únor 2013

Komentáře

Transkript

únor 2013
Nezávislý měsíčník pro Prahu 6
ÚNOR
Vychází 25. 2. 2013 / Zdarma
Najdete nás na
www.vase6.cz
Causa:
Plánovaná budova
LINE na Kulaťáku
Historie:
Město Hradčany
patří do Prahy 6
Klub českých
turistů z Dejvic
Jiří
Suchý
Mám rád Prahu 6,
když na jaře
rozkvétá
HC Dukla Praha
letos oslaví dvě
jubilea
'È
12
editorial
Vážení čtenáři,
352'(-E\WXNNP
39HOHVODYtQ
352'(-.2P
3+DQVSDXOND
352'(-E\WXP
3%XEHQHþ
352'(-E\WXNNP
39HOHVODYtQ
6YČWOêE\WYHSDWĜH]SDWURYpKRSDQHORYpKRGRPX
ČWOêE\WYHSDWĜH]SDWURYpKRSDQHORYpKRGRP
]GDĜLOpUHNRQVWUXNFLMiGUD3ODVWRYiRNQDVPČĜ
3R]GDĜLOpUHNRQVWUXNFLMiGUD3ODVWRYiRNQDVPČĜXMt
9VYêKOHGHPGR]HOHQČ .E\WXSDWĜtVNOHS
QD9VYêKOHGHPGR]HOHQČ.E\WXSDWĜtVNOHS
7HO
O %\WVEDONRQHPYHSDWĜHQRYRVWDYE\9E\WČMHNRXSHOQDV
YDQRX]QDþNRYiNXFK\Ė6\NRUDDYHVWDYČQpVNĜtQČ%\WMH
RULHQWRYiQQD-D6SDWĜtNQČPX]DKUDGDVJULOHP
7HO
6DPRVWDWQČVWRMtFtMHGQRSRGODåQtREMHNW5RYQi]SHYQČQiVWĜHFKD
VPRåQRVWtY\EXGRYiQtWHUDV\9KRGQêNHNRPHUþQtP~þHOĤP
3ĜtPRXKODYQtVLOQLFHYHĜHMQpSDUNRYiQtSĜHGREMHNWHP
7HO
%\WVYHONRXKDORXDEDONyQ\YHSDWĜHFLKORYpKRGRPX
.XFK\ĖVNiOLQNDQDPtUXNRXSHOQ\VSURJUDPRYDWHOQêPSRGODKRYêPWRSHQtP0RåQRVWSĜLNRXSHQtVDPRVWDWQpJDUiåH
7HO
%\WVURKRYRXWHUDVRXPYHSDWĜH]SDWURYpUH]LGHQþQtEXGRY\YåiGDQpORNDOLWČQD3HWĜLQHFK6RXþiVWtE\WXMVRXJDUiåRYi
VWiQtDVNOHSQtNRMH-HYKRGQêSURQiURþQČMãtNOLHQW\
7HO
'È
12
35
2
352'(-E\WXNNP
52'(- E\WXNNP
35X]\QČ
5X]\QČ
352'(-E\WXP
3+DQVSXOND
352'(-E\WXP
52'(-E\WXP
3%XEHQHþ
%XEHQHþ
352'(-5'P
3+RURPČĜLFH
352'(-5'P
39.OHFDQ\
%\WVWHUDVRXVHQDFKi]tYNUDMQtPĜDGRYpPURGLQQpPGRPČ
Y13%\WMHSRUHNRQVWUXNFL9VXWHUpQXGRPXVHQDFKi]t
JDUiåQDGYČDXWDDVNODG'DOãtE\WYWRPWRGRPČ
7HO
%\W VH QDFKi]t Y NUDMQtP ĜDGRYpP URGLQQpP GRPČ Y
13%\WMHSRUHNRQVWUXNFL9VXWHUpQXGRPXVHQDFKi]tJDUiåQDGYČDXWDDVNODG'DOãtE\WYWRPWRGRPČ
7HO
3Ĝt]HPtFLKORYpKRGRPX.XFK\ĖVRNQHPVPČĜXMtFtPGRYQL]HPtFLKORYpKRGRPX.XFK\ĖVRNQHPVPČĜXMtFtPGRY
EORNXWĜLVDPRVWDWQpSRNRMHNRXSHOQDVYDQRXVDPRVWD
WUREORNXWĜLVDPRVWDWQpSRNRMHNRXSHOQDVYDQRXVDPRVWDWQp
&VStåDNRPRUD0RåQRVWUR]GČOHQtQDE\WRYpMHGQRW
:&VStåDNRPRUD0RåQRVWUR]GČOHQtQDE\WRYpMHGQRWN\
7HO
O 5'VWHUDVRX]DKUDGRXED]pQHPD]DKUDGQtFKDWNRX3RGODK\SDUNHW\GODåEDY\WiSČQiSRGODKD0RåQRVWSDUNRYiQtSURþW\ĜLDXWD9HOPLNOLGQiORNDOLWD
7HO
'ĤPMHFLKORYê]GČQêWĜtSRGODåQt3R]HPHN
P3RUHNRQVWUXNFLUD'ĤP
O]HGtN\YHOLNRVWLSRXåtYDWLMDNRSHQ]LRQ.
7HO
35
2
352'(-E\WXP
3+DQVSXOND
Z obsahu:
zázraky se dějí, alespoň v případě dluhopisů z portfolia Key
Investments, radnici se nakonec
podařilo prodat dluhopisy dál
a dostat zpět částku za dluhopisy
společnosti Borsay, a. s., a tím
zachránit pro občany již skoro
ztracených 21 milionů korun. Na
jednu stranu je to dobrá zpráva,
tak jak říká paní starostka, „za
tyto peníze opraví město dům
na Břevnově“, na druhou stranu
někdo tyto „vynikající“ dluhopisy
musel koupit, ale to je již asi vysoká politická hra, nad kterou
nemá cenu spekulovat, a každý z vás si o tom může udělat obrázek sám. Uvidíme, jak bude dál radnice řešit další splatnosti.
Politické názory na toto téma se dozvíte na dvoustraně Politika.
V únoru zasedlo opět mimořádné zastupitelstvo, které řešilo
dostavbu Vítězného náměstí. A to konkrétně budovu Line, tedy
jak se již lidově říká Ledního medvěda. Byl to tak trochu divný
pokus opozice vyvolat jednání o tom, co bylo již dávno rozhodnuto. Je ovšem pravda, že radnice společně s PPF měla více
občany informovat, můžeme říci, že o výstavě projektu z loňského roku v budově PPF GATE nikdo nevěděl a až v listopadu
ve „Skleňáku“ byl projekt představen alespoň trochu veřejnosti. Mimořádné zastupitelstvo probíráme v rubrice Causa. Pro
ty, kteří již politiku nechtějí sledovat, jsme připravili příjemný
rozhovor s Jiřím Suchým. Samozřejmě v časopise naleznete
spoustu praktického i odpočinkového čtení, tak jako vždy.
Váš Aleš
INZERCE V6-0216
352'(-E\WXNNP 33HWĜLQ\
352'(-E\WXNNP 36PtFKRY
352'(-E\WXNNP 3'HMYLFH
6DPRVWDWQê5'PSR]HPHNPYUH]LGHQþQtPSURMHNWX
6WDWHQLFNêPOêQNNVWHUDVRXEDONRQHPJDUiåtDED]pQHP
QD]DKUDGČ9DUHiOXDQJOLFNiãNRONDUHVWDXUDFHD¿WQHVV
7HO
0H]RQHWRYêE\WYDSDWĜHUH]LGHQþQtFLKORYpEXGRY\Y
DUHiOX+YČ]GD.E\WXQiOHåtGYČJDUiåRYpVWiQtDVNOHS.
QDVWČKRYiQtLKQHG0RåQiYêPČQD]DE\WQD3QHER3
7HO
%\WVHQDFKi]tY13NRPSOHWQČ]UHNRQVWUXRYDQpKR
þLQåRYQtKRGRPX%\WMHSURYHGHQYHYHOPLY\VR
NpPVWDQGDUGXDMHXUþHQLKQHGNQDVWČKRYiQt
7HO
%\WVHQDFKi]tYH13QRYRVWDYE\VYêWDKHP'LVSRQXMHEDONyQ\RFHONRYpYHOLNRVWLP3URYHGHQtE\WXMHYHOLFHNYDOLW
QtEH]SHþQRVWQtYVWXSQtGYHĜHDNYDOLWQtGĜHYČQiHXURRNQD
7HO
+OHGiPH
DNWLYQtDNRPXQLNDWLYQt åHQ\
SRWFHSURQRYRXSRERþNXY'HMYLFtFK
=QDORVW3UDK\MHSRGPtQNRX
NDULHUD#FKLUVF]
'È
12
352'(-5'P 3=6WDWHQLFH
.UiVQêDW\SLFNêE\WYHY\KOHGiYDQpDNOLGQpORNDiVQêDW\SLFNêE\WYHY\KOHGiYDQpDNOLGQpORN
Č9MHGQp]ORåQLFMHãDWQD.E\WX SDWĜt JDUiå
OLWČ9MHGQp]ORåQLFMHãDWQD.E\WXSDWĜtJDUiåRVWiQt9E\WČMVRXEDONyQ\ãDWQDLNRPRU
YpVWiQt9E\WČMVRXEDONyQ\ãDWQDLNRPRUD
7HO
O 5R]ORåLWê GĤP VH ]DĜt]HQRX UHVWDXUDFt RGE\WRYi
þiVWSUR¿NXFK\QČVNODG\3R]HPHNP.RODXGDFHYURFH9KRGQpNE\GOHQtLSRGQLNiQt
7HO
2
352'(-.2P
3=-tORYLãWČ
352'È9È7(
$1(-'(72"
3ĜLMćWHVHSRUDGLW
SRUDGQD#FKLUVF]
7HO
'È
12
K\SR#FKLUVF]
352'(-E\WXP
52'(-E\WXP
33HWĜLQ\
3HWĜLQ\
35
+/('È0(+<327(ý1Ë
325$'&(635$;Ë
352'(-E\WXP
3%ĜHYQRY
352'(-E\WXNNP
3%ĜHYQRY
352'(-E\WXNNP
52'(-E\WXNNP
3UDKD3HWĜLQ\
UDKD3HWĜLQ\
9tFHJHQHUDþQtþW\ĜSRGODåQtGĤPQDSR]HPNXP
RE\WQiSDWUDYþSĤG\VNOHSE\WRYpMHGQRWN\NDåGiYMHGQRPSDWĜH0RåQRVWY\EXGRYiQtGDOãtE\WRYpMHGQRWN\
7HO
3URVWRUQêVYČWOêE\WY13SDQHOGRPX[EDONRQVNOHS
'ĤPSRFHONRYpUHNRQVWUXNFL]U3ĜHYRGGR29]D
OHWQXORYiDQXLWD9KRGQêNSĜHVWDYEČQDNN
7HO
%\WVEDONRQHPYSDWĜHQRYRVWDYE\%\WGLVSRQXMHYODVWQtPSO\QRYêPNRWOHPSURWRSHQtDRKĜHY
YRG\0RåQRVWGRNRXSHQtJDUiåRYpKRVWiQt
7HO
3ODVWRYi
DVWRYi RNQD QD YêFKRG VHYHU D ]iSD
]iSDG
XNUDWLYQtORNDOLWDSOQi]HOHQČYEOt]NR
/XNUDWLYQtORNDOLWDSOQi]HOHQČYEOt]NRVWL
WRKUiGNX+YČ]GD+\SRWpNX]DĜtGtPH
OHWRKUiGNX+YČ]GD+\SRWpNX]DĜtGtPH
7HO
O 129e32%2ý.<1$35$=(
www&+,56cz/pobocky
35
2
P52'(-5'P
3%tOi+RUD
352'(-5'P
3=3UĤKRQLFH
3URVWRUQiYLOD[SRNRM[NXFK\Ė[NRXSHOQDSR]HPHN
P3URVWRUQiJDUiåYQLWĜQtED]pQVSURWLSURXGHP:HOOQHVVV
PDViåQtYDQRXDVDXQRXSURRVRE%H]SHþQRVWQtV\VWpP
7HO
+/('È0(
3521$â(
./,(17<
5'YLOX
QD+DQVSDXOFH2ĜHFKRYFH
%\W
Y'HMYLFtFK
LQIR#FKLUVF]
www&+,56cz
str. 8
Rozhovor s Jiřím Suchým
str. 11
Město Hradčany
str. 12
Japanoložka s řádem
od japonského císaře
str. 14
Causa – Lední medvěd
na Kulaťáku
str. 16
Občanské sdružení
Tilia Thákurova
str. 19
Auto – moto
Novinky na našem trhu
str. 26
International School
of Prague
str. 29
Klub českých turistů
v Dejvicích
V příštím čísle:
Neziskovky na Praze 6,
energetika, developerské
projekty, auta, finance
Uzávěrka podkladů
a inzerce je 15. 3. 2013
Časopis vychází 25. 3. 2013
Vaše 6
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 6
Vydává A 11, s. r. o., Bělehradská 568/92, P2
Registrace: MK ČR E 20630
Ročník I, vychází měsíčně.
Náklad 52 000 ks
Datum vydání únorového čísla 25. 2. 2013
Distribuci ZDARMA do schránek provádějí
Česká pošta, s. p., a Česká distribuční, a. s.
Seznam distribučních okrsků naleznete
na www.vase6.cz
Adresa redakce:
Bubeníčkova 1811/8,
162 00 Praha 6
tel.: 233 320 484
e-mail: [email protected]
www.vase6.cz
Příjem inzerce:
Aleš Zavoral
[email protected]
tel.: 777 940 614
Redakce:
Aleš Zavoral
[email protected]
Martin Březina
[email protected]
Radka Erbenová
[email protected]
Grafika:
Tomáš Souček
[email protected]
V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: [email protected]
nebo volejte tel.: 233 320 484
Předplatné poštou
nebo e-mailem: [email protected]
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 6 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoliv šíření pouze se souhlasem
vydavatele.
aktuality
aktuality
PŘIPRAVILI ALEŠ ZAVORAL A RADKA ERBENOVÁ, FOTO ARCHIV
MČ Praha 6 a FK Dukla
podepsaly memorandum
o spolupráci
F
otbalový klub FK Dukla a MČ Praha 6
podepsaly historicky první memorandum o vzájemné spolupráci, které
se bude týkat hlavně podpory mládeže
a prezentace Prahy 6. Co se tedy do budoucnosti chystá? „Sportovní třídy a rozšířená výuka tělesné výchovy – například
na základní škole na náměstí Interbrigády. Teď se snažíme skloubit sportovní třídy s běžnou výukou. Dále bychom také
rádi spolupracovali na letních fotbalových
kempech, nabídli je širší veřejnosti. Uvažujeme o přípravě tréninkového centra
mládeže na Praze 6. Hovoříme například
o rekonstrukci nebo úpravě hřiště na
ZŠ Interbrigády, tak aby ho mohla vedle
žáků využívat i Dukla pro tréninky. Finančně podporujeme mládežnický sport
odvodem peněz vybraných z hazardu
a loterií, jde o statisícové částky,“ prohlásil Ondřej Balatka, radní Prahy 6 pro
sport. „K podepsání memoranda nás
vedla už delší vzájemná spolupráce. Na
Praze 6 pracujeme s širokou masou mládeže a tuto práci se snažíme neustále
zkvalitňovat. Jak už bylo předem řečeno –
v rámci kempů, rozšiřování spolupráce na
další školy na Praze 6, pořádáním turnajů
pod záštitou MČ Prahy 6. Těch možností
je opravdu hodně,“ řekl Michal Šrámek,
generální ředitel FK Dukla Praha.
Šestka bez bariér Seminář
M
k nájemnímu
bydlení
S
atky s kočárky, senioři či vozíčkáři narážejí v Praze na spoustu bariér. Když
se chystají někam v metropoli cestovat,
předem nevědí, na jaké překážky narazí.
V Praze 6 jim pomůže mapa bezbariérovosti. Webové stránky www.bezbarierova6.cz přinášejí užitečné informace
o míře přístupnosti více než stovky vybraných objektů na území Prahy 6. Bezbarierova6.cz pomáhá lidem s těžkým tělesným postižením, ale i těm, kteří mohou
mít pohyblivost sníženou krátkodobě,
rodičům s malými dětmi nebo seniorům
naplánovat trasu a přístupnost objektů
ještě předtím, než vyrazí do terénu.
INZERCE V6-0231
družení nájemníků a MČ Praha 6 letos poprvé uspořádaly seminář k nájemnímu bydlení. Za radnici se zúčastnili
zástupci starostky Štěpán Stupčuk a Petr
Ayeboua. Za sdružení nájemníků nechyběl předseda Milan Taraba. Při diskusi
se řešily spíše praktické otázky spojené
s nájmem. Setkání se zúčastnilo zhruba
sto nájemníků.
www.vase6.cz
ak nad touto otázkou si lámou hlavu nejen média. Na mimořádném
lednovém zastupitelstvu byl odhlasován prodej dluhopisů společnosti
Borsay, a. s., společnosti Radek International. Radnice tak vyřešila problém
v hodnotě 21 320 000 Kč, který nastal
tím, že společnost Borsay, a. s., nesplatila své závazky Praze 6. Městská část
Praha 6 měla v majetku 2132 kusů dluhopisů společnosti Borsay, a. s., na doručitele o jmenovité hodnotě 10 000 Kč
za každý. Tyto dluhopisy se dostaly do
majetku města v souvislosti s činností
společnosti KEY INVESTMENTS, a. s.,
která se nyní nachází v úpadku. O tyto
dluhopisy projevily zájem začátkem
roku tři společnosti: FinMedia, s. r. o.,
Advokátní kancelář ŽIŽKA a PARTNERS (zastupující zahraniční subjekt)
a Radek International, spol. s r. o.,
která nakonec dluhopisy koupila a MČ
tak získala peníze zpět i s původním
ziskem 696 971 Kč. Což znamená, že
kdyby jí tyto peníze ve stejném čase
spravovala jakákoliv banka konzervativním způsobem, na bankovním kontě by se objevil výnos pravděpodobně
cca 400 000 Kč. Ale jak si firma Radek
International mohla dovolit koupit
dluhopisy problémové společnosti za
desítky milionů, když v loňském roce
se její tržby pohybovaly okolo 100 tisíc
korun?
To se asi již nedozvíme. Názory zastupitelských klubů na tuto transakci čtěte
na dvoustraně Politika.
Dluh magistrátu může
ohrozit dostavbu Blanky
P
lánovaný termín otevření
tunelu Blanka je v ohrožení, můžou za to nezaplacené
faktury magistrátu společnosti Metrostav. Tento stav není
zrovna komfortní pro občany Prahy 6, kteří výstavbou
Blanky nejvíce trpí. Metrostav
odmítá bez peněz spustit
klíčovou stavbu na Prašném
mostě. Pro občany Šestky by
4
Komu Praha 6
prodala
dluhopisy
firmy Borsay?
T
to ale znamenalo, že plánované dokončení úseku Prašný
most by nebylo hotové v září,
ale patrně by stavba nabrala zpoždění několik měsíců,
možná i rok. Město sice minulý týden poslalo Metrostavu
159 milionů korun, ale pořád
ještě dluží za již postavené
části přes miliardu korun. Podle mluvčího společnosti Met-
rostav Františka Poláka záleží
na tom, jak se k celé problematice postaví hlavní město
Praha. „Praha nám musí do
dvou týdnů říci, zda nám tyto
práce zaplatí. Pokud tak neučiní, na Prašný most dělníci
nenastoupí.“ Hlavní město
se snaží intenzivně situaci
řešit tak, aby stavba začala
podle harmonogramu. Momentálně je stavba v mírném
předstihu, uvnitř tunelu je již
vyasfaltováno. Jak se situace
bude dále vyvíjet, sledujte na
www.vase6.cz.
PPF začne stavět na
Výstava koček opět
Kulaťáku již příští rok na jedničku
S
O
polečnost PPF Real Estate postaví na Vítězném náměstí budovu Line, pro občany zažitou jako Lední medvěd. Tato kontroverzní stavba, která rozděluje společnost, se má začít stavět
již příští rok. Vzhled budovy se již od začátku dostal pod vlnu
kritiky, proti stavbě vystoupila Asociace sdružení pro ochranu
a rozvoj kulturního dědictví ČR a občanská sdružení. Naopak
stavbu podpořil také renomovaný historik architektury Zdeněk Lukeš nebo Eva Jiřičná. Dále vznikla petice na podporu
stavby od lidí, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti plánované
výstavby. Více informací na www.vase6.cz.
víkendu 16.–17. 2. se v hotelu Diplomat konala mezinárodní výstava koček. Několik tisíc návštěvníků mohlo obdivovat nejen ušlechtilá plemena koček. „Podle ohlasů se akce
opět velmi vydařila, navštívilo ji přes pět tisíc lidí,“ sdělil nám
mluvčí výstavy Vlastimil Jura a ještě dodal: „Další dobrou zprávou je umístění útulkových kočiček do nových domovů. To doplnilo to množství spokojených dětských tváří, které jsem viděl
během obou dvou dní, ještě o spokojené kočičí čumáčky, které
takto už na ulici neskončí. Za to patří všem velký dík.“
Získejte stipendium
ke studiu na International
School of Prague
S
tipendijní program ISP je určen talentovaným a cílevědomým
českým studentům, jimž poskytuje podporu, kterou potřebují
k vykročení za splněním svých studijních snů. Program je určen
i pro studenty dalších národností, kteří mají trvalý pobyt v České republice. Stipendium se vztahuje pouze ke studiu na střední
škole ISP v ročnících 9–12. Výuka probíhá v anglickém jazyce.
Předpokladem je rovněž úspěšné zakončení povinné školní
docházky, tj. devátého ročníku základní školy nebo ekvivalentní
ho ročníku víceletého gymnázia. Více v rubrice školství.
INZERCE V6-0205
politika
Reakce politických stran na prodej dluhopisů BORSAY, a. s.
Považujeme za svou povinnost získat zpět prostředky
D
luhopisy společnosti Borsay, a. s.,
se dostaly do vlastnictví městské
části na základě činnosti nechvalně známé činnosti a. s. Key Investments.
Městská část má v majetku 2132 kusů
těchto dluhopisů (uložených u depozitáře, kterým je Československá obchodní
banka) o jmenovité hodnotě 10 tisíc Kč.
Jmenovitá hodnota těchto dluhopisů
měla být splacena městské části k 31. 12.
2012. Protože je emitent nejen nezaplatil,
ale i z jeho jednání se dalo předpokládat,
že je ani nebude moci zaplatit, schválila
rada městské části podání žaloby na emi-
tenta. Městská část však ve stejné době
dostala nabídku tří subjektů nabízejících,
že odkoupí tyto dluhopisy. Nejvýhodnější
nabídku dala po jednání právníků firma
Radek International, spol. s r. o., která nabídla náhradu za dluhopisy ve výši 100 %
nominální hodnoty a současně i 25 % nezaplacených kuponů za rok 2012. O každém prodeji a postoupení pohledávky
v takové výši musí rozhodovat zastupitelstvo (tedy mj. i o tom, komu a v jaké výši
má být odprodán). Zastupitelé ČSSD sice
nenesou vinu za situaci, která vznikla
vlivem protiprávního jednání společnosti
Key Investments, považují však za svoji
povinnost získat prostředky za dluhopisy
zpět pro městskou část a předejít tak vzniku případné další finanční ztráty. Před jednáním ZMČ jsme trvali na posouzení této
operace z hlediska legálnosti nezávislou
advokátní kanceláří. Na základě jasného kladného stanoviska
k uvažovanému odprodeji
dluhopisů Borsay, a. s.,
jsme také realizaci tohoto
prodeje při jednání mimořádného zastupitelstva
24. ledna t. r. podpořili. Nobelova cena za ekonomii pro Marii Kousalíkovou
Petra Kolínská,
zastupitelka Strany
zelených
P
raha 6 má uloženo přes 250 milionů v cenných papírech, které jsou
neobchodovatelné a podle posudků
bez tržní hodnoty. Část z nich byla splatná
na konci roku 2012 – žádné peníze však,
podle očekávání, nepřišly. Na začátku
roku 2013 se ale stal zázrak.
Aniž by radnice hledala kupce, našel
se zájemce, který je ochoten za bezcenné
dluhopisy firmy Borsay zaplatit do konce
února jejich plnou nominální hodnotu
21,3 milionu plus 25 % z výnosu za rok
2012. Kupcem je malá firma z Chomutova – Radek International, s. r. o., která
měla v minulém roce obrat 100 000 korun
a posledních 6 let hospodařila se ztrátou.
Najít rozumné vysvětlení pro tuto transakční raritu se nám až do uzávěrky čísla
nepodařilo. Patrně šlo o zásah neviditelné
ruky trhu.
Zastupitelé Strany zelených proto
chtějí poslat do Švédska nominaci starostky Marie Kousalíkové na Nobelovu
cenu za ekonomii. Nečekaný příjem ve
výši 21,6 milionu navrhujeme použít na
stavbu pomníku, který by připomínal tuto
historickou událost.
Zastupitelé Strany zelených hlasovali
na zastupitelstvu proti prodeji. Návrh
nebyl řádně projednán ve finančním
výboru, zastupitelé dostali podklady
necelých 24 hodin před jednáním zastupitelstva. Jednání zastupitelstva bylo
svoláno v rozporu s jednacím řádem
a možná i v rozporu se zákonem. Zastupitelé neměli možnost vidět smlouvu,
kterou městská část s firmou Radek International chce podepsat.
Ale především – profil kupce vzbuzuje vážné podezření, že ve hře mohou být
špinavé peníze, že Radek International je
pouze nastrčeným bílým koněm a že Praha 6 bude zavázána silné finanční skupině, o jejíž identitě a motivech se veřejnost
nemá dozvědět.
Prověří Ministerstvo financí původ peněz pro Prahu 6?
JUDr. Ivan Hrůza,
zastupitel
MČ Praha 6
PŘIPRAVIL ALEŠ ZAVORAL
J
iž na 16. jednání ZMČ Praha 6 dne
19. září 2008 jsem v souvislosti s nastupující kapitalistickou krizí poukázal na nebezpečí, které pro MČ plyne ze
spekulativních obchodů s cennými papíry,
a požádal o srovnání, z něhož by byl patrný vývoj včetně upřesnění jejich nominální a tržní hodnoty za několik let. Tehdy se
mi dostalo z vedení radnice odpovědi, že
se MČ do hazardu v žádném případě nepouští, že zhodnocování jde cestou kon-
6
www.vase6.cz
zervativní a že nemám podléhat panice.
Další vývoj ukázal, že se vedení radnice
mýlilo, a dnes nám hrozí obří ztráta. Velká škoda, že média, až na výjimky, slova
komunistů přehlížejí. Tehdy ještě mohla
pomoci.
Po řadě let od varovného upozornění
se dne 24. ledna 2013 konalo 16. jednání
ZMČ. Narychlo, v rozporu s běžnými pravidly, bylo svoláno k návrhu koalice ODS
a ČSSD prodat dluhopisy obchodní firmy
Borsay, a. s., které byly dříve zakoupeny
prostřednictvím zkrachovalé KEY INVESTMENTS. My, komunisté, na náhody
a zázraky nevěříme. Přesto jsme měli
pocit, že jsme se stali svědky vskutku
mimořádné chvíle. Přišel podnikatelský
subjekt, aby na sebe vzal nemalé riziko.
Koupí něco, co mu, podle našeho soudu,
nepřinese obvyklý zisk, ale ztrátu. Kdo
je onen spasitel, který zůstane skryt za
kupcem, a o jaké peníze se jedná, můžeme v tuto chvíli jen spekulovat. Zřejmě to
nebudeme znát nikdy. Mimo jiné proto,
že námi podpořený požadavek, aby byl
prověřen původ nabízených peněz, koalice v hlasování odmítla. Pokud operace
proběhne, a navíc s oním proklamovaným ziskem pro městskou část Praha 6,
bude se možná někomu zdát, že je všechno v pořádku. Chceme zdůraznit, že pro
nás nikoliv. Naše vážné kritické výhrady,
které jsem v souvislosti s aférou vyslovil
jménem klubu KSČM na adresu vedení
radnice, přetrvávají. Pochybnosti nebyly
rozptýleny. Chci přitom věřit, že městská
část Praha 6 sníží onu očekávanou obří
ztrátu, za niž se klub KSČM necítí nikterak odpovědný. Chci snít o tom, že se zázraky dějí a že se budou opakovat.
politika
Neuvěřitelný zázrak na dejvické radnici
Ing. Ivan Mašek,
zastupitel za TOP 09
K
olem aktiv pořízených s pomocí
zkrachovalého obchodníka (či
spíše podvodníka) s cennými papíry Key Investments se občas přihodí
nějaký zázrak. Někteří politici tak mají,
zdá se, z pekla štěstí. Po zázračném zbohatnutí bývalého mašinfíry a premiéra
z ČSSD Stanislava Grosse dorazil obdobný div divoucí i na naši radnici.
Radnice spolu se SNEO zdědila z pochybných obchodů s KI též na Slovensku
vydané dluhopisy české leasingové firmy
SINCOM v hodnotě přes 23 milionů Kč. Ty
byly splatné spolu s posledním výnosem
(další víc než milion Kč) na konci roku
2012. Firma, dnes se jmenuje BORSAY,
však dluží všude, kam se podívá, včetně
bank, a nic tudíž nesplatila. Radnici tím
vznikla další škoda z obchodů s KI – tentokrát skoro 25 milionů korun. Takovou
škodu už nešlo skrýt a musel by za ni někdo zaplatit ekonomicky i politicky – přinejmenším bývalý starosta, nyní ministr
Chalupa a jemu blízcí radní, které z ODS
dodnes řídí.
A náhle – zázrak! Rovnou tři firmy nabídly Praze 6 odkup těchto bezcenných
dluhopisů za původní cenu a jedna dokonce přidá i 25 % nesplaceného výnosu. Zbude tak škoda jen asi tři čtvrtě milionu a ta
už se pro občany nějak okecá. Co na tom,
že nabídky jako by vypadly z jednoho pytle včetně stejných chyb a překlepů? Co na
tom, že krom Prahy 6 nedostal nabídku
žádný jiný věřitel? Co na tom, že radnicí
vybraná chomutovská firma Radek International s cennými papíry nikdy neobchodovala, nemá žádné zaměstnance, je 7 let
trvale ve ztrátě, která činí přes půl milionu korun, a žádné peníze tudíž nemá? Co
na tom, že na takovou transakci jí žádná
banka nepůjčí, protože nemá čím ručit
a takovou „půjčku“ by musela zamítnout
i ČNB?
Starostka Kousalíková v čele slepence
ODS a ČSSD je zkrátka geniální a dokáže
prodat něco, co nemá žádnou hodnotu,
někomu, kdo nemá žádné peníze, a získat tak zpátky 23 milionů. Nezajímá je,
že může jít o praní špinavých peněz nebo
o úmyslné poškození ostatních věřitelů.
Svorně odmítli náš návrh, aby původ peněz prověřil analytický útvar Ministerstva
financí. Proč prověřovat, když jde o zázrak?
Jistě. Je to zázrak. Ale na hony smrdí
sírou!
Úřad není tím, kdo by měl prověřovat obchodní partnery
Marie Kousalíková,
starostka MČ Praha 6
Z
astupitelstvo městské části Praha 6 schválilo na konci ledna prodej
2132 ks dluhopisů BORSAY, a. s.,
společnosti Radek International, spol.
s r. o. Ta zaplatí nominální hodnotu dluhopisů 21 320 000 Kč, za kterou byly dluhopisy v minulosti nakoupeny. K tomu
uhradí také 25 % hodnoty ročního výnosu
kuponu, tj. 263 302 Kč. Celkem tak Praha 6 získá zpět 21 583 302 Kč.
Dluhopisy společnosti BORSAY, a. s.,
(původně Sincom Leasing, a. s.) byly
splatné ke dni 31. 12. 2012 a to spolu s výnosem. Tato částka ale na účet Prahy 6
v termínu připsána nebyla z důvodu prodlení společnosti BORSAY. Na společnost
BORSAY poté Praha 6 zvažovala podat
žalobu o zaplacení dlužné částky.
Mezitím se ale objevily nabídky na
odkup těchto dluhopisů a městská část
začala okamžitě jednat. Právě z toho důvodu, aby transakce proběhla co nejdříve
a radnice dostala peníze co nejrychleji
zpět, rozhodlo se o svolání mimořádného
zastupitelstva. Jako nejvhodnější byla na-
konec zastupiteli schválena nabídka společnosti Radek International, spol. s r. o.
Právě ta chce odkoupit dluhopisy za plnou
nominální hodnotu plus 25 procent nevyplaceného kuponu za rok 2012.
Odmítám kritiku a spekulace o firmě
a původu peněz. Úřad totiž opravdu není
tím, kdo by měl toto prověřovat, k tomu
jsou určeny jiné instituce. Jako starostce
Prahy 6 mně záleží hlavně na tom, aby
Praha 6 dostala zpět vložené finanční prostředky. Nesouhlasím ani s tvrzením, že
by dluhopisy byly bezcenné. Nikdy na trhu
nabízeny nebyly, a tak by kritici neměli říkat, že mají nulovou tržní hodnotu.
V pondělí 18. února jsem podepsala
smlouvu o prodeji dluhopisů a v době, kdy
se vám toto číslo časopisu Vaše 6 dostává
do rukou, už by měly být peníze na účtu
městské části. Peníze, které Praha 6 dostává zpět, jsou pro nás velmi významné,
znamená to například opravu jednoho
bytového domu v Břevnově, a byli bychom
sami proti sobě, kdybychom tuto nabídku
nevyužili.
V portfoliu pořízeném bývalou společností KEY INVESTMENTS pro MČ Praha 6
jsou nakoupeny akcie a dluhopisy několika společností. V letech 2003–2006 bylo
společnosti KEY INVESTMENTS k obhospodařování svěřeno celkem 430 mil. Kč.
Z portfolia KEY INVESTMENTS byla už
obdržena finanční hotovost ve výši cca
344 milionů korun.
Portfolio bylo v loňském roce převedeno do depozitu ČSOB, a. s. Za splatnost
jednotlivých cenných papírů jsou ale vždy
odpovědní jednotliví emitenti. Dluhopisy
Via Chem Group jsou splatné v říjnu 2013
a dluhopisy E SIDE PROPERTY v roce
2024. Podrobné informace o učiněných
krocích v této kauze naleznete na internetových stránkách: http://www.praha6.
cz/key-investments-data-fakta.html/. Chcete inzerovat
v časopisu Vaše 6?
Kontaktujte manažery inzerce
na tel. 775 940 614 nebo 777 940 614
www.vase6.cz
7
osobnost Prahy 6
Podlahy tradiční, ale i takové, o kterých se toho moc neví
měl rozčilovat nad vším, co
by mě mohlo eventuálně děsit, tak bych se uvztekal. Věnuji se věcem, které mě baví.
Mám naštěstí devět řemesel
a každé mě baví. Jediné, co
mě trápí, je, že když dělám
jedno, tak nemohu dělat těch
osm jiných. Takže odrežíruji
hru a už utíkám ke grafice.
Mám tam litografický kámen,
a než to dokreslím, tak už přemýšlím, o čem bude další hra.
Pak si sednu k piánu a napíši
si k ní muziku. A tak dokola.
To mě baví. Děsit se mě ještě
nenapadlo.
TEXT MARTIN BŘEZINA, FOTO VLADIMÍR ŠKARDA A DUŠAN DOSTÁL
Divadlo Semafor,
založené v roce 1959,
je spjaté především
se svými zakladateli
Jiřím Suchým a Jiřím
Šlitrem. O jeho
existenci bojuje
přes 40 let už jen
jeden z nich. V roce
2005 Jiří Suchý se
Semaforem zakotvil
v Dejvické ulici.
To musela být dlouhá cesta až do Dejvic. Pocházíte
z Plzně, pak jste žil v Klatovech, ale už jako dítě jste se
stěhoval do Prahy. Jak jste
prožíval přesun do velkoměsta?
Pro mě to bylo velkolepé,
neboť jsem se ocitl na Václavském náměstí a jen jsem zíral.
Otec mě tam vzal večer, když
zářily ty neony a byla jich tam
spousta. Různě se pohybovaly
a byly v nich dokonce drobné
příběhy. Třeba obchod Prokop
a Čáp, dole byl muž a ze šestého patra mu shazoval čáp
štůčky látky. A zase to bral do
zobáku a opakovalo se to. Nebo
firma České slovo, postupně
se rozsvítily žárovičky a zase
zhasly. Vždycky měly ty neony
malinký děj, a já to miloval.
Kde jste bydleli?
Na Máchově náměstí na
Chodovci. Bylo to takové sranda náměstí, pak byl název zrušen, protože byl Máchy nehodný. To bylo pro mě zklamání,
když jsem poprvé, vzápětí po
Václavském náměstí, spatřil
to Máchovo. Ale záhy jsem si
tam našel kamarády a smířil
jsem se s tím.
Jak vlastně vedla vaše cesta na Prahu 6?
Z Chodovce jsme se po krátké době přestěhovali na Spořilov, kde jsem si odžil patnáct
let. Poté jsme se stěhovali do
Nuslí, po nějakém čase na Staré Město, do Široké ulice vedle Pařížské. No a pak jsem se
oženil a odstěhoval jsem se za
8
www.vase6.cz
Mám rád
Prahu 6, když na
jaře postupně
rozkvétá. Všude
vidíte rozvěšené
truhlíky
s květinami, které
pak už krásnými
květy přepadávají.
To jsem vždycky na
tu čtvrť pyšný.
Je to
nejhezčí
Semafor,
jaký jsme
kdy měli
svou manželkou na Ořechovku. A tam bydlím už 53 let.
Je to nádherná lokalita, navíc
bydlím ve slepé ulici, takže
tam nic nejezdí. Jen to, co tam
musí přijet. Mám tam klid, poměrně velkou zahradu, je to
tam moc pěkné.
Je kulturně Ořechovka něco podobného jako
Hanspaulka?
Byla tam řada významných
malířů, sochařů. Například
Filla, Špála, sochař Kafka,
takže kulturní duch tam je.
Praha 6 patří mezi nejoblíbenější pražské části, co vy
na ní máte nejvíce rád?
Celou. Obzvlášť když přijde
jaro a Praha 6 postupně rozkvétá. Všude vidíte rozvěšené
truhlíky s květinami, které
pak už krásnými květy přepadávají. To jsem vždycky na tu
čtvrť pyšný.
Kam třeba vyrazíte na
procházku?
Já na procházky bohužel
nevyrážím. Na procházce
jsem byl naposledy někdy
před čtyřiceti lety. To jsem hledal vilu, kde bydlel Vítězslav
Nezval, poněvadž jsem viděl
na fotografii, jaký je u té vily
plot. Už ani nevím, jestli jsem
ji našel.
Asi to byla krásná stará
práce, neděsí vás nyní, jak
všude vyrůstají obrovské
moderní komplexy?
Mě to neděsí, protože co by
mě mohlo děsit, to vytěsňuji.
Nezaobírám se tím, beru to
jako nutné zlo. Že to musí být,
že je taková doba. Kdybych se
Jak došlo na stálou scénu
Semaforu v Dejvicích?
My jsme byli velice dlouho na Václavském náměstí,
33 let. Ve Stýblově pasáži
neboli Alfě. Divadlo už bylo
v dost zchátralém stavu,
zatékalo tam. Když pršelo,
byl velký liják, tak jsme nemohli hrát. Takže jsme to
opustili a začali jsme pendlovat po různých pražských
divadlech. Poté jsme zakotvili díky magistrátu v Karlínském divadle, jenže nám ho
vzala Vltava. Pak nám na rok
půjčil ministr Dostál Nostický
palác a mezitím nám dejvická
radnice připravila v Dejvické
ulici toto nádherné divadlo.
Býval to kdysi takový taneční
sál. Oni to vyhloubili tři patra
dolů a vystavěli zde moderní
divadlo s velkým ohledem na
to, že dům je z třicátých let
a Semafor hrál v Alfě, rovněž
z třicátých let. Interiér tomu
odpovídá. Troufám si říct, že
je to nejhezčí Semafor, jaký
jsme kdy měli.
Ani se mi nechce věřit, že
by v dnešní době někdo pro
kulturu toto udělal…
Radnice na nás byla moc
hodná a je dodnes. Vyměřila
nám nájem tak, abychom ho
mohli platit. Divadlo je pro
180 lidí a není nafukovací.
Z tržeb bychom nemohli existovat. V tomto nám radnice
finančně pomáhá. Je to malinké divadlo, ale měsíčně nás
provoz stojí 1 300 000 korun.
Kdybychom se zbláznili, tak
nevyděláme víc než 700 000
korun měsíčně. Jsem radnici
nesmírně vděčný.
A potřebovali byste Semafor nafouknout?
Lidi zaplať pánbůh chodí.
Dva roky trvalo, než si zvykli.
Teď jsme z nejhoršího venku.
Samozřejmě v září, po prázdninách, se to rozbíhá zvolna,
podobné je to po Novém roce.
Pak se to čapne a je nabito.
Jaké je dnes spektrum diváků divadla Semafor, kdysi
to bylo jakési morální útočiště mladých.
Změnilo se to. Jak říkáte,
kdysi jsme byli divadlo, kam
chodila hlavně mládež. Ovšem nejen. Třeba nedávno se
mi dostal do ruky dopis, kde
František Hrubín píše Jiřímu
Trnkovi: Jsme vlastně ještě
mladí, když se nám líbí Jiří
Suchý. Takže tam chodily i takové veličiny. Byli to už starší pánové, chodil k nám pan
Werich i Oldřich Nový, kterému vlastně kdysi divadlo patřilo. Ale jinak hlavně mládež.
A to veškerá. Učňovská, středoškoláci, z vysokých škol.
osobnost Prahy 6
S Jitkou Molavcovou tvoří
Jiří Suchý na prknech
Semaforu nerozlučnou
dvojici
Byli jsme tehdy módní artikl.
Rock and roll a jazz, to tehdy
frčelo. Dnes k nám chodí nejvíce diváci středního věku.
Tak od 35 do 65 let. A to jsou
děti či vnuci těch, kteří k nám
chodili v šedesátých létech.
Hlavně děti našich tehdejších
diváků to měly na magnetofonech a na prvních LP deskách,
takže jim to přešlo do krve.
Chodí k nám samozřejmě i pamětníci, naši vrstevníci, ale už
ne tolik, protože neradi někde
chodí v noci. Ne každý bydlí
v Dejvicích.
Mění se tedy kvůli starší
generaci diváků repertoár
divadla?
Vážnější věci určitě ne. Je to
muzika, poetika textů, legra-
ce, a hlavně humor, který nás
drží. Když píši novou hru, tak
se bojím a trnu, zda to bude
dost vtipné. Poněvadž je mi
jasné, že já, jako dramatik,
nestojím za mnoho. Já nikdy
nenapsal divadelní hru, kde
by divák trnul, jak to dopadne
s hlavním hrdinou. Náš děj
je vždycky chatrný, ale je na
něm navlečeno mnoho vtípků
a písniček. Kvůli tomu k nám
lidé chodí, nikoliv kvůli dramatickému dílu. To dodržujeme
a vím, že až ztratím humor,
tak ztratím posledního diváka. To už nikoho nebudeme
zajímat. Ale zatím je to dobré,
stále tady sál burácí smíchem.
Není právě dobrou živnou
půdou pro takové divadlo
Hra Rytíři z Blaníku a krasavice Lída je
nejnovější premiéra divadla Semafor
www.vase6.cz
9
Pohled do dávné minulosti
situace kolem nás? Žádný
blahobyt nenastal, spíše
narůstají starosti. A pak se
stane únikem z té tvrdé reality divadlo tohoto stylu, kde
člověk aspoň na chvíli zapomene na svízele a konečně
se od srdce zasměje?
Možná že jsem trochu domýšlivý, ale myslím si, že hrajeme dost důležitou úlohu v této
době. Posláním tohoto divadla
je dát lidem vydechnout, zasmát se. Má svou váhu. Samozřejmě ne pro každého. Jsou
lidé vážnější, kteří to nepotřebují. Ale je mnoho lidí, kteří
potřebují humor. A ne všude
najdou ten, který je jim po chuti. Velké procento lidí má rádo
humor, který nabízíme my.
Neopomíjí, že je to humor pro
inteligentnějšího diváka.
Jak jste si ho zachovali
i v těžkých chvílích?
Právě kvůli těžkým chvílím a kvůli našim divákům.
My jsme byli jako sinusoida.
Jednou nahoře, jednou dole.
Začali jsme navzdory režimu,
který nás koncem padesátých
let postihoval, jak mohl. Měli
jsme divadlo ve Smečkách,
které nám sebrali dost podlým způsobem. Prostě pořád
nás nějak trestali. Ale najednou pochopili, že to nemohou
vyhrát. Naše písničky zněly
od Šumavy k Tatrám. Najednou jsme byli omilostnění
a zase to nějak šlo. Pak stači-
lo, abych podepsal 2000 slov,
a spadli jsme absolutně na
dno a dalších dvacet let jsme
bojovali o existenci. Dokonce
nás zavřeli a museli jsme vracet vstupné. Ale zase jsme to
nějak vybojovali. Na určitých
místech seděli docela chytrý lidi, kteří věděli, že si tím
neposlouží, tak nás zase otevřeli. Já jsem se naučil brojit
a děsně mě to bavilo. Ty momenty, kdy jsem jim proklouzl
mezi prsty a začal jsem dělat
něco, co oni nečekali. Než se
vzpamatovali, tak už to bylo.
Ty byly pro mě příjemné, a dokonce, když se to v listopadu
1989 převrátilo, tak jsem litoval, že už nebudu mít proti
čemu brojit. Naštěstí jsou tady
ekonomické problémy, které
jsou velmi vážné, a už nám
zase několikrát šlo o existenci. Ale na rozdíl od té minulé
éry tohoto státu jsme mohli
vyjít do ulic tu další existenci
si vydupat. Nikdo nás za to nezavřel.
Za divadlo už bojujete šesté desetiletí, chystáte se vůbec někdy do důchodu?
Důchodce už vlastně řadu
let jsem, ale nějak si to nepřipouštím. Baví mě dělat divadlo a hodlám toho nechat, až
lidi přestane bavit se na mě
koukat. Zatím k nám chodí,
smějí se a tleskají. Což mi nepřipadá jako výzva k odchodu
z této blahoslavené branže. INZERCE V6-0203
11
historie
Město Hradčany,
město pro hradčany
Městská část Hradčany zasahuje do šestého
pražského obvodu jen velice malou
plochou, přesto sem patří, a proto v tomto
dílu našeho putování historií přiblížíme
vývoj této starobylé části hlavního města.
N
ejpravděpodobnější dobou založení Hradčan se
jeví doba Jana Lucemburského, tedy počátek 14. století. Do té d oby bylo toto území
jen velmi málo osídleno. A právě na předpolí Hradu – dnešním Hradčanském náměs-
novníky, aby byly Hradčany
povýšeny na město královské.
Ale toho se Hradčanští dočkali
až r. 1592, kdy po smrti nejvyššího purkrabího Viléma
z Rožmberka povýšil Hradčany na královské město císař
Rudolf II. Nový purkrabí sice
Nejvíce Hradčanům pomohl Rudolf II.
tzv. ungeltem (clem) z dováženého vína.
V Praze se vždycky pilo dost.
tí – svedl Jan Lucemburský
rozhodující bitvu o český trůn.
Když se pak definitivně usadil
na Hradě, rychle se zvyšoval
počet lidí, kteří zde pracovali,
tzv. hradčanů. A ti v okolí Hradu stavěli své domy. Pravidla
rychle se rozbíhající zástavbě
stanovil nejvyšší purkrabí Království českého Hynek Berka
z Dubé, který vymezil hranice
a pozemky města Hradčan,
a nechal postavit hradby. Přesné datum nelze stanovit, nedochovala se zakládací listina.
Vymezené území Hradčan
se brzy ukázalo jako nedostatečné a živelná zástavba pokračovala jižním, severním
i západním směrem. Tam
vznikla předměstí Hradčan
známá jako Úvoz, Nový Svět
a Pohořelec.
Město Hradčany sice založil
nejvyšší purkrabí, ale bylo to
město poddanské a měšťané
museli plnit robotní povinnosti, jako např. starat se o vězení
známé jako Daliborka či sekat
travní porosty v areálu Pražského hradu. Vrchností města
byl nejvyšší purkrabí. Správa
města opakovaně žádala pa-
vyvolal soudní spor, ale přišlo
stavovské povstání, spor byl
odložen a to jednou pro vždy.
Hradčany se tedy staly
královským městem, ale nebyly rovnoprávné s ostatními
pražskými královskými městy, např. neměly soud. Takže
následuje další žádost panovníkovi o zrovnoprávnění. Ale
vyslyšela ji až císařovna Marie Terezie. Roku 1756 byly
konečně zařazeny do svazku
pražských královských měst.
Ne však na dlouho, roku 1784
se staly součástí města Prahy,
v tomto roce založeného císařem Josefem II.
Lesk a bída Hradčan byly
závislé na prosperitě Hradu.
Hradčany vzkvétaly do husitských válek, během kterých
se změnily v ruiny. Jejich
opětovný rozkvět nastal až ke
konci 15. století s nástupem
Jagellonců na český trůn. Další pohroma pro město přišla
v roce 1541 v podobě obrovského požáru. Ale i z toho se
Hradčany vzpamatovaly, ale
nebylo to na dlouho. V posledním roce třicetileté války
Hradčany obsadili Švédové,
Kostel sv. Benedikta
škody tu napáchali o sto let
později i vojáci francouzští.
Od první poloviny 19. století
se tu projevuje trvalý nezájem
panovníků a šlechty o Hrad
a Hradčany. Šlechtici své paláce pronajímají státním institucím.
Farním, respektive kapitulním kostelem pro oblast Hradčan byla během minulého
tisíciletí převážně katedrála
sv. Víta. Vznikl tu významný
sbor kněží, tzv. kanovníků,
který byl nazván kapitula
pražského kostela neboli svatovítská kapitula a často ovlivňoval chod českých dějin.
V době přestavby kostela
v katedrálu, po povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, se stal za Karla IV. náhradním farním kostelem pro
Hradčany kostel sv. Benedikta
na nynějším Hradčanském náměstí. K původnímu farnímu
uspořádání se pak Hradčany
vrátily až za Ferdinanda II. INZERCE V6-0215
www.vase6.cz
11
PŘIPRAVILA RADKA ERBENOVÁ, FOTO ALEŠ ZAVORAL
osobnost Prahy 6
osobnost Prahy 6
Česká japanoložka
TEXT RADKA ERBENOVÁ, FOTO ARCHIV VLASTY VINKELHÖFEROVÉ
s řádem od japonského císaře
Vlasta Winkelhöferová žije dlouhá léta v Praze 6, ale jen
málo z nás ví, o jak významnou osobnost v případě této
dámy jde. Této přední japanoložce, překladatelce a autorce
byl loni v listopadu japonským velvyslancem panem Tošio
Kunikatou v japonské rezidenci na Praze 6 slavnostně
předán Řád vycházejícího slunce zlatých paprsků s rozetou,
který jí 3. listopadu 2012 udělil japonský císař Akihito.
Požádala jsem paní Winkelhöferovou o rozhovor.
Po maturitě na Státním francouzském gymnáziu v Praze jste studovala
obor japanologie-koreanistika na pražské FF UK. Co vedlo mladou dámu v tak
těžké době k tomuto exoticky znějícímu oboru?
Tehdy jsem měla do mladé dámy hodně daleko. Byla jsem spíš vyděšenou
osmnáctiletou studentkou, která měla
u maturitní komise velké problémy kvůli
tzv. buržoaznímu původu, a tak jen s napětím doufala, že rozumná třídní profesorka pro ni přece jen vybojuje potřebné
doporučení ke studiu na vysoké škole.
Profesorka dodržela slovo a doporučení
jsem jako zázrakem dostala. O tom, co
bych chtěla studovat, jsem měla od mlá-
12
www.vase6.cz
dí, či spíš už od dětství, celkem jasno.
V mém rozhodování sehrála velkou roli
knihovna mého otce a staršího bratra,
která obsahovala spoustu cestopisů
a dobrodružných knih o vzdálených zemích včetně publikací o Japonsku. Četla
jsem takovouto literaturu stále dokola,
vždy s atlasem v ruce. Zvláště mne přitahovala jihovýchodní Asie, a proto jsem se
rozhodla studovat nějaký hodně vzdálený a těžký jazyk z této oblasti, který jiní
lidé hned tak neumějí. Volba oboru japanologie byla celkem jednoznačná, protože mne zaujaly zvláště knihy o japonské
kultuře – dodnes si pamatuji, jak mne
okouzlovaly obrázky japonských dřevořezů a japonské znaky na nich. Původně jsem chtěla japanologii kombinovat
s malajštinou – ta ale jako univerzitní
obor na fakultě neexistovala. Logickou
volbou coby druhého oboru byla proto
koreanistika, neboť Korea je zeměpisně
i kulturně Japonsku zemí nejbližší. Tento druhý obor jsem však studovala pouze
tři roky, pak už jsem se zcela soustředila
na japanologii. Při těžkostech, které v té
době mou rodinu i celou společnost sužovaly, jsem měla aspoň obrovské štěstí
v tom, že obor japanologie se v roce 1950
otvíral, neboť orientalistické obory většinou nepřijímaly nové posluchače každý
rok, a nadto jich přijímaly velmi málo. My
jsme v ročníku byli pouze tři.
Moderní japonskou literaturu, moderní jazyk a folklór jste později na
FF UK také přednášela. Čím je japonská literatura pro vás zajímavá, výjimečná, co pro vás znamená?
Japonská literaura je nesmírně bohatá, mnohotvárná a je také jednou
z nejstarších literatur světa, vždyť nejstarší literární památky pocházejí již
z počátku 8. století. Písemnictví také
Japonský velvyslanec předává paní
Vlastě Řád vycházejícího slunce
vždy hrálo mimořádně důležitou úlohu
nejen v rámci japonské kultury, ale v životě celé japonské společnosti. Japonci,
kteří jsou literárně mimořádně nadaný
národ, po celou svou historii vyjadřovali své životní postoje, pocity a hlavní
ideje především prostřednictvím beletristických děl. S tím souvisely i důvody,
proč jsem se rozhodla zaměřit na literaturu moderní, tedy literaturu od konce
19. století. Nejen u nás, ale vůbec ve
světě, byla japonská literaturu z tohoto
období víceméně opomíjena, a tudíž téměř neznámá, existovalo z ní jen málo
překladů, ať již do češtiny či do světových jazyků. Ale to, co jsem si z japonské moderní literatury mohla přečíst
(byly to především prózy od vynikajících autorů Akutagawy, Nacumeho
a Tanizakiho, které do češtiny jako první přeložila zakladatelka japanologie
dr. Hilská), mne přesvědčilo, že moderní literatura je svými tématy a stylem
nejen velmi originální, ale že její studium je také nejlepším způsobem, jak poznat myšlení a životní styl Japonců této
doby. S velkou chutí a radostí jsem překládala nejen klasiky moderní japonské
literatury, ale i řadu tzv. poválečných
autorů, píšících až po skončení druhé
světové války, kdy Japonsko prošlo hlubokými společenskými změnami.
Troufám si říci, že pro většinu Čechů je japonská kultura dosti velkou
neznámou. Co by o ní měl každý z nás
vědět?
Dovolím si oponovat. Myslím, že příležitostí poznávat japonskou kulturu v jejích nejrůznějších podobách a projevech je
zejména po roce 1990 velké množství a že
Češi toho hojně a rádi využívají. Nemám
na mysli jen literární překlady současných
prozaiků či klasické poezie a populárně
naučné publikace, které v češtině vyšly,
ale např. i filmy (právě koncem ledna probíhal v pražské Lucerně již poněkolikáté
festival japonských filmů). Pak jsou dostupné také nejrůznější výstavy. Zajíždějí
sem divadelní soubory tradičního loutkového divadla, staré japonské frašky kjógen
dokonce s úspěchem předvádí skupina brněnských herců. A to ještě zcela stranou
ponechávám tradiční japonská sportovní
odvětví – která vlastně jsou také svým
způsobem součástí kultury (např. kendó).
Japonská kultura je natolik bohatá a rozmanitá, že si z ní podle vlastního zájmu
může vybrat každý.
Vy jste jistě Japonsko navštívila mnohokrát. Dokázala byste říci kolikrát?
Pak jste tam šest let působila coby
manželka velvyslance. Co je na té zemi
nejkrásnější?
Na dlouhodobých pobytech v Japonsku jsem byla celkem čtyřikrát, zhruba
dvakrát jsem zemi navštívila na kratší
dobu. Nejdelší byl právě poslední šestiletý pobyt, kdy byl manžel od roku 1990
do roku 1996 československým (později
českým) velvyslancem v Japonsku a na
Filipínách. Japonsko je velice krásná
země, obdařená prakticky vším, co může
příroda poskytnout. Kapitolou samotnou
o sobě je pak stará japonská architektura a některá ze starobylých měst. Ale já
bych řekla, že víc než na krásné scenérie
vzpomínám na lidi, obyvatele Japonska.
Oba s manželem jsme se vždy zajímali
o japonské lidové umění, zejména o keramiku, já sbírala lidové hračky, a tak
jsme během svých pobytů jezdili za jeho
tvůrci i do odlehlejších oblastí souostroví. A právě setkání s těmito lidovými
umělci a řemeslníky, ať již to byli hrnčíři,
řezbáři, výrobci kovových čajníků či barvíři lidových textilií i další, jsou pro mne
nezapomenutelná. Také cítím, že jestli
na mne Japonsko něčím hluboce zapůsobilo, a co si s ním budu vždy spojovat, pak
je to jakési všeobecné estétství, smysl pro
krásu. Pro ušlechtilou krásu nacházenou
v prostotě a uměřenosti tvaru i barev
a vycházející z kvality materiálu a provedení.
Přeložila jste do češtiny řadu stěžejních děl japonských prozaiků a dramatiků moderní doby. Který vás nejvíce
oslovil a které autory byste doporučila
k přečtení? Je vůbec běžný český čte-
nář schopen plně pochopit autory zcela
odlišné kultury?
Měla jsem to velké štěstí, že překlady
jednotlivých autorů a titulů jsem vždy
mohla víceméně iniciovat podle vlastního
úsudku, že jsem nepřekládala na objednávku. Nejbližší vztah mám rozhodně
k Džuniičiróovi Tanizakimu, považovanému za největšího japonského moderního spisovatele. Jeho poněkud bizarní
témata a vytříbený styl, vycházející z tradic japonské estetiky, ale ovlivněný i literaturami západními, se nepřekládá rozhodně snadno. Jenže právě proto je práce
na překladu jeho próz či esejů nesmírně
zajímavá a radostná, když se mi podaří
v češtině vyjádřit adekvátně to, co napsal
ve své kultivované japonštině. Myslím,
že čeští čtenáři si již na japonské autory
zvykli, a zejména mladší generaci čtenářů jsou jména jako Haruki Murakami velice blízká. Ty však již překládají mladší
kolegové. Já jsem překládala například
oba japonské nositele Nobelovy ceny za
literaturu, absurdní divadelní hry i prózy
světově známého Kóbó Abeho. Mezi kolegy orientalisty jsem známá tím, že mám
zálibu v překládání „tlustospisů“. Pokud
by si tedy někdo chtěl v zimních měsících
pěkně počíst, tak ať se začte do románu
Sestry Makiokovy od Dž. Tanizakiho anebo do románu Lidé z rodu Nire od Morio
Kity. První román vyšel ve druhém vydání předloni, překlad Lidí z rodu Nire je již
z roku 1988. Myslím, že oba tyto romány
jsou velice zajímavými uměleckými obrazy ze života japonské rodiny i celé společnosti.
Nyní vaše celoživotní dílo došlo vrcholného ocenění od samotného japonského císaře. Před vámi se pocty
udělení některého z japonských řádů
dostalo pouze jedenácti Čechům. Co
pro vás Řád vycházejícího slunce znamená?
Udělení Řádu vycházejícího slunce
si velmi vážím a považuji je za velikou
čest. Řád jsem obdržela v roce, kdy jsem
oslavila osmdesátiny, a tak jej chápu jako
jakési symbolické uznání mých více než
šedesátiletých aktivit na poli japanologie. Neomezovaly se pouze na literární
překlady. Dlouhá léta jsem působila jako
pedagog, napsala řadu odborných publikací a skript, uspořádala několik výstav
ze svých sbírek v různých částech republiky, publikovala v časopisech českých
i japonských. Mám pocit dobře vykonané
práce, vedené vždy snahou o co nejširší
a pravdivé představování japonské kultury v naší zemi. Jsem potěšená a je mi zadostiučiněním, že i japonská strana tyto
mé dlouholeté snahy o česko-japonské
kulturní sblížení ocenila udělením Řádu
vycházejícího slunce.
INZERCE V6-0220
osobnost Prahy 6
MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ VELETRH
14. - 15. 3. 2013
Výstaviště Praha - Holešovice
www.jobsexpo.cz
www.linguashow.cz
VSTUPA
ZDARM
Hlavní mediální partner
VELETRH KOSMETIKY A KADEŘNICTVÍ
5. - 6. 4. 2013
Výstaviště Praha - Holešovice
www.veletrhkosmetiky.cz
INTERBEAUTY PRAGUE
SE
STAŇTE TÍ
S
Á
Č
U
SO
ŠÍHO
NEJVĚT U
H
R
T
E
VEL
KRÁSY
Essential Looks 2/2012
by Schwarzkopf Professional
www.vase6.cz
13
causa
Návrhy opozice byly zamítnuty
Bouřlivé mimořádné zastupitelstvo
jednalo o Vítězném náměstí
Začíná být již pravidlem, že skoro každé zastupitelstvo
provázejí bouřlivé diskuse a emotivní interpelace občanů.
Po privatizaci bytů a problémech s Key Investments přinesla
další velký rozruch plánovaná výstavba budovy LINE
(takzvaného Ledního medvěda) na Vítězném náměstí (mezi
ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunskou), plánovaná
společností Vítězné náměstí, a. s.
14
www.vase6.cz
Eva Smutná (TOP 09): „Praha 6 opět
promarnila další možnost ovlivnit okolní
výstavbu a zcela ji pokládá k nohám soukromé společnosti PPF.“ „Koalice dělá
servisní službu společnosti PPF,“ sdělil
opoziční zastupitel Antonín Nechvátal
(SZ). Dále pak napadl funkčnost nové
budovy, která podle něj neodpovídá zadaným požadavkům územního plánu,
a rád by viděl v nové budově veřejné instituce, jako je finanční úřad nebo soud,
které na Praze 6 chybějí. „Na pozemku
by měla vyrůst veřejně prospěšná stavba,
a ne další kanceláře.“ Starostka kontrovala výrokem: „Fixace v územním plánu
byla pro správní budovu. Teď když máme
radnici tady, proč bychom měli tuto fixaci držet?“ Poté dostal slovo zástupce
společnosti Vítězné náměstí Jan Chromeček, který celý projekt prezentoval
a zdůraznil, že projekt vzešel z veřejné
soutěže a je v souladu s územním plánem. Na konci své prezentace dodal:
„Chceme, aby život na Vítězném náměstí byl příjemnější, zdravější a bezpečnější.“ Vedle prezentace projektu uvedl
Jan Chromeček také na pravou míru
nepřesné informace, které ve společnosti kolují. Společnost chce začít s výstavbou již příští rok a budova by měla
být dokončena v roce 2015. Na závěr
Zastupitelstvo městské části Praha 6
po více než čtyřhodinové debatě zamítlo návrhy opozičních zastupitelů týkající se pozemku na Vítězném náměstí
a změny územního plánu. Opozičním
politikům se nepodařilo prosadit navrhovaná usnesení, ve kterých mimo jiné
požadovali, aby Praha 6 vzala zpět žádost o změnu územního plánu. „Vítězné
náměstí si zachováme a budeme z jeho
pronájmu inkasovat peníze. Během deseti let to bude přibližně 100 milionů
korun,“ uzavřela jednání starostka Prahy 6 Marie Kousalíková.
Ledního medvěda na Kulaťáku
PŘIPRAVIL ALEŠ ZAVORAL, VIZUALIZACE WWW.VITEZNENAMESTI.CZ
P
raha 6 před několika lety založila společně s PPF Real Estate
společnost Vítězné náměstí se
záměrem postavit novou budovu radnice. Poté za éry starosty Chalupy od plánované výstavby radnice z finančních
důvodů ustoupila a rozhodla se zrekonstruovat radnici stávající. Ztratila tak
vliv v této společnosti a PPF Real Estate
tuto společnost ovládlo i s dlouhodobým
pronájmem pozemku patřícího MČ Praha 6, které platí nájem. Opozice proto
na pátek 15. února svolala na 10. hodinu dopolední mimořádné zastupitelstvo k této problematice. Kdo by čekal,
že v pátek dopoledne nebude o toto zastupitelstvo zájem, šeredně se mýlil.
Sál v 6. patře budovy MČ byl narvaný
k prasknutí. „Musel jsem si vzít dovolenou, abych tady mohl být a sdělit politikům svůj názor na Ledního medvěda,
protože si myslím, že takováto hrůza na
historický Kulaťák nepatří,“ sdělil nám
jeden z odpůrců výstavby. Kromě odpůrců této plánované výstavby se účastnila
i spousta příznivců stavby, kteří ocenili její architektonickou kvalitu. Přesto
zastupitelstvo nejednalo jen o budoucí
podobě plánované budovy. Opozice vystoupila proti výdělku z pronájmu, který by měl činit desítky milionů, a ne jen
současných pouhých 4,4 milionu korun
ročně. Dále opozice napadla cenu opravy radnice, která údajně stála 460 milionů místo plánovaných 250 milionů
korun. Zastupitel KSČM Ivan Hrůza se
v diskusi opřel do koalice: „Kvůli koalici ODS a ČSSD jsme přišli o možnost
rozhodovat, co na pozemcích vznikne.
Koalice o tom věděla a nese plnou zodpovědnost.“ Paní starostka Kousalíková (ODS) ihned dodala: „Zůstáváme
vlastníkem pozemku, z titulu vlastnického práva, tedy jsme účastníkem všech
řízení.“ V dalším příspěvku se vyjádřila
uznávají světoví architekti
Budova Ledního medvěda na Vítězném náměstí mezi
ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunskou od ateliéru
Radana Hubičky má předpoklady, že se podobně jako jiné
tuzemské stavby stane uznávaným projektem světové
moderní architektury. Alespoň tomu nasvědčují hodnocení,
která dosud Lední medvěd získal od uznávaných odborníků,
jako jsou architekti Eva Jiřičná, John Eisler nebo historik
architektury Zdeněk Lukeš.
P
olyfunkční budovu ve tvaru ledního medvěda, která má vyplnit chybějící část náměstí, postaví na Kulaťáku společnost Vítězné náměstí. Vedle
administrativy bude tato budova poskytovat prostory pro veřejnou a občanskou
vybavenost. „Aktivně komunikujeme
s občany v okolí Vítězného náměstí a snažíme se získat informace o tom, co lidem
v oblasti chybí, jak zde zlepšit občanskou
vybavenost. Chceme společně s nimi dosáhnout toho, aby byl život na náměstí
Budova Ledního
medvěda na
Vítězném náměstí
má předpoklady
stát se novou
dominantou
světové moderní
architektury
příjemnější, bezpečnější a zdravější,“ říká
člen představenstva společnosti Vítězné
náměstí a. s. Jan Chromeček.
Občanská a veřejná vybavenost pojme
obchodní jednotky, kavárnu a mediatéku
– knihovnu. Investor také zvažuje umístit v části veřejné vybavenosti expozici
moderní architektury. „Stavbu bychom
chtěli zahájit letos tak, aby mohla být dokončena v roce 2015,“ dodává Jan Chromeček.
Za účelem výběru stavby vhodné budovy na pozemku Vítězného náměstí se
na přelomu roku 2009 a 2010 uskutečnila regulérní architektonická soutěž
dle pravidel České komory architektů.
Autor vítězného návrhu Radan Hubička
k lokalitě přistupoval podobně jako autoři jiných známých projektů ze zahraničí,
které získaly významná odborná uznání.
Patří sem stavby jako například Guggenheimovo muzeum v New Yorku, Muzeum v Grazu nebo radnice ve španělské
Murcii. Právě tento přístup otevírá prostor k úvahám, že se Lední medvěd stane
významnou světově uznávanou dominantou na Kulaťáku v Praze 6.
Projekt Ledního medvěda od ateliéru
Radana Hubičky je v souladu s platným
územním plánem a regulativy pro toto
území. Vlastníkem pozemku, na kterém
Lední medvěd vyroste, je městská část
Praha 6. Společnost Vítězné náměstí
hradí za užívání pozemku poplatek, který bude po kolaudaci budovy 9 milionů
korun. Jedná se o částku v dané lokalitě
obvyklou.
Informace o projektu jsou dostupné na
internetových stránkách www.viteznenamesti.cz.
www.vase6.cz
15
veřejný prostor
veřejný prostor
Občanské sdružení
Kozel zahradníkem
– koncepce za
miliony v koši
Tilia
Thákurova
PŘIPRAVILA M. JELÍNKOVÁ, TILIA THÁKUROVA, o.s., FOTO TILIA THÁKUROVA, o.s.
Stavíme se zejména proti zbytečnému kácení,
jednorázovým „rekonstrukcím“ uličních
stromořadí a proti pseudorevitalizacím parků,
za nimiž stojí prostavěné miliony a jejichž
reálným výsledkem je devitalizace, tj. úbytek
zeleně, přírodních prvků a jejich náhrada
samoúčelnými prvky stavebními.
S
tromy jsou neodmyslitelnou součástí genia loci,
vytvářejí pocit bezpečí, domova, pracují pro naše
zdraví a udržitelnost života ve
městech. Účast v řízeních je
náročná finančně i časově, proto bezplatně asistujeme pátým
rokem OS na různých místech
v republice, v Praze působíme
především na P6 a P4.
OS vzniklo v r. 2008 jako reakce na žádost TSK (Technická správa komunikací) hl. m.
Prahy o povolení ke smýcení
31 z 32 lip stříbrných v nádherné čtyřřadé aleji v Thákurově
ul., která tvoří první část tzv.
Zeleného pásu Dejvic. Jakmile
se dvě OS přihlásila do řízení,
TSK odvetou rozšířila žádost
o poslední strom. Orkány Kyrill,
Emma, vichřice prověřily lípy
– bez úhony. Stromy nechtěly
usychat ani padat – tak došlo na
bezprecedentní uzavření parku
pro veřejnost „do vykácení“,
které trvalo téměř rok.
Park, jehož ekologický přínos ocenila AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR) na téměř 25 milionů Kč,
je dnes – navzdory peticím,
žalobě, příslibu primátora
k vyčkání soudního verdiktu, přijetí výzvy od náměstka
Noska k převzetí správy parku
i odpovědnosti za případná selhání stromů naším OS – z poloviny vykácen. Za asistence
městských strážníků, za přítomnosti tiskového mluvčího
i vedoucí park v sobotu 24. 3.
2012 TSK vykácela.
„Pomáhat a chránit“
Praha svěřila péči o veřejnou uliční i parkovou zeleň
absurdně Technické správě komunikací. Pro údržbáře silnic
jsou stromy přítěží. V r. 2010
schválilo ZHMP tzv. novou
Koncepci péče o zeleň v Praze. Říká jasně – vyměňte problematického správce (TSK),
převeďte správu a odpovídající
finance na městské části nebo
pověřte odborně způsobilého
správce.
Lesy HMP disponují odborností, zkušeností, školkami,
Důkazy o skutečném stavu
12 stromů zmizely, za 4 hodiny bylo vykáceno, vyfrézováno, piliny vyluxovány. Závěr
uznávaného dendrologa přítomného kácení je jednoznačný – tvrzení TSK o prohnilosti
stromů se nepotvrdilo, kácení
bylo zbytečné.
TSK vzápětí podala novou
žádost. Je lhostejné, zda za
úsilím o kompletní likvidaci všech vzrostlých stromů
v parku stojí studie nového
„architektonicko-urbanistického řešení Zeleného pásu
Dejvic“, kterou MČ P6 v roce
2005 za starosty Chalupy
nechala vypracovat, nebo je
příčinou pohodlná prevence
starostí s řádnou péčí. Každopádně, TSK vynaložila již
statisíce za posudky všemi
možnými metodami, aby se
stromů zbavila. Takové úsilí
nemá obdobu.
Pro znalecké posudky v oblasti ochrany přírody neexistují žádná závazná pravidla.
Není proto překvapující, že se
posudky od různých znalců
v závěrech zásadně liší. Kdo
dostane příští zakázku TSK?
Ten, kdo napíše, že tu stromy
vydrží příštích 20 let, nebo
www.vase6.cz
Občan –
nepřítel obce,
nezodpovědný živel
Proč je důvěryhodným partnerem pro HMP, jemuž svěřuje
na neomezenou dobu životní
prostředí Pražanů, správce
silnic, či dokonce komerční
Urbia, s. r. o., zatímco občané
jsou a priori vyloučeni z jakéhokoli seriózního jednání?
Bezcenná
a nebezpečná alej – podle úředníků
Znalecké posudky
bez pravidel, bez
sankcí
16
avšak jim péče svěřena není.
Proč?
Proč například v Berlíně nenajdete strom se zahnívající
ránou po neodborném ořezu,
zatímco v Praze je poškozen
téměř každý strom?
ten, kdo zbaví správce/úředníka problému? Proto má TSK
svůj okruh komerčních znalců, i když by dostala posudky
gratis od státní AOPK.
Myslíte, že by znalec pro
OS napsal, že stromy jsou
bezpečné, kdyby nebyly, a riskoval smrtelné úrazy a svůj
postih?
Postih za zbytečné kácení
naopak není žádný, vždyť znalec jen vyjádřil svůj názor.
S rozpory v posudcích si
pak úředníci poradí – nehodící se ignoruje. Tak tomu bylo
i v případě aleje v Thákurově
ulici, kdy úřad zcela ignoroval
posudek AOPK, který nadto
sám zadal!
Také si necháváte
opravovat chrup
v autoservisu?
Vedoucí TSK i odboru životního prostředí jsou dopravní
inženýrky, jak mohou rozhodovat o stromech, závislosti
psychického i fyzického zdraví na nich, či dokonce na ně
navázaných ekosystémech?
„Kdyby ty lípy rostly jinde,
padaly by jako hrušky,“ je výrok úřednice podepsané pod
rozhodnutím. Není nad hlubokomyslnou úvahu… kdyby
rostly třeba v amazonském
pralese… nebo v New Orleansu
za Katriny, kdo ví?!
Vykáceno
Členy či podporovateli OS
jsou právníci, přírodovědci,
akademici – jsou všichni nezodpovědní blouznivci?
Dva roky se OS pokoušelo
jednat o změně správce parku. Vybízelo HMP k respektování své vlastní dlouho připravované koncepce, nabízelo
spolupráci při péči o stromy
i převzetí péče. Odpovědí
bylo, že změna správce parku
by byla nekoncepční. Nabídlo
i dar na péči milion Kč – odpověď „chcete se zviditelnit“.
Těsně před vykácením nám
TSK poslalo smlouvu s dopisem náměstka Noska: buď
bez výhrad podepíšete, nebo
vykácíme. V ČT nezávislý
právník zhodnotil smlouvu:
rozpor s dobrými mravy, neplatná – hodit do koše. Smlouva ukládala OS neomezenou
povinnost na neomezenou
dobu platit za TSK cokoli,
právo rozhodovat o stromech
žádné. Vydírání. Starostka P6
na smlouvu reagovala tak, že
když ji připravila TSK a právníci MHMP, je určitě dobrá.
Radnice Prahy 6 deklarovala opakovaně zájem převzít
park do správy a spolupracovat s OS. Podepsala by smlouvu, že na péči o park nedostane od HMP ani korunu,
ponese však veškeré náklady
a odpovědnost? Od vykácení
neučinila pro změnu správce
nic – pouze jsme dostali dopis,
že máme být „konstruktivní“.
Jde o náš domov, proto nadále
vyzýváme radnice k respektování občanů a spolupráci,
avšak na vydírání nekývneme.
V Praze právo, soudní
verdikty ani principy dobré
správy neplatí. Je jen na Pražanech, jak dlouho. Pseudozeleň, vzorně sestřižené trávníky ani květinkové záhonky
vysazené diplomaty a politiky alarmující stav ovzduší
a zdraví obyvatel v Praze nezlepší.
Máte podobné zkušenosti? Spojte se s platformou
o. s. Prahy 6, jejímž jsme
členem.
Více info:
www.praha6ztracitvar.cz
INZERCE V6-0228
Eurokardio, s. r. o.
Ambulance kardiologie, interního a sportovního lékařství
Sportujete? Nebo se chystáte začít? Zjistěte, jak je na tom nejen
Vaše srdce a cévy… Jak jej trénovat a nepoškodit…
➤ Chcete začít sportovat anebo jste již
začali a přemýšleli jste, v jaké jste nyní
kondici a co všechno si můžete dovolit?
Jaké by mohl mít sport důsledky na Váš
organismus?
➤ Zajímá Vás, jakou již nyní máte
výkonnost? Zda se Vám při fyzické
aktivitě správně mění srdeční frekvence
a krevní tlak?
➤ Chcete vědět, zda máte Vy nebo
Vaší blízcí zdravé srdce? Anebo se
potřebujete poradit o své nemoci
a slyšet druhý názor?
Pro čtenáře měsíčníku
Vaše 6 nyní ještě další
20% sleva našeho
zátěžového vyšetření!!!
➤ V naší ambulanci Vám pomůžeme
odpovědět na tyto otázky. Nejen
zátěžovým testem na bicyklovém
ergometru (šlapání na speciálním
kole za neustálé monitorace EKG,
celkové činnosti srdce, tepové
frekvence, rytmu, krevního tlaku,
okysličení krve) a ultrazvukovým
vyšetřením srdce (echokardiografie)
zjistíme, jak reaguje Vaše tělo na
zátěž a doporučíme vhodný následný
režim.
Lepší je být zdravý
a tím bohatý, než nemocný
a chudý…
Těšíme se na Vás!
Objednání, konzultace,
druhý názor na již provedená
vyšetření apod.:
Email: [email protected]
Tel.: 220 513 321
nebo mobil: 776 655 310
Adresa: Evropská 35, Praha 6
www.eurokardio.cz
www.vase6.cz
17
auto – moto
Famózní příběh
Octavie pokračuje!
J
e tu třetí generace, která hlásá, že je
třídou sama pro sebe. A něco na tom
bude. Z vnějšku novinka zaujme atraktivním vzhledem v duchu nového designového DNA značky Škoda. Příď vozu vyzařuje
suverenitu a sebevědomí, což podporuje
i zdůraznění horizontálních linií a nové
umístění loga. Z bočního pohledu je patrné, jak nový vůz získal mezigeneračně na
dynamičnosti. Napomáhá tomu prodloužení rozvoru, zkrácení předního převisu
a také protažení sloupku C dozadu. Vysoko umístěná ostrá Tornádo linie automobil opticky prodlužuje a v kombinaci s dynamickým tvarem střechy evokuje siluetu
kupé. Novým identifikačním prvkem
značky je stoupající dynamická linie oken
v zadních dveřích, takzvaná „ploutev“.
Preciznost, hodnota a dokonalé proporce
jsou patrné i ze zádě vozu. Třetí generace stanovuje nová měřítka ve své třídě,
především pokud jde o nabídku prostoru.
Žádný jiný automobil v daném segmentu
nenabízí větší délku interiéru měřenou
od pedálové skupiny po zadní opěradlo
(1 782 mm) ani více prostoru pro kolena
(73 mm) a hlavy (980 mm) cestujících na
zadních sedadlech. Nejlepší hodnotu ve
své třídě vykazuje také zavazadlový prostor (590 l).
Nových, špičkových parametrů dosahuje
nová Octavia také v oblasti spotřeby a emisí. Těch se podařilo dosáhnout díky benzi-
novým a naftovým motorům nové generace, propracované aerodynamice a nízké
hmotnosti vozu. V provedení GreenLine
(1,6 TDI / 81 kW) dosahuje Octavia hodnoty emisí CO2 pouhých 89 g/km, což odpovídá spotřebě jen 3,4 litru nafty na 100 km.
Celkem jsou k dispozici čtyři benzinové
motory TSI a čtyři naftové jednotky TDI se
vstřikováním common rail. Později se počítá s nasazením pohonu na stlačený zemní
plyn (CNG). S výjimkou základní benzinové a naftové motorizace jsou všechny
agregáty k dispozici ve variantě Green tec
se systémem Start-Stop a rekuperací. Motorová paleta pokrývá škálu od základní
jednotky 1,2 TSI / 63 kW až po špičkovou
motorizaci 1,8 TSI / 132 kW. Spřaženy
jsou s moderními ručně řazenými převodovkami nebo dvouspojkovými ústrojími
DSG. Plánována je navíc jak verze s pohonem všech kol, tak sportovně laděná
Octavia RS.
Při vývoji třetí generace kladli vývojáři
důraz na další posílení bezpečnosti vozu.
Octavia se tak může pochlubit rozsáhlou
nabídkou moderních bezpečnostních systémů. Jejich seznam mimo jiné zahrnuje
Front Assistant s funkcí nouzového brzdění, Lane Assistant udržující vůz v jízdním
pruhu, multikolizní brzdu s automatickým
zásahem brzd při nehodě, Crew Protect
Assistant připravující prostor posádky na
potenciální nehodu, Driver Activity Assis-
tant rozpoznávající únavu řidiče nebo aktivní kapotu pro ochranu chodců. Poprvé
je vůz značky Škoda vybaven adaptivním
tempomatem Adaptive Cruise Assistant
(ACA). Nový asistent dálkových světel Intelligent Light Assistant umožňuje automatické zapínání a vypínání dálkových
světel. Parkovací asistent pomáhá při
parkování do řady podélně stojících vozidel nebo mezi vozy zaparkované příčně.
Je také poprvé nabídnuto rozpoznání
dopravních značek v paketu Traveller Assistant. Objednávky nového modelu Škoda odstartovala 8. ledna, ceny začínají na
částce 334 900 Kč za verzi Octavia Active
s motorizací 1,2 TSI / 63 kW, což znamená,
že je v historii nejlevnějším modelem uvá
děným na trh.
INZERCE V6-0222
www.vase6.cz
19
PŘIPRAVIL MARTIN BŘEZINA, FOTO ŠKODA AUTO
Octavia byla vždy pro značku Škoda klíčovým modelem.
Získala si obrovský ohlas širokého spektra uživatelů. Od
mladých přes rodiny až po seniory. Od obyvatel velkých
měst až po ty na malých vesničkách.
Představujeme novinky na našem trhu
Nové městské crossovery
PŘIPRAVIL: MARTIN BŘEZINA, FOTO: PEUGEOT A RENAULT
Hned dvojice francouzských výrobců se chystá na trh s novými
městskými crossovery s originální nabídkou v segmentu B. Přenášejí
standardy objemných vozů do segmentu malých automobilů.
P
eugeot se s modelem 2008
opírá o zkušenosti získané
díky úspěchu crossoveru 3008,
Renault představuje model
Captur jakožto svého prvního
městského crossovera.
Peugeot 2008
Kompaktní crossover s pohonem všech kol je dlouhý
pouze 4 160 mm, široký pak
1 740 mm. Snoubí v sobě řízení sedanu a robustnost SUV
s prostornou a komfortní kabinou. Výsledkem je automobil
vhodný jak do města, tak na
rychlostní silnici. Z jemně propracované kapoty čiší bezpečnost, robustnost a lehkost. Ostrý vzhled předních světlometů
dodává karoserii výraz zornice
šelmy. Pohled ještě podtrhují
denní světla s LED diodami.
I ze zadní části vyzařuje robustnost a dynamika. Velké prosklené plochy včetně
panoramatické střechy jsou
příslibem prostorného inte-
riéru otevřeného okolnímu
prostředí. O motorech se za-
tím příliš nemluví, francouzský
výrobce zatím hlásá, že budou
mít skutečně rekordně nízkou
spotřebu. Dají se však očekávat
osvědčené pohonné jednotky:
ze zážehových agregátů by to
mohly být přeplňovaný tříválec
1,2 l s výkonem 81 kW (110 k)
a známý čtyřválec 1,6 THP se
115 kW (156 k). Turbodiesel
1,6 e-HDi by měl být v nabídce ve dvou verzích – o výkonu
68 kW (92 k), respektive 85 kW
(115 k). Díky technologii dieselových motorů e-HDi a tříválcových benzinových motorů
nový crossover podle výrobce
vyniká nad svou konkurencí
emisemi CO2, které začínají na
úrovni 99 g/km. Peugeot 2008
by se měl na českém trhu objevit v polovině roku.
Renault Captur
Jemné, plynulé a vyvážené
tvary Renaultu Captur prozrazují silný charakter vozidla.
Robustní design siluety vozu
zvýrazňuje dopředu vysunuté
šikmé čelní sklo. Kompaktní
rozměry, zvýšená světlá výška,
velká kola a spodní ochranné
kryty karoserie umožňují jeho
využití ve všech aspektech
každodenního života. Ačkoliv je model velmi kompaktní
(4,12 m), vyvolává dojem prostornosti a obyvatelnosti úctyhodnými rozměry interiéru.
Vůz nabízí funkce a komfort
jednoprostorového vozidla:
vysoko umístěné sedadlo řidiče, velký zavazadlový prostor,
modularitu a inovativní úložný
prostor. Městský crossover pocházející z platformy nového
Clia, které je, pokud jde o jízd-
20
www.vase6.cz
Třetí generace
Fiatu Panda
Fiat Panda se bezesporu řadí mezi elitu
kategorie malých městských aut. Na trhu
je nyní třetí generace, která je zaoblenější,
interiér se naopak nese ve čtvercovém
provedení.
klimatizace, audio soustavy
i ovladače na multifunkčním
volantu. Čtvercová je také hlavice řadicí páky. To je zásadní
designová změna interiéru,
kterou se Fiat chlubí. Vnitřek je zaměřen na maximální
prostornost a funkčnost dané
kategorie (14 úložných schránek). Nový přístrojový panel
je koncipován jako praktická
multifunkční mušle obsahující velkou úložnou kapsu před
N
INZERCE V6-0227
ní vlastnosti, uznávanou referencí v segmentu B, nabídne
dynamické jízdní vlastnosti na
nejvyšší úrovni. Vozidlo spojuje
jízdní stabilitu, živost motoru,
ovladatelnost a kompaktnost.
Sériová výbava nabídne příslušenství srovnatelné s vozidlem
vyššího segmentu: handsfree
kartu, asistenta rozjezdu do
kopce, kameru a parkovací senzory. Neopomenutelný je také
systém Renault R-Link – zcela
nový integrovaný multimediální on-line dotykový tablet.
Stejně jako Peugeot i Renault
hlásí, že jeho benzinové nebo
dieselové pohonné jednotky
vybavené nejmodernější technologií budou „best in class“
v oblasti spotřeby a emisí CO2
od 96 g/km. Uvidíme, kdo na
tom bude líp. Renault Captur
bude odhalen v březnu na au
tosalonu v Ženevě.
auto – moto
ákupní taška, jak se těmto vozům často přezdívá,
poněkud povyrostla. Nová
generace měří na délku 3 653
mm, a hlavně nabízí větší zavazadelník: 225 litrů znamená nárůst o 10 l oproti předchozímu modelu. Sklopením
sedadel naroste zavazadlový
prostor na 870 l. Ve městě se
s tímto vozem všude vejdete,
a hlavně ušetříte za pohonné hmoty. Spotřeba ve městě
spolujezdcem, podobně jako
první generace Pandy.
Třetí generace je prvním
vozem skupiny Fiat, který okusí nový dvouválcový motor
0,9 TwinAir o výkonu 48 kW
(65 k), který je ekologičtější
a ekonomičtější. Stejný agregát ve verzi turbo nabízí
65,2 kW (85 k). Pak je tu další benzinový motor 1,2 Fire
51 kW (69 k) a dieselový agregát 1,3 MultiJet 55 kW (75k). pod pět litrů hodně potěší.
Zmíněné zaoblení karoserie
se týká zejména přední části, ta zadní je opět zkosená.
Zaoblené jsou přední světlomety či otvor chladiče. Zatímco exteriér se zaoblil, přepracovaný interiér se nese ve
znamení čtverců. Čtvercový
je střed volantu, za ním jsou
čtvercové „budíky“ otáčkoměru a rychloměru, čtvercové
jsou reproduktory, ovladače
INZERCE V6-0230
16. MEZINÁRODNÍ VELETRH PRO GASTRONOMII
www.vinodestilaty.cz
Denně – Výstaviště Praha Holešovice
11 – 14 hod – pouze pro odborníky • 14 – 20 hod – pro veřejnost
24.–26. 4. 2013
Partneři projektu
Šunky k vínu
To nejlepší k vínu
Nejvybranější čaje světa
Sklo nejen pro víno
PŘIPRAVIL MARTIN BŘEZINA, FOTO FIAT
auto – moto
cestování
inzerce
Z Prahy přímo
až do Soulu
Dokončení z minulého čísla
PŘIPRAVIL MARTIN BŘEZINA, FOTO ARCHIV
Za rok 2011 získalo Letiště Praha ocenění Eagle
Award od asociace IATA za nejvíce se rozvíjející letiště
světa. O dalších novinkách znovu informuje ředitelka
komunikace a tisková mluvčí Eva Krejčí.
A
sociace IATA udělila tuto cenu
Letišti Praha mimo jiné i za technologický rozvoj. Například za
zavedení samoodbavovacích kiosků.
Letiště Praha bylo také prvním letištěm
na světě, které začalo podporovat vývoj
nové technologie, která umožňuje letadlům používat při pojíždění mezi terminály a vzletovými a přistávacími drahami zabudované elektrické motory. Nový
systém WheelTug podle očekávání snížil
emise letadla, spotřebu paliva a úroveň
hluku na letištích. Letiště Praha bylo
také oceněno za pozitivní přístup k pro-
blematice životního prostředí. Soutěž
Nejtišší dopravce motivuje nejen k používání nových tišších letadel, ale také
ke striktnímu dodržování kritérií letu,
která jsou přesně měřitelná a pro životní
prostředí méně náročná. Asociace leteckých dopravců (IATA) uděluje ceny každý rok na základě doporučení nezávislého panelu odborníků a cena Eagle Award
je vysokým uznáním pro letiště, která
usilují o služby na nejvyšší úrovni, efektivitu a trvalý rozvoj. O zlepšování nabídky pro letecké společnosti i cestující samozřejmě usilujeme i nadále, aktuálně
jsme například zprovoznili bezplatnou
WiFi v prostorách letiště, zavedli jsme
bezplatné SMS, které informují zájemce
o stavu jejich letu. Také jsme připravili
aplikaci pro chytré telefony. Máme program zlepšování nabídky produktu, který zahrnuje vše od zkvalitnění toalet až
po nejnovější technologie.
Jsou nějaké destinace, kam se bude
z Letiště Václava Havla nově létat?
Mezi novinky patří například od 1. ledna přímé spojení s Rigou díky společnosti
airBaltic, na konci ledna obnovila pravidelné spojení na lince Praha–Řím společnost Alitalia. Nízkonákladový dopravce
easyJet zahájí v druhé polovině března
provoz do Edinburghu a Manchesteru.
České aerolinie chystají od konce března spojení s ruským Permem a obnovení pravidelné linky do Nice. Nové přímé
spojení se chystá do Florencie, dále se
ČSA vrací na pravidelné lety do Curychu. Nejatraktivnější novinkou v letním
letovém řádu bude otevření nové linky
Českých aerolinií do korejského Soulu,
což bude nejvzdálenější destinace, kam
se lze přímo z Prahy dostat. Od 1. června budou ČSA nabízet na této trase dva
lety týdně na palubě letadla A330-300.
Ke stejnému datu dojde k obnovení linky
ČSA z Prahy do Mnichova. Se začátkem
letního letového řádu dojde k zahájení
dvou nových linek letecké společnosti SAS Scandinavian Airlines, a to do
Kodaně a Helsinek, do kterých od 12.
dubna začne létat také norský dopravce
Norwegian Air Shuttle. Novinkou v letovém řádu společnosti Smart Wings se
od 4. června stane sezonní pravidelná
linka do chorvatského letoviska Dubrovník. Samozřejmě dochází průběžně také
k rušení spojení, byla zrušena např. přímá linka do Krakova nebo do Tallinnu.
Které oblasti by bylo dobré z Prahy
letecky obsadit?
Do budoucna je strategické určitě dálkové spojení s Asií, hovoří se například
o spojení s Čínou, a Severní Amerikou.
Narůstá počet leteckých společností
spojujících Prahu přímou linkou?
Počet přímých linek se pohybuje mezi
120 a 130. Loni jsme zaznamenali mírný pokles, dlouhodobě ale počet spojení
roste.
Nabízí Letiště Praha stejné podmínky všem aerolinkám?
Letiště Praha přistupuje ke všem leteckým společnostem stejně, spravedlivě a transparentně. Letiště Václava Havla Praha je tzv. univerzální letiště určené
pro všechny typy aerolinek. Od síťových
přes charterové až po nízkonákladové.
Všechny mají rovné příležitosti využít
pobídkové programy na otevírání nových
linek, platí stejné poplatky. Nízkonákladové aerolinky odbaví zhruba 22 % ze
všech cestujících ročně.
Snižuje nějak Evropská unie limity
hlučnosti?
Limity jsou nastaveny pro celou Evropskou unii stejně, Letiště Václava Havla Praha je dodržuje, a navíc má politiku
snižování hlučnosti, ať už se jedná o nastavení hlukových poplatků, monitoring
hluku a letových tratí. Je tu již zmíněná
soutěž Nejtišší dopravce, kterou Letiště
Praha pořádá ve spolupráci s MČ Praha 6, jež celou akci iniciovala.
Začali jsme rozvojem letiště, takže
co se chystá do budoucna?
Mezi klíčové rozvojové projekty patří
paralelní dráha, která vyřeší otázku nedostatečné dráhové kapacity na Letišti
Václava Havla Praha v dlouhodobém horizontu. Jedná se o velmi náročný projekt, podrobnosti k němu mohou zájemci
najít na www. paralelnidraha.cz.
Děkuji za rozhovor.
Dekor Marie
Účetnictví
DANĚ Austar s. r. o.
U 5. baterie 46, Praha 6
604 560 262
Chcete inzerovat
v časopisu Vaše 6?
Kontaktujte nás na tel.:
775 940 614 nebo 777 940 614
V6-0209
Autoservis
Austar s. r. o.
U 5. baterie 46, Praha 6
603 733 168
Mediální agentura hledá
vhodné reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty
a podobně k dlouhodobému
pronájmu na reklamní účely.
Pro více informací prosím pište na
[email protected]
V6-0210
V6-0202
ZNAČKOVÁ OPRAVNA
NOVÉ NOTEBOOKY A PC
PRODEJ – SERVIS
ZÁRUČNÍ I MIMOZÁRUČNÍ OPRAVY
HARDWARE – SOFTWARE
NOTEBOOK CENTRUM S.R.O.
Petřiny: Na okraji 44b, www.ntk.cz
tel.: 222 724 742, mobil: 720 235 285
V6-0213
V6-0225
Nabízíme šití závěsů, záclon,
polštářků, přehozů a potahů.
Kompletně navrhneme a zařídíme
Váš byt, dům, kancelář, pension
nebo hotel.
Přijedeme, předvedeme vzorky
textilu, zaměříme, ušijeme,
dodáme a připevníme garnýže,
rolety, žaluzie i japonské stěny.
Praha 6, Zengrova 8
Tel.: 731 555 989
[email protected]
WWW.DEKORMARIE.CZ
V6-0208
Zprostředkujeme
bezpečný prodej
i pronájem
bytů,
domů,
kanceláří,
pozemků,
a to nejen na Praze 6.
Allianz
Petra Drbalová
Obchodní zástupce
Nabízí veškeré finanční služby:
● penzijní připojištění
● životní pojištění dospělých i dětí
● pojištění domácností a nemovitostí
● cestovní pojištění
● povinné ručení i havarijní pojištění
● pojištění firem
● zajištění půjček a hypoték
Na trhu s realitami
úspěšně působíme již
devátým rokem, i tak
ke každému obchodu
přistupujeme individuálně
a s veškerou odbornou
péčí. Rádi budeme i
Váš realitní partner!
Tel.: 737 211 374
V případě zájmu dojedu kamkoliv :o)
Tel.: +420 776 257 436
Email: [email protected]
www.svobodabydleni.cz
Kancelář: Šárecká 61, Praha 6
V6-0211
V6-0201
✱
zápis na školní rok 2013/2014
letní prázdninový provoz školky
✱
letní příměstské tábory pro děti 6–12 let
✱
pobytový zájezd u moře v Itálii
✱
www.azalka-skolka.cz ✱ [email protected] ✱ +420 702 008 781
V6-0221
V6-0223
V6-0207
22
www.vase6.cz
www.vase6.cz
23
luštění
luštění
Zábavná
křížovka
pro chvíle
odpočinku
V křížovce naleznete citát
německého spisovatele
Friedricha Schillera.
INZERCE V6-0224
! "#$"#"%&& !'(
)))-
+)*#" + ,(
"(!./( "%&!' ".%%.!" .#,"0&(1/."&.2,(
3.( &("."& $%#4
!"#$%&$!'
"(
)#*!( (+!
!
" #$
%&
' !
( &(&)( (*+ ) ((!($&
!"
#!$ %
&'(()*!"*+,
-./01-&!2 !3*!"4'(0&!2 4'(0
&*!$
$$
'
&2*!"
""'5/0
&
""5/(0
&
""'5/0
&
",0*(/
& "'5/0
&
"*!5/(0
&
"!
5((0
&,"##
'5/0
&*!!"
$6 72
'/(0
&,0*!",8/((
&#!*
!",8
/((
&
9/((
24
www.vase6.cz
školství
kultura
International
School of Prague
Rytíři z Blaníku
nabízí stipendia
P
● ISP nabízí vzdělání studentům ve věkovém rozmezí od 3 do 18 let ve čtyřech
na sebe navazujících sekcích,
předškolní (věk 3–5 let), základní škola 1. stupeň (věk
6–11), základní škola 2. stupeň (věk 11–14) a čtyřletá
střední škola gymnaziálního
typu (věk 15–18). V současné době zde studuje 800 studentů ze 60 zemí světa včetně studentů českých.
ISP je akreditovanou školou nabízející program mezinárodní maturity IB (International Baccalaureate). Tento
dvouletý program je celosvětově uznávanou a prestižní
formou maturity, po jejímž
absolvování je možné hlásit
se jak na domácí, tak i na nejlepší vysoké školy po celém
světě
● Tato mezinárodní škola opět přichází s progra-
INZERCE V6-0219
Máte málo času odpočívat? Pak právě pro vás je zde tento příjemný
wellnessový balíček, který vám umožní příjemné spočinutí, zvolnění pracovního
tempa a načerpání nových tělesných a duševních sil.
Program obsahuje:
✽ 30 min. voňavá a léčivá bublinková koupel v hydromasážní vaně s přísadou dle
vlastního výběru
✽ 30 min. klasická relaxační olejovou masáž
✽ 15 min. manuální lymfodrenáž hlavy a obličeje nebo
15 min. reflexní terapie plosek nohou (dle vašeho výběru
a naladění)
Běžná cena balíčku je 1080 Kč.
Nyní cena balíčku 850 Kč za 3 uvolňující procedury!
Potřebujete načerpat sílu do dalších dní? Nebo
jednoduše jen relaxovat a dopřát si chvilku klidu?
Navštivte Cordeus – Centrum trvalého zdraví,
báječné lázně v Praze 6!
Cordeus – Centrum trvalého zdraví,
Na Dlouhém lánu 11, Praha 6
www.cordeus.cz
[email protected]
tel: 251 097 31, 411
✁
mem studijních stipendií.
Cílem tohoto programu je
nabídnout nové výzvy a zajímavé přístupy ke vzdělávání
uchazečům hledajícím akademickou zkušenost, která je
intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího středoškolského vzdělání
využitelného i za hranicemi
České republiky. Naším záměrem je oslovit studenty, kteří
chtějí ze svého studia na mezinárodní škole vytěžit nejen
zdokonalení svých jazykových
schopností a dovedností, ale
i získat zkušenosti v prostředí
značné kulturní rozdílnosti.
Zdrojem financování stipendií v rámci stipendijního programu International
School of Prague jsou finanční
dary rodičů studentů ISP, korporátních partnerů, absolventů, učitelů a dalších sponzorů.
● Komu je stipendium
určeno? Stipendijní program
ISP je určen talentovaným
a cílevědomým českým studentům, kterým poskytuje
podporu, kterou potřebují k vykročení za splněním
svých studijních snů. Program je určen i pro studenty
dalších národností, kteří mají
trvalý pobyt v České republice. Stipendium se vztahuje
pouze ke studiu na střední
škole ISP v ročnících 9–12.
Předpokladem je rovněž
úspěšné zakončení povinné
školní docházky, tj. devátého
ročníku základní školy nebo
ekvivalentního ročníku víceletého gymnázia.
● Studenti, kteří žádají
o stipendium, musí mít vel-
átou premiérou divadla Semafor v letošní sezoně je hudební komedie Rytíři
z Blaníku a krasavice Lída. Hudbu k ní složil Michal Pavlíček (Pražský výběr), libreto
a text písní Jiří Suchý. Hra dává divákům
nahlédnout do duté hory Blaník a do počínání blanických rytířů, kteří tam čekají
na okamžik, kdy bude v českých zemích
nejhůř. Děj se odehrává v blanické restauraci „U Rytýře“. V rolích jejích majitelů se
objeví Jitka Molavcová a Jiří Suchý. Jiří
Štědroň hraje vícevévodu Štědroně a dva
další rytíře Petr Macháček a Michal Stej-
skal. V Blaníku se také objeví dva nezvaní
hosté: klaun David Šír a obchodní zástupce Václav Kopta. A v titulní roli Lídy Lucie
Černíková. Dvě její kamarádky hrají Zuzana Říhová a Ivana Korolová, která alternuje s Martou Sovovou. To všechno v režii Jiřího Suchého. A nemůže chybět ani
orchestr divadla Semafor, tentokrát ve
složení: Jakub Přibyl – piano, Pavel Greifoner – basová kytara, Jiří Hájek – bicí,
saxofon a klarinet – David Vrobel, kytara
– Vladimír Vandrovec nebo František Pro
kop.
Předzvěst jara
v Písecké bráně
mi dobré studijní výsledky,
pokročilou znalost anglického jazyka (slovem i písmem)
a odhodlání zapojit se v plném rozsahu do programu
International Baccalaureate
(celosvětově uznávaný mezinárodní diplom ukončující
středoškolské vzdělání).
● Jak požádat o přijetí
ke studiu?
Před podáním přihlášky
ke studiu velmi doporučujeme zájemcům i jejich rodičům, aby si domluvili osobní
návštěvu školy, při které se
detailně seznámí se studijním programem školy i jejím
zázemím. Vyplněnou přihlášku a ostatní požadované
dokumenty (jejich úplný výpis naleznete na naší webové
stránce www.isp.cz v sekci
Admissions) je třeba zaslat
poštou nebo doručit osobně
na adresu školy do konce dubna 2013.
Zájemci o přijetí ke studiu
na ISP poté obdrží pozvánku
účastnit se přijímacího řízení
v květnu 2013.
Velikonoce, které řídí první jarní úplněk, připadají v letošním
roce již na přelom března a dubna. Proto měsíc březen bude
na mnoha místech navozovat atmosféru těchto svátků
jara. Právě tak tomu bude v Písecké bráně, od 17. března
do 1. dubna tu proběhnou tradiční oslavy Velikonoc.
● Tou nejdůležitější akcí, která je na březen v Písecké bráně pro návštěvníky připravena, je výstava o historii Velikonoc
a jejich zvycích, symbolech a obyčejích.
Přichystány jsou také ukázky lidových
zvyků a řemesel. Atmosféru bude oživovat řada vystoupení dětských i profesionálních divadelních a hudebních souborů.
V rukodělných dílnách budou mít návštěvníci možnost si za pomoci odborníků zkusit výrobu ozdob z tradičních materiálů.
● Velice zajímavý program bude o předposlední a poslední předvelikonoční neděli.
Neděle smrtná (někde smrtelná nebo
také černá) je předposlední neděle před
Velikonocemi. Ve slovanském světě na
tento den připadá od nepaměti obecně
rozšířený zvyk vynášení smrti (Moreny,
Mařeny, smrtholky). Jde o obyčej předkřesťanský, pokládáme ho dokonce za pohanský přežitek, který byl nejspíše spojen
s koncem zimy a začátkem jara. Byl tak
pevně zakotven v srdci lidu, že se jej nikdy
nepodařilo zcela vymýtil. Ve středověku to
byl ještě vážný zvyk dospělých, později se
aktéry tohoto obyčeje staly děti a mládež.
Letos připadá Smrtná neděle na
17. března. A právě na tuto neděli ve
14 hodin budou velikonoční oslavy v Pí-
secké bráně zahájeny. Vedle velikonočních
dílen nebude chybět ani průvod vynášení
Morany, jaro přivítá dětský soubor Sedmihlásek.
● V průběhu týdne – 19. a 20. 3. – dopoledne budou otevřeny velikonoční dílny pro
školy.
K oslavě Velikonoc patří neodmyslitelně také pašije. V podání souboru CHOREA
BOHEMICA s Bárou Munzarovou jako
hostem budou v Písecké bráně předneseny Pašije – jarní písně 21. 3. od 17 hodin.
● Květná neděle (Květnice, Květnica,
Beránkova neděle, Pašijová neděle a Palmová neděle) je připomínkou Ježíšova
vjezdu do Jeruzaléma, kdy byl vítán palmovými ratolestmi. Na Květnou neděli se
světí větvičky, které se nosí domů, kde se
uchovávají po celý rok do Popeleční středy,
kdy se pálí a slouží k posypání popelem.
Někdy se větvičky nosí taky na hřbitovy.
V našich končinách se často používají kočičky nebo jiné zelené ratolesti, protože
palmy nejsou k dispozici. Květnou nedělí
začíná Strastný týden.
Letošní Květnou neděli 24. 3. v Písecké bráně zpestří velikonoční dílny a představení Divadla Cirkus Žebřík s názvem
Velikonoční pohádka: Jak se budí země.
● Písecká brána ožije i v průběhu Strastného týdne. V úterý 26. 3. od 16 hodin
budou Velikonoční dílny připraveny pro
seniory.
Ve středu 27. 3. od 17 hodin si návštěvníci mohou vyslechnout velikonoční
koncert ZUŠ Petřiny Jarní hudební nálady
– Händel, Telemann, Mozart.
Na Zelený čtvrtek 28. 3. od 17 hodin
přednese Komorní orchestr Praga Sinfonietta Concerto Mozartiano – skladby
W. A. Mozarta.
Otevřeno denně (kromě pondělí)
od 13 do 19 hodin, na všechny akce je
vstup volný.
21% SLEVA NA WELLNESS POKUŠENÍ.
Přijďte s tímto kuponem a získejte 3 lázeňské procedury za pouhých 850 Kč.
Na tento 75minutový zvýhodněný balíček nelze uplatnit žádnou další slevu.
Nabídku lze čerpat od 1. 2. 2013 do 29. 3. 2013.
www.vase6.cz
27
PŘIPRAVILA RADKA ERBENOVÁ, FOTO VLADIMÍR ŠKARDA A ARCHIV
PŘIPRAVILA RADKA ERBENOVÁ, FOTO ISP
International School of Prague byla založena
v roce 1948 a je tak mezinárodní školou
s nejdelší působností na území České
republiky. Výuka probíhá v anglickém jazyce.
dorazili do Semaforu
Představujeme nové kavárny
S dejvickými turisty
Kavárna
až k moři
Café MARTIN
PŘIPRAVILA RADKA ERBENOVÁ, FOTO ARCHIV REDAKCE
V budově úřadu Prahy 6 v pátém patře byla
otevřena tréninková kavárna Café MARTIN.
Kvalitní káva je tu samozřejmostí, dále si tu
hosté mohou pochutnat na ručně vyráběných
čerstvých bagetách, čerstvém pečivu,
zapékaných paninech a různých dortících.
K
avárna je tréninkovým
pracovištěm pro lidi
s mentálním postižením. Lidé s hendikepem zde
volný čas
dostanou šanci získat pracovní zkušenosti i najít své stálé
pracovní uplatnění. Obsluhují
tu dva stálí zaměstnanci spolu
s dvěma klienty na praxi, kteří se tu v pravidelných cyklech
střídají. K dispozici je i pracovní asistent.
Tato tréninková kavárna je
jednou z aktivit Občanského
sdružení MARTIN při OU pro
žáky s více vadami, které působí při Odborném učiliště pro
žáky s více vadami v Praze 3.
Občanské sdružení zaštiťuje
řadu vzdělávacích programů
zaměřených na integraci lidí
s mentálním postižením na
trh práce i volnočasových aktivit a kroužků zahrnujících
IT vzdělávání, cizí jazyky
i sport nebo kurzy vaření a domácích prací.
Ing. Václav Prokop, manažer projektu, říká: „Lidé
s mentálním postižením mají
velký zájem o uplatnění ve
společnosti. Naše občanské
sdružení MARTIN se jim snaží
pomáhat. Tato nová tréninková kavárna mohla vzniknout
díky vstřícnému přístupu ze
strany MČ Praha 6 a my jim
moc děkujeme.“ Občanské
sdružení MARTIN mimo jiné
provozuje již jednu takovouto
kavárnu na Palmovce v ulici
Na Hrázi, vzniklé za podpory
OP LZZ, nebo chráněnou keramickou dílnu A MANO na
Žižkově a průběžně tak rozšiřuje počet pracovních i tréninkových míst vhodných pro
lidi s mentálním postižením.
„Naším cílem je, vedle kvalitních služeb, aby se lidé s mentálním postižením začlenili do
většinové společnosti, aby se
naučili pracovním návykům,
zvykli si na své povinnosti
a zažili pocit zodpovědnosti.
Také chceme pomoci lidem
s mentálním postižením, aby
i oni sami mohli pro širokou
veřejnost připravit něco pěkného. Návštěvníkům přejeme, aby se jim u nás líbilo,
jako v kterékoliv jiné kavárně
a aby se k nám rádi vraceli.“
Otevírací doba kavárny
Café MARTIN odpovídá otevírací době úřadu MČ Praha 6.
www.cafemartin.cz
do podzimu k posezení. Majitelé doufají, že v oživení tradice
budou mít následovníky a do
budoucna v kavárně počítají
s rozšířením kulinární nabídky!
Více informací o kavárně na
www.facebook.com/CafeKuzebauch.
Více informací o knihovně
najdete na www.materio.cz. V roce 1986 vznikl v rámci TJ Dukla Praha
oddíl turistiky. Po obnovení činnosti Klubu
českých turistů na začátku 90. let se dnešní
oddíl KČT Dejvice začlenil do struktury KČT
pod oblast Praha.
P
ůvodně však pod názvem
KČT TJ Dukla Praha. Ovšem v roce 2011 došlo
z důvodu nových legislativních
pravidel k založení nového odboru turistiky s názvem KČT
Dejvice, který navazuje na
činnost KČT TJ Dukla Praha.
V současnosti má dejvický turistický oddíl 47 členů. Věkově
se zde sdružují převážně turisté středního a důchodového
věku. „Bohužel, mladší generace nemá zájem o sdružování
a členství v organizacích. Není
to jen problém Klubu českých
turistů Dejvice, ale i mnoha
dalších společností a spolků,“
říká předseda KČT Dejvice
MUDr. Jiří Taišl. „Během roku
pořádáme pro své členy a příznivce pěší a cyklistické vý-
PR V6-0226
Café Kuzebauch
Café Kuzebauch má příběh i styl. Kromě
posezení v útulném prostředí malé kavárny
nebo v sezóně na zahradě si můžete odnést
zážitek a inspiraci z galerie a nevšední knihovny.
V
kavárně se zvláštním
jménem vás možná
okouzlí atmosféra místa,
v každém případě si tu vychutnáte výbornou kávu, nebo vyberete něco dobrého z další nabídky. Café Kuzebauch najdete
v pražském Břevnově v domě,
který nechal postavit koncem
dvacátých let minulého století
pradědeček současné majitelky.
28
www.vase6.cz
Rekonstrukce domu se znovu
osazenými výlohami do uliční
fasády obnovuje místní tradici
podnikání a částečně vrací život
na opuštěné náměstí. Za první
republiky podnikali v přízemí
domu dokonce tři živnostníci.
Byl tu kadeřník, tabák a mlékárna, do sousedního domu se
chodilo pro dorty a pro maso.
Venkovní prostor láká od jara
PŘIPRAVIL MARTIN BŘEZINA, FOTO KČT DEJVICE
volný čas
České Středohoří
lety. Tradiční je i zimní pobyt
na horách. Několikrát do roka
plánujeme také vícedenní pobyty – turistické, ale i společné
rekondiční u moře nebo v termálních lázních. Účastníme
se také některých celostátních
akcí Klubu českých turistů, například podzimní akce Za posledním puchýřem, pochodu
Praha – Prčice a dalších. Letos
v červnu se přidáme k oslavám
125. výročí založení Klubu
českých turistů, které organizuje oblast Praha,“ pokračuje
MUDr. Jiří Taišl.
Aby měli všichni zájemci
o turistiku dobrý přehled,
vydává KČT Dejvice čtvrtletní plány s informacemi
o výletech a akcích, které
pořádá. Pravidelně je upřes-
Broumovské skály
Tiché údolí
ňují pozvánkami rozesílanými e-maily a umístěním na
webových stránkách. Výletů
se zúčastňuje i řada nečlenů,
příznivců dejvického oddílu.
I těm jsou rozesílány čtvrtletní plány a pozvánky. Ti, kteří
nemají internet, si plány mohou vyzvednout v klubovně,
kde se členové KČT Dejvice
scházejí dvakrát do měsíce
(bližší informace a kontakty
na členy výboru najdete na
www.kctdejvice.webnode.cz).
„Rádi uvítáme ve svém
kolektivu kohokoliv, kdo má
zájem o turistiku, přírodu
a památky. Může s námi chodit jen na výlety, nebo se stát
členem našeho odboru, stačí
vyplnit přihlášku. Členské
příspěvky činí 290 Kč za rok,
pro seniory 150 Kč. Členové
KČT Dejvice mohou čerpat
různé výhody, například slevy na ubytování ve vybraných
chatách a ubytovnách, na turistické mapy, na vstupy do
vybraných památek, na IN-karty pro seniory u Českých
drah a mnohé další,“ dodává
MUDr. Jiří Taišl.
www.vase6.cz
29
sport
PŘIPRAVIL MARTIN BŘEZINA, FOTO HC DUKLA PRAHA
Úspěch, sláva, motivace a jubilea
HC Dukla Praha je nejúspěšnější klub historie československé,
respektive české házené. Letos oslaví 20 let činnosti pod tímto
jménem, zároveň 65. výročí vzniku klubu.
S
vou činnost zahájil v roce
1948 pod názvem ATK
(Armádní
tělovýchovný
klub). V letech 1953–1956
změnil název na ÚDA
(Ústřední dům armády). Následně v roce 1960 na Dukla.
V roce 1993 po reorganizaci armádního
sportu tým přijal název Handball club
Dukla Praha. Za dobu své existence
Dukla vychovala řadu reprezentantů,
kteří hráli za republiku na mistrovstvích
světa a olympijských hrách. Ve „Výběru
světa“ hrály legendy jako Havlík, Duda,
Mareš, Beneš, Satrapa či Kotrč. V roce
2011 dosáhl tým mužů v posledním kole
nadstavby až na titul mistra ligy. Loni až
do posledního kola bojoval o obhajobu
titulu, skončil nakonec na výborném
druhém místě. Díky výborným a vyrovnaným výsledkům v domácí soutěži se
HC Dukla Praha také pravidelně účastní
evropských pohárových soutěží.
Házenkářský klub Dukla Praha je
příspěvkovou organizací Armády České
republiky. Jako jeden z mála se může
pyšnit kompletní linií družstev v různých
věkových kategoriích. Právě zde začíná
cesta budoucích házenkářských hvězd
anebo alespoň hvězdiček. Motivace je
díky úspěchům klubu více než dost. Do
nejmenší líhně patří kategorie minižáků.
Následují kategorie mladších a starších
žáků. V kategorii mladšího a staršího
dorostu patří HC Dukla Praha mezi čtyři
kluby v republice, kterým bylo přiděle-
ŘEPY
no SCM (sportovní centrum
mládeže). Mladší dorost hraje nejvyšší soutěž ve své kategorii. V roce 2011 jeho hráči
získali stříbrné medaile a stali se vicemistry ČR. Starší dorost byl loni ještě úspěšnější,
když získal titul mistra ligy ČR. Z tohoto
družstva je také pět hráčů ve výběru reprezentace do 18 let, která vybojovala
postup na ME do Rakouska. Předposledním stupněm je družstvo juniorů. Zde
mohou hráči již od mládežnického věku
získávat zkušenosti s mužskou házenou
(v současnosti 2. liga mužů) a mohou se
tak lépe připravovat a bojovat o svou
šanci v extraligovém A týmu.
Nejvýznamnější
klubové úspěchy
PMEZ
vítěz: 1957, 1963, 1984
účast ve finále: 1967, 1968
PVP
účast ve finále: 1982
Mistr ligy
vítěz: 28x Československo + 3x ČR
(1994, 1995, 2011)
Československý a Český pohár
vítěz: 3x Československo + 5x ČR
(1994, 1995, 1996, 1999, 2010)
INZERCE
Chcete inzerovat v časopisu Vaše 6
nebo na www.vase6.cz ?
Kontaktujte manažery inzerce
Pavla 775 940 614 nebo Aleše 777 940 614
JIVINY
BUS 225 SMĚR
METRO STODŮLKY
Chcete opravit ZDARMA Váš dům?
Nabídněte nám jeho PŮDNÍ PROSTOR...
PRAŽSKÉ PŮDY s.r.o. Přemyslovská 8/1135 Praha 3 – Vinohrady
[email protected]
telefon: +420 602 77 88 99
AUTOSALON
KLOKOČKA
ZADNÍ
JIVINY
BUS 347 SMĚR
KONEČNÁ TRAM 22
30
www.vase6.cz
KONTAKT:
+420 235 31 77 17
Ř E P Y
V6-0206
STK
P
ZAPARKUJTE
U LEŤIŠTĚ
KOBERCE KK PRAHA
(Areál autosalonu Klokočka)
Karlovarská 660/117, Praha 6
Po-Pá: 9-19h, so-Ne: 9-17h
Tel: +420 235 317 717
www.kobercekkpraha.cz
z naší nabídky:

Podobné dokumenty

brozura Japonské dny.indd

brozura Japonské dny.indd že právě zde bude poprvé v českých zemích uvedena významná japonská opera Yuzuru. Je nám ctí, že se tímto způsobem můžeme připojit k oslavám 50. výročí obnovení diplomatických styků mezi Japonskem ...

Více

Přečtěte si aktuální vydání: červenec 2013

Přečtěte si aktuální vydání: červenec 2013 poštou nebo e-mailem: [email protected] Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vaše 6 není periodikem žádného politického subjektu. Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk a j...

Více

Stáhnout v PDF

Stáhnout v PDF člověk, takže když mám možnost, tak se podobných soutěží snažím účastnit. A zrovna Euromanager mě bavil hodně – každý týden bylo „vzrůšo”: když jsme s kolegyněmi posílaly svá rozhodnutí, těšily jsm...

Více

zde - e-Finance Reality

zde - e-Finance Reality nabízí investorům kromě řádného termínu předčasného splacení emisní hodnoty dluhopisu po pěti letech od jejich upsání, a běžného termínu splacení po deseti letech, také možnost požádat o odkup dluh...

Více