43 43 ˙ ˙ œœ ˙ ˙ œœ œ œœœœ œ œœ œœ ˙ œ œœœ ˙ œ œœ œ

Transkript

43 43 ˙ ˙ œœ ˙ ˙ œœ œ œœœœ œ œœ œœ ˙ œ œœœ ˙ œ œœ œ
27
# 3⌜
& 4 ˙˙
Radostně
Dnes, v den radosti, náš Pane
h. = 46–56
œœ
œ œœ œœ
œ˙ œ œœ
⌝
œœ .. œœj œœ ˙˙
1. Dnes, v den ra - do - sti,
náš Pa - ne,
2. Si - o - nu
dej ply - nout pra - men
3. V Krá - lov - ství
nechť pra - cu - je - me
? # 43 ˙˙
œœ
# œ . œj œ
œ
& ˙
œ˙ œ œœ
˙˙
œœ
jmé - no Tvé,
nej - vět - ších,
hlá - sa - ném,
˙
?# ˙
œ
#œ
#
& œ˙ œ œœ
j
œ. #œ œ
˙.
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ œœ
œœ œœ œœ
œ
œ
˙˙ ..
slá - vy Tvé.
služ - bách Tvých.
v stád - ci Tvém.
˙
˙
œ
œ
˙˙ ..
˙˙
œœ œœ œœ
˙
˙
˙˙
le
œ
œ
œ
œ
- ní
- sou –
- ní
œ
œ
jœ
œ
.
œ
#œ. œ œ
œœ .. œœ œœ
J
-
me
ní
nám
œœ .. œœj œœ
k u - ctí - vá
slo - vo
ne
za - slí - be
A
-
˙
˙
œ
œ
˙ œœ
œ œ
œ˙ n œ œœ œ˙ œ œœ
œœ
œœ
ve - le - bí
po - žeh - ná
pro - ro - ky
œ
œ
v mís - tě sva - tém
Tvé
Sva - tým, již
dě - ti
kde
se
œœ œ ˙˙
zvěs - tu - je - me
šle - chet - ným
ve
shro - maž - ďu - jí
˙
œ
?# œ œ œ
œ˙ œ œœ
jœ
œ
.
œ˙
œ
-
lu
˙
˙
-
ja,
œ
#œ
# œ œœ œœ
& œ
a
˙
?# ˙
&
#
˙˙
zní.
? # œ˙ ..
&
#
œœ ..
nás
˙
?# ˙
-
œœ .. œœ œœ
J
le - lu
œ
nœ
-
˙
˙
œœ
# œj œ
j
œœ œœ
všech,
œ
œ
˙˙
ja,
náš
œ
œ
hlas
˙œ
œ
œ nœ
œ˙ . œj œœ
čis
jas
-
œ
œœ
œœ
œœ œœ
Krá
-
li,
Pá
-
œ˙
œœ
œ˙ œ œœ
˙
˙
pěj
pís
-
me
˙œ œ œœ
Slova a hudba: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1980 IRI
˙
tě,
˙
œ
œ œ œ
œ
œ˙ n œ
⌜
œœ œ
œ˙ œ œœ
œ
nu,
œœ
Tvůr
˙
˙
ně
œ
œ
nad
˙
˙
œœ
-
ně
œ
#œ
˙
˙
j
œ œœ
œ˙ .
œœ œ ˙˙
-
-
-
ci
œœ
˙˙ ..
⌝
še - ní.
œ
œ
˙˙ ..
˙.
Žalm 47:7–8
Alma 26:8, 16

Podobné dokumenty

Finale 2005b - [Forgiven (Within Temptation).MUS]

Finale 2005b - [Forgiven (Within Temptation).MUS] œ. œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ n œ b œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ &b œ œ œ P

Více

Immortality - Divadlo Kalich

Immortality - Divadlo Kalich Tak toh - le mám být

Více

tajemství nejvyšší

tajemství nejvyšší Nad městem slavným tyčí se kopec A F#m D E Golgota zvaný a na něm král nebes. D E A G F# Křížem spoutaný – to pro svou lásku zaplatil nejvyšší trest. D E A, E, A, E Teď tam visí sám – Ježíš, zvaný ...

Více

add34 kskskkks ks k k I kskskk ksksk k I add34 kks kks kk kkks ksjk

add34 kskskkks ks k k I kskskk ksksk k I add34 kks kks kk kkks ksjk bol náš již us - tup ra - dos - ti, byl vel - ko - noč - ní ra - dos - ti,

Více

44 44 . . œ œ œ œ ..œœœœ œ œ œœ..œœœœ..œœœœ œ œ œ œ

44 44 . . œ œ œ œ ..œœœœ œ œ œœ..œœœœ..œœœœ œ œ œ œ # ⌜ œ . œ œ œ œ . œj œ œ œ. œ œ & œ œ œ œ . œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ . œœ œœ kdy

Více

Finale 2002 - [Sextet ob, arp, Q, 3.v.+4.v..MUS]

Finale 2002 - [Sextet ob, arp, Q, 3.v.+4.v..MUS] j œ j ‰ œ # œ œ n œ. ‰ Œ #œ œ #œ œ œ œ. œ œ œ #œ œœ œ

Více