wassNAV

Transkript

wassNAV
HLS48007
Construction kit of
1
EMW WASSERFALL C2 (W-5 )
Raketa Wasserfall pøedstavuje první moderní protiletadlovou raketu v historii vojenství. Projekt pod tímto názvem zapoèal v
poèátku roku 1943 výrobou aerodynamických modelù. Cílem tohoto projektu bylo vyvinout protiletadlovou raketu, navádìnou
na cíl pomocí pozemního radiolokátoru. V pozdìjší dobì, vzhledem k absenci vhodného radiolokátoru, bylo navádìní zmìnìno
na povelové od pozemního operátora.
První vzlet prototypu ve verzi W1 probìhl 29.února 1944. Další pokusy již absolvoval typ W5 a celkovì jich bylo
pravdìpodobnì uskuteènìno 35. Verze W5 byla od poèátku vyvíjena jako operaèní, avšak bìhem roku 1945 byly zahájeny
práce na verzi W10, která mìla být mìnší a tak uspoøit Tøetí øíši drahocené suroviny.
Není známo kolik raket W5 pøežilo válku. Vzhledem k rozsáhlým zkouškám v USA a v SSSR se ale dá pøedpokládat, že
nìkolik kusù to bezesporu bylo. Operaèní nasazení této rakety není doloženo, uvádí se ale, že první budovaná baterie
(Rheinland A) padla do rukou amerièanù ve mìstì Hartz.
1
R5
Rocket Wasserfall was first of modern AA missile system in history. Project under this name began in year 1943. The target for
designers of Wasserfall was to made antiaircraft missile, guided by ground radar. Later was guided system changed to radio
remont by ground operator.
First launch was made 29-2-1944 with prototype of version W1. Later were used prototypes of version W5. Total of launch was
35 and about 15 were not succesfull.
Version W5 were designed as final, but in begining of year 1945 was started work on smaler
version W10. This version was cheaper and spare strategic materials.
About using of Wasserfall against alied aircrafts is nothing known. First of Wasserfall batterie, Rheinland A, was captured by
U.S. in Hartz.
Some complet rockets survived war and were used for tests in USA and Soviet union.
R2
R6
R5
Color scheme - Zbarvení
Prototype - Prototyp
R1
R2
R6
R3
R7
R4
R5
4x
R1
BLACK
ÈERNÁ
navrtat
holes
2
WHITE
BÍLÁ
2
2
2
First production - zkušební série
R4
RLM 02
SILVER
STØÍBRNÁ
Production - Sériová
R7
R1
R4
R3
R3
R3
R4
Panzer gelb
www.hauler.cz
R3

Podobné dokumenty

Citroën C5 – návod navigace, palubního počítače a

Citroën C5 – návod navigace, palubního počítače a - V pøípadì funkèních problémù lze provést opìtnou inicializaci radiotelefonu pomocí stisknutí tlaèítka (O) po dobu minimálnì 5 sekund.

Více

navigace - Citroeny.cz

navigace - Citroeny.cz Nìkteré popsané funkce nebo služby se mohou mìnit podle verze CD ROM nebo podle zemì prodeje. Z bezpeènostních dùvodù se øidièi doporuèuje nepoužívat ovládací klávesnici za jízdy, ale zastavit vozi...

Více

Soutěž Alenka v říši divů

Soutěž Alenka v říši divů tel.: 266710944, fax.: 220876831, e-mail : [email protected], www.vosonspso.cz

Více

Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 –1722

Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 –1722 bylo svìøeno jí, a Paarùm nabídla za vykoupení dìdièného léna odstupné 66000 zlatých roènì. Jan Kryštof Paar pøistoupil na dohodu až v roce1722. Po složitém jednání si podržel titul nejvyššího dvor...

Více

Ceník - Motocentrum BARTH

Ceník - Motocentrum BARTH PTV-A EFI pro 4 PTV-A EFI pro 6 YDR-E PTV AC YDR-E PTV AC YDR-E PTV AC PTV-E AC pro 4 PTV-E AC pro 6 Super Hauler A EFI Super Hauler E AC YTF2 EFI YTF2-E AC

Více