Jak proudy říček dvou

Transkript

Jak proudy říček dvou
Jak proudy říček dvou
hudba a text: autor neznámý,
český text: Jindra Marvánová (Toušková)
  

   
        
      





  

















 



C
Emi
1. Jak prou - dy ří - ček dvou
2. Jak slun - ce kaž - dý den
3. Ha - le,
ha - le - lu - ja,
G
F
se ná - hle
v ře-ku spo - jí
sví - tí
a
ne - um - dlé - vá
zvo - ny
v ne - be - sích zně - jí,
a
a
čest,

   
 
 
    







    

















      


C
Emi
F
G
už
nic
je
ne - sou - dí,
v Je - ží - ši,
dál jen jed-no jsou,
stej - ně dá - vá všem,
chvá - la ra-dost - ná
ne - roz - dvo - jí,
ne - vy - bí - rá,
Spa - si - te - li,
tak
tak
že
Emi
Dmi
  Ami 
 Emi
 G 
  C
F 

 
   
 





 

 



 


 spoj se
mocný proud,
v je - di - ný
va - še
lás - ka
co
 stej - ně
li-dem všem,
ať sví - tí
va - še
lás - ka,
ať
be-re
ru
ce
za
po
žeh
nal
vám,
tak
s
lás
kou
vás,



 
  
      

    




 
 
 
  
  
   



 
  
  



 
   
 
    

 

 


      
 
     
   

     



 
       


 pře - ne - se
loď.
va - ši
bez - peč-ně
přes ú - ska - lí
 po - zna - jí,
Prů-vod-cem.
že Je - žíš, Král
je va-ším,
všechen čas.
měj - te vždy
a
jen pro Něj
 jdě - te s Ním


   
                  


  
 
   


























  

 


              
 
  

   


Dmi
Emi
Ami
F
G
C