140417 - Lukoflex 45

Transkript

140417 - Lukoflex 45
Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54, 280 90 Kolín, Česká republika
tel.: +420 – 321 741 546-7, fax: +420 – 321 721 578
e-mail: [email protected], http://www.lucebni.cz
LUKOFLEX 45
hybridní tmel s vysokou počáteční přilnavostí
LUKOFLEX 45 je jednosložkový hybridní tmel, který vulkanizuje vzdušnou vlhkostí od povrchu do hmoty za běžných
teplot a vytváří trvale pružný a vysoce pevný spoj.
Vlastnosti:
- bez obsahu rozpouštědel
- neobsahuje izokynáty a ftaláty
- prakticky bez zápachu
- vysoká počáteční přilnavost v nevytvrzeném stavu
- elastický
- adheze k širokému spektru materiálů
- aplikovatelný i na vlhké povrchy
- přetíratelný
- odolný UV
Základní parametry Lukoflexu 45:
Vlastnosti tmelu
barva
zápach
hustota (g/cm3)
konzistence
provulkanizace (mm) za 24 hod.
vulk. povrch. vrstvy (min)
pracovní teplota (°C)
Vlastnosti vulkanizátu
tvrdost (ČSN EN ISO 868) (°ShA)
pevnost v tahu (ČSN EN ISO 37) (MPa)
tažnost (ČSN EN ISO 37) (%)
tepelná odolnost (°C)
bílá
nevýrazný mentolový
1,59
nestékavá pasta
4,0
15 - 35
+5/+40
55
2,0
350
-40/+80
Použití
Použití LUKOFLEXU 45 spadá zejména do oblasti průmyslových lepidel. Může být ale použit i v celé řadě hobby
aplikací. Vzhledem k vysoké počáteční přilnavostí (high tack) LUKOFLEXU 45 je klíčovou aplikací lepení s vysokou
únosností spoje, kdy není vyžadováno sekundární zajištění lepeného předmětu. LUKOFLEX 45 lze použít v interiéru
i exteriéru. Může být použit při lepení spojů silikát-kov, silikát-plast, kov-plast, kov-kov, plast-plast, např. lepení
vnějšího a vnitřního obložení z keramických obkladů, povrchově upravených obkladů dřevěných či polystyrenu. Je
vhodný k lepení těžkých ozdobných či funkčních předmětů na svislé stěny, tj. lepení polic, zrcadel, ozdobných reliéfů
a plastik apod. Rovněž může být použit jako lepidlo v leteckém, železničním a automobilovém průmyslu, např.
lepení sendvičových panelů interiérového obložení železničních vagónů a letadel, lepení interiérových prvků
automobilů apod. LUKOFLEX 45 dobře odolává působení vody. Vykazuje výbornou adhezi k široké paletě
substrátů, zejména polární povahy. Tento tmel je možné nanášet s následnou účinnou adhezí i na vlhké povrchy.
Mezi materiály, které mohou být lepeny patří sklo, smalt, keramika, kovy (ocel, hliník, zinek, měď, mosaz, práškově
nanesené kovy, většina lakovaných kovů), plasty (epoxidy, akryláty, polystyren, polyester, ABS, PVC tvrzené, PET,
silikon apod.), nejrůznější silikátové materiály jako beton, vápenocementová omítka, plynosilikáty, cihly, betonová
i pálená střešní krytina a rovněž i nátěrem opatřené dřevo. Po vytvrzení lze LUKOFLEX 45 úspěšně přetírat
nátěrovými hmotami a to jak rozpouštědlovými, tak i běžnými vodouředitelnými. Vzhledem k velkému množství
nátěrových hmot doporučujeme vždy provést předem vlastní zkoušku.
Příprava plochy k tmelení
Stykové plochy pro tmelení musí být čisté, soudržné (bez prachu a volných částic) a odmaštěné. K odmaštění slouží
Lukopren Odmašť ovač, také je možno použít aceton, toluen, isopropylalkohol, technický benzín, nitroředidlo.
Nedoporučuje se použití saponátových odmašťovacích přípravků. Nejlepším způsobem odmaštění je stírání pomocí
hadříku namočeného v přípravku a jeho časté obracení čistou stranou k povrchu. Významnou výhodou
LUKOFLEXU 45 je skutečnost, že savé podklady není zapotřebí před tmelením či lepením zcela vysoušet. Tmel je
možno aplikovat i na vlhký podklad.
Pro zlepšení přilnavosti k některým problematickým nesavým povrchům nebo pro aplikace s vysokým zatížením se
doporučuje použít Lukopren Primer N nebo Lukopren Primer A, pro porézní silikátové podklady lze použít
Lukopren Primer B 733. S ohledem na různorodost podkladů lišících se i podle jednotlivých výrobců,
doporučujeme otestovat přilnavost tmelu ke konkrétnímu podkladu před zahájením tmelení.
Provádění vlastního tmelení a těsnění
Na stykovou plochu se nanáší tmel pomocí mechanické nebo pneumatické pistole z kartuší o obsahu 310 ml. Jeho
množství se reguluje seříznutím špičky kartuše na potřebný vytlačovací kruhový průměr. Množství tmelu závisí na
přesnosti dosedacích ploch, případně na konstrukci spoje. Pomocí stěrky se povrch vytlačeného tmelu podle potřeby zarovná. Tmel je možné následně uhladit štětcem či prstem namočeným do jarové vody. Při plošném lepení je
vhodné postupovat tak, že se tmel v jednotlivých „housenkách“ nanese na podklad a poté se rovnoměrně rozetře
hladkou stěrkou na celou plochu. Následně se zubatou stěrkou o výšce a šířce zubu 5 mm vytvoří vrásovaná struktura. K podkladu s naneseným tmelem se poté přiloží a přitlačí lepený očištěný a odmaštěný protikus. LUKOFLEX
45 vykazuje vysokou počáteční přilnavost, proto není nutné lepený spoj dodatečně přechodně fixovat. Takto plošně
lze slepovat materiály, z nichž alespoň jeden je propustný pro vodní páru. Při lepení dvou neparopropustných ploch
je nutné použít techniku bodového lepení, kdy se na předem očištěnou a odmaštěnou plochu nanese tmel
v jednotlivých bodech. Vzdálenost jednotlivých bodů musí být upravena dle uvažované nosnosti spoje. Následně se
opět přiloží a přitlačí předem očištěný a odmaštěný protikus. Opět není nutné lepený spoj přechodně zajistit.
Upozornění
Doba vytvrzení závisí na vlhkosti a tloušce vrstvy – nízká vlhkost proces výrazně zpomaluje, nedoporučuje se
aplikovat ve zcela uzavřených prostorech. Nízká teplota materiálu vede ke zvýšení viskozity a tím snížení rychlosti
vytlačování. Tomu lze předejít ponecháním tmelu před aplikací v místě s pokojovou teplotou.
Produkt nemá adhezi na PE, PP, teflon, bitumen, přírodní kaučuk a materiály, které mohou vylučovat oleje,
plastifikátory.
Čištění nářadí a povrchů
Nezvulkanizovaný tmel je potřeba co nejdříve setřít a zbytky dočistit Lukoprenem Odmašť ovačem, případně
technickým benzínem nebo ředidly s obsahem aromatických uhlovodíků (toluen, xylen). Již vytvrzený tmel lze
odstranit pouze mechanicky.
Ochrana zdraví
LUKOFLEX 45 není klasifikován jako nebezpečná chemická směs. Neobsahuje žádná rozpouštědla, tzn. žádné
těkavé organické látky (VOC), izokyanáty, ftaláty a organické sloučeniny cínu, což znamená, že je bezproblémový
ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti při manipulaci. Při práci s ním se řiďte pokyny uvedenými na etiketách
a v bezpečnostním listu.
Balení a skladování
LUKOFLEX 45 je dodáván v kartuších o objemu 310 ml (barva bílá). Skladovatelnost výrobku je 24 měsíců od
data výroby při teplotě +5 až + 30 °C.
Likvidace obalů a nespotřebovaných zbytků
Vulkanizát nebo nezvulkanizovanou směs likvidovat jako ostatní odpad (kategorie O) s přihlédnutím k platným
místním předpisům. Vyprázdněné obaly lze recyklovat nebo likvidovat jako ostatní odpad (kategorie O)
s přihlédnutím k platným místním předpisům. Obaly se zbytky směsi a kontaminované materiály lze likvidovat jako
ostatní odpad.
Tento prospekt obsahuje nezávazné údaje, které jsou pro zákazníka informativní. Uvedené typy aplikací nejsou zcela
vyčerpávající. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na Oddělení obchodně technických služeb Lučebních závodů a.s.
Kolín, tel.. 321 741 351-2, e-mail: [email protected].
březen 2014