KPR - Archív Pražského Hradu

Transkript

KPR - Archív Pražského Hradu
inv. č.
signatura
1
D4
2
D7
3
D9
4
D 10
5
D 40
6
D 70
7
D 80
8
D 91
9
D 92
10
D 97
11
D109
12
D 111
13
14
D 119
D 138
15
D 167
16
D 177
17
D 216
18
D 230
19
D 231
20
D 234
21
D 275
22
D 283
23
D 308
24
D 315
25
D 333
26
D 354
27
D 401
věc
D 1919
Dr. August Popelka – jmenování prvním prezidentem Nejvyššího soudu v
Praze – přísaha
Dr. František Lützow – oslava výročí úmrtí 13. 1. 1919
Josef Špaček, Prostějov – názor na polit. sjednocení nesocialistických
stran
Josef Žikeš, Plzeň – názor na politickou situaci – kritika sociálně
demokratické strany
Československý komitét v Haagu – zpráva o dobročiném koncertu v
Haagu
Společenský klub Čsl. fakulty filosofické v Praze – stanovy
Družina oslepených vojínů – svolání manifestačního sjezdu do Klárova
ústavu v Praze
Zpráva českého velvyslanectví ve Vídni o onemocnění Hodži, čs. zástupce
v Budapešti.
Omluva důstojníkům z družiny gen. Pellé ohledně nepřijetí u presidenta
republiky.
Dělnická akademie zve presidenta na své představení ve Vinohradském
divadle.
Kopie dopisu dr. Šámala F. Sísovi ohledně reakce pana presidenta na
dopis Hanuše Jelínka.
Presidium min. vnitra – vyslání zástupce ke konferenci o rozšíření stát.
tiskárny.
Záznam – transport mouky a ovoce pro p. presidenta.
Zpráva o židovském tisku v německé řeči.
Kopie dopisu dr. Šámala dr. Fr. Pantůčkovi – návrh na zřízení pozem.
ústavu.
Spolek pensionovaných stát. úředníků, profesorů, učitelů – resoluce.
Národní čsl. společnost zahradnická v Praze – poslání a organizace
společnosti a úkoly s tím spojené.
Pokyny KPR ohledně chování vůči Gardosovi a Žatkovičovi během jejich
pobytu v Praze.
Stát. úřad statistický – přípravy ke sčítání lidu.
Presidium min. školství a nár. osvěty – zřízení zvlášt. odboru pro věci
kultu – promemoria okresního hejtmana Fialky, týkající se uspořádání
kultu ve státě.
Dr. Josef Malota, likvidační komisař pro státní archiv v býv. ministerstvu
zahran. ve Vídni – zpráva o pálení aktů v býv. min. zahraničí.
Stavitel Josef Procházka, Praha – návrh na zmírnění nezaměstnanosti a
bytové nouze.
Sběrný spis – č. 1-100 – Ministerstvo železnic – poradní protokoly
meziminister. komise pro dopravu potravin – zásobování –
Unie veřejných prací – resoluce přijatá na plenární schůzi organizace
úřednictva spadající pod min. veřejných prací.
Děkanát filosof. fakulty – zastavení platu presidentovi, jako profesoru
filosof. fakulty.
Vojen. zástupce v Praze – výtah ze spisu býv. divis. soudu v Praze –
vyšetřování proti J. Alexandrovi a V. Jiráskovi – rozšiřování letáků
"Rakousko-uherští národové". (leták připojen)
Ministerstvo nár. obrany – ustavení Komitétu pro výpravu výtvarných
umělců na zahraničním bojišti a péči o hroby Čechoslováků padlých za
hranicemi.
1
časové
rozmezí
karton
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1919
1
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
časové
rozmezí
karton
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
2
1919
1
1919
1
Presidium min. vnitra – vojenská prohlídka v bytě okres. hejtmana v Aši.
1919
1
Dr. Josef Zavadil, předseda NUKU – služební přísaha.
Sběrný spis – poř. č. 1-63 – (část skartována) Kondolence k úmrtí dr. M.
R. Štefánika.
Ministerstvo nár. obrany – leták (Rady dělníků, vojínů a domkářské).
Dr. Bretholz , ředitel zem. archivu moravského v Brně – protest německé
nár. rady.
Ministerstvo vnitra – nelidské chování obecních funkcionářů v Chebu a
Františkových lázních proti internovaným Rusům.
H. Veselý dr. Šámalovi – regulace Vltavy v Praze.
Spolek posluchačů Zeměděl. akademie v Táboře – boj za uznání akademie
za vys. školu.
Ministerstvo školství a nár. osvěty – brožury propagující americkou
politiku a protibolševicky zaměřené.
Ministerstvo školství a nár. osvěty – JUDr. Jaroslav Mayer, Tábor –
otevřený list presidentu republiky – týká se Jaroslava Jeremiáše.
Obec úřednická a zřízenecká, Brno – kritika Zemského zřízení
moravského.
Koncept dopisu ministru Rašínovi ohledně prof. Purkyně a jeho
jmenování přednostou nově zřízeného geologického ústavu.
Záznam – Letecký referát min. nár. obrany – sdělení: Stadium organizace
letecké služby a) Paříž – Praha – b) v ČSR
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
1
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
inv. č.
signatura
věc
28
D 415
29
D 433
30
D 450
31
D 457
32
D 464
33
D 468
34
D 471
35
D 486
36
D 554
37
D 658
38
D 661
39
D 677
40
D 704
41
D 725
Výtah ze zápisu o poradě pléna nejvyššího správního soudu, konané dne
17. 3. 1919.
Žádost o podporu Pomocnému fondu pro české žurnalisty a literáty.
Sběrný spis – Normálky č. 1-933 (Většina pořad. čís. byla skartována)
Ponecháno: Spolek Jüdischer national demokrat. Verein, – Hranice ČSR
proti Rumunsku – Býv. vojen. rakousko-uher. správa – Pracovní plán stát.
služby statistic. 1919 – Právní postavení čsl. stát. příslušníků v německorakouském státě – Stav podpor v nezaměstnanosti – Agitace pro německé
volby – Zásobování, dodávka cukru aj.
Čsl. socialistické strany – vnitropolitická situace –
Min. národní obrany – Dobrovolníci-irredentisti z tridentské Rivy –
odhalení pamětní desky Aloisu Štorchovi.
Konfiskace jmění habsbursko-lotrinského – prohlášení vídeň. advokátů
dra. Stritzla a E. Coumonta.
Sběrný spis – poř. čís. 1-165 – Censura německých novin – výtisky
časopisů a novin z oblastí národnostně smíšených.
Ministerstvo železnic – protest města Pardubic proti zřízení železnič.
ředitelství v Hradci Králové.
Josef Mazánek, Dol. Tošonovice – dopis dr. Šámalovi v zál. Těšínska a
žádost o zatčení Stivína, Šmerala a pěti Munovců.
Setník ing. Fr. Buldra – zpráva o činnosti vojen. likvidační komise ve
Vídni.
Tisk. odbor pres. min. rady – zpráva o zájezdu švýcarských žurnalistů do
ČR.
Korespondence mezi dr. Šámalem a bulhar. profesorem dr. A.
Balabanovem, prohlášení Balabanovo "Egejské moře Slovanům".
Vojenská justiční záležitost (Kudrna, dr. Licht) – řízení divisního soudu v
Praze –
Ministerstvo železnic, Praha – objednávky vozidel stát. drah.
42
D 757
43
D 767
44
D 785
45
D 787
46
D 793
47
D 794
48
D 852
49
D 867
50
D 889
51
D 897
52
D 929
53
D 958
54
D 964
2
časové
rozmezí
karton
1919
2
1919
2
1919
2
1919
1919
1919
2
2
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
Františkánský klášter v Hájku – neoprávněná akce – zotavovna pro děti.
1919
2
Úřad pro přípravu mírové konference – národohospodářské diagramy.
Ministerstvo veřej. prací – znárodnění dolů a hutí, schůze v české technice
v r. 1919.
Záznam – informace p. presidenta ohledně prodeje statků německorakouských stát. příslušníků. (Clement Simons).
Min. zahran. věcí – zpráva ohledně vystupování samozvaných ČSR
zástupců v cizině.
Vydávání malých přechodních pasů.
Dělnické rady v Bohumíně.
Ústřední jednota čsl. lesnictva – pamětní spis o úkolech české lesní
politiky.
Záznam – oznámení ČTK ohledně Národního shromáždění ve Výmaru.
Provolání k světové veřejnosti ohledně Macedonie.
Ministerstvo zemědělství – zřízení meteorologic. ústavu.
Nájem honitby na arcibiskup. panství ostravickém pro stát.
Vojen. odděl. presidia – příjezd amerických vojen. hodnostářů (spolu s
gen. Mittelhauserem).
Max Procházka – šíření letáků.
Plakát – "Co konali američtí Čechoslováci pro svou vlast".
Presidium min. financí – výplata revoluční půjčky na Rusi.
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
1919
2
2
1919
2
1919
1919
1919
1919
2
2
2
2
1919
2
1919
1919
1919
2
2
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
inv. č.
signatura
věc
55
D 989
56
D 1059
57
D 1106
58
59
60
D 1152
D 1183
D 1189
61
D 1190
62
D 1243
63
D 1249
64
D 1253
65
D 1265
Ministr veřej. prací – zavedení dvojích směn na vodohospodářských
pracích v Čechách.
Organizační výbor 1. lékař. sjezdu v Praze – zpráva o pořádání sjezdu ve
dnech 7.-9. června 1919.
Opis dopisu ministru vnitra A. Švehlovi – přijímání zpráv záp.
zahraničních agentur.
ČTK – zahraniční zprávy o událostech v Praze.
JUDr. V. Bouček: o situaci v průmyslu.
Presidium min. vnitra – Verbování dělníků do Vídně.
Vydavatel. družstvo "Republikán" v Brně – agitace pro socialistickou
stranu.
Ministerstvo nár. obrany – Ministerstvo války ve Vídni – pátrání po
aktech býv. polních soudů.
Bedřich Polák – podloudné dopravování brožur a dopisů přes hranice.
Předsednictvo klubu poslanců Nár. demokracie – kritika nedostatečné
censury zpráv o audiencích posílaných do novin.
Čsl. cizinecký úřad – návrh stanov pro sdružení cizinců.
66
D 1295
67
D 1299
68
D 1374
69
D 1435
70
D 1520
71
72
D 1578
D 1634
73
D 1679
74
75
76
77
D 1712
D 1782
D 1898
D 1951
78
D 1999
79
80
81
D 2020
D 2056
D 2071
82
D 2111
83
D 2137
84
D 2171
85
D 2229
86
D 2310
87
D 2527
88
D 2554
89
D 2689
Presidium min. rady – Záležitost Karla Thona, továrníka ze Svijan-Podolí
– nabídka služeb, jeho činnost, jednání u kraj. soudu v Litoměřicích.
Ministerstvo vnitra – obec Duchcov, volba starosty, náměstků a rady.
Gen. sekretariát mírové konference v Paříži: Sdělení ohledně
organisačních opatření.
Platové poměry zaměstnanců ČTK.
Min. školství a nár. osvěty – Existenční poměry českého herce Jakuba
Seiferta.
Presidium min. rady – zabrání budovy Ernestina.
Presidium zem. vlády slezské – důlní katastrofa v Lazích, dar p. pres.
republiky.
Lužicko-srbský nár. výbor – odsouzení některých veřej. činitelů za
politickou činnost, intervence za propuštění na svobodu.
3
inv. č.
signatura
90
D 2714
91
D 2774
92
D 2898
93
94
D 2921
D 2951
95
D 3025
96
D 3069
97
D 3119
98
99
100
D 3138
D 3148
D 3261
101
D 3418
102
D 3428
103
104
D 3577
D 3573
105
D 3582
106
107
108
109
D 4001
D 4014
D 4233
D 4472
110
D 4662
111
D 4868
112
D 4881
113
D 4965
114
D 5017
115
D 5067
116
D 5081
117
D 5100
118
D 5101
věc
Záznam – kongres všech amerických misí v Evropě – vypracování plánu
na příští rok.
Presidium min. vnitra – stížnost na nespolehlivost četnictva v národnostně
smíšených oblastech.
Tisk: Financování časopisu Le Rapport Quotidien; kongres světového
dohodového tisku; německý tisk; censura německých a českých tisků.
Norské noviny o Československu (Aftenposten).
Program přivítání dr. Beneše v Horním Dvořišti.
Propagační odbor – zpráva o zájezdu švýcarských žurnalistů do ČSR ve
dnech 13. března až 3. dubna 1919.
Diplomatický bulletin 1919 sběrný spis poř. č. 1-58.
Výňatek ze švédských novin (Dagbladet) "Jak si dobyli Čechoslováci
svobodu".
Americký národní svaz Uhrorusů – poděkování p. presidentovi.
Ministerstvo veřej. prací – prohlídka letiště v |Chebu.
Čsl. váleční invalidé v Nýřanech, o podporu.
A. J. Caldwell – dr. Václav Písecký, National City Bank New York, úvaha
ohledně zřízení filiálky v ČSR.
Spolek "Husitské ženy"; tábor lidu a demonstrace; protesty proti lidu a
vládě.
Nezaměstnanost průmyslového dělnictva.
ČSR obchodní komora v Berlíně.
Sběrný spis – č.1-120 (proskartováno) – výňatky z novin – Tribuna,
Večerní české slovo, Národní listy, Národní politika, Právo lidu, Prager
Tagblatt, Venkov aj.
Bohumil Zahradník – Brodský.
Zabrání budovy kláštera v Emauzích.
Min. zemědělství – zámek Brandýs n/L. stavební úprava.
Ministerstvo financí – vývoz zlata italským poručíkem.
Zpráva o schůzi Ústřední jednoty českých živnostníků v Opavě dne 20.
11. 1919.
Žádost dra. Antonína Podlahy o umožnění studia plánů, uchovaných v
hradním archivu.
Ministerstvo vnitra – Spolek Schlaraffia – vyšetření činnosti.
Dopis dra. Kleinze z Berlína adresovaný J. Kvapilovi (poměr k
Německu).
Čs. dorostový sbor.
Správa závodu elektric. ústředny vítkovic. dolů – dar dělnictva a
úřednictva republice.
Loterie Svazu žurnalistů v Miláně.
Republika Haiti přijata do Konvence o zlepšení osudu raněných vojáků
(Ženeva).
Československá republika přijata do Konvence o zlepšení osudu raněných
vojáků (Ženeva).
4
časové
rozmezí
karton
1919
2
1919
2
1919
2
1919
1919
2
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
1919
1919
2
2
2
1919
2
1919
2
1919
1919
2
2
1919
2
1919
1919
1919
1919
2
2
2
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
1919
2
inv. č.
signatura
věc
časové
rozmezí
karton
1920
3
1920
1920
3
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
1920
1920
1920
1920
1920
3
3
3
3
3
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
1920
1920
1920
1920
3
3
3
3
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
D 1920
119
D2
120
121
D4
D9
122
D 83
123
D 115
124
D 178
125
D 262
126
D 763
127
128
129
130
131
132
D 784
D 786
D 794
D 800
D 841
D 853
133
D 1121
134
D 1134
135
D 1215
136
137
138
139
140
D 1257
D 1271
D 1281
D 1388
D 1462
141
D 1586
142
D 1666
143
D 1900
144
D 1921
145
D 1963
146
D 2008
147
D 2100
148
D 2109
Sběrný spis poř. č. 1-829 Normálky (část skartována) (Něm. podniky a
koncese v cizině, zastupování norských zájmů v ČSR, zásobování
cukrovarů, agitace pro vystěhování do Kalifornie a Mexika, rozšíření čsl.
správy na Vitorazsko a Valticko, mor v jihových. Evropě a Střední Asii,
podpora v nezaměstnanosti pro německé příslušníky, četnictvo, záležitosti
českých menšin, volby do NS, zásobování, nouze v Rudohoří aj.).
Sběrný spis poř. č. 1-915 – Výňatky z novin (část skartována).
Sběrný spis poř. č. 1-90 – Diplomatický bulletin
Ministerstvo financí – zřízení celního úřadu na hranici moravskorakouské.
Zprávy o vnitřní a vojen. situaci Sovět. Ruska, které na základě
francouzských a anglických časopisů podává Čsl. Červený kříž v Praze –
kapitán Papoušek.
Informace maďarského kulturního likvidátora: Archivní a registraturní
pozůstalosti po starém Rakousku.
Presidium policejního ředitelství v Praze – přehled činnosti dozor. orgánů
"Úřadu pro potírání lichvy v ČSR".
Kopie dopisu ministru financí Sonntágovi: Podloudný vývoz našich
nových bankovek za hranice.
Trestní věc Frant. Vodáka, měst. radního ze Smíchova.
Seznamy osobností, které je třeba zvát u příležitosti slavných výročí.
Záznam Exteritorialita osob podle připojeného seznamu.
Bordonare, italský vyslanec.
Zprávy vládního komisaře města Brna.
Stanovení cen léčiv.
Záznam – nejvyšší účet. kontrol. úřad: revize u ministerstev a správních
úřadů.
Rhodesova stipendia na Oxfordské universitě.
Pozemková reforma (novin. články, resoluce, memorandum); manifestační
protestní sjezd malozemědělců republiky ČSR 30. 11. 1919.
Censura divadelní hry "Der Gemeinde".
Situační zprávy z Rumunska 1919-1920.
Byt pro rumunského ataché.
Ministerstvo veřej. prací – všeobecná elektrisace, zemská půjčka.
Čsl. ústav J. A. Komenského, Praha.
Otevřený list min. předsedovi Tusarovi, vládě čsl. republiky a všem
členům NS.
Jednání ohledně založení české společnosti pro vydávání českých
hudebnin.
Záznam – výnos sbírky texaských občanů pod patronací americkočeského literárního klubu v Galvestonu.
Bělehrad – p. president čestným doktorem bělehrad. university.
Min. železnic – Košicko-bohumínská dráha, zprávy min. Zahradníka –
doprava potravin, poměry na železnicích aj.
Ministerstvo zahran. věcí: Kapitán Shaw.
Lékárenství – zástupce lékár. gremií, usnesení z porady 7. 8. 1919, chinin,
import cizího lékár. zboží do naší republiky.
Ministr spravedlnosti dr. Veselý – dopis presidentovi ohledně reformy
občan. práva.
5
časové
rozmezí
karton
Ministerstvo financí – franc. kapitán Provotelle, násilnosti proti pohran.
čsl. orgánům.
1920
3
Ministerstvo veřej. zdravotnictví – úvaha doporučující Sboru národ. fondu
Masarykova podniky sociálně zdravotní péče z oboru sociál. pathologie.
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
1920
1920
1920
1920
3
3
3
3
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
3
1920
5
1920
5
1920
5
1920
5
1920
5
1920
5
1920
5
D 5107
Presidium min. rady – návrh na zřízení čsl. filharmonic. společnosti.
Presidium min. rady a magistrátu hl. m. Prahy – zasazení pamětní desky
na Staroměstskou radnici.
Jihoslovanská komise čsl. cizineckého úřadu – program zájezdu
jihoslovan. novinářů do ČSR.
Korespondence mezi předsedou NS F. Tomáškem a TGM.
Záznam – Spolek německých spořitelen v ČSR – platební potíže
německých spořitelen.
Vnucená správa na statcích Vratislavského biskupa.
Trestní zál. nadpor. Hübnera.
Presidium min. zahran. věcí – dopis v zál. Bartoše, zatčeného v Berlíně.
Presidium min. rady: Zvýšení pensí vysokoškol. učitelům.
Opis informace o dřívějším hejtmanu gen. štábu Gömbösovi.
Pomocný výbor pro amnestované: Závěrečná zpráva o činnosti Pomoc.
fondu pro amnestované.
Protokol sepsaný v kanceláři obecního dvora ve Vršovicích, novin.
články, záznamy: Terorisování dělníka A. Glocknera.
Presidium min. zahran. věcí – v záležitosti pozvání zástupce královské
anglické rodiny ne všesokolský slet.
Ministerstvo zahran. věcí – nota Čičerinova.
Sběrný spis poř. č. 1-47 – (proskartováno): Blahopřání TGM ke zvolení
presidentem.
Policejní ředitelství – Antonín Zápotocký – dělnické rady.
Dopis inž. Šmolíka: Poděkování presidentovi za částku věnovanou k
podpoře pokusů v aviatice.
Dopisy dra. Richarda Seidla, továrníka – životní poměry dělnictva
pracujícího ve sklář. průmyslu v oblasti Jablonec-Tanwald.
Národní sociální beseda J. V. Frič v Chicagu – sbírka k 70. narozeninám
pres. TGM.
Československý Červený kříž – přenosná epidemická nemocnice určená
pro PR.
Francouzské vyslanectví v Praze ministru zahran. věcí Tusarovi – projev
přátelství.
Ministr s plnou mocí pro správu Slovenska: Záležitost Bartoloměje
Smižára, Bobroveckého faráře, Liptovská župa.
Policejní ředitelství v Praze – organisace policie.
Ministerstvo obchodu – Gaston Burdevet, majitel továrny na stávkové
zboží v Jihlavě.
Oslavy 1. máje v ČSR v r. 1919-1920.
Vyslanectví ČSR ve Švýcarsku – dr. Dušek: informace o Husových
oslavách.
Německá informační služba v Praze: rozeslání propagač. materiálu k
sokolským slavnostem.
Záznam – zabrání městského sirotčince v Praze.
1920
5
179
D 5111
Hospodářská jednota pro slovan. východ: informační zprávy o průmyslu.
1920
5
180
D 5120
Kancelář poslan. sněmovny NS – lože pro p. presidenta.
1920
5
inv. č.
signatura
149
D 2176
150
D 2177
151
D 2281
152
D 2628
153
D 3018
154
D 3082
155
D 3192
156
157
158
159
160
D 3519
D 3524
D 3540
D 3550
D 3725
161
D 3858
162
D 3876
163
D 3879
164
D 4049
165
D 4050
166
D 4058
167
D 4089
168
D 4151
169
D 4261
170
D 4371
171
D 4510
172
D 4585
173
D 4592
174
D 4658
175
D 4677
176
D 4709
177
D 4921
178
věc
6
inv. č.
signatura
věc
181
D 5222
182
183
184
185
D 5228
D 5252
D 5310
D 5415
186
D 5435
187
188
189
190
191
D 5474
D 5536
D 5687
D 5741
D 5829
192
D 5872
193
D 5910
194
195
D 6060
D 6134
196
D 6180
197
D 6208
198
199
200
201
202
D 6282
D 6315
D 6330
D 6578
D 6589
203
D 6623
204
205
D 6761
D 6863
206
D 6944
207
208
209
D 7166
D 7242
D 7260
Veřejná správa: poměry ve veřej. správě; finanční správa; administrace u
stát. zastupitelstev.
Slovanská korespondence – zpráva.
Letní sídlo p. presidenta – jednání o pobyt 1920.
Presidium zem. vlády slezské – nález francouzských spisů v Bohumíně.
Presidium min. rady – rozdělení podpor z amerických sbírek.
Presidium min. vnitra, ministerstvo spravedlnosti: František Janeček, člen
soc. dem.
Masarykova liga proti tuberkulose: Dělnictvo cukrovaru v Litovli.
Zprávy o situaci v Bulharsku – 1919-1920.
Ukrajin. president Petruševič
Zájezd p. presidenta do Chrudimi a Čáslavi v červnu 1920.
Rektor university v New Yorku, Albert Weiss.
Infekční choroby – neštovice, tyf, cholera v Polsku, mor v Bělehradě a
Cařihradě, neštovice v Hloubětíně; MUDr. Fügner.
Vystěhovalectví – agitace, zesílení vystěhovaleckého proudu z ČSR do
Severní Ameriky.
Zbraně – transporty pro Polsko.
Záznam – audience dr. Škody u p. presidenta.
Min. zahraničních věcí – protičeský článek v anglic. časopise "Common
Snensn".
Opis zprávy o mezinárodní poštovně a telegrafně dopravní konferenci v
Paříži.
Plebiscitní záležitosti Oravy a Spišska.
Presidium min. rady – časopis Union, příspěvek na vydávání.
Min. vnitra – Karlovy Vary – podezření z existence herny.
Společenstvo stavitelů v Praze – resoluce ze schůze stavebních živností.
Min. soc. péče – Stavební bytové družstvo v Hor. Litvínově.
Min. soc. péče – resoluce, týkající se utvoření a zákonné úpravy
finančního hospodářství Velké Prahy.
Smečno – prohlídka hradu panem presidentem.
Podkarpatská Rus
A) Resoluce občanů za připojení do ČSR
B) Stížnost na Rumuny
C) Ondřej Gagatko
D) Schůze v Dravcích
E) Všeobecné věci
F) Dr. Žatkovič
G) Návrat vystěhovalců na PR
H) Komun. puč v Užhorodě
Ministerstvo vnitra – demonstrace v Mar. Lázních – trest. řízení proti dr.
Starkovi.
Zásilka zbraní pro Dělnickou tělocvičnou jednotu v Německém Brodě.
Vyslanectví čsl. v Londýně – lord Mayor Ofcork.
Návštěva p. presidenta v Příbrami 24. 8. 1920.
210
D 7358
Česko-rakouské záležitosti – postup vzhledem k česko-rakouské rozluce.
211
D 7431
Uhlí
A) Vývoz
B) Uhlí pro Rakousko
C) Úprava uhel. hospodářství
D) Uhelná těžba
E) Zásobování průmyslu uhlím
7
časové
rozmezí
karton
1920
5
1920
1920
1920
1920
5
5
5
5
1920
5
1920
1920
1920
1920
1920
5
5
5
5
5
1920
5
1920
5
1920
1920
5
5
1920
5
1920
5
1920
1920
1920
1920
1920
5
6
6
6
6
1920
6
1920
1919-1920
6
6
1920
6
1920
1920
1920
6
6
6
1920
6
1919-20
6
inv. č.
signatura
věc
212
D 7447
213
D 7602
214
D 7653
215
D 7667
216
D 7674
217
D 7782
218
D 7792
219
D 7798
220
D 7939
221
222
223
224
D 7972
D 8024
D 8082
D 8105
225
D 8127
226
227
D 8128
D 8150
228
D 8469
229
230
D 8500
D 8548
231
D 8598
232
233
D 8603
D 8654
234
D 8789
235
D 8806
236
237
238
D 8860
D 8862
D 8868
Návrh na odstranění bytové nouze
Zprávy ministerstva zahraničních věcí o některých zemích a diplomat.
stycích s nimi.
Šlechta
A) Různé
B) Hrabě Bukwoy
C) Panství Lichtensteinské – vnucená správa
D) Thun Salm
E) Ervín Nostitz
F) Velkostatky Thun Taxis
G) Zdeněk Schönborn – Kouty, Trhanov
H) Vnucené správy na panství šlecht.
CH) Vinořské panství – Černín
I) Hohenzollernští úředníci
J) Alexander z Bethmanu
Ministerstva – náměstek předsedy vlády – zřízení techn. komise čsl. vlády
– dotaz senátora Speigla a poslance Böhra o povolání nového ministerstva
(poznámka TGM).
Volby – volby r. 1919 do obec zastupitelstev – volby do obec
zastupitelstva v Brně 1. 3. 1920 – statistika voleb do NS 1920 (soukromé
zpracování).
Presidium min. rady a magistrátu hl. m. Prahy – korespondence ohledně
zabrání vily dr. Kramáře.
Vitorazsko – úprava hranic, označení obcí a míst, protistát. agitace, péče o
válečné poškozence.
Lázně – Mariánské lázně – pronájem – Františkovy lázně – půjčka –
Štramberské lázně – zabrání ligou Masarykovou – Jánské lázně, Karlovy
Vary, protestní veřejná schůze, lázně obecně.
Ministerstvo školství a nár. osvěty: výhodná investice v Římě – koupě
budov.
Agence Centrale. United Telegraph.
Organisace zpravodaj. odboru ministerstva zahran. věcí.
Pobyt p. presidenta na zámku v Kolodějích.
Záznam – ohledně jazyka v senátu.
Čsl. sociálně demokratická strana – demonstrace soc. dem. mládeže na
Václavském nám; tábor lidu v Unhošti; konference na Ostravsku aj.
Ministerstvo zahran. věcí – MUDr. A. Brzorád.
Zahraniční tisk o Malé dohodě.
Různé zprávy o Francii a československo-francouzských stycích a
diplomat. jednáních.
Nemocnice a ústavy –
Gen. konsulát ČSR v Hamburku: oslavy 28. října.
Židé – židovští učitelé, komitét židovských delegací při mírové konferenci
v Paříži, zdemolování staré židovské radnice.
Záznam – stížnost ředitele Poldiny hutě ohledně hotelu Continental.
Jugoslavie – zprávy o situaci.
Federace francouzsko-českých vlastenců – prohlášení a protest
Čechoslováků ve Francii.
Úředníci – státní zaměstnanci – (rezoluce, statuty, požadavky,
úplatkářství).
Min. zahran. věcí – oslava 28. října v Opolí.
Bytová nouze.
Min. zahran. věcí: přehledné zprávy pro cizinu.
8
časové
rozmezí
1920
karton
6
1919-20
6
1919-20
6
1920
6
1919-20
6
1920
7
1920
7
1919-20
7
1920
7
1920
1920
1919-20
1920
7
7
7
7
1919-20
7
1920
1920
7
7
1919-20
7
1919-20
1920
7
7
1919-20
7
1920
1919-20
7
7
1920
7
1919-20
7
1920
1920
1920
7
7
7
inv. č.
signatura
239
D 8885
240
D 8943
241
D 8962
242
243
D 9022
D 9030
věc
Presidium min. rady – dr. Alexander Simon – generál. rumun. konsul v
Praze
Čsl. družstvo nakladatelské v Berlíně – časopis "Zahraniční
Čechoslovák".
Pozemkový úřad v Praze – "Neslýchané čachry, páchané pod firmou
Pozem. úřadu" – novin. články.
List Presidenta Masaryka o rozdělení Národního fondu Masarykova.
Průmysl
A) Opis dopisu Svazu čsl. sklář. dělníků pres. TGM, odstranění závad v
rozvoji sklář. prům.
časové
rozmezí
karton
1920
7
1920
7
1920
7
1920
1919-20
7
7
1920
7
1919-20
1919-20
7
8
1919-20
8
1919-20
8
1919-20
9
1919-20
1919-20
1920
1919-20
1919-20
9
9
9
9
9
1919-20
1920
1919-20
1919-20
9
9
9
10
B) JUDr. Stejskal, Duchcov, upozornění na niklovou rudu ve Šluknově.
C) Opatření surovin pro chem. prům.
D) Poměry na severu republiky –
E) Firma Stark, Břasy – zastavení –
F) Dr. Preiss, dopisy o situaci na Podkarpatské Rusi a ve Slezsku.
G) Všeobecné
244
D 9052
Profesor Elen, lektor české university, dopisovatel časopisu "Daily mail".
245
246
D 9121
D 9163
Vypovězení Alberta Meistera a Julia Hervegha z Ružomberku.
Polsko - zprávy o situaci
A) Vládní delegát ve Varšavě, r. 1919-20 – sběrný spis poř. č. 1-493
247
D 9179
248
D 9192
249
D 9254
250
251
252
253
254
D 9297
D 9317
D 9357
D 9366
D 9421
255
256
257
258
D 9507
D 9513
D 9533
D 9536
B) Vládní delegát ČSR ve Varšavě – spisy
C) Zprávy vlád. delegáta r. 1919.
D) Různé zprávy o situaci v Polsku.
Chiffrogramy – zahran. zprávy z jednotlivých států.
Maďarská a Slovenská republika rad – zprávy o událostech v Maďarsku –
maďar. propaganda proti ČSR.
Němci v ČSR
A) Situační zprávy
B) Něm. polit. strany a spolky
C) Úřady, úřadování, správní orgány veřejné, civilní a soudní.
D) Kulturní záležitosti
E) Německá protičeská propaganda
F) Německá Národní rada v Brně
G) Studenti
H) Něm. důstojníci – vojsko.
Zprávy o situaci v Německu.
Rakousko – různé správy – česká menšina v Rakousku.
Městská rada ve Val. Meziříčí – hold pres. TGM.
Uspořádání obcí, okresů, krajů a žup.
Sovětské Rusko a Ukrajina - zprávy o situaci
A) Ukrajina
B) Sovět. Rusko
Obchod – různé
Otázka zavedení osmihodin. pracovní doby v zemědělství
Komunisté –
Těšínsko I.
A) Hughesogramy – zprávy o situaci na Těšínsku.
B) I – hughesogramy – plebiscitní komice 1. část.
B) II – hughesogramy – plebiscitní komise 2. část.
C) Zprávy plebiscitní komise z r. 1919.
9
inv. č.
signatura
259
D 9568
260
D 9603
261
262
263
264
265
266
D 9671
D 9685
D 9698
D 9746
D 9763
D 9766
267
268
D 9793
D 9809
269
D 9823
270
D 9833
271
272
D 9857
D 9858
věc
D) Zprávy plebiscitní komise z r. 1920.
Těšínsko II.
E) Zprávy o polit. situaci na Těšínsku.
F) Stanovisko různých polit. stran a společen. organisací k otázkám
plebiscitu.
G) Plebiscitní komise (provádění zvláštních nařízení, mezinárodní
komise, memoranda a dopisy dr. Matouše).
H) Hughesogramy – plebiscitní komise ve Slezské Ostravě.
CH) Různé.
I) Polská agitace mezi obyvatelstvem na Těšínsku, polský teror vůči
českému obyvatelstvu, (Rada narodowa).
J) Hospodářská situace na Těšínsku – zásobování, peněžnictví, ceny,
uhelné zásoby apod.
Kulturní a umělecké záležitosti – hudba – repertoár divadel – obsazení
Stavovského divadla – film –
Slovensko
A) Různé.
B) Záležitosti správy Slovenska.
C) Hospodář. situace.
D) Železniční doprava.
E) Školství.
F) Činnost Andreje Hlinky, slovenská ľudová strana.
G) Maďarská irredenta na Slovensku.
H) Zprávy o polit. situaci.
Repartice ozbrojených lodí dunajských.
Legislativa – různé –
Data nástupních audiencí cizích ministrů.
Školství v ČSR – národnostní problémy ve školství – německé školy.
Propagační cesta Skandináv. žurnalistů.
Horní Slezsko
A) Připojení Hor. Pruského Slezska k ČSR – všeobecně.
B) Uhelná situace v Hor. Slezsku – zásobování.
C) Situace na Hlučínsku.
D) Německá agitace v Prus. Slezsku – vlivy Polska.
E) Spartakistické hnutí na Hlučínsku a Ratibořsku.
F) Přičlenění území Ratibořského a Hlučínského k ČSR.
G) Situace na Ratibořsku.
Vyznamenání policistů za zákroky proti dělnickému hnutí v r. 1920.
Ústřední jednota hospodář. družstev v Praze.
Odbory – meziodborové komité stát. zaměstnanců v Košicích – odbor.
konference Ostravsko-karvinského revíru – stížnosti na porušování
svobody spolčování – Košická tabáková továrna – odbor. organisace stát.
zaměstnanců Morava – Slezsko – opatření proti vylučování dělnictva z
práce –
Vojsko
A) Čsl. vojsko na Sibiři – návrat.
B) Legionáři.
C) Presidium zem. správy polit. v Praze – zprávy.
D) Vojsko – všeobecně.
D) Různé.
Ochranné sbory měšťanské – zastavení činnosti.
Zásobování
A) Zásobovací situace – výzva vlády k zemědělcům.
10
časové
rozmezí
karton
1919-20
11
1919-20
12
1919-20
12
1920
1919-20
1920
1919-20
1920
1919-20
12
12
12
13
13
13
1920
1920
13
13
1920
13
1919-20
13
1920
1919-20
14
14
inv. č.
273
274
275
signatura
D 9893
D 9975
D 9868
věc
B) Způsob obhospodařování a organisace sklizně.
C) Zásobovací situace v různých oblastech.
D) Zásobování všeobecně.
E) Výkup obilí pro osetí.
F) Státní obilní ústav – pamětní spis o zásobování moukou.
G) Stav zásobení k 31. lednu 1920.
H) Přehled denního tisku ministerstva pro zásobování lidu.
CH) Zápisy o poradách ministerstva pro zásobování lidu.
I) Opisy zpráva dr. Vrbenskému a F. Houdkovi o dovozu potravin.
J) Dovoz ciziny.
K) Přehledy o dovozu – seznamy vagonů.
Novinové články.
Nikolas van Wijk.
Situační zprávy - oddělení N
A) Jednotlivá místa: stávky, demonstrace, výtržnosti –
B) Nepokoje v důsledku zásobovací situace –
C) Stávky horníků –
D) Zemědělské dělnictvo –
E) Vojenské záležitosti (odvody)
F) Církevní záležitosti –
G) Různé – stávky širšího rozsahu.
H) Odstraňování pomníku Josefa II.
Neprotokolovaný písemný materiál
1) Zprávy o vnitropolitické situaci v Čechách o činnosti komunistů a
jiných politických stran u nás, zprávy o přednáškové činnosti komunistů,
zprávy o průmyslu a zásobování, zprávy o podezřelých nebo nežádoucích
osobách, transporty československých příslušníků vracejících se z Ruska,
seznamy cizinců na území republiky, informace o šlechtě a jejich
majetkových poměrech
časové
rozmezí
karton
1919-20
1920
1919-20
14
14
15
15
2) Zprávy o činnosti a projevech německých menšin na našem území,
jejich politické struktuře (strany), propagační materiál Němců proti ČSR
276
D I/A
D I/B
D I/C
D I/D
D I/E
D I/F
D I/G
D I/H
D I/I
3) Situační zprávy ze Slovenska a Podkarpatské Rusi, zprávy z
maďarských časopisů vycházejících na Slovensku a o maďarské
protičeské propagandě, zprávy z Těšínského Slezska, záležitosti
plebiscitní.
4) Rozbory mezinárodní politické situace, zprávy o mezinárodním
komunistickém hnutí, zprávy z maďarského a polského tisku, situace v
Německu, situace v Rakousku a činnost rakouských komunistů, mírová
konference v Haagu 1921, zprávy z Ruska a Ukrajiny, průběh
revolučních přeměn v Rusku – národnostní otázka, Estonský tisk, Malá
dohoda, vojenská situace v Evropě
5) Korespondence "Ss" – zprávy našich i zahraničních časopisů
6) Donau Korrespondenz
Propagační odbor 1919
Propagační odbor 1920 část I.
Propagační odbor 1920 část II.
Propagační odbor 1920 část III.
Propagační odbor 1921 část I.
Propagační odbor 1921 část II.
Propagační odbor 1921 část III.
Propagační odbor 1921 část IV.
Propagační odbor 1922 část I.
11
1919
1920
1920
1920
1921
1921
1921
1921
1922
16
16
16
16
16
16
17
17
18
inv. č.
signatura
věc
D I/J
D I/K
D I/L
D I/M
D I/N
D I/O
D I/P
Propagační odbor 1922 část II.
Propagační odbor 1922 část III.
Propagační odbor 1923
Propagační odbor 1924
Propagační odbor 1925
Donau Korrespondenc
Protistátní akce sudetských Němců proti ČSR (4 knihy)
Ministerstvo zahraničních věcí – odbor zpravodajský – opisy telegramů
čs. vyslanců z různých států
Komunisté – spisy v období v rozkolu sociálnědemokratické strany,
zprávy ministerstva vnitra oddělení PO a N – zprávy z Kladna, dělnické
rady, stávky atd.
Normálky – část skartována – viz zvláštní rejstřík
D 1921
Programy schůze ministerského rady
Zemská hypoteční banka – sloučení
Presidium ministerstva vnitra – vykonávání policie spolkové,
shromažďovací a tiskové
Daily Herald – o dokumentech o monarchistickém převratu uveřejněných
v Times
Záznam týkající se výměny peněz čs. příslušníkům uprchlým z Ruska
Presidium ministerstva vnitra – detektivové na návštěvě u policejního
inspektora vojenské policie
Jaroslav Petrlík – Salát – trestní věc (komunista)
Memorandum německých poslanců Svazu národů
Záznam o údajném jmenování Urbanově konsulem v Revalu
Československá sladová komise a její úřadující místopředseda – článek
Národních listů
Süssmilch Jaroslav – trestní řízení pro účast na prosincových událostech –
komunista
Státní pražský sklad knih
Zřízení nakladatelské akciové společnosti
Zákon o zřízení poradního sboru pro tělesnou výchovu
Spolek československých výtvarných akademiků
Družstvo Jugoslavia v Plzni
Přehled poštovnictví v ČSR
Ministr s plnou mocí pro správu Slovenska – sčítání lidu – přípravy
Maďarů a Němců
Jízdní výhody za politickými účely
Vlastenecká resoluce z Irska
Článek v Rudém Právu – "Podivná socialisace kancléře Šámala"
Zjištění řádných příjmů a disposičního fondu presidentů amerického,
francouzského a švýcarského
Zabrání Lidového domu v Praze, zprávy ministra vnitra, ministra ČSR s
plnou mocí pro správu Slovenska, stávky, nepokoje, komunistické hnutí
Záznam o návštěvě soukromníků Soukupa a Hněvkovského – záležitost
nájmu pozemků
Činnost Maxe Morice Engela v Šanghaji
František Kulhánek, odbor. učitel
Vyhláška o bankovkách rakousko-uherské banky s padělanými kolky
československými
Alfred Sprinzels, konsul republiky Uruguay
Hrabě Karolyi
277
D II
278
D III
279
D IV
280
281
D7
D 244
282
D 326
283
D 357
284
D 468
285
D 528
286
287
288
D 545
D 562
D 577
289
D 614
290
D 631
291
292
293
294
295
296
D 640
D 722
D 766
D 809
D 823
D 901
297
D 1053
298
299
300
D 1055
D 1197
D 1235
301
D 1276
302
D 1290
303
D 1294
304
305
D 1343
D 1358
306
D 1469
307
308
D 1504
D 1540
12
časové
rozmezí
1922
1922
1923
1924
1925
1926-27
karton
18
18
18
18
18
18
17
1921-22
19
1919-21
19
1921
19
1919-21
1920-21
19
20
1921
20
1921
20
1921
20
1921
20
1920-21
1920-21
1921
20
20
20
1920-21
20
1920-21
20
1920-21
1920-21
1920-21
1921
1921
1921
20
20
20
20
20
20
1921
20
1921
1921
1921
20
20
20
1920-21
20
1920-21
20
1921
20
1920-21
1920-21
20
20
1921
20
1921
1920-21
20
20
inv. č.
signatura
věc
309
D 1655
310
D 1722
311
D 1782
312
D 1974
313
314
315
316
317
318
D 1983
D 2666
D 2676
D 2958
D 3039
D 3161
319
D 3453
320
D 3519
České Slovo a 28. říjen – obvinění proti ministerskému radovi dr. Vovsovi
321
322
323
324
D 3802
D 4228
D 4261
D 4265
325
D 4297
326
327
328
D 4533
D 4757
D 4791
329
D 4904
330
331
D 5023
D 5057
332
D 5076
333
334
335
336
337
D 5504
D 5602
D 5660
D 5937
D 6266
338
D 19
339
D 171
340
341
342
343
344
345
D 189
D 249
D 614
D 630
D 700
D 1007
346
D 1101
347
348
349
350
351
D 1250
D 1378
D 1590
D 1659
D 1684
Vnější politika Mazziniovská, novinový článek
Edith Abbott, profesorka sociálních věd na universitě v Chicagu
Dopisnice z Minneapolisu – znovuvýstavba mezinárodního práva
Světová baptistická aliance
Chargé d'affaires řeckého království Vallis – oznámení sňatku řeckého
následovníka
Fond Tvrzického – Národní jednota Pošumavská v Prachaticích
Cestovatel A. V. Frič – spory s ministrem Benešem
Spolek pro záchranu Marián. Tejnice
Zřízení celních revisních stanic rakouských v lázeňských místech – celní
prohlídky v Litoměřicích a Horním Dvořišti
Služební řád vojenský
Riccardo Zannela, prozatimní president fiumského státu (Rjeka)
Dr. Spira, ministr spravedlnosti – upozornění na sbírku obrazů z
pozůstalosti italského šlechtice
Zdravotní vlak amerického Červeného kříže
Republikánská liga pro mravní obrodu v Praze – žádost o podporu
Spolek pro výstavbu lidových hotelů
Československé zastupitelské úřady v Austrálii
Pan de la Faille – studium československého národa a umění
D 1922
Litografická beseda v Praze, oslava 150. narozenin Aloise Senefeldra
Správa ústřední kanceláře Všeodborového sdružení křesťanského
dělnictva československého
Zastupitelstva cizích států v ČSR – všeobecně
Vyúčtování našich státních dluhů v německé marce
L'Alsase Française – francouzský časopis ve Štrasburku
Uznání republiky československé cizími státy - Argentina, Island
Ing. E. Pokora – zdokonalení válcoven rour
Článek "Podivná očista" v Národní demokracii
Informace o otevřeném listu o hospodářské závislosti ČSR na RakouskoUhersku
Dr. F. Sedláček, styky s oxfordskou universitou
Nové československé dvaceti a padesátihaléřové mince
Persekuce českého učitele
Vladimír Dorazil – plán finanční a ekonomické restaurace
Chov koní v bývalé rakousko-uherské monarchii
Tábor – spolek pro postavení Husova pomníku - museum
Kladenské kamenouhelné těžařstvo, Poldina huť, kladenské lesy, stávka
zemědělských dělníků, činnost Munova
Přehledné zprávy pro cizinu
Čeští studenti internováni v polském zajateckém táboře – zpráva
ministerstva zahraničních věcí
Mezinárodní telegrafická konference v Praze
Trestní řízení proti poslanci Františku Biňovcovi
Boj lékařského kartelu proti dělnictvu a nemocenským pokladnám
Článek "Chaos mezi techniky" v Právu Lidu
Článek o zabavení meliva v družstevním mlýně v Sedlištkách
Výstava Korunního archivu v Zemském museu
Dr. Eduard Lederer, pracovník ministerstva školství – poměry židů na
Slovensku
13
časové
rozmezí
1920-21
karton
20
1919-21
20
1920-21
20
1920-21
20
1921
1920-21
1921
1921
1921
1921
20
20
20
20
20
20
1921
20
1921
20
1921
1921
1921
1920-21
20
20
20
20
1920-21
20
1921
1919-21
1921
20
20
20
1921
20
1921
1921
20
20
1921
20
1921
1919-21
1920-21
1921
1921
20
20
20
20
20
1921-22
21
1922
21
1921-22
1922
1922
1919-22
1921-22
1920-22
21
21
21
21
21
21
1922
21
1922
1922
1922
1920-22
1922
21
21
21
21
21
inv. č.
signatura
věc
352
353
D 1825
D 2306
354
D 2406
355
356
357
D 2471
D 2670
D 2777
358
D 2781
359
360
361
362
363
364
D 3139
D 3365
D 4261
D 4599
D 4842
D 5101
Osvětová jednota v Nových Zámkách, vánoční nadílka
Přístroj telegrafon – používání
Záznam o návštěvě dr. Tilleho – upozorňuje na existenci pracovníků
duchem ve Francii
Vojtěch Preisig, ředitel grafické školy
Oslavy 1. máje – situační zprávy a resoluce
Výměna publikací ze Smithsonian Institution
Josef Mikš, universitní profesor z Novočenkarska – převzetí do služeb v
ČSR
Různé zprávy ministerstva zahraničních věcí – Stanislav Klíma
Spor Jiřího Stříbrného proti J. Hudcovi a A. Pikovi
Peru – zastupitelské úřady v ČSR
Albánie – zastupitelské úřady v ČSR
Spolek pro záchranu hradů Radyně a Hůrky u Plzence – Plzeň
Styky mezi ČSR a republikou Uruguay
365
D 5419
Dar presidenta TGM knihkupectví "Naše řeč" za zakoupení ruských knih
366
D 5431
367
368
D 5507
D 5993
369
D 6266
370
D 6267
371
D 6319
372
373
374
375
376
377
378
D 6336
D 6495
D 6501
D 6503
D 6610
D 6934
D 7268
379
380
381
D 298
D 903
D 1053
382
D 1261
383
384
385
386
387
388
389
D 1429
D 1556
D 1974
D 2747
D 2790
D 3200
D 3616
390
D 3671
391
D 3812
392
393
394
D 3825
D 4133
D 4435
Záznam o intervenci poslance Modráčka v zájmu nádražních dělníků z
Plzně
Stavba elektrárny v kladenském revíru
Ing. Karel Trapp – memorandum o hospodářské krisi
"Svět" společnost pro povznesení a rozkvět průmyslu v Brně – propagace
československého průmyslu na Balkáně
Průmyslová obchodní a živnostenská poradna v Pardubicích
Záznam o návštěvě malíře Kalvody – nabídka Maxe Fürstenberga vystavět
obrazárnu
Uhlí – zásobování průmyslu, nedostatky, prodej
Zřízení přímořského ústavu biologického ve Ville Franche
Podpory a odměny udělované spisovatelům
Krajinská výstava v Hodoníně
Jiří Schicht, akciová společnost Ústí n/L., zisky za roky 1914-1919
Úmrtí J. Orságha, obchodníka z Varšavy
Pražská plodinová bursa
D 1923
Řády – Řád Bílého Lva, odnětí řádů a vyznamenání, italské řády
Lékárenství – léčiva
Archeolog Jaroslav Palliardi
Ústřední svaz spolků majitelů domů – žádost za zrušení dávky z přírůstku
na majetku
Odchod do výslužby – pense
Karel Klostermann, spisovatel
Rudolf Ježek – sbírka starých rubínových skel, prodej
Přehled významných úspěchů a zvláštních služeb četnictva
Architekt Jan Kotěra
Dr. Anděla Kozáková
Žádost spořitelny Rožnova pod Radhoštěm
Otravné plyny, ochranné masky, zpráva o jedovatých plynech a jejich
použití ve válce
Spolek pro vystavení Masarykova domu a zbudování Husova pomníku v
Kroměříži
Záznam o návštěvě O. Přibíka z Třebíče – příspěvek na stavby
Pozdrav cestovatelů Brožíka a Hosmana do Marseille
Rector Voigt – nabídka hospodářských a jiných dokumentů
14
časové
rozmezí
1922
1922
karton
21
21
1922
21
1922
1921-22
1922
21
21
21
1921-22
21
1922
1922
1922
1922
1922
1921-22
21
21
21
21
21
21
1922
21
1922
21
1922
1920-22
21
21
1922
21
1922
21
1922
21
1921-22
1922
1921-22
1921-22
1920-22
1922
1922
21
21
21
21
21
21
21
1921-23
1923
1922-23
21
21
21
1922-23
21
1922-23
1921-23
1923
1921-23
1920-23
1922-23
1923
21
21
21
21
21
21
21
1922-23
21
1923
21
1923
1923
1923
21
21
21
inv. č.
signatura
věc
395
396
397
398
399
D 4486
D 4979
D 5073
D 5430
D 5797
400
D 5823
401
402
403
D 6901
D 7006
D 7189
404
D 467
405
406
D 488
D 1067
407
D 1155
408
D 1164
409
D 1267
410
D 1279
411
D 1603
412
413
414
D 1761
D 1852
D 1968
415
D 2016
416
417
418
419
D 2328
D 2383
D 2739
D 3159
420
D 3329
421
D 3500
422
D 3892
423
D 4172
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
D 4838
D 4922
D 4992
D 5060
D 5106
D 5164
D 5464
D 6160
D 6188
D 6278
D 6470
435
436
D 389
D 1867
Seznam různých mezinárodních organisací
Masarykova akademie iniciativy
Švýcarsko – styky s ČSR – tisk
Liga Chilena de Higiene Social v Santiagu
Norsko – československá zastupitelstva aj.
Dopis Maxima Gorkého Masarykovi, intervence v zájmu spisovatelů
Choseviče a Berberové
Akademický malíř Jindřich Tomec
Homer Saint Gaudens, americký malíř – příjezd do ČSR
Výživná akce zednářské lóže Latomia v Liberci
D 1924
Záznam o návštěvě A. Šmahové v záležitosti knihovny po jejím
manželovi
Švédsko – československá zastupitelstva, noviny, různé zprávy
Výbor pro stavbu Domova svobody národa československého
Státní ústav archeologický v Praze, žádost o systemisaci asistentského
místa
Hrad v Mladé Boleslavi
Profesor Karel Regal, podpora k zpracování francouzsko-českého
slovníku
Akademický malíř Jelínek
Holandsko – zprávy vyslanectví československé republiky v Haagu,
návštěvy, tisk atp.
Senátor Emanuel V. Trčka
Výstavba silnic
Vystěhovalectví
Profesor university v Kolíně nad Rýnem Saitschiek, nabídka koupě
vědecké knihovny
Finanční záležitosti ČSR
Památník Marie Riegrové-Palacké
Zprávy československého vyslanectví ve Vatikánu
Nezaměstnanost
Kladenský okres – požadavky školské, komunikační, stavba dělnického
domu
Znojmo – požadavky
Českoslovenští a polští demokraté, průběh III. sjezdu polské socialistické
strany
Rumunsko – československé zastupitelské úřady, situační zprávy,
návštěvy aj.
Profesor F. J. Studnička
Město Plzenec o změnu názvu na Stará Plzeň
Objevení rukopisu dějin Tita Livia
Návrh na vytvoření Neutrální unie střední Evropy
Různé kongresy a konference
Oslavy – výročí
Spolek vinařský pro Mělník a okolí – prodej a odbyt vína
Odlitky umělecky cenného pečetidla
Ústřední technická knihovna a čítárna v Praze
Spolek paní sv. Nothburgy v Praze
Divadla
D 1925
Žádosti měst o navrácení statků konfiskovaných Habsburky
Pietro Mascagni, italský hudební skladatel
15
časové
rozmezí
1923
1923
1921-23
1922-23
1923
karton
21
21
21
21
21
1923
21
1923
1923
1923
21
21
21
1924
22
1921-24
1921-24
22
22
1924
22
1923-24
22
1924
22
1924
22
1921-24
22
1924
1922-24
1922-24
22
22
22
1924
22
1922-24
1924
1920-24
1921-24
22
22
22
22
1923-24
22
1920-24
22
1924
22
1921-24
22
1924
1924
1924
1924
1921-24
1921-24
1922-24
1924
1922-24
1924
1922-24
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
1921-25
1925
23
23
inv. č.
signatura
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
D 2275
D 2326
D 2381
D 2664
D 3044
D 3470
D 3675
D 3809
D 3846
D 4005
D 4288
D 4361
D 4479
D 4522
D 4665
D 4946
D 4966
věc
Japonsko – zastupitelské úřady, zprávy o situaci aj.
Pasové předpisy
Seznam Homérových překladů ve slovanských řečech
Novinové články
Diplomatické listiny cizích států, almanachy, kalendáře
Brazílie – diplomatické a jiné vztahy k ČSR
Tisk
České národnostní menšiny
Naše zahraniční výstavy a veletrhy
Helena B. Schottová, cesta po Podkarpatské Rusi aj.
Zřízení národních parků a reservací
Julie Moschelesová, přednášky v Anglii – příspěvek
Gratulace továrníku J. Šmídovi
Zbraně – výroba, podloudný dovoz
Maďarsko – vzájemné styky s ČSR, slovenská menšina v Maďarsku
Společnosti (Liga národů)
Bulharsko
A) Československé zastupitelské úřady, bulharští vyslanci, zprávy o
vnitropolitické situaci aj.
časové
rozmezí
1921-25
1920-25
1925
1921-25
1922-25
1921-25
1921-25
1922-25
1922-25
1925
1920-25
1921-25
1925
1921-25
1921-25
1921-25
1921-25
karton
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
B) Bulletin bulharského zahraničního zemědělského národního svazu
454
455
456
D 5023
D 5214
D 5216
457
D 5272
458
459
460
461
462
463
464
465
D 5278
D 5347
D 5821
D 6064
D 6131
D 6202
D 6505
D 6624
466
D 6711
467
468
469
470
471
472
473
474
D 6765
D 6772
D 6942
D 7048
D 7100
D 7122
D 7138
D 7237
475
476
D 7255
D 7284
C) Bulletin bulharské tiskové kanceláře ve Vídni
Film – naše i zahraniční filmové společnosti
Třízení technického muzea v Brně
Dělnický spolek "Kinderfreunde" v Předlicích
Zásobování – zásobovací situace, dodávka obilí, dodávka cukru z
Rakouska, novinové články aj.
Obchod – dovoz – vývoz
Podkarpatská Rus
Státní obilní ústav
Turecko – spory s Řeckem
J. Kapčev, soudní úředník bulharský
Doprava
Zájezd rektora finské university H. Suolachti do ČSR
Dánsko
Rakousko – československé zastupitelské úřady v Rakousku, hospodářské
záležitosti, reparace, rakouský tisk, protičeskoslovenská propaganda,
česká menšina v Rakousku, kulturní záležitosti
Repatriace
Židé
Profesor Stefan Bauer
Koupě Purkyňova obrazu Portrét dámy od spolku Mánes
Delikty proti zákonu na ochranu republiky
Akademický malíř Vojtěch Hynais
Úředníci – organisace, požadavky
Polsko
A) Zprávy československého vyslanectví ve Varšavě r. 1920-21
B) Zprávy československého vyslanectví ve Varšavě r. 1922
C) Zprávy československého vyslanectví ve Varšavě r. 1923
D) Zprávy československého vyslanectví ve Varšavě r. 1924-25
E) Návštěvy z Polska, zastupitelské úřady, protičeská agitace aj.
Sport – různé
Příslušníci bývalé strany pokrokové
16
1921-25
1925
1925
24
24
24
1925
24
1921-25
1921-25
1919-25
1921-25
1925
1921-25
1925
1921-25
25
25
25
25
25
25
25
25
1921-25
26
1921-25
1921-25
1924-25
1925
1923-25
1919-25
1922-25
1921-25
26
26
26
26
26
26
26
27-28
27
27
28
28
28
29
29
1921-25
1925
inv. č.
signatura
477
478
479
480
481
482
483
484
485
D 7290
D 7299
D 7311
D 7344
D 7352
D 7443
D 7468
D 7473
D 7493
486
D 7572
487
D 7581
488
489
D 7606
D 7665
490
491
492
D 7779
D 7873
D 7908
věc
Ruská a ukrajinská emigrace
Byty – řešení bytové krise, výstavba
Jazyková otázka
Slovenský básník Janko Král, životopis; určení hrobu
Státní hranice
Rodina Krulišova-Randova – úmrtní oznámení matky
Legionáři
Praha – záležitosti výstavby aj.
Spojené Státy americké
A) Zprávy československé tiskové kanceláře ve Washingtoně
B) Americký tisk o ČSR, literatura, knihovny
C) Zprávy československého vyslanectví ve Washingtoně
D) Československé zastupitelské úřady v USA
E) Češi a Slováci v USA – majetkové poměry, spolky a nadace
F) Návštěvy z USA – výpravy a delegace z ČSR do USA
Rusko – Ukrajina a Pobaltské republiky, zprávy o vnitropolitické a
hospodářské situaci aj.
Církve
A) Katolíci
B) Církev československá
C) Různé církve
D) Duchovenstvo
E) Kláštery – církevní majetek
F) Různé záležitosti
Itálie – obchodní zprávy z Terstu, situační zprávy a různé
Situační zprávy
A) Demonstrace, výtržnosti, tábory lidu
B) Živelné pohromy
C) Horníci
D) Zemědělské dělnictvo
E) Socha Josefa II.
F) Církevní záležitosti
G) Různé
H) Neprotokolované – zprávy bankovních komisařů o poměrech ve
smíšeném území
Kulturní záležitosti – různé
"Národní hnutí" – veřejná schůze na Střeleckém ostrově 9. 10. 1925
Slezsko - Těšínsko
A) Plebiscitní komise na Těšínsku
B) Sčítání lidu
C) Různé požadavky města Těšína
D) Zprávy o politické situaci
E) Školství
časové
rozmezí
1921-25
1921-25
1924-25
1924-25
1921-25
1925
1921-25
1921-25
1921-25
karton
29
29
29
29
29
29
29
29
30
1921-25
31
1919-25
31
1921-25
1919-25
31
32
1921-25
1925
1921-25
32
32
33
1921-25
34
1925
34
1921-25
1922-25
34
34
F) Všeobecné záležitosti – hospodářská situace, byty, správa, úřady aj.
493
D 7964
494
D 8008
495
496
D 8049
D 8114
Komunisté – sekce III. internacionály (německé oddělení), Liberec – sjezd
sociálně demokratické levice v Lubochni – schůze v Prostějově – tisk –
zabavené články – komunistická strana ve Vel. Brně aj.
Vládní rada dr. J. Stockinger, Vídeň – ve věci vydání překladu monografie
profesora Nováka o Jindřichově Hradci
Španělsko – diplomatické styky o politické situaci
Správa
A) Nejvyšší správní soud
17
inv. č.
signatura
497
D 8157
498
D 8273
499
D 8291
500
501
D 8315
D 8360
502
D 8366
503
D 8663
504
D 8670
505
D 8692
506
D 8698
507
D 8717
508
D 8803
509
D 8850
510
511
512
513
D 8886
D 8911
D 8916
D 8920
514
D 9011
515
D 9148
věc
B) Přehled činnosti státní správy za prvá tři léta trvání republiky
C) Ministerstva – vláda
D) Sloučení obcí
E) Různé
F) Obvodní a okresní správa
Zdravotnictví
A) Různé
B) Léčebné instituce a spolky
C) Články
D) Infekční choroby
E) Administrativní záležitosti
F) Dobytčí mor
G) Tuberkulosa
Úmrtní oznámení spisovatele Jindřicha Šimona Baara
Záznam o dopisu Kavkazského prince – poděkování za pomoc našeho
zastupitelství v Káhiře
Příspěvek menšinovým knihovnám
Expose ministra dr. Beneše o locarnských dohodách
Studenti – sociální záležitosti, studentské organisace, zahraniční studenti v
ČSR, českoslovenští studenti v zahraničí aj.
Německo – situační správy, dokumenty o vzájemných stycích,
československé zastupitelské úřady v Německu, návštěvy významnějších
osobností
Spolek Sv. Mikuláše pro podporování chudé školní mládeže v Praze
Volby – volby do poslanecké sněmovny a senátu, volby na zněmčených
územích, volby přísedících k soudu aj.
Výrobní družstvo "Napako" – žádost o státní půjčku
Jugoslávie – zprávy o politické, hospodářské a kulturní situaci, styky s
ČSR, česká menšina v Jugoslávii, zastupitelské úřady, návštěvy aj.
Pozemková reforma
A) Církevní pozemkový majetek
B) Státní úřad pozemkový
C) Pozemková reforma na jednotlivých panstvích a velkostatcích
D) Resoluce a memoranda
E) Organisace vlastníků půdy k pozemkové reformě
F) Tisk o pozemkové reformě – ohlasy v zahraničí
G) Pozemková reforma v jednotlivých oblastech
H) Různé
Lázně v ČSR – hospodaření ve státních lázních, lázeňský zákon, výhody
nemajetným aj.
Belgie – diplomatické styky s Belgií, smlouvy, návštěvy, tisk apod.
Tisk – zabavené články
Česká mincovna v Praze – tisícileté jubileum založení
Anglie – zastupitelské úřady, návštěvy, spolky, delegace aj.
Francie – československé zastupitelské úřady, vyslanecké zprávy,
českoslovenští příslušníci ve Francii, návštěvy, vzájemné vztahy apod.
Slovensko - část I.
A) Politická situace na Slovensku
B) Církve – duchovenstvo
C) Doprava
D) Kulturní záležitosti – památky
E) Pozemky
Slovensko - část II.
18
časové
rozmezí
karton
1921-25
35
1925
35
1925
35
1925
1921-25
35
35
1921-25
35
1921-25
35
1921-25
35
1921-25
35
1925
35
1921-25
35
1921-25
36
1921-25
37
1921-25
1921-25
1925
1921-25
37
37
37
37
1921-25
37
1921-25
38
1921-25
39
inv. č.
signatura
516
D 9175
517
D 9262
518
519
D 9311
D 9358
520
521
D 9397
D 9427
522
523
524
525
526
527
D 20
D 272
D 335
D 1484
D 1560
D 1665
528
D 1742
529
D 1911
530
D 2283
531
D 2756
532
D 3108
533
D 3182
534
D 3210
535
D 3594
věc
F) Průmysl – obchod
G) Školství
H) Tisk – novinové články
I) Úřady – ministerstva
J) Zdravotní péče
K) Různé
Němci v ČSR
A) Zemědělství
B) Církevní záležitosti
C) Kulturní záležitosti
D) Memoranda – zprávy
E) Politické strany a spolky
F) Novinové články
G) Situační zprávy
H) Různé
I) Zabavené tiskoviny
Zpráva ministerstva vnitra – protestní schůze proti provokacím v
parlamentě
Průmysl – hornictví, průmysl sklářský, minerální oleje atd.
Školství
A) Školy v ČSR – statistické materiály
B) Národní školy – obecné a občanské
C) Střední školství
D) Odborné školství
E) České menšinové školství v ČSR
F) Výstavba škol. Jiná osvětová činnost
G) Středoškolští a vysokoškolští učitelé
H) České vysoké školy – jejich vědecké ústavy
I) Česká vysoká škola technická v Praze
J) Německé školství v ČSR
Evidence zahraničí propagandy
Zemědělství
D 1926
Spisovatel František Sokol Tůma – pohřeb
Zámek Přerov – rakouský vyslanec Lothar Egger – koupě
Francouzsko-rumunská vzduchoplavecká společnost
Jazykové a národnostní předpisy v jiných státech
Dr. Lövy – udělení titulu mimořádného profesora
"Národní hnutí" – protest proti uznání sovětů v Rusku
Novota pro státní rozpočet na r. 1927. Údolní přehrada na řece Svratce u
Kníniček
Překlad článku profesora Niederleho do angličtiny a to pro biskupa R.
Smitha
Interpelace poslance dr. Korlátha o Komenského knihách vypůjčených v
r. 1914 Českou akademií
Architekt Václav Seyk – archeologické nálezy v Troje
Přeměna pražské trestnice na Pankráci na věznici zemského trestního
soudu v Praze
Anonymní žádost o urychlení likvidace pojišťovací společnosti na život v
Amsterodamě
Střední kursy valut
Výpověď nájemníků z brněnského obecního domu (většinou Němců nebo
židů)
19
časové
rozmezí
karton
1921-25
40
1925
40
1921-25
1921-25
40
41
1922-25
1922-25
40
40
1926
1926
1919-26
1925-26
1925-26
1926
42
42
42
42
42
42
1925-26
42
1922-26
42
1926
42
1923-26
42
1926
42
1926
42
1921-26
42
1926
42
inv. č.
signatura
536
D 3622
Prostituce na Křižovnickém náměstí
časové
rozmezí
1926
537
D 3675
Václav Hollar – zasazení pamětní desky v chrámu sv. Markéty v Londýně
1925-26
42
538
D 3690
1926
42
539
540
541
542
543
544
545
D 4032
D 5001
D 5155
D 5170
D 5589
D 6317
D 6318
1919-26
1926
1923-26
1920-26
1926
1921-26
1921-22
1923
1924-26
42
42
42
42
42
42
43
44
45
546
D 332
Výtisky – "Le Document Aéronautique de la Républigue Tchécoslovague"
1927
46
547
548
549
550
551
552
553
554
555
D 448
D 484
D 885
D 1871
D 2878
D 3226
D 3804
D 3916
D 3973
1925-27
1926-27
1926-27
1926-27
1922-27
1924-27
1927
1924-27
1926-27
46
46
46
46
46
46
46
46
46
556
D 4059
1927
46
557
558
D 4084
D 4201
1927
1924-27
46
46
559
D 4382
1920-27
46
560
D 4937
1927
46
561
D 5751
1927
46
562
563
D 5754
D 6111
Resoluce odborových organizací autořidičů
Styky se Švédskem
Návrh na vyslání československých kolonistů do Equadoru
Anglo-československá banka v Praze – státní půjčka
Firma "Aero" – letecká společnost
Úprava úředního názvosloví
MUDr. Max Thun Hohenstein
Henrik Sienkiewicz – převoz ostatků – oslavy v ČSR
E. V. Zenker – vydavatelství v Jablonci nad Nisou
Stanley G. R. Baker – žádost o jmenování československým konsulem v
západní Anglii
Advokáti v Žatci – stížnost v jazykových záležitostech
Egon Ervín Kisch
Maffie (mimo jiné obsahuje seznamy osob persekuovaných za války 19141918)
Případ Sacco, Vanzetti – ohlas
Provolání: "Přátelům zesnulého JUDr. Jindřicha Štenberky!" (Rychnov
nad Kněžnou)
Dr. Antonín Dolenský – knihovník Národního musea
Generál Castello
1927
1927
46
46
564
D 6140
Schwaderbach – žádost o podporu na stavbu obecního nájemního domu
1926-27
46
565
D 6395
1926-27
46
566
567
568
569
570
D 1642
D 1739
D 2444
D 2470
D 4742
1921-28
1928
1924-28
1927-28
1928
47
47
47
47
47
571
D 4943
1925-28
47
572
573
574
575
576
D 5066
D 5849
D 6391
D 6616
D 6653
Oslavy – K. H. Borovský, Schubert
D 1928
Dr. L. Procházka – bývalý ministr zdravotnictví
Jubilejní fond císaře Františka I. z roku 1928
Josef Osyka-Stromšík – valašský básník a spisovatel
Josefina Butlerová – průkopnice ženských práv – Anglie
A. Melichar – žádost o rehabilitaci
Výňatky z novin (České slovo, Právo lidu, Jihočeský proletář) dr. Svátek
– věznice na Borech
Dr. Robert Scheu – Dům národů v severočeských lázních
Rybářství v ČSR
Nadace hraběte Jana Petra Straky
Památky po mistru Janu Husovi v Kostnici a Gottliebenu
Pomník Národního osvobození v Plzni
1919-28
1928
1920-28
1922-28
1927-28
47
47
47
47
47
věc
Nález starých knih směnečného a obchodního soudu (Wechsel und
Merkantilgericht) ve sklepeních obchodního soudu na Ovocném trhu
Emil Kučera – práce na Konopišti
Anglická deklarace – o problému válečných dluhů spojenců
Profesor dr. Jan Ježek – Karlova universita (dějiny německé literatury)
Akciová společnost pro postavení mostu v Děčíně nad Labem
Projevy na táborech lidu proti urážkám vedoucích státních činitelů
Miroslav Marek – žádost o československé vyznamenání
Obchodně politické zprávy MZV část I.
Obchodně politické zprávy MZV část II.
Obchodně politické zprávy MZV část III.
D 1927
20
karton
42
inv. č.
signatura
577
D 6790
578
D 6884
579
580
581
D 7411
D 7625
D 8550
582
583
D 663
D 790
584
D 928
585
D 1468
586
D 1513
587
588
589
590
D 1783
D 2792
D 3053
D 3083
591
D 3317
592
D 4015
593
D 4794
594
D 4860
595
D 5098
596
D 5814
597
D 5902
598
599
600
D 5930
D 6146
D 7258
601
D 6406
602
D 6595
603
604
D 7166
D 7351
605
D 216
606
607
608
609
610
611
612
D 815
D 1192
D 1479
D 2051
D 2168
D 4193
D 8021
věc
Pensisté ze zemí bývalého Rakousko-Uherska mimo ČSR – zaopatřovací
požitky
Publikované dokumenty o vzniku války – výstřižky z novin zasílané
československým vyslanectvím ve Vídni
Silnice – úprava – budování
Trestnice v Leopoldově
Lyonel Bondy-Bey, bývalý generální konsul
D 1929
Okresní péče o mládež v Šilperku
Helena Knittlová – vdova po řediteli pražské konservatoře
Kongruový zábor – resoluce, týkající se použití výsledků nového sčítání
lidu pro rozpočtení dotace na církve nekongruální
Jan Karafiát – spisovatel
Paní Zdena Haydušková-Smetanová, dcera Bedřicha Smetany – udělení
podpory z milosti
Rudolf Seidlitz-Kursbach
Československá archivní společnost – memorandum
Josef Tuch, Ústí nad Labem – životní názory
Uhelná kalamita
Legislativa – odměny státních veřejných zaměstnanců, mírové smlouvy,
převzetí pohledávek vzniklých z válečných dodávek, nové označení soudů
aj.
Brno – městský osvětový sbor
"Rudá pomoc" (Rote Hilfe) – projev za amnestii proletářských politických
vězňů, uznání politických práv, přiznání práva azylu pro politické
uprchlíky
Exteritoriální osoby a cizí konsulové v ČSR
Walter Körner, jmenování honorárním vicekonsulem republiky El
Salvadoru
Svatováclavské oslavy
Studenti – spolek pro podporování studujících, československé americké
studentstvo, stipendium pro evangelické bohoslovce v Ženevě
Finsko – zastupitelské úřady v ČSR
Doc. dr. Tauer – žádost o dovolenou k vědeckým pracem
Portugalsko – zastupitelské úřady v ČSR
Soukromá korespondence hraběnky Augusty z Topolčianek – záznam
sekretářky Udržalové o nálezu
Volby – volby do poslanecké sněmovny, výsledky. Volby do obcí 1927 –
celková zpráva
E. Relgis, Bukurešť – dotazník ohledně "Pacifistické internacionály"
Gisela Ritschlová, Brno – vydání knihy o lidových krojích
D 1930
Politické strany – Klub poslanců československé národní demokracie,
Praha – Republikánská strana Kreisbildungsaussehuss der deutschen
socialdemokratischen Partei, Ústí nad Labem
Obec Malé Topolčianky – ubytování bezpečnosti aj.
Ústava a prvý zákon republiky – trvalé konservování jejich originálů
Dr. Krajina – promoce
Igor Stravinský – hudební skladatel
Československá akademie živnostenská v Praze – stanovy
Česká okresní péče o mládež ve Stříbře
Odzbrojovací komise socialistické internacionály – zasedání v Berlíně
21
časové
rozmezí
karton
1919-28
47
1923-28
47
1926-28
1921-28
1919-28
47
47
47
1927-29
1928-29
48
48
1928-29
48
1926-29
48
1924-29
48
1928-29
1929
1929
1929
48
48
48
48
1926-29
48
1929
48
1928-29
48
1928-29
48
1929
48
1929
48
1926-29
48
1926-29
1929
1926-29
48
48
48
1929
48
1920-29
48
1929
1928-29
48
48
1926-30
49
1923-30
1929-30
1925-30
1930
1928-30
1924-30
1930
49
49
49
49
49
49
49
inv. č.
signatura
613
D 8022
614
D 8677
615
D 9005
616
D 9315
617
618
619
D 9687
D 10178
D 10412
620
D 10539
621
D 11769
622
D 12190
623
D 13354
624
D 13410
625
D 14071
626
D 87
627
D 301
628
D 503
629
D 1273
630
D 1399
631
D 2216
632
633
634
D 2366
D 2670
D 3582
635
D 3691
636
637
638
639
640
641
D 4155
D 4314
D 4741
D 4807
D 5082
D 5105
642
D 5175
643
D 5472
644
D 6324
časové
rozmezí
karton
1929-30
49
1930
49
1923-30
49
1925-30
49
1930
1930
1925-30
49
49
49
1929-30
49
1927-30
49
1926-30
49
1923-30
49
Telefonické a radiografické spojení s Amerikou (projev presidenta TGM)
1928-30
49
Informační zprávy ministerstva zásobování - část I.-III.
Informační zprávy ministerstva zásobování - část IV.-V.
D 1931
Dr. Přemysl Šámal, kancléř KPR
1922-26
1926-30
50
51
1929-31
52
1922-31
52
1925-31
52
1923-31
52
1924-31
52
1921-31
52
1926-31
1931
1920-31
52
52
52
Časopis "Gospodarstvo" – Argentina (orgán Jihoslovanů v jižní Americe)
1926-31
52
Maďarsko
"Československá vlastivěda"
Styky s Řeckem
Pamětní spis hornictva státních dolů v Příbrami – úpravy důchodů
Palestina
Santibaněz Enrique, mexický generální konsul
Mapy – stálá kancelář pro mezinárodní mapy, mapa ČSR a
národohospodářský atlas ČSR
Ministr generál M. R. Štefanik
Michail Čechov, syn spisovatele A. Čechova – žádost o podporu na
pohostinské hry v ČSR
1919-31
1929-31
1930-31
1926-31
1927-31
1923-31
52
53
53
53
53
53
1920-31
53
1919-31
53
1930-31
53
věc
Jan Grmela, básník a spisovatel – upozornění na francouzské a české
osoby, které se zasloužily v osvobozovacích bojích za války
Zřízení a působnost Technického pomocného sboru – zajištění proti
útokům nepřátelského letectva
Generál Čeček
Cestovatelé kolem světa (Hauptmann, Rakousko – Costes, Le Brix,
francouzští letci – S. Nikolov a M. Michajlov, Sofie – Tibor Rozáry, Nová
Pešť)
Československé kolonie na Long Island – informace
Článek v Národní politice o židovském původu Habsburků
Kuba – zastupitelské úřady v ČSR
Alois Negrelli (Ritter von Moldelbe), projektant suezského průplavu,
stavitel železnic – umístění pamětní desky
Styky se Švýcarskem
Časopisy a novinové články – zabavení – ("Šlehy", "Avantgarda", "Štít
národa", "Lech", "Der Kämpfer", "Kohoutek", "Arbeiter Zeitung" aj.)
Ženy – ve veřejných službách, státní občanství vdaných žen, spolek
rozvedených žen v ČSR
Vězeňství – memorandum pro presidenta republiky, zpráva o slovenských
věznicích, zpráva dr. Lányho o návštěvě německých trestnic
Československý červený kříž – spolek v Karlíně, divise pro Slovensko v
Turčianském sv. Martině
Reparace
Mezinárodní organizace – (Mezinárodní dělnická pomoc, Mezinárodní
komise pro péči o blaho venkova, Mezinárodní rada internacionály
odpůrců války, projekt světového míru)
Návrat potomků českých exulantů z ciziny do vlasti (řídí Kostnická
jednota v Praze)
Styky s Persií
Katastrofa letadla OK – FOR u Jihlavy
Doprava
A) doprava vodní
B) železniční
22
inv. č.
signatura
věc
časové
rozmezí
karton
645
D 7237
Lázně – úvěr 15 mil. Kčs na vybudování léčebných domů, Karlovy Vary,
lázeňský přídavek, státní radiové lázně v Jáchymově, návrh dr. Kučery o
úpravě ošetřovací doby
1922-31
53
646
D 7526
Profesor A. E. Vašek – žádost o podporu na vedení novinového archivu
1928-31
53
647
648
649
D 7621
D 7894
D 7961
1926-31
1928-31
1928-31
53
53
53
650
D 56
1927-32
54
651
D 489
1926-32
54
652
D 1164
1926-32
54
653
654
655
656
657
658
D 1437
D 1767
D 1864
D 2077
D 2089
D 2445
1921-32
1926-32
1926-32
1929-32
1923-32
1920-32
54
54
54
54
54
54
659
D 2500
1926-32
54
660
D 2676
1932
54
661
662
663
664
D 2679
D 2949
D 3239
D 3284
1926-32
1920-32
1925-32
1921-32
54
54
54
54
665
D 3285
1931-32
54
666
D 3293
1926-32
54
667
D 3324
1922-32
55
668
669
D 3404
D 3503
1926-32
1920-32
55
55
670
D 3585
1920-32
55
671
672
673
674
675
676
677
678
D 3704
D 3767
D 3800
D 3830
D 3917
D 4035
D 4059
D 4074
1927-32
1925-32
1931-32
1925-32
1920-32
1920-32
1919-32
1922-32
55
55
55
55
55
55
55
56
679
D 4099
Družstva – různé
Letáky – agrární oposice: "Zemědělci, rolníci a domkáři!", mírové letáky
Památkové objekty (hrad Hrušov, Přimda, Betlémská kaple)
D 1932
Rumunsko
Bezpečnost – časopis "Veřejná bezpečnost", stráž bezpečnosti –
požadavky, zprávy hraničářů o poněmčování četníků
Dělnictvo – Podpůrný spolek stavebních dělníků, dělnická bursa, Praha –
resoluce pro dělnické požadavky
Senátor Karel Prášek, bývalý předseda senátu
Církve – duchovenstvo – různé
Dánsko
Egypt
Anglický spisovatel H. G. Wells
G. Habrmann, ministr sociální péče
Hvězdárny – Štefánikova hvězdárna v Českých Budějovicích, Nové
Mesto nad Váhom, publikace hvězdárny v Staré Ďalé
F. G. Vlček, plnomocník expositury československé Národní rady v
Petrohradě 1919 – spor L. Kaliny s československým státem o náhradu
škody
Rusko
Rodina Červených z Kyjeva (Sdružení Čechů a Slováků z Ruska)
Lesy
Hraběnka Anna Lützowová
Musea – zřízení všeobecného národopisného musea, dar Uměleckoprůmyslovému muzeu (záznam dr. Šámala)
Podkarpatská Rus
A) Správa, organisace
B) Církevní záležitosti
C) Školství
D) Různé
Fondy – Danešův fond, 10. výročí ČSR, fond dr. A. Bráfa, Masarykův
fond svobody v Semilech, fond města Třeště
Komunisté
Ferdinand Kostka, lidový keramik ze Stupavy
Výzkum – měření radioaktivity pramenů, vědecká bádání v Mexiku,
výroba lučevnin v Kolíně, Libušínské a Stradonické hradiště, Státní
radiologický ústav ČSR, Státní ústav pro zkoumání potravin v Praze
Francie
Společnost národů – různé
J. W. Goethe – 100. výročí úmrtí (literární příspěvek TGM)
Dr. Jan Jiří Rückl
Profesor Plečník
Zdravotnictví – nemoci – léčebné ústavy aj.
Správa – různé
Ústavy – různé
Fašisté – "Národní hnutí fašistické v myšlenkách" – leták, pozvánka ke
schůzce s Gajdou, organisace junáků – zastavení činnosti
1927-32
56
23
inv. č.
signatura
věc
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
D 4103
D 4162
D 4392
D 4429
D 4864
D 4869
D 4883
D 4895
D 4993
D 4996
D 5181
D 4296
692
693
694
D 5482
D 5653
D 5687
695
696
697
D 5893
D 5983
D 5988
698
D 6010
699
700
701
D 6152
D 6155
D 6179
702
D 6288
703
D 6405
Mikulov – zámecká knihovna Dietrichsteinova – vývoz do ciziny
Anglie
Itálie
Dr. Jan Kapras, senátor NS
Československé vojsko v Rusku
Bulharsko
Styky s Kanadou
Španělsko
Japonsko
Matice Svatohorská, Příbram
Vyslanec dr. R. Flieder
Slovensko
A) Správa, organisace, úřady
B) Průmysl, hospodářská situace, živelní pohromy
C) Školství, tisk, osvětová činnost
D) Církevní záležitosti
E) Nemoci, zdravotní péče
Protesty proti zřízení dělostřelecké střelnice v Brdech
Pobaltské republiky
Výstavy - různé
A) Výstavy v cizině
B) Výstavy v ČSR
C) Akademičtí malíři
František Pospíšil – studijní cesta do Ameriky
Sport – různé
Dr. Václav Vojtěch – účastník Byrdovy výpravy na jižní točnu
Básník Ján Kollár – potomci – Mošovce, udržování rodného domku –
uctění památky – dar z jubilejního fondu
Brazilie
Spolky – různé
Sjezdy, kongresy, konference
A) Sjezdy
B) Kongresy
C) Konference
Odborové organisace: Obec kovoprůmyslového úřednictva a zřízenectva –
protest proti úmyslu některých politických kruhů vyrovnat deficit státního
rozpočtu redukcí tzv. věcných výdajů
Němci
A) Různé
B) Spolky
C) Žádosti o podpory
časové
rozmezí
1932
1926-32
1920-32
1932
1921-32
1920-32
1926-32
1921-32
1921-32
1926-32
1920-32
1921-32
karton
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
57
57
1925-32
1921-32
1926-32
58
58
58
1930-32
1924-32
1928-32
58
58
58
1920-32
59
1924-32
1921-32
1925-32
59
59
59
1932
60
1926-32
60
D) Tiskové záležitosti
704
D 6407
Vláda – ministerstva
1919-32
60
705
706
707
708
709
D 6446
D 6821
D 6913
D 6921
D 6930
Váleční poškozenci
Novinové články
Židé – spolky, sociální péče, ženy, sčítání lidu aj.
M. Macháčková-Sierkedžiová, lidová malířka
Situační zprávy
A) Živelné pohromy
B) Různé
1920-32
1927-32
1925-32
1932
1926-32
60
60
60
60
61
24
inv. č.
signatura
710
D 6962
711
712
713
D 6980
D 7156
D 7224
věc
C) Demonstrace – schůze
D) Nacionální spory, česko-německá antagonismus
Slezsko
A) politické strany, spolky, správní záležitosti
B) Průmysl, komunikace, dělnictvo
C) Školství, kulturní a osvětová činnost, tisk, sociální péče
Jmenování, pense, dary z milosti (podpis presidenta TGM)
Profesor dr. ing. E. Votoček
Jugoslavie
A) Macedonie – různé
B) Smlouvy s Jugoslávií
C) Obchod a průmysl
časové
rozmezí
karton
1926-32
61
1919-32
1927-32
1920-32
61
62
62
1922-32
1920-32
62
63
1919-32
1926-32
1931-32
1919-32
63
63
63
63
1931-32
1920-32
63
64
1926-32
1920-32
1923-32
1921-32
1920-32
1919-32
64
64
64
64
65
65
1920-32
65
1929-32
65
1924-32
65
1927-32
65
1925-32
1920-32
65
66
D) Návštěvy a dopisy osob, diplomaté, kulturní a vědecká činnost, spolky
714
715
D 7576
D 7629
716
717
718
719
D 7811
D 7850
D 7957
D 8078
720
721
D 8217
D 8362
722
723
724
725
726
727
D 8456
D 8567
D 8596
D 8717
D 8725
D 8730
728
D 8731
729
D 8789
730
D 8837
731
D 8891
732
733
D 9022
D 8902
Rakousko
Kultura
A) Filmové záležitosti
B) Různé
C) Divadelní záležitosti
D) Kulturní spolky
Německo
Holandsko
Styky s Čínou
Velkostatky
A) Velkostatky
B) Pozemková reforma
C) Zemědělství – různé
Hospodářská krise – úvahy
Spojené státy severoamerické
A) USA – Různé
B) Československá menšina
Dr. Karel Viškovský, ministr národní obrany
Ruská emigrace
Nezaměstnanost – různé
Obchod – průmysl
Nabídka a nákup uměleckých předmětů pro Hrad
Legionáři
Praha – úprava Vltavy, pražské výstaviště a Královská obora,
projektovaná městská dráha na Albertově, memorandum ve věci
finančního hospodářství, stavby, protikouřová akce aj.
Dr. Jaroslav Konopásek, ředitel Štefánikovy koleje Brno, Masarykova
universita, filosofická fakulta
Tisk – časopisy
Vystěhovalectví – morální podpora krajanů v cizině, nejdůležitější
požadavky vystěhovalců aj.
Polsko
Školství
A) Návrhy školské reformy
B) Menšinové školství v ČSR – všeobecně
C) Vysoké školy
D) Styky se zahraničím ve školských otázkách
E) Německé školství v ČSR
F) Různé
25
inv. č.
signatura
734
735
736
737
738
739
740
D 466
D 815
D 876
D 1062
D 2116
D 3059
D 3384
741
D 3893
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
D 3895
D 3912
D 4343
D 5928
D 6727
D 6788
D 6776
D 7119
D 7177
D 7592
D 7890
753
D 7909
754
755
756
D 8612
D 8750
D 8769
757
D 4277
věc
D 1933
Gerhard Hauptmann – německý básník – dopisy presidentu TGM
Profesor dr. Wilhelm Vorringr
Josef Langer – nakladatel, Berlín
Bronislav Varsík, předseda Svazu slovenského studentstva
Alois Hába, hudební skladatel
JUDr. Eduard Körner, president Nejvyššího účetního kontrolního úřadu
MUDr. Jan Zahradníček
Armín Michl – nabídka ke koupi etnografické sbírky z Konga; rozhodnutí
TGM – zakoupení některých předmětů a předání Národnímu museu
758
759
760
761
762
763
764
D 120
D 542
D 903
D 952
D 1358
D 1523
D 1949
Profesor dr. Vincenc Lesný, studijní cesta do Indie
Robert Hildprandt, bývalý hrabě – majitel panství Blatná
Benito Mussolini
Kruh přátel Vladimíra Hoppeho
John Drinkwater – spisovatel (Anglie)
Výňatek tiskových zpráv o radiu
Ant. Frýdl, akademický malíř
Generál Weygand (Francie)
Liga pro lidská práva v ČSR
Dr. Jan Levoslav Bella, hudební skladatel
Profesor dr. Arthur Biedel
Paul Painlevé, francouzský ministr letectví – korespondence s
presidentem TGM
Jos. Schwajgrová, vdova po malíři
Antonín Čermák, hudební skladatel
Ministerstvo financí – investiční práce a stavby z výnosu půjčky práce
Situační zprávy - Týdenní zprávy o důležitých událostech, politické
situační zprávy, zprávy o zásobování, zprávy o projevech německých
menšin, zatčení A. Muny a A. Zápotockého na Kladně, zprávy o
mzdovém hnutí, hnutí zemědělského dělnictva, projevy proti lichvě,
komunisté, (dr. Vrbenský), plebiscit na Těšínsku, jazykový zákon,
demonstrace za uzavření míru se Sovětským Ruskem, výsledky voleb,
politické strany, náboženské poměry
Část I. – Přehledy schůzí v letech 1921-1926
Část II. – Zprávy z Čech
Část III. – Zprávy z Čech
Část IV. – Zprávy z Čech
Zprávy ze Slovenska a Podkarpatské Rusi
Část V. – Zprávy z Moravy
Část VI. – Zprávy ze Slezska
Část VII. – Zprávy z Hlučínska a Ratibořska
D 1934
Jiří Dimitrov – Lipský proces
Profesor Evžen Spiro, akademický malíř
Komité pro uctění památky kardinála Merciera
Profesor Irving Fischer
Karol A. Medvecký, bojnický probošt
W. W. Strickland, anglický spisovatel v Praze
Robert Wiesner
765
D 2366
Mirza Abdol Vahab Khan Bader, jmenování perským konsulem v Praze
766
D 2999
Ohlasy na situaci v Německu
26
časové
rozmezí
karton
1932-33
1933
1927-33
1926-33
1927-33
1920-33
1928-33
67
67
67
67
67
67
67
1932-33
67
1923-33
1927-33
1933
1930-33
1931-33
1933
1925-33
1933
1933
1928-33
1931-33
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
1932-33
67
1923-33
1930-33
1933
67
67
67
1919-33
1919-22
1923-29
1930-33
1919-23
1919-25
1919-28
1919-27
68
69
70
71
71
72
73
74
1933-34
1933-34
1926-34
1922-34
1923-34
1922-34
1930-34
75
75
75
75
75
75
75
1934
75
1933-34
75
inv. č.
signatura
věc
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
D 3628
D 3629
D 3843
D 4368
D 4487
D 4576
D 5557
D 5730
D 5852
D 6078
D 6442
778
D 6664
779
D 6884
780
781
782
D 6894
D 7031
D 7471
783
D 7596
784
D 7710
785
786
787
788
789
D 7780
D 7820
D 8002
D 8004
D 8808
790
D 8849
791
D 8929
792
D 9253
793
D 9581
794
D 933
795
D 943
796
D 1721
797
798
799
800
D 1784
D 3596
D 3699
D 5423
801
D 5509
802
D 5544
803
D 5762
804
805
D 5905
D 6948
806
D 7025
"World Disarment Movement" – boj za odzbrojení (Austrálie)
Ptactvo – ochrana
Profesor S. Borodaewský
Dr. Benhard Heilig
Československá vojenská mise – Bolivie
Reemigranti – kolonisté v Sulejovicích a Čížkovicích u Lovosic
Dr. František Kordač, pražský arcibiskup
Dr. J. Langweil, zpravodaj
P. R. Bark, bývalý ruský ministr financí (rozhovor s TGM)
Curie-Sklodowská – objevitelka Radia
Básník Knut Hamsun
Československý národní odbor mezinárodní dohody proti III.
internacionále – výstraha před přijetím SSSR do Společnosti národů
Cizina – urážka presidenta republiky – rozhovor vyslance Masného s dr.
Goebbelsem a baronem Neurathem
Profesor PhDr. Jaroslav Goll
Profesor dr. Emanuel Rádl; profesor dr. Ernst Harms
Středostavovská záložna v Praze – sanace – A. Rydlo
Oslava 100. narozenin Marcelina Berthelota v Praze – protektorát
presidenta TGM, dar 50 000 Kčs
"Demokracie dětem" – akce pro chudé děti – (členové přípravného
komitétu: dr. Čapek, dr. Bukovský, dr. Šámal aj.)
Josef Kubíček, akademický sochař
JUDr. Jan Žáček, Brno – ministr m. sl.
Louis Barthou, francouzský ministr zahraničí
Valašsko
Adolf Prokůpek, předseda Národní rady
František Kopecký, Londýn – spolupracovník presidenta TGM z dob před
převratem (pomáhal presidentu TGM organisovat londýnské Čechy a
pořádat schůze)
Dr. Pavel Gorgulof
Rybolov v Manětíně (Manětínský potok a řeka Střela) - pronájem
Kanceláři presidenta republiky
Básník Otokar Březina
D 1935
Dr. Jakub Všetečka, profesor gymnasia – spolužák presidenta TGM –
profesor Jaroslav Všetečka, syn
Bernardino Molinari, dirigent římského orchestru
Dr. Brauner, Zd. Braunerová – pečetní prsten po Karlu Havlíčku
Borovském
Boskovice – Kunštát – život St. Rolínka, sochaře samouka
Wallace Clark, poradní org. inženýr, New York
Žebrota v Praze
Rasová anketa
Potomci F. M. Dostojevského – podpory (Ruský spisovatel Fedor
Michajlovič Dostojevský)
Comité Alsacien D'Études et d'Informations, Štrasburk
Zaměstnání československých dělníků ve sklárnách v Athénách – záznam
dr. Šámala
Bursa práce v Praze – činnost a podpory
Hudební skladatel mistr Josef Suk
Zakoupení Denikinova archivu pro ruský zahraniční archiv v Praze –
příspěvek presidenta TGM
27
časové
rozmezí
1928-34
1928-34
1929-34
1931-34
1934
1934
1919-34
1933-34
1924-34
1925-34
1929-34
karton
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
1934
75
1934
75
1926-34
1921-34
1930-34
75
75
75
1926-34
75
1934
75
1934
1924-34
1934
1933-34
1928-34
75
75
75
75
75
1924-34
75
1929-34
75
1931-34
75
1928-34
75
1919-35
76
1925-35
76
1919-35
76
1928-35
1927-35
1928-35
1934-35
76
76
76
76
1923-35
76
1923-35
76
1935
76
1920-35
1933-35
76
76
1935
76
inv. č.
signatura
807
D 7038
808
809
810
811
D 7822
D 9795
D 10028
D 11062
812
D 556
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
D 726
D 1151
D 1311
D 1637
D 1786
D 1797
D 1894
D 2061
D 2370
D 2759
D 2769
D 3174
D 3188
D 3213
827
D 4516
828
829
D 5250
D 5435
830
D 5684
831
832
833
D 5819
D 6504
D 7137
834
D 7243
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
D 7249
D 7418
D 7574
D 7601
D 7606
D 7734
D 8435
D 8476
D 8585
D 9224
D 9585
D 9639
847
D 9852
848
D 10031
849
850
851
D 10128
D 10167
D 10234
časové
rozmezí
karton
1924-35
76
1925-35
1920-35
1932-35
1930-35
76
76
76
76
1925-36
77
1920-36
1929-36
1922-36
1935-36
1936
1923-36
1920-36
1921-36
1919-36
1921-36
1936
1936
1927-36
1936
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
1936
77
1931-36
1929-36
77
77
1936
77
1935-36
1928-36
1920-36
77
77
77
1919-36
77
1936
1923-36
1935-36
1933-36
1936
1936
1936
1922-36
1927-36
1933-36
1936
1919-36
77
77
77
78
78
78
78
78
78
78
78
78
1920-36
78
Lord Rothermere – akce proti trianonskému míru – protesty obyvatelstva
1926-36
78
Papežský nuncius msgre Ciriaci
Domov Svaté Kláry, Litomyšl
Záznam o odjezdu maharadži z Karputaly
1929-36
1932-36
1936
78
78
78
věc
MUDr. Vlasta Kálalová – Di Lotti, činnost v zahraničí – podpory
presidenta TGM
Dr. Štefan Krčméry, tajemník Matice slovenské
Senátor JUDr. František Veselý – Benešov
Dopis o situaci tkalců
Profesor dr. Oskar Epstein – filosofické úvahy
D 1936
Přemysl Pitter – redaktor "Sbratření" – pacifista – protesty proti jeho
odsouzení – dopis profesora Alberta Einsteina a Masarykova odpověď
Dr. Lev Winter, poslanec, bývalý ministr sociální péče
Profesor dr. Pavel Dittrich
Romain Rolland – korespondence s TGM
Propaganda proti ČSR rozhlasem z ciziny
Jean Montigny – vlastnoruční dopis presidenta Beneše
Dr. William Caldwell, profesor etiky na universitě v Montrealu
Čedok
Mohyla generála M. R. Štefánika na Bradle
Ceremoniel audiencí u presidenta republiky
Majitelé domů – požadavky
Turecko – zrušení titulů, zákaz nošení vyznamenání
S. N. Gillet, generál řádu Dominikánů (poznámka presidenta Beneše)
Alfred L. Bem, lektor Karlovy university v Praze
Sňatky cizích příslušníků v ČSR
Vyznamenání presidentů a ministrů zahraničních věcí republik ČSR a
Chile
Spisovatelka Božena Benešová – úmrtí – kondolence
Maršál Henri Phillipe Pétain
Ministerský rada dr. Jar. Papoušek – záležitosti profesora Luciena
Jeannota
Austrálie – oslavy 100. výročí věnování československé vlajky
Jaroslav Hilbert, literární kritik
Jan Štursa, akademický sochař
Profesor Boris Morkovin, Československý Červený kříž – péče o bývalé
zajatce cizích států
Vlastnoruční list Otty Habsburka v časopise "Der Oesterreicher"
Václav Vojtíšek, archivář hlavního města Prahy
Josef M. Grumer
Ing. dr. Jean Prunet
Záznam o telefonické zprávě Zdeňka Fierlingera
Lovecká brožura "Lov zvěře a ryb v Československu"
Masarykův institut a nadace J. A. Bati
Dr. Ludvík Mach – žádost o podporu
Max Fürstenberg – nájem lesů a statků
Reakce jednotlivců na události v letech 1933-36
Atlas Československé republiky cizím zastupitelským úřadům
Dr. Rudolf Traub, advokát, Český Brod
Baron Pierre de Coubertin, president Mezinárodního komitétu
olympijského v Laussane
28
inv. č.
signatura
věc
852
853
D 10638
D 10896
854
D 11080
855
856
857
D 11323
D 11362
D 11533
858
D 11737
859
D 12580
860
D 13032
861
862
D 13575
D 13855
863
D 494
864
D 548
865
D 1169
866
D 2799
867
D 2976
868
869
870
871
872
873
874
875
876
D 3090
D 3220
D 3527
D 4100
D 4292
D 4777
D 4899
D 5043
D 5224
877
D 5362
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
D 6132
D 6453
D 6510
D 6697
D 7023
D 7278
D 7532
D 7651
D 7873
D 8601
D 8973
D 9022
D 10480
D 10584
D 10681
D 8500
Diplomatický ceremoniel v Peru
Alois Gangl, akademický sochař
Ing. dr. Stanislav Špaček – jihoslovanští studenti na našich vysokých
školách
Pražské vzorkové veletrhy
Kutná Hora – přeložení horního úřadu do Hradce Králové – protest
Spolek Československého Červeného kříže, Volenice u Strakonic
Anglický žurnalista C. A. Macartney – pojednání o Slovensku a
Podkarpatské Rusi
Profesor dr. Grosser, děkan lékařské fakulty německé university – studium
našich studentů v Německu
Užívání státního znaku, vlajky nebo obrazu presidenta na průmyslových
výrobcích
Poslanec dr. František Staněk
Valentine Thompson, Paříž
D 1937
Carl Ossietzký – návrh na udělení Nobelovy ceny
Časopis "Collection des Travaux Chimiques de Tchecoslovaquie" – dr.
Heyrovský
Dar pana presidenta ve prospěch dětí krajů severních Čech, postižených
hospodářskou krizí
Resoluce organisací na události let 1933-37
Žádost československého souručenství na obranu míru o peněžitý
příspěvek
Renata Tyršová
Siam – obchodní dohoda
Fondy
J. B. Murray – věnování svých prací
Profesor dr. Cyril Purkyně
Bohuslav Krouský-Tichý, skladatel republikánské hymny – věnování
Dopis dr. Jar. Mezníka z Užhorodu v záležitosti Aladára Vozáriho
Dr. Ludevít Labaj – senátor
Okresní zastupitelstvo v Třeboni
Dopis ing. Nečase o vývoji mzdových a platových poměrů
zaměstnaneckých
Dopis pana Crkala-Darrase z Paříže
Šámalův záznam – návrh na pozvání hospodářských odborníků
Rakousko
Profesor dr. Ladislav Syllaba
Železnice
Dr. E. Dolfus – rakouský spolkový kancléř
Profesor dr. Josef Thomayer
Osvětový sbor – Březové Hory
Argentina
Pomníky
Dánsko
Holandsko
Maďarsko
počet obyvatel Vel. Prahy
Dr. C. F. Heerfordt – různé politické náměty (Kodaň)
Prezident T. G. Masaryk
A) Volba TGM presidentem republiky. Neprotokolované - tisk k volbě r.
1927
29
časové
rozmezí
1936
1923-36
karton
78
78
1921-36
78
1920-36
1922-36
1927-36
78
78
78
1935-36
78
1936
78
1926-36
78
1922-36
1931-36
78
78
1935-37
79
1932-37
79
1936-37
79
1933-37
79
1936-37
79
1924-37
1923-37
1934-37
1935-37
1931-37
1937
1937
1936-37
1930-37
79
79
79
79
79
79
79
79
79
1937
79
1928-37
1937
1936-37
1922-37
1933-37
1933-37
1921-37
1926-37
1928-37
1933-37
1937
1934-37
1933-37
1937
1928-37
1918-1938
79
79
79
79
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
81-82
inv. č.
signatura
věc
časové
rozmezí
karton
83-89
B) Cesty presidenta Masaryka
1) Všeobecně
2) Cesty do zahraničí
3) do jednotlivých míst ČSR
4) Na různá místa v Čechách
5) Na různá místa na Moravě a ve Slezsku
6) Na různá místa na Slovensku a Podkarpatské Rusi
90
C)
1) Přehled řádů a titulů
2) Čestné řády
3) Čestné doktoráty našich i zahraničních universit
4) Čestná členství v různých organizacích
90-91
D) Audience a návštěvy
1) Novoroční audience 1921-1936
2) Audience a jiné návštěvy – všeobecně
3) Přijetí zástupců organisací a různých politických stran a různých povolání
4) Hromadné návštěvy ze zahraničí
5) Audience a návštěvy československých státních příslušníků
6) Audience a návštěvy cizinců
E) Pozdravné projevy presidentu TGM
92
1) Zprávy pro tisk
2) Přehledy
3) Blahopřejné projevy z ČSR
4) Blahopřejné projevy ze zahraničí
F) Tisk a literatura o presidentu TGM
G) Žádosti o literární příspěvky TGM, interview
H)
93
94
95-98
1) Projevy presidenta TGM pronesené při různých příležitostech
2) Opisy různých projevů (ústních i písemných z let 919-36)
99-104
I) Korespondence prezidenta TGM
1) Záznamy o odeslaných dopisech a koncepty
2) Záznamy o korespondenci TGM protokolované v Lánech, Topolčiankách,
Židlochovicích, Cap Martinu, Karlových Varech a Bystřičce v letech 1924-35
(zvláštní protokoly a indexy přiloženy)
105
J)
1) Portretování a modelování TGM
2) Fotografování; žádosti o podepsané fotografie
3) pomníky a pamětní desky
4) podpisy do knih věnované presidentem Masarykem
106
K) Fondy
1) Jubilejní fond TGM
2) Dary, podpory a ostatní fondy
L) Dary, věnování a zásilky knih TGM
107
1) Od různých korporací
2) Od jednotlivých osob
M) Oslavy narozenin presidenta Masaryka
108
1) Na našich zastupitelských úřadech a v zahraničí
2) V ČSR
109
N)
1) Pojmenování některých objektů jménem republiky
2) Čestná občanství
3) Protektoráty
4) Žádosti o podporu různých akcí
30
inv. č.
signatura
věc
časové
rozmezí
karton
O) Ohrožení osoby presidenta republiky - bezpečnost
P) Zdravotní stav TGM
Q) Příbuzní a přátelé TGM
109
109
109
R) Různé - Návštěvy TGM na výstavách atp. Účty presidenta republiky u
zahraničních bank. Konopiště – použití zařízení zámku Trestní stíhání
TGM za Rakouska. Vyšetřování proti TGM pro výroky učiněné na
Plodinové burse v červnu 1909 v záležitosti procesu v Záhřebě.
Informace o organisační struktuře KPR – podklady pro vydání ročenky
ČSR. Archivářka dr. Želmíra Gašparíková aj. (Sten. záznamy –
Topolčianky 1924 – převody přiloženy)
109
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
D 10757
D 11190
D 11284
D 11539
D 11722
D 11800
D 11808
D 11831
D 12170
D 12283
D 12315
D 12619
D 12623
907
D 12638
908
D 12825
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
D 852
D 895
D 986
D 1136
D 1344
D 1503
D 1549
D 1676
D 1687
D 1753
D 2184
S) Neprotokolované hughesogramy zasílané do Topolčianek v letech
1923-33 (mj. zprávy o atentátu na ministra Rašína)
T) Abdikace presidenta TGM
U) Úmrtí a pohřeb TGM
V) Kondolence k úmrtí TGM
X) Odkazy
Sovětský svaz
Dr. Ivo de Giuli
Legionáři
Dr. Johanes Urzili
Bulharsko
Protesty proti novým daním a dávkám
F. V. Krejčí – slavnostní promoce na Karlově universitě
Pracovní souručenství proti alkoholismu v ČSR
Meziparlamentní unie – československá skupina
MUDr. Adolf Weiss – vydání sociologického díla
Mrs. Newmarch, Londýn
A. T. Kerenský – různé
Generál Mittelhauser
Rodina Crane, New York – Richard Crane, bývalý americký vyslanec v
Praze
Profesor A. Macgt a vládní rada dr. Halla
D 1938
Poslanec Jaromír Špaček – řeč v rozpočtovém výboru na podzim 1937
Primátor dr. Karel Baxa
Japonsko
Mexiko
Pražský pobyt perského vyslance Mogaddama
Vojenské záležitosti
Záležitost továrníka Jindřicha Kubinzského
Ministerský předseda Stojadinovič
Záležitost Richarda Wedelesa
Volné sdružení stavovských příslušníků československého četnictva
Zpráva o činnosti dr. Václava Nebeského
920
D 2215
921
110
1933-37
1929-37
1936-37
1935-37
1934-37
1937
1927-37
1937
1923-37
1937
1923-37
1920-37
1919-37
111
111
112
112
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
1919-37
113
1936-37
113
1936-38
1921-38
1933-38
1937-38
1938
1935-38
1938
1935-38
1938
1925-38
1937-38
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
Informace reverenda Tománka, organisátora vystěhovalectví do Kanady
1928-38
114
D 2544
Jmenování, pense, dary z milosti
1922-38
114
922
D 2748
Dr. Jaroslav Kose – Amerika – zprávy o situaci, menšiny, americký ústav
1924-38
114
923
924
925
D 2823
D 2891
D 3183
Diplomatický sbor ČSR v zahraničí
Návrh na zřízení Iráckého honorárního konsulátu ve Fryštátu
Živelné pohromy
1934-38
1938
1933-38
114
114
114
31
inv. č.
signatura
926
927
928
D 3256
D 3534
D 3915
929
D 4100
930
931
D 4172
D 4544
932
D 4942
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
D 5143
D 5147
D 5153
D 5161
D 5210
D 5327
D 5338
D 5369
D 5412
D 5455
D 5482
D 5669
D 6013
D 6394
D 6716
D 6784
949
D 7013
950
D 7171
951
D 7245
952
D 7270
953
D 7461
954
D 7545
955
D 7655
956
957
958
959
D 7667
D 7712
D 7719
D 7720
960
D 7786
961
962
963
964
D 7797
D 7836
D 7971
D 8018
965
D 8110
966
D 8199
věc
Josef Žák – nabídka služeb
Společnost národů
Josef Forman – výpomoc za činnost v období války
Dr. Antonín Sottile, vydavatel revue De Droit International – nabídka
služeb
Dr. Ludevít Bazovský – trestní řízení
Státní zaměstnanci
Josef Ferdinand Habsburk-Lotringen – o vrácení statku Ostrova u
Karlových Varů
Jakub Polach, poslanec NS
Hebrejská universita v Jerusalémě
Vévodové z Hohenbergu – vrácení Konopiště
Dr. Kyryl Trylowský
František Udržal – návštěvy aj.
Silnice
Konflikt Itálie – Habeš
Francouzský vyslanec ministr Couget
Ústřední svaz národního odboje domácího
Dopis dr. Josefa Jana Friče v záležitosti italského senátora Graye
Profesor Mařatka, akademický sochař
Výstavy
Akademický dům v Praze
Charles Sarolea, profesor edinburgské university
Profesor J. V. Mrkvička – akademický malíř
Hubert R. Knickerboker – americký žurnalista
Jiří Schicht, dr. Jan Diviš – dopis společnosti Tsechoslowakisches
Propaganda Archív
Oslavy – Riegrovy, Palackého, Smetanovy, Husovy, Svatováclavského
tisíciletí
Odborové sdružení československé v Praze
Jazyková otázka – mezinárodní kongres esperantistů, užívání jazyka v
ČSR, jazyková úprava na československých vysokých školách atd.
Španělsko – generalita v Katalánsku, evakuace asylovaných v Madridu,
Výbor pro neintervenci ve Španělsku, resoluce, Výbor pro pomoc
demokratickému Španělsku v Praze atd.
Rumunsko – zájezd krále Carola, výstavba dálkového kabelu do
Rumunska, vláda, situace v Rumunsku atd.
Přírodní a historické památky – různé vykopávky, zámky: Kačina,
Poděbrady, Predná hora, Žamberk, Lichnice, Dolní Kounice; Moravský
kras atd.
Úvahy a návrhy k řešení hospodářské krise
Klub národohospodářských redaktorů – (projev presidenta)
Propaganda
Pobaltské státy (Estonsko, Litva a Lotyšsko)
Církve – celostátní sjezd katolíků, dr. N. Čapek – unitář. církve, církevní
spory československo-maďarské a různé záležitosti
Studijní cesty
"Central European Service London" – G. Vaníček, Praha
Obchod – dovoz – vývoz – různé
Miloslav Plesinger-Božinov, vyslanec
Lord Runciman – protesty proti funkci zprostředkovatele mezi vládou
ČSR a Henleinovci
Politické úvahy
32
časové
rozmezí
1936-38
1934-38
1933-38
karton
114
114
114
1938
114
1927-38
1937-38
114
114
1929-38
114
1938
1925-38
1938
1925-38
1929-38
1934-38
1935-38
1921-38
1934-38
1938
1920-38
1933-38
1919-38
1920-38
1929-38
1932-38
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
1938
116
1936-38
116
1925-38
116
1937-38
116
1933-38
116
1933-38
117
1933-38
117
1933-38
1937-38
1934-38
1922-38
117
117
117
117
1937-38
118
1934-38
1938
1934-38
1920-38
118
118
118
118
1938
118
1933-38
118
inv. č.
signatura
967
D 8285
968
D 8455
969
D 8491
970
D 8583
971
D 8613
972
D 8634
973
D 8653
974
D 8692
975
976
D 8792
D 8799
977
D 8807
978
D 8846
979
980
981
D 8898
D 8992
D 9114
982
D 9139
983
984
D 9393
D 9618
985
D 9650
986
987
988
989
990
991
992
993
D 9698
D 9722
D 9729
D 9777
D 9803
D 9835
D 9840
D 10026
věc
Betty Ross, anglická spisovatelka – interview s presidentem TGM a dr.
Benešem
Podkarpatská Rus – Ant. Beskid – guvernér Podkarpatské Rusi
(jmenování), Dům lidového zdraví, péče o mládež – dary presidenta
TGM, židé, jednotlivci atd.
Volby – Společnost pro svobodné volby v Praze – obecní volby (předpisy,
oběžníky atp.)
Praha – Vyšehrad – archeologický průzkum, Karlova universita v Praze –
novostavba, Karolinum, Černínský palác, atd.
Živnosti – organisace živnostníků, informace pro presidenta o
neutěšených hospodářských poměrech českého živnostnictva v Jablonci
aj.
Doly – hutě – horníci – zdravotní poměry v uranových dolech v
Jáchymově, národnostní poměry, Poldina huť, Ústřední bratrská pokladna
v Praze, katastrofa na dole Nelson v Oseku, horní organisace, atd.
Polsko – maršál J. Pilsudski, Polsko-československá společnost v
Poznani, konsulát ČSR ve Vratislavi aj.
Nezaměstnanost – mimořádný úvěr na podpory nezaměstnaných, dar
presidenta, Falknov, Kamenický Šenov, žádosti o podporu, návrhy na
řešení, akce pro nezaměstnané
Profesor Emil Korner – stanovisko k národnostním otázkám v ČSR
Profesor Karel Metzner – podmínky Němců v ČSR
Dr. Sun Fo, předseda legislativní rady Čínské republiky – věnování
fotografie presidenta republiky
Politické strany – československá národní demokracie 1924-33,
československá sociálnědemokratická strana 1934-38, komunisté 1935-38,
československá strana lidová 1922-33, atd.
Lázně
PhDr. Henry Noble Mac Cracken, president Vassar College (USA)
Průmysl
A) Různé
B) Průmysl chemický, spotřební aj.
C) Průmysl strojírenský
D) Průmysl sklářský
Letectví – Západočeský aviatický klub Plzeň, Masarykova letecká liga,
Aeroklub republiky ČSR aj.
Národní banka československá
Švýcarsko
Situační zprávy – o situaci mezi lidem, situace na Podbrdsku, o poměrech
českého živlu na Hartmanicku, počínání Henleinovců, schůze v
severočeských městech, atd.
Jablonec nad Nisou – městská rada – požadavky
Stížnosti do řízení při stavbách státem prováděných
Dr. Jan Jiří Rückl, průmyslník
Generál Sikorski
Ústředna pro volbu povolání – podpory presidenta TGM
Dr. Leopold Silberstein – nabídka služeb
Itálie
USA
A) Československé menšiny
B) Různé – publikace o ČSR, jednotlivci, smírčí a rozhodčí smlouva s
ČSR, výstava v Chicagu, zájezdy do ČSR aj.
33
časové
rozmezí
karton
1933-38
118
1923-38
118
1919-38
118
1934-38
119
1933-38
119
1933-38
119
1920-38
120
1933-38
120
1938
1922-38
120
120
1938
120
1924-38
120
1934-38
1922-38
1919-38
120
120
121
1919-38
122
1926-38
1936-38
122
122
1933-38
122
1929-38
1936-38
1925-38
1938
1924-38
1936-38
1935-38
1933-38
122
122
122
122
122
122
122
123
inv. č.
signatura
994
D 10030
995
D 10102
996
D 10268
997
D 10341
998
D 10398
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
D 10412
D 10432
D 10470
D 10477
D 10559
D 10605
D 10735
D 10771
D 10901
D 10922
D 10962
D 10425
věc
Indie
Tisk – vydávání různých časopisů ("Bohemia", "Germanoslavica",
"Severočeský deník", "Pražský zpravodaj", "Magyar Ujság" aj.) – různé
záležitosti
Dr. J. Auerhan, president státního úřadu statistického – podněty k řešení
státních politických otázek – župní zřízení
Charles Loiseaux – pojednání o politické situaci
Redaktor Karel Lustig-Prean, Brasilie – situační zpráva o poměrech v
Brasilii
Dr. Max Brod
Petiční výbor poslanecké sněmovny
Profesor dr. Arnošt Denis
Indický básník Rabindranath Tagora
FIDAC – sdružení bývalých dohodových bojovníků
Profesor dr. Alexej Jiračič
Společnosti
Doporučení pozorovatelů do Mnichova
Sherwood Eddy, americký příslušník – zájezd do ČSR
Moravská Ostrava – sdružení poslanců
Dr. Alfred A. Lustig – různé zprávy a politické postřehy
Voda - řeky - vodní doprava
A) Dunaj – československé podnikání na Dunaji, Vodohospodářský svaz
r. 1930-37
B) Labe – plavební smlouva, stavba na Labi r. 1920-36
C) Vltava – úprava v okolí Štěchovic r. 1920-36
časové
rozmezí
1938
1011
D 10596
1012
D 11067
1013
D 11311
1014
D 11609
1015
D 11298
1016
1017
1018
1019
D 11610
D 11807
D 11809
D 11879
34
123
1933-38
123
1936-38
124
1936-38
124
1930-38
124
1924-38
1938
1920-38
1921-38
1922-38
1936-38
1934-38
1938
1920-38
1936-38
1930-38
1920-38
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
125
D) Námořní doprava – československá přístavní pásma v Hamburku a
Štětíně, československá námořní společnost r. 1920-37
E) Různé – vodocestné otázky, Poradní sbor pro čistotu vod, návrhy pro
stavbu vodních cest atd. r. 1921-38
Sjezdy - kongresy - konference
A) Sjezdy – sjezd slovanských filologů, mezinárodní sjezd sociální politiky
v Praze, IV. mezinárodní sjezd pro dějiny reálných a technických věd v
Praze aj. r. 1923-37
B) Kongresy – Mezinárodní agrární kongres, kongres pro trestní právo,
československé souručenství na obranu míru aj. r. 1920-38
C) Konference – konference Malé dohody, mezinárodních studií v Praze
r. 1922-38
Publikace Ivana Kvesiče "Král Petar II."
Jugoslavie – diplomatické styky kulturní, jugoslávské spolky, časopisy,
návštěvy význačných osobností aj.
Ženy – Místní skupina odborového sdružení služebných, Ženská národní
rada, Ústřední spolek československých žen aj.
Ústavy – Československý historický ústav v Římě, Slovanský a orientální
ústav, Ústav pro výzkum dítěte a mládeže, Národohospodářský ústav při
ČSAV, Institut Français Ernst Denis v Praze, Československý ústav
zahraniční (Krajanský ústav), Sociální ústav RČS v Praze, Exportní ústav
československý v Praze
Národnostní statut
Anglie – vzájemné kulturní styky, návštěvy významných jednotlivců aj.
Redaktor Norbert Walter – záležitosti Sudet
ČSR – ohlas v zahraničí
karton
126
1920-38
127
1938
128
1933-38
128
1919-39
128
1920-38
129
1938
1933-38
1936-38
1937-38
130
130
130
130
inv. č.
signatura
1020
D 12158
1021
D 12288
1022
D 12331
1023
D 12338
1024
1025
1026
D 12375
D 12419
D 12372
1027
D 12516
1028
D 12553
1029
1030
1031
D 12584
D 12585
D 12600
1032
D 12601
1033
D 12663
1034
D 12668
1035
D 12760
1036
1037
1038
D 12761
D 12772
D 12818
1039
D 12840
1040
D 12866
1041
D 12982
1042
1043
D 12986
D 12996
věc
Německo – Dr. Walter Koch, německý vyslanec v Praze, německé
vyslanectví v Praze, národopisné slavnosti v Hamburku, československé
kolonie v Brémách, různé (hospodářská situace r. 1934, šlechtic Papen v
Košicích, odvlečení četníků do Německa v r. 1938 aj.)
Zemědělství
A) Velkostatky – šlechtické a církevní velkostatky
B) Pozemková reforma – osidlovací akce, memorandum o pozemkové
reformě, protesty zemědělců aj.
C) Všeobecné – výstavba obilných skladišť, zpráva o stavu zemědělství v
ČSR apod.
Kanada – resoluce Čechů a Slováků, českoslovenští vystěhovalci,
československé kolonie v Torontu atd.
Mnichovská dohoda z 29. 9. 1938 – 5. bod - stanovisko ministerstva
financí
Dr. Černý, úředník Živnobanky – cesta do Egypta
M. R. Štefánik
Školství
A) Vysoké školy
B) Učitelé – Pěvecké sdružení pražských učitelů, Ústřední rada pražských
organisací učitelů
C) Profesoři – jednotlivci
D) Různé – mateřské školy, protesty o nadbytku českých škol v
poněmčeném území, Masarykova vyšší státní škola v Opavě atd.
E) Německé školství
Belgie – československý dělnický spolek, státní příspěvek k podpoře
nezaměstnaných v Belgii, Volná universita v Bruselu atd.
Fašisté – poslanec Zvoníček, letáky protistátního obsahu, různé projevy
fašistické provokace
Dr. Josef Hodin, Stockholm
Helmut Krommer, akademický malíř
Svetozar Pribičevič
Menšinová otázka – česká menšina ve smíšeném území, za hranicemi,
otázka postavení minorit u nás, požadavky maďarské menšiny aj.
Francie – Ústav slovanských studií, čeští skláři ve Francii, československý
dům v Paříži aj.
Vystěhovalectví – vydávání československých pasů do Kanady, povolení
k dopravě vystěhovalců aj.
Žádosti o podporu – Dětský asyl Pražského Jezulátka, Péče o dítě v Praze,
Sdružení žen v Plzni aj. (připojen seznam z r. 1938)
Ministerský předseda dr. Milan Hodža
Mezinárodní organisace
Nabídka a nákup uměleckých předmětů
Všeobecné amnestie udělené presidentem Masarykem, Benešem a tzv.
mnichovské – přehled
Liga – Liga pro lidská práva, Československo-jihoslovanská liga
Dělnictvo – odbory, československé odborové sdružení křesťanskosociální, železniční zaměstnanci, žádosti pro rodiny nezaměstnaných
sklářských dělníků, stavební dělnictvo, závodní výbor firmy Křižík v
Podmoklech, stávkový výbor textilního dělnictva v Hlinsku, dělnické
organisace v Nejdku, dělnická rada z dob převratových aj.
Politické úvahy
Letáky
35
časové
rozmezí
karton
1920-38
131
1920-38
131
1933-38
131
1938
131
1925-38
1931-38
1920-38
131
131
132
133
1933-38
134
1933-38
134
1938
1936-38
1929-38
134
134
134
1935-38
134
1921-38
134
1928-38
134
1923-38
135
1920-38
1920-38
1933-38
135
135
136
1938
136
1922-38
136
1924-38
136
1937-38
1933-38
136
136
inv. č.
signatura
věc
1044
1045
D 13208
D 13215
1046
D 13227
1047
D 13300
1048
D 13336
1049
D 13173
Masarykova akademie práce
Rudolf Firkušný, klavírní virtuos
Memorandum o poznatcích ze sjezdu zahraničních Němců ve Stuttgartě
(poznámky dr. Beneše)
Židé – rabín dr. Silver, Alexander Stern, kongresy židovských obchodních
a průmyslových organisací, museum v Prešově, emigranti z Rakouska,
židovská strana v ČSR atd.
Návrhy na řešení situace v evropském světovém rámci (např. Panevropská
unie)
Kultura
A) Divadlo – kino – Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Švandovo
divadlo, Moravsko-slezské národní divadlo, bio "Lucerna", film "Národní
galerie" atd.
B) Hudba – recepce pro hudebníky, Godinův koncert, klub orchestrálních
umělců v Praze, Pražský symfonický orchestr aj.
C) Knihovny – aukce Thun-Hohensteinské knihovny v Děčíně, Státní
vědecké knihovny, zřízení slovanské knihovny v Praze, knihovna
Strahovského kláštera, Ústřední pedagogická knihovna v Brně, Výbor pro
zbudování pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze, katalog
knihovny hraběte Mailatha aj.
časové
rozmezí
1920-38
1921-38
karton
137
137
1938
137
1921-38
137
1933-38
137
1919-38
138
1920-38
139
1919-38
139
1938
139
1933-38
139
1933-38
139
1938
139
1920-38
139
D) Různé – zřízení Myslbekova musea, Uměleckoprůmyslové museum
obchodní a živnostenské komory, Státní galerie v Praze atd.
1050
D 13338
1051
D 13373
1052
D 13499
1053
D 13548
1054
D 13610
1055
D 13681
1056
D 13692
1057
D 13444
Slezsko - Těšínsko - Hlučínsko
A) Hlučínsko – poměry – Rotschildovy velkostatky, péče o mládež,
školství aj.
B) Slezsko – přijímání dělnictva na dole v Petřvaldě, německá okresní
péče o mládež, České srdce, Matice opavská atd.
C) Těšínsko – komitét vyhnanců plebiscitu, organisace, KSČ, podpora
vědeckého výzkumu aj.
Studenti – studentský domov v Praze, zprávy o studentských
demonstracích v Praze, Masarykova kolej atd.
Okupované území – důsledky a situace
Švédsko – československá obchodní komora, Ústav Skandinávský a
Nizozemský, dr. Sven Aurén aj.
Novinové články – různé – (reakce novin na zabrání pohraničí D
13610/38)
Andrej Hlinka
Motorismus – Liga československých motoristů v Praze, Autoklub RČS
aj.
Němci v ČSR
A) Tisk
B) Redaktoři
C) Kultura
1920-38
140
141
1) Divadla – audience zástupců německých divadel, německé městské divadlo
v Brně, německé divadlo v Praze
2) Různé – Svaz německých biografů v ČSR, Ochranný svaz německých
spisovatelů v ČSR, Deutsche Akademie für Musik aj.
142
142
142
142
142/a
142/a
D) Spolky
1) Mládežnické
2) Hospodářské
3) Školské
4) Kulturní
5) Různé
36
inv. č.
signatura
věc
časové
rozmezí
E) Politické strany a odbory - Němečtí národní socialisté,
Sudetendeutsche Heimatfront, něm. strana křesťansko-sociální, něm.
strana soc. dem., němečtí aktivisté, něm. odborová organizace,
Sudetendeutsche Partei aj.
F) Různé - situační zprávy, sjezdy něm. právníků, něm. rozhlas, práce
Němců v Říši, zřízení německých okresů v Praze aj.
1058
1059
D 13522
D 13532
karton
143
143
G) Jednotlivci - Jan Krebs, Siegfried Taub, A. Kundt, prof. Kelsen a další
144
Správa
A) Soudy – Nejvyšší soud v Brně, Kárný soud, výkazy o činnosti
nejvyššího správního soudu aj.
B) Účast Slováků ve státní správě
C) Členové národního shromáždění
D) Různé – nástupní návštěvy cizích vyslanců v Praze, parlamentní
intervence – zákaz, zemské zastupitelstvo země české – zpráva z 11.
sezení, komise pro zhospodárnění veřejné správy aj.
E) Notářská komora v Praze
F) Vláda a ministerstva
Projevy k politické situaci v r. 1938
A) Projevy k politické situaci v září 1938 - sběrný spis D 9800 ve kterém
jsou zahrnuty:
145
1919-38
1938
1920-36
1934-38
1930-36
1930-38
1937-38
146
1) Projevy pro republiku
2) Reakce na presidentovu řeč pronesenou 10. září 1938
poř. číslo 1-1200
147
poř. číslo 1201-2216
B) Projevy na obranu republiky v rozmezí:
148
149
150
151
čj. D 10190/37 - D 4600/38
čj. D 4601 - 8800/38
čj. D 8801 - 10800/38
čj. D 10801 - 13532/38
1060
D 13679
Slovensko
A) Správa, různé organizace – policejní a trestní řízení na Slovensku a
Podkarpatské Rusi, sdružení slovenských odborových organizací, právní
úředníci politické služby, zemské slovenské zastupitelstvo, pojišťovnictví
na Slovensku aj.
B) Spolky
C) Ohlas na situaci v roce 1938
D) Pozemky, lesy – reservace Vysoké Tatry, park v Mlyňanech, žádosti o
příděl pozemků aj.
E) Církevní záležitosti – katolíci, maďarská evangelická reformovaná
církev, Pribinovy oslavy v Nitře aj.
1923-38
152
F) Průmysl, hospodářská situace – pojištění dělnictva státních dolů a
hutí, poměry na Slovensku, zadávání státních dodávek a prací, stavba
dráhy v Handlové, peněžnictví na Slovensku, hedvábnický průmysl,
pojednání – katastrofální hospodářský vývoj na Slovensku aj.
1061
D 13695
1062
D 13724
1063
D 13733
G) Různé – škody způsobené požárem, vypsání voleb v obci, nemocnice,
sirotčinec a chudobinec v Prešově aj.
H) Školství – kulturní a osvětová činnost
Česká filharmonie
Mládež – Okresní péče o mládež, organisace katolické mládeže, Česká
zemská komise pro péči o mládež aj.
Brazilie
37
153
1920-38
154
1920-38
154
1936-38
154
inv. č.
signatura
1064
D 13735
1065
D 13718
věc
Věda a technika – význam výzkumu pro isolaci staveb, komise pro
vydávání pramenů náboženského hnutí, 250. výročí Thomase Hobbese,
Česká akademie věd a umění v Praze, Československá akademie
zemědělská aj.
Emigrace
A) Organizace československých vyhnanců a uprchlíků Polska a Těšínska
v Moravské Ostravě
časové
rozmezí
karton
1919-38
154
1919-38
155
1919-38
1925-38
156
156
1925-38
156
1921-38
157
B) Němečtí emigranti – Komitét pro pomoc emigrantů, Demokratická
péče, úmluvy o právním postavení emigrantů z Německa aj.
C) Ruská emigrace – Ruští spisovatelé, Ukrajinský komitét v Praze,
Ruská svobodná universita v Praze, Institut Kondakova – emigrantští
vědci, ruské zahraniční akademické organisace, jednotlivci aj.
1066
1067
D 13743
D 13753
1068
D 13773
1069
D 13742
1070
D 13761
1071
D 13785
1072
1073
D 13790
D 13804
1074
1075
1076
D 386
D 433
D 660
1077
D 701
1078
1079
1080
1081
D 999
D 1154
D 1239
D 1294
Legislativa
Finanční záležitosti – změna pevných kursů, různé
Radiojournal, Praha – informace pro pana presidenta ve věci
protirevisionistické demonstrace v Bratislavě 6. 12. 1936; projevy
presidenta republiky při příležitosti vánočních svátků
Sport – Klub československých turistů v Praze, Svaz Junáků,
Československý Jockey klub, Dělnické olympiády, Tyršův tělovýchovný
ústav aj.
Spolky
A) Různé – Palestinský spolek, Pracovní sdružení fysiologů v Brně,
Spolek československých inženýrů státní měřičské služby aj.
B) Podpůrné spolky
C) Jednoty
D Kulturní spolky
Zdravotnictví
A) Slepci – Klárův ústav slepců v Praze, Deylův ústav, Hradčanský ústav
pro výchovu slepých dětí aj.
B) Nemocnice – léčebný pavilon pro tuberkulosu v Prosečnici, Sv. Karla
Boromejského v Mělníce-Podolí aj.
C) Výzkumné a léčebné ústavy – Ústav pro výzkum a léčení rakoviny,
Sbor pro duševní hygienu v Praze, Dům útěchy v Brně, Masarykova liga
proti tuberkulose aj.
D) Různé – Lékařská komora pro zemi českou v Praze, lékařská služba v
neděli a o svátcích, rekreační statistika aj.
E) Ústavy pro zmrzačelé – Bakulův ústav v Praze, Pražský ústav pro
zmrzačelé v Praze, Jedličkův ústav v Praze, Masarykův ústav pro
zmrzačelé v Plzni
Národní rada československá
Všesokolské slety: VII., VIII., IX., X.
D 1939
Memorandum k návrhu na sloučení podniků ČSD a ČSP
Ženská národní rada
Markýza Juliana Benzoni
Červený Kostelec – rozpočet z roku 1939, zřízení okresního úřadu a
soudu, žádost o audienci
Jaroslav Petrbok, podpora na studijní cestu
Elena Maróthy-Šoltésová, spisovatelka
Julian Revay, poslanec NS na Podkarpatské Rusi, později ministr
Nová hranice mezi Polskem a ČSR – delimitační protokoly
38
1919-38
158
158/a
1919-38
159
1920-38
1920-38
160
160
1939
1924-39
1925-39
161
161
161
1939
161
1923-39
1924-39
1937-39
1938-39
161
161
161
161
inv. č.
signatura
věc
1082
1083
1084
D 1548
D 1559
D 1588
1085
D 1685
1086
1087
D 1757
D 1815
1088
D 1817
1089
1090
D 2121
D 2354
1091
D 2432
1092
D 2452
1093
D 2553
1094
1095
1096
1097
D 2563
D 2936
D 3025
D 3179
1098
D 3392
1099
1100
D 3531
D 3699
1101
D 3802
1102
D 4102
1103
D 4199
1104
D 4340
1105
1106
1107
D 4762
D 4768
D 5127
1108
D 5434
1109
D 5585
1110
D 5832
Dr. Vladimír Slavík, vyslanec ČSR v Bruselu
Dr. Antonín Hajn, poslanec, člen hnutí Omladinářů
Dr. Karel Pergler, bývalý poslanec ČSR v Japonsku
Lincoln Recording Studios – projevy presidentů republiky pro americký
rozhlas
Prodej legačních budov československého vyslanectví v Londýně
Audience u presidenta republiky, všeobecné směrnice
Společnost Československého Červeného kříže v Praze – projev
presidenta Beneše do rozhlasu
Sdružení vězněných a internovaných v Praze
Dr. Přemysl Šámal, korespondence týkající se jeho odstoupení z úřadu
Carnegieova nadace pro mezinárodní mír; návštěva universitního
profesora J. T. Shotwella z New Yorku v ČSR
Stráž bezpečnosti v pohraničí
Generál pěchoty Blaskowitz; předseda vlády R. Beran vítá generála
Blaskowitze a německé vojsko na české půdě; audience
A. Kielkinski, Poznaň – historické studium pražského Belvederu
Zjišťování tajných spisů, krajský soud v Českých Budějovicích
Dr. Augustin Popelka
Československo-holandská obchodní smlouva
Protokol o schůzi ministerského rady konané dne 16. 12. 1938: Rollární
hlasování, řády Bílého Lva, osnovy zákonů, správní věci, hospodářské
otázky, Slovensko aj.
P. Abel Moerman, člen katolické misie v Kao-tien-tse v Číně
Poslanec dr. Karel Kramář
Ministr dr. Kung, čínský ministr financí; pozdravný Benešův dopis k
Novému roku
Vladimír Drobný, bývalý poslanec – organisování vystěhovalecké akce do
Bolivie
Továrna Rolný v Prostějově
Brno, městské zastupitelstvo – pojmenování jednotlivých objektů
Masarykovým jménem, jmenování presidenta čestným občanem,
pozdravné telegramy – schůze zastupitelstva 2. září 1936, pojmenování
jménem presidenta Beneše, holdy Benešovi – intervence ve prospěch
zatčených, memorandum k hájení národních zájmů českého obyvatelstva
v Brně
Dr. Antonín Kalina, vyslanec v Bělehradě; syn – studium v Americe
Znovuzřízení zámku Leontýnka pro říšského protektora Neuratha
Svaz jugoslávských dobrovolníků v Bělehradě
Jednání ohledně navrácení stříbrných předmětů ze svatební výbavy
arcivévodkyně Augusty
Československé sdružení pro Společnost národů v Praze; zřízení
československé střední školy pro studium středoevropských otázek
Situační zprávy, hlášení Ministerstva vnitra (oddělení C)
I. část
II. část
III. část
Daně – přirážka k dani důchodové; nepodepsaná podání týkající se
daňových otázek
Půjčky penzijního ústavu – Pražská železářská společnost;
Královodvorská cementárna; Poldina Huť; soukromé dráhy Brno
Národní souručenství: situační zpráva o poměrech na Moravě
1111
D 6280
1112
D 6709
1113
D 6766
39
časové
rozmezí
1927-39
1928-39
1919-39
karton
161
161
161
1932-39
161
1938-39
1935-39
161
161
1939
161
1919-39
1938-39
162
162
1920-39
162
1936-39
162
1939
162
1939
1939
1919-39
1923-39
162
162
162
162
1938-39
162
1939
1919-39
162
162
1937-39
162
1930-39
162
1930-39
162
1927-39
162
1919-39
1939
1921-39
162
162
162
1939
162
1935-39
162
1938-40
1938
1938
1940
163
164
165
1931-39
166
1939
166
1939
166
inv. č.
signatura
1114
D 7116
1115
D 7123
1116
1117
1118
D 7385
D 7975
D 6416
1119
1120
D 501
D 1615
1121
D 1921
1122
D 2082
1123
D 2679
1124
D 3038
1125
D 4443
1126
D 4734
1127
D 4889
1128
1129
D 5824
D 5830
1130
D 6517
1131
1132
D 42
D 678
1133
D 889
1134
D 1226
1135
1136
D 1400
D 1641
1137
D 1824
1138
D 1934
1139
D 2132
1140
D 2236
1141
1142
1143
D 2289
D 2371
D 2388
věc
Dr. Jaroslav Durych – o obnově mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí v Praze
Rakousko – Kulturní a sociální spolek A. Hlinky; Československá
tuberkulosní poradna ve Vídni; Československá útulna ve Vídni; Školský
spolek Komenský ve Vídni; České srdce ve Vídni
Honitba – hony pro diplomaty a státníky; honební revíry
Dr. Hans Neuwirth, poslanec – obhájce sudetoněmecký
Vědecká organisace práce – část I., II., III.
D 1940
Mnichovská dohoda
Národohospodářský sbor moravskoslezský
Švédsko – švédský konsul v Praze pan Sven Brusewitz; oficielní
informační bulletin; vyslanectví a československé kolonie ve Stockholmu
Dr. Lev Dembitzki – právní zastupování velkostatkáře Nostitze-Rienecka
v jeho finančních záležitostech; žádosti o milost v trestní záležitosti
Schillaye, podezřelého z vojenské zrady; obchodníka A. Filipa v
Mnichově, člena sudetoněmecké organisace, odsouzeného na základě
zákona na ochranu republiky; ochranná vazba dr. L. Dembitzkého;
audience na Pražském hradě
Velitelství Svatoplukových gard v Moravské Ostravě
Šlechta – Coburgovi dědicové, nároky na náhradu škody; velkostatkáři
Kulhánkové a Mičanové, majetkové záležitosti; nátlak na moravskou
šlechtu, aby se přihlásila k německé národnosti; česká šlechta
Odvolání legač. rady Minkoffa z bulharského konsulátu a pověření funkcí
generálního konsula Dimitrije Radeffa
Zápisy do knihy návštěv presidenta republiky
Dělnictvo – dělníci na výpomoc v Lounech, stávky, dělnické bytové
družstvo v Teplicích, protesty proti rušení klidu v Protektorátě
Sčítání lidu v roce 1930 – nesprávný postup
Propuštění 79 četníků české národnosti ze služeb slovenské republiky
Japonsko – japonský generální konsulát v Praze, zprávy japonského
vyslanectví, prohloubení kulturních styků aj.
D 1941
Místní názvy v českém jazyce
Německý vyslanec dr. Kurt Zienke, vlastnoruční dopis Háchův
Česká zemědělská rada v Praze – rozepsání soutěže k získání studií a
návrhů k řešení stavebních úkolů pro potřeby venkova
Hornictví – práce na Jílovsku (profesor dr. J. Barvíř); různé požadavky
horníků z Kladna
Jaroslav Šalda, ředitel akciové společnosti Melantrich
Češi a Slováci z Ruska – sdružení, podpory aj.
Dr. Jaroslav Caha – jmenování zemským presidentem pro Moravu a
Slezsko; úmrtí
Kardinál dr. Karel Kašpar
Polsko – žádost o ochranu pro uprchlíka ze zabraného Polska; území
bývalého Polska – pohledávky aj.
Slezsko – Hlučínsko – křesťansko-sociální dělnictvo; politické poměry na
Těšínsku; převod soudnictví v Těšínsku; Kulturní rada pro širší
Ostravsko; Spolek České divadlo moravskoslezské (dr. Pěnička) aj.
Zpráva o poradě 17. 5. 1941 na ministerstvu financí
Živelné pohromy
Podkarpatská Rus
40
časové
rozmezí
karton
1936-39
166
1919-39
166
1925-39
1936-39
1924-39
166
166
167
1938-40
1937-40
168
168
1923-40
168
1934-40
168
1940
168
1919-40
168
1940
168
1937-40
168
1939-40
168
1940
1940
168
168
1938-40
168
1941
1939-41
169
169
1941
169
1940-41
169
1936-41
1920-41
169
169
1939-41
169
1931-41
169
1939-41
169
1922-41
169
1941
1940-41
1938-41
169
169
169
inv. č.
signatura
věc
1144
D 2758
1145
1146
1147
D 2954
D 2968
D 3365
1148
D 3454
1149
D 3522
1150
D 3545
1151
D 3568
1152
D 3664
1153
D 3778
1154
D 3820
1155
D 3841
Boris Jakovenko, ruský spisovatel, filosof, žijící v Itálii; žádosti o finanční
pomoc; přímluva za universitního profesora L. P. Salagova z Kostromi
1156
D 3867
Dr. Jaroslav Kratochvíl, ministr obchodu
1157
D 3956
Maďarsko – vystěhovalci z území přidělených k Maďarsku; hospodářské
vyrovnání mezi státy bývalé ČSR; spisová rozluka s Maďarskem aj.
1158
D 4251
1159
D 4254
1160
1161
D 4440
D 4678
JUDr. Alois Štůla, první náměstek primátora v Praze; žádost, aby byl
ponechán ve správní komisi hlavního města Prahy; úmrtí
Sovětský svaz – československé kolonie v Charbinu; Čechoslováci na
Volyňsku; odvolání konsula dr. Kulikova aj.
Doc. dr. Zdeněk Ullrich, sociolog
František Zelenka, bývalý předseda lidové strany – legislativní náměty
1162
D 4787
Lubor Moravec, Brno – dopisy Háchovi; obvinění náměstka výboru NS
1163
1164
1165
1166
1167
1168
A 418
A 696
A 873
A 1183
A 3431
A 3576
1169
A 3571
1170
A 4266
1171
K 582
1172
P 45
Reakce na Háchův projev pronesený 24. 6. 1941 po přepadení SSSR
Německem
Kulturní rada – úmrtí místopředsedy dr. Sedláka
Postavení pomníku význačným představitelům českého kulturního života
Dr. Ladislav Navrátil – suspense
Profesor dr. Otakar Sommer – (Sommerův sborník – in memorian) dr.
Emil Hácha, článek o dr. Sommerovi s vlastnoručními poznámkami
Pense – pensisté z Kladna a okolí, pensionování zaměstnanců německé
národnosti; Ústřední svaz pensistů v Praze; sdružení důchodců
všeobecného pensijního ústavu aj.
Profesor MUDr. Jindřich Matiegka, antropolog
Letáky – brožura "Manifest vlastenecké fronty"; opis letáku moravské
nacionálně-socialistické strany – napadání presidenta aj.
Publikace "Dynamické pozorování ve statistice úmrtnosti" od RNDr. J.
Talacko – záznam – publikace v oddělení KP
Požár benzinového skladiště firmy Welzel v Náchodě
Silnice – silnice Říčany – Mnichovice; postup prací na stavbě dálnic;
svépomocná akce pro zlepšení silnic
A 1942
Projevy nesouhlasu s kapitulací
Němci v Protektorátě Čechy a Morava
Politické, hospodářské a kulturní poměry v obsazeném území Sudet
Rada obrodných organisací ČSR v Praze
Heinrich Hoffmann, nakladatelství obrazů, Mnichov
Profesor dr. Josef Pekař, historik
Jan Nehera, Prostějov; továrník; president Obchodní a živnostenské
komory v Olomouci; člen výboru NS – zmocněnec pro průmysl,
peněžnictví a svobodná povolání; zatčení; Háchova intervence u K. H.
Franka
Zrušení legionářských předpisů – obecná nařízení s konkrétním
upřesněním pro KPR
K 1942
Nákup obrazů; nabídka a koupě uměleckých předmětů
P 1942
Dr. Josef Pluhař, sekretář agrární strany; kancléř a vyslanec Řádu
maltézských rytířů
41
časové
rozmezí
karton
1941
169
1941
1941
1936-41
169
169
170
1940-41
170
1931-41
170
1922-41
170
1939-41
170
1941
170
1941
170
1920-41
170
1921-41
170
1941
170
1940-41
170
1939-41
170
1922-41
170
1936-41
1932-41
170
170
1939-41
170
1939-42
1936-42
1938-42
1930-42
1941-42
1930-42
171
171
171
171
171
171
1938-42
171
1939-42
171
1939-42
172
1922-42
172
inv. č.
signatura
1173
P 123
1174
P 167
1175
1176
1177
P 280
P 521
P 531
1178
P 919
1179
1179a
1180
1181
1182
1183
P 969
P 1181
P 1683
P 1894
P 2116
P 2179
1184
P 2522
1185
P 2575
1186
P 2624
1187
P 2748
věc
Vyslanec dr. Völckers – šéf kabinetu říšského protektora; záznam pro
předsedu vlády o schůzce dr. Masaříka s dr. Völckersem: Poměry v
Buchenwaldu, jednání o zatčených studentech, konsulární sbor má zájem
o osud dr. Šámala
Dr. Aleš Hrdlička, antropolog – přehled o životě a činnosti; dopis dr.
Beneše; profesor dr. Niederle; profesor Matiegka
Cizí řády udělené československým příslušníkům
Hana Baarová, spisovatelka, žádost o audienci
Pohřeb četnického strážmistra Františka Ometáka
Mikoláš Aleš – kresby z jeho rodinného života; Alšova rodina; vdova
Marie Alšová
Dr. Pavel Kripner – president moravské advokátní komory
Dr. Ivan Havelka, dr. Ema Havelková
Mezinárodní organisace
Plukovník Josef Seidl, příslušník Hradní stráže
Dr. Ferdinand Pantůček, president Nejvyššího soudu
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Hrabě Karel Belcredi – návrhy přednesené při audienci 21. 2. 1941;
reakce kancléře na tyto návrhy
Dr. Vladislav Klumpar – ministr sociální a zdravotní správy;
memorandum týkající se našeho poměru k Říši
Dr. Josef Kučera, advokát – styky s Římem, Vatikánem; připomínky a
nový návrh na vybudování pracovního souručenství
Zdravotnictví
časové
rozmezí
karton
1939-42
172
1927-42
172
1926-42
1942
1942
172
172
172
1922-42
172
1939-42
1939-42
1924-42
1922-42
1919-42
1921-42
172
172
172
172
172
172
1939-42
172
1939-42
172
1937-42
172
1919-42
173
1930-43
174
1942-43
174
1943
1943
174
174
1942-43
174
1943
1941-43
1940-43
174
174
174
1936-43
175
1920-43
176
1943
176
1937-43
176
A) Personalie – obsazování míst a odvolávání; MUDr. Richard Stein
B) Nemocnice – Brno, Praha, Dvůr Králové, Nové Město na Moravě
1188
A 251
1189
A 575
1190
1191
A 660
A 893
1192
A 933
1193
1194
1195
A 1032
A 1205
A 1254
1196
A 1099
1197
A 1281
1198
A 2666
1199
A 2912
C) Různé – spolky, svazy, zabavení zdravotnických institucí říšskými
orgány; Československý Červený Kříž aj.
A 1943
Nezaměstnanost – nezaměstnaní dělníci, byty; podpůrné akce pro
nezaměstnané; výbor nezaměstnaných horních inženýrů; umístění
nezaměstnané inteligence; podpory; statistika práce aj.
Odškodnění za újmy způsobené v dřívější době veřejnou činností
zaměstnanců německé národnosti
Adresář osob pro pozvání na společenské události u presidenta
Dr. F. Hoetzel, pracovní poměr
Padesáté narozeniny říšského ministra von Ribbentropa – blahopřejné
telegramy
Příprava regulačních plánů v Městec Králové
JUDr. Alois Kaplan, předseda Národního soudu
Itálie – projevy Mussoliniho ze dne 2. 12. 1942 aj.
Politické strany – strana práce; NSDAP; Národní strana lidová, Česká
nacionální strana dělnická; Arijská pracovní fronta; fašisté, Vlajka; strana
Národní jednoty
Slovensko – úprava poměrů českých pensistů; péče o bydlení na
Slovensku; učebnice; vypovídání protektorátních příslušníků; Ústřední
sdružení slovenského průmyslu aj.
Bytová nouze
Dr. Ladislav František Dvořák, guverner Národní banky pro Čechy a
Moravu – audience a pozdravné projevy
42
inv. č.
signatura
1200
A 3070
1201
A 3235
1202
A 2493
1203
K 308
1204
K 317
1205
1206
K 440
K 456
1207
K 522
1208
K 524
1209
P 70
1210
P 697
1211
P 1197
1212
P 1243
1213
P 1430
1214
1215
1216
1217
P 1508
P 1717
P 2197
P 2351
1218
A 64
1219
A 155
1220
A 200
1221
A 213
1222
A 274
1223
A 444
1224
1225
A 795
A 1106
1226
P 136
1227
P 161
věc
Říšský ministr dr. Goebbels – návštěvy v Praze, řeč k českým kulturním
pracovníkům dne 11. 9. 1940, blahopřejné telegramy mezi Háchou a
Goebbelsem
Státní podtajemník dr. Burgsdorff, vyznamenání Železným křížem,
presidentova blahopřání, jmenování guvernerem distriktu Krakov
Český svaz pro spolupráci s Němci – Moravská skupina; Plzeň; Praha;
subvence; Český ústav pro studium kultury aj.
K 1943
Konference, kongresy, sjezdy – Mezinárodní sjezd CIP v Badenu; 15.
mezinárodní zemědělský kongres; účast zástupců Protektorátu na
mezinárodních podnicích aj.
Družstva – Ústřední svaz československých družstev v Praze; slučování
družstev; Studijní ústav družstevní při moravské jednotě záložen; Ústřední
jednota hospodářských družstev v Praze
Obchod a živnosti
Spojené státy severoamerické
Letectví – Československé státní aerolinie; návrh na zrušení a likvidaci
aerolinií; Spolek inženýrů letectví
Regionalismus, organisace – hospodářské konference
národohospodářských krajových sborů; Československé regionalistické
ústředí
P 1943
Dr. Vilém Pospíšil, guverner Národní banky
Účast pana přednosty kanceláře na koncertě ve Španělském sále dne 15. 5.
1943
Sport – Československá obec střelecká; šachový mistrovský turnaj v
Praze; poradní sbor pro sport a tělovýchovu, Jockey club aj.
Dr. Hanuš Ringhoffer – korespondence s Háchou; František Ringhoffer;
úmrtní oznámení
Německo – průvodní listy evakuovaných; Český dům v Berlíně;
československý konsulát a kolonie v Mnichově aj.
Senátor dr. Josef Karas – audience; blahopřání; úmrtí
Kurt Daluege, zastupující říšský protektor
Rumunsko
Ústředí československých pracovníků
A 1944
Dr. Josef Pospíšil, krajský vedoucí NS v Moravské Ostravě
Výročí vlády dr. Krejčího – projev presidenta dr. Háchy; ohlas
říšskoněmeckého tisku; proslov předsedy vlády aj.
F. X. Svoboda, spisovatel
Rozhlas – Radiojournal, projev ministra Havelky; opatření proti cizímu
rozhlasu
Universitní profesor MUDr. Václav Tomášek – zatčení
Dr. Klára Červenková, známá presidenta Masaryka – audience; pozdravné
projevy; protifašistické názory; zatčení
Odborové organisace a sdružení
Cikáni – Pavel Kier, stížnosti; opatření proti cikánům
P 1944
JUDr. Karel Homolka, rada Nejvyššího soudu v Brně – úvaha o
fideikomisu Hanavském; propůjčení čestného titulu (senátní president);
úmrtí
Marie Rauscherová, vdova po universitním profesoru – žádost o insulin
pro nemocného syna
43
časové
rozmezí
karton
1940-43
176
1939-43
176
1938-43
177
1939-43
178
1921-43
178
1925-43
1920-43
178
178
1925-43
178
1934-43
178
1931-43
179
1941-43
179
1921-43
179
1937-43
179
1920-43
179
1937-43
1942-43
1938-43
1937-43
179
179
179
179
1940-44
180
1942-44
180
1940-44
180
1939-44
180
1942-44
180
1929-44
180
1929-44
1936-44
180
180
1933-44
181
1941-44
181
inv. č.
signatura
věc
1228
P 226
1229
P 659
1230
10240
Dr. Dolanský, poslanec lidové strany
Emanuel Moravec, ministr školství a lidové osvěty – (souvisí s T 119/42 a
126/42)
Kníže dr. Jaroslav Lobkowitz – audience; korespondence o rodinných
událostech; úmrtí
1231
10371
1232
11127
1233
11772
1234
13106
1235
13252
1236
13510
1237
13512
1238
13538
1239
13582
1240
14001
1241
14570
1242
14682
1243
15362
1244
15450
1245
15799
1246
16312
1247
1248
17466
17477
1249
1250
Společnosti – Arijská společnost; Československá společnost chemická;
Literárně-historická společnost, Moravská přírodovědecká společnost aj.
Oslavy – Taras Ševčenko, K. H. Mácha, Josef Dobrovský, W. A. Mozart,
A. Dvořák aj.
Reinhard Heydrich – korespondence se státním presidentem; životopis;
audience; úmrtí; soustrastné projevy (souvisí s T 289/41, 290/41, 284/41
344/42)
Profesor František Weyr – korespondence; audience
Dr. Hans Heinrich Lammers, říšský ministr a šéf říšské kanceláře –
návštěvy v Praze; blahopřejné projevy státního presidenta aj.
Josef Nebeský, vedoucí NS, ředitel Ústřední jednoty řepařů v Praze –
audience u státního presidenta dr. Háchy
Ministerský rada dr. Joachim von Busse, předseda Nejvyššího cenového
úřadu
Baťa – akciová společnost ve Zlíně – audience; blahopřejné projevy;
úmrtí Tomáše Bati, účast vlády na pohřbu aj.
Majetkové záležitosti – nemovitosti – velkostatky – právní ochrana
zemědělského majetku; ochrana majetku v odstoupeném území; převedení
pozemků do vlastnictví Říše; zábor zemědělských usedlostí; B. Hildprant,
majitel velkostatku Blatná; dr. Zachystal, velkostatkář aj.
Noemi a Julie Jirečkovy, dcery dr. H. Jirečka, bývalého člena České
akademie věd a umění – Noemi Jirečková, klavírní virtuoska; finanční
výpomoci
Vodohospodářské otázky – plavba
Praha – vrácení zkonfiskovaných statků; protest proti zamýšlené
komunikaci na Malé Straně; uvolnění budovy na Kampě pro NSDAP;
stavba tunelu pod Královskými Vinohrady; požadavky Hostivaře aj.
Průmysl – řemesla – svazy a průmyslové spolky; právní ochrana
hospodářství v Čechách a na Moravě; Vítkovické železárny; muniční
továrna; cukerní Česko-říšská dohoda aj.
Politické úvahy a návrhy na společenské a hospodářské reformy v rámci
světovém, evropském a státním
Dr. Ervín Nádherný, baron – úmrtí Jana Nádherného; rodina
Finanční záležitosti – banky, záložny, komorní společenstva, pojišťovny,
finanční vztahy Protektorátu a Maďarska; zjednodušení poměru v českém
bankovnictví; bursovní přehled (situace na trhu)
Firma Philips a spol. – trestní řízení důchodkové
Petr rytíř Kerndlmayer z Ehrenfeldu – úmrtí
18060
Fondy a nadace – seznam fondů pojmenovaných po presidentu TGM; dr.
Aleš Hrdlička, Washington; Léčebný fond veřejných zaměstnanců;
studijní nadace Karla Lažnovského; nadace Reinharda Heydricha; fond při
kanceláři státního presidenta; fond vzájemné hospodářské pomoci aj.
18262
Pozvání dr. Popelky k účasti na státním aktu 14. 11. 1944 – připojen
novinový výstřižek: Hnutí za osvobození národů Ruska za předsednictví
generála Vlasova; ustavující shromáždění osvobozovacího výboru se
konalo na Pražském Hradě
44
časové
rozmezí
1938-44
karton
181
1933-44
181
1934-44
182
1920-44
182
1928-44
182
1941-44
182
1923-44
183
1940-44
183
1939-44
183
1941-44
183
1922-44
183
1936-44
183
1936-44
184
1936-44
184
1920-44
184
1920-44
184
1921-44
185
1936-44
185
1928-44
185
1944
1944
185
185
1921-44
186
1944
186
inv. č.
signatura
1251
18524
1252
18662
1253
19353
1254
19594
1255
20129
1256
20249
1257
20254
1258
1259
20284
20406
1260
20574
1261
190
věc
František Bauer, činitel v oblasti cukrovarnického průmyslu; oficielní
korespondence; 70. narozeniny
Ústavy – Ústav pro lidovou výživu; Ústav pro hospodářský výzkum v
Praze; Exportní ústav československý v Praze; Geografický ústav
historický aj.
Alfred Nikodem, majitel firmy "Brilianty", žádost o prominutí
pořádkového trestu
Rodina Rexová – Oskar Rex, akademický malíř; Marie R. Rexová, vdova
– udělení pense z milosti; podpory; věnování obrazu panu presidentovi;
úmrtí
Ministr vnitra Richard Bienert, pozdravné projevy, audience
Dr. Vintíř Vladimír, advokát – žádost o místo u Nejvyššího správního
soudu; intervence paní Rádlové-Háchové
Jaromír Heinz, dr. Bedřich Bobek – korespondence s dr. Háchou,
vlastnoruční poznámka dr. Háchy
Mikuláš hrabě Bubna z Litic, ministr zemědělství
Četnictvo – úprava služebního poměru
Hrabě Pálffy, Březnice – pozemková reforma; žádost o abolici trestu;
odškodné
1945
Státní president dr. Emil Hácha
A.
I. Audience u státního presidenta dr. Emila Háchy
časové
rozmezí
karton
1942-44
186
1928-44
186
1925-44
186
1926-44
186
1919-44
186
1938-44
186
1938-44
186
1938-44
1923-44
186
186
1931-44
186
187
1) Novoroční audience 1939-43
2) Hromadné audience zástupců různých organisací a společenských skupin,
diplomatických zástupců aj.
3) Audience a návštěvy významných politických, kulturních a vědeckých
činitelů
4) Ostatní audience
II. Projevy státního presidenta dr. Emila Háchy
1) Protokolované projevy
2) Opisy a kopie různých protokolovaných projevů, písemných i ústních
3) Brožurka "V hodině dvanácté". Soubor projevů státního presidenta a členů
vlády Protektorátu Čechy a Morava po 27. 5. 1942
III. Blahopřejné projevy k různým příležitostem zaslané presidentu
Háchovi
IV. Korespondence dr. Emila Háchy
188
1) Protokolovaná korespondence z let 1935-45
2) Neprotokolovaná korespondence z doby Háchova presidentství Nejvyššího
správního soudu
3) Svazek soukromých dopisů a pohlednic
V. Dary, podpory a nadace od státního presidenta dr. Emila Háchy
VI. Cesty, návštěvy, pozvání státního presidenta dr. Emila Háchy
189
1) Cesty
2) Návštěvy u primátora hlavního městy Prahy
3) Návštěvy výstav, ústavů, osobností. Pozvání
VII. Oslavy narozenin presidenta dr. Háchy. Blahopřání
VIII. Tisk a literatura o presidentu dr. Emilu Háchovi
IX. Portrétování dr. Emila Háchy. Fotografování. Věnování fotografií
nebo autogramů. Album fotografií dr. Emila Háchy.
X. Příbuzní presidenta dr. Emila Háchy. Rodokmen. Osobní a rodinné
dokumenty.
XI. Dary, věnování, nabídky presidentu dr. Emilu Háchovi
45
190
191
inv. č.
signatura
věc
XII. Diáře presidenta dr. Emila Háchy (vedené osobním tajemníkem dr.
Františkem Škarvanem)
B. Neprotokolované pozůstatky po presidentu Háchovi
I.
Poznámky dr. Emila Háchy, presidenta Nejvyššího správního soudu k
některým zákonům aj. (seřazeno v číslovaných deskách)
časové
rozmezí
karton
1940-45
1925-38
192
Blahopřejné archy od NSS (1). Blahopřání a poděkování ke jmenování
presidentem NSS a k šedesátým narozeninám (2). Národní skupina
arbitrážního soudu (4). Celní přirážka dle zákona 85/20 (5). Volební řád
obecní Pojem "Strana" (6). Přípravy právnického slovníku (7).
Universita – Háchova docentura na Právnické fakultě (8). Úprava platů
státních zaměstnanců a disciplinární zákon proti soudcům (9). Zákon,
jímž se provádí $ 105 ústavní listiny (10). Zákon o státní radě SHS (11).
Umořování listin (12). Správní trestní právo (13). Státní rozpočet na rok
1932 (14). Pozemková reforma (15). Dr. Pergler – státní občanství (16).
Osnova zákona o správním řízení (17). Elektrárenské záležitosti (18).
Jazykové záležitosti (19). Lázeňský zákon (20). Lékaři nemocenských
pojišťoven – dobrozdání – nemocenské pojišťovny – řád volební (21).
Seznam knih presidenta dr. Emila Háchy (22). Různé vlastnoruční
poznámky po 1. presidentu NSS (25). Československý klub právníků aj.
(26)
II. Nečíslované
193
Písemná opakování ke zkouškám zpráv na škole politických nauk. Článek
Nové obecní zákonodárství v Prusku. Autorství není jasné (Pocta
Hoetzelova). Rukopisy k článku Správní soudnictví 1936. O veřejném
právu anglickém (Universitní přednášky a rukopisy dr. Emila Háchy).
193
194
Stavební řády.
Nákup obrazů – Kuratorium Moderní galerie
Poznámky dr. Háchy k soudním líčením, mandátový a administrativní
senát. Listiny, týkající se guberniálního archivu a archiváře Kajetána
Nádherného (19. století). Kupní smlouva na mlýn ve Vlašimi mezi
manžely Klausovými a baronkou Auerspergovou (19. století)
195
196
III. Zákon o Nejvyšším správním soudě - přípravy
IV. Podklady pro rozhovory státního prezidenta dr. Háchy s ministry.
Různé studijní poznámky. Personálie
V. Volné archy a malé poznámkové sešity s vkládanými listy. Poznámky
legislativní povahy (např. k nově vyšlým zákonům našim i zahraničním).
Záznamy z dob Háchova studia na právnické fakultě.
1262
490
1263
521
1264
685
1265
1114
1266
1162
1267
1198
Čestná uznání za dlouholeté služby
Předseda vlády dr. Jaroslav Krejčí – úřadování na Hradě v zastoupení
presidenta
Výstavy – Výstava Slovenska v Praze, výstava bulharského umění,
výstava v Benátkách, světová výstava v New Yorku aj.
Říšský maršál Hermann Goering
Generál Jaroslav Eminger, generální inspektor vládního vojska; poznámky
pro audience státního presidenta; Prozatimní stížnostní řád pro vládní
vojsko aj.
Zajatci – žádosti o zaslání potravinových balíčků
46
197-198
1942-45
199
1944-45
199
1923-45
199
1940-45
199
1939-45
199
1944-45
199
inv. č.
signatura
věc
1268
1269
1320
1095
Poštovní známky
Spolky
A) Různé – Matice Loretánská, Vlastenecký kruh, České feriální osady,
Česká liga proti bolševismu, Spolek ochrany zvířat aj.
B) Podpůrné – Komenský, Národní pomoc, Hospodářská pomoc v Praze
aj.
C) Jednoty – Jednota československého orla, Jednota
národohospodářských sborů krajových aj.
Školství
A) Vysoké školy
B) Profesoři vysokých škol
C) Školství odborné a církevní
D) Všeobecné vzdělávací školství
E) Učitelé
F) Studentstvo
Vojsko
A) Vládní vojsko
B) Různé
C) Okupace
Říšský protektor von Neurath
Trestní statistika – seznam osob, kterým byl prominut trest smrti; seznam
popravených osob, odsouzených protektorátními soudy
Ing. Bohumil Jaborník, Kostelec nad Orlicí – náhrada škody (souvisí s P
487/34 -"Lihová aféra")
Kancelář presidenta republiky, Pražský hrad – vnitřní a zaměstnanecké
záležitosti
Zásobování
Židé
A) Žádosti občanů židovského původu o vyjmutí z pravomoci rasových
zákonů
B) Židovský majetek
C) Řešení židovské otázky
D) Různé
Projev sympatií s okupací ČSR
Církve – Správa biskupských velkostatků a církevního majetku; Řád
maltézských rytířů aj.
Říšský protektor dr. Wilhelm Frick (dodatečně nalezené přílohy
související s příležitostí Frickových narozenin založeny v oddělení KP)
Národní souručenství
A) Organisační, právní, ideologická (včetně projevů) a výchovná činnost
NS – projevy k různým příležitostem i jmenování; legislativní látka,
program NS, organizace krajů, organizační řád
B) Komise
C) Krajská vedení NS; místní odbočky
D) Ústředí, jednotlivé odbory, rady, výbory a sekce
E) Finanční a majetkové záležitosti – dotace NS, zásobovací záležitosti,
zabezpečení finanční základny
F) Personálie
G) Dopisy jednotlivců v záležitostech NS, žádosti aj.
H) Různé – tisková služba NS; stíhání úplatkářství; povolování schůzí;
platy zaměstnanců; kulturní záležitosti aj.
I) Mládežnické organisace NS
Amnestie ve věcech trestních (část spisů převedena z odd. L)
1270
1271
1349
1371
1272
1493
1273
2002
1274
2112
1275
2579
1276
1277
2669
2719
1278
2743
1279
2779
1280
2840
1281
2794
1282
3025
47
časové
rozmezí
1919-45
1920-45
karton
199
200
1920-45
1920-45
1927-45
1919-45
1921-45
1926-45
1940-45
1920-45
1919-45
201-202
202
203
1939-45
1922-45
1941-45
1939-45
205
206
1923-45
207
1936-45
207
1940-45
207
1940-45
207
208
204
207
1939-45
1939-45
1939-45
1921-45
1939-45
209
1926-45
209
1943-45
209
1939-45
210-211
212
212
213-214
215/ I
215/ I
215/ I
215/ I
1942-45
215/ II
216-217
inv. č.
signatura
1283
3072
1284
1285
4119
4127
1286
4184
1287
3913
časové
rozmezí
karton
1936-45
218
1934-45
1939-45
218
218
1922-45
218
a) Národní divadlo; Ústřední matice divadelního ochotnictva; divadla v Praze,
Písku, Kolíně, Olomouci aj.
1920-45
219
b) Film – filmové týdeníky; národní filmové ceny; filmové ateliery (Foja) aj.
1925-45
220
věc
Nálety; protiletecká opatření; protiletecká policie; tryzna za oběti
leteckého útoku; akce ve prospěch postižených; nálety
Adolf Hitler
Mládež
Emigrace – pomoc československým uprchlíkům; Tomáš Jokl, uprchlík ze
Slovenska; dr. Otto Strasser, spisovatel (ing. Formis); Ruská a ukrajinská
emigrace
Kultura
A) Divadla, film
B) Česká literární společnost; veřejná osvětová služba; zástupci
kulturních spolků o audienci aj.
C) Knihovny, musea, archivy
1925-45
1921-45
1920-45
1939-45
a) Knihovny
b) Musea
c) Archivy
D) Výtvarné umění
a) Umělecké organisace
b) Akademičtí sochaři
c) Akademičtí malíři
1920-45
1919-45
1922-45
221
1923-45
1920-45
222
1939-45
223
E) Hudba
a) Jednotlivci
b) Sdružení, spolky a různé
1288
4125
1289
4190
1290
1291
4227
4320
1292
4440
1293
4442
1294
4466
1295
4479
1296
4517
Protektorát – záležitosti správní, hospodářské a vnitropolitické.
Organisace vnitřní správy Protektorátu; stávky a uklidnění na jižní
Moravě; projednávání spisů od říšského protektora; výslechy zaměstnanců
německých úřadů v Protektorátu; zamýšlené změny území Protektorátu;
právní předpisy říšských úřadů pro Protektorát; jazyková stránka
úřadování; výročí zřízení Protektorátu; převýchova českého národa v
poměru k Říši aj.
Podpory
A) Všeobecně – měsíční seznamy podpor z fondu podpor; podpory
udělené na návrh Sociální pomoci
B) Jednotlivci
Vyslanec dr. František Chvalkovský
Hradní protiletecká ochrana
A) Směrnice
B) Organisace
C) Komise, revise, porady
D) Hradní kostely
E) Archiv ministerstva vnitra
Doprava – státní automobilová doprava; železnice; dopravní řád silniční
aj.
Zemědělství – živočišná výroba – pozemky – pozemky pro účel
osidlovací; zemědělské rady, svazy; organická výstavba zemědělství;
pojištění zemědělců aj.
Předseda vlády Richard Bienert
Pojištění – úmluva mezi Říší a Protektorátem o nemocničním pojištění;
členská shromáždění u vzájemných pojišťovacích spolků; přechodná
opatření v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
Dr. Robert Gies, šéf kabinetu německého státního ministra Franka
48
224
1941-45
1931-45
1923-45
1938-45
225
225
1928-45
226
1919-45
226
1945
227
1941-45
227
1942-45
227
inv. č.
signatura
1297
4564
1298
4630
1299
4660
1300
4532
věc
Pracovní nasazení – návrh na organisování protektorátních příslušníků
pracujících v Německu; mobilisace pracovních sil; české dělnictvo v Říši;
žádosti o přeložení; zákopové práce aj.
Ing. Jaromír Nečas, stavební komisař v Užhorodě
Věda a technika – Československý výbor pro osvětlování; Státní
hvězdárna v Praze; svaz vynálezců; některá pojednání jednotlivců
Správa
A) Všeobecné záležitosti – Státní hospodářská rada; rozpuštění městských
zastupitelstev Brno, Olomouc; působnost úřadů; veřejná správa a státní
zaměstnanci; Zemský úřad v Brně aj.
B) Vláda – ministerstva – příprava vládních prohlášení; zpravodajská
propagační činnost; ministerstvo veřejných prací; zprávy o volbách
náměstka předsedy vlády; ministerstvo školství aj.
1301
1302
1303
1304
4573
4609
4615
4619
časové
rozmezí
karton
1939-45
227
1920-45
227
1932-45
227
1920-45
228
1919-45
229
C) Soudy – Národní soud; Nejvyšší soud aj.
D) Zaměstnanci – Jednota státního úřednictva v Praze; exekutiva
veřejných zaměstnanců; Ústředí veřejných zaměstnanců (odbory);
úsporná a personální opatření aj.
E) Administrativa
Jmenování, pense a dary z milosti - rozhodnutí presidenta
A) Jmenování – jednotlivci
B) Patentní úřad a patentní soud – jmenování členů
C) Pense a dary z milosti
Legislativa – různé
Perzekuce obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava
A) Incidenty
B) Studenti – zatýkání; Dobromil Ječný, předseda zahraniční komise
studentstva; zatýkání studentů v Roudnici; zatčení studentů vysokých škol
aj.
C) Hromadné zatýkání – seznamy zatčených; internovaní rodinní
příslušníci londýnské emigrace ve Svatobořicích; zatýkání; zatýkání v
Plzni, Žirovnici, Pelhřimově, Moravské Ostravě, Domažlicích, na
Kladně, v Písku, Hořovicích, Lošticích aj.
D) Zatýkání – jednotlivé zprávy ministerstva vnitra
E) Žádosti o propuštění
F) Žádosti o prominutí trestu smrti
G) Vykonané rozsudky trestu smrti – tiskové zprávy, seznamy aj.
H) Zásah členů protektorátní vlády a jiných institucí v některých
případech zatčených
CH) Propuštění z vazby
I) Německá tajná státní policie
J) Nezvěstní
K) Různé
L) Tresty smrti – žádosti postupované říšskému prorektorovi (vyňato z
odděl. L)
M) Žádosti o prominutí trestu (vyňato z odděl. L)
N) Tresty smrti – zásah státního presidenta dr. Háchy
1927-45
O) Tresty smrti – žádosti o milost, nepostupované (vyňato z odděl. L)
1942-44
242-243
Tisk
A) Všeobecně – přehledy denního tisku, novinářské organisace
B) Novinové články
C) Novináři
1919-45
1938-45
1926-45
244
49
1927-45
230
1939-45
1920-45
1919-45
1919-45
1921-45
231
232
233
234
1939-45
235
1942-45
1939-45
236
1939-45
1939-45
1940-45
1940-45
237
238
239
1939-45
240
1939-45
1939-45
1940-45
1939-45
1942-44
241
1942-45
1942-45
inv. č.
signatura
věc
D) Noviny a časopisy
časové
rozmezí
1939-45
karton
245
1945 od 5. 5.
1305
1306
1307
1308
1309
1310
D 148
D 178
D 493
D 766
D 831
D 961
1926-45
1939-45
1945
1936-45
1920-45
1945
246
246
246
246
246
246
1945
246
D 1584
PhDr. Antonín Václavík
JUDr. Jaromír Růžička
Milada Rádlová-Háchová
Ing. Eustach Mölzer
Armádní generál A. Podhajský
JUDr. Josef Mareš, bývalý starosta Znojma a poslanec NS
Velitelství Československé armády (Chýna J.) dopisy adresované
presidentu dr. Benešovi do Košic
Dr. Ferdinand Marek, vyslanec v Rakousku
1311
D 1106
1312
1920-45
246
1313
D 1919
Robert Mandelík, majitel cukrovaru v Ratiboři – hospodářské záležitosti
1936-45
246
1314
D 2209
1930-45
246
1315
D 2295
1940-45
246
1316
D 2665
1939-45
246
1317
1318
1319
D 3558
D 4894
D 4901
1938-45
1925-45
1930-45
246
246
246
1320
R 5410
1924-45
246
1321
1322
1323
D 5640
D 6141
D 6542
1938-45
1939-45
1936-45
246
246
246
1324
D 7133
1933-45
246
1325
D 7432
1945
246
1326
D 7800
1929-45
247
1327
D 7856
1921-45
247
1328
1329
1330
1331
1332
1333
D 8693
9340
9580
9728
10170
10629
1920-45
1924-45
1921-45
1930-45
1920-45
1935-45
247
247
247
247
247
247
1334
11276
1945
247
1335
11323
1930-45
247
1336
11828
1945
247
1337
12818
1922-45
247
1338
13157
1939-45
247
1339
13295
1939-45
247
1340
14017
1934-45
247
1341
1342
14419
14852
1922-45
1920-45
247
247
Městská rada v Hlinsku – fond pro zřízení veřejné nemocnice, podpora
studujících apod.
Dr. Alois Říha, primátor hlavního města Prahy
JUDr. Jiří Veselý, asistent Právnické fakulty University Karlovy –
badatelská činnost
Populační problém v ČSR
Plynárenské a vodárenské sdružení v Praze
Celostátní hymna a hymna Podkarpatské Rusi – návrh na změnu
Walther Heinisch, knihkupec v Karlových Varech – podpory – přímluva
rodiny Masarykovy
JUDr. Jan Rosenkranz, ministerský rada, sociální a zdravotní zprávy
Dominik Čipera, ministr veřejných prací
Ministr dr. Josef Kalfus – ministerstvo financí
Alžběta Göllnerová, profesorka Státního maďarského učitelského ústavu v
Bratislavě – věnování knih panu presidentovi
Irák – Kurdská liga – memorandum a dopis člena kurdské ligy Emira dra
Kamurana Ali Bedir Khan-a
Česká myslivecká jednota v Brně – ústředí
Dr. Jaroslav Hrubant, odbor. rada ministerstva obchodu, norský honorární
konsul
Vyslanec dr. Štefan Osuský
Cyril Merhout, vládní rada a konzervátor
Dr. Ferdinand Veverka, mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr
Josef Sousedík, továrník ve Vsetíně
Generál Rudolf Gajda
Místní národní výbor Jaroměřice nad Rokytkou
Japonsko – odevzdání japonského majetku a archívů Spojenců k
opatrování
Měsíčník "Styl" – vydání publikace: "Hrob Jana Amose Komenského v
Naardenu".
Uruguay – oslava osvobození ČSR
Profesor dr. N. O. Looský a Marja Stojvnina, profesor Lapšin –
filosofický spolek při ruské svobodné universitě v Praze
RNDr. Josef Jan Frič, továrník, president Národohospodářského ústavu,
zakladatel hvězdárny na Ondřejově
Dr. Miroslav Hlávka, člen výboru Národního souručenství
Karla Scheinerová, vdova po advokátu a starostovi Československé obce
sokolské
Ministr financí dr. Alois Rašín a rodina
Zdeněk Fierlinger – pověřovací listiny
50
inv. č.
signatura
věc
1343
1344
16306
17074
1345
18683
1346
1347
1348
19432
19510
20223
1349
20411
1350
1351
1352
1353
1354
21099
21129
21725
22217
22699
1355
23538
1356
1357
24057
24062
1358
24580
1359
1360
1361
24632
25051
25385
1362
26722
1363
28497
1364
27860
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
D 39
D 505
D 981
D 1257
D 1349
D 2005
D 2108
D 2800
D 3104
D 3543
1375
D 3657
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
D 6535
D 6651
D 8000
D 8120
D 8176
D 8299
D 8848
D 9279
Ministr financí JUDr. Bohumil Vlasák
Vojtěch Vážný, obhájce ve věcech trestních, člen obce fašistické
Antonín Flekna – žádost o zjištění ztráty dobropisů válečných náhrad
škod z první světové války
Sdružení pracovníků Národního výboru československého
Schönbach, obecní zastupitelstvo
Albert Thomas – předseda Mezinárodního ústavu práce v Ženevě
Jaroslav Kouřil – propagační úředník Národních listů, nápomocný
zpravodaj NS
Yvon Delbos – francouzský ministr zahraničních věcí
Dary na Zlatý poklad republiky
Ministr dr. Josef Černý
Jan Masaryk, mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr
PhDr. Josef Salaba, třeboňský archivář – publikace pana presidenta
Dr. ing. Vladislav Sýkora, první předseda Českého svazu pro spolupráci s
Němci
Dary z milosti – rozhodnutí presidenta republiky
Dr. Milada Paulová, profesorka Univerzity Karlovy
Dr. Edgar Hauner, člen bývalé Masarykovy sociologické společnosti a
Národního souručenství – politické úvahy z doby okupace
Brentanova společnost v Praze
Dr. Kamil Krofta, ministr zahraničních věcí
Květnová revoluce 1945 – oběti nacismu
Podplk. Jan Forman. Doprovod státního presidenta důstojníkem vládního
vojska
Dr. Karel Strnad, ministerský rada, zaměstnanec KPR, Anna Strnadová,
manželka, Eva Strnadová, dcera
Jmenování
A) Vysokoškolští profesoři
B) Jmenování v ústředních úřadech – ministerstvo dopravy, ministerstvo
průmyslu, úřad předsedy vlády aj.
D 1946
Plukovník Rudolf Smetánka, bývalý poslanec NS a člen Státní rady
Generál Charles de Gaulle
Josef Országh, zemský president slovenský
Dr. El. N. Zvěřina, spisovatel – věnování knihy panu presidentovi
Koncentrační tábor Terezín – repatriace
Divisní generál Sergej Ingr
Irán
Generál Dwight Eisenhower
Dr. Janko Jesenský, spisovatel – státní pohřeb
ONV Domažlice – deputace Chodů, spisovatel Jan Vrba
Československá informační služba – zpráva "Atomová bomba a Spojené
státy"
Hlavní rada pro osvobození Ukrajiny – provolání
Státní zaměstnanci – směrnice, dotazníky aj.
Protesty proti činnosti generála Prchaly aj.
Herbert Hoover, president USA
Ing. E. Mandelík – různé záležitosti
Ministr národní obrany generál Husák
Hynek Oberherr, kamenická firma, zhotovování plastik
Dr. Karel Loewenstein, generální ředitel Škodových závodů
51
časové
rozmezí
1940-45
1932-45
karton
247
247
1938-45
247
1930-45
1935-45
1923-45
247
247
248
1939-45
248
1937-45
1945
1936-45
1923-45
1936-45
248
248
248
248
248
1930-45
248
1945
1921-45
248
248
1940-45
248
1930-45
1921-45
1945
248
248
248
1939-45
248
1945
248
1945
249
1945-46
1945-46
1931-46
1926-46
1942-46
1945-46
1945-46
1945-46
1945-46
1946
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
1946
250
1946
1945-46
1946
1938-46
1945-46
1920-46
1936-46
1926-46
250
250
250
250
250
250
250
250
inv. č.
signatura
věc
časové
rozmezí
karton
1384
D 9902
"Czech Society of Great Britain", Londýn – společnost pro česko-anglické
styky. Paní Blanche Tufnell, lady Petrie, přijetí panem presidentem
1920-46
250
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
D 10216
D 11132
D 11588
D 11630
D 11640
D 12021
D 12400
D 12962
D 13208
D 13934
1925-46
1920-46
1937-46
1942-46
1945-46
1927-46
1920-46
1929-46
1925-46
1946
250
250
250
250
250
250
250
250
251
251
1395
D 13993
1946
251
1396
1397
1398
1399
1400
D 14924
D 15334
D 15390
D 15613
D 16063
1945-46
1933-46
1946
1922-46
1928-46
251
251
251
251
251
1401
D 16338
1925-46
251
1402
D 16433
1945-46
251
1403
D 16534
1946
251
1404
1405
1406
1407
1407/a
1408
1409
D 16546
D 16601
D 16770
D 17027
D 17032
D 17305
D 17321
1924-46
1919-46
1939-46
1946
1945-46
1946
1945-46
251
251
251
251
251
251
251
1410
D 17542
1936-46
251
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
D 17701
D 18084
D 18086
D 18205
D 18436
D 18698
D 19236
D 19267
D 19370
D 19539
D 19677
D 20045
D 20145
1946
1921-46
1920-47
1926-46
1939-46
1920-46
1946
1946
1945-46
1946
1929-46
1924-46
1935-46
251
251
251
251
251
251
252
252
252
252
252
252
252
1424
D 20379
1946
252
1425
D 20405
Všeobecný pensijní ústav, Praha
Dr. Josef Patejdl, předseda československé obce legionářské
Kruh přátel Demokratického středu
Ing. Karel Staller, zbrojovka Brno
Umberto di Savoia, italský král
Generál Marcel Janin
František Křepek, německý agrární poslanec, Litoměřice
Georges Mironesco – rumunský ministr zahraničních věcí
Poštorná – obecní zastupitelstvo – návštěvy pana presidenta
Maršál Josip Broz – Tito
Austrálie – memorandum o činnosti československo-australské obchodní
komory
Volby
Benett Wheeler – spisovatel, Anglie
Alžír – zpráva o politické situaci
Bývalá senátorka F. Plamínková, Společnost F. Plamínkové
Harold Buttler, anglický velvyslanec
Národohospodářský sbor Jihočeský, stavba mostu v Podolsku –
pojmenování po panu presidentovi
Hlučínsko
Brigádní generál Bruno Sklenovský – bývalý přednosta vojenského
oddělení KPR
Louise Weiss, spisovatelka, Francie
Rumburská vzpoura – oslavy, pomník – Sdružení rumburského odboje
K. H. Frank
Francouzské spisy o mnichovské krisi – zaslání panu presidentovi
Okresní národní výbor Ústí nad Labem
Federační projekt "Intermare"
Menšinová otázka
"Československý junák" – lady Olave Baden-Powell, náčelnice skautek –
návštěva v ČSR
Výstavba kulturních domů na vesnici
Ing. Ladislav Novák, ministr obchodu
Dr. Antonín Švehla, ministerský předseda
Bohumír Bradáč, ministr a předseda Národního shromáždění
Profesor Karel Absolon
Dr. Jaroslav Papoušek, ministerský rada
Kenya – československý kroužek v Nairobi
Dr. Oldřich Heidrich, vyslanec v Oslo – zpráva o činnosti za války
Sýrie a Libanon
Přírodní památkové rezervace
Senátor dr. Antonín Klouda, president Advokátní komory
Německá liga pro lidská práva – Otto Lehmann
Dr. Jaroslav Mezník – zemský president
Gestapo Praha. Seznam příslušníků Gestapa. Seznam odsouzených v
Praze roku 1941 za stanného práva
Afghánistan – obchodní dohoda s ČSR
1937-46
252
1426
D 20466
Josef Truhlář, starosta československé obce sokolské – Truhlářová Anna
1940-46
252
1427
D 20569
Profesor Hugo Siebenschein (vlastnoruční dopisy K. H. Franka)
1927-46
252
52
inv. č.
signatura
věc
1428
D 20585
1429
D 20771
1430
1431
D 20928
D 20986
Paní G. Cermaková, Chicago
MUDr. Anna Janeková a MUDr. Otakar Šírek, absolventi Slovenské
university – slavnostní promoce
Nové Strašecí – městské zastupitelstvo
Československá přesídlovací komise v Maďarsku – revize činnosti
1432
D 21116
Ministerský rada dr. František Stašek – starosta Ústřední matice školské
1433
D 21420
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
D 21499
D 21640
D 21651
D 22183
D 22482
D 22488
D 22575
D 22979
1442
D 22980
1443
D 215
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
D 280
D 311
D 348
D 631
D 974
D 1170
D 1328
D 1552
D 1637
D 1701
D 2808
D 2828
D 3138
D 3791
1458
D 3489
1459
D 3774
1460
D 3795
1461
D 2981
1462
D 4015
1463
1464
1465
1466
D 4199
D 4209
D 4416
D 4482
časové
rozmezí
1945-46
karton
252
1946
252
1927-46
1946
252
252
1940-46
253
1933-46
253
1945-46
1946
1946
1923-46
1946
1936-46
1922-46
1919-46
253
253
253
253
253
253
253
253
1939-46
253
Profesor Bohuslav Bouček, lékařská fakulta Masarykovy university v Brně
1923-47
254
Anna Gineste Tesiová, Francie – výpomoc
Adolf Pohl – profesor obchodní akademie
Dr. Metod Bella, evangelický kněz a poslanec NS
Emil Ludwig, německý spisovatel – písemný styk s panem presidentem
MUDr. Vladimír Haering, generál
Řecko
Vyslanec dr. Vojtěch Mastný
Organizace Červeného Kříže
Dr. Antonín Boháč, vicepresident Státního úřadu statistického
Jan Šeba, vyslanec
Bohuslav Kučera, ředitel Pražské úvěrní banky
Senátor Jiří Pichl, syndik československého tisku
Rakousko
Ústřední komise pro vnitřní osídlení – jednací řád
Dr. Jiří Havelka, bývalý ministr a vedoucí Kanceláře státního presidenta
dr. Háchy
Terezín
Situační zprávy – události v Opavě, polské incidenty proti Čechům, Česká
Kamenice, postup vojenských orgánů aj.
Němci v ČSR
A) Všeobecné záležitosti
B) Jednotlivci
C) Žádosti o československé státní občanství
D) Odsun Němců (připomínky k provádění aj.)
E) Různé
Edouard Herriot – předseda spolku "Přátel Československa", písemný styk
s panem presidentem
Projevy proti rozsudku nad bývalou protektorátní vládou
Národní rada česká
Vatikán
Památková péče
1927-47
1933-47
1937-47
1927-47
1920-47
1945-47
1920-47
1945-47
1924-47
1920-47
1939-47
1932-47
1945-47
1946-47
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
1939-47
254
1946-47
254
1945-47
254
1945-47
255
1934-47
256
1946-47
1939-47
1946-47
1945-47
256
256
256
256
Divisní generál ing. Sylvestr Bláha – bývalý přednosta VKPR, Adéla
Bláhová
Generál Heliodor Pika
První pražská zastavárna, n. p. v Praze – návrh na zrušení
Israel
Redaktor Ferdinand Peroutka
Turecko
Ministr Martin Figueroa, bývalý chilský vyslanec v Praze
Svaz dobrovolného československého hasičstva
Česká astronomická společnost v Praze
Albert Göring, bývalý ředitel Škodových závodů za okupace (bratr
Hermana Göringa)
D 1947
53
inv. č.
signatura
věc
1467
1468
1469
1470
1471
1472
D 4651
D 4779
D 5009
D 5179
D 5262
D 5435
1473
D 5629
1474
1475
1476
1477
1478
D 5678
D 5681
D 5770
D 5830
D 5912
1479
D 5933
1480
D 6564
1481
1482
D 7370
D 7630
1483
D 7765
1484
1485
1486
1487
D 8060
D 8234
D 8308
D 8312
1488
D 8346
1489
1490
D 8511
D 8547
1491
D 8603
1492
D 8629
1493
D 8718
1493/a
D 8788
1494
D 9187
1495
D 9221
1496
D 9667
1497
D 9683
1498
D 9762
1499
D 9774
1500
1501
1502
1503
1504
1505
D 9865
D 10017
D 10090
D 10195
D 10404
D 10429
V. A. Zorin – velvyslanec SSSR
A. E. Rajlich – vedoucí revolučního tiskového odboje pokr.
Dr. Kurt Schuschnigg – rakouský spolkový kancléř
Španělsko
Dr. František Bauer, odbor. přednosta ministerstva informací
PhDr. Bohumil Markalous (pseudonym Jaromír John – spisovatel)
Profesor dr. Jan Kapras, ministr školství a národní osvěty v Protektorátní
vládě
Karel Mečíř, bývalý poslanec
Československá normalisační společnost
Pomníky
Akademický dům (Spolek "Dům mladých")
Německo
Profesor René Cassin, znalec mezinárodního práva, místopředseda
Nejvyššího správního soudu, Paříž
Poslanec dr. Vlastimil Klíma a ing. Rotnagel, bývalí představitelé
Národně-demokratické skupiny
Olga a Henri Reviliodovi, Ženeva
Pojištění
Fondy a nadace – Masarykova dobročinná nadace, Jubilejní fond, Národní
fond při Kanceláři státního presidenta aj.
Dr. Rosche, bývalý poslanec SDP
Obchodní dohody s Jihoafrickou Unií
Generál ing. Alois Eliáš, předseda vlády
Kanada
Lidice – smuteční slavnosti, návrh na připravení památníku, návrh na
obnovu Lidic aj.
Argentina
Belgie
Právníci – Československý akademický spolek právní, Sdružení pro
mezinárodní právo, sjezdy slovanských právníků aj.
Irsko – letecká dohoda
PhDr. Václav Černý, soukromý docent University v Ženevě – podpora na
badatelskou činnost
Museum darů presidentů republiky
Slezsko – Těšínsko – manifestace slezského lidu, požadavky samosprávy
Slezska, rezoluce těšínských občanů v Lazích aj.
Norsko
Návrhy, příspěvky, úvahy – všeobecné návrhy na zlepšení hospodářské
situace, politické příspěvky aj.
Lord Robert Cecil – anglický státník – návštěvy v ČSR, styky s panem
presidentem
Ing. Jaromír Nečas – ministr veřejných prací
Josef Ulehla, ředitel ÚSJU, otec universitního profesora dr. Vladimíra
Ulehly
Výzdoba úředních místností – portrét presidenta republiky aj.
Chile
Volynští Češi
Wenzel Jaksch – poslanec německé sociální demokracie
Dr. Joachim Vogel, obhájce českých lidí, kteří byli vězněni a souzeni
Šlechta
A) Různé
B) Leopold, hrabě Deym ze Stříteže
54
časové
rozmezí
1945-47
1942-47
1936-47
1945-47
1938-47
1924-47
karton
256
256
256
256
256
256
1935-47
256
1919-47
1924-47
1945-47
1939-47
1945-47
256
256
256
257
257
1937-47
257
1938-47
257
1937-47
1945-47
257
257
1920-47
257
1930-47
1936-47
1937-47
1945-47
257
257
258
258
1945-47
258
1945-47
1945-47
258
258
1945-47
258
1946-47
258
1934-47
258
1935-47
258
1945-47
258
1945-47
258
1945-47
259
1928-47
259
1921-47
259
1932-47
259
1938-47
1946-47
1946-47
1936-47
1946-47
1920-47
259
259
259
259
260
260
inv. č.
signatura
1506
1507
D 10464
D 10699
1508
D 11011
1509
D 11169
1510
D 11214
1511
D 11228
1512
1513
1514
1515
D 11242
D 11254
D 11428
D 11484
1516
1517
1518
1519
D 11584
D 11913
D 11920
D 11922
1520
D 11377
věc
C) Lobkoviczové
D) Schwarzenberkové
E) Kníže Lichtenstein
F) Elvíra, hraběnka z Vrbna Kaunic
G) Zdeněk Radoslav Kinský
H) Alois Podstatský Lichtenstein
Karel Kostka, bývalý senátor a starosta v Liberci
Stížnosti, protesty, žádosti
A) Kritika poměrů, stížnosti apod.
B) Protesty
C) Žádosti o pomoc, intervence
Pokus o atentát na členy vlády – Jana Masaryka, dr. Drtinu, dr. Petra
Zenkla – kopie dopisů pana presidenta
Anonymy
A) Anonymní udání
B) Anonymy ze Slovenska
C) Různé
D) Stížnosti na zacházení s Němci apod.
E) Anonymní podání proti odsunu Němců
F) Anonymy všeobecně
JUDr. Václav Holý – odhalení pamětní desky
Válečné škody – náhrady. Sdružení invalidů, dohoda o náhradě škod
způsobených vojskem USA, žádosti jednotlivců aj.
Mexiko
Generální ředitel UNRRY La Guardia
Sir John Boyd Orr – návrh na udělení Nobelovy ceny míru
Židé
A) Řešení židovské otázky v ČSR
B) Různé židovské organisace
C) Židovská náboženská obec
D) Židovská otázka – různé
František Josef Prokop, redaktor Lidových listů
Severočeský rozhlas Liberec
Společenský klub v Praze
Švédsko
A) Firma Aktienbolaget C. A. Wallenborg
B) Ohlas Bílých knih ve Švédsku
C) Švédský tisk (komentáře)
Trestní záležitosti
A) Amnestie – všeobecně
časové
rozmezí
karton
1930-47
1945-47
260
260
1947
261
1945-47
261
1946-47
261
1946-47
261
1946-47
1946-47
1947
1945-47
261
261
261
261
1936-47
1946-47
1926-47
1945-47
261
261
261
261
1945-47
262
262/a
– Návrhy ministerstva spravedlnosti na prominutí trestu
– Návrhy ministerstva spravedlnosti na prominutí trestu – schválení
presidentem republiky
1521
D 11963
1522
1523
D 11966
D 11974
1524
D 11985
B) Odsouzení podle retribučního dekretu
C) Tresty smrti – žádosti o milost
D) Různé trestní záležitosti
E) Vraždy – zabití
F) Udání
Ústavy – Masarykův lidový ústav, Ústav italské kultury, Anglický ústav,
Ústav lidské práce, Národohospodářský ústav aj.
Dr. Hewlett Johnson – arcibiskup z Canterbury
Redaktor Antonín Gegenbauer, Liberec
Statistika – časopis, průmyslové zprávy SUS, jednotná statistika, kritický
stav zemědělské statistiky aj.
55
262/b
262
263
1925-47
264
1945-47
1930-47
264
264
1946-47
264
inv. č.
signatura
věc
1525
D 12078
1526
D 12208
1527
D 12329
1528
D 12330
1529
D 12375
1530
D 12453
1531
D 12461
1532
1533
1534
1535
1536
D 12530
D 12549
D 12616
D 12667
D 12701
Indie
Archivy – zprávy o uložení, předání nebo zapůjčení spis. materiálů
různých archivů např.: Dr. Alice Masarykové, Štěchovického archivu a
další. Předání materiálů týkajících se Slovenska z KPR v roce 1939 úřadu
říšského protektora (v archivu KPR zachovány jen fotokopie)
Msgr. dr. Antonín hrabě Bořek Dohalský, kanovník a kancléř kapituly sv.
Víta
Svaz osvobozených politických vězňů – blahopřejné projevy, pozvání na
vzpomínkové slavnosti apod.
Bezpečnost
Neštěstí – neštěstí na dole Kohinoor, výbuch v chemickém závodě v Plzni
aj.
Perzekuce za Protektorátu
A) Děkovné dopisy za podpory v době okupace
B) Různé
C) Oběti persekuce – tresty smrti
D) Porevoluční žádosti jednotlivců
JUDr. Vratislav Trčka – vyslanec
Brasilie
Nabídka a nákup uměleckých předmětů
Čína
Správa
A) Vláda a Národní shromáždění
B) Ministerstva
C) Okresy, okresní úřady
D) Obce
E) Různé
Václav Laščenko, ruský profesor a spisovatel
Správa
A) Komise
B) Konference
C) Kongresy
Daně – úlevy na daních, daně z obratu aj.
Plánování
A) Plánovací organisace a úřady
B) Dvouletý hospodářský plán
C) Různé
Odboj
A) Odbojové domácí skupiny (1945)
B) Domácí odbojové skupiny (1946-47)
C) Partyzánské hnutí
D) Zahraniční odboj
E) Různé
Profesor Jindřich Vodák – průkopník české divadelní kritiky
T. G. Masaryk
A) Oslavy TGM
B) Postavení pomníků TGM
C) TGM – různé
Doprava – vybudování údolní přehrady v Kounově, vodní doprava,
silnice, styk se zahraničím a různé
Vojenské záležitosti – různé vojenské organisace, jednotlivci a různé
R. W. Seton Watson – profesor londýnské university
Švýcarsko
1537
1538
D 12707
D 12710
1539
1540
D 12738
D 12785
1541
D 12862
1542
1543
D 12873
D 12875
1544
D 12918
1545
1546
1547
D 12990
D 13002
D 13022
56
časové
rozmezí
1946-47
karton
264
1945-47
264
1939-47
264
1945-47
264
1945-47
264
1946-47
264
1939-47
265
1932-47
1946-47
1945-47
1945-47
265
265
265
265
1946-47
1921-47
1935-47
1927-47
1942-47
1937-47
1945-47
266
1946-47
1946-47
1946-47
268
1945-47
269
1934-47
1945-47
270
270
1945-47
270
1945-47
1920-47
1946-47
271
271
271
267
268
268
268
inv. č.
signatura
1548
1549
D 13051
D 13060
1550
D 13105
1551
D 13131
1552
D 13196
1553
D 13251
1554
D 13283
1555
D 13315
1556
1557
1558
1559
1560
D 13326
D 13340
D 13358
D 13377
D 13382
1561
D 13383
1562
D 13387
1563
D 13395
1564
D 13294
1565
D 13414
1566
D 13419
1567
1568
1569
1570
D 13448
D 13469
D 13492
D 13494
věc
A) Pozdravy presidentovi a zprávy o ČSR
B) Různé
C) Spisovatelé a novináři
Dr. Ivan Pietor – ministr dopravy
Kuba
Repatriace a reemigrace – úhrada repatriačních nákladů, cizí příslušníci na
území ČSR, repatriační služby a repatriace Čechů a Slováků v Jugoslavii,
Rakousku a Polsku aj.
Tisk
A) Různé – tiskové zprávy, směrnice apod.
B) Noviny a časopisy
C) Nakladatelství
D) Redaktoři
E) Novináři
F) Zahraniční tisk a redaktoři
Hranice ČSR – územní požadavky, sporné úseky hranic, řešení otázky
hranic aj.
Praha
Cestovní ruch – Československé ústředí cizineckého ruchu (1927-46),
zajištění turistických chat pro účely cestovního ruchu, podpora na zřízení
a udržování cestovní služby
Dr. J. V. Mládek, ministerstvo financí – studie o měnové situaci,
stabilizaci československé koruny a jiných finančních záležitostí
Universitní profesor dr. J. V. Šusta a rodina
Fedor Houdek, předseda Ústředního družstva v Bratislavě
Profesor dr. Josef Matějka – bývalý proděkan právnické fakulty UK
Itálie
Dánsko
Dohoda mezi ČSR a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění peněžních
pohledávek
L. A. Steinhardt – americký velvyslanec v ČSR
Oslavy – výročí – Svatováclavská liga, Výbor pro oslavy Paladia země
české, oslavy K. H. Máchy, Husovy, Zborovské, Svatovojtěšské aj.
Řády a vyznamenání
A) Řád bílého lva
B) Vojenské řády a vyznamenání
C) Českoslovenští státní příslušníci – cizí řády a vyznamenání
D) Českoslovenští státní příslušníci – československá vyznamenání
E) Cizí státní příslušníci – československá státní vyznamenání
Maďarsko
A) Dohoda s Maďarskem o reparacích
B) Maďaři v cizině
C) Politická situace v Maďarsku
D) Různé
E) Jednotlivci
Emigranti
A) Ruští emigranti
B) Emigranti – různé
Dělnická akademie v Praze
Kladsko
Tunis – konsulát a československá kolonie
Kancelář presidenta republiky
A) Organisace KPR (1921-45)
57
časové
rozmezí
karton
1945-47
1946-47
271
271
1945-47
271
1945-47
272
273
1945-47
274
1946-47
274
1945-47
274
1945-47
274
1920-47
1947
1940-47
1925-47
1942-47
274
274
274
274
274
1947
274
1945-47
274
1938-47
274
1945-47
275
1945-47
276
1945-47
276
1920-47
1945-47
1928-47
1921-47
276
276
276
276
inv. č.
signatura
1571
D 13547
1572
D 13571
1573
D 13631
1574
1575
D 13727
D 13734
1576
1577
1578
D 13793
D 13797
D 13850
1579
D 13858
1580
1581
D 13867
D 13880
1582
1583
1584
D 13999
D 14004
D 14010
1585
D 14054
1586
D 13903
1587
D 14078
věc
B) Různé
C) Zaměstnanci
Mezinárodní organizace
A) Organizace Spojených národů
B) Mezinárodní organizace – různé
Zásobování a výživa – vyživovací plán na roky 1946-47, závady v
zásobování v pohraničí, opatření na odstranění následků mimořádného
sucha, zpráva ministerstva výživy aj.
Egypt
A) Diplomatické styky s ČSR
B) Různé
C) Egyptská vláda a parlament
Memoranda, resoluce, petice
Hospodářská pomoc
A) UNRRA
B) Hospodářská pomoc – všeobecně
Klub za starou Prahu
Nobelova cena
Polsko
A) Politická a hospodářská situace – zprávy
B) Repatriace
C) Československý konsulát a kolonie v Krakově (1927-46)
D) Různé
E) Dohody s Polskem
Zemědělství – nedostatek pracovních sil v zemědělství, vyhláška o úpravě
obchodu s užitkovým dobytkem, parcelace v Čechách, Pozemkový úřad
aj.
Omladina – Devadesátníci, vlastenecká činnost a národnostní hnutí
Holandsko
A) Československo-holandské styky, pozdravy presidentovi
B) Různé
Dr. Alfred Meissner, bývalý ministr spravedlnosti
"Slavia" – časopis pro slovanskou filologii – profesor dr. M. Murko
Majetkové záležitosti
A) Provádění a dekrety o konfiskaci majetku
B) Majetkové záležitosti ČSR v cizině
C) Konfiskace majetku – odvolání, protesty
D) Národní správa podniků, národní správci
SSSR
A) Návštěvy v ČSR, pozdravy a dary
B) Vojenské záležitosti a návštěvy sovětských důstojníků
C) Kulturní styky mezi ČSR a SSSR
D) Různé
E) Obchodní styky
USA
A) Vojenské záležitosti
B) Tiskové, vědecké a jiné záležitosti
C) Češi a Slováci v USA
D) Různé
Slovensko
A) Průmysl a zemědělství
B) Kultura
C) Školství
58
časové
rozmezí
karton
1945-47
277
1945-47
278
1946-47
278
1945-47
1946-47
278
278
1921-47
1919-47
1946-47
278
278
278
1945-47
279
1923-47
279
1945-47
1945-47
1920-47
1921-47
1945-47
279
279
279
279
279
1945-47
279
1945-47
280
1925-47
281
inv. č.
signatura
1588
1589
D 14090
D 14096
1590
D 14101
1591
D 14103
1592
1593
D 14111
D 14112
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
D 14121
D 14177
D 14194
D 14224
D 14280
D 14133
D 14192
1601
D 14219
1602
D 14277
věc
D) Církev
E) Bulletin tiskového odboru pověřenectva informací, bulletin
meziresortní
F) Tisk, politické strany, odboj, političtí vězni, reslovakizace
G) Kritika politických poměrů a procesů (i anonymy)
H) Různé
Ing. Vladislav List – profesor České vysoké školy technické, Brno
Obchod
A) Firma "Brouk a Babka"
B) Různé obchodní organisace a sdružení
C) Úvěry v cizině
D) Obchodní jednání s cizinou
E) Zboží – (ceny, rozdělování, doprava apod.)
F) Obchod – různé záležitosti
Československá obec legionářská
Kulturní komise podnikové rady československé pošty – přijetí panem
presidentem aj.
Dr. Josef Hatman, generální ředitel České cukerní společnosti
Církev
A) Různé církve
B) Kláštery, řádové sestry
C) Církevní hodnostáři
D) Církevní majetek
E) Obsazování volných míst
F) Opravy a obnovy kostelů
G) Husova československá fakulta bohoslovecká
H) Církevní záležitosti – různé
Ch) Církevní záležitosti – všeobecné
Jugoslavie
Doc. dr. Basch – generální ředitel Ústecké společnosti
Dr. Lev Sychrava – šéfredaktor "Národního obrození"
Československé státní občanství a ověření spolehlivosti
Věda a technika
A) Vynálezy
B) Různé
C) Vědecké společnosti a instituce aj.
Zdravotnictví
A) Různé
B) Lékaři – jednotlivci a různé záležitosti
C) Léčebné ústavy – nemocnice, lázně
D) Péče o slepé
Legislativa
– Dekrety presidenta republiky 1945, vládní usnesení a návrhy, různé
směrnice a opatření
– Občanské věci právní, úkoly dvouletky, jednotná technika legislativní a
další
Průmysl
A) Průmyslová odvětví
B) Různé
C) Průmysl všeobecně
D) Znárodnění průmyslu
Sport
A) Tělovýchova – organisační ustanovení
59
časové
rozmezí
karton
282
1931-47
1933-47
283
283
1936-47
283
1945-47
283
1934-47
283
1922-47
1919-47
1919-47
1942-47
1940-47
1940-47
1925-47
1945-47
1935-47
1920-47
1936-47
1920-47
1945-47
284
285
286
286
286
286
286
1945-47
1921-47
1921-47
287
1931-47
1936-47
1920-47
1939-47
1936-47
288
1945-47
289
1945-47
290
1919-47
291
inv. č.
signatura
1603
D 14290
1604
D 14334
1605
1606
D 14338
D 14363
1607
1608
1609
D 14390
D 14416
D 14440
1610
D 14461
1611
D 14500
1612
D 14530
1613
D 14636
1614
1615
1615/a
1616
D 14665
D 14681
D 14735
D 14765
1617
D 14817
1618
D 14871
1619
D 14927
1620
D 14935
1621
D 14786
1622
D 14964
1623
D 15062
1624
D 15066
věc
B) Různé
C) Sportovní svazy a sdružení
D) Tělovýchovné kluby, jednoty, organisace
E) Československá obec sokolská
F) Sportovní události (hry, závody apod.)
Mládež – Sdružení katolické mládeže v ČSR, organizace péče o mládež,
mládežnické kluby, světový festival mládeže v roce 1947 aj.
Výstavy – uspořádání putovní výstavy, výstava obnovy ČSR, moderní
architektury aj.
Dr. Josef Svatopluk Machar – osobní záležitosti, rodina, pozůstalost
Politické strany
A) Československá strana národně socialistická
B) Československá sociální demokracie
C) Komunistická strana Československa
D) Různé
Recepce, slavnostní obědy, večeře u presidenta republiky
Petr Vichr, komerční rada – náhrada za znárodněný podnik
Peněžnictví
A) Banky
B) Spořitelny
C) Různé
Bulharsko
Irena Kirpalová, bývalá členka poslanecké sněmovny za německou
sociální demokracii
Dr. Jiří Syllaba – universitní profesor
Bohuslav Šantrůček, zmocněnec pro Úrazovou pojišťovnu pro Čechy v
Praze
Architekt A. Parkman – projekty adaptací budovy senátu
Divisní generál Oldřich Španiel
Dr. Vojtěch Erban, poslanec NS
Mezinárodní smlouvy
A) Obchodní smlouvy – plné moci pro vyslance
B) Mezinárodní smlouvy – všeobecně
Dr. Jaromír Vodseďálek, advokát – kárné řízení
Ženy – Ženský výrobní spolek český, Mezinárodní aliance žen, Sbor
československých dam, Ústřední výbor národní fronty žen, Rada
československých žen aj.
Živnosti
Rudolf Feischmann, sekretář anglicko-československé společnosti,
Preston
Studenti
A) Různé
B) Světový sjezd studentstva (ustavení MSS)
C) Mezinárodní den studentstva – ohlasy
D) Studentské koleje
E) Studentské spolky a sdružení
Lužičtí Srbové
A) Lužicko-srbská otázka
B) Různé
Letectví – Česká letecká společnost, Ústřední letecký úřad, Aeroklub
ČSR, Svaz letců ČSR aj.
Pozdravné projevy panu presidentovi
A) Bývalí vězni z koncentračních táborů
60
časové
rozmezí
karton
1928-47
292
1946-47
292
1919-47
1922-47
292
292
1945-47
1945-47
1922-47
293
293
293
1945-47
294
1938-47
294
1937-47
294
1945-47
294
1940-47
1945-47
1945-47
1946-47
294
294
294
294
1940-47
294
1933-47
294
1923-47
294
1946-47
294
1945-47
1945-47
1945-47
1945-47
1920-47
1945-47
295
1920-47
297
296
297
1945-47
298
inv. č.
signatura
1625
D 15088
1626
1627
1628
1629
1630
D 15115
D 15127
D 15132
D 15142
D 15156
1631
D 15166
1632
D 15233
věc
B) Ohlasy ke znárodnění: resoluce, telegramy
C) Svaz přátel SSSR
D) Jednotlivci
E) Tělovýchovné organisace
F) Závody, závodní výbory
G) Z ciziny
H) Vojsko, partyzáni, političtí vězni aj.
Ch) Politické strany
I) Zemědělci
J) Místní a okresní národní výbory
K) Různé
L) Mládež, studenti, školští pracovníci
Lány – obecná škola a učitelský sbor, československá obec legionářská a
pěvecký kroužek
Dr. Hubert Ripka, ministr zahraničního obchodu
Poslanec dr. Antonín Hřebík, starosta Československé obce sokolské
Dr. Josef Lettrich, předseda Slovenské národní rady
Hans Roger Madol – spisovatel a německý žurnalista v Dánsku
Rumunsko
A) Československo rumunské styky (1927-46)
B) Různé
C) Jednotlivci
Velká Británie
A) Politické zprávy a politická situace
B) Vojenské záležitosti a přidělenci
C) Zájezdy do ČSR, pozdravy panu presidentovi aj.
D) Různé
E) Britští diplomatičtí zástupci
Diplomatické vztahy
A) Vyslanci Čs. republiky
časové
rozmezí
karton
299
1923-47
300
1925-47
1942-47
1945-47
1937-47
1945-47
300
300
300
300
300
1945-47
300
301
1919-47
a) v roce 1945
b) v roce 1946
c) v roce 1947
1920-47
1920-47
1945-47
1945-47
1928-47
302
1633
D 15234
B) Vyslanci cizích států
C) ČSR konsuláty v zahraničí
D) Cizí konsuláty v ČSR
E) Různé
Cestovatel J. L. Erben
1634
D 15245
Antonín Hlaváček – žádost o zakoupení museálních sbírek Jana R. Kouby
1936-47
302
1635
D 15263
1920-47
302
1636
D 15287
1921-47
303
1637
D 15332
Spolky a sdružení
A) Různé
B) Dobročinné spolky
C) Organisace pro styk se zahraničím
D) Kulturní a osvětové
Francie
Dr. Otakar Matoušek, docent Karlovy university – studium geologie v
zahraničí
1925-47
303
1638
D 15345
Msgr. Josef Svátek, arcibiskupský okresní vikář a čestný papežský komoří
1933-47
303
1639
D 15369
1925-47
303
1640
D 15375
JUDr. Přemysl Šámal, kancléř presidenta republiky
Záznamy o přijetí Jana Černého, zemského presidenta moravského
(bývalého ministerského předsedy, později ministra vnitra)
1921-47
303
61
inv. č.
signatura
1641
1642
1643
1644
D 15379
D 15385
D 15395
D 15334
1645
D 15347
věc
Viliam Pauliny, bývalý poverenik ministerstva financí
Václav J. Špalek, předseda zemské živnostenské rady
Pražské vzorkové veletrhy
Školství
A) Vysoké školy
B) Střední školy
C) Obecné a měšťanské školy
D) Odborné školy
E) Německé školy
F) Menšinové školy
G) Vysokoškolští profesoři
H) Středoškolští profesoři
I) Spolky a sdružení učitelstva
J) Zřizování, výstavba a reaktivace školství
K) Školní reformy, zákonodárství, návrhy
L) Různé
Kultura
A) Divadla, herci
a) divadla – Městské divadlo v Plzni, Divadlo 5. května, Ústřední divadelní
komise v Pardubicích
b) různé
c) herci – organisace
d) herci – jednotlivci
B) Film
C) Hudba, zpěv
časové
rozmezí
1945-47
1934-47
1937-47
1945-47
1945-47
1945-47
1945-47
1945-47
1945-47
1923-47
1932-47
1921-47
1945-47
1945-47
1945-47
karton
303
303
303
304
305
306
307
1920-47
1945-47
1921-47
1919-47
1920-47
308
1919-47
1922-47
a) organisace a hudební tělesa
b) jednotlivci
309
D) Spisovatelé
1920-47
1921-47
a) sdružení, spolky aj.
b) jednotlivci
E) Výtvarné umění
a) umělecké organisace
b) akademičtí malíři
c) akademičtí sochaři
F) Knihovny, muzea, společnosti
1646
1647
1648
1649
1650
R 373
R 870
R 1748
R 2468
R 2544
1651
R 2805
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
R 3201
R 3956
R 4163
R 5334
R 5832
R 6000
R 6474
R 8680
R 9318
R 9422
R 10469
R 1946
Erwin Zajíček, bývalý německý poslanec a ministr
Spisovatel Heinrich Mann a rodina
Dr. Jaroslav Preiss – ředitel Živnobanky
Dr. Ladislav Stěhule-Kopal, rada zemského soudu
Dr. Ludvík Czech – ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy
Ing. Harald Winnar – Severočeská vodostavební společnost, Ústí nad
Labem
Firma Ringhoffer
Jaroslav Purš, majitel konstrukční a stavební dílny – Neštěmice
Štěpán Opletal, otec MUDr. Jana Opletala – zaopatření
František Machník – bývalý ministr národní obrany
Profesor Karel Domin, bývalý poslanec NS – vazba
JUDr. Robert Feitscher, bývalý vyslanec ČSR – občanství
MUDr., PhDr. Theodor Lessing, německý emigrant
Jan Rys-Rozsévač Josef, člen Vlajky
Adolf Hrubý – bývalý ministr zemědělství a lesnictví, předseda NS
Josef Mičan, profesor v Chicagu
Arnošt Bareš – novinář
62
1937-47
1920-47
1921-47
1921-47
310
311
1936-46
1924-46
1920-46
1921-46
1925-46
313
313
313
313
313
1945-46
313
1934-46
1938-46
1945-46
1935-46
1946
1945-46
1933-46
1939-46
1937-46
1945-46
1945-46
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
312
inv. č.
signatura
1663
1664
1665
1666
R 12468
R 15011
R 15030
R 15627
1667
1668
R 1261
R 1504
Helena Johnová – práce na jesličkách pro chrám sv. Víta
Manoah Leide-Tedesco, dirigent
Potomci Jana Amose Komenského
Božena Sýkorová – neteř Karla Havlíčka Borovského
R 1947
Bytové záležitosti – stížnosti
K. V. Kuchinka, vrchní inspektor
1669
R 3445
1670
1671
1672
R 3426
R 4960
R 5118
1673
R 5853
1674
R 6279
1675
1676
1677
1678
R 8816
R 10148
R 11439
R 12528
1679
R 13147
1680
R 14931
1681
1682
1683
1684
1685
1686
R 15414
R 15662
R 15717
R 16682
R 16881
R 17459
1687
R 17331
1688
R 17556
věc
časové
rozmezí
1946
1927-46
1920-46
1922-46
karton
313
313
313
313
1945-47
1922-47
314
314
Společnost Štefanikova fondu pro pozůstalé členy československých letců
1947
314
Václav Kotal, cestovatel
Určování německé národní příslušnosti v Protektorátě
Pracovní záležitosti
Wiesmanová Lilli – žádost o milost pro syna Haralda Wiesmana, původce
zničení Lidic
Dr. Oskar Schürer – německý příslušník – Jarmila KröschlováSchürerová, taneční umělkyně – styky s rodinou pana presidenta
Bedřich Hüttl – bývalý okresní soudce v Bílině
Dr. Viktor Bauer – hrušovanská rafinerie cukru
Josef Koždoň – bývalý poslanec
Obec Rimavská Sobota
Stavební a bytové družstvo společenského klubu v Praze – restituce
majetku v Nižboru
Rodina Štanclova – Václav Štancl, bývalý učitel presidenta Masaryka
(podpory aj.)
Janina Palacká – informace o potomcích Františka Palackého
Obec Jedlové Kostolany
Rudolf Štorch, bývalý obchodník a spisovatel
Josefina Castillo, pianistka San Salvador
J. F. Langhaus – fotograf, snímky pana presidenta
Podpory
A) Účastníci slovenského národního povstání aj.
B) Různé (cizincům, významným osobnostem, dary aj.)
C) Legionáři, váleční invalidé
D) Rodiny s mnoha dětmi
E) Vdovy (i po padlých partyzánech apod.)
F) Přestárlí, mrzáci, slepci
Intervence - žádosti o pomoc
A) Upozornění
B) Žádosti o pomoc (1930-47)
C) Intervence (1930-47)
Václav Švarc, režisér
1922-47
1942-47
1946-47
314
314
314
1946-47
314
1925-47
314
1934-47
1923-47
1945-47
1930-47
314
314
314
314
1947
314
1920-47
314
1947
1929-47
1939-47
1947
1919-47
1945-47
314
314
314
314
314
315
63
316
1945-47
1930-47
1930-47
1938-47
316
inv. č.
signatura
1689
1690
1691
P 324
P 596
P 1048
1692
P 19
1693
P 38
1694
P 214
1695
1696
P 727
P 886
věc
P 1946
Dr. Karel Nádherný, majetková záležitost
Evženie Popelíková – právní ochrana
Alexandr Triska – zahradník Topolčianky
P 1947
Odbor Národní jednoty Olomouc – památka na umučeného Jožu Petřka a
jeho rodinu
Terezie Freundová – pátrání po dceři (Gertrudě Arosevové, SSSR)
Krejčík Bogoljub, profesor ve Stockholmu – nabídka služeb pro
československé vyslanectví
JUDr. Lev Vokáč – ministerský rada – šetření
Jan Gajda, bývalý funkcionář fašistické strany a bratr R. Gajdy
64
časové
rozmezí
karton
1936-47
1946
1923-46
316
316
316
1947
316
1937-47
316
1946-47
316
1946-47
1947
316
316