Anotace studijního předmětu

Transkript

Anotace studijního předmětu
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bakalářský
K129 - Katedra architektury
129AK2A - Architektonické kreslení 2 opakovací
Typ předmětu
Povinný
ročník / semestr
1/2
Rozsah studijního předmětu
0+3
hod. za týden 3
kreditů
4
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Klasifikovaný zápočet
Forma výuky
cvičení
Garant(i) předmětu
Doc. Akad. mal. Vratislav Ševčík, Akad. soch. Ctibor Havelka
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
Odevzdání prací v termínu
Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Stálé korigování a kontrola v průběhu výuky
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou
Seznam požadovaných návazností
Předmětu předchází předmět GPA Grafická prezentace architektury
Charakteristika obsahu předmětu
Ve cvičeních AK2A se studenti učí správně vnímat a „vidět“ tvary a hmotu ve vzájemných proporčních vztazích,
prostorových souvislostech, v měřítku a vizuální perspektivě. Modelem jsou nejprve sestavy geometrických těles,
posléze doplněné draperií a jinými objekty. Posluchač se učí rozvrhnout a optimálně umístit kresbu do formátu a
pomocí vizování, horizontu a úběžníků budovat výslednou kompozici. Souvislá průprava napomáhá pokroku v zacházení
s tužkou a současně v profilování osobního rukopisu. Cílem je rozvíjet prostorové vidění a získat zručnost v kresbě a
skicování, která je jako komunikační prostředek při zhotovování architektonických návrhů nepostradatelná. Stálá
pozornost je věnována aspektům tvaru a hmoty v prostoru, vyjádření světla a stínů, plastičnosti, struktury a rozlišení
materiálů.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Zvládnutí kresebných studií zátiší, figury, přírodnin a architektury v prostoru.
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách výuky
01 - 03 Sestava geometrických těles
04 - 06 Kresba figury
07 - 08 Kresba přírodnin, stromů
09 - 12 Exteriér - kresba architektury v prostoru
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
Monografie výtvarných umělců - kresba, plastická anatomie pro výtvarníky.
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bakalářský
K129 - Katedra architektury
129AKR - Architektonické kreslení
Typ předmětu
Povinný
ročník / semestr
1/2
Rozsah studijního předmětu
0+3
hod. za týden 3
kreditů
4
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Klasifikovaný zápočet
Forma výuky
cvičení
Garant(i) předmětu
Doc. Akad. mal. Vratislav Ševčík, Akad. soch. Ctibor Havelka
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
Odevzdání prací v termínu
Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Stálé korigování a kontrola v průběhu výuky
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou
Seznam požadovaných návazností
Předmětu předchází předmět GPA Grafická prezentace architektury
Charakteristika obsahu předmětu
Ve cvičeních AKR se studenti učí správně vnímat a „vidět“ tvary a hmotu ve vzájemných proporčních vztazích,
prostorových souvislostech, v měřítku a vizuální perspektivě. Modelem jsou nejprve sestavy geometrických těles,
posléze doplněné draperií a jinými objekty. Posluchač se učí rozvrhnout a optimálně umístit kresbu do formátu a
pomocí vizování, horizontu a úběžníků budovat výslednou kompozici. Souvislá průprava napomáhá pokroku v zacházení
s tužkou a současně v profilování osobního rukopisu. Cílem je rozvíjet prostorové vidění a získat zručnost v kresbě a
skicování, která je jako komunikační prostředek při zhotovování architektonických návrhů nepostradatelná. Stálá
pozornost je věnována aspektům tvaru a hmoty v prostoru, vyjádření světla a stínů, plastičnosti, struktury a rozlišení
materiálů.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Zvládnutí kresebných studií zátiší, figury, přírodnin a architektury v prostoru.
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách výuky
01 - 03 Sestava geometrických těles
04 - 06 Kresba figury
07 - 08 Kresba přírodnin, stromů
09 - 12 Exteriér - kresba architektury v prostoru
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
Monografie výtvarných umělců - kresba, plastická anatomie pro výtvarníky.
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bakalářský
K129 - Katedra architektury
129AT3 - Ateliér architektonické tvorby 3
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Garant(i) předmětu
Povinný
ročník / semestr
0+8
hod. za týden
6
kreditů
Klasifikovaný zápočet
Forma výuky
Doc. Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Petra Novotná,
Ing. arch. Jaromír Kročák
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
- Odevzdání práce v termínu
- Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
- Povinná a aktivní účast na výuce, na prezentacích, maximálně 3 omluvené absence
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
- 2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu
3/6
10
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
- Předmět není zakončen zkouškou
Seznam požadovaných návazností
- Bez návazností
Charakteristika obsahu předmětu
Předmět navazuje na ateliér ATV2, jehož náplní je stavba občanské budovy menšího rozsahu.
Tématem ateliéru AT3 je budova většího rozsahu s více provozními okruhy v konkrétním prostředí. Jedná se
o budovu běžného druhu občanské vybavenosti střední velikosti. Nedílnou součástí tématu je i navazující venkovní
prostor.
Cílem předmětu je rozvinout získané dovednosti studentů a prohloubit jejich znalosti zejména z nauky o budovách,
o rozvoji území, o architektonické a výtvarné kompozici, o konstrukcích pozemních staveb, o technických zařízeních
budov a o energetické efektivitě staveb.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Schopnost zpracovat architektonický návrh budovy spolu s navazujícím venkovním prostorem ve formě architektonické
studie (podpořený analýzami a rešeršemi), konstrukční a technický koncept stavby ve formě schématu a stanovený
výsek jejího konstrukčního a technického řešení.
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách výuky
- (01) Zadání: stavební program s kapacitními údaji jednotlivých provozů, orientační polohopis a výškopis
- (02-03) Analýzy a rešerše
- (03-05) Práce na architektonicko- urbanistickém konceptu řešení vztahů navrhované budovy, jejích
provozů a jejího okolí
- (05-10) Práce na architektonickém prostorovém konceptu budovy, technickém a konstrukčním konceptu
stavby, architektonickém návrhu budovy
- (11-12) Práce na finálním výkrese a modelu
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
- Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review,
Architekt, A10, Eettbewerbe aktuell, Detail,apod.)
- Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
- Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bakalářský
K129 - Katedra architektury
129ATA1 - Ateliér architektonické tvorby 1
Typ předmětu
Povinný
ročník / semestr
2/4
Rozsah studijního předmětu
0p + 6c
hod. za týden 6
kreditů
8
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Klasifikovaný zápočet
Forma výuky
Ateliér
Garant(i) předmětu
doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D; doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
- Odevzdání práce v termínu
- Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
- Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
- 2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu
-
Předmět není zakončen zkouškou
Seznam požadovaných návazností
- Bez návazností
Charakteristika obsahu předmětu
Ateliérová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti propojí získané poznatky ze širokého spektra
architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. Tématem atelieru je návrh bytového domu
uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu
objektu, dispoziční řešení, konstrukční, proveditelnost. Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních prací jiných
architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Schopnost na základě provedené analýzy zadaných podmínek zhotovit architektonickou studii objektu bytového domu
na konkrétním místě, v kontextu okolí.
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách výuky
[01] Představení a seznámení se zadáním, typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. Rozjezdové úlohy,
zadání analýzy typologie, prezentování (promítání) aktuální architektury na téma zadání.
[02] Návštěva řešené lokality. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání. Vyhodnocení
rešerší, prezentace rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse, analýzy typologie.
[03-04] Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních myšlenek, nutných vazeb na okolí, plošné a prostorové
vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Konzultací a ideového dispozičního řešení – vytvoření prostorové struktury.
[05-06] Konkrétní architektonický návrh budovy - na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy
návrhu budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení.
Konzultace modelových a kresebných skic.
[07] Každý student bude prezentovat svůj rozpracovaný projekt – analýzy lokality, koncept architektonického a
technického řešení.
[08-10] Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace. Upřesňování formy, funkce,
konstrukce, včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb.
[11] Každý student bude prezentovat svůj projekt v tištěné i digitální podobě. Předmětem prezentace je architektonické
a technické řešení projektu, perspektivy (z normálního horizontu), model, vypovídající výkresová dokumentace.
[12] Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
platná legislativa, periodika - zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály
pro stavbu, apod., Neufert a jiné typologie staveb.
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bakalářský
K129 - Katedra architektury
129ATZ1 - Ateliér architektonické tvorby - základní 1
Typ předmětu
Povinný
ročník / semestr
Rozsah studijního předmětu
0p+4c
hod. za týden 4
kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Klasifikovaný zápočet
Forma výuky
Garant(i) předmětu
Prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Jaroslav Daďa
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
- Odevzdání práce v termínu
- Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
- Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
- 2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu
1/2
4
Ateliér
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
- Předmět není zakončen zkouškou
Seznam požadovaných návazností
- Bez návazností
Charakteristika obsahu předmětu
ATAZ je první zkušeností studenta s návrhem konkrétního objektu na konkrétním místě. Předmět navazuje na
Architektonickou kompozici, která se věnuje tvorbě kompozice jako abstraktní skladby menších částí ve vztahu
k většímu celku. Nejvýznamnější odlišností předmětu ATAZ od výuky AAKO je konkretizace zadání, které již není
abstraktní a musí tedy dávat jasné odpovědi na 3 otázky: KDE? (místo / lokalita / parcela), CO? (objekt / prostor), PRO
KOHO? (funkce / účel). Stěžejní náplní předmětu je proces architektonického navrhování aplikovaný při návrhu
jednoduchého objektu. Hledání vztahů a souvislostí mezi vnitřním a vnějším prostředím.
Hlavním cílem výuky v obecné rovině je ovládnutí postupů architektonického navrhování spolu s dalším rozvojem
kreativity nastartovaným v ATK. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby - provozně jednoduchého objektu
v kontextu konkrétně zadaných podmínek.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Schopnost na základě provedené analýzy zadaných podmínek zhotovit architektonickou studii provozně jednoduchého
objektu na konkrétním místě.
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách výuky
- [01] Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení
- [01-12] Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora
vyjadřovacích schopností
- [02-03] Analýza zadání
- [03-05] Práce na projektu ve variantách
- [05-10] Práce na finální variantě + dílčí úloze dle konkrétního zadání
- [11-12] Práce na finálním výkrese a modelu
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
- Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review,
Architekt apod.)
- Publikace o současné architektuře
- Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bakalářský
K129 - Katedra architektury
Typ předmětu
Povinný
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
0+16
Zápočet
129BPA – Bakalářská práce
hod. za týden
16
ročník
semestr
kreditů
Forma výuky
/ 4/8
16
Samostatná práce ateliér
Garant(i) předmětu
Doc. Ing. arch. L. Tichý, CSc., Ing.arch. Luboš Knytl
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
- Odevzdání práce v předepsaném rozsahu, v předepsané formě a v daném termínu
- Samostatná práce, účast na vypsaných prezentacích
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
- Zadání v 1. týdnu semestru, v průběhu semestru vypsané konzultace v každém týdnu
- V průběhu semestru povinná účast minimálně na 4 konzultacích, z toho 2x formou prezentace s diskusí
- Odevzdání práce v posledním dni semestru
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
- Předmět není zakončen zkouškou
Seznam požadovaných návazností
- Absolvování všech atelierů studijního plánu (klasifikované zápočty)
- Absolvování povinné praxe (zápočet)
- Získání minimálně 195 kreditů z předepsaného studijního plánu
Charakteristika obsahu předmětu
BPA je závěrečná práce bakalářského studijního programu. Student využívá veškeré znalosti, nabyté v dosavadním
studiu a zkušenosti, získané v předchozí ateliérové výuce.
Student zpracováním bakalářské práce prokazuje, že je schopen vytvořit samostatně architektonicky kvalitní projekt
menší stavby v kontextu zadaného místa, včetně základního konstrukčního řešení a formulace požadavků na
materiálové řešení. Rovněž prokazuje, že je schopen orientace v nárocích dílčích projekčních profesí, je schopen tyto
nároky koordinovat a zahrnovat do stavebního projektu a zohledňovat v architektonickém řešení stavby. Prokazuje, že
zná nároky kladené na projekt pro stavební řízení a umí takový projekt sestavit včetně potřebných příloh. Jedná se o
samostatnou práci, metodicky vedenou pedagogem.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Schopnost na základě provedené analýzy zadaných podmínek zhotovit architektonickou studii provozně jednoduchého
objektu na konkrétním místě, doprovodit ji logickým konstrukčním řešením a rozvahou řešení v oblasti techniky
prostředí staveb. Student umí sestavit projekt pro povolení stavby v požadované skladbě příloh.
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách
výuky
- [01] Zadání konkrétního místa pro stavbu a formulace nároků na její provoz
- [02-11] Samostatná práce na projektu, metodicky vedená vedoucím práce
V průběhu dvě prezentace v rámci skupiny (atelieru)
- [12] Finalizace projektu
V posledním dni semestru odevzdání
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
-
Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review,
Architekt apod.)
Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK)
Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design
Publikace, zaměřené na daný typ staveb (knihovna Katedry architektury, NTK, architektonické weby)
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bakalářský
K129 - Katedra architektury
129DE2A - Dějiny architektury 2
Typ předmětu
povinný
ročník / semestr
Rozsah studijního předmětu
2p + 0c
hod. za týden 2
kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
zkouška
Forma výuky
Garant(i) předmětu
Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
2/4
3
přednášky
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Rozhodující - 100%
Seznam požadovaných návazností
Absolvování předmětu 129DE1
Charakteristika obsahu předmětu
Formou přednášek studenti dostanou základní přehled o dějinách evropské architektury od konce období antiky po
konec období barokní architektury.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Základní přehled o dějinách architektury v rozmezí od konce antiky do konce baroka.
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách výuky
1. Architektura doby předrománské a románské v Evropě.
2. Architektury doby předrománské a románské v českých zemích.
3. Evropská gotická architektura.
4. Gotická architektura v českých zemích I. Od počátků gotiky po Matyáše z Arrasu.
5. Gotická architektury v českých zemích II. Od příchodu Petra Parléře po doznění pozdní gotiky.
6. Italská renesanční architektura I. Od počátku renesance po Raffaela.
7. Italská renesanční architektura II. Od počátku manýrismu po pozdní renesanci Vignoly a Palladia.
8. Renesanční architektura v českých zemích.
9. Architektura manýrismu v českých zemích.
10. Italská barokní architektura I. Od počátku po dílo Guariniho.
11. Italská barokní architektura II. Od Guariniho po pozdní barok v Římě a Turíně.
12. Barokní architektura v Čechách I. Od počátku baroka po jeho vrcholnou fázi – Mathey a Alliprandi.
13. Barokní architektura v Čechách II. Od K. Dientzenhofera po K. I. Dientzenhofera.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
2
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
Pijoan: Dějiny umění.
B. Syrový: Architektura – svědectví dob.
K. Kibic: Vývoj architektury I., II., skripta fakulty architektury ČVUT Praha.
V. Dudák a kol.: Encyklopedie světové architektury, nakl. Baset.
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bakalářský
K129 - Katedra architektury
129NB2A – Nauka o budovách 2
Typ předmětu
Povinný
ročník
/ 1/2 - dobíhající stud
Naposledy se vypisuje v LS 2016
semestr
plán
Rozsah studijního předmětu
2+1
hod. za týden 3
kreditů
5
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Zápočet, Zkouška
Forma výuky
Přednášky, cvičení
Garant(i) předmětu
Ing.arch. Luboš Knytl
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
- Odevzdání cvičení v požadované kvalitě v daném termínu, zápočet
- Složení zkoušky formou písemného testu
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Přehled zadání je studentům představen na úvodní hodině, poté jsou konkrétní zadání předávána přímo na
cvičeních. Zadání mají přímou návaznost na problematiku, se kterou jsou studenti seznamováni na
přednáškách.
- Průběžná kontrola práce na cvičení
- Průběžné odevzdávání zadaných úkolů
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
- 75%
Seznam požadovaných návazností
- Předepsaná návaznost není, doporučuje se zapsat po absolvování předmětu NBUA
Charakteristika obsahu předmětu
Přednášky jsou věnovány problematice bydlení (byt, bytový dům, rodinný dům, netradiční formy bydlení – cohausing,
loftové byty, bydlení definovaných sociálních skupin – bydlení pro seniory, startovní byty,…) a ubytování (různé formy
přechodného bydlení a ubytování). Jedna přednáška je věnována zásadám PB řešení staveb, ovšem s důrazem na stavby
pro bydlení a ubytování.
Cvičení navazují na přednášky.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Po absolvování předmětu student zná soubor předpisů pro stavby pro bydlení a ubytování a umí se v nich orientovat,
zná základní provozní vazby a uvědomuje si specifické nároky různých způsobů bydlení. Orientuje se rovněž v související
problematice urbanistických nebo technických souvislostí pro daný typ staveb.
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách
výuky
Přednášky (účast nepovinná, doporučená):
Stavby pro bydlení: Vývoj, sociální aspekty. Sociální a provozní funkce, byt a domácnost. Byt jako soubor místností a
místnost jako funkční prostor. Bytový dům – typy byt domů a skladby bytů v nich. Bydlení v RD, jeho socioekonomická
specifika. Dispoziční řešení RD Specifické formy bydlení
Stavby pro ubytování: Popis typologické skupiny a jednotlivých druhů. Navrhování: východiska, srovnávací analýza,
obecné a specifické přístupy. Druhy staveb pro ubytování a jejich prostory
Základní legislativní rámec požární ochrany staveb se zaměřením na stavby skupin OB 1 až 4. Bydlení a trvale udržitelný
rozvoj.
Cvičení (účast povinná) se zaměřují na stejnou problematiku: rozbor vlastního bydlení, rozbor vily z přelomu 19. a 20.
století, variantní řešení současné dispozice s ohledem na zónování, vstupní podlaží bytového domu, umístění rodinného
domu na parcele, schémata bydlení v rodinném domě, hotelová hala, hotelový pokoj, ubytovací jednotka v domě pro
seniory
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
-
ČSN 73 4301 Obytné budovy, Vyhl. 268-2009 Sb. – OTP, Vyhl. 23/2008Sb – Pož.ochr.staveb
HoReKa – standardy pro hotelová zařízení
Publikace, zaměřené na daný typ staveb (knihovna Katedry architektury, NTK, architektonické weby)
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bakalářský
K129 - Katedra architektury
Typ předmětu
Povinný
129NB4 – Nauka o budovách 4
ročník
semestr
kreditů
Rozsah studijního předmětu
2+0
hod. za týden 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Zápočet
Forma výuky
Garant(i) předmětu
Ing.arch. Luboš Knytl
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
- Odevzdání seminární práce v požadované kvalitě v daném termínu, zápočet
/ 2/4
2
Přednášky, cvičení
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
V průběhu semestru může student konzultovat rozpracovanou seminární práci v předem stanovených
konzultačních hodinách.
- Odevzdání práce nejpozději v 1.týdnu zkouškového období
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
- Předmět není zakončen zkouškou
Seznam požadovaných návazností
- Předepsaná návaznost není, doporučuje se zapsat po absolvování předcházejících předmětů cyklu Nauka o
budovách
Charakteristika obsahu předmětu
Přednášky jsou věnovány problematice vybraných typů občanských staveb, především stavbám pro zdravotnictví,
školství, dopravu. Přednášky se zaměřují na provozní vazby, provozní okruhy uvnitř struktur, specifické nároky zrůzných
úhlů pohledu – od sociálních po např. hygienické. Všímají si i urbanistických souvislostí, technologických nároků a
konstrukčních specifik, typických pro příslušný okruh staveb.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Po absolvování předmětu student rozumí specifice utváření dispozičních vazeb uvnitř občanských staveb většího
rozsahu, skládajících se z více provozních okruhů. Orientuje se ve struktuře souvisejících předpisů a umí definovat
specifické nároky daných typologických druhů.
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách
výuky
1.-12. - Přednášky (účast nepovinná, doporučená):
Stavby pro školství a výchovu - Mateřské školy a předškolní zařízení, školy základní, střední a odborné, vysoké koly a
vysokoškolské areály. Stavby pro kulturní a společenské účely, galerie a výstavní prostory a související zázemí těchto
typů staveb. Systém zdravotní péče a s tím související nároky na zdravotnické, léčebné a lázeňské areály, specifika
jednotlivých zařízení podle dosahu, odborného zaměření a místních podmínek. Stavby pro dopravu a s dopravou
související, dopravní uspořádání, hierarchie systémů, člověk a doprava, doprava a veřejný prostor.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
- Publikace, zaměřené na daný typ staveb (knihovna Katedry architektury, NTK, architektonické weby)
- Veřejný prostor (IPR)
- ČSN 73 6110 Z1 Projektování místních komunikací, Vyhl. 501-2012 Sb. O obecných požadavcích na využívání
území
- E.Neufert – Navrhování staveb, Consultinvest 2000
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bakalářský
K129 - Katedra architektury
129 XA4K - Kreslení v plenéru volitelné
Typ předmětu
Volitelný
ročník / semestr
2/2
Rozsah studijního předmětu
0+8
hod. za týden 48
kreditů
1
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Zápočet
Forma výuky
cvičení
Garant(i) předmětu
Doc. Akad. mal. Vratislav Ševčík, Akad. soch. Ctibor Havelka
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
Odevzdání prací v termínu
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Stálé korigování a kontrola v průběhu výuky
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou
Seznam požadovaných návazností
Předmětu předchází předmět Architektonické kreslení 3 volitelné
Charakteristika obsahu předmětu
Kreslení v plenéru. Možnost plného soustředění a intenzivní práce umožňuje řada dní souvislého pobytu na kreslířské
praxi. Přináší zvýšení úrovně kreslení a také příležitost vyzkoušet další výtvarné techniky: akvarel, pastel, rudka, uhel
atd. Cílem plenéru je procvičení kresby a užití malířských technik od skici, kompozičního náčrtu až po náročnější studie.
Důraz je kladen na vystižení prostoru pomocí viděné perspektivy, zachycení vzájemných proporčních vztahů a měřítka.
Na tomto základě je dále oceňována výtvarná kvalita kresebného nebo malířského projevu.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Zvládnutí kresebných studií architektury v prostoru.
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách výuky
Neděle až pátek, kreslení v dopoledních a odpoledních hodinách
Každodenní večerní předvedení a konzultování prací se vzájemnou konfrontací
Každoroční prezentace kreseb studentů předchozího ročníku na výstavě na radnici v Telči
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
Monografie výtvarných umělců – kresba, malba
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bakalářský
K129 - Katedra architektury
129Y3D - Autodesk 3DS max
Typ předmětu
povinně volitelná počítačová grafika
ročník / semestr
Rozsah studijního předmětu
0+2
hod. za týden 2
kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
zápočet
Forma výuky
Garant(i) předmětu
Ing. arch. Vojtěch Dvořák
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
- Odevzdání práce v termínu
- Odevzdání práce předepsanou formou
- Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
- -
1/2
2
Cvičení
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
- Předmět není zakončen zkouškou
Seznam požadovaných návazností
- Bez návazností
Charakteristika obsahu předmětu
Základy modelovacího a vizualizačního softwaru. Studenti si procvičí jednotlivé modelovací techniky, které mohou
využít při svých architektonických návrzích. Důraz je kladen na modelování a kvalitní výstupy - rendering, od úvodních
návrhů až po finální předvedení ve vysoké kvalitě.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Vstupní předpoklady: obecná znalost některého CAD systému (AutoCad, …)
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách výuky
- [01] Informace o předmětu, zadání
- [02-10] Výuka formou postupného rozvíjení znalostí práce s programem a možnosti kombinace s jinými CAD
programy
- [11-12] Konzultace a práce na finální úloze
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
Autodesk:
* http://www.autodesk.cz/ (domovská stránka Autodesk v češtině)
* http://www.autodesk.com/products/3ds-max-design/overview (stránka produktu)
studentské licence:
* http://www.autodesk.com/education/home (portál Autodesk pro studenty)
* http://www.autodeskclub.cz/skolni-sekce (postup k získání studentské licence)
komunity:
* http://area.autodesk.com/ (oficiální komunita uživatelů 3D produktů Autodesk)
* http://www.maxarea.com/ (česká komunita uživatelů 3ds Max)
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bakalářský
K129 - Katedra architektury
129YACD1 - ArchiCAD 1 - základní
Typ předmětu
Povinně volitelný
ročník / semestr
,Rozsah studijního předmětu
0+2
hod. za týden 2
kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Zápočet
Forma výuky
Garant(i) předmětu
Ing. Vladimír Hamata, CSc., Ing. Jiří Skácilík, PhD.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
- Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
1/2, 2/3
1
Cvičení v PC lab.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
- Kontrola docházky a aktivity při výuce
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
- Předmět není zakončen zkouškou
Seznam požadovaných návazností
- Bez návazností
Charakteristika obsahu předmětu
Cílem předmětu je zvládnutí základních nástrojů, vlastností a funkcí programu ArchiCAD pro stavební a
architektonickou projekční činnost.
Výuka je zaměřena na zvládnutí základů práce s parametrickými 3D objekty pro tvorbu „Virtuální budovy“ včetně
terénu, zařizovacích předmětů apod., modelování některých netypických tvarů, generování projektové dokumentace
včetně fotorealistických výstupů (renderů).
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Absolvent, budoucí architekt, bude schopen efektivně využívat možností ArchiCADu pro architektonickou projekční
činnost.
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách výuky
1 – Prostředí ArchiCADu, navigace, tvorba svislých zdí, referenční čára, přenos parametrů, 3D pohled
2 – Šikmé zdi, uživatelský souřadný systém, informátor, sloupy, trámy, okna, dveře, manipulace s prvky
3 – Desky, kouzelná hůlka, knihovní (parametrické) prvky
4 – Seskupování prvků, rozvržení nábytku, střechy jednoduché, ořezání zdi střechou, střešní okna
5 – Střechy automatické, napojení zdí na střechu, terén
6 – Model jednoduchého rodinného domu, kótování
7 – Podlaží, kopírování prvků, průhledové zobrazení, řezy, pohledy, 3D řez, ohraničení, schodiště
8 – Skořepiny, morfy
9 – Vrstvy, uživatelské profily zdí, trámů a sloupů, operace s tělesy, jednoduchý vlastní knihovní prvek
10 – Fotorealistické zobrazení, skica, lampy, materiály
11 – Zóny, tabulky, lehký obvodový plášť, archívní soubory, BIM Explorer
12 – Publikování projektové dokumentace do pdf souborů, na plotr, na tiskárnu
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
- Ptáček,R., Pour,P.: BIM projektování v ArchiCADu
- Řepík,S., Ptáček,R., Pour,P.: ArchiCAD - Krok za krokem, 1. díl - studie (skripta)
- Řepík,S., Ptáček,R., Pour,P.: ArchiCAD - Krok za krokem, 2. díl - dokumentace (skripta)
- Referenční příručka ArchiCADu
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bakalářský
K129 - Katedra architektury
129YACD2 - ArchiCAD 2 - pokročilý
Typ předmětu
Povinně volitelný
ročník / semestr
Rozsah studijního předmětu
0+2
hod. za týden 2
kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Zápočet
Forma výuky
Garant(i) předmětu
Ing. Vladimír Hamata, CSc., Ing. Jiří Skácilík, PhD.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
- Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
1/2, 2/3
1
Cvičení v PC lab.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
- Kontrola docházky a aktivity při výuce
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
- Předmět není zakončen zkouškou
Seznam požadovaných návazností
- Bez návazností
Charakteristika obsahu předmětu
Předmět doplňuje, prohlubuje a rozvíjí znalosti práce v ArchiCADu získané v základním kurzu (129YACD1).
Výuka je věnována zejména metodám a nástrojům pro tvorbu vlastních knihovních prvků, včetně použití jazyka GDL a
dále doplnění detailů tvorby a vlastností vybraných součástí ArchiCADu.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Schopnost modelovat tvarově náročné architektonické prvky a detaily fasád, sloupů apod.
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách výuky
1 – Opakování znalostí tvorby uživatelských profilů zdí, operací s tělesy a jednoduchého knihovního prvku
2 – Tvorba vlastních komponent parametrických prvků, vlastní okna a dveře, úvod do GDL
3 – Parametrizace prvku, uživatelské rozhraní knihovního prvku, použití cyklu v GDL
4 – Zásobník parametrů, příklad CSG (Computer Solid Geometry) prostředky ArchiCADu
5 – Příklad CSG pomocí GDL, booleovské operace v GDL
6 – Tvarově složitější prvky v GDL
7 – Kombinace postupů tvorby knihovních prvků – ArchiCAD a GDL
8 – Příprava podkladů pro modelování, oprava perspektivního zkreslení, vložení do ArchiCADu
10 – Použití skořepin a morfů
11 – Rendrování a materiály
12 – Publikování projektové dokumentace
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
- GDL Reference Guide
- GDL Cookbook V4
- Object Making with ArchiCAD
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bakalářský
K129 - Katedra architektury
129YCIN - Cinema4D
Typ předmětu
Povinně volitelný
ročník / semestr
Rozsah studijního předmětu
0+2
hod. za týden 2
kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Zápočet
Forma výuky
Garant(i) předmětu
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
- Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
1/2 , 2/3
1
Cvičení
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
- Kontrola práce v průběhu cvičení a docházky
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
- Předmět není zakončen zkouškou
Seznam požadovaných návazností
- Bez návazností
Charakteristika obsahu předmětu
Cílem je zvládnutí základních postupů tvorby modelů v obecném modeláři Cinema4D.
Probírány budou: problematika práce v obecném modeláři Cinema4D, reprezentace objektu (analytická, polygonová),
metody tvorby modelu (box modeling, mesh editing, NURBS), hierarchie submodelu, deformátory, instance,
Booleovské operace. Materiály, textury, metody texturování, základy použití BodyPaintu. Rendrování - základní metody
a nastavení.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Rozšiřuje schopnosti studentů v oblasti modelování obecných tvarů a jejich využití v oblasti architektonické tvorby.
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách výuky
01 - Úvodní hodina, podmínky zápočtu, 02 - Základní navigace v programu, 03 - Modelování - Geometrická primitiva a
deformátory, 04 - Modelování - Využití křivek, 05 - Modelování - Obecné polygonové sítě, 06 – Modelovaní - Technické
polygonové sítě, 07 – Materiály a texturování, 08 - Osvětlení a rendrování, 09 - Výměna dat, 10 - 12 Práce na vlastním
projektu, 13 - Dokončení projektu, udělování zápočtu.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
http://www.maxon.net/support/documentation.html
http://www.cineversity.com/
http://www.cinema4d.cz/
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
K129 - Katedra architektury
129YREV - Revit
Typ předmětu
povinně volitelná počítačová grafika
ročník / semestr
Rozsah studijního předmětu
0+2
hod. za týden 2
kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
zápočet
Forma výuky
Garant(i) předmětu
Jiří Mezera
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
- Odevzdání práce v termínu
- Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
- Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
- -
1/2
2
Cvičení
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
- Předmět není zakončen zkouškou
Seznam požadovaných návazností
- Bez návazností
Charakteristika obsahu předmětu
Software pro stavební projekty Revit je sestaven speciálně pro informační modelování budov (BIM) a díky
koordinovanému a důslednému přístupu založenému na modelech usnadňuje projektantům a odborníkům ve
stavebnictví zpracování prvotních představ od konceptu až po realizaci. Revit je samostatná aplikace s funkcemi pro
architektonický návrh, projektování TZB, statiku a konstrukci.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Vstupní předpoklady: obecná znalost některého CAD systému (AutoCad, …)
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách výuky
- [01] Informace o předmětu, zadání
- [02-10] Výuka formou postupného rozvíjení znalostí práce s programem - terén, hmotový model, prezentace
hmotového modelu, konstrukční modelování, stavební konstrukce, úpravy konstrukcí, konstrukční prvky a
výkresy.
- [11-12] Semestrální práce - samostatná práce s konzultacemi na projektu v Revitu
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
BIM: http://www.czbim.org
* http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1
* http://www.autodeskclub.cz/clanek/5151-jak-je-to-s-bim-1-dil
o Revitu: http://www.autodesk.cz/products/revit-family/overview
* http://www.autodeskclub.cz/clanek/6554-novinky-revit-architecture-2015
návod k získání studentských licencí produktů Autodesku:
* http://www.autodeskclub.cz/acres.axd/get/cms$7CAMDKmao5EHbdr$2BbrAKU2YiK6q$2B6wxsbLhfN29MBiSqXwkXi
X9QocFsMpAlWjBAsthKBuemhjqfJ6T$2BSOgtVIYQ$3D$3D/
Anotace studijního předmětu
Stupeň studia
Katedra zajišťující výuku
Kód - Název studijního předmětu
Bc + Mg
K129 - Katedra architektury
129XZPP - Za památkami Prahy
Typ předmětu
volitelný
ročník / semestr
Rozsah studijního předmětu
0p + 2c
hod. za týden 2
kreditů
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
z
Forma výuky
Garant(i) předmětu
PhDr. Rudolf Pošva, CSc.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
Náležitá docházka na cvičení.
0
exkurze
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
- Předmět není zakončen zkouškou
Seznam požadovaných návazností
- Bez návazností
Charakteristika obsahu předmětu
Formou vycházek po vybraných nejdůležitějších památkách Prahy s uměleckohistorickým výkladem jsou studentům
podávány základní informace o dějinách Prahy a jejím uměleckém dědictví. Základním cílem výuky je seznámit studenty
s nejvýznamnějšími pražskými památkami, což by jim mělo pomoci zejména ve studiu dějin architektury.
Požadovaná dovednost / znalost studenta po absolvování předmětu
Časový program přednášek a cvičení s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách výuky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
(Vyplní se pouze v případě, je-li studijní předmět realizován v jiné formě studia než prezenční.)
Seznam doporučené studijní literatury
Poche Emanuel: Prahou krok za krokem, Praha 2003

Podobné dokumenty

Popis tvorby.. „Návrat světla“

Popis tvorby.. „Návrat světla“ všechny tyto pass vrstvy obrazu jsem spojil se scénou pomocí blending mods ve Photoshopu (Multiply, screen, Overlay, apod.) Intenzitu jsem nastavoval transparencí, kontrastem a světlostí pass vrste...

Více

Nosice 09

Nosice 09 NPN0506 NPN0506 včetně včetně včetně včetně NPN0506 NPN0506 včetně včetně včetně včetně NPN0506 NPN0506 včetně včetně NPN0506 včetně včetně NPN0506 včetně NPN0514 NPN0506 NPN0506 NPN0514 NPN0506 NP...

Více

Anotace studijního předmětu

Anotace studijního předmětu Povinný ročník / semestr

Více

TEL - Katedra architektury

TEL - Katedra architektury Ing.arch.Ing. Jana HOŘICKÁ, Ph.D. zástupce vedoucího katedry / odborný asistent MÍSTNOST: D2114 TEL: 5302 Pedagogické zaměření: ateliérová tvorba Specializace: brownfields, průmyslové dědictví, byt...

Více

PROJEKT INOVACE PROGRAMU ARCHITEKTURA A

PROJEKT INOVACE PROGRAMU ARCHITEKTURA A Garanti předmětu 129ATA1: Ing.arch. Petr ŠIKOLA Ph.D., Ing.arch. Petr LÉDL POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU Ateliérová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti skloubí získané poznatky z...

Více

Ceník střešních nosičů NEUMANN

Ceník střešních nosičů NEUMANN 2 390 Kč 2 390 Kč 2 480 Kč 2 480 Kč 1 980 Kč 2 380 Kč 1 980 Kč 2 380 Kč 2 380 Kč 2 380 Kč 1 980 Kč 2 390 Kč 1 250 Kč 1 790 Kč 2 090 Kč 2 300 Kč 2 390 Kč 1 250 Kč 1 790 Kč 2 090 Kč 2 300 Kč 2 390 Kč...

Více

nosiče - NEUMAX.cz

nosiče - NEUMAX.cz DAEWOO, Matiz, 5-dr Hatchback, r.v. 2001->, s podélnými nosiči. DAEWOO, Matiz, 5-dr Hatchback, r.v. 2001->, s podélnými nosiči. DAEWOO, Matiz, 5-dr Hatchback, r.v. 2001->, s podélnými nosiči. DAEWO...

Více