ŘZ č. 2/2015

Transkript

ŘZ č. 2/2015
Řípecký zpravodaj
www.ripec.cz číslo 2 ročník 9/2015
Ohlédnutí za masopustem
V sobotu 14. února se konal tradiční masopustní průvod. Kolem půl jedenácté se průvod vydal po vsi, aby maškary obešly všechny domy a popřály zdraví, štěstí, lásku, a s pěknou písničkou přinesly i dobrou náladu. Tématem byli
„Kuchaři a profese s nimi spojené“. A tak jsme letos mohli potkat nejen sličnou Hulinu P., ale i královnu kuchařek
M. D. Rettigovou, sporák, plnou lednici, struhadlo, prostřený stůl či pejska a kočičku, jak si vezou dort. Nechyběly
ani tradiční koblihy a domácí pálenka, které si pro maškary připravili ochotní spoluobčané. Velký dík patří organizátorům, maskám, i všem, kteří průvod pohostili. Masopust se opět vydařil.
Martina Podsedníková
Starosta a zastupitelstvo obce zvou všechny ženy a dívky na
oslavu Mezinárodního dne žen,
která začne v sobotu 7. března v 17 hod. v sále Řípecké hospody.
Obec Řípec a Řípecké ženy
zvou všechny řípečáky,
čarodějnice, čaroděje, kouzelníky i učedníky
na
ŘÍPECKÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
dne 30. dubna 2015.
Slet všech účastníků se uskuteční v 17 hod. na hřišti.
A pak se společně vydá čarodějnický průvod do Hliněnek.
1
Obec Řípec pořádá počítačový kurz
„Práce s internetem“
Kurz je určen pro úplné začátečníky
i pokročilé.
Počítače a občerstvení
pro účastníky kurzu zajištěny.
Kurz je zcela zdarma.
Závazné přihlášky posílejte nejpozději
do 18. března na tel. 723 244 356 nebo
na e-mail [email protected].
Počet účastníků kurzu
je omezen počtem počítačů.
Z jednání zastupitelstva obce v lednu a únoru:
Zastupitelstvo obce
o na základě hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu schválilo návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Řípec a STRABAG,
a.s. – provozní jednotka Soběslav na stavbu „Účelová komunikace Řípec u Bastla“; cena díla 398 641,74 Kč
(bez DPH), zahájení prací duben 2015;
o schválilo ceny vodného a stočného pro rok 2015 (dvousložková cena); pohyblivá složka: vodné 27,26 Kč/m³, stočné
4,91 Kč/m³; pevná složka 380,00 Kč/rok pro VDM do 2,5, nájem zařízení 23 300,00 Kč/rok; cena pro rok 2015 se tak
zvyšuje o 0,43 Kč/m³.
Třídění odpadů
Třídění skla, papíru a plastů do oddělených kontejnerů díky osvětě funguje v naší obci výborně, a to včetně elektroodpadu
a nebezpečných odpadů. V tomto příspěvku bych se proto ráda zaměřila na odpady, o kterých se moc nemluví; jsou to tetrapaky,
kovy a odpady biologicky rozložitelné.
Tetrapakem neboli nápojovým kartonem se rozumí „krabice“ od mléka, džusu nebo třeba laciného vína jakékoli barvy, velikosti a tvaru. Třídění zabezpečuje naše obec pomocí oranžových pytlů, které si můžete podle potřeby volně brát na obecním
úřadě. Když je naplníte, dejte je na chodbu obecního úřadu a obec zajistí jejich následnou likvidaci. Než tetrapak vyhodíte, vypláchněte ho troškou vody a poté ho sešlápněte nebo alespoň zmáčkněte, abyste zmenšili jeho objem.
Jednou z nových povinností obcí je zajistit místa pro třídění kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Každá obec nad
100 obyvatel je povinna stanovit závaznou vyhláškou systému ukládání kovů a třídění rostlinných zbytků z údržby zeleně
na území obce. Na vyhlášce se pracuje, a proto přesné informace uvedu až v příštím čísle zpravodaje.
Ing. Lucie Znamenaná
předsedkyně komise veřejného pořádku a životního prostředí
Pes, nejlepší přítel člověka
Ani letošní zima nepřipomíná obrázky z knížek Josefa Lady. Ale i ta trocha odtávajícího sněhu odhaluje množství psích exkrementů v různých částech obce. Za chování psa jste zodpovědní Vy, majitelé a majitelky. Berte na vědomí, že ignorování
úklidu po Vašem pejskovi vypovídá i o Vašem vlastním postoji k pořádku. Psí exkrementy mohou navíc obsahovat nejrůznější
choroboplodné zárodky, které si lidé přinášejí domů na znečištěné obuvi, kočárcích nebo kolech. Na obecním úřadě jsou zdarma
k dispozici speciální sáčky, které si můžete volně brát a do nich exkrementy sebrat a jednoduše vyhodit. Zapojíte se tak aktivně
do úklidu své obce a do péče o nejbližší životní prostředí, v němž společně žijeme.
V souvislosti s tímto tématem promlouvám k Vám, majitelům a majitelkám psů, volně pobíhajících po vsi i mimo ni. Volné
pobíhání psů je totiž v rozporu jak se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, tak i se zákonem č. 449/2001 Sb.
o myslivosti; může proto být řešeno jako přestupek a majiteli volně pobíhajícího psa uložena pokuta. Tohle je informační aktivita zaměřená na prohloubení odpovědného chování člověka ke zvířeti. Vzhledem k opakujícím se stížnostem proto nelze volné
pobíhání psů v naší obci nadále tolerovat.
Ing. Lucie Znamenaná
předsedkyně komise veřejného pořádku a životního prostředí
Výročí Josefa Janouška
Letos uplyne 70 let od tragické smrti našeho rodáka, štábního kapitána in memoriam Josefa Janouška (1913 – 1945). Jeho osobnost připomíná pamětní deska na průčelí
domu čp. 37 v centru obce; tento bývalý důstojník československé armády a později
zaměstnanec společnosti Madeta zemřel na pochodu smrti u Jeny v Německu těsně
před koncem války – 10. dubna 1945.
Po okupaci českých zemí v roce 1939 našla v tehdejším družstvu Madeta pracovní
uplatnění i řada bývalých důstojníků československé armády, včetně poručíka J. Janouška. Ten nejdříve působil „v organizační práci na Veselsku“ a později jako tajemník do správy závodu a vedoucí jeho osobního oddělení. V Madetě postupně vznikla
poměrně významná odbojová skupina, která se zapojila do protinacistického odboje na
Táborsku; její členové však byli na konci roku 1943 pozatýkáni. J. Janoušek byl uvězněn v Buchenwaldu a na pochodu smrti pak zastřelen oddíly Hitlerjugend.
Pamětní deska J. Janouška byla na jeho rodném domě slavnostně odhalena 23.
května 1948. Vedle pomníku padlým v I. světové válce je druhým místem, k němuž
představitelé obce o státních svátcích i v jiných významných dnech kladou květy.
Mgr. J. Fišer, kronikář obce
Josef Janoušek jako poručík čsl. armády
(foto zapůjčila M. Lišková)
2
Počítačové kurzy zabraly
Prodloužení odpoledních ordinačních hodin v ordinaci
MUDr. Renaty Trnkové a MUDr. Jiřího Marka
Počítačové kurzy podporované evropskými fondy
(24. ledna Word, 7. února Excel a 28. února Jak pracovat s fotografií – informovali jsme o nich i dalších
Dětská sestra Vanda Panchártková
aktivitách v minulém čísle zpravodaje), které se u nás
nám. T. G. Masaryka 117
uskutečnily, nesporně splnily svůj účel a rozšířily potel. 381 581 084,774 410 528
čítačovou gramotnost několika desítkám lidí. Lze tak
Po 7 - 8 h odběry 8-11, 13:30-18 (prodloužení odpoledních
usuzovat z pozitivních ohlasů účastníků. I když inforordinačních hodin s platností od 2. 3. 2015)
mace o těchto kurzech obsahovaly větu, že „jsou určeÚt 7 - 8 h odběry 8 - 11 nemocní 13 – 15:30 h poradna pro
ny pro úplné začátečníky i pokročilé“, někteří ze starkojence
ších začátečníků s přihlášením zřejmě poněkud váhali.
St 7 - 8 h odběry 8 – 11:30 hod nemocní 13 – 15:30 prevenLimit 12 „žáků“ v jednom kurzu, daný počtem počítivní prohlídky (pouze pro zvané)
tačů,
byl oprávněný. Zkušený pedagog PaedDr. FrantiČt 7 - 8 h odběry 8 - 11 nemocní 13 – 15:30 preventivní prošek
Batysta
(za pomoci projektoru napojeného na svůj
hlídky (pouze pro zvané)
počítač) s přehledem ovládal celou učebnu, stíhal odPá 7 - 8 h odběry 8 - 12 nemocní
povídat na všechny otázky (i ty začátečnické)
Využívejte, prosím, objednávání vašich dětí na konkrétní čas.
Snažíme se tímto zkrátit čekací dobu na minimum.
a v případě potřeby poskytl nezbytnou pomoc i příVolat můžete kdykoliv během dne.
mým zásahem na počítači toho kterého žáka. Takže
Objednaní pacienti budou ošetřeni přednostně.
počítačoví začátečníci (bez rozdílu věku) díky kurzům
přestali být začátečníky a pokročilí dále pokročili.
Potvrdila se tak známá zkušenost, že nikdy není pozdě
Babské hody
(Redakce)
Tak jako vždy, vše se pílí pořádajících a účastníků vy- se vzdělávat.
dařilo na výbornou. Jak průvod masek po vsi, tak zcela
zaplněný sál večer v hospodě. Je škoda, že místních občanů přišlo málo, hodně bylo cizích, ale nakonec vše vyvážily masky. Těm bych chtěla obzvláště poděkovat, nejen za
skvělou zábavu, ale hlavně ocenit námahu a práci při přípravě kostýmů. Vše bylo skvělé! Ještě jednou velký dík
a věřím, že za rok bude pokračování.
Miluše Liklerová
M
i
l
u
š
Jak jsme ese učili Word
Řípecké ženy děkují všem sponzorům a spoluobčanům, kteří
přispěli svými dary do tomboly na „Babské hody“.
Marie Tilmanová
Dne 24. ledna proběhl kurz počítačového programu
L
Word. Lektorem
byl PaedDr. František Batysta, který
i
se nám věnoval
s maximálním úsilím, jelikož naše
k
společenství
„žáků“
bylo velmi různorodé - počínaje
l
žačkou základní
školy,
přes mladé ženy, muže střede
ních let a konče
r
lidmi pokročilého věku.
o součástí bylo i chutné občerstvení. Kurz
Nedílnou
se mi líbil, vbyl velmi zajímavý a každý si našel v jeho
á co právě hledal nebo potřeboval. Předprogramu to,
náška byla podána s profesionálním přístupem a těším
se i na další kurz, který se bude týkat práce s fotografiemi.
Nakonec bych chtěla poděkovat obci, která se tak
dobře stará o své spoluobčany, o jejich potřeby a zájmy.
Květa Koubová
Nové smlouvy na pronájem hrobových míst v Dráchově
lze uzavřít ve středu 11. března od 15 hod. v řípecké knihovně.
Přítomen bude pověřený pracovník dráchovského obecního úřadu.
3
!
!
Křesťanské okénko: Písmo svaté – Nový zákon
Pokračování: Mládenec Naimský
Spasitel chodil judskou zemí a potvrzoval pravdy evangelia svědectvím zázraků. Bylo to brzy potom, kdy Kristus uzdravil
služebníka setníkova v Kafarnaumu. Bylo to k večeru, když se Kristus přiblížil k bráně města, odkud právě vynášeli mrtvého,
aby jej pochovali do hrobu. Slzy ženy kráčející za rakví, prozrazují, že ten, jehož nesou k hrobu, byl jediný syn matky, která
byla vdova.
I sám Spasitel, který byl svědkem tolika bolestí a strastí, byl dojat, když viděl utrpení plačící matky. Pln soucitu k ní přistoupil
a jako umírňující balzám zaznělo z jeho úst utěšující slovo: „Neplač.“ Pak přistoupil, dotkl se már a řekl svým všemohoucím
slovem mrtvému: „Mládenče, tobě pravím, vstaň!“ Nastalo hluboké ticho plné údivu a všichni se dívají na rakev, v níž se začal
jevit život. Mrtvý jinoch otírá oči, hledí na matku, matka na syna, výkřik, a matka padá na prsa svého syna a pláče radostí.
Na okamžik propuká za srdcí všech chvalozpěv a volání: „Prorok veliký povstal mezi námi, a Bůh navštívil lid svůj.“
O radostech lidské duše: K radosti lidské duše patří nalezení místa, které, ať jdeme či plujeme kamkoli, zůstává vzhledem
k našim cestám stabilní. Také Ježíš nám slíbil, že po svém odchodu k Otci nám taková místa připraví.
Bohoslužby: 10. 3., 24. 3., 7. 4. a 21. 4.
Miluše Liklerová
Foto z webu obce
Dětský karneval
V sobotu 21. února se v Řípecké hospodě konal tradiční dětský karneval, který pořádala naše obec. Ve tři hodiny
odpoledne se začínaly scházet první děti v doprovodu rodičů i prarodičů. Během hodiny byl sál plný krásných
a originálních masek. Karnevalovým odpolednem nás doprovázela známá pětice našich mladých pořadatelek, vše za
hudebního doprovodu DJ Václava Kabeše.
Se soutěžemi a hrami pomáhaly i starší děti tak, aby se mohly zapojit i ty nejmenší. Společně jsme si zatančili,
zasmáli se a vydováděli. Děti získaly ceny a sladké odměny. Karneval byl zakončen tradiční oblíbenou hrou „židličky“. Karnevalové odpoledne se vydařilo a již teď se těšíme na další akci.
Tímto děkuji Obecnímu úřadu v Řípci, panu starostovi a místním zastupitelům za uvolnění finančního příspěvku
na tuto dětskou akci, Václavu Kabešovi za reprodukci hudby, Evě Noskové, Monice Jedlinské, Věře Ferrové, Lucii
Dukátové a Šárce Mrzenové za plné nasazení a příZa Miroslavem Bártou
pravu karnevalu. Samozřejmě také všem maskám,
Počátkem roku jsme se naposledy rozloučili které dorazily, protože bez nich by tyto akce byly
s p. Miroslavem Bártou, který náhle zemřel 2. ledna zbytečné.
Eva Nováková
ve věku nedožitých 80 let. Dlouhodobě působil
v obecním zastupitelstvu, byl účetním obce, členem
sboru dobrovolných hasičů a mysliveckého sdružení.
Pan Miroslav Bárta zůstane v naší paměti jako člověk
společenský, veselý a přátelský, jehož humor a věčný
optimismus nám budou dlouho scházet. Čest jeho
památce.
Jindřich Jedlinský, starosta obce
Rádi bychom poděkovali touto cestou panu
Petru Novotnému a jeho rodině za zajištění příjemného průběhu smuteční hostiny v Řípecké
hospodě dne 9. ledna.
Rodina Bártova
Řípecký zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Řípec, reg. zn. MK ČR E 17489. Adresa redakce: Řípec 39, 39181 Veselí
nad Lužnicí. Redakční rada: vedoucí Martina Podsedníková, tel. 602568840, e-mail: [email protected], zástupce Eva Nosková, členky Eva
4
Nováková, Zdeňka Kajtmanová, Marie Tilmanová a Miluše Liklerová. Grafická úprava:
Václav Kabeš. Za všechny příspěvky děkujeme. Podepsané příspěvky
vyjadřují názory dopisovatele a nemusí být totožné s názory redakce. Anonymy nebudou otištěny. Uzávěrka příštího čísla 20. 4. 2015. Náklad 145 výtisků.