cerven 2005.indd

Komentáře

Transkript

cerven 2005.indd
www.tabor.cz
informační zpravodaj pro občany města Tábora
zdarma
Prvního června slaví děti svůj svátek
P
Táborská setkání 2005
pátek 9. září
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
• pochodňový průvod městem
• ohňostroj
sobota 10. září
STŘEDOVĚKÉ TRŽIŠTĚ
• vystoupení skupin historického
šermu • staročeský jarmark • historický průvod městem • vystoupení
našich a zahraničních souborů •
dětský ráj
neděle 11. září
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ PAMÁTEK
Zasedání
zastupitelstva
se koná 27. června
v zasedací místnosti číslo 410,
v budově bývalé Tabačky.
Začátek v 15 hodin.
Jednání je veřejné.
Foto: Dan Růžička
rvní červen je
spjat se svátkem
dětí. Na tento den se
připravují různé zábavné programy, které mají potěšit naši
nejmladší generaci.
Do tohoto soukolí se
zapojují nejen školy,
ale i celá řada organizací, které mají
co do činění právě s dětmi.
V poslední době mě zaujala i jiná
aktivita, která se zabývá zlepšením
zázemí pro mladé rodiny s dětmi. Aktivita Mateřského centra Radost, jež
oceňuje ta zařízení, která vychází
vstříc dětem, potažmo i jejich rodičům. Je jistě potěšující, že již existují
podniky, kde má dítě prostor pro svoji
realizaci, pro vyplnění volného času.
V našem městě existují i jiná sdružení,
jako např. Kaňka, Klub naděje, jež pomáhají i dětem s různým handicapem
zapojit se do života, získávat dovednosti a schopnosti, které jim pomohou
najít svoje místo.
Dnes je zájem o vytváření lepších
podmínek pro rodiny s dětmi o to důležitější, že demografická křivka stále
klesá. A proto, v duchu hesla „V dětech je budoucnost národa“, bychom
měli všichni vytvářet takové podmínky pro rozvoj našich dětí, abychom se
v budoucnu o ně mohli opřít.
Závěrem přeji všem dětem hezkou
budoucnost.
Mgr. Zuzana Pečmanová
místostarostka
[email protected]
Z květnových jednání městské rady
V květnu se rada města sešla na
dvou řádných (2. a 16. května)
a jedné mimořádné schůzi
(11. května). Zastupitelstvo
mělo jednání až 30. května
a informace z tohoto zasedání
přineseme v příštím čísle NTR.
Rada schválila zadání na veřejnou
zakázku „Chodník a cyklistická stezka Vožická ulice v Táboře“, zahájení
přípravy akce „Stavební úpravy ulice Mírová“ a zahájení realizace akce
„Rekonstrukce chodníků a rozšíření
parkovacích míst na Náchodském
sídlišti“. Rozhodla i o změně varianty
provedení úpravy povrchů v rámci
první etapy stavebních úprav třídy
9. května. Namísto varianty „sendvič“
bude dlažba provedena standardním
způsobem z kamenné dlažby za dodržení nabídkové ceny. Rozhodnuto
bylo rovněž o výběru nejvhodnější
nabídky na akci „27 bytových jednotek v Leskovické ulici“.
Na krajský úřad bude podána žádost o grant na protipovodňová opa-
tření na Chotovinském potoce. Dojde
zejména k pročištění koryta potoka,
odstranění nánosů a celkovému odlehčení pro průtok velkých vod.
Rada se mimo jiné zabývala zásadami prodeje domů a bytů nájemníkům v Táboře, když diskuse o této
záležitosti proběhla i při konzultacích
se zastupiteli. Výsledkem je opětovné
projednání radou města s tím, že se
konečný návrh dostane na jednání
zastupitelstva v červnu. Předmětem
konzultací se zastupiteli byla kromě
prodeje bytů i budoucnost tepelného hospodářství v Táboře za účasti
zpracovatele studie a zástupců Bytesu
a Teplárny Tábor.
Rada nejprve zrušila výběrové
řízení na pronájem pozemků pro
umístění plakátovacích ploch a poté
schválila podmínky pro nové výběrové řízení.
Na mimořádné schůzi rada
schválila uzavření smlouvy o dílo
na rekonstrukci střechy na zimním
stadionu a zabývala se zakázkou na
multifunkční vzdělávací zařízení –
stavební úpravy školy Na Parkánech.
Projednán byl také návrh na rozdělení výtěžku z výherních hracích
přístrojů, který byl doporučen zastupitelstvu ke schválení.
V souvislosti s budováním cyklostezky se uvažuje o koupi objektu Narexu v Holečkových sadech.
Na základě požadavků na nevyhovující stav v okolí ulice U Obecních
domů bude obnovena příprava na řešení prostoru za domy za účelem získání nového územního a stavebního
povolení.
Rada vzala na vědomí podněty
občanské aktivity k řešení dopravní
situace na Starém městě a uložila komisi dopravy projednat tuto záležitost
za účasti iniciátorky podpisové akce.
Po provedené analýze možných opatření komise předloží radě zprávu
nejpozději do září letošního roku.
Ing. Lubomír Šrámek
tajemník
[email protected]
Partnerství přibližuje města a sbližuje občany
Stavební práce v Pražské ulici pokračují podle předpokladů. Byla
vyměněna většina domovních vodovodních a kanalizačních přípojek. Byly nahrazeny a doplněny kabely elektrického vedení, nově byly
uloženy kabely veřejného osvětlení.
První úsek ulice byl vydlážděn ještě
v dubnu. Dláždění druhého úseku
proběhlo v květnu. Závěrečná část
úprav – a tím i dokončení celé akce –
je plánována na červen. Zprovoznění nejdůležitější přístupové ulice
do centra Starého města přivítají
zejména občané bydlící v této lokalitě, obchodníci a v neposlední
řadě i návštěvníci města, kterým
stavební úpravy po dobu tří měsíců
znepříjemňovaly život.
(fk)
Předběžná opatření
Pracovníci odboru sociálních věcí
MěÚ Tábor a okresního soudu měli
v uplynulých dnech napilno.
Během tří dnů řešili formou
předběžného opatření osudy čtyř
dětí, při jejichž výchově selhali rodiče. Byl to kojenec, kterého opustila
matka po narození. Chlapci předškolního věku, kteří utekli před nepřiměřeně trestající matkou k babičce, a ta je předala policii. Děvče,
které po téměř dvouměsíční návštěvě u otce odmítlo návrat k matce a sdělilo skutečnosti, které jsou
předmětem trestního řízení. (az)
Koník funguje
Jak jsme vás informovali v minulém čísle NTR, byla v květnu otevřena v Táboře pobočka o. s. Koník. Kromě Tranzitního programu, systému přípravy a podpory
zdravotně postižené mládeže, zde
poskytují služby podporovaného
zaměstnávání pro občany s handicapem, psychickými problémy
a sociálním znevýhodněním.
Informace v pobočce o. s. Koník,
Fügnerova 822 (sokolovna), v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin,
nebo na tel.: 381 252 400.
(fs)
Chobotnička
V návaznosti na předchozí rok nadále pokračuje akce Veselá chobotnička, která je určena pro mladší ročníky dětí základních škol. Tématem
je informovat děti o problematice
zdravotně postižených spoluobčanů
a šíření osvěty v této oblasti. Toto
povídání s dětmi provádějí přímo
sociální pracovnice Městského úřadu Tábor, odboru sociálních věcí,
které se specializují na problematiku
zdravotně postižených lidí jakéhokoli věku, včetně dětí. Každá návštěva ve školních lavicích u malých
žáčků trvá zhruba jednu vyučovací
hodinu. Zaměřujeme se zejména na
komunikaci s dětmi a odpovídáme
na jejich dotazy. Jednou ze složek
jsou i situační hry, kdy si děti mohou
samy vyzkoušet, jak je život s handicapem obtížný. Závěrem jsou dětem
předány malé dárečky a letáčky k tomuto tématu.
(az)
Foto: Roman Růžička
Obnova Pražské ulice
Místostarosta Welsu Hermann Wimmer s táborským starostou Ing. Františkem Dědičem.
Partnerské vztahy mezi
městy patří k základním
pilířům spolupráce regionů
v rámci Evropské unie
a pomáhají překonávat také
mezikontinentální rozdíly.
Naše město je v těchto vztazích již
tradičně aktivní. Vždyť partnerská
smlouva s Kostnicí byla první svého
druhu mezi českým městem a městem
v tehdejší Německé spolkové repub-
lice. Smlouva s francouzským Dole
podpořila rozvoj česko-francouzských
vztahů mezi občany obou měst. Stovky studentů z Táborska poznaly nejen
kraj Jura, ve kterém Dole leží, ale i další
části Francie. Totéž platí také opačně.
To, že partnerství může být přínosné
i přes velké vzdálenosti, ukazuje rovněž náš vztah s kalifornskou Orindou.
Vzájemné výměny lze sice počítat jen
v desítkách občanů, avšak intenzita
včetně odborných stáží a výměn odborníků je o to větší.
Do této rodiny partnerských měst
má zájem vstoupit rakouský Wels.
Rada města tento návrh přijala kladně. V současné době připravujeme
text smlouvy o spolupráci s druhým
největším městem Horního Rakouska s více než šedesáti tisíci obyvatel,
které je známé zejména významnými
veletrhy konajícími se na výstavišti
svou velikostí podobném brněnskému, městem rozvinutého průmyslu
s velkým množstvím škol včetně vysokých. A právě spolupráce mezi školami, podniky a spolky by měla být
tím, co Táboráky přiblíží k městu, jež
bude partnerským městem s nejmenší vzdáleností, která na rozdíl od těch
stávajících umožní i jednodenní návštěvy. Občané Welsu tak při návštěvě
Čech možná neskončí v českém pohraničí a své výlety prodlouží až do
partnerského Tábora.
Věřím, že podpis připravované
smlouvy během Táborských setkání
pomůže k rozvoji nejen vztahů mezi
městy, ale také ke zlepšení česko-rakouských vztahů.
Ing. František Dědič
starosta
[email protected]
Závěrečný účet města Tábora za rok 2004
Zastupitelstvo města bude na svém
zasedání 27. června projednávat Závěrečný účet města Tábora za rok 2004.
Dokument bude zveřejněn od 10. června na internetových stránkách města
Tábora a na úředních deskách MěÚ.
Dále bude k nahlédnutí na odboru
financí MěÚ vždy v úředních hodinách. Občané mají právo se k němu
vyjádřit buď písemně na adresu MěÚ
Tábor, odbor financí, nebo ústně na
jednání zastupitelstva města.
Jak ukazují údaje v tabulce (vpravo), překročení příjmové části rozpočtu způsobilo především lepší inkaso
daňových příjmů, správních poplatků
a příjmů z úroků a dividend.
Na straně výdajů došlo k úsporám
na výdajích na provoz úřadu. Nevyčerpané prostředky na opravy, rekonstrukce majetku a nové investice byly
převedeny do rezervního fondu a tyto
akce budou realizovány v roce 2005
a dalších letech.
Rozdělení výdajů do jednotlivých
oblastí ukazují grafy.
Majetek města se zvýšil ze tří miliard šest set patnácti milionů na čtyři miliardy dvacet pět milionů. Díky
rozsáhlé investiční činnosti došlo
i k mírnému nárůstu úvěrového zatížení na konečných dvě stě čtyřiačtyřicet milionů.
Hospodaření města bylo během
roku kontrolováno finančním výborem. Zároveň bylo průběžně přezkoumáváno auditorskou firmou. Výsledek auditu je součástí závěrečného
účtu a konstatuje, že hospodaření
města v roce 2004 proběhlo v souladu
s právními předpisy a bez závad.
Ing. Dana Daňková
vedoucí odboru financí
[email protected]
Základní informace o hospodaření města Tábora v roce 2004 (v tis.Kč)
rozpočet
skutečnost
rozdíl
% plnění
příjmy
947 359
974 177
26 818
102,83
výdaje
1 162 813
1 007 734
-155 079
86,66
saldo
-215 454
-33 557
181 897
Schválený rozpočet na rok 2005 – 6. část Provoz v MŠ a ZŠ zřizovaných
Odbor sociálních věcí
městem Táborem o letních prázdninách
Hlavní činností odboru sociálních věcí je poskytování sociálních dávek, správa jeslí a správa fondu protidrogové prevence a fondu sociálního. Odbor dále
zabezpečuje pohřby pro osamocené a sociálně potřebné a poskytuje příspěvky
G-centru na klienty domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, zařízení pro přežití a klubu důchodců.
Celkové příjmy odboru jsou v letošním roce rozpočtovány částkou 3037 tis. Kč.
Výdaje činí 79 287 tis. Kč, což je 10 % celého rozpočtu města. Následující tabulka porovnává provozní výdaje s rokem 2004 (v tis. Kč).
druh výdaje
sociální dávky
pečovatelská služba
domov důchodců
domov pro matky s dětmi
centra sociální pomoci
jesle
prevence před drogami
pohřebnictví
sociální fond
ostatní soc. péče a pomoc
rok 2004
62 608
6390
13 785
5
2750
192
230
16
470
333
rok 2005
55 033
6807
13 629
1698
1111
270
100
29
250
360
Kapitálové výdaje nejsou pro rok 2005 plánovány.
Odbor vnitřních věcí
Odbor vnitřních věcí zajišťuje správu budov a technické zabezpečení městského úřadu, vydávání Novin táborské radnice a dále spravuje útulek pro psy, přispívá dobrovolným hasičům a příměstským částem Tábora.
Příjmy odboru jsou pro rok 2005 rozpočtovány v částce 918 tis. Kč a výdaje
ve výši 35 324 tis. Kč, což tvoří 5 % rozpočtu města. Provozní výdaje jsou uvedeny v tabulce (v tis. Kč).
druh výdaje
činnost místní správy
požární ochrana
útulek pro psy
Noviny táborské radnice
příměstské části
rok 2004
28 060
519
891
1029
259
rok 2005
27 159
325
990
990
960
Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí, plánované pro rok 2005 ve výši
4900 tis. Kč, budou použity především na pořízení výpočetní techniky a vybavení.
Dnešním příspěvkem končí cyklus, který byl věnován schválenému rozpočtu města Tábora na rok 2005. Po prázdninách se budeme na stránkách Novin
táborské radnice setkávat již nad přípravou rozpočtu na rok 2006.
Ing. Helena Hlaváčková, odbor financí
[email protected]
Protidrogová prevence
V úterý 3. května proběhly v učňovském areálu v Bydlinského ulici tři
komponované programy zaměřené
na problematiku drog a jejich negativní vliv na životní styl a zdraví mládeže. Pořadů se zúčastnilo více než
500 studentů táborských SŠ a SOU.
Na dané téma hovořili a na dotazy
studentů odpovídali MUDr. Jiří Presl
a PhDr. Ivan Douda. Komponovanýprogram pořádalo město Tábor, odbor sociálních věcí, a pořady byly realizovány bezplatně agenturou Medea
Kultur, s. r. o.
(az)
Dotace z fondu životního prostředí
Pro ekologické aktivity neziskových
fyzických a právnických osob a občanských aktivit na území města
Tábora je vyhlášeno druhé kolo pro
podání žádostí o dotaci z Fondu životního prostředí města Tábora v roce 2005 s možností čerpat z fondu
finanční prostředky.
Zastupitelé města na doporučení
komise životního prostředí budou na
jednání zastupitelstva 5. září t. r. rozhodovat o rozdělení rezervy Fondu životního prostředí ve výši 63 400 Kč. V prvním kole bylo rozděleno 98 400 Kč.
O dotaci lze požádat na předepsaném formuláři, který obdržíte s informacemi o podmínkách čerpání z fondu v budově MěÚ Tábor na Husově
náměstí (Tabačka), odboru životního
prostředí u Ing. Šárky Kanovové (telefon: 381 486 492, e-mail: [email protected]). Formulář žádosti
o dotaci je uveřejněn i na: www.tabor.cz
(návody – formuláře; odbor životního prostředí; dotace z fondu životního prostředí; vyplnit: přílohu č. 1
– vlastní žádost o dotaci a přílohu
č. 2 – udělení souhlasu k práci s daty).
Vyplněný formulář žádosti o dotaci
z fondu životního prostředí a tiskopisu udělení souhlasu k práci s daty musí
být doručeny nejpozději do 10. srpna 2005 na adresu MěÚ Tábor, odbor
životního prostředí, budova Husovo
nám. 2938, 390 02 Tábor.
Ing. Hana Randová
vedoucí odboru životního prostředí
[email protected]
ČERVENEC
datum
ZŠ – školní družina
mateřská škola
1.
budou v provozu všechna škol. zařízení
4.–8.
Husova
Sokolovská + Komenského + Měšice
11.–15.
Husova
Sokolovská + Komenského + Měšice
18.–22.
Zborovská
Sokolovská + A. Kančeva
25.–29.
Zborovská
Sokolovská + A. Kančeva
datum
ZŠ – školní družina
mateřská škola
1.–5.
Helsinská
Světlogorská + Kollárova
8.–12.
Helsinská
Světlogorská + Kollárova
15.–19.
Mikuláše z Husi
Světlogorská + Dlouhá + Blanická
22.–26.
Čekanice
Světlogorská + Dlouhá + Blanická
29.–31.
budou v provozu všechna škol. zařízení
SRPEN
Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k platnosti nového školského zákona
a vyhlášky o předškolním vzdělávání se o letních prázdninách bude lišit výše
„školného“ v jednotlivých zařízeních, a to podle přerušení provozu mateřské
školy. Bližší informace o výši školného a provozu v době letních prázdnin mohou rodiče získat přímo v základních a mateřských školách.
mateřská škola
Angela Kančeva 2628
Blanická 2705
Dlouhá 340
Tábor-Měšice,
Chýnovská 416
Kollárova 2497
Komenského 2254
Sokolovská 2417
Světlogorská 2770
telefon
381 253 209
381 281 299
381 251 174
381 254 710
381 253 938
381 252 067
381 232 774
381 262 270
základní škola
telefon
Helsinská 2732
381 262 387
Husova 1570 – 1. budova 381 253 201
nám. Mik. z Husi 45 381 253 883
Tábor-Čekanice
381 281 301
Průběžná 116
Zborovská 2696
381 233 108
Ing. Radomír Kouba
vedoucí odboru ŠMaT
[email protected]
Ukončení provozu mateřské školy
v Helsinské ulici na Sídlišti nad Lužnicí
Táborští zastupitelé v prosinci
roku 2003 schválili koncepci
optimalizace rozvoje školství
v Táboře dle varianty navržené
řediteli základních škol
s výhledem do roku 2010.
Jedním z kroků naplňování realizace
schválené optimalizace táborského
školství je ukončení provozu mateřské
školy v Helsinské ulici č. p. 2731, a to
k 30. červnu letošního roku. Všechny
děti ze zrušené MŠ budou převedeny
do objektu mateřské školy ve Světlogorské ulici č. p. 2770 (u Komory),
kde jsou pro ně připraveny odpovídající prostory. Obě MŠ – v Helsinské
i Světlogorské ulici – jsou v současnosti odloučeným pracovištěm ZŠ Tábor, Helsinská 2732.
Mateřská škola v Helsinské ulici
byla původně sedmitřídní s kapacitou
170 míst. Nyní jsou v provozu pouze
tři třídy s 92 dětmi (z toho 24 dětí odchází v září do základních škol). Mateřská škola ve Světlogorské ulici je
osmitřídní s kapacitou 224 míst. Nyní
je v provozu pět tříd se 131 dětmi.
Uvolněné prostory budou ponechány jako případná rezerva pro
školské účely (školní družina, školní
klub) a nabídnuty k případnému pronájmu neziskovým organizacím. Již
v současné době se v objektu nachází
městské jesle a některé části objektu
jsou pronajímány sdružení Kaňka.
Ing. Radomír Kouba
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
[email protected]
Blokové čištění táborských ulic
31. května
Kollárova ul.
Nerudova ul., Erbenova ul.
3. června
Šafaříkova ul.
ul. Pražského povstání
7. června
Zborovská ul.
Kvapilova ul. před Natalisem
9. června
Smetanova ul.
Sokolovská ul., Jaselská ul.
14. června
Buzulucká ul.
Leskovická ul.
16. června
Třebízského ul.
ul. Pod Nemocnicí
21. června
parkoviště podél
Petrohradské ul.
parkoviště podél
ul. Kpt. Jaroše
23. června
ul. Politických vězňů
parkoviště v Jesenského ul.
28. června
ul. Budovatelů
Ústecká ul. – horní část
Divadlo O. Nedbala Tábor – červen
Husitským krajem
Přírodou krok za krokem
sobota 4. června
VYCHÁZKA NA ALBERTOVY
SKÁLY V KAŇONU VLTAVY
(seznámení s rostlinnými společenstvy kaňonu Vltavy)
– vedou: RNDr. Rudolf Hlaváček
a Jiří Malíček
– sraz: v 9.00 hodin na parkovišti „U Křížku“ na začátku naučné
stezky Drbákov – Albertovy skály (asi 3 km S od obce Nalžovice,
7 km SZ od Sedlčan)
Informace na internetových stránkách: www.husmuzeum.cz/exkurze.
Pořádají Blatské muzeum v Soběslavi a Ochrana fauny ČR Votice.
Běží liška k Táboru
V neděli 5. června se uskuteční
8. ročník turistického pochodu
Běží liška k Táboru, na pěších trasách 10, 19, 24 a 33 km se startem
od 7.00 do 10.00 hodin u rozhledny
Hýlačka na Větrovech. Po domluvě s pořadateli je možné uskutečnit
i cyklistický výlet.
Informace o všech pochodech a výletech KČT Tábor naleznete na webové
adrese: www.volny.cz/kct-tabor.
Modrý pondělek
6. června, 18.00 hodin
Ochrana veřejné zeleně,
odbahnění Jordánu
zasedací síň Slovanu
– s RNDr. Jiřím Bumerlem, CSc.
Velké setkání sběratelů
Akci pořádá v sobotu 11. června
v Domě armády v Kyjevské ulici
od 7.30 do 11.30 hodin Jihočeský
klub sběratelů v Táboře.
Informace na tel.: 737 614 545.
Festival duševního zdraví
sobota 11. června,
9.00–20.00 hodin
hotel Amber Palcát v Táboře
Přednášky: SU-JOK, staročínská
medicína, bolesti hlavy a jejich odstranění, energetická obrana organismu, odbourání stresu, prevence
cyst a nádorů v prsou, výživa proti
nemocem, léčba páteře a vnitřních
orgánů zvláštní chůzí, komunikace v mezilidských vztazích, autopatická harmonizace, oční cviky
a zlepšení zraku
Doprovodné programy: diagnostika automatickou kresbou, ukázky
baňkování, thajské masáže, aromaterapie, detoxikace organismu,
metabolické poruchy apod.
Celodenní vstupné: 150 Kč
čtvrtek 2. června, 19.00 hodin
J. M. Synge: HRDINA ZÁPADU
(Divadlo v Dlouhé Praha)
– předplatné sk. A
pondělí 6. června, 19.00 hodin
J. Suchý: PATERO DŮVODŮ
PRO VOO DOO
(Divadlo Semafor Praha)
– předplatné sk. C
čtvrtek 9. června, 19.00 hodin
COUNTRYESTRÁDA
IVANA MLÁDKA
– mimo předplatné
neděle 12. června, 14.30 hodin
Přijďte s dětmi do divadla
M. Klásek – D. Kirschnerová:
HURVÍNKOVA CESTA
DO TRAMTÁRIE
(Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha)
– předplatné sk. E
pondělí 13. června, 19.00 hodin
ZIMBABWE AFRICA
– koncert IYASA – Inkululeko Yabatsha School of Arts
– mimo předplatné
úterý 14. června, 19.00 hodin
C. Goldoni: POPRASK NA LAGUNĚ
(Divadlo Na Fidlovačce Praha)
– předplatné sk. B
Od 23. května do 3. června opravňuje
jedna předplatenka (sk. A–D) k vyzvednutí jedné prémiové vstupenky.
středa 15. června, 19.00 hodin
PRÉMIE pro předplatitele skupin A,
B, C, D – JARO 2005
J. Kraus: PROTI VĚTRU (Nahniličko)
(Šumavský ochotnický spolek Prachatice)
– mimo předplatné, po 3. červnu
vstupné 80 Kč pro další zájemce
čtvrtek 16. června, 19.00 hodin
Kruh přátel hudby:
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
– předplatné sk. H
pátek 17. června, 19.00 hodin
TOP DOGS/Urs Widmer
(HaDivadlo Brno)
– předplatné sk. Fúze
sobota 18. června, 19.00 hodin
M. Cooney: HABAĎÚRA
(Divadlo Na Fidlovačce Praha)
– předplatné sk. A
pondělí 20. června, 19.00 hodin
Koncert v rámci JIHOČESKÉHO
HUDEBNÍHO FESTIVALU
Jozef Lupták (SR) – violoncello,
Eleonóra Škutová (SR) – klavír
– mimo předplatné
čtvrtek 23. června, 19.00 hodin
ZDENĚK TROŠKA:
Zabřichopopadání
– mimo předplatné
pátek 24. června, 19.00 hodin
A. Bovell:
ZMATENÍ JAZYKŮ
(Divadlo ABC Praha)
– předplatné sk. D
Kino Svět Tábor – program na červen
pátek 17. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
HOTEL RWANDA (V. Británie/Itálie/JAR 2004)
sobota 18. a neděle 19.
– 17.30 a 20.00 hod.:
V DOBRÉ SPOLEČNOSTI
(USA 2004)
středa 22. a čtvrtek 23. – 17.30 hod.
a 20.00 hod., pátek 24. – 17.30 hod.,
sobota 25. a neděle 26. – 17.30 a 20.00 hod.:
STAR WARS: EPIZODA III
– POMSTA SITHŮ (USA 2005)
pátek 24. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB: DOGORA
(Francie 2004)
středa 1. – 17.30 hod.:
SLEČNA DRSŇÁK: JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ
(USA 2005)
pondělí 20. a úterý 21. – 17.30 hod.:
BOŽSKÁ JULIE (Kanada/V. Británie/Maďarsko/USA)
pondělí 27., úterý 28.
a středa 29. – 17.30 a 20.00 hod.:
ROMÁN PRO ŽENY (ČR 2005)
středa 1. – 20.00 hod.:
SLUNEČNÍ STÁT aneb HRDINOVÉ
DĚLNICKÉ TŘÍDY (ČR 2005)
pondělí 20. a úterý 21. – 20.00 hod.:
SAW: HRA O PŘEŽITÍ (USA 2004)
čtvrtek 30. – 17.30 a 20.00 hod.:
SAMETOVÍ VRAZI (ČR 2005)
čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4.
a neděle 5. – 17.30 a 20.00 hod.:
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
(USA 2005)
pondělí 6., úterý 7.
a středa 8. – 17.00 a 20.00 hod.:
PÁD TŘETÍ ŘÍŠE (Německo 2004)
čtvrtek 9. – 17.30 a 20.00 hod.,
pátek 10. – 17.30 hod.:
ŠUP SEM, ŠUP TAM (Dánsko 2003)
pátek 10. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB: KAFE A CIGÁRA
(USA/Japonsko/Itálie)
sobota 11. a neděle 12. – 17.30
a 20.00 hod.:
JARMARK MARNOSTI
(V. Británie/USA 2004)
pondělí 13. a úterý 14. – 17.30
a 20.00 hod.:
KORSICKÝ PŘÍPAD (Francie 2004)
středa 15., čtvrtek 16. – 17.30 a 20.00 hod.,
pátek 17. – jen 17.30 hod.:
XXX: NOVÁ DIMENZE (USA 2005)
Foto: z filmu Sametoví vrazi
Na sobotu 4. června přichystal
Klub českých turistů Tábor již
31. ročník dálkového pochodu
a 25. ročník cykloputování Husitským krajem. Pěší trasy 12, 16,
23, 35 a 50 km i cyklotrasy 31, 57
a 80 km startují v době od 6.00 do
10.00 hod. z Tábora od Domu dětí
a mládeže (ul. Politických vězňů).
Letní provoz plaveckého stadionu bude zahájen 3. června
Letní provoz v plaveckém
stadionu bude letos zahájen
v pátek 3. června v 7.00 hodin.
Ceny základního vstupného jsou
obdobné jako loni, dochází ale
k několika změnám.
Sportovní akce
na Stadionu míru
V loňském roce byl rekonstruován
atletický Stadion míru. Podle dodavatele přibližně desetidenní dokončovací práce, které ovšem závisejí na
teplotních podmínkách a především
na suchém počasí, by měly být zrealizovány v nejbližších dnech. Proto
jsou plánovány tyto sportovní akce.
AŠSK Tábor: 2. června: Pohár rozhlasu – okresní kolo – žáci 2. stupně;
7. června: Kinderiáda – krajské kolo
– 1. stupeň; 9. června: Pohár rozhlasu
– krajské kolo – 2. stupeň; 14. června: Atletická olympiáda – 1. stupeň;
15. a 16. června: Atletická olympiáda
– 2. stupeň
Atletický klub Tábor: 5. června:
2. kolo krajského přeboru družstev
dorostu a juniorů; 7. června: krajské
kolo Kinderiády; 11. června: krajský
přebor mužů a žen; 19. června: 3. kolo
II. národní ligy mužů a žen
Konání sportovních akcí bude záležet na výše uvedených podmínkách
závěrečných prací, jinak budou zorganizovány na náhradních sportovištích.
(pv)
Foto: Roman Růžička
Vstupné je koncipováno jako dopolední, odpolední, celodenní a večerní,
dále jsou – jako v minulosti – zvýhodněné ceny pro rodiny, osoby do 140 cm
výšky a ZTP, současně došlo ke
zrušení vstupného na tobogán, který
je nyní zdarma. Rovněž lze využít
výhodné časově neomezené čipové
předplatné.
V červnu bude provoz denně od
7.00 do 19.00 hodin a poté od 20.00
do 22.00 hodin, vstup do areálu bude
umožněn pouze přes venkovní šatny. Zároveň však bude zpřístupněn
kromě venkovního i vnitřní bazén
se sprchami a WC, což je výhodné
pro návštěvníky nejen při zhoršeném
Letní slunowrat
počasí, ale zejména ráno a večer, kdy
jsou teploty vzduchu ještě poněkud
nižší. Dochází tak k podstatnému
rozšíření služeb pro veřejnost v tomto
přechodném období před začátkem
letních prázdnin a dovolených.
Hlavní sezona vnitřního bazénu
končí 31. května, kdy skončí i platnost
dřívějších „papírových“ permanentek; čipové předplatné je i nadále neomezené.
Ve dnech 1. a 2. června bude v celém plaveckém stadionu technologická odstávka.
RNDr. Michal Véle
jednatel TZMT, s. r. o.
Tréninkové soustředění v ledním hokeji
Ve dnech 22.–28. března se ve spolupráci Českého Institutu Mezinárodního Setkání (ČIMS) a města
Tábora (odboru školství, mládeže a tělovýchovy) uskutečnilo na táborském
zimním stadionu druhé mezinárodní
tréninkové soustředění amatérských
mužstev v ledním hokeji. Cílem tréninkových soustředění jsou sportovní výkony, sehraná utkání i navázání
dlouhodobějších vztahů mezi Táborem a pozvanými partnery.
Setkání se zúčastnily týmy z Berlína – Alpha Team, vedený ruským
trenérem Igorem Korostylyovem,
Rakouska – tým SCL Weidhofen.
Ten však dorazil kvůli chřipkové epidemii pouze v zastoupení tří hráčů.
Současně s rakouskými hráči přijel
též dopisovatel rakouského rozhlasu
ORF Linz.
Hráči berlínského Alpha Teamu
sehráli v Táboře několik vzájemných
utkání s hráči HC Slapy, HCS a HC
Čenkov.
Ing. Radomír Kouba
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
[email protected]
8. ročník Běhu Terryho Foxe
MěÚ Tábor, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy ve spolupráci se sdružením Do fantazie 4 oznamuje, že se ve
čtvrtek 16. června uskuteční 8. ročník
Běhu Terryho Foxe v Táboře.
Běh je nesoutěžní a trať je možné
absolvovat chůzí, během, na kole, invalidním vozíku, s kočárkem apod.
Finanční prostředky, které vynese
dobrovolné startovné, budou odvedeny na podporu výzkumu rakoviny.
Startovat se bude na nám. Františka
Křižíka u ČSOB, trasa povede po Parkánech, Kotnovskou branou do Klokotské ulice a dále na Žižkovo náměstí…
pak bude operativně upřesněna – dle
stavu rekonstrukce Pražské ulice – do
cíle na parkovišti u ČSOB.
Začátek akce je v 17.04 hodin, prezentace účastníků bude probíhat od
16.34 hodin. Případné informace na
tel.: 381 486 292 (u D. Pařízkové).
Dětské centrum výuky plavání se stalo skutečností
V květnu byla dokončena
přestavba bývalé výměníkové
stanice na Sídlišti nad Lužnicí
na dětské centrum. Zařízení je
především určeno pro plavání
kojenců a batolat ve věku
od tří měsíců do tří let.
V posledních letech se v České republice, díky propracované metodice, velice rozšířily kurzy plavání kojenců
a batolat, které se ale v současnosti
provádí v mnoha bazénech a zařízeních s různou kvalitou těchto provozů. Novelizace vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví ČR č. 135/2004 Sb.
upravila a výrazně zpřísnila hygienické i technické podmínky těchto
zařízení pro děti do tří let. Zatímco
stávající táborský bazén tyto požadavky nesplňuje a musí tyto aktivity
ukončit, dokončované dětské centrum je bude zcela splňovat.
Zařízení ovšem nebude plnit jenom funkci bazénu pro kojence a batolata v doprovodu rodičů, ale bude
tu i prostor pro individuální výuku
plavání dětí do šesti let věku s rodiči, rehabilitační plavání dětí, plavání
a cvičení těhotných žen, aquaerobik,
aquastep. Tělocvična nabídne mimo
jiné cvičení s kojenci a batolaty, rehabilitační cvičení dětí s rodiči, těhotenská cvičení a cvičení žen. Klubovna
– odpočinková místnost – bude sloužit
jako místo setkávání matek s dětmi.
Bazén bude vhodný pro návštěvníky
s alergií na větší množství chloru.
Dětské centrum Tábor je srovnatelné s obdobnými zařízeními v zemích Evropské unie. U nás v České
republice se zatím jedná o ojedinělý
projekt, který má snad srovnání jen se
stejným zařízením v Olomouci, které
bylo uvedeno do provozu v loňském
roce. Bylo by ale mylné považovat
toto centrum za nadstandard v době,
kdy jsme členy EU a postupně přejímáme evropské technické standardy
ve všech oblastech našeho života.
Nedílnou součástí interiéru centra
je i výtvarná stránka řešení keramických obkladů stěn z keramických obkládaček a mozaik, přičemž výtvarné
motivy se nacházejí i ve výšce dětského horizontu.
Věříme, že provoz bude co nejlépe
sloužit všem dětem a rodičům, pro
které je určen. Pokud svým budoucím provozem přispěje k snížení počtu utopených dětí (roku 2003 tento
důvod zaujímal třetí místo ve statistice příčin dětského úmrtí), bude to
přínos, který nelze penězi vyjádřit.
František Krejčí
vedoucí odboru investic
[email protected]
Občanské sdružení Slunowrat ve
spolupráci s MěÚ Tábor pořádá
v sobotu 25. června v Housově
mlýně 4. ročník hudebního festivalu Letní slunowrat. Letošní program je obohacen projekcí filmů
– prací žáků Filmového kroužku
ZŠ B. Bolzana a blokem poezie básníka Lumíra Slabého a jeho hostů.
ÚO Svazu diabetiků
• pravidelná poradenská činnost
každou středu od 14.00 do 16.30 hodin v kanceláři DIA v ONT, budova č. 2, 1. patro, č. dveří 105
• schůzky s EMP
2. a 3. skupina: 7. června od 15.30 hodin na školním statku v Měšicích
G-centrum Tábor
sociální služby a domov důchodců,
středisko sociálních služeb
(tel.: 381 478 230 nebo 728 989 970)
Akce pro seniory
14. června
V rámci Diskusního pořadu navštívíme botanickou zahradu v Táboře. Sejdeme se ve 14.00 hodin
před vchodem do botanické zahrady.
16. června
Ve velkém sále hotelu Palcát se
od 12.00 hodin uskuteční tradiční setkání osmdesáti- a víceletých
občanů města Tábora.
21. června
Pořádáme zájezd na zámky Hořovice a Dobříš. Zájemci se mohou
hlásit buď osobně, nebo na telefonu: 381 478 230, a to od 9. června od 8.00 hodin. Cena zájezdu
je 60 Kč, ceny vstupenek na zámky
asi 100 Kč. Odjezd je v 7.15 hodin
od hotelu Palcát. Předpokládaný
návrat je kolem 19.00 hodiny.
23. června
Slavnostní zakončení 9. ročníku
Akademie III. věku se koná od
13.00 hodin v prostorách táborské
matriky na Žižkově náměstí.
MOJESENIO
Schůzka zájemců o internetový
projekt www.senio.cz se koná ve
středu 15. června v Jihočeské univerzitě, přízemí 108 B, od 15.00 do
17.00 hodin.
Informace na tel.: 381 415 512.
Husitské dny v Táboře
DEN DĚTÍ
Program:
ukázky vojenské techniky a zbraní
• činnost vojenské policie • výcvik
psa • střelba ze vzduchovek • promítání kreslených filmů a soutěže
Organizuje velitel posádky Tábor,
město Tábor a Svaz důstojníků
a praporčíků AČR.
Pro všechny děti
Základní škola Bernarda Bolzana,
pořádá svůj tradiční Dětský den
v areálu „Čápáku“ (letiště) v pátek
3. června od 15.00 do 17.00 hodin.
Můžete se těšit na spoustu různých
stanovišť, kde si nashromáždíte
body, za které si zakoupíte ceny
v našem krámečku.
Dále vás čeká prohlídka hasičského a záchranářského vozu a na
závěr si můžete opéct přinesené
uzeniny. Pro rodičovský doprovod
bude připraven stánek s občerstvením.
Na závěr můžete využít nabídky táborského letiště, které pro vás
připravilo vyhlídkové lety za příznivé ceny.
Michal Nesvadba
Michal Nesvadba uvádí v Domě
armády v Táboře v sobotu 11. června od 13.30 hodin představení pro
děti „Michal na hraní“, plné humoru, soutěží, dárečků a překvapení.
Foto: Roman Růžička
1. června
od 8.00 do 12.00 hodin
areál Domu armády
Již 9. ročník Husitských dnů, programu určeného žákům základních škol, se odehraje
31. května až 2. června a 7. až 9. června v areálu Housova mlýna v Táboře.
Zájemci o účast se mohou přihlásit u paní Jany Novákové (tel.: 381 486 303, e-mail: [email protected]).
Červnové akce odboru kultury
středa 1. června, 8.30 a 10.00 hodin
kino Svět
SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
– filmový příběh
– vstupné: 10 Kč
Určeno pro MŠ a ZŠ ke Dni dětí.
31. května–2. června a 7.–9. června,
9.00 a 11.00 hodin
Housův mlýn (Holečkovy sady)
HUSITSKÉ DNY V TÁBOŘE
– divadelní představení o životě mistra Jana Husa, středověké soutěže
a hry v přírodním areálu Housova
mlýna
– vstupné: 50 Kč
Určeno pro ZŠ.
sobota 4. června, 16.00 hodin
děkanský kostel (Žižkovo nám.)
KONCERT DĚTSKÝCH
PĚVECKÝCH SBORŮ
– účinkují: ONDRÁŠEK – sbor ZUŠ
z Nového Jičína, řídí sbormistr Josef
Zajíček • SEVERÁČEK – sbor ZUŠ
z Liberce, řídí sbormistři Silvie a Petr
Pálkovi • LADISLAV ŠOTEK – varhany
čtvrtek 16. června, 18.30 hodin
Městská knihovna
Z DĚJIN RODIN A JEJICH
PŘÍJMENÍ NA TÁBORSKU
– přednáší Mgr. Alois Sassman, farář
starokatolické církve v Táboře
Pořádáno ve spolupráci s Městskou
knihovnou Tábor.
pondělí 20. června, 19.00 hodin
Divadlo O. Nedbala
JOZEF LUPTÁK (SR) – violoncello
ELEONÓRA ŠKUTOVÁ (SR) – klavír
– koncert v rámci Jihočeského hudebního festivalu; vstupné: 70, 60, 40 Kč
Ve spolupráci s Divadlem O. Nedbala.
úterý 21. června, 19.00 hodin
kostel sv. Jakuba
KONCERT PĚVECKÉHO
SBORU DOMINO
– věnovaný Evropskému svátku hudby
Festival Pintovka 2005
10.–11. června
pátek 10. června, 20.00 hodin
lesopark Pintovka
IVO JAHELKA
VLASTA REDL S KAPELOU
KAŽDÝ DEN JINAK
– vstupné: 150 Kč
sobota 11. června, 20.00 hodin
lesopark Pintovka
ACOUSTIC IMPACT (křest debutního
CD For John) • DAN BÁRTA, YVONNE
SANCHEZ A ROBERT BALZAR TRIO
– vstupné: 150 Kč
Dan Bárta, foto: www.danbarta.cz
Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu nabízí v příštím
školním roce 2005/2006 možnost
výuky na hudební nástroje – klavír, zobcová flétna, žesťové nástroje, kytara, klávesové nástroje, trubka a elektrická kytara.
Přihlášky a veškeré informace
vám budou poskytnuty u Jany Novákové na telefonu: 381 486 303,
e-mail: [email protected]
Termín přihlášek: do 19. srpna.
Příspěvek na úhradu nákladů (školné) činí 200 Kč měsíčně, ročně 2000 Kč.
Přihláška je závazná a platí na celý
školní rok (září–červen).
Vlasta Redl, foto: Smrček
Hudební kurzy
Předprodej vstupenek v Infocentru na Žižkově náměstí (tel.: 381 486 230),
v prodejně Music Mix v přízemí OD Dvořák.
Možnost objednávky na fakturu na tel.: 381 486 303.
Mediální partner rádio Prácheň.
Galerie Tábor
– Infocentrum
(Žižkovo nám. 2)
5. května–11. srpna
TÁBOR A JIŽNÍ ČECHY
V PROMĚNÁCH ČASU
– fotografie z archivu rodiny Šechtlů
otevírací doba:
po–pá: 8.30–19.00 hodin
so–ne: 10.00–16.00 hodin
Husitské muzeum
– Galerie A. D. 1551
(Martínka Húsky 54)
15. května–10. července
ROK 1945 A JEHO UCTÍVÁNÍ
– výstavu k 60. výročí ukončení
2. světové války
otevírací doba:
po–ne: 9.00–16.30 hodin
Výstavu pořádá Husitské muzeum Tábor.
Připravujeme
netradiční muzikál
Kazatel
V rámci oslav 585. výročí založení
města Tábora a připomínky 590. výročí upálení mistra Jana Husa město
Tábor ve spolupráci s Církví československou husitskou připravuje
představení muzikálu Kazatel.
Projekt netradiční formou zpracovává téma mistra Jana Husa a nadčasové otázky ceny za hledání a poznání pravdy.
Muzikál nastudovali přední herci
naší muzikálové scény společně se
sólisty ND v Praze a v Brně
5. července, 18.00 hodin
– Divadlo Oskara Nedbala Tábor
muzikál KAZATEL
autor: Zdeněk Plech
hudební aranžmá: Martin Křížka
režie: Jiří Nagy
sólisté:
Zdeněk Plech – sólista ND Praha
Zdeněk Šmukař a Josef Šrobánek
– sólisté ND Brno
Dita Horníková,
Daniela Šinkorová
Karel Hegner
My a naše odpady – odpadový kalendář na rok 2005
Každá obec je podle zákona o odpadech povinna určit, kam fyzické osoby-občané mají odkládat své komunální odpady,
a zajistit, kam občané mohou odkládat nebezpečné složky komunálních odpadů. Přitom pro občany platí povinnost odkládat
své komunální odpady pouze na místech k tomu určených. K splnění této povinnosti je obec oprávněna vydat obecně závaznou
vyhlášku, kterou stanoví „systém odpadového hospodářství obce“. Systém zahrnuje likvidaci komunálních odpadů a způsob
finanční úhrady za poskytované služby v odpadovém hospodářství.
Každá obec – město provozuje „svůj
systém odpadového hospodářství“, na
základě kterého jsou ekologicky zneškodňovány odpady občanů města.
Snažili jsme se pro vás připravit
odpadový kalendář, jehož účelem je
seznámit občany Tábora a příměstských částí s možností odstranění
veškerého odpadu, s časovým harmonogramem přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) a rajonizací svozu komunálního odpadu.
Kalendář je sestaven tak, aby byl zabezpečen optimální provoz za přijatelných ekonomických podmínek
nakládání s komunálními odpady ve
městě Táboře. Kalendář neřeší vzniklé
situace při mimořádných událostech.
V městě Táboře je systém svozu
komunálních odpadů zajišťován na
základě uzavřené smlouvy se společností RUMPOLD, s. r. o., Praha,
provozovnou Tábor. Sběr, resp. svoz
komunálních odpadů se provádí
v pravidelných intervalech vozidly
s lineárním stlačováním. Dá se obecně říci, že se svoz komunálních odpadů ze sídlišť (kde je největší kumulace obyvatel) – Náchodské sídliště,
Pražské sídliště, Sídliště nad Lužnicí,
Kopeček, ulice Dukelských bojovníků – a dále ze středu města – Staré
a Nové město – provádí dvakrát týdně. Komunální odpad produkovaný
v ostatní zástavbě – včetně příměstských částí (myšlena je tím převážně
zástavba rodinných domů) – je vyvážen jedenkrát týdně. Režimu vývozu je
samozřejmě přizpůsoben i počet popelových nádob. K odkládání komunálních odpadů jsou určeny popelové
nádoby (objem 110 l), anebo v hustších
zástavbách, hlavně sídlištích, kontejnery (1100 l). Počítáme s průměrnou produkcí 27–28 litrů komunálních odpadů
na osobu za týden (tzn. jedna popelová
nádoba pro čtyřčlennou rodinu).
K třídění odpadů slouží speciální
nádoby a každý občan může využívat služeb sběrných dvorů. K zvýšení
komfortu v oblasti odpadového hospodářství jsou po městě na základě
harmonogramu přistavovány kontejnery na velkoobjemový odpad, do
lokalit s produkcí „zeleného“ odpadu
(odpad ze zahrádek) pak samostatně
kontejnery na tento odpad. Systém je
navíc doplněn o svoz železného „šrotu“, který město organizuje v jarních
měsících.
A nesmíme zapomenout na samostatnou kapitolu, kterou tvoří „černé
skládky“.
Kromě možnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou lze stanovit
systém nakládání s komunálním odpadem na území obce, je zákonem
uloženo vypracovat plán odpadového
hospodářství (dále POH). Tento plán
se zpracovává na dobu pěti let a určuje obcím podmínky pro rozvoj systému nakládání s odpady. Uvedená
povinnost se vztahuje na obce s vyšší produkcí odpadů. Jedná se o obce,
které vyprodukují více než 1000 tun
ostatního či 10 tun nebezpečného odpadu. Výchozím podkladem
k zpracování POH je Plán odpadového hospodářství ČR a pro nás POH
Jihočeského kraje (ten byl schválen
na podzim 2004). Bližší informace
k POH Jihočeského kraje jsou k dispozici na internetových stránkách:
www.kraj-jihocesky.cz.
Na základě právě dokončeného výběrového řízení na zpracování POH
města Tábora bude plán odpadového
hospodářství našeho města zpracovávat firma DEKONT CZECH, a. s., se
sídlem v Brně, Chaloupkova 2879/10.
Třídit odpady je normální a moderní
Foto: odbor životního prostředí
Pro tento účel ve městě Táboře zastupitelstvo schválilo dvě obecně závazné vyhlášky:
1. o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
včetně systému nakládání se stavebním odpadem (vyhláška číslo 07/2004)
2. o poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (vyhláška
číslo 06/2004)
Platnost obou vyhlášek je od 1. ledna 2005. Občanům jsou k dispozici
buď na webových stránkách města:
www.tabor.cz, nebo na odboru životního prostředí.
Třídění je jednou ze základních činností v oblasti nakládání s komunálními odpady. Je to povinnost vyplývající ze zákona o odpadech. V rámci
tříděného sběru jsme se zaměřili na
dále využitelné složky, tj. sklo, papír,
plast (převážně PET lahve).
Třídění je nezbytné z těchto obecných principů:
• opětovné využití odpadů (recyklace)
• snížení odpadů ukládaných na
skládkách, resp. likvidovaných ve
spalovnách
• úspora primárních surovin
• ekologické chování a uvědomění
občanů
Odpady jsou hodnotné suroviny,
z nichž se dají vyrábět nové výrobky:
• tuna recyklovaného papíru ušetří
až sedmnáct vzrostlých stromů
• z vytříděného skla vyrobí ve sklárně nové a ušetří energii
• z tuny PET lahví se vyrobí asi tuna
střiže
V Táboře a jeho příměstských
částech je rozmístěno 68 hnízd na
separovaný odpad. Kontejnery se
liší barvou, jsou viditelně označeny
nálepkami s popisem, jaký odpad do
nich lze ukládat. Každá vytříděná komodita je vyvážena samostatně.
Sklo je po svozu z kontejnerů
a shromáždění na střepišti transportováno ke zpracování do skláren.
Plast a papír byly do loňského října
dotřiďovány ručně v zařízení firmy
RUMPOLD, s. r. o., v Klokotech. Nárůst zpracovávaných objemů a potřeba zvýšení výkonu i kvality třídění si
vyžádaly novou investici – dotřiďovací linku, kterou od října 2004 provozuje společnost RUMPOLD, s. r. o.,
Praha, provozovna Tábor, ve svém
areálu v Klokotech.
Plasty, především PET, jsou vytříděny podle barev na čiré, modré
a zelené. Dále jsou vytříděny fólie
a ostatní plast. Papír je tříděn na kartony a ostatní směsný papír. Na lince
jsou z tříděných odpadů odstraněny
i veškeré nežádoucí příměsi. Dotříděné suroviny jsou následně lisovány
do balíků. Slisovaný balík plastů váží
asi 100 kg, papíru asi 250 kg. Takto
připravené jsou následně expedovány
k finálním zpracovatelům. Množství
a kvalitu vytříděných surovin ovlivňujeme my všichni.
Jak jsme na tom s tříděním odpadů v Táboře
plast a PET
rok
celkem
(t/rok)
papír
průměr
na občana
(kg/rok)
celkem
(t/rok)
sklo
průměr
na občana
(kg/rok)
celkem
(t/rok)
celkem
průměr
na občana
(kg/rok)
celkem
(t/rok)
průměr
na občana
(kg/rok)
2000
83,30
2,28
87,90
2,41
151,30
4,14
322,50
8,83
2001
99,90
2,74
96,20
2,64
159,30
4,36
355,40
9,74
2002
111,30
3,05
102,50
2,81
164,00
4,49
377,80
10,35
2003
127,20
3,48
116,60
3,19
176,10
4,82
419,90
11,49
2004
131,10
3,59
126,90
3,48
176,40
4,83
434,40
11,90
Sběrné dvory v Klokotech a na Sídlišti nad Lužnicí
Občané města mohou také
svůj vytříděný odpad odevzdávat
bezplatně (po prokázání
totožnosti a trvalého pobytu ve
městě Táboře) ve dvou sběrných
dvorech.
Sběrný dvůr je místo určené obcí
k shromažďování a sběru vytříděných
složek komunálních odpadů. Místo je
vybaveno různými typy shromažďovacích nádob.
V Táboře-Klokotech, v areálu firmy RUMPOLD, s. r. o., Praha, provozovna Tábor, Kpt. Jaroše 2418, byl
první sběrný dvůr otevřen veřejnosti
již roku 1998, druhý byl vybudován
v roce 2003 za přispění Státního fondu životního prostředí ČR na Sídlišti
nad Lužnicí v budově bývalého výměníku v Bukurešťské ulici. Obyva-
telům města začal sloužit počátkem
roku 2004.
Podrobný výčet separovaných komodit je uveden v příloze č. 4 vyhlášky města o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
které je stanoveno na max. 500 kg na
osobu a rok, zde mohou občané Tábora odkládat i stavební odpad. Ve
sběrných dvorech například bylo v letech 2000–2004 odevzdáno 3785 kusů ledniček a chladniček, které byly
následně ekologicky zlikvidovány.
Provozní doba obou sběrných dvorů:
pondělí a středa 15.00–18.00 hodin • sobota 8.00–12.00 hodin
včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Jedná se mj. o baterie
a akumulátory, zářivky, zbytky rozpouštědel, pneumatiky, znečištěné
plechovky a zbytky barev či rozpouštědel, televize, počítače, chladničky,
mrazničky, objemový odpad z domácností – koberce, nepoužitelný nábytek apod. V omezeném množství,
Počet všech odevzdaných ledniček
a chladniček ve sběrných dvorech
v roce 2000 – 420 ks, 2001 – 765 ks,
2002 – 730 ks, 2003 – 1151 ks a roku 2004 – 719 ks. Ještě uveďme, že
pilotní projekt na recyklaci a úplné
zneškodnění výrobků domácího chlazení byl realizován během roku
2001 na území města Tábora za pod-
KLOKOTY
pory Státního fondu životního prostředí ČR (tzn. odsátí regulovaných
látek-freonů z chladicího systému,
odčerpání kompresorového oleje, následná recyklace všech využitelných
složek tohoto odpadu, případné zajištění zneškodnění dále nevyužitelných částí, analýza izolačních vrstev,
v prvním stupni odsátí freonů a kondenzátorového oleje, v druhém odsátí
freonů a izolace). Plechový odpad
z ledniček skončil ve sběrných surovinách, freon byl spalován ve speciální spalovně a mletý polyuretan se
využívá k výrobě cementu. Na tento pilotní projekt pak navázal další
projekt realizovaný na území celého
Jihočeského kraje, který organizuje
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje
a v němž je zapojeno i naše město.
SÍDLIŠTĚ NAD LUŽNICÍ
SBĚRNÝ DVŮR
SBĚRNÝ DVŮR
Seznam stanovišť kontejnerů na separovaný sběr
A) Stanoviště kontejnerů na separaci
papírových a lepenkových, plastových (PET obaly) a skleněných obalů
• Sídliště nad Lužnicí
zpevněná plocha u obchodu REMA
(Lužanka) • Moskevská ul. proti
č. p. 2722 • Varšavská ul. proti č. p. 2741
• Berlínská ul. proti č. p. 2750 • parkoviště před obchodním domem Meinl
(Lužnice) • parkoviště Havanská před
č. p. 2815 • parkoviště Havanská proti č. p. 2820 • plocha před č. p. 2798 – Sofijská ul. • chodník na rohu parkoviště
– Hanojská č. p. 2831 • zpevněná plocha
proti vstupu č. p. 2788 – Budapešťská ul. • zpevněná plocha u zdravotního
střediska – Bělehradská ul. • zpevněná
plocha proti trafostanici – křižovatka ul. Vídeňská x Minská • zpevněná
plocha – Minská č. p. 2781
• Pražské a Náchodské sídliště
chodník – Petrohradská ul. za Velkou
hospodou proti č. p. 2390 • zpevněná
plocha – parkoviště spojnice ul. Petrohradské a Lidické • Petrohradská ul.
proti MŠ na chodníku • Sokolovská ul.
u 11. MŠ u č. p. 2370 • Buzulucká ul.
proti č. p. 2347 • Kpt. Nálepky proti
č. p. 2340 – zpevněná plocha za OD
Crystal • Kpt. Jaroše č. p. 88 • Leskovická ul. – parkoviště u prodejny potravin
• Náchodská ul. na rohu třídy ČSA •
před budovou Družba – u č. p. 2242
• Ostatní části Tábora
na chodníku u zábradlí MŠ Vančurova ul. u č. p. 2205 • na chodníku
– křižovatka ul. Fügnerova x Havlíčkova u č. p. 692 • parkoviště proti
MŠ v Čelkovicích • křižovatka ul.
Zbyňkova x Bechyňská • zpevněná
plocha u prodejny potravin – Týnská ul. (Horky) • ul. Pod Nemocnicí
– u schodů proti č. p. 2219 • odstavné
místo u vrátnice Domity – Jesenského ul. • zpevněná plocha na parkovišti před č. p. 2842 – Zavadilská ul. (bývalá ubytovna VS) • Bydlinského ul.
proti vjezdu do areálu firmy Elektroprof • Sezimova ul. na chodníku proti č. p. 2062 • zpevněná plocha před
nádražím, vedle nákladní pokladny ČD • ul. Budovatelů – parkoviště
proti č. p. 2621 • Čekanice – Zahradní
ul. proti č. p. 132 • Budovcova ul. proti č. p. 2245 (u bývalého obchodu Jednota) • parkoviště před obchodním
domem v Měšicích – proti zastávce MHD • Kollárova ul. vedle parkoviště obchodního domu Dvořák •
chodník – vedle dřevěného sloupu –
křižovatka Husinecká x Trocnovská
• parkoviště u pivovaru – vedle tele-
fonních automatů společnosti Telecom • Tržní nám. – zpevněná plocha
• Míkova ul. u ZŠ – Měšice • Náchod
– proti požární zbrojnici • Dobrovského – vedle SZTŠ a VOŠ • Maredův
vrch – ul. Nad Řekou proti č. p. 3005
• Měšice, Svatá Anna – zpevněná plocha u bytových domů • Dukelských
bojovníků – u prodejny potravin •
Měšice – křižovatka ul. Smyslovská
x Hrbkova • Klokoty – střed Staroklokotské ul. • Náchod – horní část •
Větrovy – na chodníku proti č. p. 45
• Zárybničná Lhota – parkoviště
u obchodu • Čekanice – Sportovní ul.
vedle bytového domu
B) Stanoviště kontejnerů na separaci
papírových, lepenkových a plastových obalů (PET obaly)
Čelkovice – Poříční ul. u plotu
č. p. 107 • Komenského ul. – u plotu 3.
a 4. ZŠ • Čekanice – U Kovárny • Klokoty – křižovatka ul. Ve Struhách x
Ojířova (vedle trafostanice)
C) Stanoviště kontejnerů na separaci
plastových (PET obaly) a skleněných
obalů
Větrovy – před č. p. 91 • Hlinice
– zpevněná plocha proti č. p. 19 •
Zaluží – vedle zastávky MHD • Stoklasná Lhota – náves • Všechov – vedle trafostanice
D) Stanoviště kontejnerů na separaci
plastových obalů (PET obaly)
Náchod – proti požární zbrojnici •
Brigádníků mezi č. p. 2573 a č. p. 2605
• Leskovická ul. – parkoviště vedle
č. p. 2695 • Staré Horky – náves •
Smyslov – náves naproti kapličce
E) Stanoviště kontejnerů na separaci
plastů (ostatní plastové obaly)
• Sídliště nad Lužnicí
zpevněná plocha u obchodu Lužanka
• parkoviště před obchodním domem
Meinl (Lužnice) • zpevněná plocha
– Minská ul. č. p. 2781
• Sídliště Pražské a Náchodské
chodník – Petrohradská ul. za Velkou
hospodou proti č. p. 2390 • Kpt. Jaroše č. p. 88
• Ostatní části Tábora
před budovou Družba č. p. 2242 • na
chodníku – křižovatka ul. Fügnerova
x Havlíčkova u č. p. 692 • odstavné
místo u vrátnice Domity – Jesenského ul. • parkoviště před obchodním
domem v Měšicích – proti zastávce MHD • u Delvity
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Velkoobjemové kontejnery jsou a budou přistavovány v dubnu až říjnu
podle zpracovaného harmonogramu,
který je pravidelně zveřejňován v Novinách táborské radnice. Souběžně
s přistavováním kontejnerů na velkoobjemový odpad jsou ve vybraných
lokalitách přistavovány i kontejnery
na odpad ze zeleně. Všechny tyto velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány od 15.00 do 18.00–19.00 hodin (podle naplnění).
Velkoobjemové kontejnery se staly
nedílnou součástí systému likvidace
komunálních odpadů města Tábora. Bohužel však tak nedílnou, že je
občané v mnoha případech značně
zneužívají. Náklady na přistavování
a svoz těchto kontejnerů jsou hrazeny
z poplatku za sběr, třídění, využívání
a zneškodňování odpadů. Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze fyzickým osobám-občanům jako
doplňková služba. Právnické osoby
musí mít likvidaci odpadů ze svých
provozoven zajištěnu dle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. Objemný
odpad končí na skládce v Želči. V letech 2000–2004 bylo tímto způsobem
„uloženo“ 2908,44 t odpadů.
Do těchto kontejnerů lze odkládat
odpad, který se do popelnice nedá
uložit a zároveň není odpadem nebezpečným nebo druhotnou surovinou.
• Do kontejneru na velkoobjemový odpad patří:
– veškerý objemný komunální odpad, který se nevejde do popelnic
(matrace, co nejvíce zmenšené části nábytku, koberce ap.)
• Do kontejneru na odpad
ze zeleně patří:
– špatně anebo zcela nekompostovatelné zbytky zahradního odpadu (např. hodně zkrácené větve
a kmeny)
• Do kontejnerů v žádném
případě nepatří:
– veškerý nebezpečný odpad (televize, ledničky, akumulátory, zářivky,
pneumatiky, znečištěné plechovky
a zbytky barev či rozpouštědel,
léky, olejové nečistoty atd.)
– tříděný odpad (papír, sklo, plasty,
železo)
– kompostovatelný odpad (kupř. pohrabky trávy, hnůj)
– uhynulá domácí zvířata (náleží do
kafilerní stanice u Hluboké nad
Vltavou)
– běžný domácí komunální odpad
– stavební suť a kameny (patří do recyklačního provozu Klenovice)
Foto: Rumpold
Tak jako každý rok jsou
i letos přistavovány kontejnery
na velkoobjemový odpad
z domácností do jednotlivých
částí Tábora. Vzhledem
k zvýšeným nákladům na
odstraňování odpadů a s ohledem
na požadavky Plánu odpadového
hospodářství Jihočeského kraje
na třídění odpadů je jejich
přistavování omezeno.
umístění kontejnerů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Staroklokotská střed
Klokoty – Ve Struhách
křižovatka Kpt. Sochora a Jos. Gabčíka
Sokolovská – u výměníku
Leskovická – u potravin
Kvapilova u č. p. 2111
Dukelských bojovníků – střed
Bezručova – střed
Náchod – stodola u Kabešů
Náchod – náves
Tržní náměstí
Pod Vodopádem
nám. Mikoláše z Husi
Široká u č. p. 204
křižovatka Novákova, Tismenická
křižovatka Bechyňská, Příběnická (dole u mostu)
křižovatka Bechyňská, Korandova
Staré Horky – náves
Horky – ul. Na Dlouhé
Horky – křižovatka Družstevníků, Sadová
Větrovy (u požár. zbrojnice)
Všechov, Zahrádka
Čelkovice – nábřeží střed
Čelkovice – U Lázní u č. p. 120
Čelkovice – ul. Poříční u č. p. 113
Čelkovice – ul. Vilová
Čelkovice – u lípy – náves
Údolní – parkoviště u výp. stř. VS
Lužnická – u točny BUS
Lužnická – u křižovatky s Čelkovickou ul.
Pod Nemocnicí – náměstíčko
Nedbalova
Tyršova
Kollárova – před č. p. 2154
Bílkova – pod Venuší
křižovatka Jesenského, Skálova
slepá ul. proti Šelemberské
Šlikova × Vodňanského
Čekanice – Zahradní – u školy
Čekanice – křižovatka Pionýrů a U Jednoty
Čekanice – Družstevní – u pož. zbrojnice
Čekanice – U Kovárny
Stoklasná Lhota – náves
Zaluží – u pohostinství
Zaluží – u zastávky MHD
křižovatka Martina Koláře a Smolínova
Štítného – u katastrálního úřadu
Bydlinského – u stadionu VS
křižovatka Husinecká, Sezimova
křižovatka Husinecká, Trocnovská
Angela Kančeva – střed
Měšice – Na Vojtěchu u č. p. 364
Měšice – Průhon – u přejezdu
Měšice – Smyslovská u č. p. 440
Měšice – Chýnovská – u přejezdu pod VO
Měšice – Zalužská – proti č. p. 418
Měšice – Sezimovská – parkov. u byt. domů
Zárybničná Lhota – náves
Zárybničná Lhota – u pohostinství
Smyslov
Hlinice
červen červenec
–
7
–
–
–
7
–
–
–
7*
–
–
–
8
–
–
–
8*
–
–
–
8
–
–
–
9
–
–
–
9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12
–
–
–
12
–
–
–
12*
–
–
–
13
–
–
–
13
–
–
–
13
–
14*
–
14*
–
14*
–
srpen
–
–
9
–
–
–
–
–
–
–
9
–
–
–
10
–
–
–
10
–
–
–
10
–
–
–
11*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
* u dat označených hvězdičkou se budou též přistavovat kontejnery na odpad ze zeleně
září
–
–
–
6
–
–
–
6*
–
–
–
6
–
–
–
7
–
–
–
–
–
–
–
7
–
–
–
8
–
–
–
8
–
–
8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
říjen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11*
–
–
–
–
–
–
–
11
–
–
–
11*
12
–
–
12
–
–
–
12
–
–
–
13
–
–
–
13*
–
–
Likvidace černých skládek na území města přijde na statisíce ročně
odpadu přibývá i klasický komunální
odpad. Setkáváme se s tím všichni,
stačí si všímat svého okolí. Také zjišťu-
jeme zakládání černých skládek ve
volné přírodě – hodí se starý lom,
lesní cesta a různé terénní deprese.
Foto: odbor životního prostředí
Problematikou tzv. černých skládek
se zabývá odbor životního prostředí každoročně. Na odboru je vedena průběžná evidence vznikajících
černých skládek na území města
a současně jsou činěny kroky k jejich
následnému odstraňování. Úklid nepovolených deponií odpadů provádějí pro město na základě průběžných
objednávek pracovníci Technických
služeb Tábor, s. r. o.
Město vynakládá nemalé finanční
prostředky na zajištění úklidu na veřejných prostranstvích. Nejčastějším
nešvarem jsou u popelových nádob
či kontejnerů odložené kusy nábytku,
papírové kartony, nepotřebné koberce, torza kočárků, ledničky, pneumatiky, zbytky stavebních materiálů z rekonstrukcí, později k tomuto
Rajonizace svozu komunálního odpadu v Táboře
Na závěr předkládáme rozpis obslužnosti jednotlivých částí Tábora při
svozech komunálního odpadu (KO).
Tento rozpis se týká pouze svozu
odpadu od fyzických osob (občanů).
Podnikatelská sféra – fyzické osoby
oprávněné k podnikání a právnické
osoby – si musí likvidaci KO smluvně
zajistit s oprávněnou osobou.
V Táboře mohou občané využívat
na tuhý komunální odpad:
• popelnice o objemu 110 litrů
• kontejnery o objemu 1100 litrů
Rajonizace svozu komunálních
odpadů v Táboře
1. svozový obvod
• popelnice – úterý
Podhradí:
Bechyňská, Kánišova, Korandova,
Laudova, Novákova, Odolenova, Pintova, Příběnická, Švamberkova, Tismenická, Vítkova, Zbyňkova
Lužnická, Na Bydžově, Pajedla,
spodní část Čelkovické ulice
2. svozový obvod
• popelnice – úterý a pátek
• kontejnery – úterý a pátek
Staré město:
Arbeiterova, Barvířská, Betlémská, Děkanská, Divadelní, Dlouhá,
Filipovská, Hradební, Hrnčířská,
Jordánská, Klokotská, Kostnická,
Kotnovská, Koželužská, Kožešnická,
K Potoku, Křížkova, Křížová, Lucínova, Martínka Húsky, Na Parkánech,
nám. Mikuláše z Husi, Ovocná, Palackého, Pod Holečkovými sady, Pod
Parkány, Pod Tržním nám., Pražská,
Prokopova, Provaznická, Převrátilská, Radnická, Růžová, Soukenická,
Střelnická I a II, Svatošova, Široká,
Školní nám., Špitálská, Špitálské nám.,
Truhlářská, Tržní, Tržní nám., Úzká,
Vodní, Zahradnická, Zelenářská,
Žižkova, Žižkovo náměstí
nám. Fr. Křižíka
3. svozový obvod
• popelnice – pondělí a čtvrtek
• kontejnery – pondělí a čtvrtek
Nové město:
9. května, Bílkova, Dobrovského,
Erbenova, Havlíčkova, Herlošova,
Hromádkova, Husovo nám., Chocholouškova, Jeronýmova, Jiráskova, Kamarýtova, Kollárova, Krátká,
Mlýnská, nám. T. G. Masaryka, Nedbalova, Nerudova, Pod Nemocnicí,
Purkyňova, Roháčova, Smetanova,
Šafaříkova, Tomkova, Tyršova, U Bechyňské dráhy, U Mýta, U Spojky,
Valdenská, Vančurova
nám. Fr. Křižíka
(od gymnázia směrem k Palcátu)
4. svozový obvod
• popelnice – úterý a pátek
• kontejnery – pondělí a čtvrtek
Budějovická, Farského, Fügnerova
nám. Fr. Křižíka (u prodejny SONY)
5. svozový obvod
• popelnice – úterý
• kontejnery – pondělí a čtvrtek
Pražské předměstí:
Bezručova, Čečkova, Čsl. armády,
Dukelských bojovníků, Kpt. Jaroše,
Kvapilova, nám. Prokopa Velikého,
Politických vězňů, U Stadionu míru
6. svozový obvod
• kontejnery – pondělí a čtvrtek
Pražské sídliště:
Buzulucká, Jaselská, Kyjevská, Lidická, Kpt. Nálepky, Petrohradská, Pražského povstání, Sokolovská, Tankistů,
Václava Soumara, Zborovská
7. svozový obvod
• kontejnery – pondělí a čtvrtek
Náchodské sídliště:
Leskovická, Náchodská
8. svozový obvod
• popelnice – pondělí
• kontejnery – úterý a pátek
Blanické předměstí:
Blanická, Brigádníků, Budovcova,
Harantova, Hošťálkova, Jesenského,
Kaplířova, Michalovicova, Mírová,
Mládeže, Skálova, Stránského, Šlikova, Šultysova, Thurnova, Vodňanského, Zelená
9. svozový obvod
• popelnice – pondělí
• kontejnery – úterý a pátek
Kouřimov: Hlinická, Kamenická,
Sedláčkova, Šelmberská, U Cihelny,
Vožická, Za Výtopnou, Zavadilská
10. svozový obvod
• popelnice – úterý
Chýnovská, Kosova
11. svozový obvod
• popelnice – pondělí
• kontejnery – úterý a pátek
Ústecké předměstí: Angela Kančeva,
Boženy Němcové, Budovatelů, Husinecká, Miličova, Rokycanova, Sezimova, Soběslavská, Trocnovská, Třebízského, U Obecních domů, Údolní,
Ústecká
Choustnická, Měšická
12. svozový obvod
• popelnice – pondělí
• kontejnery – úterý a pátek
Maredův vrch: Bydlinského, Hromádkova, Husova, Josefa Švehly,
Komenského, Krále Jiřího, Martina
Koláře, Mostecká, Petra z Ústí, Smolínova, Staňkova, Štítného
Vápenná strouha
13. svozový obvod
• kontejnery – pondělí a čtvrtek
Sídliště nad Lužnicí: Alej Přátelství,
Berlínská, Bělehradská, Budapešťská, Bukurešťská, Hanojská, Havanská, Helsinská, Krakovská, Minská,
Moskevská, nám. Přátelství, Sofijská,
Světlogorská, Varšavská, Vídeňská,
Volgogradská
Tady je však za stav svého pozemku
odpovědný každý majitel. Na jedné
straně si mnohý z nás „uleví“ tím, že
odloží svůj odpad na místo, které je
k tomu účelu nevhodné, a „ušetří“ si
svoje náklady na likvidaci vzniklého
odpadu, na druhé straně ovšem přidělá nemálo starostí vlastníkovi takovéhoto „postiženého“ pozemku.
Městu pomáhají udržovat čistotu
v okolí řeky Lužnice, Jordánu i letiště
Všechov některé dobrovolné organizace a spolky. Především je třeba vyzdvihnout spolupráci s 5. ZO ČSOP,
21/12 ZO ČSOP Sezimovo Ústí, ČSOP
– Medvíďata, mysliveckým sdružením Dubina Klokoty. Brigády na úklid
v okolí Lužnice, zejména po povodních, organizovali členové Tábor 2002.
Všem patří poděkování za spolupráci.
…jedenkrát týdně
• pondělí
Horky:
Družstevníků, Jabloňová, K Hliňáku,
K Lípě, Lesní, Na Dlouhé, Na Hladách, Na Hrázi, Nad Rybníčkem, Nad
Záhybem, Pod Cihelnou, Rekreační,
Sadová, Týnská, V Zahradách
Náchod, Větrovy
• úterý
Čekanice:
Doliny, Družstevní, K Jordánu,
K Vodárně, Košínská, Nad Dolinami,
Pionýrů, Průběžná, Soví, Stromová, U Hřiště, U Jednoty, U Kovárny,
U Školky, V Lípách, Zahradní, Zlomená
Hlinice
Klokoty:
Jana Kubiše, Jana Švermy, Jaroslava
Vacka, Josefa Gabčíka, Kamenná,
Ke Chlumu, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Kpt. Sochora, Lidická, Luční, Na
Rokli, Na Rybníčku, Na Zahradách,
Ojířova, Partyzánská, Petrohradská,
Sadová, Staroklokotská, Ve Struhách
Smyslov, Zaluží
• středa
Měšice:
6. července, Čekanická, Hrbkova,
Husitská, Chýnovská, Kozská, Krátká, Lipová, Lomená, Míkova, Na
Vojtěchu, Na Výsluní, Pod Kozím
hrádkem, Průhon, Sezimovská, Smyslovská, U Měšické tvrze, U Špýcharu,
U Tratě, U Výzkumné stanice, Údolní, Vosátkova, Zahradní, Zalužská
• čtvrtek
Zárybničná Lhota:
Hutecká, Jihlavská, Krátká, Luční,
Mozolová, Na Kopci, Polní, Potoční,
Turovecká, U Lesa, Ve Stráni
• pátek
Čelkovice:
Mlýnská, Nábřeží, Poříční, Souhradí,
U Lázní, U Lesíka, U Lípy, U Zahrad,
Vilová
Stoklasná Lhota
Všechov – Zahrádka
Přílohu připravil odbor životního prostředí ve spolupráci s firmou RUMPOLD, s. r. o.
Případné dotazy a informace k odpadovému hospodářství získáte na
e-mailu: [email protected], tel.: 381 486 480 • e-mailu: [email protected], tel.: 381 486 488
nebo
u firmy RUMPOLD, s. r. o. – provozovna Tábor, na e-mailu: [email protected], tel.: 381 231 030.
Historie táborských městských kašen
Karel Thir ve své knize Staré domy a rodiny táborské uvádí: „Tábor
však založen byl jako pevnost, která měla bezpečí obyvatelům
zaručovati. Následkem byl nedostatek vody. Voda pitná opatřována
z pramenů a studní, voda užitková na vrchu městském byla zprvu
ovšem jen dešťová. … Když později voda jordánská zavedena,
proměněny některé cisterny (vyhloubené nádrže na dešťovou vodu,
sloužící především k hašení požárů) v kašny tím, že k nim postaven
stojánek, spojený s potrubím, z něhož do nich tekla voda. Takové kašny
vynikaly jen málo na povrch ulice, měly nahoře roubení dřevěné a byly
kryty prkny. Tak z cisterny povstala kašna.“ Kašny měly i protipožární
význam – byly u nich umístěny kádě na smykách, připravené
k rychlému odtažení k ohni.
Doprava vody z Jordánu do města
představovala velký problém. Výškový rozdíl mezi hladinou nádrže
a tehdejšími kašnami činil 32 metrů.
Vytlačit vodu potrubím do této výšky
se podařilo táborskému mistru Janovi nazývanému „vodyvuodce“ nebo
„rurmajstr“, který za údajné spolupráce mlynáře Matouše Zycha postavil patrně před rokem 1508 pod dnešní Jordánskou hrází první táborskou
vodárnu v místě, kde se dnes nachází
štičí líheň.
Bohužel, jak přesně vypadalo
a z čeho se původní zařízení vodárny
skládalo, nelze zjistit, protože vše bylo
zničeno při obrovském požáru Tábora v roce 1559.
Je možné oprávněně soudit, že se
zmíněný nejstarší „stroj“ velmi podobal tomu, který jej v druhé polovině
16. století nahradil a jenž pak s menšími úpravami sloužil až do roku 1873,
kdy byla provedena celková modernizace zařízení vodárny.
Datem vzniku táborských kašen je
počátek 16. století, podle nejnovějších
poznatků zřejmě období kolem roku 1502, kdy začala pracovat táborská
vodárna. Původní kašny měly patrně
povětšinou dřevěnou podobu. Kolik
jich však bylo a kde všude se nacházely, to dnes již nelze zodpovědně říci.
K. Thir se ve své knize zmiňuje o pěti
kašnách…
Kamenných kašen ve městě vzniklo daleko více, ovšem jejich datace je
mnohdy naprosto neznámá. U většiny lze s určitostí předpokládat, že
byly zbudovány až v 19. století. Řada
z nich pak zanikla.
Na Žižkově náměstí
Pochází z let 1567–1568 od Ondřeje ze
Sušice. Kámen na její stavbu byl dovezen ze skal u Dobré Vody u Pelhřimova. Ve středu kašny je na vysokém
kamenném sloupu umístěna postava
s praporkem v ruce. Podle posledních
bádání ona postava nepředstavuje postavu Koudelky či Hromádky, ale „jen
symbol a znak města samosprávného
a jeho hrdelního práva“. Domníváme
se, že se jedná o jistou obdobu Rollandových sloupů v řadě německých
měst. V srpnu 1877 kašnu poměrně rozsáhle opravil zdejší stavitel
F. Klier. Z října téhož roku pochází
i nákres nového bednění na kašnu,
které vypracoval městský stavitel
M. Procháska. Kašna pak postupně
chátrala, přičemž v roce 1910 byla
v táborském týdeníku zveřejněna
informace „o neutěšeném stavu kašny, včetně praskliny, z níž vytéká
voda“. Roku 1925 byla oprava kašny
svěřena táborskému sochaři J. V. Duškovi. Další oprava proběhla kolem
roku 1968 a byla součástí předláždění
Žižkova náměstí.
Poslední kompletní rekonstrukce
je datována rokem 1996. Při opravě
kašny bylo pro špatný stav sochy rozhodnuto pořídit kopii, kterou zhotovil sochař Václav Dušek. Originál sochy je uložen v depozitáři. Novinkou
je večerní osvětlení kašny.
Na náměstí Mikuláše z Husi
V Dlouhé ulici u č. p. 326
„Vodní“ kašna se připomíná od roku 1796. V roce 1875 vznikl nákres
nové (anebo obnovené) kamenné
kašny vypracovaný A. Kinzlem. Podle připojeného přípisu z roku 1876
se měla kašna postavit „v zeď“ – tedy
do jakéhosi výklenku tak, aby „dvě
třetiny do zahrady a jedna třetina do
ulice zasahovala“. Koncem roku 1876,
možná o rok později, tak vznikla jedna z nejmalebnějších kašen. Jméno
tvůrce však neznáme. Poslední její
oprava proběhla roku 2001.
V Kotnovské ulici u č. p. 143
Dle stabilního katastru z roku 1830
lze vytušit existenci čtvercové kamenné kašny na rohu Kotnovské a Koželužské ulice. I tato kašna si zasloužila
naši pozornost. Byla rekonstruována
v roce 1994.
V Děkanské ulici u č. p. 300
Kašna na Žižkově náměstí měla dostat v polovině 17. století další „posilu“. Roku 1645 nařídil arcivévoda
Leopold Vilém pro nedostatek vody
vykopat novou studnu. Kopání zajišťovali horníci z Ratibořských Hor.
V roce 1669 byla provedena revize
jejího stavu, neboť hrozilo nebezpečí jejího sesuvu a roku 1672 byla
zasypána. V prvé polovině 19. století
se jednalo o bytí či nebytí této kašny.
Z roku 1843 pocházejí zprávy o postavení nové kašny mezi původní kašnou
směrem k dnešnímu městskému úřadu. Kameníkem měl být Jan Šalda. Po
jejím napuštění se zjistilo, že se základ
na jižní straně sesedl a jedna z desek
ve dně kvůli tomu praskla. Začalo se
naléhat, aby kašna byla přemístěna
jinam. Umístěna tedy byla roku 1850
na Klášterní náměstí – dnes náměstí
Mikuláše z Husi. Původní kašna byla
patrně při této příležitosti opravena
a definitivně usazena. Poslední její rekonstrukce proběhla v roce 1993.
Jestliže máme o těchto dvou kašnách několik základních dat o jejich
vzniku, o ostatních táborských kašnách tomu tak není.
O této kašně nevíme téměř nic. Její
vznik se předpokládá v druhé polovině 19. století. Roku 1993 byla provedena její rekonstrukce.
V Křížové ulici u č. p. 94
Ke kašně se váže tato událost…
Táborská městská rada se dozvěděla,
že v Praze jsou údajně likvidovány
kamenné kašny, a proto se v roce 1884 obrátila na pražskou městskou radu s žádostí o odprodej kašny
„v dobrém či obstojném stavu kašny
prostřední velikosti“. V lednu 1885
obdržel Tábor odpověď, že zmíněné
žádosti „vyhověti nelze, poněvadž
obec pražská na ten čas žádné takové potřebné kašny nemá“. Mezitím
komise ustanovená městem vybrala
místo k umístění kašny v uličce mezi
domy č. p. 94 a 95. Tvar, rozměry
a kreslený návrh pochází od městského stavitele M. Prochásky. Práce
byly přiděleny kamenickému mistru
Josefu Čmolíkovi z Peckovy Lhoty
(u Milevska). Kašna byla do Tábora
dopravena v červnu 1885, avšak až
v březnu 1886 bylo komisionálně potvrzeno, že je kašna v úplném pořádku. I tato kašna prošla rekonstrukcí
– uskutečnila se v roce 1993.
Na Tržním náměstí
Podle mapy z roku 1830 byla kašna
na Tržním náměstí původně kruhová. Nacházela se přibližně ve stejném
místě, než došlo k jejímu novému
přemístění v rámci rekonstrukce Tržního náměstí. Lze se tedy domnívat,
že před současnou čtyřhrannou kamennou kašnou zde existovala během
první poloviny 19. století jiná, která
ale byla zlikvidována neznámo kdy
a nahrazena v neznámé době (asi po
polovině 19. století) stávající kašnou.
V roce 2001 probíhala kompletní rekonstrukce Tržního náměstí, jejíž
součástí bylo i nové umístění kašny.
Zaniklá kašna v Pražské ulici
mezi domy č. p. 230, 231 a 232
Toto „minináměstíčko“ se od 16. století nazývalo „na louži“. K. Thir soudí, že zde snad od založení Tábora
existoval rybníček k zachycování dešťové vody (jako požární nádržka).
„Potom z louže vstala kašna…“ Ta se
poprvé připomíná na počátku 18. století. Její kamenná podoba, jak je zachycena na pohlednicích z dvacátých
let 20. století, pochází bezesporu až
z druhé poloviny 19. století. Na konci
šedesátých let 20. století byla necitelně
a zcela zbytečně odstraněna.
Na přelomu devadesátých let minulého století byly funkční pouze
dvě kašny (na Žižkově náměstí a na
náměstí Mikuláše z Husi). Ostatní
kašny byly přeměněny v „květináče“
a byly osázeny. Možná si na to někdo
z vás i vzpomene. Pak se přistoupilo
k postupné obnově všech kašen na
Starém městě (projektovou dokumentaci na rekonstrukce kašen zpracovával Ing. Pavel Douša a Ing. arch.
Jana Stachová). Dnes se staly nezbytnou součástí Starého města.
Táborské kašny jsou nyní kulturně-technickými památkami I. stupně, stejně tak vodárenská věž.
Poděkování za poskytnutí cenných
informací patří panu PhDr. R. Teclovi.
Ing. Hana Randová
vedoucí odboru životního prostředí
[email protected]
Děkanská 302, 390 01 Tábor
tel./fax: 381 257 624
e-mail: [email protected]
web: www.cheiront.com
KC CHEIRON T
(pro mládež od 15 let)
6. ročník festivalu Týdny
proti rasismu a xenofobii
1.–20. června, Městská knihovna
HRNÍČKÁŘI
– výstava prací keramické a výtvarné dílny
– děti a dospělí na téma HRN,
HRNEK, HRNÍČEK
1.–15. června, botanická zahrada
ZOO V BOTANCE
– zvířena ve sklenících botanické
zahrady (oddělení sukulentů)
– výstava keramických plastik
6. června, 14.00–18.00 hodin
TURNÁJEK VE STOLNÍM
FOTBÁLKU
11. června
HIP HOP & SKATE SESSION
VOLUME 3
10.00–16.00 hodin Skateové závody
(Skate park Sídliště nad Lužnicí)
21.00 hodin Hip hop party (MC Orion)
15. června, 14.00–17.00 hodin
Dětský klub Pavučinka
ŘÁDĚNÍ S VAŘEČKOU
– necháme se inspirovat exotickou kuchyní
16. června, 14.00–20.00 hodin
VIDEODEN
– promítání dokumentárních filmů
s tématem rasismu a xenofobie
24. června, 20.00 hodin, MC Orion
DREY (f) + BILLY BROWN (CZ/Táb)
– koncert kapel
26. června
CHEIRONSKÁ PRÁZDNINOVÁ DISKOŠKA – pro děti všech barev pleti
KURZY ČEŠTINY PRO CIZINCE
– každé úterý a čtvrtek od 17.00 hodin
DĚTSKÝ KLUB PAVUČINKA
(pro děti od 6 do 14 let)
8. června, 14.00–17.00 hodin
KNIŽNÍ DÍLNA
– výroba alba na fotky z cest, deník či
památník pro sebe nebo kamarády
30. června
PÁLENÍ ŠKOLNÍKA
ANEB HURÁ PRÁZDNINY
– sraz: ve 14.30 hodin v Pavučince
– s sebou něco dobrého na opečení
MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST
5. června, 14.00 hodin
MONTESSORI METODA, JEJÍ
POMŮCKY, PRVKY A ZÁSADY
– přednáška zaměřená na rozvoj
dětí od 3 do 8 let
15. června, 19.00 hodin
VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ
– kamera jako pomocník při hledání nových cest ve výchově
– přednáška speciální a sociální pedagožky Olgy Kutilové
22. června, 17.00 hodin
MAMINKY A DĚTI S DOTEKY
ORIENTU
– ukázky orientálního pohybu formou výuky se Soňou Hérovou
25. června, 15.00–18.00 hodin
PRÁZDNINOVÉ DOVÁDĚNÍ
NA HARRACHOVCE
– odpoledne pro nejmenší děti (zakončené táborákem)
16.30 hodin Doktorská pohádka
v podání loutkohereckého souboru
MC Radost se nachází hned za kostelem na Žižkově náměstí. Informace
na tel.: 777 105 097 (Olina Šebková),
www.cheiront.freedimension.cz,
e-mailu: [email protected]
Dotace ze sociálního fondu města Tábora
Vzhledem k navýšení sociálního
fondu z výtěžku z výherních hracích
automatů vypisuje odbor sociálních
věcí II. kolo dotací ze sociálního fondu města Tábora. Tento fond je určen
k podpoře činnosti spolků a sdružení,
jež organizují nebo poskytují sociální služby v územním obvodu města
Tábora a jsou registrovány na území
města tak, aby mohly plnit svá celospolečenská poslání a s nimi spojené
úkoly, jestliže nejsou plně finančně
soběstační. Dále je fond určen k poskytování sociální pomoci občanům
města Tábora na základě sociálních
důvodů hodných zvláštního zřetele.
Tato pomoc napomůže k zabezpečení
jejich základních potřeb, pakliže jim
to jejich stávající situace neumožňuje.
Fond je zaměřen na tyto skupiny:
a) péče o rodinu a populaci
b) péče o občany těžce zdravotně postižené
c) péče o občany společensky nepřizpůsobené
d) aktivity v sociální osvětě
e) podpora občanů města, jejichž situace je hodna zvláštního zřetele
a její řešení není možné stávajícími
sociálními opatřeními
O finanční prostředky je možné žádat ze sociálního fondu města Tábora. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici
na odboru sociálních věcí (Husovo
nám. 2938, přízemí budovy, u Hany
Musilové, tel.: 381 486 401, e-mail:
[email protected]), kam
se také můžete obracet s žádostmi
o další informace. Tiskopisy žádostí
a podmínky poskytnutí dotace jsou
rovněž k dispozici na internetových
stránkách města: www.tabor.cz (rubrika informace pro občany – vyberte
si oblast: rady, formuláře, návody).
Žádosti musí být podány nejpozději do
3. června 2005 osobně či písemně na
adresu: MěÚ Tábor – odbor sociálních
věcí, Husovo nám. 2938, Tábor 390 02.
Ing. Alice Zieglerová
vedoucí odboru sociálních věcí
[email protected]
Nabídka zájmových kroužků pro děti
Klub LOGICI Tábor nabízí dětem ve
věku 8–15 let zájmové kroužky na
příští školní rok. Otevíráme tradiční
Počítačové kroužky (začátečníci, pokročilí i programování pro internet),
Debrujarské pokusy (jednoduché
pokusy a hlavolamy z oblasti přírodních věd) a nově kroužek Stavebnicové modely (sestavování pohyblivých
modelů). Kroužky budou probíhat od
září do června (po–pá) v odpoledních
hodinách (30x 2 hodiny) v Táboře.
Pro členy budou navíc organizovány
víkendové akce, tábory a zdarma internet v ICM. Kurzovné se pohybuje v rozmezí 350–1250 Kč (dle typu
kroužku a délky období). Při nespokojenosti peníze vrátíme. Pro přihlá-
Texaské dny 2005
DEBORA – misijní stanice Apoštolské církve pořádá ve spolupráci s The
Church on The Rock z amerického
Lubbocku projekt Texaské dny. Skupina mladých křesťanů z Texasu bude
v Táboře hostovat od 19. do 26. června
a kromě volnočasových aktivit či akcí
pro děti a studenty připraví v hotelu Palcát i několik programů pro širokou veřejnost. Ve čtvrtek od 17.00 hodin půjde o texaskou party s živou
Lesní zvěř se stěhuje do města
Začátkem května městští strážníci na
nábřeží Jordánu dvakrát odchytávali lesní kunu. O pár dní později se do
centra přišla podívat dokonce srna.
Zalíbilo se jí v okolí polikliniky, kde se
ji strážníci pokoušeli polapit. Podařilo
se jim to až v poliklinice, kam se před
nimi snažila schovat. Odtud pak poraněna po srážce s osobním vozem v Budějovické ulici putovala do odchytné
stanice ve Voticích.
Pokuta za psy
Na základě upozornění občana z Moskevské ulice, že v jejím okolí volně pobíhají dva velcí psi, přijeli městští stráž-
Foto: www.logici.adam.com
CHEIRON T, o. p. s.
šené do konce června jsme připravili
slevu 150–250 Kč.
Více informaci a možnost přihlášení na: www.logici.adam.cz, e-mailu:
[email protected], případně na telefonu: 724 371 770 (Mgr. Novotný).
muzikou, v pátek od 19.00 hodin
koncert americké gospelrockové skupiny SWINGLETREES, v sobotu od
17.00 hodin přednášku o tom, jak vytěžit ze života co nejvíc, a celý projekt
bude zakončen v neděli v 16.00 hodin netradiční česko-americkou bohoslužbou. Všechny programy jsou
volně přístupné.
Informace na: www.debora-tabor.com,
nebo na tel.: 606 832 551.
níci situaci zkontrolovat. Podařilo se
jim zkontaktovat majitelku a vzhledem
k tomu, že se u ní jednalo o třetí případ
(dvakrát jí bylo domlouváno), obdržela
blokovou pokutu 1000 Kč.
Zloděj v „botance“
Občan z Veselí n. L. si návštěvu táborské
botanické zahrady spletl se samoobsluhou. Chtěl si odnést bambus zasazený
v květináči, ale pokus mu nevyšel. Přivolaní strážníci jej odměnili pokutou
1000 Kč.
Opilci za volantem
V nočních hodinách 3. května sledovali
strážníci opilého muže v Korandově ulici. Ten bez bázně a hany nasedl do svého
vozu, kde usnul. Po chvilce se vzbudil,
nastartoval a z místa odjel. Strážníci jej
Síť informačních center
EUROPE DIRECT
Letos 1. května zahájila ve všech
25 členských státech Evropské unie
svoji činnost informační síť EUROPE DIRECT. Na základě grantového řízení byly do této sítě v České
republice zařazeny – pro Jihočeský
kraj:
• Krajský úřad Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích
• Informační centrum pro mládež
v Táboře
Cílem informačních míst je šířit informace o politikách a programech
Evropské unie v regionech, kde jsou
informační místa provozována.
Informační místo sítě
EUROPE DIRECT
• bezplatná telefonní linka ED:
00 800 6789 1011, přístupná ze
všech 25 členských států (budete
spojeni s operátorem, který hovoří vaším jazykem)
• elektronické vybavení (počítač
připojený k internetu, tiskárna)
pro služby prostřednictvím internetu: http://europa.eu.int/europedirect, e-mailu a univerzální
bezplatné telefonní linky
• webové stránky, zejména portál
Europa a volně přístupné databáze
Jaké informace může
EUROPE DIRECT poskytnout?
• všeobecné informace o záležitostech Evropské unie a o jejích
politikách od zemědělství po dopravu
• praktické informace v českém
jazyce z nejrůznějších oblastí – jak
získat povolení k pobytu, jak si
nechat uznat kvalifikaci nebo
si stěžovat na závadné výrobky
(naleznete zde také jména, adresy a telefonní čísla příslušných
organizací, s nimiž budete případně potřebovat jednat)
• průvodce, který poskytuje přehled vašich práv a příležitostí
na jednotném evropském trhu,
včetně užitečných adres
• rady k překonání praktických
obtíží s uplatňováním vašich
práv v Evropě
• databáze pracovních příležitostí s volnými pracovními místy
v Evropě pro uchazeče ze všech
zemí Evropské unie
Bližší informace:
ICM Tábor, Farského 887, 390 02 Tábor
tel./fax: 381 252 416
e-mail: [email protected]
web: www.icmtabor.cz
však záhy zastavili, přivolali Policii ČR,
která u řidiče zjistila 2,75 ‰ alkoholu.
Podobný případ se stal o několik dnů dříve, ale v 9.40 hodin u nádraží ČD. I zde si
strážníci všimli silně podnapilého muže,
který se stěží dostal do své „120“. Ani on
daleko nedojel a přivolaná Policie ČR
mu naměřila dokonce 3,07 ‰ alkoholu.
Tragické čarodějnice
Tradičně ve večerních a nočních hodinách 30. dubna kontrolovali městští
strážníci desítky ohňů. Jeden z nich
– v Čekanicích – však měl tragický konec. Při poslední noční kontrole strážníci zaregistrovali rozšiřující se oheň
a přivolali hasiče. Po likvidaci požáru
v místě shořelé boudy objevili ohořelé
tělo mladíka (1988) z jedné Lhoty na
Táborsku. Případ převzala Policie ČR.
Botanická zahrada – zelená perla v srdci Tábora
Botanická zahrada při Vyšší
odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře byla založena
před 139 lety v roce 1866 při
tehdejší Vyšší škole hospodářské
a hospodářsko-průmyslové škole
zemské v Táboře (jednalo se
o první zemědělsky orientovanou
školu, kde se vyučovalo česky).
Jde o druhou nejstarší botanickou
zahradu v České republice
a jedinou v Jihočeském kraji.
V době založení měla výměru 3,6 ha.
Původně se rozkládala v místě budovy dnešní školy, v parku před budovou a v prostoru dnešní botanické
zahrady až ke břehu Jordánu. Na ploše 0,36 ha byly soustředěny sbírky
hospodářských a hospodářsko-průmyslových rostlin. Na další výměře
(asi 2,5 ha) se nacházela pokusná
a zkušební pole, zelinářská a ovocná zahrada i lesnická školka. V roce
1900 byl vyšší hospodářský ústav
povýšen na Královskou českou akademii hospodářskou, která plnila do
roku 1919 funkci vysokoškolského
ústavu v Čechách.
Zprvu byla botanická zahrada
koncipována především jako zdroj
rostlinného materiálu pro školu
a rozsáhlý pozemek sloužící pro různé pokusy a pozorování. V roce 1903,
kdy byla dostavěna nová budova školy a botanická zahrada se zmenšila
o plochu školy, bylo započato s přebudováváním botanické zahrady do
dnešní podoby. Tehdejší správce botanické zahrady, profesor přírodních
nauk František Bubák, nejdříve osobně prostudoval koncepce některých
evropských botanických zahrad. Po
zvážení všech možností a podmínek
použil profesor Bubák v Táboře svou
vlastní koncepci, která by nejlépe
vyhovovala pedagogickým potřebám. Během následujících deseti let
byl vybudován hospodářský systém,
založeno arboretum a do něho vysázeny stovky dřevin jak domácích,
tak i introdukovaných. Podle plánu
vypracovaného zahradníkem Arnoldem Albínem byly provedeny parkové úpravy před jižní stranou školy, po
stranách budovy a před jejím severním průčelím. Střední část zahrady
sloužila jako kulturní a pokusná pole.
Spodní část představuje volnou krajinářskou úpravu s použitím domácí
a cizokrajné flóry.
Postupně byly doplňovány nové
rostliny a botanická zahrada v té
době patřila množstvím pěstovaných
druhů mezi nejvýznamnější ve světě.
Otevírací doba botanické zahrady
celoročně v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin (skleníky do 15.30 hodin)
o víkendech od června do září od 10.00 do 17.00 hodin
Vstupné do skleníků:
děti od 6 do 15 let a studenti v rámci školní výpravy – 10 Kč
dospělé osoby od 15 let – 15 Kč
www.szes.tabor.cz/botgarden
Velké škody v dendrologickém oddělení způsobily mrazy v zimě 1929,
1939 a 1943 a zničené dřeviny bylo
nutno nahradit novými výsadbami.
Po roce 1945 byl vystavěn expoziční
a pomocný skleník, založen botanický systém a provedena revize a nová
katalogizace dřevin.
Roku 1975 byla skrz botanickou
zahradu postavena panelová komunikace, která přes ni měla vést provizorně po dobu tří až pěti let, kdy
se v Táboře opravovala Budějovická
ulice. I po ukončení stavební činnosti
v Budějovické ulici však byla silnice
přes botanickou zahradu zachována.
Až v červenci 1990 byla komunikace
po tlaku široké veřejnosti zrušena.
Avšak již roku 1992 se silnice přes
botanickou zahradu objevila v územním plánu a tentokrát se mělo jednat
o trvalou záležitost. Vlna nesouhlasu
široké veřejnosti s tímto plánem vedla k založení Sdružení pro ochranu
botanické zahrady v Táboře, které
s mnoha dalšími jedinci a organizacemi (především Ekologickým právním
servisem) bojovali proti opětovné
výstavbě silnice v místech botanické
zahrady. Vše vyvrcholilo 12. listopadu 2000, kdy se spolu s volbami do
krajských zastupitelstev konalo v Táboře místní referendum, v němž
občané hlasovali o tom, zda si přejí
silnici přes botanickou zahradu a silnici pod gymnáziem podél Jordánu.
Hlasování se zúčastnilo 37 % oprávněných voličů, z toho 78 % voličů
v prvním místním referendu v České
republice, ve kterém občané rozhodovali o budoucí podobě své obce, bylo
zásadně proti této komunikaci.
V roce 1994 byla botanická zahrada pro svůj výjimečný ekologický význam v centru města vyhlášena odborem životního prostředí za významný
krajinný prvek a v srpnu 2000 pro svůj
kulturní a historický význam ministerstvem kultury společně s budovou
školy za kulturní památku. Botanická
zahrada je členem nově vzniklé Unie
botanických zahrad České republiky
a od roku 2002 prochází kompletní
obnovou a rekonstrukcí.
Kompletní obnovou prošel hospodářský systém, který byl základem
botanické zahrady. Postupně se doplňovaly stovky chybějících rostlin
a rostlinám bez jmenovek se daří zajistit díky grantům a příspěvkům
města Tábora označení. Arboretum s rozsáhlou sbírkou
dřevin bylo
zbaveno
náletových
dřevin,
odpleveluje
se a postupně se dosazují jak
rostliny, tak
i
dřeviny.
V loňském
roce bylo
arboretum
doplněno o 125 nových keřů
a stromů a v současnosti
se dokončuje inventarizace
dřevin. Roku 2002 se podařilo
po šedesáti letech obnovit malý
potůček, který protéká porosty arboreta a vytváří nové podmínky pro
další množství rostlin. Od letošního
roku je velká část dřevin v botanické zahradě označena jmenovkami.
Do skleníků i na venkovní plochy se
neustále dodává mnoho rostlinných
druhů. Probíhá postupná rekonstrukce skalek, z nichž jedna by už letos měla být hotová včetně dvou malých jezírek, která budou její součástí.
S rekonstrukcí druhé skalky dojde
k vytvoření nového malého potůčku,
který bude protékat přes obě skalky.
VOŠ a SZeŠ stojí nejnutnější provozní náklady botanické zahrady
více než 1,2 mil. Kč ročně, které musí
uhradit ze svého rozpočtu. Proto některé akce v rámci obnovy a rekonstrukce je možné realizovat pouze
díky grantům a dotacím, které škola
a Sdružení pro ochranu botanické
zahrady v Táboře získávají. Prioritou
je finančně náročný tzv. informační
systém, který zahrnuje označení rostlin a dřevin, informační tabule a další
doplňkové značení v botanické zahradě. Tento projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí ČR,
městem Táborem a Jihočeským krajem stál již více než 200 tis. Kč. Jak se
tyto investované peníze v botanické
zahradě projevily, mají návštěvníci
možnost od letoška posoudit.
Sdružení pro ochranu botanické
zahrady realizuje projekt Podpoř i ty
botanickou zahradu. Každý, kdo chce
podpořit další rozvoj botanické zahrady, může tak učinit zakoupením si
samolepky v botanické zahradě.
Roku 2003 byla zrekonstruována
část obvodové zdi a vybudován nový
vchod do botanické zahrady. Akce za
téměř 2 mil. Kč byla zainvestována
městem Táborem. V loňském roce se
podařilo zrekonstruovat za přispění města Tábora a Jihočeského kraje
v částce 700 tis. Kč přístupovou cestu
od vchodu do botanické zahrady ke
skleníkům.
V současnosti se podařilo získat
grant ministerstva životního prostředí ve výši 100 tis. Kč na projekt Ošetření dřevin v botanické zahradě v Táboře. Celý projekt si vyžádá částku
kolem 150 tis. Kč. Jeho dofinancování
a nutný podíl ke grantu zajistí město
Tábor. V současnosti probíhá výběrové řízení a s realizací se počítá přibližně od června. Cílem ošetření
94 velkých a 35 menších stromů
v arboretu botanické zahrady je zbavení
korun stromů
suchých větví,
které by mohly
být svým pádem nebezpečné pro návštěvníky, a provést zdravotní řez
a bezpečnostní
vazbu některých
rozlamujících se
dřevin. Tímto ošetřením dojde
ke zdravotnímu a estetickému
zkvalitnění vybraných dřevin
a především k prodloužení jejich
životnosti.
V následujících letech se bude pokračovat s budováním informačního
systému, plánuje se kompletní rekonstrukce cestní sítě a závlahového systému ve výši 10 mil. Kč, rekonstrukce starého betonového jezírka v arboretu a jeho rozšíření, tvorba herbářových sbírek… Samostatnou kapitolou
je vybudování nových a rozsáhlejších
skleníků.
Od 3. do 6. června proběhne v botanické zahradě tradiční výstava
kaktusů, sukulentů a jiných rostlin
pořádaná Klubem kaktusářů Tábor.
Tentokrát je spojena s malou výstavou keramických výrobků Cheiron T,
komunitního centra pro děti a mládež v Táboře.
Radoslav Kacerovský
vedoucí botanické zahrady
Dopravní omezení a uzavírky v červnu
Uzavírky povolené a pokračující ve
věci povolených uzavírek, záborů
a překopů komunikací
• částečná uzavírka (zúžení) Budějovické ulice kvůli výstavbě bytového domu firmou Dvořák
– trvání: 10. 10. 2004–30. 8. 2005
• částečná uzavírka Žižkova náměstí před jednotlivými objekty kvůli
realizaci nových povrchů chodníků (v březnu začala dle harmonogramu dodavatele stavebních prací
oprava chodníků před č. p. 273, 9,
10, 5, 12, 13, 297; průjezd po komunikaci zajištěn, průchod pro pěší
po stávající komunikaci v určené
trase)
– trvání (předpoklad):
15. 10. 2004–30. 6. 2005
• částečná uzavírka chodníku a parkoviště u č. p. 2668 v Leskovické ulici kvůli realizaci zateplení
č. p. 2668 a výstavbě lešení
– trvání: 20. 9. 2004–20. 9. 2005
• částečná uzavírka Ústecké ulice
kvůli rekonstrukci č. p. 483 (průjezd zajištěn v jednom jízdním
pruhu v min. šíři 4,5 m)
– trvání částečné uzavírky:
1. 10. 2004–30. 6. 2005
• částečná uzavírka Žižkovy ulice kvůli rekonstrukci Střelnice
(průjezd zajištěn v jízdním pruhu
v min. šíři 4,5 m)
– trvání částečné uzavírky:
9. 11. 2004–31. 10. 2005
• částečná uzavírka náměstí Františka Křižíka, ulice Na Parkánech,
Klokotské, Žižkova náměstí, Střelnické, Žižkovy a Palackého ulice,
Křižíkova náměstí kvůli závodu
Terryho Foxe (průjezd zajištěn,
průchod uzavřen pouze v době závodu)
– trvání částečné uzavírky:
16. 6. (17.00–18.30 hodin)
• úplná uzavírka Míkovy ulice v Měšicích (u základní školy) kvůli konání Dne dětí
– trvání uzavírky:
1. 6. (8.00–15.00 hodin)
• částečná uzavírka ulice K Šachtě
v Nových Horkách před výjezdem k autobusové zastávce kvůli
realizaci plynovodního řadu, sdělovacího kabelu a kabelů NN pro
42 řadových RD
– trvání částečné uzavírky: 19. 5.–9. 6.
• částečná uzavírka ulice U Bechyňské dráhy a Chocholouškovy ulice
kvůli výměně střešní krytiny pomocí jeřábu na objektech skladových hal firmy PT Servis, s. r. o.
– trvání uzavírky: 16. 5.–9. 6.
• úplná uzavírka tř. 9. května (od
Havlíčkovy k Dobrovského ulici)
kvůli rekonstrukci inženýrských
sítí a povrchu komunikace (průchod zajištěn pro pěší a dopravní
obsluhu)
– trvání úplné uzavírky: 24. 4.–31. 8.
• úplná uzavírka Kollárovy ulice
kvůli zjednosměrnění a umístění
zařízení staveniště pro realizační
firmu Kašparů–Koller
– trvání úplné uzavírky: 24. 4.–31. 8.
Další upozornění
• na Maredově vrchu se pod železničním přejezdem staví infrastruktura pro 150 bytových jednotek
– trvání stavby:
18. 11. 2004–31. 12. 2005
• v Havanské ulici v křížení s cyklistickou stezkou se realizuje povrchové parkoviště
– trvání stavby:
18. 11. 2004–30. 6. 2005
• v Ústecké ulici probíhá sanace spadlé opěrné zdi – naproti řadovým
garážím (průjezd je oboustranný
a je veden v jednom jízdním pruhu
v šíři 3 m; prosíme o opatrnost při
průjezdu a průchodu)
• v místě bývalého parkoviště u pivovaru na Starém městě probíhá
archeologický průzkum
– trvání: 11. 5.–31. 12.
• v místě bývalých Jihočeských dřevařských závodů v Chýnovské ulici se staví obchodní dům INTERSPARR, proto je tam zvýšený pohyb stavební mechanizace a nákladních aut
• úplná uzavírka komunikace kvůli
opravě vlečky do TAPY v Kosově
ulici
– realizace (předpoklad): 24.–26. 6.
• je připravována celoplošná teplofikace Náchodského sídliště a části
Pražského sídliště (od Zborovské
k Sokolovské ulici)
• teplárna připravuje teplovodní řad
od ulice Jesenského, dále ulicemi
Mládeže, Brigádníků a Průběžnou,
kde bude zaústěn na nově budované sídliště pro 1300 bytů v místě
bývalé cihelny
• město zamýšlí rekonstrukci komunikací v prostoru od Křížové ulice
směrem k Žižkovu náměstí
– realizace (předpoklad):
červenec 2005
Ing. Vladimír Kofroň
odbor dopravy
[email protected]
Pomaturitní jazykové kurzy
Jazyková škola při TSG, s. r. o., oznamuje všem zájemcům, že od 1. září
otevírá jednoletý pomaturitní kurz
(německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk) s denní výukou pro absolventy studijních oborů středních škol
školního roku 2004/2005.
Rozsah výuky: 20 hodin týdně
Kurzovné za školní rok: 20 500 Kč
(podle vyhlášky MŠMT č. 183/98 Sb.
ve znění vyhlášky č. 249/03 Sb., sdě-
lení MŠMT ČR č. j. 29404/2001-20
a oznámení MŠMT ČR č. j. 15732/
2005-20).
Od 1. září rovněž připravujeme
další kurzy cizích jazyků (anglický,
francouzský, německý, španělský
a ruský jazyk).
Kurzovné: 50–80 Kč za jednu vyučovací hodinu dle počtu účastníků
Informace na tel.: 381 282 830, nebo
na e-mailu: [email protected]
Město Tábor – odbor správy majetku města
zveřejňuje záměry
PRODAT
1) část pozemku parc. č. 3 v k. ú. Horky u Tábora o výměře asi 90 m2 za cenu
nejméně 400 Kč/m2. Jedná se o pozemek sousedící s domem č. p. 4.
Bc. Lenka Antoláková, tel.: 381 486 218, e-mail: [email protected]
2) část pozemku parc. č. 582 v k. ú. Tábor o výměře asi 4 m2 za cenu
nejméně 900 Kč/m2. Jedná se o pozemek zastavěný částí domu č. p. 253
v Žižkově ulici v Táboře.
3) část pozemku parc. č. 2292/8 v k. ú. Tábor o výměře asi 20 m2 za cenu
nejméně 1500 Kč/m2. Jedná se o pozemek pod točitými schody a jejich
budoucím obezděním u objektu č. p. 2893 u autobusového nádraží v Táboře.
Ing. Sylva Chaloupková, tel.: 381 486 220, e-mail: [email protected]
4) dům č. p. 394, ul. Na Parkánech v Táboře – včetně pozemku parc. č. 699/1
o výměře 287 m2 v k. ú.Tábor za cenu min. 1 400 000 Kč. Jedná se o zděný
rodinný dům obdélníkového půdorysu s přízemním podlažím,
bez podsklepení a nevyužitým půdním prostorem.
5) objekt bývalé hydroforové stanice na SNL – Volgogradská ulice v Táboře
(vedle hotelu Relax), včetně pozemku parc. č. 5934/27 za cenu
min. 400 000 Kč. Celková výměra 72 m2.
Žádosti a připomínky lze podávat do 30. 6. 2005 na MěÚ Tábor – odbor
správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor.
Petr Musil, tel.: 381 486 217, e-mail: [email protected]
6) pozemek KN parc. č. 339/1 k. ú. Horky u Tábora o výměře 1220 m2
za cenu min. 150 Kč/m2. Jedná se o pozemek podél Týnské ulice v těsném
okolí prodejny, vhodný k připojení k soukromé nemovitosti.
Ing. Eva Holická, tel.: 381 486 219, e-mail: [email protected]
PRONAJMOUT
1) obchod v č. p. 2223–5, Soběslavská ulice, Tábor – jedná se o nebytové
prostory v I.NP a I.PP o výměře 466 m2. Nájem bude sjednán na dobu
určitou – 10 let – za nájemné min. 150 000 Kč/rok.
Písemné žádosti o pronájem přijímá do 16. 6. 2005
MěÚ Tábor – odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor.
Petr Musil, tel.: 381 486 217, e-mail: [email protected]
2) KN část pozemku p. č. 1068, část pozemku 1069 a pozemku 1072
v k. ú. Tábor o výměře celkem 700 m2 na dobu neurčitou s budoucím
využitím jako zahrada u bytového domu na levém břehu Tismenického
potoka za cenu 10 Kč/m2.
3) část pozemku KN p. č. 1073, část pozemku KN 1074 a pozemku KN
p. č. 1072 v k. ú. Tábor o výměře celkem 840 m2 na dobu neurčitou
s budoucím využitím jako parčík s úpravou okolí na levém břehu
Tismenického potoka za cenu 10 Kč/m2.
4) část pozemku KN p. č. 1502/34 v k. ú. Tábor o výměře asi 400 m2
na Pražském sídlišti ke zřízení mezideponie pro investora
,,Rekonstrukce CZT Pražské a Náchodské sídliště – II. etapa“
za cenu 50 Kč/m2/rok na dobu 7–10/2005.
5) část pozemku KN p. č. 1502/29 v k. ú. Tábor k umístění soukromého
kiosku dle vydaného stavebního povolení v prostoru požární nádrže na
Pražském sídlišti o výměře asi 22 m2 za cenu 800 Kč/m2/rok. Nájemné za
pronájem přilehlé plochy k sezení o výměře asi 128 m2 činí 10 Kč/m2/měs.
(sezonní). Prováděcí projektovou dokumentaci a stavbu kiosku zajistí provozovatel na své náklady. Stavební povolení bylo vydáno. Připojení objektu
kiosku na inženýrské sítě je městem zajištěno. Doba pronájmu na 10 let bude
odvozena od kolaudace stavby ,,Revitalizace požární nádrže, přípojky vody
a kanalizace“ asi 10–11/2005.
Ing. Eva Holická, tel.: 381 486 219, e-mail: [email protected]
Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na:
MěÚ Tábor – odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor
PF nabor 185x85
1.4.2005 17:00
Stránka 1
Rozšiřte naše řady!
„Vydělám si, mám čas pro sebe a jsem sama svým pánem!“
Co budete dělat?
Co potřebujete?
• setkávat se s lidmi
• živnostenský list
• působit v okolí bydliště
• mobilní telefon
• odměňováni budete
každý týden formou provizí
Máte opravdový zájem?
Zavolejte nám, dozvíte se více!
INZERCI
PŘIJÍMÁ
A GRAFICKY
ZPRACOVÁVÁ:
RUDI, a. s.
grafické studio, tiskárna
Komenského 1839,
390 02 Tábor
Jitka Nejmanová,
e-mail: [email protected]
tel./fax: 381 259 680,
381 256 621
Noviny táborské radnice vycházejí v nákladu 14 300 kusů a jsou
distribuovány do každé poštovní
schránky zdarma. Příští číslo vyjde
1. července, příjem inzerce
do 16. července.
Noviny táborské radnice • vydává město Tábor • měsíčník slouží k informování občanů Tábora • není periodikem žádného politického subjektu • odpovědný redaktor: J. Řeřicha,
předseda redakční rady: F. Dědič • adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, 390 01 Tábor, tel.: 381 486 132 • sazba, tisk: RUDI, Komenského 1839, 390 02 Tábor,
tel./fax: 381 259 680, 381 256 621 • příjem inzerce: RUDI, Komenského 1839, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621, e-mail: [email protected]
distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace – tel.: 381 478 111, 116 • registrace MK ČR E 13207 • redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Podobné dokumenty