HSBC Investments Globální investiční fondy – Freedom

Transkript

HSBC Investments Globální investiční fondy – Freedom
HSBC Investments
Globální investiční fondy – Freedom
Přístup ke globálním trhům
Obsah
Vaše investice, Vaše volba 3
Proč Freedom? 4
Vaše investiční možnosti 5
Jak investovat 7
Co se stane, jakmile jste investovali 8
Poplatky
9
Další věci, které potřebujete vědět 11
Důležité poznámky 13
Vaše investice, Vaše volba
Jen málokdo se při volbě investic rozhoduje samostatně,
Všechny investiční fondy jsou poskytovány společností
nicméně ze zkušenosti víme, že také málokdo je ochotný vzdát
HSBC Global Investment Funds, což je investiční společnost
se kontroly nad svou finanční budoucností. Globální fondy
registrovaná v Lucembursku.
HSBC – Freedom mohou být tím správným řešením, pokud je
Je třeba mít na paměti, že jako u každé investice do akcií i
Vaším cílem:
zde může hodnota podílů v HSBC Global Investment Funds
klesat i stoupat a v některých případech může dokonce
Vybudovat své vlastní portfolio
poklesnout pod původní výši Vaší investice.
Globální fondy – Freedom Vám nabízejí opravdu širokou
škálu fondů, takže si můžete snadno vytvořit své vlastní
portfolio. Můžete volit z rozsáhlé nabídky geografických
regionů i jednotlivých druhů aktiv, jako jsou akcie,
dluhopisy a další specifické investice.
Nechat své prostředky spravovat odborníky
na investice
Společnost HSBC Investments efektivně kombinuje
globální zkušenosti se znalostí místních trhů tak, aby
pro každý ze svých spravovaných fondů uskutečnila
vždy kvalifikovaná rozhodnutí podložená relevantními
informacemi z trhů. Není proto nutné, abyste sami
byli odborníky a věnovali svůj čas sledování vývoje
jednotlivých akcií, do kterých fondy investují.
Diverzifikovat své existující investice
Konkrétní fondy můžete využít pro doplnění Vašich
stávajících investic. Můžete tak vstoupit na trhy,
které jste dříve pominuli, nebo vyvážit své portfolio
investováním do aktiv s různými úrovněni rizika.
Převádět své investice, jestliže se tržní podmínky změní
Po zainvestování můžete vzít v potaz změnu Vaší osobní
situace nebo reagovat na změnu situace na trzích
přesunem prostředků mezi jednotlivými fondy,
a to až šestkrát ročně zcela bez poplatků*. Mějte prosím
na paměti, že tyto fondy by měly být považovány za
středně- až dlouhodobou investici, např. alespoň 5 let.
*S výjimkou převedení z US Index Fund – pročtěte si,
prosím stranu 9 ohledně detailů.
3
Proč Freedom?
Existuje mnoho důvodů, proč si investování do Globálních
Potenciální snížení rizika
fondů – Freedom oblíbilo tolik klientů:
Fondy Freedom Vám pravděpodobně poskytnou širší
Kontrola a volba
výběr akcií a dluhopisů, než jakého byste dosáhli vlastní
Možnost výběru ze 45 samostatných fondů zaměřených
na různé druhy podkladových aktiv, zemí
či regionů.
Šest možných přestupů mezi fondy zdarma každý rok
(kromě převodu z US Index Fund), sami rozhodujete,
který fond nakoupit či prodat a kdy.
Prosím vezměte ovšem na vědomí potenciální rizika
pohybů měnového kurzu, zejména při držbě zahraničních
tvorbou portfolia při investování do jednotlivých titulů,
a Vaše výnosy tak budou méně ovlivněny kolísavostí cen
jednotlivých akcií nebo trhů.
Nižší poplatky
Legislativa EU umožňuje vytvořit škálu investičních
příležitostí v rámci jedné zastřešující společnosti,
což se pozitivně promítá do nižších transakčních nákladů.
cenných papírů, viz strana 12, kde naleznete detailnější
Bližší detaily o poplatcích pro Globální investiční fondy
informace.
– Freedom můžete nalézt na straně 9.
Investiční zkušenosti
Přehled o aktuální situaci
Každý fond je spravován společností HSBC Investments,
Pomocí telefonu nebo internetu můžete sledovat
která k dubnu 2007 měla ve správě investiční fondy
výkonnost svých fondů. Máte tak přístup nejen
v objemu 340 miliard amerických dolarů.
k aktuálním tržním cenám svých akcií, ale i k aktuálním
Investiční týmy pracují ve Váš prospěch po celém světě.
Znalost místního prostředí pro Vás uvážlivě
kombinujeme s potenciálem globální analýzy tak,
abychom byli schopni provést zasvěcená investiční
rozhodnutí pro každý fond.
zprávám a informacím z trhů.
Jakmile s námi zainvestujete, máte možnost
prostřednictvím služby internetového bankovnictví
na www.hsbc.cz prohlížet či navyšovat své stávající
portfolio, popřípadě odprodávat své pozice či jen
přecházet mezi jednotlivými fondy. Předpokladem
je zřízení účtu Premier. Pro bližší detaily jednoduše
navštivte naši internetovou stránku.
4
Vaše investiční možnosti
Globální fondy – Freedom Vám nabízejí rozsáhlou škálu fondů,
Prosím mějte na paměti, že fondy, které investují na
které v minulosti získaly různá ocenění. Více informací najdete
rozvíjejících se trzích nebo do dluhopisů s ratingem
na volně vloženém listu s názvem Vyberte si svou investici,
neinvestičního stupně†, představují vyšší stupeň rizika
kde naleznete úplný seznam získaných ocenění. Minulá
výměnou za vyšší růstový potenciál.
výkonnost není zárukou výnosů budoucích. Obecně
řečeno, úroveň rizika a potenciál pro výnosy spojený s každým
z fondů Freedom závisí na třech aspektech:
Trh
Máme k dispozici široký výběr fondů, a to jak z vyspělých,
tak rozvíjejících se trhů. Některé fondy se zaměřují na konkrétní
zemi, geografický region nebo odvětví, jiné naopak pokrývají celý
svět. Geografická šíře zvoleného fondu tak může ovlivnit hladinu
kolísavosti i výši potenciálního výnosu z investice.
Fondy Freedom mohou být rozděleny do pěti různých
skupin dle podkladových aktiv:
Fondy Freestyle
Schopnosti globální analýzy HSBC Group jsou zde
kombinovány se znalostí lokálních trhů poskytovanou
našimi regionálními investičními týmy. Toto spojení
umožňuje výběr podkladových akcií bez vazby na
srovnávací index či konkrétní váhové zastoupení
podkladových aktiv ve srovnávacích indexech.
Některé z Globálních investičních fondů – Freedom investují
do cenných papírů rozvíjejících se trhů. Investice na těchto
trzích s sebou nesou obecně vyšší riziko a jsou potenciálně
i více kolísavé než v případě fondů zaměřených na vyspělé
trhy. Investorům, kteří zvolí tento typ fondů, se doporučuje
pečlivě zvážit specifická rizika investování do těchto trhů.
Podívejte se prosím na stranu 25 prospektu fondu, kde
naleznete více informací o možném riziku rozvíjejících se
trhů.
Akciové fondy
Akciové fondy Freedom investují do cenných papírů,
které jsou registrovány nebo kótovány na hlavních
světových akciových burzách nebo na regulovaných
trzích cenných papírů.
Dluhopisové fondy
Většina těchto fondů investuje do dluhových cenných
Měna
Fondy Freedom mohou také být používány strategicky
k investování do zahraničních měn. Jestliže se Vaše základní
měna liší od měny, ve které je fond denominován, nebo
jestliže investiční manažer koupí akcie a podíly v měně jiné,
než je měna fondu, pak budete vystaveni vlivu měnového
kurzu, což může ovlivnit hodnotu Vaší investice. Více
informací naleznete na straně 12.
Typ aktiv
Obecně lze říci, že více rizikové jsou ty fondy, které investují
veškeré svěřené prostředky do akcií. Taková investice je na
jedné straně vystavena častějším fluktuacím akciového trhu,
na straně druhé je zde daleko vyšší výnosový potenciál než
u jiných typů fondů.
papírů investičního stupně (tzn. rating minimálně
„BBB” podle agentury Standard and Poor´s)
a ostatních cenných papírů obdobného typu. Některé
fondy mohou nicméně investovat i do dluhopisů
s ratingem neinvestičního stupně, což zahrnuje
vyšší riziko zpoždění platby či nesplacení úroků nebo
samotné nominální hodnoty dluhopisu.
Fondy peněžního trhu
Tyto fondy budou investovat do volně obchodovaných
cenných papírů, instrumentů peněžního trhu a dalších
likvidních aktiv. Investování do fondů peněžního trhu,
který je denominován v jiné měně, než je Vaše základní
investiční měna, lze považovat za měnovou alokaci
bez dodatečného investičního rizika, které je spojeno
například s investicí do akcií nebo dluhopisů.
Fondy investující do dluhopisů také představují jistá
investiční rizika pro svěřený kapitál, ovšem tento typ
aktiv podléhá nižší tržní kolísavosti a představuje i vyšší
míru bezpečí Vaší investice – avšak za cenu nižšího
potenciálního výnosu.
†
Za dluhopisy neinvestičního stupně označujeme dluhopisy,
které spadají dle ratingu agentury Standard and Poor´s pod
hranici „BBB”.
Ostatní fondy
Tyto fondy Vám nabízí neobvyklý rozsah investiční
flexibility, neboť investiční manažer si může v rámci
5
volby podkladových aktiv fondu zvolit mezi akciemi
U fondů, kde jsou dluhopisy základním podkladovým
či dluhopisy čistě v závislosti na převažujících tržních
aktivem, může být jejich hodnota ovlivněna i pohyby
podmínkách.
úrokových sazeb, které mohou způsobit to, že hodnota
Letáček se všemi fondy, které jsou v naší nabídce, lze nalézt
dluhopisů se zvýší nebo sníží.
v přední záložce této brožury. Široký rozsah našich fondů
Obecně řečeno, hodnota dluhopisů se zvýší tehdy, jestliže
Vám přináší atraktivní investiční možnosti s ohledem na Váš
se úrokové míry sníží, a sníží se tehdy, jestliže se úrokové
postoj k riziku či očekávaný výhled.
míry zvýší.
Jestliže si zvolíte investici do Fondů Freestyle nebo
Akciových fondů, měli byste mít na paměti, že vyšší
potenciál růstu s sebou přináší i vyšší riziko a že nemusíte
dostat zpět všechny peníze, které jste původně investovali.
Každá investice, kde jsou podkladovými aktivy akcie a jiné
majetkové podíly, jejichž cena či výnos může klesnout, stejně
tak jako vzrůst, není garantovanou investicí a vy tak nemusíte
získat zpět částku Vaší původní investice.
Pro bližší detaily ke každému fondu včetně minulé
výkonnosti prosím navštivte webovou stránku
www.hsbc.cz nebo zavolejte 844 846 846.
Telefonní hovory mohou být monitorovány a/nebo
zaznamenávány za účelem zlepšení našich služeb.
Jak investovat
Pomoc, kdykoliv ji budete potřebovat
Měsíční investiční plán
Váš HSBC Premier Osobní bankéř Vám dá návod a podporu
Mnoho lidí považuje pravidelné měsíční investování
týkající se Vaší volby fondu.
stejné částky za zajímavý způsob vybudování značného
Jestliže investujete v Globálních fondech – Freedom
investičního portfolia.
prostřednictvím HSBC Premier Osobního bankéře, bude
Minimální měsíční investice již od 200 US$/£/E nebo
Vám účtován poplatek. Váš HSBC Premier Osobní bankéř
ekvivalent v CZK.
Vám o těchto poplatcích podá detailní informace.
Minimální částka, kterou můžete umístit do jednotlivého
fondu, je 100 US$/£/E měsíčně nebo ekvivalent v CZK.
Jednorázová investice, nebo měsíční investiční plán?
Jednorázová investice
Na Vašem účtu založíme měsíční trvalý příkaz.
Jakmile zainvestujete, budete požádáni, abyste dodrželi
Minimální počáteční investice 5 000 US$/£/E nebo
měsíční příspěvky až do chvíle, kdy celková investice
ekvivalent v CZK.
dosáhne minimální výše 2 000 US$/£/E.
Minimum, které můžete umístit do jednotlivého fondu
Je snadné zvýšit nebo snížit měsíční příspěvek, pouze
je 1 000 US$/£/E nebo ekvivalent v CZK.
to sdělte svému Premier Osobnímu bankéři a zašlete nám
Následná investice je možná kdykoliv v minimální
kopii Vaší instrukce společně s tím, jak byste rádi zrevidovali
hodnotě 1 000 US$/£/E nebo ekvivalent v CZK.
rozdělení měsíčního příspěvku mezi jednotlivé fondy.
Maximální investovaná částka není omezena.
Maximální investovaná částka není omezena.
Vaši investici jsme schopni vypořádat v jakékoliv hlavní
Vaši investici jsme schopni vypořádat v jakékoliv hlavní
světové měně.
světové měně.
Jestliže z jakéhokoliv důvodu potřebujete zastavit zasílání
příspěvků před dosažením částky 2 000 US$/£/E nebo
ekvivalent v CZK prosím kontaktujte nás co nejdříve,
abychom projednali Vaše možnosti.
7
Poté co investujete
Existuje pro Vás celá řada způsobů, jak řídit Vaše investice:
Vyplacení Vaší investice
- On-line:* www.hsbc.cz
Prosím pamatujte, že tyto fondy by měly být považovány
- Všeobecné dotazy: 844 846 846
* Pro řízení své investice prostřednictvím internetového bankovnictví
budete potřebovat účet HSBC Premier. Další informace a všechny
detaily o účtech jsou Vám k dispozici na naší internetové stránce nebo
u Vašeho Premier Osobního bankéře.
za středně- až dlouhodobé investice, např. přinejmenším
pět let.
Odprodat však můžete kdykoliv celou nebo část své
investice, a to bez jakýchkoliv poplatků. Jestliže se
rozhodnete odprodat svou investici, obdržíte vždy částku
Ceny
Aktuální ceny své investice můžete zjistit on-line nebo
prostřednictvím telefonu.
odpovídající aktuální odkupní ceně investice násobenou
počtem podílů, které držíte. Minimální částka odkupu je
250 US$/£/E nebo ekvivalent v CZK. Jestliže si přejete
odprodat pouze některé ze svých podílů ve fondu(-ech), je
třeba dodržet následující limity minimální investiční pozice
Pravidelné informace
ve fondu:
Dokumenty s aktuálními informacemi o jednotlivých
U jednorázové investice – celková investice
fondech (včetně přehledu trhu, složení portfolia
5 000 US$/£/E nebo ekvivalent v CZK.
a výkonnosti daného fondu) jsou k dispozici on-line
nebo prostřednictvím telefonu.
U Měsíčního investičního plánu – celková investice
2 000 US$/£/E nebo ekvivalent v CZK.
Ohodnocení Vaší investice Vám bude zasíláno dvakrát
ročně.
Roční a půlroční zprávy obsahující finanční účty fondu
budou k dispozici on-line a mohou Vám být zaslány na
základě požadavku.
Dividendy
Dividendy mohou být vypláceny v závislosti na zvoleném
fondu. Jestliže si zvolíte fond, který dle svého statutu
vyplácí dividendy, pak Vám budou automaticky vypláceny,
a to jednou ročně. Některé dluhopisové fondy budou také
Prodej, převod, nákup
vyplácet pololetní dividendy.
Pokyny k nákupu, prodeji, převodu nebo navýšení
Jestliže jste investovali ve formě jednorázové investice,
Vašich stávajících investic nám můžete podat jednoduše
prostřednictvím telefonu nebo osobního internetového
bankovnictví.
pak si můžete zvolit, že si přejete, aby Vám byly dividendy
vypláceny, nicméně vyplácená částka musí být vyšší než
50 US$/£/E.
Jestliže výše uvedená kritéria nejsou splněna nebo si
nezvolíte variantu s vyplácením dividend, dividendy
budou použity pro nákup dalších podílů ve stejném fondu.
Vzhledem k tomu, že při reinvestici dividend není účtován
vstupní poplatek, může být tato varianta účinným a
snadným způsobem dodatečného navýšení Vaší stávající
investice.
8
Poplatky
S každou investicí jsou obecně spjaty poplatky. V Globálních
Fond Euroland Value Creation
fondech – Freedom existují čtyři typy poplatků:
Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % za nadvýkonnost
je aplikován tehdy, když výkonnost fondu překročí průměr
Vstupní poplatek
celkové výkonnosti indexů MSCI Euro a DJ Eurostoxx.
Tento poplatek nyní činí maximálně 5,25 % a je zahrnut
Tento poplatek nebude účtován před dosažením tohoto
do nákupní ceny Vašich podílů v každém fondu. Jde
bodu.
o jednorázový poplatek, a proto se nevrací, jestliže se
Fond Sustainability Leaders
rozhodnete svou investici ukončit. Zároveň však nebudete
platit žádný další poplatek v případě zpětného odkupu svých
podílů.
US Index Fund je k dispozici výhradně na internetové
stránce, což znamená, že Vám můžeme ušetřit náklady díky
nižšímu počátečnímu poplatku 1 %. Dodatečný poplatek
Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti
fondu bude účtován pouze, když výkonnost fondu předčí
celkový roční výnos indexu MSCI Europe. Tento poplatek
nebude účtován před dosažením tohoto bodu.
Fond New World Income
ve výši 4,25 % by byl aplikován až při převodu do jiného
Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti
fondu.
fondu bude účtován tehdy, pokud výkonnost fondu překročí
5 % ročně. Nicméně, poplatek 20 % bude aplikován pouze
na růst, který překračuje 5 %, a nikoliv na celkově dosažený
Poplatky při převodu
růst fondu v daném roce.
Převod mezi fondy je zdarma až do počtu šesti převodů
Halbis Global Macro
ročně (s výjimkou US Index Fund). Jakékoliv následné
převody budou zatíženy poplatkem ve výši 1 % hodnoty
podílů, které jsou převáděny.
Převádění z US Index Fund do jakéhokoliv jiného fondu
bude vždy zatíženo poplatkem ve výši 4,25 %.
Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti
fondu bude účtován tehdy, pokud bude výkonnost fondu
překračovat hodnotu měsíční sazby EURIBOR.
Výkonnostní poplatek pro všechny výše uvedené fondy je
vyčíslován na denní bázi a je již zakalkulován v aktuálních
prodejních cenách podílových listů fondu.
Roční poplatek za správu
Jestliže máte jakékoliv dotazy ohledně poplatků, případně
Roční poplatek je účtován pro každý z fondů Freedom, a to
požadujete jinou aktuální informaci, prosím zavolejte nám
v rozmezí mezi 0,25 % a 1,75 % (více informací naleznete
na 844 846 846.
v prospektu fondu). Konkrétní výše je odvozena od struktury
každého fondu a z toho vyplývajících správních nákladů.
Poplatek odvozený od výkonnosti fondu
Fondy Freestyle (kromě Asia Freestyle)
Protože investiční přístup fondů Freestyle má za cíl
dosahovat výnosů bez ohledu na výkonnost srovnávacích
indexů, je oprávněn správce fondu účtovat tzv. výkonnostní
poplatek, a to nad rámec ročního poplatku za správu. Roční
výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti fondu je
účtován pouze tehdy, když výkonnost fondu překročí
5 % ročně. Nicméně, poplatek 20 % bude aplikován pouze
na růst, který překračuje 5 %, a nikoliv na růst fondu
dosažený před tímto okamžikem.
9
Co byste měli dále vědět
Jaké potvrzení obdržíte?
Hlasovací právo
Potvrzení o uzavření obchodu Vám bude zasláno
Zatímco výnos z Vašeho investičního podílu bude plně
následující pracovní den po přijetí Vašeho pokynu.
náležet Vám, právním držitelem Vašich podílů bude HSBC
Potvrzení o vlastnictví cenných papírů Vám pak bude zasláno
Funds Nominee (Jersey) Limited. Tato bezplatná služba
21 dnů po obdržení Vámi investované částky a veškerých
Nominee poskytuje rychlejší a účinnější správu Vašeho
registračních detailů. Tento dokument Vám pak bude sloužit
portfolia. Nominee Vám bude zasílat veškeré dokumenty
jako doklad Vaší investice, a proto Vám doporučujeme
související s Vaší investicí (s výjimkou ročních a půlročních
uchovávat ho na bezpečném místě.
finančních výkazů, které budou k dispozici na vyžádání)
a dále za Vás bude provádět příslušné hlasovací pokyny
Prospekt
Úplný prospekt Globálních investičních fondů – Freedom je
přiložen. Další kopie lze získat od Vašeho Osobního bankéře
nebo na webové stránce www.hsbc.cz.
Obchodní časy
Ceny podílových listů fondů jsou počítány vždy v 11:00
dopoledne, a to v každý pracovní den v Lucemburku.
Jestliže obdržíme Váš investiční pokyn před 17:00, bude
použita příslušná nákupní či prodejní cena stanovená
následující pracovní den. Pro pokyny obdržené po 17:00
bude použita cena stanovená až druhý pracovní den.
V případě zpětných prodejů Vašich podílů Vám bude
odpovídající částka vyplacena v průběhu pěti pracovních
dnů následujících po obdržení Vašeho písemného pokynu.
Podepsané instrukce nejsou vyžadovány, pokud využíváte
služby internetového bankovnictví. Pamatujte prosím,
že pokyny k prodeji s vyplacením třetí straně nebudou
akceptovány.
spojené s Vaší investicí do fondu, a to bezprostředně po
jejich obdržení.
Vy tedy nebudete držitelem přímých hlasovacích práv.
Všechny detaily o podmínkách služby Nominee naleznete
ve Všeobecných obchodních podmínkách.
Daň
Společnost HSBC Global Investment Funds sídlí
v Lucembursku, mezinárodně uznávaném finančním centru.
Díky tomu je zdanění fondů velmi nízké a činí pouze
0,05 % p. a. z čisté hodnoty majetku fondu, s výjimkou
fondů US Dollar Reserve and Euro Reserve, které jsou
zatíženy ještě nižší daní, a to 0,01 % p. a.
Investoři mohou následně podléhat zdanění v místě své
registrace daně z příjmu a/nebo zisků z investice
ve fondu. Jestliže se rozhodnete investovat v jakémkoliv
z Globálních investičních fondů HSBC a jste občanem Velké
Británie s daňovým domicilem tamtéž, pak Vaše příjmy
z investice budou podléhat dani z příjmu. Kde to bude
možné, budou Globální investiční fondy HSBC žádat
Na investici do fondů je třeba vždy pohlížet jako na středně-
o distributorský status Velké Británie. Tento status
až dlouhodobou investici. Proto Vám doporučujeme, abyste
umožňuje, že veškeré příjmy budou podléhat dani z
počítali nejméně s pětiletým časovým horizontem a měli tak
kapitálového výnosu. Jestliže distributorský status Velké
dostatečnou finanční rezervu pro případ finanční tísně
Británie není poskytnut, pak jakékoliv kapitálové výnosy
a nemuseli předčasně zrušit svou investici. Nicméně,
budou podléhat dani z příjmu Velké Británie. Občan Velké
v případě potřeby Vám Vaši investici vyplatíme kdykoliv.
Británie, který nemá daňový domicil ve Velké Británii, může
podléhat zdanění jen tehdy, když jeho příjmy nebo zisky byly
Práva zrušení
poukázány do Velké Británie
Měli byste si být vědomi toho, že nejste oprávněni zrušit
V současné době (červen 2007) jakékoliv dividendy či výplata
(odvolat) přijatou žádost o vydání akcií z Globálních fondů
podílů v HSBC Globálních investičních fondech, držené přes
– Freedom. Pokud se rozhodnete zrušit svoji investici poté,
naši službu Nominee v Jersey, jsou mimo rámec legislativy
co už budete mít nakoupené akcie, vyhrazujeme si právo
Jersey založené na Směrnici o evropských úsporách (ESD).
vyúčtovat Vám veškeré s tím spojené náklady.
Ačkoliv očekáváme, že tato situace zůstane beze změn,
protože je založena na variabilitě aktiv držených v HSBC
Global Investment Funds, nemůžeme to zaručit.
11
Prosím vezměte na vědomí, že tato informace je založena
Příklad investora, který investuje v britské libře
na našem současném výkladu legislativy ESD s ohledem
do Global Emerging Markets Equity fondu:
na naše zákazníky a běžnou praxi. Přesnost této informace
nebo její úplnost nemůže být zaručena. Jestliže požadujete
specifické detaily s ohledem na tuto legislativu, vřele Vám
doporučujeme, abyste je konzultovali se svým daňovým
nebo právním poradcem, protože nejsme oprávněni
poskytovat individuální poradenství v osobních daňových
záležitostech.
Způsob konkrétního zdanění zisků bude záviset na zemi
Vašeho trvalého bydliště, místních předpisech a na Vašich
osobních poměrech. Jako u každé investice i zde byste se
měli ujistit, že fond je vhodný nejen z hlediska Vaší daňové
situace, ale také z hlediska Vaší osobní investiční potřeby.
Jakákoliv daňová informace uvedená v této brožuře je
založena na našem právním výkladu aktuální a navrhované
Fond je denominován v amerických dolarech, a proto
investice v britských librách musí být konvertována
do amerických dolarů při běžném směnném kurzu v den
investice.
Za účelem investice do rozvíjejících se trhů může
vyvstat potřeba převést americké dolary do lokální
měny, ve které mohou být cenné papíry na těchto trzích
obchodovány.
Při prodeji Vaší investice, pak aktuální směnné kurzy
– britské libry k americkému dolaru a americký dolar
k lokální měně – budou mít dopad na výnos, který
z investice finálně obdržíte. To může zvýšit nebo snížit
Váš zisk nebo ztrátu.
legislativy a na běžné praxi. Legislativa i běžná praxe může
Měli byste si být také vědomi toho, že platby v jiné měně
být v budoucnu změněna.
než amerických dolarech, britské libře nebo eurech mohou
způsobit časové zpoždění Vaší investice z důvodů nutnosti
Měnové riziko
Měli byste si být vědomi vlivu, který může mít změna
měnového kurzu na Vaše výnosy. K tomu dochází tehdy,
když se Vaše základní investiční měna liší od měny, ve které
je fond denominován*. Obdobná situace nastává i v případě,
kdy investiční manažer nakoupí akcie a podíly v měnách
jiných, než je měna fondu.
12
provedení potřebné měnové konverze.
*Upozorňujeme, že fond Japanese Equity Fund je sice
denominován v jenech, ale díky této službě je nabízen
v americkém dolaru.
Důležité poznámky
Jakékoliv rozhodnutí investovat do Globální fondů – Freedom
si dovolujeme připomenout těmto investorům, že se na
by mělo být založeno na znalosti obsahu Všeobecných
ně nebudou vztahovat příslušná pravidla a předpisy platné
obchodních podmínek a prospektu Globálních fondů HSBC.
v rámci UK Financial Services a Tržního zákona 2000,
Vydáno společností HSBC Investments (International)
Limited obchodující jako HSBC Investments.
Sídlo společnosti HSBC Investments (International)
Limited’s je v HSBC House, Esplanade, St Helier, Jersey
JE1 1HS. Tato investiční společnost podléhá regulaci
Financial Services Commission pro investiční podnikání
podle Zákona o finančních službách (Jersey) 1998
a v Guernsey podle Zákona o ochraně investorů (Bailiwick
of Guernsey) 1987 pro provádění investičního podnikání
v Jersey.
HSBC Investments (International) Limited je stoprocentně
vlastněná dceřiná společnost HSBC Bank International
Limited, která je zároveň podřízenou a nepřímo drženou
obsahující kompenzační schéma UK Financial Services.
HSBC Global Investment Funds je investiční společností
(Société d’Investissement á Capital Variable) začleněnou
do Grand Duchy of Luxembourg a kvalifikovanou jako
Subjekt kolektivního investování („UCITS”), přičemž splňuje
ustanovení Části 1 zákona z 20. prosince 2002 o kolektivním
investování (aktualizováno jako „Zákon 2002”). Investiční
podíly jednotlivých fondů mohou být kupovány, prodávány
a převáděny na denním základě.
V případě stížnosti prosím kontaktujte nejbližší pobočku
nebo Klientské centrum, P. O. Box 74, 701 74 Ostrava 1,
Česká republika. Úplné informace o vyřizování stížností
naleznete v Reklamačním řádu.
dceřinou společností HSBC Holdings plc a člen HSBC
Group. Společnost HSBC Investments (International)
Limited je navíc přidruženou společností HSBC Investments
(UK) Limited. Společnosti HSBC Investments (UK) Limited
a HSBC Investments (International) Limited poskytují
informace profesionálním investičním poradcům a jejich
klientům v záležitostech investičních produktů a služeb
skupiny HSBC Group.
Tuto brožuru schválila k vydání v České republice HSBC
Bank plc – pobočka Praha, registrovaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A,
vložka 20030. Její zřizovatel, HBSC Bank plc, se sídlem
Canada Square, London E14 5HQ, Spojené království Velké
Británie a Severního Irska, je zapsán v Companies House
for England and Wales pod číslem 14259 a je autorizován
a regulován britskou FSA (Financial Services Authority).
Vaše smlouva s HSBC Funds Nominee (Jersey) Limited
stejně jako veškerá jednání předcházející uzavření takovéto
smlouvy se řídí zákony platnými v Jersey.
Tato nabídka neplatí pro obyvatele USA, Austrálie,
Kanady, Hongkongu, Malajsie a Nového Zélandu.
Investoři z Velké Británie a ostrova Man nebudou chráněni
zákonnou úpravou o kompenzaci, pokud investují v rámci
HSBC Global Investment Funds. V případě zániku fondu,
13
14
Kontaktujte nás:
www.hsbc.cz/investice
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně této investiční příležitosti nebo jakéhokoliv aspektu týkajícího se Vaší investice, kontaktujte
prosím Oddělení služeb pro klienty Premier na telefonním čísle 844 846 846 nebo navštivte naši pobočku Premier. V zájmu
zvyšování kvality služeb a bezpečnosti mohou být telefonní rozhovory monitorovány.
www.hsbc.cz
Palác Křižík Premier Center
Radlická 608/2
150 00 Praha 5
HSBC Bank plc
Gestin Premier Center
V Celnici 1040/5
110 00 Praha
Vydala HSBC Bank plc - pobočka Praha. Jsme členem skupiny HSBC Group, jedné z největších světových bankovních
a finančních organizací s 10 000 pobočkami v 83 zemích světa.
CCPP-1040-0108
PREMIER FREEDOM
HSBC Bank plc
HSBC Investments
Ukázková portfolia Globálních fondů HSBC – Freedom
Je důležité, abyste investovali s pomocí svého finančního poradce. Pro Vaši inspiraci Vám níže uvádíme příklady kombinací
fondů, které Vám mohou pomoci při sestavování portfolia.
Tato portfolia vycházejí ze tří rozdílných úrovní rizika, které mohou odrážet Vaše individuální preference. Následující příklady představují pouze několik aktuálních ukázek z více než 45 fondů, které jsou nabízeny v rámci Globálních fondů HSBC – Freedom, jejichž portfolia jsou neustále obměňována.
Příklad č. 1 – Opatrné portfolio
Druh aktiv
Podíl
Příklady fondů, které si můžete
vybrat z Globálních fondů
HSBC – Freedom
Dluhopisy
60 %
• Euro Core Bond (EUR) Akcie
20 %
Hotovostní vklad
• Global Core Plus Bond (USD)
Dluhopisy 60 %
Akcie 20 %
Hotovostní vklad 20 %
• UK Equity (GBP) • US Equity (USD)
20 %
Příklad č. 2 – Vyvážené portfolio
Druh aktiv
Podíl
Příklady fondů, které si můžete
vybrat z Globálních fondů
HSBC – Freedom
Dluhopisy
35 %
• US Dollar Core Plus Bond (USD) • Euro Core Credit Bond (EUR)
Akcie
• Global Equity (USD) 55 %
Hotovostní vklad
Dluhopisy 35 %
Akcie 55 %
Hotovostní vklad 10 %
• Japanese Equity (USD)
10 %
Příklad č.3 – Dynamické portfolio
Druh aktiv
Podíl
Příklady fondů, které si můžete
vybrat z Globálních fondů
HSBC – Freedom
Dluhopisy
5 %
• Brazil Bond (USD)# • US Dollar High Yield Bond (USD)#
Akcie
• Latin American Freestyle (USD)+ 90 %
• Emerging Europe Equity (EUR)+ • US Equity (USD) • Global ex Euroland Equity (EUR)
Hotovostní vklad
5%
Vysvětlení k jednotlivým portfoliím najdete na druhé straně.
Zdroj: HSBC Investments (International) Limited
Poznámka: Tento dokument je nedílnou součástí brožury Globální fondy
HSBC – Freedom a měl by být čten v jejím kontextu.
Dluhopisy 5 %
Akcie 90 %
Hotovostní vklad 5 %
Opatrné portfolio
Pro opatrné investory je zvolen vyšší poměr investic do fondů dluhopisových s určitou mírou investic do akciových
fondů. Kapitálová hodnota Vašich investic zde sice může kolísat, bude však těmto výkyvům podléhat v daleko nižší míře
než v případě, že byste investovali pouze do akciových fondů. Vybrané geografické regiony jsou považovány za vysoce rozvinuté trhy, a tudíž i ony v porovnání s novými či teprve se rozvíjejícími trhy, podléhají nižším výkyvům. Vyvážené portfolio
V porovnání s předchozí variantou byl v této kategorii zvolen vyšší poměr investic do akciových fondů. Přestože tato
volba znamená, že Vaše finanční prostředky budou více vystaveny rizikům akciových trhů, budete mít možnost tato
rizika do jisté míry omezit investicemi do dluhopisových fondů. Dynamické portfolio
Tato varianta klade důraz na maximální využití investičních příležitostí pro růst Vašeho kapitálu. Vyznačuje se vysokým
podílem investic do akciových fondů. Budete mít rovněž možnost investic do fondů, které se zaměřují především na
zahraniční trhy, například rozvíjející se trhy. Přestože růstový potenciál těchto trhů je považován za vyšší než v případě
trhů již rozvinutých, pracujeme zde často s vyšší mírou rizika, jelikož u těchto investic existuje vyšší pravděpodobnost,
že budou negativně ovlivněny hospodářskými podmínkami zemí, v kterých obchodují. Tato rizika jsou zde uváděna pouze s ohledem na typ fondů a aktiv, do kterých tyto fondy investují své prostředky.
Podrobnější informace o specifických rizikách a struktuře jednotlivých fondů najdete v prospektu fondu.
Vezměte prosím v úvahu, že hodnota akcií a příjem z nich podléhají u těchto investic určitým výkyvům a není zaručena návratnost
původně investované částky. K tomuto může rovněž dojít v důsledku výkyvů měnových kurzů, zejména v případech investic do
zahraničních cenných papírů. Pro dosažení vyššího potenciálního výnosu lze v případě těchto fondů investovat rovněž do „spekulativních” cenných papírů s pevnými výnosy zařazovaných do kategorie „non-investment grade”. U tohoto druhu cenných papírů existuje vyšší riziko z hlediska
jejich návratnosti, což znamená i vyšší riziko pro Váš kapitál.
#
Investorům doporučujeme pečlivě zvážit specifická rizika investic do cenných papírů na rozíjejících se trzích. Tento druh investic obnáší ze své podstaty vyšší míru rizika s pravděpodobností vyšších výkyvů v porovnání s již rozvinutými trhy. Podrobnější informace naleznete v prospektu fondu.
CCPP-1132-0108
PREMIER FREEDOM
+
HSBC Investments
Globální investiční fondy – Freedom
Vyberte si svou investici
Globální fondy HSBC – Freedom Vám svou komplexní škálou fondů pokrývajících všechny druhy aktiv a všechny
geografické oblasti nabízí skutečnou investiční svobodu. Ať už si budete přát vytvořit kompletní portfolio odpovídající
Vašim potřebám, cílům a přístupu k riziku, anebo prostřednictvím jednotlivých fondů prostě jen hledáte možnosti
k investicím na určitých konkrétních trzích, vždy budete mít možnost svobodného výběru.
Bližší informace o jednotlivých fondech naleznete v prospektu.
Tento dokument je nedílnou součástí brožury Globální fondy HSBC – Freedom a měl by být čten v jejím
kontextu.
Celý svět investičních příležitostí
Amerika
Akciové fondy
Brazil Equity (USD)2
US Equity (USD)
US Equity (Euro Hedged) (E)
US Index (USD)3
Freestylové fondy
Latin American Freestyle (USD)2
Svět
Akciové fondy
Dluhopisové fondy
Brazil Bond (USD)1,2
BRIC Markets Equity (USD)2,4
US Dollar High Yield Bond (USD)1
Global Emerging Markets Equity (USD)2
US Dollar Core Plus Bond (USD)
Global Equity (USD)
Global Equity SRI (USD)2
Global ex Euroland Equity (E)
Sustainability Leaders (E)
Freestylové fondy
Global Emerging Markets Equity Freestyle (USD)2
BRIC Freestyle (USD)2,4
Dluhopisové fondy
Global Emerging Markets Bond (USD)1,2
Global Core Plus Bond (USD)
Ostatní
Halbis Global Macro (USD)2,6
New World Income (USD)1,2
Ostatní
US Dollar Reserve (USD)
Evropa
Akciové fondy
Emerging Europe Equity (E)2
Euroland Equity (E)
Euroland Equity Smaller Companies (E)5
Europe ex UK Equity (E)
Euroland Value Creation (E)
Pan-European Equity (E)
Pan-European Equity High Dividend (E)
UK Equity (GBP)
Freestylové fondy
Asie a Pacifik
UK Freestyle (GBP)
Akciové fondy
Dluhopisové fondy
Asia ex Japan Equity (USD)
Euro Strategic Credit Bond (E)
Asia ex Japan Equity (Euro Hedged) (E)
Euro Core Bond (E)
Asia ex Japan Equity Smaller Companies (USD)5
1
Euro Core Credit Bond (E)
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (USD)
Euro High Yield Bond (E)
Chinese Equity (USD)
European Government Bond (E)
Hong Kong Equity (USD)
1
Fondy peněžních trhů
Euro Reserve (E)
Ostatní
Turkish Convergence (E)
Indian Equity (USD)
Japanese Equity (USD)
Korean Equity (USD)
Singapore Equity (USD)
Thai Equity (USD)
Freestylové fondy
Asia Freestyle (USD)
Pro dosažení vyššího výnosu lze v případě těchto fondů investovat rovněž do „spekulativních” cenných papírů s pevnými výnosy zařazovaných do
kategorie „non-investment grade”. U tohoto druhu cenných papírů existuje vyšší riziko z hlediska jejich návratnosti, a tedy i vyšší riziko pro Váš kapitál.
1
Investoři by měli zvážit specifická rizika investic do nově vznikajících trhů s cennými papíry. Tento druh investic obnáší ze své podstaty vyšší míru rizika
s pravděpodobností vyšších výkyvů v porovnání s již zavedenými trhy. Podrobnější informace naleznete v prospektu.
2
3
Do tohoto fondu lze investovat pouze prostřednictvím internetových stránek www.hsbc.cz/investice, kde rovněž naleznete bližší podrobnosti.
Vstupní poplatek je u těchto fondů snížen. V případě přestupu z tohoto fondu do jiného je ovšem nutné rozdíl v poplatcích doplatit. Bližší podrobnosti
o jednotlivých poplatcích naleznete v brožuře na straně 9.
Investice se zde omezují na relativně úzký segment ekonomiky, což znamená, že tyto fondy mají v porovnání s běžnými fondy vyšší tendenci
k výkyvům, přičemž hodnota jejich portfolia může do značné míry růst i klesat.
4
5
Prostřednictvím těchto fondů investujete do společností s nižší mírou kapitalizace, což v sobě zahrnuje vyšší riziko v porovnání s investicemi do větších
a lépe zavedených společností.
6
Halbis Capital Management (UK) Limited je součástí HSBC Group a je celosvětovým specialistou v oblasti aktivního řízení investic.
Mezinárodně oceněné investiční fondy
Americas Funds
Lipper Fund Awards 2006
HSBC GIF US Dollar Investment Grade Bond PD, 10 let, první cena v kategorii dluhopisů v amerických dolarech
Standard & Poor’s Fund Awards 2006
HSBC GIF US Dollar High Yield Bond (A)
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond (A)
HSBC GIF USD Investment Grade Bond (A)
Evropa
Grand Prix de la Geston d’Actifs AGEFI Awards 2006
HSBC GIF Euro High Yield Bond, 3 roky, třetí cena v kategorii vysokovýnosových dluhopisů
Standard & Poor’s UK Fund Awards 2007
HSBC GIF UK Equity Fund, 10 let, první cena v kategorii akciových fondů
Velká Británie
Standard & Poor’s UK Fund Awards 2006
US Dollar Investment Grade Bond, první místo v třídě investičních fondů obchodovaných na britském trhu,
s pevným výnosem v dolarovém sektoru
Asie a Pacifik
Les Pyramids 2006 Investissements Conseils – stříbrná medaile
HSBC GIF Indian Equity, 3 roky, v kategorii asijských akciových fondů mimo Japonsko
Les Lauriers 2006 Investir Magazine – zlatá medaile
HSBC GIF Indian Equity, 5 let, v kategorii retailového bankovnictví
Standard & Poor’s Fund Awards 2007
HSBC GIF Thai Equity Fund, 5 let, první místo v kategorii „Nejlepší fondy”
HSBC GIF Thai Equity Fund, 5 let, první místo v kategorii „Thajské akciové fondy”
Minulá výkonnost není zárukou výnosů budoucích.
Bližší podrobnosti o každém z výše uvedených fondů a jeho minulé výkonnosti naleznete na adrese: www.hsbc.cz/investice,
CCPP-1131-0108
PREMIER FREEDOM
případně můžete zavolat na telefonní číslo: 844 846 846.

Podobné dokumenty

O čem píše FOND SHOP 25/2012 z 13.12.2012

O čem píše FOND SHOP 25/2012 z 13.12.2012 Společnost Pioneer Investments v ČR rozšířila nabídku lucemburských fondů Pioneer pro korunové investory a od 20. listopadu nabízí měnově zajištěnou třídu fondu Pioneer Funds – Euro Corporate Short...

Více

Obecné pokyny

Obecné pokyny Status těchto obecných pokynů 1. Tento dokument obsahuje obecné pokyny vydané podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 1 . V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení Evropsk...

Více

PRODUKTOVÁ KNIHA

PRODUKTOVÁ KNIHA Zajistili jsme, že vitamíny a minerální látky, přidávané do našich funkčních káv, neobsahují ve dvou šálcích kávy více než 38% doporučené denní dávky. Proč? Protože se zaměřujeme na pestrou a zdrav...

Více

Zpráva managera - ERGO pojišťovna, as

Zpráva managera - ERGO pojišťovna, as Bena Bernankeho, jenž připustil přizpůsobení objemu nákupů dluhopisů oběma směry dle toho, jak se bude americké ekonomice dařit. Evropská centrální banka pak mimo další snížení základní úrokové saz...

Více

Oznámení pro banky na web - HSBC Czech Republic

Oznámení pro banky na web - HSBC Czech Republic mezibankovního platebního styku může být kterékoli straně mezibankovního platebního styku účtován příslušný poplatek, a to i v případě, že účastník mezibankovního platebního styku nemá s HSBC Bank ...

Více

Bibliografické citace

Bibliografické citace BRIGGS, R. O., P. ANTUNES, G.-J. de VREEDE a A. S. READ.

Více

5 Konfigurace a kalibrace

5 Konfigurace a kalibrace Po vybrání některého parametru, je možné ho změnit stisknutím klávesy a zadáním ), podle potřeby. Na potvrzení volby se požadované hodnoty nebo zvolit jednu z možností ( stiskne klávesa Enter. K vý...

Více