Informační a inzertní noviny Holešovska - Naveena

Komentáře

Transkript

Informační a inzertní noviny Holešovska - Naveena
h
číslo 1
Informační
a inzertní
noviny
Holešovska
herold
Březen 2015
Ročník 16
ZDARMA
Masopust
v Holešově
Tradice masopustu a konec hojnosti
p ře d ve l i ko n o č n í m
půstem se připomíná
i Holešově a Všetulích.
Více str. 10
NAVŠTIVTE NÁŠ SHOWROOM!
Zámek patří městu
deset let
Holešov – Několik akcí proběhne v letošním
roce jako připomínka deseti let, co město získalo
do vlastnictví zámek Holešov. Za tuto dobu se ze
zámku a zahrady stalo významné centrum kultury
a společenského dění Zlínského kraje a podle
vyjádření z odborných kruhů se městu povedlo
něco, o čem se mnoha dalším majitelům památek
a historických objektů může jen zdát. Za pouhých
deset let se investovalo do zámku bezmála tři
sta milionů korun a objekt dotváří ráz města a je
jeho pýchou.
K připomínce těchto událostí proběhnou
výstavy, setkání s koncertem „Musiky Holešov“
18. března a na podzim je připravován dvoudenní
seminář, z jehož závěrů bude sestaven bulletin
o zámku a objevech získaných v době oprav.
R. Seifert
KDE?
herold
Tovární 1209, Holešov
www.trachea.cz
1
bř�ezen 2015
Rychlostní komunikace R 49 prioritou ministerstva
a další informace z našeho kraje
Ministerstvo dopravy dává prioritu projektu rychlostní silnice R49
Ministerstvo dopravy dává zelenou rychlostní silnici R49. Deklarovali to
zástupci Ministerstva dopravy na společném jednání, které se uskutečnilo
v pondělí 26. ledna ve Zlíně. Jednání se účastnil náměstek ministra dopravy
Kamil Rudolecký, poslanec Parlamentu ČR Petr Kořenek, senátor František
Čuba, primátor Miroslav Adámek a další. Účastníci jednání připomněli tři oblasti
přípravy od stavby Hulín – Fryšták, která dnes čeká na stavební povolení, přes
úsek Fryšták – Lípa, kde chce letos investor ŘSD dopracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, po úsek Lípa – Vizovice – Horní Lideč – hranice
se Slovenskem, s potřebou dopracováního posouzení tohoto úseku z pohledu
ekonomického, technického včetně potřeb ochrany životního prostředí.
Krajské město Zlín jako jedno z posledních krajských měst v ČR je dosud bez obchvatu, nebo alespoň vnitřního městského okruhu a silnice R49
v úseku Hulín – Fryšták – Lípa je spolu s R55 Hulín – Napajedla takovým
obchvatem pro tranzitní dopravu.
vybere 6 jednotlivců (3 lékaře a 3 osoby v kategorii nelékařský zdravotnický
personál, tzn. zdravotní sestra/bratr, záchranář, asistent atd.).
V kraji žije šestkrát víc divočáků oproti normě
Zatímco podle optimálních propočtů myslivců by se v lesích a honitbách
Zlínského kraje mělo vyskytovat 392 kusů černé zvěře, aby zůstala zachována
biologická rovnováha, ve skutečnosti je reálný počet divokých prasat téměř
šestkrát vyšší. Přemnožení černé zvěře je zapříčiněno změnou potravinových
možností v přírodě. Pěstování řepky a zejména kukuřice vyhovuje divokým
prasatům, která na takto osázených polích nacházejí optimální podmínky pro
svůj život. Zase však ubylo bažantů a zajíců. Srnčí je nad stavem, ale ne nijak
dramaticky,“ konstatoval náměstek hejtmana Ivan Mařák, zodpovědný za oblast
životního prostředí, který je sám aktivním myslivcem. Prase divoké má vysokou
reprodukční schopnost, bachyně obvykle metá 4-5 selat zpravidla jednou ročně
(nejčastěji v dubnu). Pokud o mláďata přijde, mívá tendenci ještě v témže roce
znovu zabřeznout. Lov je ztěžován tím, že divočáci se schovávají buď právě
ve vzrostlé kukuřici, nebo využívají své vysoké inteligence, aby se ukryli jinak.
Nejlepší pracovníci v sociálních službách - anketa
Již po šesté Zlínský kraj vyhlašuje anketu s názvem „Pracovník roku
v sociálních službách Zlínského kraje“. Oceněni tak budou pracovníci, kteří
svou činností významně přispěli k rozvoji v oblasti poskytování sociálních služeb. Návrhy na nominace lze podávat do 30. června na odbor sociálních věcí
Krajského úřadu Zlínského kraje. Smyslem ankety je morální uznání a posílení
prestiže povolání pracovníků v sociálních službách. Hodnotit se bude zejména
přínos a prezentace práce v sociálních službách na veřejnosti, prezentace
poskytovatele sociálních služeb, spolupráce s jinými organizacemi, veřejně
prospěšná činnost či mimořádný rozsah dalších aktivit, např. zvlášť záslužný
čin. Výherce ankety obdrží finanční dar ve výši 10 000 korun.
Do projektu Otevřené brány se připojují další
Městys Polešovice a také tamní římskokatolická farnost vstupují v roce
2015 jako noví partneři do projektu Otevřené brány, který od roku 2009 realizuje Zlínský kraj v úzké spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a také
s městy a obcemi na území celého regionu. Zástupci obou nových subjektů
usilovali o členství v projektu již dříve, ale o zapojení do Otevřených bran rozhodlo až nové vedení Polešovic. Celkem bude v roce 2015 možnost prohlídky
církevních staveb, a to zdarma v doprovodu vyškoleného průvodce, nabízet
26 kostelů – katolických i evangelických.
Návštěvnost kostelů vykazuje rok od roku stoupající trend: zatímco
v roce 2009, kdy bylo v rámci Otevřených bran ve Zlínském kraji zpřístupněno
9 kostelů a možnosti komentované prohlídky využilo odhadem asi čtyřicet
tisíc zájemců, v loňském roce, kdy bylo otevřeno 25 kostelů, do nich zavítalo
přes 133 tisíc návštěvníků. Ti často využívají možnosti prohlédnout si formou
určitých poutních tras co nejvíc církevních památek a seznámit se i s dalšími
turistickými atraktivitami v dané lokalitě.
Dokončení na str. 3
Ocenění pracovníků ve zdravotních službách - anketa
Vyhlášení druhého ročníku ankety „Pracovník roku ve zdravotních
službách“ za významný přínos v oblasti poskytování zdravotních služeb v zařízeních působících na území Zlínského kraje schválila krajská rada. Záštitu
nad akcí převzal náměstek hejtmana Lubomír Nečas, zodpovědný za oblast
zdravotnictví. Návrhy mohou občané předkládat do 31. srpna 2015 na odbor
zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje. Odborná komise následně
Prodej rodinných domů v Holešově, okres Kroměříž
•Celková plocha přízemí, včetně garáže,
dosahuje velikosti 115 m².
•Celková plocha 1. patra dosahuje velikosti 67 m².
•Součástí domu je také prostorná garáž
•Výstavba domů „ulice Osvobození“, lokalita Holešov.
Originální architektonický návrh spojuje vždy dva rodinné
domy čímž vzniká nádherný prostor pro zahradu.
•Při vstupu do jednopatrového domu vejdete jako první do
předsíně, která dále pokračuje do haly,
z níž jsou vstupy do dalších jednotlivých pokojů – ložnice,
kuchyně a obývacího pokoje, do koupelny s WC.
Cena od 2.790.000 Kč
KONTAKT:
Bc. Luděk Dorotík
Kovářská 16/10
767 01 Kroměříž
•Z prostoru haly dále vede točité schodiště do 1. patra, kde
jsou situovány: 2 dětské pokoje, ložnice, koupelna s WC
a chodba.
herold
2
Tel.: 608 759 000
E-mail: [email protected]
bř�ezen 2015
Pokračování ze str. 2
Modernizace trati Otrokovice – Vizovice
Pouhých jedenáct minut by měla v budoucnu trvat cesta vlakem ze Zlína do
Otrokovic, a to díky modernizaci a elektrifikaci trati Otrokovice-Vizovice, kterou
minulý týden schválilo Ministerstvo dopravy a vyčlenilo na její realizaci 8 miliard
korun. Projekt počítá s elektrizací celé trati až do Vizovic a se zbudováním druhé
koleje v úseku Otrokovice – Zlín. S přelomovou modernizací by se mělo začít
v roce 2019. Nyní je na řadě aktualizace územního rozhodnutí a poté získání
stavební povolení, výkup některých pozemků a výběr zhotovitele. To vše bude
mít na starost Správa železniční a dopravní cesty. Celá trať Otrokovice – Vizovice
bude elektrifikována, úsek Otrokovice Zlín střed bude navíc zdvoukolejněn a
maximální rychlost bude navýšena na 100 km/hod. Zásadních změn dozná
i stanice Zlín střed. Poloha nádraží bude přesunuta blíže k ulici Gahurova.
Nedílnou součástí je i modernizace nádraží v Otrokovicích, které není dnes
připraveno na zvýšenou kapacitu trati na Zlín.
Restaurace Starý PIVOVAR
v Holešově
Masarykova 655, tel.: 704 008 207
Investiční záměry za více než 360 milionů
159 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 211 milionů
z Regionálního operačního programu Střední Morava jsou investice, které na
svém pondělním jednání schválila Rada Zlínského kraje do rozvoje dopravy. Pro
letošní rok je vytipováno celkem 30 investičních akcí na silničních komunikacích
ve vlastnictví kraje. Peníze jsou určeny na opravy, rekonstrukce a modernizace
silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje. Konečný výčet akcí, včetně
návrhu financování, bude znám na začátku dubna tohoto roku.
Jedná se např. o opěrnou zeď na silnici Tučapy – Prusinovice v hodnotě
5 080 000 Kč, komunikaci v Rymicích v délce 4000 m a hodnotě 16 500 000 Kč.
KAVÁRNA A RESTAURACE
PIVOVAR
OTEVÍRACÍ DOBA:
ÚNOR - BŘEZEN 9.00 - 15.00
Protipovodňové stavby na území kraje
Dobrotice, místní část města Holešova ve Zlínském kraji, v minulosti
několikrát zaplavila voda vylitá ze břehů řeky Rusavy. Také proto na podzim
2014 Lesy České republiky coby správce vodního toku zvýšily ochrannou zídku
postavenou na levém břehu před silničním mostem na Jankovice. Také bylo
rozšířeno koryto řeky a odstraněny náletové dřeviny a keře. Při jarním tání ani
v jiném ročním období by tak už neměla obec ohrozit ani „padesátiletá voda“.
Protipovodňová ochrana Dobrotic přišla Lesy České republiky na 600 tisíc korun
RS
PRO AKCE NEOMEZENĚ!!!
DUBEN - LISTOPAD 9.00 - 21.00
Nabízíme výbornou
domácí kuchyni a speciality
21. března máme poslední zabijačku!
Prodej výrobků od 9 hodin: prdelačka,
tlačenka, jelita, jitrnice a další produkty
Kde: na zahrádce RESTAURACE STARÝ PIVOVAR
„ABY BYLO JASNO“
Pozvánka na komedii Divadla 6. května Holešov
Kulturní dům Prusinovice – 8. března v 15.30 hod.
NOVĚ OTEVŘENÁ
NEKUŘÁCKÁ PIVNICE
PIVEC
V objektu holešovského PIVOVARU
prostory bývalé VINOTÉKY
Advokátní kancelář poskytuje
kvalitní právní služby ve všech
oblastech práva.
Otevírací doba:PO – ČT 15.00 – 22.00
PÁ – SO 15.00 – 23.00
NE 10.00 – 15.00
Specialista na dopravní nehody,
dopravní trestné činy, přestupky
a náhrady škod na zdraví.
NABÍZÍME: STOLNÍ TENIS,
STOLNÍ FOTBÁLEK, KULEČNÍK
Čepujme: ZUBR - CLASSIC 10°
- GRAND 11°
- CLASSIC TMAVÉ 10°
- CLASSIC ŘEZANÉ 10°
Mgr. Jitka Šišková
tel.: +420 737 168 657, e-mail: [email protected]
Palackého 518, 769 01 Holešov
Příjemné posezení, profesionální obsluha
a čisté ovzduší…
Těšíme se na vaši návštěvu!
herold
www.aksiskova.cz
3
bř�ezen 2015
Řada investičních akcí probíhá a další se připravují
Holešov - Nyní v Holešově probíhá několik
investic. Tou nejviditelnější je oprava komunikací v ulici Sušilova a dále směrem na sídliště
Novosady a v ul. Havlíčkova a naopak k nádraží.
V minulých dnech byla osazena nová osvětlovací
tělesa i se sloupy veřejného osvětlení a čeká se
na jarní počasí, aby mohly být zahájeny práce
na komunikacích. Do června letošního roku tak
budou ulice dokončeny i s novými povrchy.
V současné době také probíhá rekonstrukce Centra pro seniory, respektive 2. a 3. etapa
a připravuje se poslední část této „humanizace“,
jak je projekt oficiálně nazýván. Nyní běží lhůty
výběrového řízení na poslední etapu.
Výběrové řízení bylo naopak dokončeno na
investici „Ozelenění valu jihovýchodního obchvatu“ a nyní v březnu budou práce v hodnotě asi
8,5 mil. korun zahájeny. Akce je financována z fondů
životního prostředí a podíl města je 0,8 mil korun.
Připravuje se také další významná investice,
a tou je „Zateplení 3. Základní školy“. Jedná se
o zateplení pavilonů a další potřebné práce v této
oblasti. Městu již byly přiznány dotační finanční
prostředky z fondů životního prostředí a předpokládá se, že náklady dosáhnou asi 12 mil. korun.
Spoluúčast města je asi 1,8 mil. korun. Práce
budou zahájeny v květnu a hlavní jejich část proběhne během prázdnin tak, aby nebyla narušena
výuka ve škole.
Podobně náročnou, i když ne tak finančně
nákladnou akcí, je rekonstrukce stromořadí
a povrchů (mlatových cest) v zámecké zahradě.
I na tuto investiční akci proběhla výběrová řízení.
Dotace ze státního fondu životního prostředí bude
dosahovat asi 3,3 mil korun a spolupodíl města
asi 0,6 mil. korun. Práce na zeleni budou zahá-
herold
a oštěpařský sektor, a také menší
víceúčelového hřiště. V projektu
je zahrnuta i rekonstrukce šaten
a částečně tribuny.
Město také podalo žádost
na získání prostředků na „Revitalizaci sídliště Novosady“.
Jedná se o prostranství kolem
monobloku. Tato rekonstrukce
asi v hodnotě 4 mil. korun by
mohla navazovat na současnou
opravu ulic Sušilova a spol.
Dále se připravuje oprava
bytového domu čp. 1400 v ul.
Palackého a i domu čp. 11 na
náměstí Dr. E. Beneše. A to
i se snahou o zisk finančních
Celková oprava bývalého hotelu Slávia na náměstí není sice
prostředků z fondů Ministerstva
investicí města, ale je na ni třeba dohlížet pracovníky oddělení
životního prostředí.
památkové péče i stavebního úřadu.
Na rok 2016 připravuje město ve spolupráci se společností
jeny co nejdříve, na mlatech a cestách tak, aby
neohrozily sjednané nebo nasmlouvané kulturní VaK Kroměříž a s ředitelstvím silnic Zlínského
a společenské akce, které v zámecké zahradě na kraje celkovou rekonstrukci ulice 6. května, která
tuto investici už dlouhá léta vyžaduje. V plánu je
jaře proběhnou.
Město dále také čerpá prostředky na dovyba- také oprava ulice U Potoka i další komunikace
vení a zefektivnění počítačové sítě MěÚ v hodnotě a chodníky. Bude třeba také opravit hřiště
asi 3 mil. korun se spoluúčastí 0,5 mil korun. u 1. ZŠ a 2. ZŠ atd.
Mezi velké investice, pokud dojde ke koSmyslem je propojení všech pracovišť a především
nečnému schválení, patří i další oprava zámku,
dovybavení potřebnou a kvalitní technikou.
Mezi připravované nebo uvažované akce, na respektive pokračování v obnově krytiny střechy
které město podalo žádosti o projekty, můžeme a opravách krovů a při té příležitosti i k postupné
zařadit např. celkovou opravu stadionu Míru. obnově venkovních fasád. S tím souvisí i celková
Nejde o fotbalové hřiště, ale o vybudování či a zásadní obnova portálu zámku a oprava mostu.
obnovu tamějšího atletického areálu. Znamená Tato investice si vyžádá v průběhu několika příšto vybudovat 400 m dráhu s umělým povrchem, tích let asi 50 mil. korun.
R. Seifert
doskočiště na skok daleký a vysoký, koulařský
4
bř�ezen 2015
Pozvánka MKS na kulturní a společenské pořady
KAŠMÍR - ŠANGRI-LA, PEKLO I RÁJ NA ZEMI
5. 3. 2015 v 17.00 hod.
Městská knihovna Holešov
Cestopisná přednáška RNDr. Jaroslava Hrabala.
HOLEŠOVSKÝ BLEŠÁK
7. 3. 2015 v 08.00 - 13.00 hod.
Zámek Holešov
Hobby sběratelská burza po dlouhé době v holešovském zámku. „Tradice proslulých bleších trhů
sahá v Holešově až do sedmdesátých let minulého
století. Vsadili jsme na to, že si je lidi pamatují
a chceme na ně navázat,“ řekl Pavel Chmelík, ředitel Městského kulturního střediska Holešov, které
akci pořádá. V případě zájmu o prodejní místo činí
poplatek za prodejní stůl 60 Kč a 100 Kč podle
velikosti stolu.
KAREL GOTT REVIVAL MORAVA
13. 3. 2015 v 19.00 hod.
Kino Svět Holešov
„Zavřete oči, mistr přichází“. Známé hity Karla
Gotta zazní v podání, které od originálu skoro
nepoznáte. Předkapelou je zpěvačka s osobitým
hlasem, romantická i živelná Veronika Urbančíková
alias Vera Muse. Předprodej zahájen, vstupenky zakoupíte v Městském informačním centru Holešov.
MUSICA HOLEŠOV - KONCERT „DANZA“
18. 3. 2015 v 19.30 hod.
Zámek Holešov
Čtyři světové hvězdy akustické kytary - Zoran Dukic,
Pavel Steidl, Thomas Fellow, Reentko - v programu,
který svou strhující virtuozitou, energií a šarmem
nabídne posluchačům zážitek, na který se jen
tak nezapomíná. The European Guitar Quartet
v programu, který svou strhující virtuozitou, energií
a šarmem nabídne posluchačům zážitek, na který
se jen tak nezapomíná. Předprodej vstupenek:
Městské informační centrum Holešov nebo online.
DEN ZDRAVÍ A ŘEMESEL
21. 3. 2015 v 09.00 - 13.00 hod.
3. Základní škola Holešov
Tradiční den pro zdraví spojený se dnem řemesel.
V programu: poradna zdraví spojená s diagnostikou zdravotního stavu, ukázky pohybových aktivit
s možností si zacvičit pro děti i dospělé, prezentační a prodejní stánky, praktické ukázky první
pomoci, odborné přednášky a besedy, ochutnávka
zdravé kuchyně zdarma a mnoho dalšího.
HOLEŠOVSKO ZA OKUPACE
24. 3. 2015 v 17.00 hod.
Městská knihovna Holešov
Úvodní přednáška členů Vlastivědného kroužku
seznámí návštěvníky s událostmi let 1939 - 1940
na Holešovsku. Každý z několika přednášejících
se zaměří na jiný aspekt života v totalitě. Probíhá
v rámci vzpomínkových akcí u příležitosti 70 let
od konce 2. světové války.
Jedinečné spojení legendárního skladatele, textaře a zpěváka Jana Sahary Hedla, někdejšího člena
skupiny Precedens, a Blanky Šrůmové, zpěvačky
skupiny Tichá dohoda, v jejich společném projektu.
Předskokan holešovská kapela ELKO Band.
NOC S ANDERSENEM
27. 3. 2015 až 28. 3. 2015 v 18.00 - 08.00 hod.
Městská knihovna Holešov
Dobrodružné a tajemné nocování dětí přímo mezi
knihami.
O ZLÉ KRÁLOVNĚ
29. 3. 2015 v 16.00 hod.
Kino Svět Holešov
Divadelní představení pro děti na motivy českých
klasických pohádek. Umělecká agentura Aleny Bastlové z Opavy uvede rozmarnou divadelní pohádku.
Holešovský komorní orchestr a farnost Holešov
zvou na
VELIKONOČNÍ KONCERT
TANEČNÍ HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
25. 3. 2015 v 19.00 hod.
Kino Svět Holešov
Divadelní úprava hry Bohumila Hrabala. V hlavní
roli Josef Dvořák. Nová divadelní úprava hry
Bohumila Hrabala, která křehce a srozumitelně
zprostředkovává texty pábitelských historek, objevuje pravdu o životě, lásku v mnoha podobách
a filosoficky znamenitě podložený humor autora.
Neděle 5. dubna 2015 v 15.30 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov
Zazní skladby: Felixe Mendelssohna Bartholdyho,
Georga Friedricha Händela, Luigi Boccheriniho.
Více: www.holesovskyorchestr.cz
JAN SAHARA HEDL & BLANKA ŠRŮMOVÁ
S KAPELOU A ELKO BAND
27. 3. 2015 v 20.00 hod.
New Drive Club
Pátek 17. dubna 2015
Čas zahájení bude upřesněn (asi 19.00 hodin).
Setkání bude pořádáno u příležitosti 10. výročí
převedení zámku na město Holešov.
Společnost Castellum Holešov zve na
Taneční večer se skupinou
Marathonband
Holešovský TALENT 2015
PÁTEK 6. BŘEZNA 2015 v 17.00 HODIN
společenská hala SVČ p.o. Holešov
Představí se nejlepší vystoupení z oblastí hudby, zpěvu, tance, sportu,
magie a show. Vstupné: 70,- Kč, děti 30,- Kč
herold
5
bř�ezen 2015
Trochu historie z procesu koupi zámku městem
Je tomu již deset let, co město Holešov koupilo od předešlé majitelky zámek
Holešov s přilehlým parkem a oborou. Nejednalo se vůbec o jednoduchý proces
a nebylo lehké přesvědčit odpovědné orgány – v našem případě zastupitelstvo
města – aby zámek koupilo a tím se zavázalo k investování dalších velkých
finančních prostředků do opravy, zprovoznění a také zajištění provozu tohoto
významného, ale také rozsáhlého objektu.
Komise kultury – poradní orgán rady města – vyvíjela tlak na převzetí zámku
městem už od roku 2000, kdy byla podepsána smlouva o výpůjčce zámku mezi
majitelkou zámku a potenciálním kupujícím. Město muselo opustit salu terrenu
a hospodaření tohoto pronajímatele vedlo k devastaci objektu. Na základě iniciativy komise kultury proběhlo v roce 2002 několik schůzek mezi majitelkou zámku
a představiteli města. Zpočátku se hovořilo o bezúplatném převodu.
První písemná nabídka od majitelky na odkup zámku městem pochází
z 1. 4. 2003. Následovala jednání ve výborech a komisích a zpracování investičního záměru. Předpokládané náklady stavby činily tehdy asi 85 milionů Kč
a zpracování propočtu nákladů na zeleň v zámeckém parku a oboře a na udržovací péči 1,2 milionů Kč ročně.
Toto vše projednalo pracovní jednání zastupitelstva 14. 5. 2003 a na
řádném jednání 26. 6. 2003 zastupitelstvo neakceptovalo nabídku na převedení nemovitosti do vlastnictví města za cenu 20 mil. korun. Zastupitelstvo
ale deklarovalo zájem o nabytí nemovitosti a pověřilo místostarostku JUDr. J.
Pokornou dalším jednáním. Spád událostí dal ale proces převodu zámku na
město už do pohybu a rada města na základě doporučení komise kultury přijala
usnesení, kterým žádala zastupitelstvo o souhlas k zadání zpracování studie
využití zámku. V dubnu roku 2004 se uskutečnila významná návštěva pracovníků
Národního památkového ústavu v Holešově a naopak návštěva zástupců města
na Ministerstvu kultury v Praze a NPÚ.
A nyní heslovité údaje:
22. 4. 2004 Zastupitelstvo vydalo souhlas se zpracováním studie možného
využití zámku a vyčíslení finančních nákladů na opravu a rekonstrukci
18. 5. 2004 Návštěva zástupců města v Olomouci, na regionálním pracovišti MMR - fondy EU apod.
9. 6. 2004 Vznik a registrace občanského sdružení CASTELLUM HOLEŠOV,
aktivní společnosti pro obnovení kulturního centra v holešovském zámku.
10. 6. 2004 Proběhla další návštěva pracovníků Národního památkového
ústavu v Holešově.
27. 7. 2004 Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie
využitelnosti zámku se společností S-PROJEKT PLUS Zlín.
28. 10. 2004 Zastupitelstvo rozhodlo nabýt do
vlastnictví města Holešova
dům čp. 190 - zámek v Holešově, včetně přilehlých nemovitostí - staveb a pozemků
tvořících areál tohoto zámku
a pověřilo starostu a místostarosty města zabezpečit zpracování příslušných právních
dokumentů k realizaci tohoto
rozhodnutí. Tehdy se ale objevil další “vážný“ zájemce o koupi objektu, se kterým majitelka zámku uzavřela
smlouvu, proto město trvalo na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s majitelkou
jako druhý vážný uchazeč pro případ, že tento první zájemce od koupě ustoupí. Od
měsíce prosince 2004 probíhala mezi zástupci majitelky zámku a zástupci města
intenzivní jednání týkající se obsahu smlouvy o smlouvě budoucí. Předmětem
jednání byla výše kupní ceny, ale i platební a ostatní podmínky převodu.
24. 2. 2005 Zastupitelstvo schválilo nabytí budovy zámku vč. přilehlých
nemovitostí - staveb a pozemků tvořících areál tohoto zámku na základě smlouvy
o smlouvě budoucí a následné smlouvy kupní a darovací a pověřilo starostu
města Ctirada Ottu podpisem všech smluvních dokumentů souvisejících s nabytím předmětných nemovitostí. Starosta podepsal smlouvu o smlouvě budoucí,
ve které se mimo jiné účastníci dohodli, že pokud do dne 8. 3. 2005 neuhradí
první vážný zájemce majitelce dohodnutou cenu, uzavře tato s městem Holešovem nejpozději do 15. 3. 2005 smlouvu za podmínek uvedených ve smlouvě
o smlouvě budoucí.
15. 3. 2005 Je uzavřena smlouva kupní a darovací, ve které majitelka
převádí budovu zámku a přilehlých nemovitostí do vlastnictví města.
16. 3. 2005 Je proveden vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pracoviště Holešov, čímž se město Holešov stalo vlastníkem budovy
zámku a přilehlých nemovitostí.
31. 3. 2005 Došlo k fyzickému předání majetku městu.
Rada schválila vypsání výběrového řízení na zpracovatele studie proveditelnosti „Regenerace zámecké zeleně v Holešově“.
21. 4. 2005 Rada schválila zprovoznění obřadní síně v sala terreně
v budově zámku.
duben, květen - Odborem kultury MěÚ byly zpracovány podklady k žádosti
o zařazení kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví
na rok 2006.
16. 5. 2005 Byla podána žádost o zařazení kulturní památky do Programu
záchrany architektonického dědictví na rok 2006 spolu s požadovanými podklady
předána osobně starostou na Ministerstvo kultury.
Rada schválila zřízení komise pro obnovu zámku a jmenovala předsedkyní
komise JUDr. Jarmilu Pokornou.
Proběhla prohlídka náhonu a zámeckých rybníků zástupci města a rybářského svazu s možností využití rybníků rybáři
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo s Mgr. Martinem Číhalíkem na vypracování dokumentu „Zámek Holešov - Stavebně historický průzkum“ a schválila
vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na statické
zabezpečení objektu zámku v rozsahu potřebném pro žádost o poskytnutí dotace
z programu záchrany architektonického dědictví.
Rada města vzala na vědomí smlouvu na veřejnou zakázku „Zámek Holešov
- zpracování projektové dokumentace statického zabezpečení“ a schválila jako
budoucí zdroj pro vytápění budovy zámku plynovou kotelnu PK 20 a napojení
zámku na stávající trasu teplovodního rozvodu. Schválila také podání žádosti
o dotaci ze státního rozpočtu na změnu systému vytápění budovy zámku.
Více příště nebo jinde
Rudolf Seifert
JUDr. Jana GRYGEROVÁ,
advokátka
otevřela novou kancelář na adrese nám. Dr. E.
Beneše 62/22, 769 01 Holešov (budova Kina Svět)
•poskytuje právní služby ve všech oblastech práva – právo občanské, obchodní, pracovní, trestní, správní, ústavní
•specializuje se na právo rodinné, majetkové vztahy mezi manžely, vymáhání pohledávek a oblast převodů nemovitostí (právní
služby pro fyzické osoby i realitní kanceláře)
•tel. +420 776 260 036, e-mail: [email protected], web:
www.akgrygerova.cz
herold
6
bř�ezen 2015
Hana Briešťanská v širší
nominaci na Thálii
Inscenace Žítkovské bohyně, která Městské
divadlo Zlín vyprodává už téměř rok od své premiéry, sklízí ovace nejen u publika, ale i u divadelní
kritiky. Zlínské divadlo se totiž může pochlubit
širší nominací na Cenu Thálie 2014, ve které se
ocitla herečka Hana Tomáš Briešťanská za hlavní
roli. Ceny Thálie letos už podvaadvacáté vyhlašuje
a produkuje Herecká asociace. Slavnostní vyhlášení cen proběhne 28. března ve 20.00 hodin.
Ceny budou předány tradičně v Národním divadle.
Žítkovské bohyně je možné vidět ve zlínském
divadle 7. a 24. března, vždy v 18 hodin. Vstupenky
jsou ještě k dostání v pokladně divadla či přes web
www.divadlozlin.cz. Kromě Zlína mohou tento titul
vidět diváci také v Kolíně či v Brně (Národní divadlo
Brno 31. března). Hanu Tomáš Briešťanskou uvidí
diváci ve Zlíně brzy i v nové roli – v těchto dnech
zkouší roli Violy v nově připravované inscenaci
Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete, kterou ve
zlínském divadle režíruje Jakub Nvota. Premiéra
se uskutečnila už 28. února.
Red.
VYFOŤTE UMĚLECKÝ SOUBOR ZLÍNSKÉHO DIVADLA
K 70. sezoně Městského divadla Zlín připravujeme novou fotogalerii uměleckého souboru.
Zadání: * musí se jednat o portrétové fotografie
o rozměrech 44 × 29 cm (na výšku), ve kterých se
snoubí originalita, noblesa a elegance s profesionálním provedením * součástí koncepce je i umístění
jména umělce * nabídky konkrétních fotografických
koncepcí zasílejte na adresu divadla či elektronicky.
Nabídka musí obsahovat 1-2 konkrétní portrétové fotografie (nemusí se jednat o herce zlínského divadla)
a zároveň ukázku vlastní tvorby * v nabídce uveďte
celkovou cenu za dodání 30 ks fotografií.
Případné dotazy směřujte na šéfku vnějších
vztahů Městs. divadla Zlín: MgA. Vl. Dvořáková, tel.:
577 636 349, 604 227 991, e-mail: [email protected]
divadlozlin.cz.
Propagace Holešova
na veletrzích v Brně a Bratislavě
Zástupci města a Městského kulturního střediska zajišťovali propagaci našeho regionu na veletrzích cestovního ruchu Regiontour
Brno (15. až 19. ledna) a o čtrnáct dnů později na podobném
veletrhu věnovanému cestování a nabídkám turistických možností
Slovakiatour Bratislava.
POMŮŽEME VÁM NAJÍT
TEN SPRÁVNÝ DÍL
Stejně jako dítě pečlivě vybírá ten správný díl skládačky, tak i my věnujeme
veškerou energii tomu, aby náhradní díl do Vašeho vozu přesně zapadl. Protože
ŠKODA Originální díly jsou identické s díly použitými při výrobě nového vozu
a procházejí testy kvality a bezpečnosti, máme jistotu, že Vám nabízíme jen
prvotřídní kvalitu s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
DOBE-CAR s.r.o.
Tovární 1250
769 01 Holešov
Tel.: 573 397 424
www.dobecar.cz
herold
Untitled-81 1
Výkup kovů od 1. března
bezhotovostně
Od 1. března vstoupila v platnost novela vyhlášky 383/2001,
kterou Ministerstvo životního prostředí hodlá zakázat hotovostní
výkup kovů ve sběrnách.
„Omezení výkupu na bezhotovostní platby je prvním slíbeným
opatřením, která budeme v průběhu letošního roku realizovat, abychom, co nejvíce to bude možné, zabránili krádežím kovů a rozvoji
tohoto kriminálního segmentu v ČR. Velmi záhy bude následovat
vymezení bezhotovostní platby pouze na převod na účet, popřípadě poštovní poukázku. K tomu ale může dojít pouze zákonem.
Proto je tato změna již navržena v novele zákona o odpadech,“
uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.
Red.
7
10.2.2015 11:00:05
bř�ezen 2015
Rok 2015 – jak na finance a svatby?
Přehled „zdvojených“ svatebních sobot a jejich významů z hlediska
numerologického:
4. 4. – význam čísla 4 je stabilita, ale také nepružnost ke změnám všeho
druhu, závislost na hmotě, majetku zejména movitého a zde ve zdvojené
energii je pravděpodobnost, že manželé spolu ustojí i nepříznivé podmínky.
Ovšem mohou zde býti ve zvýšené míře spory o majetek a také neschopnost
rozchodu i pokud by tento byl pro všechny zúčastněné tou nejlepší volbou.
Jako datum sňatku nedoporučuji.
Tento rok 2015 nám přináší zajímavé a aktivní energie. Bude se dařit
lidem aktivním, lidem činu a těm, kteří mají dobré a spravedlivé smýšlení.
Nutností bude pro všechny snažit se udržovat rovnováhu a to jak ve svém
fyzickém těle, tak v psychickém naladění.
Zajímavostí tohoto roku je jeho „finanční energie“. Každý si bude řešit
svou finanční situaci, dle svých dispozic. Někdo dosáhne velkého zisku
a někdo naopak finančního dna. Obzvláště pozorní by měli býti lidé, kteří mají
ve svém datu narození číslo 8 a to ve formě jednoduché nebo v některém
ze součtů (např. rok 1961 = součet čísel 8, případně den narození 26 =
součet 8... atd.). Toto číslo znamená finanční karmické zatížení a rok 2015
je součtově taktéž osmičkový. Taktéž toto platí, pokud máte v datu narození
jednoduché nebo složené číslo 2.
Z toho vyplývá nutnost velké opatrnosti těchto lidí na všechny své
investice, jakékoliv nakládání s penězi, ovšem také možnost velkého zisku
a finančního zajištění. Vy, kteří jste si našli ve svém datu narození jednoduchou nebo součtovou osmičku nebo dvojku, Vaše důležité měsíce tohoto roku
jsou únor, duben a srpen. Zda to budou měsíce krizové, či naopak, záleží
na Vašem karmickém zatížení a také na aktivním přístupu
k řešení událostí. Všem Vám přeji rovnovážná rozhodnutí
a silnou vůli zvládat životní události.
6. 6. – význam čísla 6 je rodina, harmonie a láska, ale také nezdravá připoutanost. Pokud budou manželé respektovat i svobodu druhého, je toto velmi
vhodné datum. Zde je poté velký předpoklad na brzké založení rodiny, či tento
den bude ve zvýšené míře přitahovat páry, které jsou již v očekávání potomka.
8. 8. – význam čísla 8 je spravedlnost, karma, ale také finance. Toto datum je
velmi těžké, karmické. Lidé, kteří se budou brát tento den se znají z minulých
životů a sňatkem si naplňují svou karmu a to zejména tento rok 2015, který
v součtu dává také číslo 8! Je zde i velká pravděpodobnost,
že tento pár bude dostávat finanční lekce, buď bude snadno
získávat peníze nebo naopak zde bude jejich velký nedostatek
a finanční potíže.
Další zajímavostí jsou svatební soboty, které mají
zdvojená čísla v datu.
Mnozí snoubenci si určí dobře zapamatovatelné zdvojené
datum začátku svého společného života, ovšem netuší, jaké
energie jim to přináší.
Velmi důležitá je vždy počáteční energie nějaké události
nebo činu, tzn. energie dne (i okamžiku). Poté se tato energie
nese celou situací, či událostí, v tomto případě i manželstvím.
10. 10. – významově toto datum je velice silné, pro silné
osobnosti. Sňatek uzavřený bude mít tendenci rezervovanosti,
uzavřenosti a pár může působit povýšeně. Den pro „hrdé“
sňatky, kde tak trochu chybí citlivost, vnímavost a empatie.
Toto datum mnoho párů neustojí a sňatek (i budoucnost)
nebude nakonec dle jejich představ (vyšší nároky).
12. 12. – toto datum je činorodé, společenské, aktivní
a i tací budou novomanželé. Do vztahu jim přinese mnoho
komunikace, tvořivosti, nápadů, cestování a neustálou touhu
se něco učit, zdokonalovat. Toto datum je vhodné pro sňatek
dvou aktivních lidí.
Všechna tato níže uvedená data spojuje jejich zdvojená
energie toho kterého čísla, což znamená zesílenou primární
energii daného čísla. Všeho moc škodí a tak někde, dle
charakteru a energie čísla, je zesílení energie na pováženou.
Samozřejmě, v podrobnějším rozboru data svatby je zapotřebí
vzít v úvahu i data narození snoubenců a takovýto podrobnější
náhled je schopen udělat každý zdatný numerolog.
Numerologie odhaluje významy energií čísel, která na nás
všudypřítomně působí. Počínaje datem narození, sňatku
i např. SPZ našeho auta, či číslem popisným našeho domu.
Ovšem nezapomínejte, že ústřední postavou veškerého dění jste Vy a na Vás
záleží, jak pochopíte a využijete energie kolem Vás.
Sepsala:
Naveena – Gabriela Holčáková
holešovská kartářka, numero-karmalog
www.naveena.cz
Pomocí ztišení, soustředění a otevření svého srdce zároveň, si můžete
i vy vyzkoušet tuto úžasnou techniku meditace v přítomnosti…
Zvu vás na netradiční povídání s workshopem na téma relaxační kresba
zen-tangle (přineste si s sebou fix Centropen 0,3 + 0,7 černé barvy).
Tato technika je vhodná i pro začátečníky, netřeba uměleckého nadání,
či vzdělání, jen chuti vyzkoušet něco nového.
Dotkneme se témat: meditace jako lék, ztišení a otevření srdce, úrovně
vědomí a nevědomí a vše, co vás bude z duchovního světa zajímat.
Přijďte zklidnit mysl, odreagovat se od všedních starostí, načerpat
energii z energetických obrázků, zkusit si netradiční metodu kresby
pramenící z vašeho srdce…
Přijďte na výbornou kávičku nebo čajík s mnoha dobrotami, které vám
příjemná obsluha kavárny nabídne a s láskou připraví...
dne 5. 3. 2015 od 17 hodin, vstup zdarma
rezervace míst (doporučuji) na tel.: 605 702 141
Těším se na vás milí přátelé
Naveena - Gabriela Holčáková
kartářka, numero-karmaložka
Mistr Reiki učitelka
www.naveena.cz
herold
8
bř�ezen 2015
Neznámý Holešov XX.
I když to tak na první pohled
nevypadá, číslo v titulku je kulaté a
připomíná nám, že již po dvacáté budeme nahlížet do historie našeho města.
Tentokrát si na ni doslova posvítíme.
Jdete-li večer po osvětlených ulicích,
napadlo vás někdy, jak asi vypadala
taková procházka před sto lety a dříve?
Chodilo se potmě, nebo jen za měsíčních nocí …? První zprávy o veřejném
osvětlení máme až z poloviny 19. století.
Holešov se tehdy stal okresním městem a noční ulice v té době byly spoře
osvětlovány olejovými lampami.
1
1. Olejové lampy byly v roce 1865 nahrazeny petrolejovými, ale vnější vzhled luceren se zřejmě příliš nezměnil.
Byly umístěny na nízkých stožárech nebo zavěšeny na
domovních zdech a kdo má petrolejku, umí si představit,
jak asi vypadala takto osvětlená ulice. Na snímku z roku
1890 je stožár s lucernou na začátku Palackého, tehdy
ještě Kroměřížské ulice.
2
3
5
2. Také prostory železničního nádraží a nástupiště
byly osvětlovány petrolejovými lucernami, jak vidíme
na dalším snímku, pořízeném kolem roku 1900. Naše
představy o této idylické a pořádkumilovné době poněkud
narušuje hromada uhlí v těsné blízkosti nástupiště.
3. V prvním desetiletí minulého století byl Holešov
elektrifikován, žárovky se tudíž objevily i na ulicích v lampách pouličního osvětlení. Stejnosměrný elektrický proud
dodávala elektrárna parního mlýna na Novosadech,
který vlastnil Josef Janiš. Dráty elektrického vedení byly
vedeny na dřevěných sloupech, na nichž byly umístěny
i lampy. Tento sloup stál vedle nové budovy sirotčince,
zatím osamocené na počátku budoucí Vilové čtvrti,
dnes Bezručovy ulice.
4. V krátké době se vzhled ulic
opět měnil – lampy pouličního osvětlení byly umístěny na vysokých stožárech
s ozdobným zakončením. Na stožárech
zpočátku byly i konzoly s dráty elektrického vedení, jak vidíme na dalším
snímku rovněž z Palackého ulice.
elektřinu jen pro vlastní využití ve mlýně. V té
době měl už mlýn nové majitele – Floriána
Kornela a Františka Roháče, kteří jej koupili
v srpnu 1918, aby ho za pouhých deset let
prodali arcibiskupu Dr. Leopoldu Prečanovi.
To už je ovšem jiná historie.
Pouliční osvětlení prošlo v dalších letech
přirozeným vývojem. Měnily se stožáry, lampy
i v současnosti užívané výbojky, elektrické vedení se ukrylo pod zem. To už ale nebyly změny
tak zásadní, jako byl počátek elektrizace,
který nám připomíná tu kouzelnou atmosféru
večerních ulic, kde v každém tmavém zákoutí
nás mohlo čekat překvapení …
Miroslav Olšina
4
5. Kromě osvětlení byly tyto
stožáry využívány také k zavěšení květinové výzdoby. Jejich vzhled i funkčnost
zřejmě vyhovovaly, a proto je vidíme
ještě na snímku náměstí, který pochází
z dvacátých let. K tomu je třeba jen
dodat, že k osvětlení náměstí tehdy
musely stačit jen tři tyto stožáry.
Slogan „Janišova elektrika ve dne svítí, v noci bliká“ s velkou upřímností naznačoval obecný pohled na kvalitu elektrického proudu, proto
byla počátkem dvacátých let upravená elektrická síť města napojena na
Středomoravské elektrárny v Přerově, které dodávaly střídavý proud. To
byl i počátek zániku elektrárny na Novosadech, která od té doby vyráběla
PEUGEOT
VÝKUP A PRODEJ STARÝCH A NOVÝCH ND
Po - Pá 9.00 - 12• 13 - 17.00 hod.
Rymice u Holeova (Areál ze­m­dl­ské­ho dru­stva)
tel.: 603 840 054
herold
9
bř�ezen 2015
Masopust rozveselil ulice města i jeho částí
První fotka je ze Všetul, kde v sobotu 14. února vyrážely masky pod organizačním vedením o.s. Všetuláci sobě. V Holešově pořádají každoročně setkání masek a průvod
přes město i s programem ve Smetanových sadech skauti. V Količíně patří organizace hasičům a osadnímu výboru podobně jako v Žopech. Tam letos zprovoznili pojízdnou pálenici. Toto zařízení vychází vstříc všem podomním paličům a šetří kanalizaci - jistě by přispělo k ochraně kanalizačního řádu i v dalších obcích regionu.
Veřejná sbírka na Hájenku
v zámeckém parku
Spolek Skřítek, který se zaměřuje na mezilidské vztahy, posilování
odpovědného přístupu k vlastnímu životu, pozitivního vztahu k přírodě
a životnímu prostředí, založil v srpnu loňského roku veřejnou sbírku na Hájenku v zámeckém parku.
Cílem této sbírky je rekonstrukce Hájenky a jejího okolí za účelem
vytvoření Vzdělávacího a environmentálního střediska, které bude dále
sloužit spolkové činnosti i široké veřejnosti pro realizaci volnočasových
a vzdělávacích aktivit a aktivit pro osobnostní rozvoj. Naše idea zní: „Pokud
by každý z Holešova přispěl 100 Kč na Hájenku, budeme mít 1,5 miliónu na
rekonstrukci! Věříme, že se nám to společně může podařit.“ V současnosti můžete vidět dokončenou rekonstrukci střechy, kterou financovalo město Holešov.
Hájenka je mimo jiné využívaná spolkem pro pořádání svých akcí a kurzů.
Přes léto se z její návštěvy těší děti na příměstských táborech, pro které je okolí
Hájenky ideálním přírodním prostředím, zatímco rodiče ocení její dostupnost.
Září a říjen bývá ve znamení adaptačních kurzů, které jsou prostředkem pro
stmelení nových kolektivů žákům ze základních a středních škol. Po zbytek
roku jsou zde realizovány další akce pro děti, mladé, dospělé i celé rodiny.
Pokud i Vy chcete přispět na rekonstrukci Hájenky a úpravu okolí, které
bude sloužit nám Všem jako místo pro setkávání, můžete tak učinit na transparentní účet 2800618879/2010, nebo do zapečetěné pokladničky, kterou
máme na našich akcích. V jednání je i trvalé umístění pokladničky, které by
mělo být v Krámku
u Kouzelného stromu.
Zároveň bychom chtěli
poděkovat Všem, kteří
již na sbírku přispěli.
Velmi nás těší, že máte
o místo v zámeckém
parku zájem a přejete
si jej zvelebit. O průběhu úprav se můžete
dozvědět na našich
webových stránkách
www.skritek.org.
Jolana Pacíková
herold
10
bř�ezen 2015
Pamětníci Holešovska v archivu Paměti národa
Cyklus medailonů pamětníků nahraných pro Paměť národa uzavíráme osudem Josefa Mrázka, který byl roku 1957
odsouzen za špionáž pro francouzskou
rozvědku na patnáct let odnětí svobody.
Naletěl agentu Sovovi a zapletl se v síti
vazeb protistátní skupiny iniciované Státní bezpečností. Nebýt amnestie v roce
1960, nejspíš by si trest za zmanipulovaný
proces odseděl v plné výši.
Josef Mrázek (*3. 11. 1924 v Prusinovicích) byl od mládí dobrodružná povaha. V době, kdy se postupovaly Sudety
Německu bylo Josefovi čtrnáct let a tuto
tehdy ještě netušenou předzvěst světového konfliktu pociťoval jako velké příkoří. Roku 1944 ho
neminulo předvolání k práci pro Říši. Z Berlína po
pár měsících utekl domů. Až do konce války se
držel stranou, ale vysloveně skrývat se nemusel.
V únoru roku 1948 přišel celospolečenský obrat
a následně kolektivizace v zemědělství, které
se rodina pokoušela nějaký čas vzdorovat. Nakonec ale otec do Jednotného zemědělského
družstva vstoupil. Josef začal jezdit s autobusem
a později s nákladem v Ostravě. V roce 1955 se
seznámil s budoucí manželkou Marií Mičkovou,
dcerou vlastenců, kteří žili před 2. sv. válkou ve
Vídni a roku 1938 se do republiky vrátili. Mariini
prarodiče, kteří v Rakousku zůstali, poskytovali
od roku 1948 azyl Čechům, kteří z republiky
emigrovali. Byl mezi nimi i MUDr. Karel Kašpárek,
redaktor a pozdější ředitel československého
vysílání rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Byt
prarodičů ve vídeňské ruské zóně se později
stal i jakousi přestupní stanicí zakázaných knih
a tiskovin (např. Solženicynovo Souostroví gulag
nebo čsp. Svědectví Pavla Tigrida), které Josef
v 70. letech vozil do republiky a využil je např.
i holešovský samizdat.
Krátce po svatbě vstoupil do života novomanželů holešovský laborant Karel Sochatzí,
tajný agent StB s krycím jménem Sova. Josef
ho požádal o malou službu – zfalšovat výsledky
krevních testů prarodičů Jelínkových, aby si mohli
v republice prodloužit pobyt. Z tohoto původně
náhodného setkání se postupně stala známost,
která zapříčinila pamětníkovo zapletení se do sítě
falešných odbojářů a nastrčených volavek StB,
podobně jako se to stalo odsouzeným ze skupiny
Světlana. Na podzim roku 1957 se kruh stáhl
a přišlo první zatčení – ve vazbě skončili tři
právníci – Josefův bratr František a JUDr. Kulíšek
s JUDr. Smetanou (referent pro udílení milostí),
kteří za zády úředníků oddaných režimu snižovali
tresty a propouštěli rodinné známé odsouzené
většinou za pokus o přechod hranic nebo spolupráci s partyzány. V prosinci došlo i na Josefa.
Dostal vzkaz, že pojede bez nákladu do Brna
a až z okolností pozdě vytušil, že padl do léčky.
„Jeli za mnou už z Holešova, viděl jsem auto. [...]
Na kojetínském rozcestí jsem myslel, že odbočím
na Kojetín, převrátím vůz a uteču. Ale oni byli
taky chytří. Před rozcestím stálo auto otočené do
protisměru. Vedle něj muž, pod kabátem pistoli.
Byl tam i četník v civilu, měl jen četnickou čepici
a plášť. Zastavil mě: ‚Silniční kontrola. Vystupte
si.’ A pak: ‚Jste zatčen!’” Odvezli ho do vazby
v Uherském Hradišti a dostal se na celu s tzv.
slavičínským Baťou Janem Pivečkou, zkoušeným
majitelem obuvnické továrny. V lednu po zatčení
zbytku rodiny (včetně těhotné manželky) mu pak
na odposlouchávanou celu přidělili „omylem“
tchána a nastrčili estébáka, jelikož se do té
doby od pamětníka nedočkali žádné hodnotné
výpovědi. Zapletení manželčiny rodiny do procesu
a i jejich následnému odsouzení předcházelo spo-
jení s osobou vídeňského krajana Karla Šubrta,
který se pokusil iniciovat přenos tajných zpráv
z republiky a daroval pamětníkově tchyni neviditelný inkoust. Není známo, zda on sám byl
nastrčenou volavkou StB, či se skutečně podílel
na špionáži pro zahraniční rozvědku. Po pěti měsících vazby byl vynesen rozsudek s tresty ve výši
patnáct let pro Josefa a deset a sedm pro tchyni
a tchána. Díky amnestii v roce 1960 se ale jejich
osudy spojily naštěstí mnohem dříve. Pamětník
tak strávil v bytízském uranovém dole a pracovním
táboře, který už dnes téměř neexistuje, „jen” dva
roky. Při propuštění byl kontaktován důstojníkem
Státní bezpečnosti s nabídkou spolupráce. Odmítl a až do odchodu do důchodu z pozdějšího
zaměstnání na šachtě v Ostravě byl sledovanou
osobou. Roku 1968 se stal členem krajského
výboru nově vzniklé Konfederace politických vězňů
(KPV) a požádal si o výmaz z trestního rejstříku,
tzv. zahlazení odsouzení. Po roce 1989 byl pak
plně rehabilitován a působil jako předseda smírčí
komise KPV. Krátce před smrtí mu byla přiznána
účast na protikomunistickém (třetím) odboji.
Zemřel 5. února 2015.
Pokud Vás životní příběhy pamětníků
zaznamenané projektem Paměť národa zaujaly,
máte tip na někoho ze svého okolí nebo byste
se chtěli stát pravidelnými podporovateli a členy
Klubu Paměti národa, neváhejte nás kontaktovat
na stránkách www.pametnaroda.cz.
Helena Kaftanová, sběrač Paměti národa
Také Vás trápí chřipky a nachlazení?
Už se nemusíte dále trápit, máme pro Vás řešení.
Zbavte se obtěžující rýmy a chřipek nadobro
Dnešní lidé jsou plní umělých látek z prášků
a nezdravého životního prostředí. Pamatujete na
naše prarodiče a jejich zdravý, tuhý kořínek? Vycházel z vysoké hladiny imunity, kterou získávali hlavně
z pohybu ve zdravém životním prostředí. Ve městě
plných aut se takové prostředí hledá jen obtížně
a náš imunitní systém tím opravdu trpí.
Jaké by to bylo užívat si krás zimy bez rýmy,
chřipek, zánětů nosních dutin a dalších klasických
nešvarů chladnějšího počasí. Krátkodobým řešením
mohou být “zázračné” chemické tablety z reklam,
které na nás křičí na každém rohu. Dalším řešením
může být chemicky ošetřené ovoce ze všude přítomných supermarketů, které nikdy nevidělo slunce.
Ale moudří lidé vědí, že ty nejkvalitnější věci
nám poskytuje sama příroda, proto Vám nabízíme
zcela něco jiného. Relaxační ozdravnou kůru
v Morii, solné jeskyni Holešov. V krásném a klidném
prostředí tvořeném z hlubinných solných krystalů
z nejstarší soli na planetě. Přímo ze srdce hor
v pohoří Himálaj se bude cítit přímo kouzelně. Přes
herold
osm tun soli, které vytváří
unikátní mikroklimatické
prostředí podobné tomu
přímořskému se během
45 minut vaší relaxační
solné procedury postará
o doplnění důležitých minerálních látek (jód, vápník, draslík, sodík, hořčík,
bróm, selen). Spoluprací
těchto látek posílíte svůj
imunitní systém natolik, že se již brzy budete
spokojeně usmívat nad
dobou kdy jste si bez
kapesníku nemohli představit ani minutu.
Více na www.solnajeskyneholesov.cz, nebo
na telefonu 702 614 111
11
bř�ezen 2015
„Chcete mě?“ – nabídka pejsků k adopci
RODY – kříženec
ridgebacka, 9 -10
let, temperamentní,
umazlený, vrácen
z PP z rodinných
důvodů a od té doby
na útulku velmi
psychicky strádá,
přimlouváme se za
něho!
TOBI – plavý labradorský retrívr,
2 roky, čipovaný,
přátelský, fixovaný
na svého bráchu
Nera, potřebuje aktivního člověka na
procházky a základy
výcviku.
XENA – fena německého ovčáka,
8 let, kastrovaná,
v minulosti ve špatných sociálních podmínkách, nyní na
výcviku u p. Eichlera, dělá pokroky a je
učenlivá, případné
informace o chování fenky přímo
u něho nebo na
útulku.
NERO – čokoládový
labradorský retrívr,
2 roky, čipovaný,
přišel na útulek
s Tobim, temperamentní, vhodný do
domu se zahradou.
VENDELÍN – kříženec
yorkšírského teriéra
na vyšších nohách,
čipovaný, 4 roky,
vhodný do bytu,
přátelský, snese se i
s ostatními psy.
KORA – fenka pudla,
10 let, po zemřelé
majitelce, zvyklá
v bytě, velice hodná
a nenáročná, byla
by vděčná staršímu
člověku, moc za ni
prosíme, je už na útulku půl roku!
Kontakt na útulek pro opuštěná zvířata Zlín – Vršava – tel.: 577 244 444, e-mail: [email protected]
cz, korespondenční adresa: Útulek pro zvířata
v nouzi Vršava, Mezilesí 628, 760 01 Zlín. Útulek
pro opuštěná zvířata můžete podpořit finančním
darem na č.ú. 35 - 1408627389/0800.
Eva Poiselová
Lidové pranostiky na jaro
BŘEZEN
Březnové slunce má krátké ruce * Když větrové
nakonec února uhodí, moc obilí se na poli urodí
* V březnu vítr, v dubnu déšť, pak jistě úrodný rok
jest * Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí
* Kolik mlh v březnu stoupá, tolik bude mrazů po
Velikonocích * V březnu prach a v dubnu bláto,
sedlákovi roste zlato * Suchý březen, studený
duben, mokrá máj, bude v stodole ráj.
DUBEN
Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá
nehodu * Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý
ale sobě pochvaluje * Březen, za kamna vlezem,
duben, ještě tam budem * Dubnový sníh rodí trávu
* Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého
roku ponese ovoce * Když duben laškuje, bývá
mnoho sena a obilí * V dubnu čas a panský kvas
* Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
KVĚTEN
Když máj vláhy nedá, červen se předá * Suchý
březen, mokrý máj, bude humno jako ráj * Deštivý
květen - žíznivý říjen * V máji vlhko, chladno, bude
vína na dno * Mokrý máj - v stodole ráj * Chladno
a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají *
Suchý květen - mokrý červen * Je-li v květnu večer
tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena * Na
mokrý květen přichází suchý červen.
Rok 2014 v Útulku pro zvířata v nouzi
Ve srovnání s jinými lety se dá říci, že počet přijatých zvířat nebyl nijak
výjimečný. Během roku 2014 jsme do útulku přijali 450 psů, z toho 403 bylo
opuštěných a 47 hotelových. Z nalezenců se 242 pejsků vrátilo zpět majitelům
do svých domovů a 153 psů šlo do pěstounské péče, tudíž našli nový domov.
Koček jsme za minulý rok převzali 246 a 221 si vzali lidé do pěstounské péče.
Díky dotaci Ekofondu Města Zlína jsme mohli uhradit kastraci 84 koček
a načipovat 136 psů. Děkujeme tedy za finanční podporu těchto smysluplných projektů.
Chtěli bychom moc poděkovat všem, kdo po celý rok nám pomáhá
a podporuje nás. Jsou to hlavně lidé, kteří jsou dlouhodobě zapojeni do
„virtuální adopce“ psů a koček. Bez této podpory bychom již nemohli zajistit
takovou veterinární péči, jakou naše zvířata dostávají. Moc si toho vážíme.
Děkujeme také všem příznivcům, kteří na útulek přinesli hmotné a finanční dary, ať už to byli jednotlivci, firemní kolektivy nebo děti z mateřských nebo
základních škol. Konkrétně z Holešova můžeme uvést sbírku, kterou pro nás
uskutečnila paní Z. Doleželová ze zverimexu U Minigolfu a patří jí velké díky.
Z větších organizací, které nás podpořily, musíme poslat vděčné pac
firmě Z-studio za sponzorské vyhotovení útulkového kalendáře na rok 2015,
slevovému portálu Slevíci.cz za spuštění charitativní akce, obchodu SUPER
ZOO v Malenovicích za nádhernou sbírku, Zvěrokruhu na Čepkově za krásné
pravidelné sbírky a internetovému obchodu krmeni.cz za sbírku kvalitního
krmiva.
Za spolupráci na krásných útulkových akcích a projektech musíme především poděkovat Magistrátu Města Zlína, studentům UTB projektu „Němá
tvář“, Městskému divadlu Zlín a základní škole Komenského II.
Doufáme, že jsme na nikoho nezapomněli, jelikož bez takové podpory
a pomoci, by útulek nemohl fungovat jako doposud. Děkujeme všem a moc 
Za útulek Eva Poiselová
Prodám RD 5 + 1
Holešov – Novosady se zahradou.
Tel.: 776 773 600
herold
12
bř�ezen 2015
Druhý všetulský košt s 41 vzorky a pro domácí Pavlu Fryjovou
Všetuly – Také v masopustním období je
trochu času a prostoru na zajímavé společenské
dění. K tomu patřil i druhý masopustní Všetulský
košt slivovice. Proběhl 28. února v podvečer
v Hostinci Barborka a pro všechny přítomné se
stal vítaným zpestřením závěru sobotního dne.
Své vzorky (slivovici, meruňkovici i směsky) dalo
dispozici 41 milovníků tohoto moku a hodnotila je
nejen odborná porota, ale také všichni přítomní.
Vítězem se stala „domácí“ Pavla Fryjová (vloni
třetí) a o další místa se podělili: 2. Pavel Kalabus,
3. Tomáš Jurášek, 4. Tomáš Rypl, 5. Jiří Mikulenka,
6. Milan Fryje ml., 7. Roman Hyánek (vloni 6.),
8. Robert Fauland, 9. Petr Šenkyřík a 10. Pavel Lacina atd. Pro všechny připravili pracovníci hostince
i pohoštění a samozřejmě dobrou náladu a pohodu.
Tu dotvářeli hudebníci z Texasu a jejich přátelské
a družební posílení z hostince na Holajce.
To, že košt slivovice je subjektivní záležitostí
asi vědí všichni milovníci tohoto přírodního moku.
O tom hovoří i velmi rozdílné umístění stejného
vzorku přihlášeného pod jiným účastníkem. Tak
alespoň vidíme, že různé poroty jsou sestaveny
jen z lidí i s jejich subjektivními pohledy. To ale
nesnižuje kvalitu pěstitelů a jejich produktů a už
vůbec ne skvělou společenskou událost.
R. Seifert
WATS Music Club Holešov
Nová kavárna na náměstí
Pátek 13. března 2015 od 20.30 hodin
Legendární písně Jimiho Hendrixe v podání holešovského tria: Otto Šaler
- kytara, zpěv, Radim Kohout - bicí, zpěv, Michal Daniš - basová kytara, zpěv.
Host: Orange (blues, rock – Zlín). Vstupné 40,- Kč, akce je nekuřácká…
Postní almužna a týden jarních aktivit
Od popeleční středy bude mezi lavicemi v kostele kasička na tzv. postní
almužnu, kterou připravila arcidiecézní charita. Peníze za požitky, které si během
postu odřeknete, můžete vložit do této kasičky. Tyto finanční prostředky pak naše
farnost prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. V době postní budou bývat pobožností křížové cesty každý pátek od 17.30 hod. a v neděli v 15 hod.
Centrum pro rodinu ve spolupráci s Charitou Holešov a Bystřicí p. Host. chystají
pro děti ve věku 6-12 let „Týden jarních aktivit“. Akce je v době jarních prázdnin
charakterem podobná příměstskému táboru. Termín je 9. – 13. 3. 2015 v Domě
U sv. Martina. Cena za týden je 500 Kč. Více informací získáte u paní Jitky Slámkové.
Od počátku března je otevřena v Holešově nová kavárna na náměstí
Dr. E. Beneše. Jejímu provozu požehnal místní děkan P. Jerzy Walczak.
Společenský večer Sokola Holešov
Pozvánka
Otevřené brány - PROHLÍDKY MIMO SEZÓNU
Od 1. října 2014 do 30. dubna 2015 je možné navštívit s průvodcem pouze
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kontakt: Prohlídku lze objednat na tel.
č. 737 809 367. Komentované prohlídky budou opět pokračovat od 1. května 2015.
Sobota 7. března 2015 od 20 hodin
Sokolovna Holešov - ul. Plačkov
K poslechu a tanci hraje Rytmix
CHARITA
HOLEŠOV
adresa: Tovární 1407
769 01 Holešov
ředitel: Mgr. Milan Jelínek,
telefon/fax: 573 398 468
e-mail: [email protected]
web: www.holesov.caritas.cz
bankovní spojení:
153271952/0300
herold
Charita Holešov hledá sociálního pracovníka do sociálně-aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi. Nástup možný od března. Hlásit se můžete u Pavlíny
Janečkové, tel. 734 435 297, nebo mail [email protected]
Red.
CHARITNÍ
OŠETŘOVATELSKÁ
SLUŽBA
CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
Poskytování ošetřovatelské péče klientům, podpora soběstačnosti nemocného, zmírnění těžkostí
a zajištění důstojného
umírání. Péče je prováděna na základě doporučení
ošetřujícího lékaře.
Pomoc osobám s péčí
o vlastní osobu a domácnost,
zajištění
obědů, nákupů, pochůzek a doprovodu
klientů k lékaři, zajištění pedikúry.
v sídle Charity Holešov
vrchní sestra CHOS:
Bc. Zdenka Orálková
mobil: 604 582 621
email:
[email protected]
provozní doba:
Po-Pá 6:30 – 15:00
v zařízení DPS
Novosady
vedoucí CHPS:
Eva Relichová, DiS.
mobil: 737 170 936
e-mail:
[email protected]
provozní doba:
Po-Pá
6:30 – 15:00 hod.
PŮJČOVNA
KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK
PASTORAČNÍ ASISTENT
A KOORDINÁTOR
DOBROVOLNÍKŮ
Pomoc a podpora rodinám s dětmi, které
jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo
se ocitly v nepříznivé
sociální situaci.
Zapůjčení kompenzačních pomůcek: elektrická nebo mechanická postel, invalidní vozík, chodítko, klozetové křeslo, sedačka do
vany, močová láhev,
podložní mísa apod.
Rozhovory, návštěvy uživatelů
služeb Charity, zajištění pastorační služby v Charitě, zprostředkování kontaktu na kněze
a zprostředkování přijetí svátostí.
Koordinace a rozvoj práce s dobrovolníky. Organizace sbírek,
akcí, koncertů, PR.
v sídle Charity Holešov
vedoucí SAS:
Pavlína Janečková, DiS.
mobil: 734 435 297
e-mail:
[email protected]
provozní doba:
Po-St 7:00 – 17:00
Út-Čt 7:00 – 15: 00
Pá 7:00 – 13:30
v sídle Charity Holešov
kontaktní osoba:
Stanislava Neradilová
mobil: 734 435 318
e-mail:
[email protected]
charita.cz
provozní doba:
Po – Pá
8:00 – 9:00
12:30 – 13:30
v sídle Charity Holešov
kontaktní osoba:
Leona Čapková
mobil: 733 741 907
e-mail:
[email protected]
provozní doba:
Po – Pá
8:00 – 12:00
(po tel. domluvě
i mimo provozní dobu)
SAS PRO RODINY
S DĚTMI
13
bř�ezen 2015
Rohálovskou desítku zdolalo letos 572 běžců
Prusinovice (RS) – Rohálovská desítka (dříve „20“) je již dvaadvacet let prvním závodem krosové a silniční běžecké sezony každého roku u nás. Letos 28. února
sice nepadl účastnický rekord, ale zato pořadatelům v čele s O. Němcem i běžcům vyšlo počasí i veškeré organizační zajištění. Pohyb a běh si získává stále více
příznivců a kromě bikerů přibývá v našem regionu i lidí věnující se jednomu z nejzdravějších pohybů. Ostatně atletika a běhy jsou královnou sportu. Na startu
letošní desítky jsme tak mohli vidět i holešovské fotbalisty (a to i v žákovských kategoriích), členy místních cyklistických klubů, holešovského zastupitele a také
třeba nevidomého běžce s vodičem. Vítězem se stal Gregor László z Maďarska a v kategorii žen uspěla také Maďarka Zita Kácser. Z místních běžců skončil 15.
J. Sedláček z Tučap, 17. R. Šíbl, 33. O. Sedláček, 60. M. Bartík z Rymic, 61. M. Malík (SKP Hol.), 63. L. Krejčí z Prusinovic atd. Výsledky: www.rohalovskadesitka.cz.
POZVÁNKA - Rohálovská padesátka – 6. ročník závodu horských kol – 25. dubna 2015 Prusinovice. Info a přihlášky na www.vesani.cz.
Fórky ke kávičce
ek
m
á
okr
bi
Holešov - Nerudova ul.
po-pá:9-13
1345-1730
so:9-11
e
j
a
r
k
o
h
e
š
a
zn
Manželka láká manžela do restaurace na
oslavu narozenin: Manžel: „Víš, že do hospody
nechodím.“ Manželka: „Pojď, uděláš mi radost.“ Manžel: „Stejně nemám oblek!“ Manželka:
„Půjčila jsem ti od souseda.“ Manžel: „A nemám
peníze!“ Manželka: „Nevadí, našetřila jsem.“ Tak
teda jdou. Hned jak vejdou do restaurace, vítá je
vrchní slovy: „Áááá, nazdar Milane!“ „Ticho, jsem
tu s manželkou.“ „Milane, tequilu jako vždycky?“ „Krucinál, ticho, jsem tady s manželkou!“
Na pódiu probíhá striptýz, striptérka už odhodila
všechno, a najednou zvolá: „Tak pánové, kdo
z vás je nejlepší?“ A celá restaurace křičí: „Miláááááááán!“ Manželka to nevydrží, zvedne se a
odchází, manžel za ní, ona nasedne do taxíku, on
za ní, a ona začne nadávat: „Myslela jsem si, že jsi
normální chlap, a ty jsi takové prase!“ Taxikář se
ohlídne a říká: „Teda, Milane, s takhle protivnou
ženskou tě vezu poprvé...“
Přijde blondýna do kasina a zeptá se, jestli
si může hodit kostkou. Dva krupiéři naráz odpoví:
„Samozřejmě“. Blondýna: „A nevadilo by vám,
kdybych u toho byla nahá? Nosí mi to totiž štěstí.“
Krupiéři: „Ale vůbec ne, madam.“ Blondýna se tedy
svlékne, hodí hrací kostkou a za chvíli radostně poskakuje a volá: „Já jsem vyhrála, vyhrála!“ Vezme
výhru, obleče se a odejde. Krupiér druhému krupiérovi: „A díval ses, co padlo?“ „Ne, myslel jsem,
že se díváš ty.“ „No, já jsem si myslel to stejný...“
Poučení: Všechny blondýnky nejsou hloupé, ale
všichni chlapy jsou stejní…
IS
STANICE TECHNICKÉ KONTROLY
OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH AUTOMOBILŮ
JEDINÁ DVOULINKA VE ZLÍNSKÉM KRAJI
MĚŘENÍ EMISÍ • AUTO SERVIS
NOVĚ OTEVŘEN AUTOBAZAR
Obchod se spojovacím materiálem, ložiska.
AREÁL CUKROVARU, PALACKÉHO 464, HOLEŠOV - VŠETULY
TEL.: 573 394 642; 573 398 793; 573 330 171
herold
14
bř�ezen 2015
Praktické rady místního bylinkáře Libora Doležela
Březen patří mezi měsíce, kdy začíná zima ustupovat a jaro se probouzí,
což má pozitivní vliv na lidi, kteří většinou zimu snášejí velmi problematicky. Na
ústupu je i chřipkové onemocnění, a tak je ale třeba po dlouhé zimě restartovat
nejen přírodu, ale i organizmus. Požádala jsem o dobré rady místního bylinkáře
Libora Doležela z Dobrotic, který se sbíráním bylin, pěstováním léčivek, výrobou
konopné masti, čajových směsí a bylinných tablet proti nachlazení a chřipce,
věnuje profesionálně. Osobně jsem bylinné produkty vyzkoušela podobně jako
spousta známých; a vesměs s pozitivními výsledky.
Jaro je známé jako období pro detoxikaci organizmu. Co byste poradil
našim čtenářům?
„Začněte s odlehčením vašeho jídelníčku! Už naši předkové měli nastaveny pravidelné dny půstu a očisty během celého roku. Na toto se dnes často
zapomíná, protože každý z nás včetně mě se chce najíst dobře každý den.
Proto i já každé jaro pravidelně přistupuji k 21 dnům odlehčené stravy. Je to
velmi jednoduché, a pokud se vám to podaří, tak umožníte svému tělu zbavit
se i několika kil toxinů a škodlivých látek, které jsme nashromáždili během
celého roku. Za prvé - výrazně omezte vepřové maso a nahraďte jej především
rybami, králičím masem nebo sojovým. Za druhé - omezte množství potravin
vyrobených z pšenice na minimum. Důvodem je lepek, který má každý z nás
usazen na vnitřní straně tenkého střeva a to pak není schopno přijímat kvalitní
živiny ze zeleniny a ovoce. Za třetí - na období těch 21 dnů nahraďte co nejvíce
jídel ovocem, hlavně dopoledne, a zeleninou od oběda do večeře. Toto je první
a důležitý předpoklad pro očištění našich těl po zimním období.“
A co bylinky, ty nám nepomohou?
„Samozřejmě, byliny nám pomohou, ale jejich účinky znásobíme, pokud
převezmeme část zodpovědnosti za detoxikaci organismu na sebe a byliny
pak silně podpoří naši očistu. Koncem března už začínají povětšinou vyrůstat
některé z bylin, které někdy bereme za plevel. Například taková kopřiva obsahuje více prvku železa, než špenát. Přitom kopřiva, která roste na okrajích
lesů a luk v oblastech, kde farmáři hospodaří ekologicky, je mnohonásobně
zdravější, než zelenina ze supermarketů. Pravda je, že její příprava a sběr je
časově náročnější, přesto vám vřele doporučuju přidávat kopřivu, pampelišku
a třeba i jitrocelové listy do salátů, které si připravujeme v období detoxikace.
Z čerstvých kopřiv, listů pampelišky a jitrocele si můžeme připravit očistný čaj,
který v tomto období detoxikace popíjíme v co největším množství. Také je
důležité pít denně 1 – 3 litry čisté vody, protože právě voda umývá naše tělo
ze vnitř a je schopna vyplavit toxiny z těla ven. V jarních bylinách, které rostou
v čisté přírodě je největší množství účinných látek, vitamínů a stopových prvků.
Je to taková očistná a vitamínová jarní bomba.“
Kdy je nejvhodnější čas začít s 21 denní očistnou kůrou?
„Nejvhodnější je konec března, to už začíná příroda bujet a stejně tak
i naše tělo je připraveno na přirozený jarní start. Dnes už v mnoha kalendářích
najdete záznamy o měsíční fázi, ve které se kdy měsíc nachází. Pro začátek
detoxikace je tedy nejvhodnější měsíc v úplňku a tehdy začněte. Prvních 14 dnů
měsíc ubývá a tím nám pomáhá v čištění těla od škodlivin – očista je prostě
jednodušší! Po těchto dnech, kdy jíme pouze lehkou stravu bez pečiva, knedlíků
a špaget je tělo připraveno přijímat a začít se vyživovat vitamíny z ovoce a zeleniny.
Najednou zjistíte, že vás zasytí mísa salátu stejně tak, jako 10 knedlíků se zelím
a vepřovou! Rozdíl je v tom, že v knedlících a vepřové je minimum vitamínů a pro
tělo důležitých látek. Toto jídlo je sice velmi chutné, my Češi jsme na něj zvyklí,
ale je to hlavně objem, kterým zaplníme náš žaludek. Naproti tomu mísa salátu
s listů pampelišky, kopřivy a jitrocele dodá tělu vše pro jeho skvělou formu.“
Může to celé souviset i s jarní únavou?
„Jarní únava bývá výsledkem přirozenosti těla, když mu nedáme možnost
se jednoduše vyčistit. Nastává situace, kdy jsme zesláblí, nic se nám nechce
a nemáme žádnou energii. To vše se skrývá za „jarní únavou“. Když totiž jíme
samá těžká jídla, hodně pečiva, knedlíků a i těstovin, pak máme střeva zalepena lepkem, přes který do našeho systému neprojdou vitamíny a stopové
prvky pro tvorbu životní energie. Je to jedna z příčin „jarní únavy“. Teď když už
to víte, tak si sami můžete pomoci bez nákladných procedur. Stejně tak vám
může pomoci očistný čaj z bylin Nobilises, který používají desítky spokojených
zákazníků a který jsem pro tento účel sestavil. Objednat si jej můžete na
www.zbylin.cz jakož i další produkty z bylin.“
Irena Seifertová
prodejna:
Grohova 1631
76901 Holešov
604 56 80 80
[email protected]
NABÍZÍME:
Selské trhy i v Holešově
VÝROBA KLÍČŮ, ZÁMKY, VLOŽKY
MONTÁŽ A SERVIS DVEŘNÍHO
KOVÁNÍ
VEŠKERÉ NÁBYTKOVÉ A
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
NOVĚ:
PRODEJ
MATRACÍ
A ROŠTŮ
www.novaklika.cz
herold
V Holešově zřídilo vloni město místo na náměstí pro venkovní prodej (tržnici)
a nyní navazuje ve spolupráci s MKS, Technickými službami a další subjekty na
tento záměr. Jde o to umožnit drobným producentům a prodejcům i z města
a okolí nabízet své výpěstky a výrobky. První akcí byly „Selské trhy“ 26. 2.
Na ně naváží další 26. 3., ty už ale i s velikonočním podtextem.
HEROLD - Informační a inzertní noviny Holešovska. Vydavatelka a odpovědná
redaktorka: Mgr. Irena Seifertová. Registrováno pod ev. čísl. MK ČR E 10876. Redakce:
Herold, 6. května 160, 769 01 Holešov, tel.: 605 200 085. E-mail: [email protected]
seznam.cz. Tisk: TYPOservis Holešov. Distribuce zdarma do domácností a firem
v Holešově, dále zdarma do obchodů v obcích Martinice, Kostelec u/H., Přílepy, Žopy,
Prusinovice, Dobrotice, Jankovice, Pacetluky, Količín, Rymice, Roštění, Zahnašovice,
Ludslavice, Žeranovice, Hlinsko p/H. a dalších obcí.
15
bř�ezen 2015
Pozvánka - očekáváme
velkoobchod - maloobchod
VODO - TOPO - PLYN
5. 3. Kašmír - Šangrila, peklo i ráj na zemi - Městská knihovna
7. 3. Holešovský blešák - hobby burza v 8.00 - 13.00 hod. - zámek
18. 3. Jarní koncertní řada festivalu Musica Holešov 2015 - zámek
The European Guitar Quartet, čtyři svět. hvězdy akustické kytary
Připomínka 10. výročí koupi zámku městem - sala terrena (17 hod.)
20. 3. až 31. 5. Výstava - Holešovsko za okupace 1939 - 1945 - zámek
Březen až listopad: Fotografie z oprav zámku - zámek, arkády
21. 3. Koncert HDS Moravské děti - zámek Holešov - sala terrena
21. 3. Den zdraví a Den řemesel - MKS, 3. ZŠ - 3. Zák. škola 9 - 13 h.
21. - 22. 3. Vítání jara a vycházky do přírody - Hostýnské vrchy
24. 3. Holešovsko za okupace - přednáška - Měs. knihovna 17 h.
25. 3. „Taneční hodiny pro starší a pokročilé“ - hra B. Hrabala - kino
27. - 28. 3. Noc s Andersenem Holešov - knihovna, SVČ aj.
27. 3. Jan Sahara Hedl a Blanka Šrůmová s ELKO Band - klub zámek
28. 3. Zahájení zámecké sezony - pohádkový zámek - zámek Holešov
29. 3. O zlé královně - divadelní pohádka pro děti - Kino Svět
27. - 29. 3. Okresní přehlídka mysliveckých trofejí - zámek Holešov
3. 4. - 4. 4. Velikonoce na Hané na tvrzi v Rymicích - rymická tvrz
4. 4. Mezinárodní entomologická výstava a burza - zámek Holešov
5. - 6. 4. Velikonoce - oslava Vzkříšení, setkání a lidové tradice
9. 4. Nezapomeneme… - literárně-hudební pásmo - Měst. knihovna
10. 4. Noční pochod Clay-Eva - start v Hostišové, www.clay.eva.cz
10. 4. - 11. 4. Renesanční odpoledne na tvrzi Rymice - rymická tvrz
11. 4. Setkání mažoretek, pořádá SVČ Všetuly - sály zámku Holešov
18. 4. Koncert - holešovský BIG BAND a Felix Slováček - Kino (v jednání)
21. 4. Jarní koncertní řada festivalu Musica Holešov 2015 - zámek
Martinů Voices, dirigent Lukáš Vasilek - koncert pěveckého sboru
22. 4. Otylka - divadlo Pavla Trávníčka - Holešov, kino Svět
25. 4. Filipojakubská noc - pálení čarodějnic - tvrz Kurovice a region 30. 4.
25. 4. Pálení čarodějnic na hradě Lukově - hrad Lukov, 20.00 hod.
30. 4. Stavění máje v Rymicích a dalších obcích regionu - obce
Nabízíme:
• KOTLE PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ
• kotle na peletky
• solární systémy
• prodej vodoinstalačního materiálu
• kompletní rekonstrukce koupelen a byt. jáder
20 % sleva na veškeré zboží
v měsících březen, duben, květen
Provádíme:
Opravy a servis všech
plynových spotřebičů
• vodoinstalace
• plynoinstalace
• ústřední vytápění
Provádíme záruční
a pozáruční opravy plynových
kotlů a ohřívačů.
Navštivte naše nové internetové stránky www.vodotopo.cz
Najdete nás v Tovární ulici 528, vedle Alberta.
Kontakty: 603 823 029, 736 677 243,
[email protected]
Změna vyhrazena - www.holesov.cz a www.holesov.info
PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKÙ
HOLEŠOV - „NAD SADOVOU”
kompletní inženýrské sítì
výmìra pozemku 400 až 1000 m2
PRODEJ ZAHÁJEN!
Realitní spoleènost Zvonek s.r.o.,
Dr. E. Beneše 44, Holešov
tel.: 603 273 467, [email protected]
www.reality-zvonek.cz
herold
16
bř�ezen 2015

Podobné dokumenty

Ke stažení

Ke stažení muži A do 39 let (1977 a mladší), muži B 40 – 49 let (1976 – 1967), muži C 50 – 59 let (1966 – 1957), muži D 60 – 69 let (1956 – 1947), muži E 70 let a více (1946 a starší) ženy F do 39 let (1977 a...

Více

Bibliografie vlastivědné revue 1998 - 2008/1

Bibliografie vlastivědné revue 1998 - 2008/1 - Dopis z památného roku 1848. 1, 1998, s. 12 - 13. - Florian Zapletal a Valašsko. 17, 2006/2, s. 36 - 37. - Listy Jakuba Matýska z Juřinky příteli Gallašovi. 4, 2000/1, s. 10 – 12.

Více

vaszlin_2016_01 - Magazín Váš Zlín

vaszlin_2016_01 - Magazín Váš Zlín Stavbaři na ulici Mostní zahájili zimní odpočinek. Zatím ale přesto jde všechno podle plánu. Práce opět naplno vypuknou v březnu a hotovo by mělo být do konce letošních letních prázdnin. Rekonstruk...

Více

document [] - Vysoké učení technické v Brně

document [] - Vysoké učení technické v Brně můţe přizpůsobit denní době. Postele jsou většinou rozkládací, takţe přes den mohou slouţit jako stůl nebo pohovka. Je to velice vhodné řešení, kdy vyuţijeme celý potenciál karavanu. Výška karavanu...

Více

duben - NaPlachetnici.cz

duben - NaPlachetnici.cz lístků. „Všem hlasujícím děkuji za  jejich názory. Tahle studie byla jen prvním kro-

Více