Sledování vlivu preventivního používání materiálů se

Transkript

Sledování vlivu preventivního používání materiálů se
Sledování vlivu preventivního používání materiálů se Safetac®
technologií na výskyt dekubitů.
Masarykova nemocnice Ústí n/Labem, jednotka ARO, 2011
ÚVOD
Incidence dekubitů se dnes udává v rozmezí 4 - 11%1 a sledování jejich výskytu je v současné době
jeden z klíčových indikátorů kvality ošetřovatelské péče. O důrazu, který se na výskyt dekubitů klade,
svědčí mimo jiné i projekt "Šetření dekubitů" realizovaný Národním referenčním centrem na základě
pověření Ministerstva zdravotnictví.2 Pacient s dekubity znamená totiž mnohem vyšší fyzickou a
časovou zátěž pro personál a také zvýšené finanční náklady pro zdravotnické zařízení.
Nejdůležitějším krokem v boji proti dekubitům je prevence, přičemž stále větší prostor kromě
klasických technik a nástrojů dostává i krytí se Safetac ® technologií3,4,5,6
CÍL SLEDOVÁNÍ
Cílem tohoto sledování bylo ověřit a potvrdit vliv krytí s technologií Safetac ® na snížení počtu vzniku
dekubitů u pacientů na oddělení ARO v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem.
CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO SOUBORU
59 pacientů na oddělení ARO
B – bez prevence (n=16)
P – s prevencí (n=43)
Srovnání P hodnota
65,7 ± 11,4
60,3 ± 19,8
0,31
7:9
15:28
0,56
30,6 ± 6,7
28,0 ± 6,0
0,16
8,4 ± 5,8
12,7 ± 11,0
0,06
Zákaz polohování: Ano:Ne
Řízená hypotermie: Ano:Ne
6:10
22:21
0,39
0:16
2:41
1,00
Kont dialýza: Ano: Ne
Výživa: Ano:Ne
0:16
2:41
1,00
13:3
36:7
1,00
Předchozí hospitalizace: Ano:Ne
9:7
19:24
0,56
3,3 ± 0,6
3,4 ± 0,7
0,28
Věk: roky
Pohlaví: Ž:M
BMI
délka hospitalizace: dny
Norton skór při vstupu
Pacienti v obou sledovaných skupinách se od sebe nijak nelišili, pouze s prevencí měli výrazně delší
dobu hospitalizace, rozdíl však ještě není statisticky významný.
METODA A PODMÍNKY
 Sledováni byli pacienti ve 2., 3. a 4. stupni rizika vzniku dekubitů podle Nortonové.
 Pacienti byli náhodně zařazeni do jedné ze dvou skupin - bez prevence nebo s prevencí.
 Skupině pacientů s prevencí byla po dobu jejich pobytu na oddělení na rizikových místech podle
potřeby aplikována krytí Mepilex Heel, Mepilex Border a Mepilex Border Sacrum.
VÝSLEDKY
100%
90%
80%
70%
60%
100%
50%
40%
90%
30%
80%
20%
70%
10%
60%
0%
50%
4,65%
* p = 0,013
31,25%
 S prevencí
o 2 pacienti s dekubitem:
4,65%
o II.stupeň
95,35%
68,75%
 Bez prevence
o 5 pacientů s dekubitem:
o 4x II.st, 1x I.st
31,25%
dekubitus
bez
dekubitu
Bez prevence
S prevencí
40% rozdíl je klinicky relevantní a
Výsledný
68,75%
statisticky
významný
30%
(p=0,013)
Výsledný
20% rozdíl je klinicky relevantní a
statisticky významný
10%
(p=0,013)
0%
Bez prevence
 Výsledný rozdíl je klinicky relevantní a
statisticky významný (p=0,013)
95,35%
ano
ne
Kaplan Meierova analýza přežití pro
první 3 týdny:
• Použití krytí se Safetac© technologií
prokazatelně snižuje výskyt dekubitů u
rizikových pacientů.
Prevence
• Dokáže také významně
případný výskyt dekubitu.
oddálit
ZÁVĚR
o Použití krytí Mepilex zabránilo v porovnání s „běžnou péčí“ vzniku ±85% dekubitů (Relative
Risk Reduction - RRR)
o Bylo třeba ošetřit 4 pacienty v riziku vzniku dekubitu krytím Mepilex, aby se zabránilo vzniku
1 dekubitu v porovnání s „běžnou péčí“ (Number Needed to Treat - NNT)
o Při použití krytí Mepilex jako prevence bylo riziko výskytu dekubitu v průběhu prvních 3
týdnů hospitalizace 9,7 x nižší v porovnání s běžnou péčí (Hazard ratio – HR)
Kč
REFERENCE:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Průměrné náklady na den
73,2
80
Stryja, J et al.: Repetitorium hojení ran 2. GEUM 2011. s.139
70
www.nrc.cz
52,84
60
Outliers to the Braden
Scale: Identifying high-risk ICU patients and the results of a prophylactic dressing use. WCET Journal. 30(1); Brindle C T; 2010
The „sacral heart‟ dressing study: use of an absorbent self-adherent
soft silicone foam dressing across acute care settings. Poster presentation at the Joint
50
41,62
Conference of the Wound Ostomy and Continence Nurses Society and the World Council of Enterostomal Therapists, Phoenix, Arizona, United States of America.
40
Gentry T et al; 2010.
30
Sacral Dressing May Prevent Pressure Ulcer Injury in “At Risk” Medical Patients. Poster presentation at the Australasian Conference on Safety and Quality in
Healthcare, Australia. Cubit K et al; 2010
20
Observation on effect of Mepilex on the presentation and treatment of pressure sores. Chinese Journal of Medical Nursing. Qiuli B. et al; 2010
10
0
Mölnlycke
Health Care s.r.o., Hájkova 2747/22,
130 00 Praha 3, Tel. +420 221sacrum
890 517, Fax. +420 224 817 582, www.molnlycke.com
lokty
paty
Symbol a značka slova jsou registrované obchodní značky společnosti Mölnlycke Health Care

Podobné dokumenty

Sledování vlivu preventivního používání materiálů se

Sledování vlivu preventivního používání materiálů se 1 dekubitu v porovnání s „běžnou péčí“ (Number Needed to Treat - NNT) o Při použití krytí Mepilex jako prevence bylo riziko výskytu dekubitu v průběhu prvních 3 týdnů hospitalizace 6,1x nižší v por...

Více

Snižte výskyt dekubitů na operačních sálech

Snižte výskyt dekubitů na operačních sálech 1. Castellino, I. Reducing pressure ulcers in thoracic, cardiovascular and spinal surgery patients: Achieving ZERO incidence is possible Poster presentation SAWC Spring 2012 2. Cherry, C., Midyette...

Více

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení Číslo výrobku Velikost v cm Ks v balení Ks v kartonu

Více

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, Portugal 2008. 3. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presen...

Více

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení 1. Johansson C. et al. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post operative wound care following hip and knee arthroplasty. Poster presentation at EWMA, Brussels, Belgium 2012...

Více

Nový vylepšený Mepilex® Border s technologií Safetac®

Nový vylepšený Mepilex® Border s technologií Safetac® Safetac je patentovaná technologie měkkého silikonu. Krytí s technologií Safetac jsou atraumatická nejen při nošení, ale i během převazu. Tato krytí minimalizují trauma rány, okolní kůže a bolest p...

Více

Mepilex Lite Absorpční měkké silikonové krytí

Mepilex Lite Absorpční měkké silikonové krytí - riziko macerace se tím snižuje na minimum. Díky vrstvě

Více

Absorpční alginátové krytí

Absorpční alginátové krytí středně až silně secernujících ran jako jsou:

Více

prosinec 2010

prosinec 2010 Účinek měkkých silikonů ve snižování bolesti a traumatu při hojení ran byl demonstrován řadou studií. Krytí s technologií Safetac dramaticky snižují poškození okolní kůže i samotného lůžka rány při...

Více