P O D M Í N K Y S T R A V O V Á N Í ve školní jídelně

Komentáře

Transkript

P O D M Í N K Y S T R A V O V Á N Í ve školní jídelně
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
INFORMACE A POKYNY PRO STRÁVNÍKY
1. Školní jídelna připravuje 4 hlavní a 2 doplňková jídla. Nabízíme od pondělí do čtvrtka výběr obědů
ze tří jídel. Oběd „1“ je přihlášen automaticky. Změna druhu oběda nebo odhlášení stravy se provádí
nejpozději den předem do 13,30 hodin:
- osobně u vedoucí ŠJ nebo na terminálu u jídelny
- přes internet (strávník se musí zaregistrovat u vedoucí ŠS)
- telefonicky na čísle 566 686 409 nebo 734 769 298.
Objednávky po této hodině na následující den (na boxu nebo přes internet) nebudou akceptovány.
2. Studenti mají právo odebírat stravu za sníženou částku pouze ve dnech školní docházky, a to
při konzumaci na jídelně a 1. den neplánované nepřítomnosti (nemoc). Ostatní dny hradí cenu oběda
v plné výši podle platné cenové kalkulace.
3. Žáci ubytovaní na Domově mládeže jsou povinni odebírat celodenní stravu a odhlašovat stravu
podle řádu DM. Školní jídelna není povinna vařit dietní stravu.
4. Způsob platby stravného a ubytování je inkasem z účtu, vždy mezi k 18. dni v měsíci.
Upozorňuji, že 1. měsíc stravování se vždy strhne zálohová částka podle typu stravování.
Obědy 600,- Kč, celodenní stravování 3.000,- Kč (včetně ubytování).
V případě nedostatečné hotovosti na účtech nebude inkaso provedeno a nedoplatek je nutno uhradit
v hotovosti do konce měsíce v kanceláři vedoucí ŠS.
Vyúčtování stravného (přeplatky) na účty je prováděno vždy na konci školního roku.
Pouze ve výjimečných případech a po dohodě s vedoucí SŠ je možná platba v hotovosti, a to
předplacením stravy na měsíc dopředu.
5. Strava je vydávána pouze na čipovou kartu.
V případě zapomenutí bude strava vydána na stravenku, kterou si strávník vyzvedne v kanceláři
vedoucí ŠS. Ztracenou nebo poškozenou kartu musí žák nahlásit u vedoucí ŠS a zakoupit novou.
Čipové karty jsou nevratné.
Strávníci se řídí provozním řádem školní jídelny.
=================== zde odstřihněte ====================================
Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A KE STRAVOVÁNÍ
na školní rok
………
Jméno a příjmení žáka……………………………………………………… Rok narození ………………..
Studijní obor ………………………………………………………………….. Třída ………………………….
Bydliště …………………………………………………………………………………………………………...
Jméno a příjmení zákonného zástupce …………….………………………. Telefon ………………………
Závazně přihlašuji (zaškrtněte typ stravování a doplňte datum nástupu) od …………………………….
STRAVOVÁNÍ
a) celodenní
b) obědy
Potvrzuji, že jsme byli seznámeni s podmínkami stravování a správnost údajů.
V případě změny nebo zrušení účtu budu včas informovat vedoucí ŠS.
Přihlášku odevzdejte nejpozději do 15. června.
Podpis zákonného zástupce ..…………………………..

Podobné dokumenty

Září 2009 - Košířská farnost

Září 2009  - Košířská farnost Památka Panny Marie Bolestné závěr novény v přípravě na návštěvu papeže Benedikta XVI. Památka sv. Ludmily, mučednice Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků Sv. Roberta Bellarmina, bi...

Více

zpravodaj 2: o soutěži, na co se těšit () - A

zpravodaj 2: o soutěži, na co se těšit () - A Otevřeli jsme téměř stejné soutěžní disciplíny jako na MČR ČACH v Praze. Vzhledem k předpokládaným počtům přihlášených jsme spojili většinu poddvizí small a large do společných kategorií – myslíme ...

Více

Zde - Highlander

Zde - Highlander v ČAES platí poloviční startovné, to je 300, 400 a 200 Kč. Zaregistrovat do ČAES je možné na prezentaci. Startovné se bude hradit na místě na prezentaci. Startovné zahrnuje stravenku na teplý guláš...

Více