Statut a pravidla soutěže

Komentáře

Transkript

Statut a pravidla soutěže
Statut a pravidla soutěže
„Sensodyne, Pronamel, Parodontax – soutěž Rossmann“
Česká republika
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Sensodyne, Pronamel,
Parodontax – soutěž Rossmann“ pro Českou republiku (dále jen "soutěž"). Tento statut je jediným
dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.
Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po
vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o. a
společnosti Promo Partner s. r. o.
1)
Pořadatelem soutěže v České republice je Promo Partner s. r. o., Kašparovo náměstí 5, Praha 8, PSČ
180 00, Česká republika, se sídlem U Pergamenky 2, Praha 7, PSČ 170 00, IČ: 24823945, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177691 (dále jen
„pořadatel“).
2)
Objednatelem soutěže v České republice je společnost GlaxoSmithKline, s. r. o., Hvězdova 1734/2c,
140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 48114057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 16558 (dále jen „objednatel“).
Pravidla obecná:
3)
Soutěž o výhry bude probíhat v termínu od 10. 3. 2014 do 23. 3. 2014 (včetně) nebo do vyčerpání losů,
(dále jen „doba trvání soutěže“).
4)
Soutěž se vztahuje na výrobky uváděné objednatelem na trh pod obchodní značkou Sensodyne,
Pronamel a Parodontax, které jsou v prodeji v prodejnách Rossmann v České republice (dále jen
„výrobky“).
5)
Soutěž bude probíhat v prodejnách Rossmann v České republice (dále jen „prodejna“), kde budou
vystaveny POS materiály komunikující soutěž a základní mechaniku.
6)
Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem 2 výrobků v libovolné kombinaci značek
Sensodyne, Pronamel a Parodontax během doby trvání akce (dále jen „akční nákup“) a nevztahuje se
na miniatury past 20 ml. Za doklad o zaplacení prokazující akční nákup spotřebitel obdrží na pokladně
dané prodejny stírací los. Stírací los lze získat pouze po bezprostředním zaplacení akčního nákupu.
Vydání losu nelze požadovat později, a to ani při předložení dokladu o zaplacení akčního nákupu.
Spotřebitel nemůže los či výhru nárokovat v jiné prodejně, než kde akční nákup uskutečnil.
7)
Po předložení dokladu o zaplacení akčního nákupu na pokladně dané prodejny spotřebitel získává
stírací los a není možno jej opakovaně použít. Los musí být setřen před zaměstnancem prodejny.
8)
Spotřebitel se může soutěže zúčastnit po celou dobu soutěže opakovaně, a to vždy s každým dalším
akčním nákupem.
Mechanika soutěže
• Za každý akční nákup má spotřebitel možnost získat na pokladně jeden stírací los. Každý los
vyhrává.
•
•
Spotřebitel po setření stírajícího políčka losu okamžitě zjistí svou výhru.
Výhry, které může účastník akce za splnění podmínek tohoto statutu získat, jsou tyto:
3x – iPhone 5c, barva bílá, 16 GB
60x – poukázka na nákup v prodejnách Tchibo v hodnotě 1000 Kč
7000x – zubní pasta Sensodyne Whitening 75 ml
Uvedený počet výher platí pro celou Českou republiku.
•
V případě, že se na stíracím losu objeví zpráva o výhře „Zubní pasta Sensodyne Whitening 75 ml“,
bude výherci obsluhou prodejny výhra okamžitě vydána výměnou za stírací los.
•
V případě, že se na stíracím losu objeví zpráva o výhře „Poukázka Tchibo v hodnotě 1000 Kč“, nebo
„iPhone 5C“, musí výherce pro vydání výhry doručit pořadateli originál stíracího losu a kopii nebo
originál účtenky včetně uvedení zpáteční adresy a telefonu na adresu Soutěž Rossmann, P. O. Box
2, Pošta 74, 170 04 Praha 7, nejpozději do 31. 3. 2014. Po uplynutí tohoto data nárok na vydání
výhry zaniká. Účtenka musí být opatřená razítkem, nebo podpisem zaměstnance prodejny. Výhra
bude výherci zaslána jako cenná zásilka nebo cenný balík na výhercem uvedenou adresu,
nejpozději do 15. 4. 2014.
Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu. Spotřebitel nemůže
nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
Všeobecná ustanovení:
9)
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let s adresou pro doručení na území
České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společností GlaxoSmithKline, s. r. o.,
Promo Partner s.r.o., osoby jim blízké a ostatní spolupracující společnosti. V případě, že se výhercem
stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně
získána a takové osobě nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít Pořadatel
či Objednatel oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která
danému výherci dopomohla k získání výhry.
10) Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.
11) Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli
rizika a závazky související s využitím výher. Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher,
pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.
12) V případě, že uvedený počet výher nebude vyčerpán, nerozdané výhry budou využity Objednatelem k
libovolným účelům.
13) Pořadatel ani objednatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek zasílaných
prostřednictvím pošty či jiným způsobem.
14) V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu či předat ji jiným,
předem sjednaným způsobem, nárok výherce na příslušnou výhru zaniká.
15) Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem odeslání výhry výherci.
16) Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednatelem s konečnou platností rozhodnout o všech
záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po dohodě s objednatelem oprávněn
soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je
vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže stanovených statutem ztrácí účastník nárok na výhru.
17) Tento statut v platném znění je účastníkům k dispozici na www.sensodyne.cz.

Podobné dokumenty

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem výrobků Knorr – Knorr polévky standardní nebo Knorr krémové polévky v jakékoliv kombinaci celkem 3 kusů polévek Knorr, a to v hypermarketu, v době ...

Více