obecné informace

Komentáře

Transkript

obecné informace
CONTENTS
OBSAH
strana:
page:
Obecné informace
General information
3
Elektromag. ventily na plyn, EVF 12.11,
pøímo ovládané
Solenoid valves for gas, EVF 12.11,
direct acting
4
Elektromag. ventily na plyn, EVPE,
pøímo ovládané
Solenoid valves for gas, EVPE,
direct acting
5
Elektromag. ventily na plyn, EVPE/P, pøírubové,
pøímo ovládané
Solenoid valves for gas, EVPE/P, flanged,
direct acting
6
Havarijní ventily na plyn, EVH,
pøímo ovládané
Havarijní ventily na plyn, EVH/L, nízkotlaké,
pøímo ovládané
Safety solenoid valves for gas, EVH,
direct acting
Safety solenoid valves for gas, EVH/L, low-pressure,
direct acting
7
Havarijní ventily na plyn, EVH/P, pøírubové,
pøímo ovládané
Safety solenoid valves for gas, EVH/P, flanged,
direct acting
9
Detektory na plyn DHP
Gas detectors DHP
10
Elektromag. ventily na plyn a kapaliny, EVPE,
pøímo ovládané
Elektromag. ventily na plyn inverzní, EVPI,
pøímo ovládané
Solenoid valves for gas and liquid medium, EVPE,
direct acting
Solenoid valves for gas, NO, EVPI,
direct acting
11
Elektromag. ventily na kapaliny, EVPE, EVPI,
nepøímo ovládané
Membránové ventily na kapaliny a vzduch, MVPE,
nucenì ovládané
Solenoid valves for liquid medium, EVPE, EVPI,
pilot operated
Diaphragm valves for liquid medium and air, MVPE,
pilot operated with forced lifting
Membránové ventily na kapaliny a vzduch, MVNE, MVNI,
nepøímo ovládané
Servomotorické ventily na kapaliny, SMPE, SMPI,
pøímo ovládané
Diaphragm valves for liquid medium and air, MVNE, MVNI,
pilot operated
Motorised valves for liqiud medium, SMPE, SMPI,
direct acting
16 -17
Elektromag. ventily na kapaliny, EVPE,
pøímo ovládané
Membránové ventily na kapaliny, plastové, MVPE,
pøímo ovládané
Solenoid valves for liquid medium, EVPE,
direct acting
Diaphragm valves for liquid medium, plastic, MVPE,
direct acting
19
Elektromag. ventily celonerezové, EVPE,
pøímo ovládané, nepøímo ovládané
Solenoid valves, stainless, EVPE,
direct acting, pilot operated
21 - 22
Elektromag. ventily tøícestné na naftu, EVPT,
pøímo ovládané
Solenoid valves 3/2 way for diesel, EVPT,
direct acting
23
Elektromag. ventily tøícestné na vzduch, EVPT,
pøímo ovládané
Membránové ventily na vzduch, MVRE, MVRI,
nepøímo ovládané
Solenoid valves 3/2 way for air, EVPT,
direct acting
Diaphragm valves for air, MVRE, MVRI,
pilot operated
24
Elektromag. ventily na chladiva, ERS, ERF,
pøímo ovládané, nepøímo ovládané
Solenoid valves for refrigeration, ERS, ERF,
direct acting, pilot operated
26 - 27
Filtry na plyn, závitové, PFZ
Gas filters threaded, PFZ
28
Filtry na plyn, pøírubové, PFZ
Gas filters flanged, PFP
29
Filtry na vodu, VFZ
Water filters, VFZ
30
Kohouty manometrové ku;elové PN16, DKK, TKK
Gauge cocks PN16, DKK, TKK
31
Kohouty manometrové PN25, DK/L, TK/L
Gauge cocks PN25, DK/L, TK/L
32 - 37
Kohouty manometrové PN40, DK, TK
Gauge cocks PN40, DK, TK
38 - 39
Ventily manometrové, DV, TV
Gauge valves, DV, TV
40 - 41
Kondenzaèní smyèky, KSU, KSUR, KSO
Syphons, KSU, KSUR, KSO
42 - 45
Manometrové pøíslušenství
Gauge accessories
46 - 51
Elektronické ovladaèe ventilù,
radarové, programovatelné, UMC, PGS
Valve controllers, radar, programmable, UMC, PGS
52 - 53
Elektromag. ventily na zakázku
Custom manufactured valves
54
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
-2-
8
12
13
14 -15
18
20
25
GENERAL INFORMATION
OBECNÉ INFORMACE
1. Elektromagnetické pøímo ovládané ventily
jsou ventily, u kterých je hlavní ku;elka pøímo spojená s
kotvou (jádrem) elektromagnetu, tzn. elektromagnet
pøímo otevírá prùchod ventilem bez potøeby tlakového
rozdílu. Tyto ventily pracují od nulových tlakových rozdílù,
ale maximální tlakový rozdíl je závislý na pøíta;né síle
elektromagnetu (èím vìtší svìtlost ventilu, tím menší
tlakový rozdíl, pøi stejné velikosti elektromagnetu).
1. Solenoid valves directly controlled
are valves in which the solenoid directly opens a passage
through valve. The valves do not required a minimum
operating pressure. These valves will operate at the
pressure from 0 bar, but the maximum pressure difference
across the valve depends on a magnetic force of the
solenoid (the bigger inside diameter of valve, the smaller
pressure-difference at the equal size of solenoid)
Pøíklad: EVPE 2006.02 - DN 6 - tlak 800kPa
EVPE 2020.02 - DN20 - tlak 20kPa
Example: EVPE 2006.02 - DN 6 - max. work. pressure
800 kPa
EVPE 2020.02 - DN20 - max. work. pressure
20 kPa
2. Elektromagnetické nepøímo (pilotnì) ovládané ventily
jsou ventily, u kterých není hlavní ku;elka pøímo
spojená s kotvou (jádrem) elektromagnetu, tzn.
elektromagnet otevírá pouze pomocný pøepouštecí kanál
(pomocné sedlo), tím se uvolní tlak nad hlavní ku;elkou
(pístem, membránou) a prùchod ventilem je otevøen
pomocí minimálního tlakového rozdílu. Tyto ventily
pracují v;dy od nìjakého minimálního tlakového
rozdílu (napø. EVPE 2015.01 - tlak. rozdíl 0,08 - 0,8
MPa). Pøi poklesu tlakového rozdílu pod minimální hranici
zaène ku;elka prùchod ventilu omezovat, ale pomocné
sedlo zùstane otevøeno i bez potøeby minimálního tlak.
rozdílu. Pro uzavøení elektromagnetického ventilu není
potøeba minimální tlakový rozdíl, uzavøení zabezpeèí
pru;ina. U tìchto ventilù je mo;né stejnou velikostí
elektromagnetu ovládat rùzné velikosti ventilù, proto;e
pomocné sedlo které ovládá elektromagnet má v;dy
stejnou svìtlost.
2. Solenoid valves indirectly (pilot) controlled
are valves in which the solenoid opens only an vent
bore (pilot seat), herewith reliefs the pressure over the
main piston/diphragm and the valve orifice is opened
by a minimum pressure-difference. The
valve
operates from a minimum pressure-difference to a
maximum working pressure (for example EVPE
2015.01 pressure-difference from 0,08 to 0,8 MPa). Is
the pressure difference under a minimum level, the
main sealing element (piston/diaphragm) starts
reducing the passage through valve, but the pilot seat
remains open. The valves do not required a minimum
pressure-difference to close the solenoid valve. It is
possible to control valves of various dimensions,
because the pilot seat, which controls the solenoid
valve, has always the same inside diameter.
Example: EVPE 2015.01 - DN15 work. pressure 0,08-0,8MPa
EVPE 2040.01 - DN40 work. pressure 0,08-0,8MPa
Pøíklad: EVPE 2015.01 - DN15 - tlak 0,08-0,8MPa
EVPE 2040.01 - DN40 - tlak 0,08-0,8MPa
3.
Elektromagnetické ventily nucenì ovládané
(se zavìšenou membránou)
- pro tyto ventily je rovnì; pou;íváno oznaèení pøímo
ovládaných ventilù. Tato skupina sluèuje výhody:
a) ventilù pøímo ovládaných (funkènost bez potøeby
minimálního tlakového rozdílu).
b) ventilù nepøímo ovládaných (funkènost do vyšších
tlakových rozdílù pøi stejné velikosti elektromagnetu).
Tzn. ;e pokud je na ventilu nìjaký tlakový rozdíl (diferenèní
tlak) ventil pracuje jako nepøímo ovládaný. Pokud tlakový
rozdíl zaène klesat, hlavní ku;elka zùstává v otevøeném
stavu, proto;e ja zavìšená na jádøe elektromagnetu (je
nucenì otevøená)
3. Solenoid valves - directly controlled (with forced
lifting)
- these valves combine advantages of:
a) direct acting valves (do not required a minimum
pressure-difference)
b) indirectly controlled valves (open at higher pressuredifferences, then the directly controlled solenoid valve with
the solenoid of the same size )
This means, if there is a pressure-difference on the valve
(difference pressure), the valve operates as an indirectly
controlled valve. If the pressure-difference starts falling,
the main sealing element (piston/diaphragm) remains
open, because it is attached to the core of solenoid.
Pøíklad: MVPE 125.0 - DN25 - tlak 0 - 1,4MPa
Example: MVPE 125.0 - DN25 - pressure 0 - 1,4MPa
FUNCTION OF VALVES:
1.E - normally closed (NC)
- closed when the solenoid is de-energized and open when energized (in
case of indirectly controlled valves is necessary to follow the minimum
pressure-difference).
FUNKCE VENTILÙ:
1. E - bez proudu uzavøen (NC)
- ventil je pod napìtím otevøen (u ventilù nepøímo ovládaných je nutné
splnit podmínku minimálního talkového rozdílu), bez napìtí uzavøen.
2. I - bez proudu otevøen (NO)
- ventil je bez napìtí otevøen (u ventilù nepøímo ovládaných je nutné
splnit podmínku minimálního tlakového rozdílu), s napìtím uzavírá.
2. I - normally open (NO)
- open when the solenoid is de-energized and closed when energized (in
case of indirectly controlled valves is necessary to follow the minimum
pressure-difference).
RATE OF FLOW:
1.CHART
-the valves, where the flow diagram is mentioned, the flow rate (on the
horizontal axis), pressure drop (on the vertical axis), or the size of valve
(on the curve) can be read.
2.FLOW COEFFICIENT Kv
-it determine the flow quantity m3 per hour of water 15°C at pressure
difference (pressure dropp) 0,1 MPa. If there are other pressure
differences, the flow is determined as follows:
PRÙTOKY:
1. GRAF
- u ventilù, kde je uvedený prùtokový diagram, se odeèítá prùtok (na
vodorovné ose), tlaková ztráta (na svislé ose), nebo velikost ventilu
(na køivce)
2.PRÙTOKOVÝ SOUÈINITEL Kv
3
- urèuje prùtoèné mno;ství m /h vody 15°C pøi tlakovém rozdílu (tlakové
ztrátì) 0,1 MPa. Prùtok pøi jiných tlakových rozdílech vody se urèuje urèuje
vztahem:
Q = Kv.
p x 1000
Kde Q - mno;ství kapaliny
Kv - prùtokový souèinitel
p - tlakový rozdíl
- hustota kapaliny
Q = Kv.
3
3
(m /h)
3
(m /h)
(bar)
3
(kg/m ) - pro vodu
p x 1000
=1000kg/m
Q - flow rate
(m /h)
3
Kv - flow coefficient
(m /h)
p - pressure-difference (bar)
3
- density
(kg/m ) - for water
3
PEVEKO nepøejímá odpovìdnost za pøípadné chyby v katalozích, bro;urách a
dalších tiskových materiálech. PEVEKO si vyhrazuje právo zmìnit své výrobky
bez pøedchozího upozornìní. To se týká také výrobkù ji; objednaných za
pøedpokladu, ;e takové zmìny nevy;adují dodateèné úpravy ji; dohodnutých
podmínek.
3
=1000kg/m
Peveko does not undertake the responsibility for mistakes in catalogues,
booklets and other printed documents. Peveko reserves the right to change its
products without previous warning. It is concerned also products in order,
providing that such change does not require an additional treatment in already
agreed conditions.
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
-3-
controlled
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných
paliv
For two - position control of heating gas passage
POPIS FUNKCE:
FUNCTION DESCRIPTION:
Ventil je bez proudu uzavøen a pod proudem
otevøen.
Valve is closed when the solenoid is deenergized and open when enegized.
POZNÁMKA:
NOTE:
Pøed plynové ventily doporuèujeme pøedøadit
filtry viz str. 27.
TYP - Objednací kód
TYPE - Code
EVF 12.11 DN 15
EVF 12.11 DN 15 - MORA 907
EVF 12.11 DN 20
EVF 12.11 DN 25 P
EVF 12.11 DN 40
EVF 12.11 DN 25 RA
EVF 12.11 DN 25 RB
Let us propose to insert gas filter before gas
valves (page 27).
Jmenov. svìtlost
Inside diameter
DN
15
15
20
25
30
25
25
Jmenov. prùtok**
Pracovní pøetlak
Pøipoj. rozmìr (vnitøní závit)*
Pressure difference (kPa) Flow coefficient**
Connection (inside thread)*
3
-1
(m .h )
min
max
5
8,5
Rp 1/2
0
M 32 x 1,5
0
5
8,5
5
15
Rp 3/4
0
Rp 1
5
0
25
40
0
Rp 1 1/2
2,5
M 32 x 1,5 - G 1 1/2
5
0
25
25
G 1 1/2 - G 1 1/2
0
5
* typ DN 15 - MORA 907, DN 25 RA, RB mají pøipojovací závit vnìjší
** mìøeno pøi maximálním Dp
Tøída
Class
C
C
C
C
D
C
C
Hmotnost
Weight
(kg)
0,7
0,9
0,8
1,0
1,4
0,8
0,8
* The types DN 15 - MORA 907, DN 25 RA, RB have outlet connection thread
** measured at maximum Dp
TECHNICKÉ ÚDAJE:
TECHNICAL DATA:
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
odpovídá EN 161
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing meets EN 161
Funkce
NC /E) - bez proudu uzavøen
Function
NC (E) - normally closed
Ovládání
elektricky, cívka otoèná 360°
Control
electric, 360° revolving coil
Prùtokové médium
plynná paliva vèetnì propan-butanu
Passage medium
Pou;itý materiál
tìleso - mosaz, Al; vnitøní èásti - nerez, Al
tìsnìní - pry; NBR, HNBR
Used material
heating gases including propane-butane and other
gas mediums not attacking used material
body-brass, Al, insideparts- dural, stainless steel,
sealing rubber NBR, HNBR
Teplota okolí
-20 a; +60°C
max 80°C
Ambient temperature -20 to +60°C
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz
100%
Switching time
Opening / closing
time
100%
max.1s / max1s
Teplota média
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
Medium temperature max 60°C
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
max.1s / max. 1s
Poloha zabudování
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 20°
Pøíkon
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 20°
20 VA
Power input
20 VA
Krytí
IP 54
Protection
IP 54
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
Prostøedí
ZONA 2 (94/9/EC)
Environment
ZONA 2 (94/9/EC)
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
DN 15; DN 15 - MORA 907; DN 20; DN 25 P; DN 40:
DN 25 RA; DN 25 RB
TYP
TYPE
EVF 12.11 DN 15
EVF 12.11 DN 15 - MORA 907
EVF 12.11 DN 20
EVF 12.11 DN 25 P
EVF 12.11 DN 40
EVF 12.11 DN 25 RA
EVF 12.11 DN 25 RB
A
B
65
100
75
90
120
150
150
101
125
106
113
128
43
55
C
D
108
93
93
108
112
94
97
121
140
107
G 1 1/2 M32 X 1,5
G 1 1/2 G 1 1/2
E
F
G
58
58
27
M 32 x 1,5
32
41
55
-
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp1
Rp 1/2
-
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
-4-
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
TWO-WAY SOLENOID VALVES directly
W W W. P E V E K O . C Z
DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ
VENTILY pøímo ovládané
TWO-WAY SOLENOID VALVES directly
controlled
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných
paliv
For two - position control of heating gas passage
POPIS FUNKCE:
FUNCTION DESCRIPTION:
Ventil je bez proudu uzavøen a pod proudem
otevøen.
Valve is closed when the solenoid is deenergized and open when enegized.
POZNÁMKA:
NOTE:
Let us propose to insert gas filter before gas
valves (page 27).
Pøed plynové ventily doporuèujeme pøedøadit
filtry viz str. 27.
Jmenov.
TYP - Objednací kód
svìtlost
TYPE - Code
Inside diameter
DN
Pracovní pøetlak
Working overpressure (kPa)
min. max. tøída max. tøída
class
class
Pøipoj. rozmìr
(vnitøní závit)
Connection
(internal thread)
Pøíkon
Power input
Napájecí napìtí
Supply voltage
Hmotnost
Weight
(kg)
EVPE 1006.*2
5
Rp 1/2
0
800
A
26VA
230VAC, 24VAC, 24VDC, 12VDC, 12VAC,110 VAC
0,7
EVPE 1010.*2
10
Rp 1/2
0
100
A
26VA
230VAC, 24VAC, 24VDC, 12VDC, 12VAC,110 VAC
0,7
EVPE 1020.*2/A,B
20
Rp 3/4
0
100
B
20VA
230VAC, 24VAC, 24VDC, 12VDC, 12VAC,110 VAC
2,3
EVPE 1025.*2
25
Rp 1
0
100
A
65W
230VAC, 24VAC, 24VDC
5,5
EVPE 1040.*2/A,B
40
Rp 1 1/2
0
100
B
70
A
65W
230VAC, 24VAC, 24VDC
6,0
EVPE 1050.*2/A,B
40
Rp 2
0
100
B
70
A
65W
230VAC, 24VAC, 24VDC
6,6
EVPE 1025.*2/L
25
Rp 1
0
15
20W
230VAC, 24VAC, 24VDC
3,5
EVPE 1040.*2/L
30
Rp 1 1/2
0
15
20W
230VAC, 24VAC, 24VDC
4,0
EVPE 1050.*2/L
40
Rp 2
0
15
20W
230VAC, 24VAC, 24VDC
4,6
70
TECHNICKÉ ÚDAJE:
A
TECHNICAL DATA:
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
odpovídá EN 161
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing meets EN 161
Funkce
NC (E) - bez proudu uzavøen
Function
NC (E) - normally closed
Ovládání
elektricky, cívka otoèná 360°
Control
electric, 360° revolving coil
Prùtokové médium
plynná paliva vèetnì propan-butanu
Passage medium
heating gases including propane-butane
Pou;itý materiál
tìleso - mosaz; vnitøní èásti - nerez, Al;
tìsnìní - pry; NBR, HNBR
Used material
body-brass, insideparts- aluminium, sealing rubber
NBR, HNBR
Teplota okolí
-20 a; +60°C
max 80°C
Ambient temperature -20 to +60°C
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
100%
Switching time
Opening / closing
time
100%
max.1s / max1s
Teplota média
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
Medium temperature max 60°C
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
max.1s / max. 1s
Poloha zabudování
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 90°
Pøíkon
elektromagnetem nahoru,
max. odklon od svislé osy 90°
20 VA, 20W, 65W
Power input
20 VA, 20W, 65W
Krytí
IP 54
Protection
IP 54
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
ZONA 2 (94/9/EC)
Environment
ZONA 2 (94/9/EC)
PRÙTOKOVÝ DIAGRAM
FLOW CHART
OBJEDNACÍ KLÍÈ
ORDERING KEY
1 020 . 0 2 /A (L)
A,B - tøída ventilu; L- nízkotlak
A,B - valve class; L- low pressure
P- Pøímé
P- Straight
2- ventil pøímo ovládaný
2- direct acting valve
E- Bez proudu uzavøen
E- normally closed
Napájecí napìtí: 0-230VAC; 1-24VAC
2- 24VDC; 3-12VDC; 4-12VAC; 5-110VAC
Supply voltage: 0-230VAC; 1-24VAC
2- 24VDC; 3-12VDC; 4-12VAC; 5-110VAC
1,00
EV
W W W. P E V E K O . C Z
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
EV
102
PE
PE 1040 5
10
50
PE
10
Jm. svìtlost
Nominal inside diameter
EV
1- plynná paliva vèetnì propanbutanu
1- heating gases including
propane-butane
20
P E
Elektromagnetický ventil
Solenoid valve
PE
EV
10,00
EV
Prostøedí
p (kPa)
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ
VENTILY pøímo ovládané
ASSEMBLING DIMENSIONS:
0,10
1
10
100
F
1 000
Q (m3/h)
H
TYP
TYPE
EVPE 1006.*2
EVPE 1010.*2
EVPE 1020.*2
EVPE 1025.*2
EVPE 1040.*2
EVPE 1050.*2
EVPE 1025.*2/L
EVPE 1040.*2/L
EVPE 1050.*2/L
A
B
C
D
E
F
G
fH
65
65
75
90
120
150
90
120
150
101
101
106
113
128
143
145
160
175
83
83
115
162
169
159
117
131
131
98
98
133
186
202
199
141
164
171
27
27
32
41
55
70
41
55
70
134
163
163
163
134
134
134
Rp 1/2
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 1
Rp 1 1/2
Rp 2
69
98
98
98
69
69
69
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
-5-
TWO-WAY SOLENOID VALVES directly
controlled
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných paliv,
vzduchu a neagresivních plynných médií.
For a two - position flow control of heating gas, air and
noagresive gases
POPIS FUNKCE:
FUNCTION DESCRIPTION:
Ventil bez proudu uzavøený a pod proudem otevøen.
Valve is closed when the solenoid is de-energized and
open when energized.
POZNÁMKA:
NOTE:
Ventily vyrábíme i ve variantì s ochozem (pø. EVPE
1080.02/P ochoz). Ventil je vhodný pro pou;ití v
systému, kde nesmí nebo není vhodné aby došlo pøi
otevøení ventilu ke vzniku tlakového rázu.
Pøed plynové ventily doporuèujeme pøedøadit filtry
viz str. 28.
These valves can be also supplied as valves with bypass. The main application is in systems, where you need
to avoid hydraulic shocks when opening a valve.
Let us propose to insert gas filter before gas valves
(page 28).
Jmenov. svìtlost
Inside diameter
DN
Pracovní pøetlak
Pressure difference (kPa)
min
max
Pøíkon
Power input
(W)
Hmotnost
Weight
(kg)
7,5
EVPE 1050.02/P
50
0
400
0
65
EVPE 1065.02/P
65
0
200
0
65
9,5
EVPE 1080.02/P
80
0
50
90
EVPE 1100.02/P
100
0
50
90
24,5
27
TECHNICAL DATA:
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
odpovídá EN 161
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing meets EN 161
Funkce
NC (E) - bez proudu uzavøen
Function
NC (E) - normally closed
Ovládání
elektricky, cívka otoèná 360°
Control
electric, 360° revolving coil
Prùtokové médium
plynná paliva vèetnì propan-butanu
Passage medium
heating gases including propane-butane
Pou;itý materiál
tìleso, víko - AlSi/10MgMn - ÈSN 434331.70 ; vnitøní
èásti -dural a ocel, tìsnìní - NBR, HNBR
Used material
body,cover- AlSi/10MgMnÈSN 424331.70,internal
parts -hard aluminium and steel,sealing- NBR, HNBR
Teplota okolí
-20 a; +60°C
max 80°C
Ambient temperature -20 to +60°C
Teplota média
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=
100%
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
max.1s / max. 1s
Switching time
Opening / closing
time
100%
max.1s / max. 1s
Poloha zabudování
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 90°
Pøíkon
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 90°
65 VA, 90 VA
Power input
65 VA, 90 VA
Krytí
IP 52
Protection
IP 52
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
Prostøedí
ZONA 2 (94/9/EC)
Environment
ZONA 2 (94/9/EC)
Tøída
C
Class
C
Medium temperature max 80°C
OBJEDNACÍ KLÍÈ
ORDERING KEY
PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO ZEMNÍ PLYN
FLOW CHART FOR NATURAL GAS
(15°C, 101,3 kPa)
EV
P E
Elektomagnetický ventil
Solenoid valve
P- Pøímý
P-Straight
E- Ventil bez proudu uzavøen
E- Normally closed
1- plynná paliva, vzduch a obdobná
neagresivní plyny
1- heating gases, air and other gas
mediums
1 0 6 5.02/P
P- pøíruba - ÈSN 131160
(DIN 2501) PN 16
P- flanged type- ÈSN 131160
(DIN 2501) PN 16
2- ventil pøímo ovládaný
2- direct acting valve
Napájecí napìtí:0- 230VAC,
1- 24VAC, 2- 24VDC
Supply voltage: 0- 230VAC,
1- 24VAC, 2- 24VDC
Jm. svìtlost
Nominal inside diameter
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
TYP
TYPE
A
B
C
L
D1
D2
d
EVPE 1050.02/P
245
77
260
230
165
125
18
EVPE 1065.02/P
255
85
260
270
185
145
18
EVPE 1080.02/P
320
95
345
320
200
160
18
EVPE 1100.02/P
335
105
350
350
220
180
18
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
-6-
W W W. P E V E K O . C Z
TYP - Objednací kód
TYPE - Code
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ
VENTILY pøímo ovládané
SAFETY SOLENOID GAS VALVES FOR
HEATING GAS with manual reset
POU;ITÍ:
APPLICATION:
K uzavøení nízkotlakého (5kPa) nebo søedotlakého (400kPa)
potrubního rozvodu plynu.
Designed to closure of low-pressure (5kPa) or medium pressure
(400kPa) pipeline.
POPIS FUNKCE:
DESCRIPTOIN OF FUNCTION:
Elektromagnetický ventil je konstrukènì proveden pro ruèní
otevírání (vyta;ení táhla ventilu) a elektromagnetické uzavírání
el. impulsem. V provozním stavu je cívka ventilu bez napìtí. U
støedotlakého ventilu je ruèní otevøení mo;né a; po zrušení
tlakového rozdílu na ventilu. Elektromagnetický havarijní ventil je
mo;no uzavøít i ruènì.
Solenoid safety gas valve is designed for a manual reset (pulling
out the valve bar) and solenoid shut-off by means of electrical
impulse. In operating mode, the valve coil is free of voltage. The
manual opening of medium pressure valve is not possible until
pressure difference on the valve has been aborted. It is possible to
close the solenoid valve manually, as well.
POZNÁMKA:
NOTE:
Havarijní plynové ventily doporuèujeme pou;ívat s detektory plynu
viz. str. 9. Pøed plynové ventily doporuèujeme pøedøadit filtry viz
str. 27.
Let us propose to use safety solenoid valve with gas detector DHP
(page 9).
Let us propose to insert gas filter before gas valves (page 27).
TYP- Objednací
kód
TYPE - Code
Jmenov. svìtlost
Inside diameter
DN
Pøipoj. rozmìr (vnitøní závit)
Connection (internal thread)
EVH 1015.*2
15
Rp 1/2
0
400
0,6
EVH 1020.*2
20
Rp 3/4
0
400
0,8
EVH 1025.*2
25
Rp 1
0
400
0,9
EVH 1040.*2
40
Rp 1 1/2
0
400
1,4
EVH 1050.*2
50
Rp 2
0
400
2,1
Pracovní pøetlak
Pressure difference(kPa)
min
max
Hmotnost
Weight
(kg)
TECHNICAL DATA:
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
odpovídá EN 161
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing meets EN 161
Funkce
havarijní ventil
Function
safety solenoid gas valve
Ovládání
ruènì, elektricky pouze zavøít, cívka otoèná 360°
Control
manual,electric shut off only, 360° revolving coil
Prùtokové médium
plynná paliva vèetnì propan-butanu
Passage medium
heating gases including propane-butane
Pou;itý materiál
tìleso - mosaz; vnitøní èásti - nerez
tìsnìní - pry; NBR, HNBR
Used material
body-brass, insideparts- stainless steel, sealing
rubber NBR, HNBR
Teplota okolí
-20 a; +60°C
max 80°C
Ambient temperature -20 to +60°C
Teplota média
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
Medium temperature max 80°C
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
100%
100%
max.1s / max1s
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
max.1s / max. 1s
Switching time
Opening / closing
time
Poloha zabudování
libovolná
Instalation
any
Pøíkon
26 VA
Power input
26 VA
Krytí
IP 52
Protection
IP 54
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
Prostøedí
ZONA 2 (94/9/EC)
Environment
ZONA 2
Tøída
A
Class
A
PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO ZEMNÍ PLYN
FLOW CHART FOR NATURAL GAS
OBJEDNACÍ KLÍÈ: ORDERING KEY:
EVH
EVH 1015
1025 . 0 2
Elektromagnetický ventil
havarijní
Solenoid emergency stop
valve
1- všechna plynná paliva
vèetnì propan-butanu
1- all heating gases including
propane-butane
EVH 1020
EVH 1025
EVH 1040
EVH 1050
100
2- ventil pøímo ovládaný
2- directly controlled valve
Napájecí napìtí: 0-230VAC;
1-24VAC; 2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC; 5-110VAC
Supply voltage: 0-230VAC;
1-24VAC2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC; 5-110VAC
Jmenovitá svìtlost
Nominal inside diameter
10
P [kPa]
W W W. P E V E K O . C Z VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
HAVARIJNÍ VENTILY PRO PLYNNÁ
PALIVA s ruèním otevíráním
1
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
0,1
1
10
100
Q [m 3/h]
1000
TYP
TYPE
A
C
D
E
F
G
H
EVH 1015.*2
65
101
121
136
27
Rp 1/2
6
EVH 1020.*2
75
106
126
144
32
Rp 3/4
7
EVH 1025.*2
90
113
129
153
41
Rp 1
9
EVH 1040.*2
120
128
142
175
55
Rp 1 1/2
12
EVH 1050.*2
150
148
145
185 1,5
70
Rp 2
15
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
-7-
SAFETY SOLENOID GAS VALVES FOR
HEATING GAS with manual reset
POU;ITÍ:
APPLICATION:
K uzavøení nízkotlakého (5kPa) potrubního rozvodu plynu.
Designed to closure of low-pressure (5kPa) pipeline.
POPIS FUNKCE:
DESCRIPTOIN OF FUNCTION:
Elektromagnetický ventil je konstrukènì proveden pro ruèní
otevírání (vyta;ení táhla ventilu) a elektromagnetické
uzavírání el. impulzem. V provozním stavu je cívka ventilu
bez napìtí. Elektromagnetický havarijní ventil je mo;no
uzavøít i ruènì.
Safety solenoid gas valve is designed for a manual reset
(pulling out the valve bar) and solenoid shut-off by means of
electrical impulse. In operating mode, the valve coil is free of
voltage. It is possible to close the solenoid valve manually, as
well.
POZNÁMKA:
NOTE:
Havarijní plynové ventily doporuèujeme pou;ívat s detektory
plynu viz. str. 9.
Pøed plynové ventily doporuèujeme pøedøadit filtry viz str. 27.
Let us propose to use safety solenoid valve with gas detector
DHP (page 9).
Let us propose to insert gas filter before gas valves (page 27).
Pøíkon
Power
input
Krytí
Protection
Hmotnost
Weight
(kg)
5
5
7 VA
IP 00
0,6
7 VA
IP 00
0,8
0
5
7 VA
IP 00
0,9
Rp 1 1/2
0
5
7 VA
IP 00
1,4
40
Rp 2
0
5
7 VA
IP 00
2,1
EVH 1015.*2/LR
EVH 1020.*2/LR
15
Rp 1/2
0
5
17 VA
IP 54
0,5
20
Rp 3/4
0
17 VA
IP 54
0,6
EVH 1025.*2/LR
25
Rp 1
0
5
5
17 VA
IP 54
0,75
EVH 1032.*2/LR
30
Rp 1 1/4
0
5
17 VA
IP 54
1,4
EVH 1040.*2/LR
EVH 1050.*2/LR
30
40
Rp 1 1/2
Rp 2
0
0
5
5
17 VA
17 VA
IP 54
IP 54
1,25
1,95
Pracovní pøetlak
Pressure difference(kPa)
min
max
Jmenov. svìtlost
Inside diameter
DN
Pøipoj. rozmìr (vnitøní závit)
Connection (internal thread)
EVH 1015.*2/L
15
Rp 1/2
EVH 1020.*2/L
20
Rp 3/4
0
0
EVH 1025.*2/L
25
Rp 1
EVH 1040.*2/L
30
EVH 1050.*2/L
TECHNICAL DATA:
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
odpovídá EN 161
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing meets EN 161
Funkce
havarijní ventil
Function
Safety solenoid gas valve
Ovládání
ruènì, elektricky pouze zavøít, cívka otoèná 360°
Control
manual,electric shut off only, 360° revolving coil
Prùtokové médium
plynná paliva vèetnì propan-butanu
Passage medium
heating gases including propane-butane
Pou;itý materiál
tìleso - mosaz ; vnitøní èásti - nerez
tìsnìní - pry; NBR, HNBR
Used material
body-brass, insideparts- stainless steel, sealing
rubber NBR, HNBR
Teplota okolí
-20 a; +60°C
max 80°C
Ambient temperature -20 to +60°C
Teplota média
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
24V=, 12V=
100%
Supply voltage
24V=, 12V=
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
max.1s / max. 1s
Switching time
Opening / closing
time
100%
max.1s / max.1s
Poloha zabudování
libovolná
Instalation
any
Medium temperature max 80°C
Pøíkon
17 VA, 7 VA
Power input
17 VA, 7 VA
Krytí
IP 54, IP 00
Protection
IP 54, IP 00
El.pøipojení
konektor. zásuvkou s ochr. kontaktem; Faston
El. connection
connecting socket with a protecting contact , Faston
Prostøedí
nevýbušné (ZONA 2 jen pro cívku 17VA)
Environment
inexplosive (ZONA 2 only for coil 17VA)
OBJEDNACÍ KLÍÈ
ORDERING KEY
EVH 1015
1025 . 3 2 / L R
R- Krytí IP 54
R- Protection IP 54
1- všechna plynná paliva
vèetnì propan-butanu
1- all heating gases including
propane-butane
2- ventil pøímo ovládaný
2- directly controlled valve
Jmenovitá svìtlost
Nominal inside diameter
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
EVH 1020
EVH 1025
EVH 1040
EVH 1050
100
Elektromagnetický ventil
havarijní
Solenoid emergency stop
valve
L-Nízkotlaké provedení (5kPa)
L-Low-pressure modification (5kPa)
10
p [kPa]
EVH
PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO ZEMNÍ PLYN
FLOW CHART FOR NATURAL GAS
Napájecí napìtí:
2- 24VDC; 3-12VDC;
Supply voltage:
2- 24VDC; 3-12VDC;
1
ASSEMBLING DIMENSIONS:
0,1
1
TYP
TYPE
10
100
Q [m3/h]
1000
A
D/L
D/LR
E/L
E/LR
F
EVH 1015.*2/LR
EVH 1020.*2/LR
EVH 1025.*2/LR
65
75
90
91
95
100
141
145
150
106
113
124
27
32
41
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
5
6
6
EVH 1032.*2/LR
EVH 1040.*2/LR
EVH 1050.*2/LR
128
120
150
112
120
162
145
160
156
168
174
195
195
210
55
55
70
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
10
10
10
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
-8-
162
170
G
H
W W W. P E V E K O . C Z
TYP- Objednací kód
TYPE - Code
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
HAVARIJNÍ VENTILY PRO PLYNNÁ
PALIVA s ruèním otevíráním
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
HAVARIJNÍ VENTILY PRO PLYNNÁ
PALIVA s ruèním otevíráním
POU;ITÍ:
APPLICATION:
K uzavøení nízkotlakého (5kPa) nebo søedotlakého
(400kPa) potrubního rozvodu plynu.
Designed to closure of low-pressure or medium pressure
pipeline
POPIS FUNKCE:
DESCRIPTOIN OF FUNCTION:
Elektromagnetický havarijní ventil je konstrukènì proveden
pro ruèní otevírání (vyta;ení táhla ventilu) a
elektromagnetické uzavírání el. impulsem. V provozním
stavu je cívka ventilu bez napìtí. Ruèní otevøení je mo;né a;
po zrušení tlakového rozdílu na ventilu. Elektromagnetický
havarijní ventil je mo;no uzavøít i ruènì.
Safety solenid gas valve is designed for a manual reset
(pulling out the valve bar) and solenoid shut-off by means
of electrical impulse. In operating mode, the valve coil is
free of voltage. The manual opening in not possible until
pressure difference on the valve has been aborted. It is
possible to close the solenoid valve manualy, as well.
POZNÁMKA:
NOTE:
Havarijní plynové ventily doporuèujeme
pou;ívat s detektory plynu viz. str. 9.
Pøed plynové ventily doporuèujeme pøedøadit
filtry viz str. 28.
Let us propose to use safety solenoid valve with gas
detector DHP (page 9).
Let us propose to insert gas filter before gas valves
(page 28).
Hmotnost
Weight
(kg)
TYP - Objednací kód
TYPE - Code
Jmenov. svìtlost
Inside diameter
DN
EVH 1050.02/P
50
0
400
0
5
EVH 1065.02/P
65
0
400
0
6,5
EVH 1080.02/P
80
0
400
EVH 1100.02/P
100
0
400
10,3
13
Pracovní pøetlak
Pressure difference (kPa)
min
max
TECHNICAL DATA:
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
odpovídá EN 161
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing meets EN 161
Funkce
havarijní ventil
Function
safety solenoid gas valve
Ovládání
ruènì, elektricky pouze zavøít, cívka otoèná 360°
Control
manual,electric shut off only, 360° revolving coil
Prùtokové médium
plynná paliva vèetnì propan-butanu
Passage medium
heating gases including propane-butane
Pou;itý materiál
tìleso, víko - AlSi/10MgMn - ÈSN 434331.70 ; vnitøní
èásti -dural a ocel, tìsnìní - NBR, HNBR
Used material
body,cover- AlSi/10MgMn, internal parts - aluminium
and steel,sealing- NBR, HNBR
Teplota okolí
-20 a; +60°C
max 80°C
Ambient temperature -20 to +60°C
Teplota média
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=
100%
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
max.1s / max. 1s
Switching time
Opening / closing
time
100%
max.1s / max1s
Poloha zabudování
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 90°
Pøíkon
elektromagnetem nahoru,
max. odklon od svislé osy 90°
20 VA
Power input
20 VA
Krytí
IP 52
Protection
IP 52
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
Prostøedí
ZONA 2 (94/9/EC)
Environment
ZONA 2 (94/9/EC)
Tøída
C
Class
C
El.pøipojení
Medium temperature max 80°C
OBJEDNACÍ KLÍÈ
ORDERING KEY
EVH
Elektromagnetický ventil
havarijní
Solenoid emergency stop
valve
1- všechna plynná paliva
vèetnì propan-butanu
1- all heating gases including
propane-butane
Jmenovitá svìtlost
Nominal inside diameter
W W W. P E V E K O . C Z
SAFETY SOLENOID GAS VALVES FOR
HEATING GAS with manual reset
PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO ZEMNÍ PLYN
FLOW CHART FOR NATURAL GAS
(15°C; 101,3kPa)
1050 . 0 2 / P
P-Pøírubové pøipojení PN 16
P- Flanged connection PN 16
2- ventil pøímo ovládaný
2- directly controlled valve
Napájecí napìtí: 0-230VAC;
1-24VAC; 2- 24VDC
Supply voltage: 0-230VAC;
1-24VAC2- 24VDC
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
TYP
TYPE
DN
D1
D2
d
L
A
B
EVH 1050.02/P
50
165
125
18
230
290
77
EVH 1065.02/P
65
185
145
18
270
305
85
EVH 1080.02/P
80
200
160
18
310
345
95
EVH 1100.02/P
100
220
180
18
350
360
105
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
-9-
DESCRIPTION:
POPIS:
The single-stage detector of inflammable gases
DHP2 and double-stage detector of inflammable
gases DHP4 makes possible to detect timely a gas
leak, automatic ventilation of the building question,
closing of the gas inlet and warning the operator. In
case of a gas leak the detector indicates the
exceeding of set gas concentration limits by acoustic
and luminous alarm. By means of relay throw-over
contacts the device then controls even the protected
equipment.
Jednostupòový detektor hoølavých plynù DHP2 nebo
dvoustupòový detektor hoølavých plynù DHP4,
umo; òuje vèasné zajištìní uniklého plynu,
automatickou ventilaci objektu, uzavøení pøívodu
plynu a varování obsluhy. Detektor pøi úniku plynu
signalizuje zvukovì a svìtelnì pøekroèení nastavené
hranice koncentrace plynu. Prostøednictvím
pøepínacích kontaktù relé pak ovládá i
zabezpeèovaná zaøízení.
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Pøístroj pracuje automaticky bez nutnosti zásahu
obsluhy. Pou;ívá se na ochranu objektu pøed
výbuchem plynných smìsí. Detektor je vyrábìn pro
zjiš;ování metanu (zemní plyn), propanu (propan,
propan-butan), CO, NH3. Pøístroj tvoøí kompaktní celek
a je umístìn v plastové skøíòce. V horní stìnì skøíòky
je upevnìn senzor reagující na hoølavý plyn. Pøístroj je
vybaven i napájecím obvodem 12V= (DHP 2) a 24V=
(DHP4) pro havarijní ventil, umo;òující uzavøení
havarijního ventilu a to i v okam;iku výpadku sítì.
Z pøístroje nelze napájet solenoidový ventil.
Pøístroj DHP2 je konstruován zejména pro ovládání
elektromagnetických havarijních ventilu PEVEKO typù
EVH 1015.32/L - 1050.32/L, EVH 1515.32 - 1050.32 a
EVH 1050.32/P - 1100.32/P, s cívkou ventilu na 12V=.
Pøístroj DHP4 je konstruován zejména pro ovládání
elektromagnetických havarijních ventilu PEVEKO typù
EVH 1015.22/L - 1050.22/L, EVH 1515.22 - 1050.22 a
EVH 1050.22/P - 1100.22/P, s cívkou ventilu na 24V=.
Pøístroj mù;e ovládat i jiné typy ventilù.
The device works automatically and continuously
without an operator’s intervention. It is used for the
protection of buildings against explosion of gaseous
mixtures. The proper device forms a compact unit
and it is placed into a plastic cabinet. The device is
equipped even with a supply circuit for the
safety stop valve, which makes possible to close
the emergency valve even in the moment of a
fallout loss of electric energy.
The device DHP2 is designed especially for the
control of the type EVH 1015.32/L - 1050.32/L, EVH
1015.32 - 1050.32 and EVH 1050.32/P - 1100.32/P
with coil 12VDC safety stop valves of the PEVEKO
s.r.o. make.
The device DHP4 is designed especially for the
control of the type EVH 1015.22/L - 1050.22/L, EVH
1015.22 - 1050.22 and EVH 1050.22/P - 1100.22/P
with coil 24VDC safety stop valves of the PEVEKO
s.r.o. make.
The device can control also another valve types.
LEGISLATIVA:
Problematiku zabezpeèení prostor pøed únikem hoølavých plynù øeší vyhláška èíslo 91/1993, podle které musí být kotelny vybaveny bezpeènostním systémem s
automatickým uzávìrem plynu, který samoèinì uzavøe pøívod plynu do kotelny pøí pøekroèení limitních parametrù indikovaných detekèním systémem. Na tuto vyhlášku
úzce navazuje ÈSN 070703, ke které byla vydána zmìna 6 z prosince 2000.
Z dalších pøedpisù jsou to zejména:
- Technická pravidla TPG 90802 - Vìtrání prostorù ke spotøebièi na plynná paliva s celkovým výkonem vìtším ne; 100 kW
- Technická doporuèení TD 93801 - Detekèní systémy pro zajištìní provozu pøed nebezpeèím úniku hoølavých plynù
- Technická doporuèení TD 80002 - Umís;ovánía provoz spotøebièù spalujících zkapalnìné uhlovodíkové plyny v prostorách pod úrovní terénu
TECHNICKÉ ÚDAJE:
TECHNICAL DATA:
DHP 2
Nastavitelná
signalizaèní mez
(vyznaèena plným
krou;kem na víku
pøístroje)
Pøíkon
Krytí
Rozmìry
metan 0,5 %
objemu
propan 0,18 %
objemu
7 VA
IP 20
DHP 4
metan 0,5 %; 1,0 % objemu (10%;
20%DMV)
propan 0,18% ; 0,36 % objemu (10%;
20%DMV)
CO 65 ppm; 130 ppm
DHP 2
Set signalling limit
methane 0,5%
(given with a full ring (vol.)
on the device cover) propane 0,18%
(vol.)
10 VA s pøipojeným pøídavným snímaèem
IP 65
Power input
7 VA
Protection
IP 20
DHP 4
methane 0,5 %; 1,0 % (vol.) (10%;
20% LEL)
propane 0,18% ; 0,36 % (vol.) (10%;
20% LEL)
CO 65 ppm; 130 ppm
10 VA with connected additional sensor
IP 65
Zatí;itelnost kontaktù max. 250V; 1A max. 250V; 2A
relé
125*84*35mm 171*140*55mm
Dimensions
Relay contacts current 250V / 1A
250V / 2A at maximum
carrying capacity
at maximum
Teplota okolí
Ambient temperature
Napájecí napìtí
Prostøedí
Relativní vlhkost
125x84x35mm 171x140x55mm
-20 a; +40°C
230V ±10%; 50Hz
obyèejné, bez nebezpeèí výbuchu
Supply voltage
Environment
Relative humidity
max. 80%
Výstupní funkce
pøepínací kontakty relé
Výstra;ný signál
zvukový, svìtelný
Output function
Alarm signal
PØÍKLAD HLÍDÁNÍ ÚNIKU PLYNU A KOUØOVÝCH ZPLODIN SYSTÉMEM EHS
AN EXAMPLE OF GAS AND SMOKE LEAK CONTROL SYSTEM EHS
Detektor
Detector
Detektor
Detector
80% at maximum
relay throw-over contacts
acoustic, luminous
UMÍSTNÌNÍ DETEKTORU DLE ÈSN EN 50073
A - co nejblí;e stropu nebo na strop
Zemní plyn
Vodík
Amoniak
A -1,5 mm od podlahy
Oxid uhelnatý
A - 10 - 20 cm od podlahy
Propan-butan
Propan
Siréna
Siren
Siréna
Siren
-20 to +40°C
230V ±10%; 50Hz
normal, without danger of explosion
Hlavní uzávìr plynu
Main gas closure
Veøejný rozvod plynu
Gas distribution system
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 10 -
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
GAS DETECTOR
DETECTOR LOCATION
A - the closest to the roof or on the roof
Natural gas
Hydrogen
Ammonia
A -1,5 mm off floor
carbon monoxide
A - 10 - 20 cm off floor
Propane-butane
Propane
W W W. P E V E K O . C Z
DETEKTOR HOØLAVÝCH PLYNÙ
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
DVOUCESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ
VENTIL pøímo ovládaný DN 3 - 15
TWO-WAY SOLENID VALVE
directly controlled DN 3 - 15
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných
paliv, plynù a kapalin, které nanapadají pou;ité
materiály
For two - position control of all gas and liquid
medium that do not attack used materials.
FUNCTION DESCRIPTION:
POPIS FUNKCE:
Valve is closed when the solenoid is deenergized and open when energized.
Ventil je bez proudu uzavøen a pod proudem
otevøen.
TYPE -Objednávací
kód
TYPE - Code
Jmenov. svìtlost
Inside diameter
DN
Pracovní pøetlak
Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit)
Pressure diffference (MPa)
Connection (internal thead)
Prùtokový souèinitel
Flow coefficient - Kv
(m3.h-1)*
Hmotnost
Weight
(kg)
min
max
EVPE 4103.*2
3
Rp 1/8
0
0,8
0,2
0,6
EVPE 4106.*2
5
Rp 1/4
0
0,8
0,54
0,7
EVPE 4110.*2
10
Rp 3/8
0
0,1
1,3
0,8
EVPE 4115.*2
15
Rp 1/2
0
0,03
3,2
1,1
* measured by water at Dp=0,1MPa
* mìøeno vodou pøi Dp=0,1MPa
TECHNICKÉ ÚDAJE:
TECHNICAL DATA:
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing meets EN 161
NC (E) - bez proudu uzavøen
Function
NC (E) - normally closed
ektricky, cívka otoèná 360°
plynná paliva a všechny plyny a kapaliny,které
nenapadají pou;ité materiály
tìleso - mosaz; vnitøní èásti - nerez
tìsnìní - pry; NBR, HNBR
Control
electric, 360° revolving coil
Passage medium
all gas and fluid medium that do not attack used
materials
body-brass, insideparts- stainless steel, sealing
rubber HNBR
-20 a; +60°C
-10 a; +120°C
Ambient temperature from -20 to +60°C
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
100%
Switching time
Opening / closing
time
100%
10-30ms / 10-30ms
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
odpovídá EN 161
Funkce
Ovládání
Prùtokové médium
Pou;itý materiál
Teplota okolí
Teplota média
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
Used material
Medium temperature from -10 to +120°C
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
10-30ms/10-30mss
Poloha zabudování
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 90°
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 90°
Pøíkon
26 VA
Power input
26 VA
Krytí
IP 54
Protection
IP 54
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
Prostøedí
Tøída
ZONA 2 (94/9/EC)
C
Environment
ZONA 2 (94/9/EC)
Class
C
OBJEDNACÍ KLÍÈ
ORDERING KEY
EV P E
4 1 10 . 0 2
Elektromagnetický ventil
Solenoid valve
2- ventil pøímo ovládaný
2- directly controlled valve
P-Pøímý
P-Straight
Napájecí napìtí: 0-230VAC;
1-24VAC; 2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC; 5-110VAC
Supply voltage: 0-230VAC;
1-24VAC2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC; 5-110VAC
E-Ventil bez proudu uzavøen
E-Normally closed
4- Všechna plynná a kapalná
média, která nenapadají pou;ité
materiály
4- All gases and luquid
mediums,that do not attack used
materials
Jm. svìtlost
Nominal inside diameter
Tìsnící meteriál - 1- HNBR
Sealing material - 1- HNBR
W W W. P E V E K O . C Z
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
TYP
TYPE
A
B
C
D
E
F
EVPE 4103.*2
44
91
75
82
22
16
Rp 1/8
EVPE 4106.*2
50
95
77
85
25
19
Rp 1/4
EVPE 4110.*2
54
97
81
92
32
24
Rp 3/8
EVPE 4115.*2
70
104
98
111
36
26
Rp 1/2
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 11 -
G
controlled - reversal
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných
paliv.
For two - position control of heating gas passage
POPIS FUNKCE:
FUNCTION DESCRIPTION:
Valve is opened when the solenoid is deenergized and close when energized.
Ventil je bez proudu otevøen a pod proudem
uzavøen.
TYP - Objednací
kód
TYPE - Code
Jmenov. svìtlost
Inside diameter
DN
Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit)
Connection size (internal thead)
Pracovní pøetlak
Working overpressure (kPa)
min
max
Prùtokový souèinitel-Kv
Flow coefficient-Kv
(m3.h-1)*
Hmotnost
Weight
(kg)
EVPI 1006.*2
6
Rp 1/4
0
100
0,54
0,60
EVPI 1010.*2
10
Rp 3/8
0
30
1,3
0,65
mìøeno vodou pøi Dp=0,1MPa
determined by means of water at Dp=0,1MPa
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Provedení
TECHNICAL DATA:
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
odpovídá EN 161
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing meets EN 161
Funkce
NO (I) - bez proudu otevøen
Function
NO (I) - normally opened
Ovládání
Prùtokové médium
elektricky, cívka otoèná 360°
plynná paliva a všechny plyny a kapaliny,které
nenapadají pou;ité materiály
tìleso - mosaz; vnitøní èásti - nerez
tìsnìní - pry; NBR, HNBR
Control
electric, 360° revolving coil
Passage medium
all gas and fluid medium that do not attack used
materials
body-brass, insideparts- stainless steel, sealing
rubber NBR, HNBR
-20 a; +60°C
max 80°C
Ambient temperature from -20 to +60°C
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
Switching time
Opening / closing
time
100%
10-30ms / 10-30 ms
Pou;itý materiál
Teplota okolí
Teplota média
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
Used material
Medium temperature max 80°C
100%
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
10-30ms/10-30ms
Poloha zabudování
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 90°
Pøíkon
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 90°
26 VA
Power input
26 VA
Krytí
IP 54
Protection
IP 54
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
Prostøedí
ZONA 2 (94/9/EC)
Environment
ZONA 2 (94/9/EC)
Tøída
D
Class
D
OBJEDNACÍ KLÍÈ
ORDERING KEY
EV P I
1
010 . 0 2
Elektromagnetický ventil
Solenoid valve
2- ventil pøímo ovládaný
2- directly controlled valve
P-Pøímý
P-Straight
Napájecí napìtí: 0-230VAC;
1-24VAC; 2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC; 5-110VAC
Supply voltage: 0-230VAC;
1-24VAC2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC; 5-110VAC
I-Ventil bez proudu otevøen
I-Normally opened
1- Plynná paliva, vzduch a
obdobné neagresivní plyny
1- Heating gases, air and other
gas mediums
Jm. svìtlost
Nominal inside diameter
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
TYP
TYPE
A
B
C
D
E
G
EVPI 1006.*2
48
92
95
104
25
Rp 1/4
EVPI 1010.*2
50
93
98
109
30
Rp 3/8
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 12 -
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
TWO-WAY SOLENOID VALVES directly
W W W. P E V E K O . C Z
DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ
VENTILY pøímo ovládané - inverzní
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
W W W. P E V E K O . C Z
DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ
VENTILY nepøímo ovládané
TWO-WAY SOLENOID VALVES indirectly
controlled
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Pro dvoupolohové ovládání prùtoku vody, a
jiných neagresivních kapalných médií
For two - position control of water and other nonaggresive liquid media passage
POPIS FUNKCE:
Ventil EVPE je bez proudu uzavøen a pod
proudem otevøen. Ventil EVPI je bez proudu
otevøen a pod proudem uzavøen.
TYP - Objednací
kód
TYPE - Code
FUNCTION DESCRIPTION:
EVPE
Valve EVPE is closed when the solenoid is deenergized and open when energized. Valve
EVPI is open when the solenoid is de-energized
and close when energized.
EVPI
Prùtokový souèinitel
Flow coefficient
3
-1
(m .h )
Hmotnost
Weight
(kg)
0,8
1,5
0,9
0,8
3
1,3
0,8
5
2,1
0,08
0,8
9,4
3,1
Rp 3/4
0,08
0,8
1,5
0,9
20
Rp 1
0,08
0,8
3
1,3
30
Rp 1 1/2
0,08
0,8
5
2,1
40
Rp 2
0,08
0,8
9,4
3,1
Jmenov. svìtlost
Nominal inside diameter
DN
Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit)
Connection size (internal thead)
EVPE 2015.*1
15
Rp 3/4
0,08
EVPE 2020.*1
20
Rp 1
0,08
EVPE 2030.*1
30
Rp 1 1/2
0,08
EVPE 2040.*1
40
Rp 2
EVPI 2015.*1
15
EVPI 2020.*1
EVPI 2030.*1
EVPI 2040.*1
Pracovní pøetlak
Working overpressure (MPa)
min*
max
* minimální diferenèní tlak mezi vstupem P a výstupem A
* minimum diference pressure between inlet P and outlet A
TECHNICKÉ ÚDAJE:
TECHNICAL DATA:
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing
Funkce
NC (E) bez proudu uzavøen;NO- bez proudu otevøen
Function
NC - normally closed; NO - normally opened
Ovládání
elektricky, cívka otoèná 360°
Control
electric, 360° revolving coil
Prùtokové médium
kapaliny,které nenapadají pou;ité materiály
Passage medium
all liquid mediums that do not attack used materials
Pou;itý materiál
tìleso - mosaz; vnitøní èásti - nerez ocel
tìsnìní - pry; EPDM
Used material
body-brass, insideparts- stainless steel, sealing
rubber EPDM
Teplota okolí
-10 a; +60°C
max. 80°C
Ambient temperature from -10 to +60°C
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
100%
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
1s /1s
Switching time
Opening / closing
time
100%
1s /1s
Poloha zabudování
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 90°
Pøíkon
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 90°
26 VA, 65 W
Power input
26 VA, 65 W
Krytí
IP 54
Protection
IP 54
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
Prostøedí
ZONA 2 (94/9/EC)
Environment
ZONA 2 (94/9/EC)
Teplota média
Medium temperature max 80°C
PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO VODU
OBJEDNACÍ KLÍÈ
ORDERING KEY
EV P E
FLOW CHATR FOR WATER
2 020 . 0 1
Elektromagnetický ventil
Solenoid valve
1- ventil nepøímo ovládaný
1- indirectly controlled valve
P-Pøímý
P-Straight
Napájecí napìtí: 0-230VAC;
1-24VAC; 2- 24VDC; 312VDC;
4-12VAC; 5-110VAC
Supply voltage: 0-230VAC;
1-24VAC2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC; 5-110VAC
E-Ventil bez proudu uzavøen
I -Ventil bez proudu otevøen
E-Normally closed
I- Normally opened
2- Kapalná média, která
nenapadají pou;ité materiály
2- All liquid mediums,that do not
attack used materials
Jm. svìtlost
Nominal inside diameter
ASSEMBLING DIMENSIONS:
TYP
TYPE
A
B
C
D
E
F
G
Rp 3/4
EVPE 2015.*1
75
37
106
110
128
32
EVPE 2020.*1
90
50
113
119
138
41
Rp 1
EVPE 2030.*1
120
68
128
129
162
55
Rp 1 1/2
EVPE 2040.*1
150
82
148
138
178
70
Rp 2
EVPI 2015.*1
75
37
106
110
128
32
Rp 3/4
EVPI 2020.*1
90
50
113
114
138
41
Rp 1
EVPI 2030.*1
120
68
128
129
162
55
Rp 1 1/2
EVPI 2040.*1
150
82
148
138
178
70
Rp 2
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
-13 -
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
POU;ITÍ:
Dvoucestné elektromagnetické ventily øady MVPE jsou
urèeny k dvoupolohovému øízení prùtoku vody, vzduchu,
pøípadnì jiných plynù a olejù s maximální viskozitou 20 c St)
Ventily nejsou urèeny k ovládání prùtoku plynných paliv.
APPLICATION:
Two-way solenoid directly controlled MVPE valves are
designed for a two-position flow control of water, air,
eventually for other gases and oils with maximum
viscosity up to 20 cSt.
The valves are not designed to flow control of fuel
gases.
POPIS FUNKCE:
Nucenì ovládané dvoucestné ventily MVPE jsou opatøeny
pry;ovou servo-membránou, která je zavìšena na
pohyblivém jádru elektromagnetu. Toto umo;òuje funkci
otevírání ventilu ji; od nulového tlakového rozdílu.
FUNCTION DESCRIPTION:
Directly controlled two-way MVPE valves are mounted
with a rubber servo-membrane which is suspended on
movable solenoid core. That allow to open the valve
already from zero pressure difference.
A
P
MVPE
Tlakový rozdíl (MPa)
Pressure difference (MPa)
min
max*
Prùtokový souèinitel Kv
Flow coefficient Kv
3
-1
(m .h )
Materiál tìsnìní Hmotnost
Weight
**
(kg)
Sealing mat.**
TYP- Objednací
kód
TYPE- Code
Jmenovitá svìtlost
Inside diameter
DN
Pøipojovací rozmìr Rp
(vnitøní závit)
Connection (inside thread)
MVPE 4010.02
10
3/8
0
1
4,1
1, 3, 4
MVPE 4015.02
15
1/2
0
1
4,1
1, 3, 4
0,90
MVPE 4020.02
20
3/4
0
1
6,5
1, 3, 4
1,02
MVPE 4025.02
25
1
0
1
10,3
1, 3, 4
1,56
MVPE 4032.02
32
1 1/4
0
1
19,3
1, 3, 4
2,90
MVPE 4040.02
40
1 1/2
0
1
24,9
1, 3, 4
2,90
MVPE 4050.02
50
2
0
1
41,3
1, 3, 4
4,86
* maximální diferenèní tlak pro oleje (viskozita 20cSt): 0,5 MPa
** druh tìsnìní: 1 - NBR, 3 - EPDM, 4 - VITON
0,60
* maximum pressure diference for oils (viscosity up to 20 cSt): 0,5 MPa
** sealing material: 1- NBR, 2 - EPDM, 3 - VITON
TECHNICAL DATA:
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Provedení
2/2 cestný, membránový ventil øady MV
Modification
2/2 way, membrane valve
Funkce
NC (E) - bez proudu uzavøen
Function
NC (E) - normally closed
Ovládání
elektricky, cívka otoèná 360°
Control
electric, 360° revolving coil
Prùtokové médium
voda, vzduch a ostatní plynná média a oleje s max.
viskozitou 20cSt, která nenapadají pou;ité materiály
Passage medium
water, air and other gas medium and oils with max.
viscosity 20cSt, that do not attack used mat.
Pou;itý materiál
tìleso - mosaz; vnitøní èásti - mosaz, nerez;
tìsnìní - pry; NBR (vzduch, olej), EPDM (voda,
pára, kyslík), VITON (olej, nafta, benzín)
+2 a; +60°C
Used material
Teplota média
tìsnìní NBR: +90°C,
tìsnìní EPDM peroxy: +130°C
tìsnìní VITON: +120°C
Medium temperature NBR sealing : +90°C,
EPDM peroxy sealing: +130°C
VITON sealing: +120°C
Napájecí napìtí
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz
Doba zapnutí
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
100%
max.1,5s (rozumí se otevøení na plný prùtok) / max
1.5s
Switching time
Opening / closing
time
100%
max.1,5s (fully-open) / max1.5s
Poloha zabudování
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 90°
Instalation
with the coil in vertical position above
the body,max. allowed diversion
from vertical axis is 90°
Pøíkon
33 VA, 70VA
Power input
33 VA, 70 VA
Krytí
IP 65
IP 65
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
Protection
El. connection
Prostøedí
nevýbušné
Environment
inexplosive
Teplota okolí
body-brass, insideparts- brass, stainless steel,
sealing rubber NBR (air, oil), EPDM (water, steam,
oxygen), Viton (oil, diesel, petrol)
Ambient temperature +2 to +60°C
connecting socket with a protecting contact
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 14 -
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
SOLENOID DIAPHRAGME MVPE
VALVES, direct controlled with forced lifting
W W W. P E V E K O . C Z
MEMBRÁNOVÉ ELEKTROMAGNETICKÉ
VENTILY MVPE, nucenì ovládané
SOLENOID DIAPHRAGM MVPE VALVES,
direct controlled with forced lifting
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
A
E
I
B
J
H
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
W W W. P E V E K O . C Z
MEMBRÁNOVÉ ELEKTROMAGNETICKÉ
VENTILY MVPE, nucenì ovládané
F
D
TYP
A
B
D
E
F
H
I
J
MVPE 4010.02
68
54
69
29
57
42
49
45
MVPE 4015.02
68
54
69
29
57
42
49
45
MVPE 4020.02
82
60
73
37
57
42
49
46
MVPE 4025.02
82
60
99
37
76
42
49
53
MVPE 4032.02
97
67
123
63
99
55
62
62
MVPE 4040.02
97
67
123
63
99
55
62
62
MVPE 4050.02
97
67
123
63
120
55
62
80
ORDERING KEY :
OBJEDNACÍ KLÍÈ :
MV P E
.
Membránový ventil
Diaphragm valve
2
2 - Nucenì ovládaný ventil
2 - Directly controlled valve
P - pøímý ventil
P - straight valve
Napájecí napìtí:
Supply voltage:
0 - 230V / 50Hz
1 - 24V / 50Hz
2 - 24V =
3 - 12V =
4 - 12V / 50Hz
E - bez proudu uzavøen
E - normally closed
Jmenovitá svìtlost
Nominal inside diameter
Materiál tìsnìní:
Sealing material:
1 - NBR
3 - EPDM
4 - VITON
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 15 -
TWO-WAY DIAPHRAGM SOLENOID
VALVES
pøímo a nepøímo ovládané
direct and pilot acting
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Elektromagnetické ventily øady MV jsou urèeny
k dvoupolohovému øízení prùtoku vody,
vzduchu, pøípadnì jiných plynù a olejù s
maximální viskozitou 2*E (11,8 c St)
Ventily nejsou urèeny k ovládání prùtoku
plynných paliv. Vyrábí se pro rùzná tlaková
rozpìtí, ovládací napìtí, s rùznými druhy
tìsnìní a s rùznými svìtlostmi. Nepøímo
ovládané ventily jsou opatøeny pry;ovou servomembránou, u pøímo ovládaných ventilù je
membrána zavìšena na pohyblivém jádru
elektromagnetu.
Solenoid valves of the MV type line are designed
for two-position control of water flow, air,
respectively of other gases and oils, with
maximum viscosity of 2°E (11,8 c deg).
The valves are designed to control flow of
paseous fuel. They are produced for various
pressure ranges, controlling voltages, with
various types of sealings and with various inside
diameters. The pilot acting valves are furnished
with a rubber servo- diaphragm; the diaphragm
of the direct acting valves is hung up on
moveable core of solenoid.
POPIS FUNKCE:
DESCRIPTOIN OF FUNCTION:
The pilot acting valve needs for its opening at
least a minimum (marginal) pressure difference.
The direct acting valves use an extended
differential system (diaphragm) which enables
the valve function (opening) as from zero
pressure difference. The pressure difference is
a pressure difference in front of and behind the
valve.
Dále uvedené vlastnosti a technické údaje jsou
spoleèné pro všechny typové øady MV.
Typ MVPE
The hereafter show features and specifications
are common to all valves of the MV type line.
Typ MVNE
Typ MVNI
TECHNICAL DATA:
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Funkce
Pøipojení tìlesa
Pracovní poloha
NC (E) - bez proudu uzavøen, NO (I) - bez proudu
vnitøní trubkové závity na vstupu i výstupu (viz. tabulky)
elektromagnetem nahoru,
dovolený odklon od této
osy je 90°.
Function
Ovládání
elektrické, napìtím a druhem proudu dle tabulek
kmitoèet stø. proudu je 50 Hz
max.1,5s (rozumí se otevøení na plný prùtok)
max.1,5s
max. 40/min.
Tìleso - mosaz, vnitøní ústrojí nerez, mosaz. Pry;ová
tìsnìní dle tabulek:
1 - NBR
3 - EPDM peroxy
Control
Otevírací doba
Zavírací doba
Frekvence funkce
Materiály
Zatì;ovatel (ED):
El. krytí
El. pøipojení
Pøíkon
Prostøedí
Instalation
100%
IP 54
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
(je souèástí dodávky)
26 VA - Typ MVPE, MVNI; 5 VA - Typ MVNE
ZONA 2 (94/9/EC) - Typ MVPE, MVNI
DN 10
DN 15
DN 20
MVPE
2,1
2,5
5,8
6,8
MVNE
2,6
3,0
8,2
9,5
MVNI
2,6
3,0
8,2
9,5
with the coil in vertical position above
the body,max. diversion from
vertical line is 90°
electrical, with voltage and current type accordingly to
the tables. Frequency of alternating is 50 Hz.
max.1,5s (it meeans the opening to ful flow)
Opening time
max.1,5s
Closing time
Frequency of function max. 40/min.
Body - brass, internal mechanism - stainless steel,
Materials
brass. Rubber sealing. Accordingly to the tables
1 - NBR
3 - EPDM peroxy
Load factor (ED):
100%
Protection
IP 54
El. connection
With a conector socket with a protecting contact
(includer in delivery batch)
Supply
26 VA - Type MVPE, MVNI; 5 VA - Type MVNE
Environment
ZONE 2 (94/9/EC) - Type MVPE, MVNI
VÝZNAM PÍSMEN A ÈÍSLIC V TYPOVÉM OZNAÈENÍ:
PRÙTOKOVÝ SOUÈINITEL Kv (m3/hod) PODLE TYPU A SVÌTLOSTI
VENTILU
FLOW COEFFICIENT Kv (m3/hr.) ACCORDINGLY TO THE TYPE
AND INTERNAL DIAMETER OF VALVE
TYP VENTILU
VALVE TYPE
NC (E) - normally closed; NO (I) - normally opened
Connection of the body internal pipe threads on inlet and outlet (see the tabs)
MEANING OF LETTERS AND FIGURES IN THE TYPE MARKING:
MV
Membránový ventil
Diaphragm valve
DN 25
P-pøímé, N-nepøímé ovládání
P-direct, N-pilot acting
E-bez proudu uzavøen
E-normally closed
I-bez proudu otenøen
I-normally opened
Typová oznaèení ventilù podle technických vlastností jsou uvedena v
následujících tabulkách
The type markings of valves in accordance with specifications are shown in the
following tables
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 16 -
.
Napájecí napìtí
Supply voltage
0 - 230V/50Hz
1 - 24V/50Hz
2 - 24V =
Jmen. svìtlost
Nominal inside diameter
Materiál pry;ových
tìsnících souèástí:
1 - NBR, 2 - EPDM
Material of the rubber
sealing parts:
1 - NBR, 2 - EPDM
W W W. P E V E K O . C Z
Nepøímo ovládaný ventil potøebuje pro své
otevøení alespoò minimální (mezní) tlakový
rozdíl.
Pøímo ovládané ventily vyu;ívají zavìšený
diferenèní systém (membrána), který umo;òuje
funkci (otevírání) ventilu ji; od nulového
tlakového rozdílu. Tlakový rozdíl je rozdíl tlaku
pøed a za ventilem
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
DVOUCESTNÉ MEMBRÁNOVÉ
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
W W W. P E V E K O . C Z
DVOUCESTNÉ MEMBRÁNOVÉ
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY
TWO-WAY DIAPHRAGM SOLENOID
VALVES
pøímo a nepøímo ovládané
direct and pilot acting
VENTILY NEPØÍMO OVLÁDANÉ
INDIRECTLY CONTROLLED VALVES
DN
Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit)
Connection size (internal thread)
Rp
MVNE (I) 110.0
10
3/8
0,016
1,4
230V~
0
+90
1
MVNE (I) 310.0
10
3/8
0,016
1,4
230V~
0
+140
3
MVNE (I) 115.0
15
1/2
0,016
1,4
230V~
0
+90
1
MVNE (I) 315.0
15
1/2
0,016
1,4
230V~
0
+140
3
MVNE (I) 120.0
20
3/4
0,015
1,4
230V~
0
+90
1
MVNE (I) 320.0
20
3/4
0,015
1,4
230V~
0
+140
3
MVNE (I) 125.0
25
1
0,015
1,4
230V~
0
+90
1
MVNE (I) 325.0
25
1
0,015
1,4
230V~
0
+140
3
TYP
TYPE
Tlakový rozdíl
Pressure difference (MPa)
min.
max.
Teplota média
Medium temperature (°C)
min.
max.
Napìtí
Voltage
(V)
Mat. tìsnìní
Mat. of sealing
Hmotnost
Weight
(kg)
0,70
0,68
1,29
1,29
HLAVNÍ ROZMÌRY VENTILÙ V mm:
MAIN DIMENSIONS OF VALVES (mm):
DN
G
A
B
C
10
Rp 3/8
78
105
42
15
Rp 1/2
84
105
42
20
Rp 3/4
110
115
66
25
Rp 1
113
115
66
Pozn: U ventilù svìtlosti 10 a 15 je elektromagnet umístnìn v jejich svislé ose.
Note: The valves with internal diameter of 10 and 15 have the coil placed on the vertical axis.
VENTILY PØÍMO OVLÁDANÉ SE ZAVÌŠENOU MEMBRÁNOU
DIRECTLY CONTROLLED VALVES WITH FORCED LIFTING
TYP
TYPE
DN
Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit)
Connection size (internal thread)
Rp
Tlakový rozdíl
Pressure difference (MPa)
min.
max.
Teplota média
Medium temperature (°C)
min.
max.
Napìtí
Voltage
(V)
Hmotnost
Mat. tìsnìní
Weight
Mat. of sealing
(kg)
MVPE 110.0
10
3/8
0
1,4
230V~
0
+90
1
MVPE 310.0
10
3/8
0
1,4
230V~
0
+140
3
MVPE 115.0
15
1/2
0
1,4
230V~
0
+90
1
MVPE 315.0
15
1/2
0
1,4
230V~
0
+140
3
MVPE 120.0
20
3/4
0
1,4
230V~
0
+90
1
MVPE 320.0
20
3/4
0
1,4
230V~
0
+140
3
MVPE 125.0
25
1
0
1,4
230V~
0
+90
1
MVPE 325.0
25
1
0
1,4
230V~
0
+140
3
0,73
0,70
1,54
1,47
HLAVNÍ ROZMÌRY VENTILÙ V mm:
MAIN DIMENSIONS OF VALVES (mm):
DN
G
A
B
C
10
Rp 3/8
78
105
42
15
Rp 1/2
84
105
42
20
Rp 3/4
110
115
66
25
Rp 1
113
115
66
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 17 -
TWO-WAY MOTORISED VALVES
directly controlled
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných a
kapalných médií, které nenapadají pou;ité
materiály. Servomotorické ventily jsou urèeny
pro otopné systémy.
For two - position control of gas and liquid
medium passage that do not attack used
materials. Application for heating systems.
POPIS FUNKCE:
FUNCTION DESCRIPTION:
Typ SMPE je bez proudu uzavøen. SMPI ventil
bez proudu otevøen.
Type SMPE is closed when the servo-motor is
de-energized. Type SMPI is open when the
servo-motor is de-energized.
Prùtokový souèinitel
Flow coefficient - Kv
(m3.h-1)*
Hmotnost
Weight
(kg)
400
0,9
0,55
250
1,5
0,6
0
150
2,3
0,8
Rp 1
0
60
5,2
1,2
30
Rp 1 1/2
0
60
10,6
1,8
40
Rp 2
0
30
13,8
2,6
TYP -Objednávací kód
TYPE - Code
Jmenov. svìtlost
Inside diameter
DN
SMPE / SMPI 2010.*2
10
Rp 3/8
0
SMPE / SMPI 2015.*2
15
Rp 1/2
0
SMPE / SMPI 2020.*2
20
Rp 3/4
SMPE / SMPI 2025.*2
25
SMPE / SMPI 2040.*2
SMPE / SMPI 2050.*2
Pracovní pøetlak
Pøipojovací rozmìr
(vnitøní závit**)
Working overpressure (kPa)
Connection size (internal thead**)
min*
max
* mìøeno vodou pøi Dp=0,1MPa
* measured by water at Dp=0,1MPa
TECHNICKÉ ÚDAJE:
TECHNICAL DATA:
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing
Funkce
NC - bez proudu uzavøen; NO - bez proudu otevøen
Function
NC - normally closed, NO - normally opened
Ovládání
elektricky, servomotor otoèný 360°
Control
electric, 360° revolving servomotor
Prùtokové médium
kapaliny,které nenapadají pou;ité materiály
Passage medium
Pou;itý materiál
tìleso - mosaz; vnitøní èásti - nerez ocel
tìsnìní - pry; EPDM
Used material
all gas and fluid medium that do not attack used
materials
body-brass, insideparts- stainless steel, sealing
rubber EPDM
Teplota okolí
+ 2 a; +70°C
max.100°C
Ambient temperature from +2 to +70°C
Teplota média
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
230V/50Hz, 24V/50Hz
100%
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
Switching time
Opening / closing
time
100%
SMPI 5s/ 15s
SMPE 5s/ 15s
Instalation
with the servomotor in vertical position above the
body,max. allowed diversion from vertical axis is 90°
Medium temperature max 100°C
Pøíkon
SMPI 5s /15s
SMPE 5s /15s
servomotorem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 90°
5W
Power input
5W
Krytí
IP 44
Protection
IP 44
El.pøipojení
kabely
El. connection
cables
Prostøedí
nevýbušné
Environment
inexplosive
Poloha zabudování
SM P E
2
025 . 0 2
Servomotorický ventil
Servo-motor valve
2- ventil pøímo ovládaný
2- directly controlled valve
P-Pøímý
P-Straight
Napájecí napìtí: 0-230VAC;
1-24VAC
Supply voltage: 0-230VAC;
1-24VAC
I-Ventil bez proudu otevøen
I-Normally opened
E- Ventil bez proudu uzavøen
E- Normally closed
Jm. svìtlost
Nominal inside diameter
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
DVOUCESTNÉ SERVOMOTORICKÉ
VENTILY pøímo ovládané
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
TYP
TYPE
A
C
D
SMPE / SMPI 2010.*2
72
127
SMPE / SMPI 2015.*2
85
127
SMPE / SMPI 2020.*2
100
SMPE / SMPI 2025.*2
E
G
F
143
22
Rp 3/8
27
145
27
Rp 1/2
30
127
149
32
Rp 3/4
38
90
159
183
41
Rp 1
-
SMPE / SMPI 2040.*2
120
166
198
55
Rp 1 1/2
-
SMPE / SMPI 2050.*2
150
170
204
70
Rp 2
-
ASSEMBLING DIMENSIONS:
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 18 -
W W W. P E V E K O . C Z
2- Voda a jiné kapaliny, které
nenapdadají pou;ité materiály
2- Water and other liquids that
do not attack used materials
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
W W W. P E V E K O . C Z
DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ
VENTILY pøímo ovládané
TWO-WAY SOLENOID VALVES
directly controlled
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Pro dvoupolohové ovládání prùtoku vody, a
jiných kapalin, které nenapadají pou;ité
materiály.
For two - position control of water and other
liquids passage that do not attack used material.
POPIS FUNKCE:
FUNCTION DESCRIPTION:
Ventil EVPE je bez proudu uzavøen a pod
proudem otevøen. Ventil EVPI je bez proudu
otevøen a pod proudem uzavøen.
Valve EVPE is closed when the solenoid is deenergized and open when energized. Valve
EVPI is open when the solenoid is de-energized
and close when energized.
Jmenov. svìtlost
Nominal inside diameter
DN
Pøíkon
Input
(W)
Pøipojovací rozmìr
(vnitøní závit)
Connection size
(internal thead)
EVPE 2006.*2
5
26VA
Rp 1/2
0
EVPI 2006.*2
5
26VA
Rp 1/2
0
EVPE 2015.*2
15
26VA
Rp 1/2
EVPE 2020.*2
20
26VA
EVPE 2025.*2
25
TYP
TYPE
Prùtokový souèinitel
Flow coefficient
(m3.h-1)
Hmotnost
Weight
(kg)
800
0,54
0,7
300
0,54
0,9
0
50
1,5
0,7
Rp 3/4
0
20
2,3
0,9
26VA
Rp 1
0
10
4,1
1,1
Tlakový rozdíl
Pressure difference (kPa)
min
max
EVPE 2040.*2
30
65W
Rp 1 1/2
0
100
10,6
6,0
EVPE 2050.*2
40
65W
Rp 2
0
100
13,8
6,6
TECHNICKÉ ÚDAJE:
TECHNICAL DATA:
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing
NC - bez proudu uzavøen; NO - bez proudu otevøen
Function
NC - normally closed; NO - normally opened
elektricky, cívka otoèná 360°
Control
electric, 360° revolving coil
všechna plynná a kapalná média, které nenapadají
pou;ité materiály
tìleso - mosaz; vnitøní èásti - nerez ocel
tìsnìní - pry; EPDM
Passage medium
all gas and fluid medium that do not attack used
materials
body-brass, insideparts- stainless steel, sealing
rubber EPDM
-10 a; +60°C
max.80°C
Ambient temperature from -10 to +60°C
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
100%
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
1s/1s
Switching time
Opening / closing
time
100%
1s /1s
Poloha zabudování
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 90°
Pøíkon
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 90°
26 VA
Power input
26 VA
Krytí
IP 54
Protection
IP 54
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
Prostøedí
ZONA 2 (94/9/EC)
Environment
ZONA 2 (94/9/EC)
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
Funkce
Ovládání
Prùtokové médium
Pou;itý materiál
Teplota okolí
Teplota média
Used material
Medium temperature max. 80°C
OBJEDNACÍ KLÍÈ:
ORDERING KEY:
EV P E
2 020 . 0 2
Elektromagnetický ventil
Solenoid valve
2- ventil pøímo ovládaný
2- directly controlled valve
P-Pøímý
P-Straight
Napájecí napìtí: 0-230VAC;
1-24VAC; 2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC; 5-110VAC
Supply voltage: 0-230VAC;
1-24VAC2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC; 5-110VAC
E-Ventil bez proudu uzavøen
I -Ventil bez proudu otevøen
E-Normally closed
I- Normally opened
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
Jm. svìtlost
Nominal inside diameter
2- Všechna plynná a kapalná
média, která nenapadají pou;ité
materiály
2- All gases and luquid
mediums,that do not attack used
materials
TYP
TYPE
A
EVPE 2006; 2015.*2
EVPI 2006.*2
E
F
G
H
65
101 84;95 99;110 27
-
Rp 1/2
-
60
98
93
107
32
-
Rp 1/2
-
EVPE 2020.*2
75
106
96
114
32
-
Rp 3/4
-
EVPE 2025.*2
90
113
101
125
41
-
Rp 1
-
EVPE 2040.*2
120
128
169
202
55
163
Rp 1 1/2
98
EVPE 2050.*2
150
143
170
210
70
163
Rp 2
98
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 19 -
B
C
D
TWO-WAY DIAPHRAGM SOLENOID
VALVES
nepøímo ovládané
indirectly controlled
POU;ITÍ:
APLICATION:
Pro dvoupolohové øízení prùtoku vody a jiných
neagresivních kapalin.
For two-position control of water, and other nonaggressive liquid mediums passage.
POPIS FUNKCE:
FUNCTION DESCRIPTION:
Ventil je bez proudu uzavøen a pod proudem
otevøen.
Jmenov. svìtlost
Inside diameter
DN
TYP - Objednací kód
TYPE - Code
MVPE 2110.*1
Valve is closed when the solenoid is deenergized and open when energized.
Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit)
Connection size (internal thead)
Prùtokový souèinitel
Flow coefficient - Kv
(m3.h-1)
G 3/8
10
MVPE 2115.*1
Pracovní pøetlak
Working overpressure (MPa)
min*
max
G 1/2
0,05
1
1,7
0,05
1
1,7
G 3/4
MVPE 2120.*1
MVPE 2110.*1 s vodièem
MVPE 2115.*1 s vodièem
G 3/8
10
G 1/2
MVPE 2120.*1s vodièem
G 3/4
TECHNICAL DATA:
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing
NC - bez proudu uzavøen
Function
NC - normally closed; NO - normally opened
elektricky, cívka otoèná 360°
Control
electric, 360° revolving coil
všechna plynná a kapalná média, které nenapadají
pou;ité materiály
tìleso - silamid (PA); vnitøní èásti - nerez ocel
tìsnìní - pry; NBR
Passage medium
fluid medium that do not attack used materials
Used material
body-silamide, insideparts- stainless steel, sealing
rubber NBR
0 a; + 75°C
max.80°C
Ambient temperature from 0 to +60°C
Teplota média
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz
100%
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
1s/1s
Switching time
Opening / closing
time
100%
1s /1s
Poloha zabudování
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 90°
Pøíkon
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 90°
4W
Power input
4W
Krytí
IP 00
Protection
IP 00
El.pøipojení
Faston
El. connection
Faston
Prostøedí
nevýbušné
Environment
inexplosive
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
Funkce
Ovládání
Prùtokové médium
Pou;itý materiál
Teplota okolí
Medium temperature max 75°C
OBJEDNACÍ KLÍÈ
ORDERING KEY
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌY:
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
DVOUCESTNÉ MEMBRÁNOVÉ
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY
ASSEMBLING DIMENSIONS:
1- ventil nepøímo ovládaný
1- indirectly controlled valve
P-Pøímý
P-Straight
Napájecí napìtí: 0-230VAC;
1-24VAC; 2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC
Supply voltage: 0-230VAC;
1-24VAC2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC
E-Ventil bez proudu uzavøen
E-Normally closed
2- Všechna kapalná média,
která nenapadají pou;ité
materiály
2- All luquid mediums,that do
not attack used materials
Jm. svìtlost
Nominal inside diameter
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 20 -
W W W. P E V E K O . C Z
MV P E 2 120 . 0 1
Membránový ventil
Diaphragm valve
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
W W W. P E V E K O . C Z
DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ
VENTILY NEREZOVÉ pøímo ovládané
TWO-WAY SOLENOID VALVES
STAINLESS directly controlled
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Pro dvoupolohové ovládání prùtoku kapalných
médií v potravináøském a chemickém prùmyslu.
For two - position control of liquid mediums
passage in food and chemical industry
POPIS FUNKCE:
FUNCTION DESCRIPTION:
Ventil je bez proudu uzavøen a pod proudem
otevøen.
Jmenov. svìtlost
Inside diameter
DN
TYP - Objednací kód
TYPE - Code
Valve is closed when the solenoid is deenergized and open when energized.
Pøipojovací rozmìr
(vnitøní závit)
Connection size
(internal thread)
Pracovní pøetlak
Working overpressure (kPa)
min*
max
Prùtokový souèinitel
Flow coefficient - Kv
3
-1
(m .h )
Pøíkon
Power input
Hmotnost
Weight
(kg)
EVPE 4106.*2/N 1/4"
6
Rp 1/4
0
800
0,54
26 VA
0,7
EVPE 4106.*2/N 3/8"
6
Rp 3/8
0
800
0,54
26 VA
0,7
EVPE 4110.*2/N
8
Rp 1/2
0
100
1,3
26 VA
0,9
EVPE 2015.*2/N
15
Rp 3/4
0
50
1,5
26 VA
0,7
EVPE 2020.*2/N
20
Rp 3/4
0
30
2,3
26 VA
0,7
EVPE 2050.*2/N
50
Rp 2
0
70
13,8
65 W
7,0
Pozn.: Typ 2015.*2/N a 2020.*2/N je mo;no dodat s pøipojovacími závity vnìjšími G1
Note.: Modification 2015.*2/N and 2020.*2/N - there is possible to equip also with G1 external connection thread.
TECHNICAL DATA:
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
Funkce
Ovládání
Prùtokové médium
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing
NC - bez proudu uzavøen
Function
NC - normally closed
elektricky, cívka otoèná 360°
Control
electric, 360° revolving coil
všechna plynná a kapalná média, které nenapadají
pou;ité materiály
tìleso - nerez ocel 1.4571; vnitøní èásti - nerez ocel
tìsnìní - pry; potravináøská, FKM (Viton)
Passage medium
all gas and fluid medium that do not attack used
materials
body - stainless 1.4571, insideparts - stainless steel,
sealing rubber - food rubber, FKM (Viton)
-10 a; + 40°C
max.80°C
Ambient temperature from -10 to +40°C
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
100%
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
10-30ms/10-30ms
Switching time
Opening / closing
time
100%
10-30ms /10-30ms
Poloha zabudování
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 90°
Pøíkon
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 90°
26 VA, 65 W
Power input
26 VA, 65W
Krytí
IP 54
Protection
IP 54
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
Prostøedí
ZONA 2 (94/9/EC)
Environment
ZONA 2 (94/9/EC)
Pou;itý materiál
Teplota okolí
Teplota média
OBJEDNACÍ KLÍÈ
ORDERING KEY
Used material
Medium temperature max 80°C
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
EV P E
ASSEMBLING DIMENSIONS:
2 0 20 . 0 2 / N
Elektromagnetický ventil
Solenoid valve
N - nerezové provedení
N- stainless steel valve
P-Pøímý
P-Straight
2- ventil pøímo ovládaný
2- directly controlled valve
E-Ventil bez proudu uzavøen
I -Ventil bez proudu otevøen
E-Normally closed
I- Normally opened
Napájecí napìtí: 0-230VAC;
1-24VAC; 2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC; 5-110VAC
Supply voltage: 0-230VAC;
1-24VAC2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC; 5-110VAC
2- Kapaliny
4- Všechna plynná a kapalná
média, která nenapadají pou;ité
materiály
2- Liquids
4- All gases and luquid
mediums,that do not attack used
materials
EVPE 4106.*2/N; 4110.*2/N
EVPE 2015.*2/N; 2020.*2/N
Jm. svìtlost
Nominal inside diameter
0-potravináøská pry;
1- FKM (Viton)
0- food rubber
1- FKM (Viton)
EVPE 2050.*2/N
TYP
TYPE
A
B
C
D
K
G
EVPE 2015.*2/N; 2020.*2/N
75
107
98
117
34
Rp 3/4
EVPE 4106.*2/N 1/4"
55
97
73
85
25
Rp 1/4
EVPE 4106.*2/N 3/8"
55
97
73
85
25
Rp 3/8
EVPE 4110.*2/N
60
100
82
92
30
Rp 1/2
EVPE 2050.*2/N
150
190
170
210
70
Rp 2
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 21 -
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Pro dvoupolohové ovládání prùtoku kapalných
médií v potravináøském a chemickém prùmyslu
For two - position control of liquid mediums
passage in food and chemical industry
POPIS FUNKCE:
FUNCTION DESCRIPTION:
Ventil je bez proudu uzavøen a pod proudem
otevøen.
Valve is closed when the solenoid is deenergized and open when energized.
Jmenov. svìtlost
Iinside diameter
DN
TYP - Objednací kód
TYPE - code
Pracovní pøetlak
Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit**)
Working overpressure (MPa)
Connection size (internal thead**)
Prùtokový souèinitel
Flow coefficient
3
-1
(m .h )
Hmotnost
Weight
(kg)
min*
max
EVPE 2020.01/N
15
Rp 3/4
0,08
0,8
1,5
0,9
EVPE 2050.01/N
50
Rp 2
0,08
0,8
11,3
3,6
* minimální diferenèní tlak mezi vstupem P a výstupem A
** u provedení 2020.*1/N je mo;no dodat pøipojovací závity vnìjší G1
* minimum difference pressure between inlet P and outlet A
** modification 2020.*1/N - there is possibility to equip also with G1 external
connection thread
TECHNICAL DATA:
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing
NC (E) bez proudu uzavøen
Function
NC - normally closed
elektricky, cívka otoèná 360°
Control
electric, 360° revolving coil
kapaliny, které nenapadají pou;ité materiály
Passage medium
all liqiud mediums that do not attack used materials
Pou;itý materiál
tìleso - nerez ocel 1.4571; vnitøní èásti - nerez ocel
tìsnìní - potravináøská pry;, FKM (Viton)
Used material
body - stainless 1.4571, insideparts - stainless steel,
sealing rubber - food rubber, FKM (Viton)
Teplota okolí
-10 a; + 40°C
max. 80°C
Ambient temperature from -10 to +40°C
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
100%
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
1s /1s
Switching time
Opening / closing
time
100%
1s /1s
Poloha zabudování
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 90°
Pøíkon
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 90°
26 VA
Power input
26 VA
Krytí
IP 54
Protection
IP 54
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
Prostøedí
ZONA 2 (94/9/EC)
Environment
ZONA 2 (94/9/EC)
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
Funkce
Ovládání
Prùtokové médium
Teplota média
Medium temperature max. 80°C
OBJEDNACÍ KLÍÈ
ORDERING KEY
EV P E
2 020 . 0 1 / N
Elektromagnetický ventil
Solenoid valve
N - nerezové provedení
N- stainless steel valve
P-Pøímý
P-Straight
1- ventil nepøímo ovládaný
1- indirectly controlled valve
E-Ventil bez proudu uzavøen
I -Ventil bez proudu otevøen
E-Normally closed
I- Normally opened
Napájecí napìtí: 0-230VAC;
1-24VAC; 2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC; 5-110VAC
Supply voltage: 0-230VAC;
1-24VAC2- 24VDC; 3-12VDC;
4-12VAC; 5-110VAC
2- Všechny kapalná média,
která nenapadají pou;ité
materiály
2- All liquid mediums,that do not
attack used materials
Jm. svìtlost
Nominal inside diameter
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
TYP
TYPE
A
B
C
D
E
K
G
EVPE 2020.*1/N
75
107
108
128
38
34
Rp 3/4
EVPE 2050.*1/N
150
144
139
177
80
70
Rp 2
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 22 -
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
TWO-WAY SOLENOID VALVES
STAINLESS indirectly controlled
W W W. P E V E K O . C Z
DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ
VENTILY NEREZOVÉ nepøímo ovládané
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
TØÍCESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ
VENTIL pøímo ovládaný na naftu a oleje
acting for diesel and oils normally closed
POU;ITÍ:
Tøícestné elektromagnetické ventily øady EVPT jsou
urèeny k dvoupolohovému øízení prùtoku nafty a
olejù, pøípadnì jiných plynù a olejù s maximální
viskozitou
37c St. Ventily nejsou urèeny k ovládání prùtoku
plynných paliv. Ventily jsou urèeny pro pøestavby
naftových motorù na pohon rostlinným olejem.
APPLICATION:
Three-way solenoid EVPT valves are designed for a
two-position flow control of diesel and oils, eventually
for other gases and oils with maximum viscosity up to
37 cSt.
The valves are not designed to flow control of fuel
gases.
Three-way electromagnetic valves are using for
conversations of diesel engines to vegetable oil
engines.
POPIS FUNKCE:
Tøícestné ventily lze zapojit jako smìšovací - dva
vstupy a jeden výstup, tak i jako rozboèovací - jeden
vstup a dva výstupy. Tlakový rozsah je pou;itelný na
všech tøech vstupech.
FUNCTION DESCRIPTION:
Three-way valve can be using as mixing valve - two
inputs and one output or hub valve - one input and
two outputs.
Pressure range can be conected on every three
inputs.
Jmenov. svìtlost
Inside diameter
DN
TYP - Objednací kód
TYPE - Code
Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit)
Connection (inside thead)
Tlakový rozsah (MPa) Prùtokový souèinitel
Pressure difference Flow coefficient - Kv
3
-1
min
max
(m .h )**
Pøíkon
Power input
Hmotnost
Weight
(kg)
EVPT 5013.*2 G3/8"
13
G 3/8
0
0,3
0,6
13
M16x1,5
0
0,3
1,8
1,8
26VA
EVPT 5013.*2 M16x1,5
EVPT 5013.*2 M14x1,5
26VA
0,6
13
M14x1,5
0
0,3
1,8
26VA
0,6
EVPT 5113.*2
13
G 3/8
0
0,8
26VA
0,7
EVPT 5012.*2
12
4
G 3/8
0
0,1
1,6
1,5
17VA
0,5
f8 na hadici (for hose)
0
0,15
0,8
17VA
0,4
EVPT 5004.*2
* napájecí napìtí
** mìøeno vodou pøi Dp=0,1MPa
*supply voltage
** measured by water at Dp=0,1MPa
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Provedení
Funkce
Ovládání
TECHNICAL DATA:
3/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
Modification
2/3 way, seat valve with elastic sealing
NC (E) - bez proudu uzavøen
elektricky, cívka otoèená 360°
Function
NC (E) - normally closed
Control
electric, 360° revolving coil
Passage medium
Teplota okolí
nafta, olej (max. viskozita 37 c St.) a všechna plynná
a kapalná média, která nenapadají pou;ité materiály
tìleso - dural; vnitøní èásti - nerez povlakovaná
teflonem, tìsnìní - VITON
-20 a; +60°C
diesel and oils (max. viscosity 37cSt) and every gas
and fluid mediuml, that do not attack used mat.
Used material
body-dural, insideparts- stainless steel coated by
PTFE,, sealing rubber -Viton
Ambient temperature from -20 to +60°C
Teplota média
-20 a; +130°C
Medium temperature
Napájecí napìtí
24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz
100%
30 ms /30ms
Supply voltage
Switching time
Prùtokové médium
Pou;itý materiál
Doba zapnutí
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
Poloha zabudování
Opening / closing
time
Instalation
from -20 to +130°C
24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz
100%
30 ms / 30ms
Pøíkon
libovolná, upøednostnìna poloha magnetem nahoru.
Vestavìní do pevného systému napø. pomocí
upevòovacích závitù
26 VA, 17VA
Krytí
IP 54
Protection
IP 54
El.pøipojení
Prostøedí
Odpovídá
Izolaèní tøída
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
ZONA 2 (94/9/EC - ATEX)
97/23/EC (PED)
H (180°C)
Environment
Meets
Insulation class
ZONA 2 (94/9/EC - ATEX)
97/23/EC (PED)
Power input
OBJEDNACÍ KLÍÈ
ORDERING KEY
1
EV P T
W W W. P E V E K O . C Z
THREE-WAY SOLENOID VALVE direct
Elektromagnetický ventil
Solenoid valve
P - pøímé
P - straight
T - tøícestný ventil
T - three way valve
5 - nafta, olej a všechna plynná a
kapalná média, která nenapadají
pou;ité materiály
5 - diesel, oil and all gases and liquid
mediums, that do not attack used
material
any, prefered vertical position, electromagnet up
Instalation into stable network system, or by means
of drillerd threads
26 VA, 17 VA
H (180°C)
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
2
5 0 13 . 2 2
2 - ventil pøímo ovládaný
2 - direct acting valve
Napájecí napìtí: 2 - 24VDC
3 - 12VDC
Supply voltage: 2 - 24VDC
3 - 12VDC
Jm. svìtlost
Nominal inside diameter
Tìsnící materiál - 0 - VITON
Sealing material - 0 - VITON
3
4
5
1 - konektor, conector
2 - cívka, coil
3 - jádro, plunger
4 - tìleso, body
5 - tìsnìní, seal
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 23 -
directly controlled
G 1/8 - G 1/4
TYP - Objednací
kód
TYPE - Code
Jmenov. svìtlost v
tìlese
Inside diameter in the
body (DN)
Jmenov. svìtlost v trubce
Pøipojovací rozmìr
Tlakový rozsah
vedení
(vnitøní závit)
Pressure range(MPa)
Inside diameter in the guiding
Connection size
Min
Max
(internal thread)
tube (DN)
Prùtokový souèinitel Hmotnost
Flow coefficient
Weight
3
-1
(kg)
Kv (m . h )
Pøíkon
EVPT 4218.*2
1,1
1,5
G 1/8
0
1
6,5 VA
0,07
0,25
EVPT 4235.*2
3,5
3
G 1/4
0
1
22 VA
0,26
0,45
EVPT 4235.*2/N
3,5
3
G 1/4
0
1
22 VA
0,26
0,40
mìøeno vodou pøi Dp=0,1MPa
measured by water at Dp=0,1MPa
TECHNICAL DATA:
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Modification
3/2 way, seat valve with elastic sealing
NC (E) - bez proudu uzavøen
Function
NC - normally closed
elektricky, cívka otoèná 360°
Control
electric, 360° revolving coil
všechna plynná a kapalná média, které nenapadají
pou;ité materiály
tìleso - mosaz (nerez ocel 1.4571); vnitøní èásti nerez ocel;tìsnìní - FKM (Viton)
Passage medium
all gas and fluid medium that do not attack used
materials
body - messing (stainless 1.4571), insideparts stainless steel, sealing - rubber FKM (Viton)
-10 a; + 50°C
max.120°C
Ambient temperature from -10 to +50°C
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=
100%
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
10-30ms/10-30ms
Switching time
Opening / closing
time
100%
10-30ms /10-30ms
Poloha zabudování
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 90°
Pøíkon
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 90°
6,2 VA,22 VA
Power input
6,5 VA, 22VA
Krytí
IP 54
Protection
IP 54
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
Provedení
3/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
Funkce
Ovládání
Prùtokové médium
Pou;itý materiál
Teplota okolí
Teplota média
Used material
Medium temperature max 120°C
OBJEDNACÍ KLÍÈ
ORDERING KEY
EV P T
4 2 35 . 0 2 / N
Elektromagnetický ventil
Solenoid valve
N - nerezové provedení
N- stainless steel valve
P-Pøímý
P-Straight
2- ventil pøímo ovládaný
2- directly controlled valve
T-Ventil tøícestný
T-Three-way valve
Napájecí napìtí: 0-230VAC;
1-24VAC; 2- 24VDC; 3-12VDC
Supply voltage: 0-230VAC;
1-24VAC2- 24VDC; 3-12VDC
4- Všechna plynná a kapalná
média, která nenapadají pou;ité
materiály
4- All gases and luquid
mediums,that do not attack used
materials
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
Jm. svìtlost
Nominal inside diameter
2- FKM (Viton)
2- FKM (Viton)
EVPT4235 . * 2
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 24 -
EVPT4218 . * 2
W W W. P E V E K O . C Z
G 1/8 - G 1/4
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
THREE-WAY SOLENOID VALVE
TØÍCESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ
VENTIL pøímo ovládaný
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
TWO-WAY DIAPHRAGM VALVES
DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ
MEMBRÁNOVÉ VENTILY
indirectly controlled
nepøímo ovládané
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Pro dvoupolohové ovládání tlakového vzduchu
For two - position control of pressure air.
FUNKCE:
FUNCTION DESCRIPTION:
U ventilù této stavební øady je pøi spínání veden
vzduch pøes vestavìný elektromagnetický øídící
ventil pøímo do ovzduší. Tím dojde k tlakovému
odlehèení membrány a následovnému, velmi
rychlému otevøení ventilového sedla
membránového ventilu. Øídící vzduch fouká po
celou dobu otevøení ven. Po vypnutí øídícího
ventilu dojde k vytvoøení tlaku nad membránou
pøes vnitøní øídící otvory a k uzavøení sedla
ventilu
At the valves of this row air goes through the
integrated electromagnetic control valve
directly to atmosphere. In consequence of that
peat the diaphragm is pressure unloaded and
the valve seat of diaphragm valve is opened, the
control air is flowing out. After switch - off the
control valve pressure above the diaphragm
rises up through the inside control holes and the
valve gets closed.
TYP - Objednací
Jmenov. svìtlost
kód
Inside diameter (DN)
TYPE - Code
Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit)
Connection size (internal thead)
Pracovní pøetlak
Working overpressure (MPa)
1)
min.
max.
Hodnota
Value Kv2)
(m3 . h-1)
Prùtok
3)
Flow Qn
(m3 . h-1)
MVRE 3020.*1
20
G 3,4
0,03
0,8
14,5
1.339,8
0,57
MVRE 3025.*1
25
G1
0,03
0,8
19,0
1.755,6
0,62
MVRI 3020.*1
20
G 3/4
0,03
0,8
14,5
1.339,8
0,56
MVRI 3025.*1
25
G1
0,03
0,8
19,0
1.755,6
0,61
Hodnoty prùtoku platí jen pro ventily, rozvody a expanzní ztráty zde nejsou
vzaty v úvahu.
1) minimální diferenèní tlak mezi vstupem P a výstupem A
2) hodnota Kv udává prùtokové mno;ství v m3.h-1 pøi Dp=0,1MPa. Urèuje se
pomocí vody
3) prùtok vzduchu o tlaku 0,6MPa a teplotì +20°C pøi odpuštìní do volného
3
-1
prostoru je vyjádøitelný v pøepoètu Qn=Kv x 92,4 (m .h )
The values of flow are valid only for valves, distributions and expansion loss
are not taken into consideration.
1) minimal difference pressure between input P and output A
3
-1
2) the Kv value showes flow quantity v (m .h ) at Dp=0,1MPa. It is determined
by means of water
3) The air flow at pressure 0,6MPa and temperature +20°C during release into
3
-1
free space can be expressed from this formula Qn=Kv x 92,4 (m .h )
TECHNICKÉ ÚDAJE:
TECHNICAL DATA:
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing
NC - bez proudu uzavøen; NO - bez proudu otevøen
Function
NC - normally closed, NO - normally opened
elektricky, cívka otoèná 360°
Control
electric, 360° revolving coil
všechna plynná média, které nenapadají pou;ité
materiály
tìleso - Al; vnitøní èásti - nerez ocel; tìsnìní pogumovaná tkaninová membrána NBR
Passage medium
all gas medium that do not attack used materials
Used material
body - Al, insideparts - stainless steel, sealing
RUBBERISED fabric diaghragm with valve plate
-10 a; + 40°C
max.60°C
Ambient temperature from -10 to +40°C
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=
100%
100%
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
30 -70ms / 30-730ms
Switching time
Opening / closing
time
Poloha zabudování
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 90°
Pøíkon
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 90°
8,5 VA
Power input
8,5 VA
Krytí
IP 54
Protection
IP 54
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
Prostøedí
nevýbušné
Environment
inexplosive
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
Funkce
Ovládání
Prùtokové médium
Pou;itý materiál
Teplota okolí
Teplota média
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
Medium temperature max 60°C
OBJEDNACÍ KLÍÈ
ORDERING KEY
30-70ms / 30-70ms
MV R E
3 020 . 0 1
Membránový ventil
Diaqhragm valve
W W W. P E V E K O . C Z
Hmotnost
Weight
(kg)
1- ventil nepøímo ovládaný
1- indirectly controlled valve
P-Pøímý
P-Straight
Napájecí napìtí: 0-230VAC;
1-24VAC; 2- 24VDC; 3-12VDC;
Supply voltage: 0-230VAC;
1-24VAC2- 24VDC; 3-12VDC;
E-Ventil bez proudu uzavøen
I -Ventil bez proudu otevøen
E-Normally closed
I- Normally opened
Jm. svìtlost
Nominal inside diameter
3- vzduch
3- air
TYP
TYPE
A
G
C
D
MVRE 3020.*1
82
G 3/4
70
122
MVRE 3025.*1
88
G1
73
125
MVRI 3020.*1
82
G 3/4
70
115
MVRI 3025.*1
88
G1
73
118
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 25 -
POU;ITÍ:
Dvoucestné elektromagnetické ventily ERS a ERF
(REFCO) jsou urèeny pro kapalná vedení, sací
vedení a vedení horkých par a plynù v chladících
zaøízeních se všemi druhy chladiv.
Ventily nejsou urèeny k ovládání prùtoku èpavku.
Ventily jsou dodávány s mìdìnými vývody pro pájení
nebo závitovými šroubením s ku;elem.
APPLICATION:
Two-way solenoid valves series ERS and ERF (REFCO)
are used in general refrigeration and for original
equipment to cut off/activate the refrigerant flow in a
refrigerating plant. Valves are not for ammonia.
The solenoid valves can be installed in the liquid line, hot
gas line and suction line of a refrigerating unit.
Valves have solder or flare connections.
FUNCTION DESCRIPTION:
Two-way solenoid valves ERS2 to ERF3 (REFCO) are
direct acting and ERS6 to ERF20 are pilot acting with
PTFE diaphragm. Function NC (normally closed).
POPIS FUNKCE:
Dvoucestné ventily ERS2 a; ERF3 (REFCO) jsou
pøímo ovládané a ERS6 a; ERF20 jsou nepøímo
ovládané s PTFE membránou. Vyrábí se NC (bez
proudu uzavøen). Pøipojením el. proudu do cívky se
ventil otevøe.
ERS2 - ERF3
ERS6 - ERF20
A
A
P
P
Prùtokový souèinitel Kv
Tlakový rozdíl (bar)
Hmotnost
Pøíkon
Pressure difference (bar) Flow coefficient Kv
Weight
Power input
3
-1
min
max*
(kg)
(VA)
(m .h )
Jmenovitá svìtlost
Inside diameter
DN
Pøipojovací
rozmìr
Connection
ERS2
5
6mm ODF
0
ERF2
5
5
7/16" UNF
10mm ODF
TYP- Objednací kód
TYPE- Code
ERS3
0,24
30 (21)
0,23
11
0
30 (21)
0,23
11
0,25
0
30 (21)
0,3
11
0,24
ERF3
5
5/8" UNF
0
30 (21)
0,3
11
0,25
ERS6-10
12
10mm ODF
0,05
30 (21)
0,9
11
0,35
ERF6-5/8"
12
5/8" UNF
0,05
30 (21)
0,9
11
0,35
ERS6-12
12
12mm ODF
0,05
30 (21)
1,6
11
0,9
ERF6-3/4"
12
3/4" UNF
0,05
30 (21)
1,6
11
0,9
ERS10-12
12
12mm ODF
0,05
30 (21)
1,9
11
0,95
12
3/4" UNF
0,05
30 (21)
1,9
11
0,95
ERS10-16
12
16mm ODF
0,05
30 (21)
2,2
11
0,95
ERF10-7/8"
12
7/8" UNF
0,05
30 (21)
2,2
11
0,95
ERS20
22
22mm ODF
0,05
30 (21)
4
26
1,6
ERF20
22
7/8" UNF
0,05
30 (21)
4
26
1,6
ERF10-3/4"
* maximální diferenèní tlak MOPD pro napájecí napìtí AC (DC)
* maximum opening pressure diference MOPD for supply voltage AC (DC)
TECHNICAL DATA:
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Modification
2/2 way, direct and pilot acting valve series EVPE
NC - bez proudu uzavøen
Function *
NC - normally closed
elektricky, cívka otoèná 360°
Control
electric, 360° revolving coil
Prùtokové médium
všechny druhy chladiva CFC, HCFC, HFC, není
urèeno pro èpavek
Medium
all refrigerants CFC, HCFC, HFC, not for ammonia
Pou;itý materiál **
tìleso - mosaz; vnitøní èásti - mosaz, nerez;
tìsnìní - PTFE
Used material **
body - brass, inside parts - brass and stainless steel,
sealing - PTFE
Teplota okolí
-40 a; +80°C
Ambient temperature -40 to +80°C
Teplota média
-45 a; +125°C
Medium temperature -45 to +125°C
Napájecí napìtí
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=
Doba zapnutí
100%
Switching time
100%
Poèet cyklù
typ ERS2 a; ERF10 > 3,5milion
typ ERS20 a ERF20 >1,5milion
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 90°
Number of operating type ERS2 to ERF10 > 3,5million
cycles
type ERS20 and ERF20>1,5million
with the coil in vertical position above
Instalation
the body, max. allowed diversion from
vertical axis is 90°
Provedení
2/2 cestný, pøímo a nepøímo ovládaný ventil øady
EVPE
Funkce *
Ovládání
Poloha zabudování
11 VA / 9W, 26 VA / 26W
Power input
Krytí
IP 65
Protection
IP 65
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El.connection
connecting socket with a protecting contact
Prostøedí
nevýbušné
Environment
inexplosive
Pøíkon
* funkce NO je mo;ná po dohodì
** výroba z materiálu nerez je mo;ná po dohodì
11 VA / 9W, 26 VA / 26W
* function NO on your request
** stainless steel material on your request
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 26 -
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
for refrigerants, direct and pilot acting
W W W. P E V E K O . C Z
TWO-WAY SOLENOID VALVE
DVOUCESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ
VENTIL pøímo a nepøímo ovládaný na chladiva
pilot acting for refrigerants
ASSEMBLING DIMENSIONS:
ERS 2,3
ERF 2,3
B
107
56
56
ERS20
30
A
A
30
51
B
38
38
2x
3
M
ERS 6,10
o
10
A
M
65
13
13
B
3
2x
10
EFS 6,10
B
107
36
34
76
74
ERF20
71
A
35
A
35
112
B
2xM
4
4
°
°
OBJEDNACÍ KLÍÈ :
ORDERING KEY :
ERF 10 - 3/4" - 230
Elektromagnetický ventil
Solenoid valve
Napájecí napìtí:
Supply voltage:
230VAC
24VDC
24VAC
12VDC
12VAC - pouze pro
only for ERF20 a
ERS20
Pøipojovací rozmìr
Connection size
A
B
6mm ODF
95
ERF2
7/16" UNF
70
ERS3
10mm ODF
95
ERF3
5/8" UNF
75
ERS6-10
10mm ODF
ERF6-5/8"
5/8" UNF
ERS6-12
12mm ODF
119
94
119
ERF6-3/4"
3/4" UNF
104
ERS10-12
ERF10-3/4"
12mm ODF
3/4" UNF
108
ERS10-16
16mm ODF
119
ERF10-7/8"
7/8" UNF
112
ERS20
ERF20
22mm ODF
254
7/8" UNF
113
Prùtokový souèinitel:
Flow coefficient:
2 - 0,23
3 - 0,3
6 - 0,9 ¸ 1,6
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
- 27 -
TYP
ERS2
119
o
45
A
65
38
38
2xM
Pøipojení: S - pájecí
Connection: S - solder
F - pøíruba
F - flare
W W W. P E V E K O . C Z
TWO-WAY SOLENOID VALVE direct and
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
45
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
DVOUCESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ
VENTIL pøímo a nepøímo ovládaný na chladiva

Podobné dokumenty

MVRE 3020.*1

MVRE 3020.*1 PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic

Více

Elektromagnetické ventily pro paliva

Elektromagnetické ventily pro paliva Tlakový rozsah (MPa) Prùtokový souèinitel Pressure difference Flow coefficient - Kv

Více

Ceník 2015 - Honeywell CZ

Ceník 2015 - Honeywell CZ Jiřího z Poděbrad 29, Šumperk 787 01 Tel./fax: +420 583 211 404

Více

TDA600 - Zabezpecovacky.cz

TDA600 - Zabezpecovacky.cz již od návrhu vytvořen tak, aby umožňoval rychlou a snadnou údržbu, a omezil tak systémové prostoje na absolutní minimum. Díky podpoře technologie „hot-swap“ je také možné měnit a přidávat různé mo...

Více

REGULACE TRANSLACE Regulace translace

REGULACE TRANSLACE Regulace translace ¾ Hsp27 indukovaný stresem v savčích buňkách interakuje přímo s faktorem 4G a tak brání translaci konstitutivních proteinů ¾ Hsp27 nereaguje s žádným dalším iniciačním faktorem ¾ overexprese Hsp70 ...

Více

seznam - Obec Vysoká nad Labem

seznam - Obec Vysoká nad Labem Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice

Více

Regulace translace

Regulace translace dekodovací mechanismus pro AMI kodony je triplet :triplet mezi mRNA a tRNA (kodon:antikodon) terminační signál není dekodován tRNA, ale proteinem RF1(+RF3)

Více