek.
Celý den bylo přístupné i muzeum, pochlubilo se zcela novou expozicí bednárny a novým prohlídkovým okruhem, zájemci obdivovali
historickou cirkulárku se stabilním motorem, obdiv vyvolal i obří
vzduchový kompresor, zklamáni nebyli ani vyznavači historických
automobilů.
Bohatý kulturní program zajistila řada hudebních skupin, vystoupilo
dětské divadlo, k vidění byl aerobik, o závěr se již po druhé postaral večerním představením Dan Hůlka.
Foto a text Pavel Pávek
Foto převzato z www.pivovarkostelec.cz
BIBLICKÉ KRAJINY ZAUJALY
Již třetí vernisáž, tentokrát šperků a plastik Vojtěšky Vlčkové, proběhla v sobotu 10. 9. 2011 odpoledne v letos otevřené Galerii Svatoš v Kostelci nad Černými lesy.
Autorka absolvovala SUPŠ v Turnově a dnes se profesně zabývá výrobou šperků, volnou tvorbu zaměřila na drobnou figurální plastiku.
Soubor prezentovaný v Kostelci našel inspiraci v biblické tematice,
ukazuje bronzové figury v kombinaci se surovým kamenem. Expozici citlivě doplňují fotografie Martina Tůmy, představují vystavené
plastiky pohledem černobíle koncentrovaného pozorovatele.
v každém místě něco jiného a ne jen sterilně jednotný nápoj, vzniká
vlastně i jakási obdoba vinařské turistiky zaměřená na pivo. Za zmínku určitě stojí i to, že majitelé malých pivovarů v podstatné většině
obnovují staré objekty, zachraňují pro budoucnost vzácné industriální stavby,“ vysvětluje Milan Starec z pivovaru v Kostelci nad Černými lesy.
Nejen pivem živ je člověk, a tak byly celý den k dispozici mnohé pochoutky, pochopitelně související s pivem. Jedli jste třeba někdy pivní zavařeninu? Buřtíkům na černém pivě, plněným bramborám nebo
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY
Jsme ve finále! Hřiště je dokončené, s mobiliářem, provozním řádem a čeká na vaši
návštěvu. V průběhu prázdnin a měsíce
září se nám podařilo ve spolupráci s dodavateli, partnery, sponzory a dobrovolníky dokončit náš dlouhodobý projekt. Všem, kteří s námi sdíleli tuto dlouhou cestu a podpořili nás při realizaci hřiště, finančně, morálně, prací, radou nebo
jen dobrým slovem, velice děkujeme. Bez vás by to nešlo a tým,
který celou dobu věřil v dokončení hřiště, by neměl tu správnou motivaci.
BÁSNIČKA NA ŘÍJEN
Jednou…
Přijdou dny, kdy nebude to fajn.
Budeš si myslet, že čas je zabalit svůj krám.
Nesmíš tomu podlehnout !
Zkus jinýma očima na svý problémy nahlédnout.
Každým rokem na hřbetě máš další kříž.
Stárneš, sám to víš.
Věci, které dřív šly samy, jsou teď na obtíž.
Zpomal svůj chvat, nauč se odpočinek vychutnat.
Vnímej krásu kolem sebe.
Podívej – stále je modré nebe.
Na noční obloze hvězdy svítí,
je jimi posetá jako louka kvítím.
Také ráno kolem tebe jsou, jen před sluncem vyblednou.
I ty budeš ve vzpomínkách stále s námi,
ikdyž nebudeš už mezi námi.
MaB
Kresba J. Filípek
Srdečně vás zveme na slavnostní otevření dětského hřiště v areálu Základní školy v Kostelci nad Černými lesy, které se uskuteční ve středu 19. října 2011 od 16.00 hodin.
Těšíme se na setkání na hřišti.
Ing. Jana Havelková
manažer projektu
tel. 721 170 388
Kateřina Hejduková
koordinátor projektu
tel. 608 120 010
foto K. Hejduková
VERMIKOMPOSTOVÁNÍ ÚŘEDNICKÝCH BIOODPADŮ
Od začátku července tohoto roku již bioodpady, které vyprodukujeme na MěÚ v Kostelci n.Č.l. v průběhu pracovního dne, neputují do koše na směsný odpad. Naopak jsou
nyní využity trochu smysluplně, a to jako delikátní papání
pro žížaly.
Máme totiž na úřadě nový přírůstek v pomoci s tříděním odpadů,
takzvaný vermikompostér (neboli kompostér obydlený kalifornskými žížalami, jež nám pomáhají přeměňovat naše bioodpady na vel-
mi kvalitní organickou hmotu bohatou na živiny, kterou dále můžeme využít např. na přihnojení kytiček v našich kancelářích).
V každé kuchyňce je umístěna nádobka na bioodpady a dle potřeb
je vždy vysypána do vermikompostéru. Zpočátku si žížalky zvykaly na
nové prostředí, takže toho tolik nespotřebovaly, ale v průběhu dvou
měsíců již papají jako o závod. Počítám, že z původní násady přibližně jednoho tisíce žížal je nyní vermikompostér obydlen přibližně dvěma tisíci jedinců, kteří zužitkují přibližně 0,25 kg denně.
VOLNÝ ČAS / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
„Šperky paní Vojtěšky Blažkové znám již dlouho, ale teprve, když
jsem uviděla Biblické krajiny, jsem pochopila sílu této drobné plastiky. Některé z nich na mne působí tak, jako by zachycovaly okamžik, kdy je člověk, pokud chce vnímat, schopen pochopit poselství příběhu. K tomu je ovšem potřeba něco, čeho jsme jen málokdy
v našem hektickém běhu života schopni, zůstat stát, ztišit se, nechat
na sebe působit artefakt a hlavně se snažit navázat spojení s oním
poselstvím, které přináší…“, řekla při zahájení výstavy keramička
Štěpánka Bašková.
Mimo probíhající výstavu Biblické krajiny je v Galerii Svatoš k vidění stálá expozice současné keramické plastiky.
Text a foto Pavel Pávek
19
20
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2011
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vermikompostování aneb kam s bioodpady z domácnosti
Při vermikompostování se využívá
schopnosti žížal přeměňovat
rostlinné zbytky na velmi kvalitní organické hnojivo – vermikompost. Vermikompostér lze
umístit na chodbu, na balkón, do
garáže, dílny, kuchyně nebo do třídy ve škole či do kanceláře. Důležité je vždy zajistit pro žížaly optimální teplotu kolem 20 °C a správnou
vlhkost substrátu. V zimě je tedy Základem vermikompostování je
nutné nenechávat vermikompostér žížala
venku bez izolace, v létě ho nevystavovat přímému slunci, aby nedocházelo k výparu vody a k přehřívání.
Vhodnou nádobu na vermikompostování si můžeme každý snadno
a rychle vyrobit nebo koupit. Plocha
nádoby se odvíjí od množství kompostovaného bioodpadu. Na 1 kg
týdně je potřeba zhruba 0,2 m2.
Žížaly ke svému životu potřebují Oddělování žížal
dostatek vzduchu, proto je nutné
při výběru nádoby dbát na to, aby
byla dostatečně prostorná, avšak
ne příliš hluboká. Postačí rozměry
např. š 40 x h 40 x v 15 cm. Stěny
nebo dno je vhodné opatřit otvory
pro odvod přebytečné vlhkosti. Nádobu, která může být z neprůhledného plastu, nebo ze dřeva, je dobré opatřit víkem, které zabraňuje
vysoušení. K vermikompostování
lze využít také nádoby přímo určené k tomuto způsobu kompostování a dostupné i v České republi- Patrový vermikompostér
ce. Skládají se obvykle z několika
pater, což umožňuje intenzivnější kompostování. Perforovaná dna
jednotlivých nádob zajišťují odvod přebytečné vody, volný pohyb
žížal materiálem a provzdušnění.
V České republice žije okolo 50 druhů a poddruhů žížal. Ne všechny
druhy jsou schopné rychle a efektivně přeměňovat organické zbytky. K vermikompostování se používá žížala hnojní (Eisenia foetida)
a Eisenia andrei, které lze běžně najít na zahradě v kompostu. Na trhu lze koupit také speciálně vyšlechtěné tzv. kalifornské hybridy,
které se rychle množí a dokáží intenzivně přeměňovat bioodpady ve
vermikompost.
Žížaly krmíme především zbytky
ovoce (nemají moc rády citrusové)
zeleniny a vhodné jsou papírové
ubrousky, papírové kapesníky, skořápky od vajíček, čajové sáčky, kávové filtry a kávová sedlina, těsto, chlebové kůrky, sýry, hladké a lesklé
letáky (jsou pokryty hmotou, které
žížaly milují), promáčenou vlnitou
lepenku natrhanou na proužky (žížaly milují lepidlo z ní). Nevhodné Vermikompostér s kuchyňským
je dávat žížalám mléčné výrobky, odpadem
zbytky masa a tuky. Při vysychání
substrátu je nutné substrát ovlhčit.
Množství odpadu se odvíjí od počtu žížal. 0,5 kg žížal zkonzumuje
za den okolo 0,25 kg odpadů, což
je zhruba množství, které vyprodukuje čtyřčlenná rodina za den.
Aby vermikompostér nezapá- Vyrobený vermikompostér z plachal, je důležité žížalkám přidávat stových krabic
odpovídající množství bioodpadu,
aby nedocházelo k intenzivnímu rozkladu a výskytu mušek. Množství odpadu se odvíjí od počtu žížal. Zápach
také může vznikat nedokonalou provzdušněností vermikompostu. Proto
je vhodné s přibývajícím objemem
vermikompostu v bedničce dřívkem obsah jemně provzdušnit.
Jak oddělit žížalky od vermikompostu? Lze použít dva postupy. V prvním případě nabídneme ží- Vermikompostér na MěÚ v Kosžalkám velice chutné krmivo (např. telci nad Černými lesy
šrot). Většina žížal se přemístí do
horní části substrátu, který je možné odebrat včetně krmiva a použít
k založení dalšího vermikompostu. Druhá osvědčená metoda využívá toho, že žížaly nesnáší světlo. Žížalám se přestane přidávat krmivo. Po 1-3 týdnech lze vysypat vermikompost na plochu a zhruba
v 5 minutových intervalech odebírat horní 3 cm vrstvy vermikompostu.
Vermikompost obsahuje koprolity, růstové látky (giberelíny, cytokininy a auxiny) mikroorganismy. Příznivě působí na vytváření
kořenového systému, na tvorbu biomasy a celkový vývoj rostlin.
Vermikompost získaný s pomocí žížal je považován za nejúčinnější
organické hnojivo.
Ondřej Adam, odd. životního prostředí
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
21
VNITŘNÍ PODOBA A FUNGOVÁNÍ ZÁMKU
Zastavme se nejprve u využití pokojů prvního a druhého patra černokosteleckého zámku v 17. století, tedy v době pobytů knížete Karla Eusebia. Zcela zásadní pro naši představu je fakt, že Lichtenštejnové v 17. století zdejší prostory obývali víceméně v jejich
renesanční podobě, tj. s renesančními malbami stěn i stropů, tedy
ve stavu ještě z dob Smiřických. Z popisu zámku z roku 1654 i z roku 1673 vyplývá, že soukromé komnaty knížete byly umístěny v prvním patře západního křídla a dokládá se tak skutečnost, že i na knížecích sídlech druhotného významu byly některé místnosti trvale
zařízeny jako knížecí komnaty pro případ návštěvy vrchnosti, tzn., že
kníže nebyl ubytováván v některém z hostinských pokojů. Kromě ložnice a jejího předpokoje zde byla i vlastní pracovna. Tyto místnosti
pak uzavíral konferenční pokoj knížete. Kde se nacházely případné
soukromé komnaty kněžny, není absolutně zřejmé. Oproti tomu v západním křídle byly dva pokoje zařízeny stejně jako v renesanci jako
standardní hotelové apartmány – tedy ložnice s postelí s nebesy,
stolem, několika židlemi a různým počtem přilehlých pokojů. Navíc
se popis zmiňuje o knížecí garderobě, umístěné v přízemí západního křídla, spojené s knížecí ložnicí hlavním šnekovým schodištěm.
Je ale třeba upozornit na to, že podle inventáře z roku 1654 byly i v tomto obytném a reprezentativním patře – pianu nobile – pokoje zařízeny
skromně, pouze nejnutnějšími kusy nábytku; rozhodně se zde nevyskytovaly věci osobní potřeby či další drobnosti, které se bezpochyby stěhovaly společně s knížetem. Jen pro úplnost ještě zmiňme
funkci horního patra zámku. Všechny zdejší prostory působily v polovině 17. století velmi opuštěným strohým dojmem a místnosti zde
nebyly prakticky nijak zařízeny. V r. 1654 sice měly všechny obývací pokoje kamna, ovšem ve většině místností nebylo kromě holých
stěn vůbec nic. Do podoby jednoho hostinského apartmánu byly zařízeny pouze tři sousedící pokoje ve vstupním jižním křídle. Ostatní
pokoje byly zcela (!) prázdné a i okna v celém druhém patře už byla
ve špatném stavu. Výše uvedený dojem kosteleckého zámku, který
působil stroze a až trochu opuštěně, nebyl ovšem ve své době u šlechtických zámků nijak neobvyklý. Vnitřní vybavení šlechtických sídel
souviselo přímou úměrou se způsobem využívání, jak poznamenal
už Josef Petráň.
Málo využívaný zámek pak postupně chátral, neudržované byly především výše uvedené pokoje v nejvyšším nevyužívaném patře. Inventář z roku 1740 říká: V pokoji duchovního P. Benedikta je vše dobré,
v komoře na spaní je ovšem celý strop podepřený, item od kaplanství dolů je cesta podepřená nahnilými trámy. Ve třetím poschodí
nebylo bezpečné vůbec vstoupit do jakékoliv místnosti, obzvláště ale
do panské kuchyně a ještě více do rytířského sálu, kde strop, poněvadž hrozil spadnutím, byl podepřen dubovými pilony. Okna byla
všude ve třetím patře zpuchřelá či úplně chyběla.
Celý zámek pro svůj havarijní stav nakonec prošel v letech 1752–
1759 generální opravou pod vedením architekta Josefa Jägera. Vše
výše uvedené se odrazilo především v jednom ohledu – po Jägerově přestavbě už nebyla drtivá většina místností jakkoliv zařízena, tj. takřka tři čtvrtiny zámku byly prázdné! Využívána byla jen část
přízemí vstupního traktu, kde byl jednak úsek bytu ředitele (hejtmana) panství a jednak zde byla velká zasedací místnost panských
úředníků. Zde se tedy v 18. století konaly pravidelné porady hejtmana a dalších panských úředníků. Tomu odpovídalo i patřičné vybavení, které jim
mělo pomyslně
připomínat jejich povinnosti –
Bohu i pozemské vrchnosti.
Na zdi v místnosti visel zarámovaný znak
Lichtenštejnů,
portréty knížete
a kněžny z Lichtenštejna a obraz ukřižovaného Krista (olej na plátně) a velmi pozoruhodný je i údaj o černé tabuli, na které úředníci
vyvěšovali své dokumenty i právě došlé knížecí patenty, dnešním
slovníkem „nástěnka“(!). Tato pozoruhodnost nám ozřejmuje praxi,
jak fungovalo seznamování s knížecími reskripty. Uprostřed stál
oválný stůl a okolo deset křesel.
I přes to, že zde vrchnost trvale nesídlila, nechali Lichtenštejnové
zařídit v části zámku několik reprezentativních pokojů, navzájem propojených barokní enfiládou. Kromě nábytku byly přeplněny množstvím obrazů - konkrétně zde v 5-10 místnostech mělo být 121 drobných kreseb, rytin či maleb a 42 středně velkých a velkých obrazů.
Jedna místnost pak sloužila jako rodinná galerie, ve které bylo po
stěnách rozvěšeno jednotně rámovaných 16 oválných portrétů členů knížecí rodiny z Lichtenštejna a vévodské rodiny Savojských.
Teprve na počátku 19. století dochází k radikální změně, kdy byla hlavní zámecká budova celá adaptována na byty všech knížecích lichtenštejnských úředníků, kteří doposud žili roztroušeně v domech na
náměstí – využití tak definitivně nalezlo i druhé a především třetí
poschodí zámku, posledních dvě stě let prakticky nevyužívané.
Konec 2. části, pokračování příště.
HISTORIE
ZÁMEK V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY
V ÉŘE LICHTENŠTEJNŮ (1623-1935)
PHDR. VLADIMÍR JAKUB MRVÍK (ČÁST DRUHÁ)
22
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2011
HISTORIE / SPORT
5. STŘELECKÝ PLUK PRAŽSKÝ T. G. MASARYKA
Vznikl 30. 5. 1917 v Borispolu jako I. záložní prapor Pražský. Od 31. 7.
1917 měl název střel. pluk Pražský a od 30. 10. 1917 byl pojmenován na pluk T. G. Masaryka jako součást II. střel. divize. Po odchodu čs. sboru z Ukrajiny jako jeden z prvních dosáhl Vladivostoku.
V červnu 1918 byl součástí vladivostocké skupiny, kde vedl boje
o Vladivostok, Nikolsk Ussurijský, Spassk, Kaul a Kungur, od jara
1919 střežil magistrálu v oblasti Barnaul – Tomsk. Lodí America
23. 4. 1920 odplul z Vladivostoku přes Singapur, Suez a Terst do
ČSR, kam dorazil 13.6.1920. V bojích v Rusku padlo 151 mužů.
Mezi veliteli byli: Kanjukov, A. Štěpán, A. Košťák.
Břečka Antonín, (1889 - ?), narukoval k 12. pěšímu pluku.
Havel Josef, (1896 - ?), narukoval k 18. pěšímu pluku.
Kahoun Josef, (1885-?), hrnčíř, narukoval k 1. praporu polních
myslivců a také sloužil u záložního praporu.
Kubát Jaroslav, (1888 - 1921), pekař,desátník, narukoval k 12. pěšímu pluku a také byl u 10. pěšího pluku, v pluku T.G.M. byl
u 6. roty. Roku 1921 byl za zběhnutí k bolševikům vyškrtnut ze
seznamu pluku.
Procházka Alois, (1895 -?), praporčík, narukoval k. 75. a 36. pěšímu pluku.
Stuchlík Jan, (1891 – 1958), hrnčíř a obchodník, bytem nám.
Smiřických 107, desátník, narukoval k 36. pěšímu pluku, obdržel čs. válečný kříž, starostou města byl v letech 1936 – 1938.
Stuchlík Karel, (1895 - ?), hrnčíř, narukoval k 36. pěšímu pluku.
Synáček Antonín, (1880 - ?), narukoval k 36. a 37 pěšímu pluku.
Vojáci 5. pluku kdesi na magistrále:
Stojící zleva: Václav Záruba, neznámý vojín, František Malík, Jan Stuchlík,
neznámý vojín
Kalvoda Ludvík, (1893 – 1986), poručík, obchodní atašé (v Etiopii), bytem Na Skále 63, vrátil se domů na lodi Himalaya jako
správce lodi.
Kamínek Rudolf, (? – 1935), řezník.
Vašák Karel, (1894 - ?) narukoval ke 122. pěšímu pluku.
Vinš Antonín, (1892 -?), obuvník, zřízenec Okresní správní komise, narukoval k 36. pěšímu pluku.
Záruba Bohumil, (1895 – 1933), tesař.
Záruba Václav, (1894 – 1972), hrnčíř-úředník okresního úřadu,
svobodník u 6. roty, bytem Nová ul. 761 a později ul. Pražská
646, narukoval k 36. pěšímu pluku, držitel čs. válečného kříže.
Malík František, (1881 – 1950), hrnčířský dělník, bytem Na Krásné vyhlídce 481, vrátil se domů na lodi Prezident Grant.
Jiří Bohata
MAUDI CUP 2011 ANEB MEMORIÁL MOJÍ BABIČKY
Sokol Kostelec nad Černými lesy, oddíl orientačního běhu pořádá
5. 11. 2011 s podporou města Kostelec nad Černými lesy a ve spolupráci s MAUDI, s.r.o. už třetí ročník orientačního závodu na horských kolech pod názvem MAUDI CUP 2011 aneb memoriál
mojí babičky.
Závodníci se utkají v kategoriích muži, ženy, příchozí (pro začátečníky a nováčky) a připravena bude i speciální dětská trať s fáborky.
Centrum závodu najdete v Kosteleckém pivováru, prezentace závodníků začne v 9 hod.
Závod proběhne v sousedním brnickém lese, přijďte si vyzkoušet
orientaci ve známém prostředí! Mapníky (držáky na mapu na řídít-
ka) si můžete v centru závodu zapůjčit nebo i zakoupit, kontakt najdete na webu závodu.
Díky sponzorům jsou připraveny hodnotné ceny jak pro vítěze, tak pro
všechny účastníky formou tomboly. Už teď můžeme poděkovat firmám Cyklo Org Říčany – paní M. Hroudová, Mapníky Autopilot –
pan R. Mach, Aviko / Puzzleshop – paní J. Voclová, Maudi, s.r.o. –
pan M. Švarcbach a také za podporu MAS Podlipansko.
Přihlášky a další podrobnosti najdete na stránkách závodu
http://www.maudi.cz/maudicup2011.
Těšíme se na vaši účast!
Jaroslava Švarcbachová a tým pořadatelů
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
Závěrečné závody nejvyšší soutěže ve veteránských kategoriích proběhly jako doprovodný program Světového poháru v OB s centrem
v Liberci-Vesci ve dnech 24. a 25. 9. 2011., na mapě „Mojžíšův pramen“, v sobotu na krátké a v neděli na klasické trati, za účasti i našich borců. V sobotním závodě se výbornými výsledky blýskly zejména ženy, když v kategoriích D 40 B se na stupně vítězů prosadila
3. místem Jana Komersová a do Top - ten 8. Lenka Čiháková i v D 50 B
9. Jindra Havlíčková.
V mužských kategoriích pak skončili v H 70 B: 10. Vladimír Kalivoda
a v H 75 B: 6. jeho bratr Viktor. V D 12 C: absolvovala závod jako
23. Barbora Čiháková. Nedělní závod byl rovněž pro naše zástupce
úspěšný, neboť i v něm dosáhli pěkných umístění, a to v D 40 B:
byly 6. Jana Komersová, 12. Lenka Čiháková, v D 50 B: 12. Jindra
Havlíčková, v H 55 B: 8. Drahomír Jun,stejně jako v H 70 B: 8. Vladimír Kalivoda a v H 75 B: 7. Viktor Kalivoda.
Viktor Kalivoda
VZPOMÍNKA
VÝROČÍ
Dne 15. 10. 2011 tomu bylo již osm let, co zemřel manžel, tatínek
a dědeček, pan Václav Dědourek. Dne 23. 9. by oslavil 56. narozeniny a 28. 9. svátek. Vzpomeňte s námi.
Hana, Hanča a Ála
V měsíci říjnu 2011 oslaví svá životní jubilea tito kostelečtí občané:
Dne 18. října 2011 tomu byly tři roky, co nás opustil pan Josef
Vlček. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná manželka, syn s rodinou, synovec s rodinou.
Koňský hnůj ZDARMA – za odvoz.
Krupá, tel.: 723 240 553
Karel Kureš
Jana Antonová
Adolf Mouder
Milada Kohoutková
Anna Tesařová
Josef Procházka
Blanka Rabová
Běluše Prknová
Ludmila Kornová
Gratulujeme!
Hledám uèitele hry na kytaru
pro 9letého syna, zaèáteèníka.
Prořezávání a kácení stromů
pomocí horolezecké techniky
Tel.: 603 712 174
Ideálnì pøímo z Kostelce n. È. l.
Rizikové kácení pomocí horolezecké techniky
Údržba zahrad – sestøih živých plotù
Zakládání zahrad
Prodej garáe na pozemku parcelní è. 2530
Bc. Miloslav Pittner, tel.: 731 160 030
Poèítaèe l Notebooky l Monitory l Tiskárny
Skenery l Software l Spotøební materiály
Tablety l Telefony l Záložní zdroje l Web kamery
www.1e-obchod.cz
Mobil: 775 283 004, Pevná: 321 770 400
Kutnohorská 678, Kostelec n. È. l. (naproti sanatorce)
PRODEJ PALIV DO KRBÙ a KOTLÙ
n Døevìné pelety n Døevìné brikety n
n Krbové a palivové štípané døíví n
n Pytlované hnìdé uhlí Oøech 2 n
Mobil: 777 283 009, Pevná: 321 770 400
Sklad v Olešce. Rozvoz zajišujeme!
Tel.: 603 418 497.
2
v k.ú. Kostelec nad Èernými lesy o celkové výmìøe 41 m ,
který je evidován v katastru nemovitostí jako zastavìná
plocha a nádvoøí a dále spoluvlastnický podíl garáe na
pozemku jiného vlastníka p. è. 2533/2 v k.ú. Kostelec n. È. l.
Kontaktní telefon: 234 065 072 nebo 728 346 825
Prodej slepièek
Drùbe Èervený Hrádek, firma Dráb,
opìt prodává slepièky snáškových plemen Tetra hnìdá
a Dominant íhaný, kropenatý, èerný, lutý a bílý.
Slepièky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme kuøice,
ale slepièky tìsnì pøed snáškou.
Stáøí slepièek 18-20 týdnù - cena 138-148 Kè / ks,
starší 20 týdnù - 155 Kè / ks.
Prodej se uskuteèní: ve støedu 26. øíjna 2011.
Kostelec nad Èernými lesy u pivovaru v 15.00 hod.
Pøípadné bliší informace:
tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
SPORT / SPOLEČENSKÁ KRONIKA / INZERCE
NÁRODNÍ ŽEBŘÍČEK
ČECHY B
23
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2011
INZERCE
24
Podlaháøství Èadina
Nabízí prodej a pokládku:
- klasických døevìných parket (dub, buk jasan atd.)
- parket z exotických døevin (napø. prùmyslové mozaiky)
- plovoucích podlah, kobercù, PVC
Také renovujeme stávající parkety.
Konzultace na místì a kalkulace ceny zdarma.
Kontakt: [email protected]
Tel.: 736 209 284, Jánská 115, Kostelec n. È. l.
FOR
GYM
FITNESS &
FIGHT CLUB
Vyžlovka
www.forgym.cz - tel.: 605 587 467
ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodikum - 12x ročně Číslo 10, vydáno 14. října 2011 Náklad 1660 ks Vydává město Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53,
IČO 00235474 pod registrační značkou MK ČR E 10636 Místo vydání - Kostelec n. Č. l. Pro občany Kostelce n. Č. l. zdarma Redakční rada: Václav Kuba, Pavel Pávek, Ing. Michal Třeštík, Mgr. Lenka Lasáková, Hana Flusserová Společenská kronika a inzerce: Hana Flusserová,
nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, tel.: 311 240 915 www.kostelecncl.cz e-mail: [email protected], [email protected] Redakce si vyhrazuje právo výběru rukopisů k zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na pozdější dobu, nevyžádané příspěvky se nevrací Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady Vydavatel ani redakce zpravodaje nezodpovídají za obsah inzerce Uzávěrka příštího čísla 24. října 2011

Podobné dokumenty

Rehabilitační řemeslné dílny

Rehabilitační řemeslné dílny a č. 6/2/2015 a ukládá vedoucí OVS MěÚ zapracovat přijatá usnesení do Rozpočtu města pro rok 2015 a Rozpočtového výhledu pro roky 2015-2018 — zapracováno a zveřejněno na webu města. Usnesení č. 8 /...

Více

Černokostelecký zpravodaj 2/04

Černokostelecký zpravodaj 2/04 Upozorňujeme znovu občany, že je nutné na každé hrobové místo sepsat nájemní smlouvu a hrob podle usnesení zastupitelstva ze dne 28. 6. 2002 vyplatit na 15 let. K sepsání smlouvy se dostavte v úřed...

Více