Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství

Transkript

Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství
Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství
Ing. Jaroslav Kopecký, CSc.
Jako, s.r.o.
Pro správný výběr vhodného aktivního uhlí je důležité „rozumět“ parametrům aktivního
uhlí, znát faktory ovlivňující odstraňování „polutantů“ a vědět jaké by aktivní uhlí mělo
mít vlastnosti pro požadovanou aplikaci.
Co je aktivní uhlí
Aktivní uhlí je vysoce porézní uhlík s mimořádně velkým vnitřním povrchem (ca 4001500 m2/g) [1]. Je to je soubor grafitových destiček, jejichž vzájemná vzdálenost tvoří
vnitřní povrch - póry: Rozeznáváme mikropóry (< 2 nm), kde se odehrává adsorpce
převážně organických látek (lze je přirovnat k parkovištím, kde zaparkujeme sorbujeme své automobily) a transportní póry (makropóry > 50 nm a mesopóry 2-50 nm;
lze je přirovnat k dálnicím a silnicím, po kterých jezdí automobily k parkovištím) [2],
které umožňují přístup organických molekul k aktivním centrům aktivního uhlí mikropórům.
Četnost výskytu mikropórů a transportních pórů určuje vlastnosti aktivního uhlí
a jeho vhodnost či nevhodnost pro úpravu pitných vod. Pro "správný" poměr
mikropórů a transportních pórů je rozhodující materiál, ze kterého se aktivní uhlí
vyrábí. Struktura aktivního uhlí vyrobeného z černého uhlí je jiná než struktura
aktivního uhlí vyrobeného z jiných materiálů, např. z kokosových skořápek nebo dřeva.
Aktivní uhlí vyrobená z černého uhlí mají většinou vhodný poměr mikropórů
a transportních pórů, zatímco u aktivních uhlí vyrobených z kokosových skořápek
výrazně převažují mikropóry, u aktivních uhlí vyrobených ze dřeva makropóry (obr. 1)
[3]. Aktivní uhlí vyrobená z černého uhlí jsou většinou mnohem vhodnější pro
aplikace ve vodárenství než aktivní uhlí vyrobená z kokosových skořápek, která i při
vyšším jodovém čísle a celkovém povrchu mají nižší sorpční schopnost, což se obvykle
projevuje nižší účinností a životností [4].
Obr. 1: Aktivní uhlí vyrobená z a) černého uhlí, b) kokosových skořápek, c) dřeva
a) surovina: černé uhlí
b) surovina: kokosové skořápky
191
c) surovina: dřevo
Faktory ovlivňující adsorpci
Všechny látky jsou do určité míry adsorbovatelné. Nejlépe adsorbovatelné látky jsou
organické sloučeniny a anorganické látky s větší molekulovou hmotností (rtuť, jód).
Adsorbovatelnost látek obecně stoupá se vzrůstající molekulovou hmotností, polaritou
molekul, počtem dvojných vazeb a funkčních skupin (obr. 2).
Obr. 2: Adsorpční síly organických sloučenin
Typy aktivního uhlí
Podle tvaru a velikosti dělíme aktivní uhlí na prášková, granulovaná (zrněná),
extrudovaná (válečková) a tkaninová. Pro kontinuální úpravu pitných vod se převážně
používají granulovaná (zrněná) aktivní uhlí (GAU), pro nárazové odstraňování
organických polutantů prášková aktivní uhlí (PAU). Extrudovaná (válečková)
a tkaninová aktivní uhlí se obvykle používají pro čištění plynné fáze.
Výroba aktivního uhlí
Většina granulovaných (zrněných) AU je vyráběna "přímou aktivací" (direct activated
carbons). Při druhém způsobu výroby je zařazen stupeň "aglomerace" (agglomerated
activated carbons). Platí např. pro celou řadu Filtrasorb (Chemviron Carbon). Tento
způsob výroby "umí" pouze několik celosvětově působících firem, které disponují
technologii po takovouto výrobu.
192
Výhody aglomerovaných aktivních uhlí jsou následující:
- zrna aktivních uhlí jsou celá aktivována, nezůstává tvrdé neaktivované jádro (obr.3)
- aktivní uhlí se rychleji smáčí a obsahuje výrazně méně plovoucích částic, což v důsledku
přináší menší ztráty při praní (jako příklad uvádím aktivní uhlí Filtrasorb TL 830, kdy
ztráty při téměř 4-letém provozu v Brně-Pisárkách byly menší než 1%, což je
vynikající výsledek (svůj podíl má výborná tvrdost aktivního uhlí a pečlivá obsluha)
- vyšší účinnost nového i reaktivovaného aktivního uhlí
- vhodnější pro reaktivaci
- výrazně vyšší životnost zejména pro chlorované uhlovodíky a pesticidy a zlepšování
organoleptických vlastností pitné vody
Obr.3: Přímo aktivovaná a aglomerovaná aktivní uhlí
přímo aktivovaná aktivní uhlí
aglomerovaná aktivní uhlí
Návrh aktivního uhlí (AU)
Důležitými parametry jsou kontaktní doba a lineární rychlost proudění upravované
vody [3]. Tyto parametry charakterizují rovnice (1) a (2).
(1) Kontaktní doba [min] = Objem AU [m3] * 60 / průtok [m3/h]
(2) Lineární rychlost [m/h] = průtok [m3/h] / průřez [m2]
Z rovnice (1) lze při známém průtoku a odhadu vhodné kontaktní doby spočítat objem
aktivního uhlí. V tabulce 1 jsou uvedeny přibližné kontaktní časy a doba životnosti
aktivního uhlí. Tyto hodnoty zhruba platí pro aktivní uhlí řady Filtrasorb (výrobce
Chemviron Carbon, tj. aglomerovaná aktivní uhlí vyrobená z černého uhlí).
193
Tab. 1: Kontaktní doby a životnost aktivního uhlí pro různé aplikace
Zlepšování organoleptických
vlastností
Odstraňování pesticidů
Odstraňování humnových látek &
trihalomethanů
Odstraňování chlorovaných
uhlovodíků
Dechlorace
Kontaktní doba [min]
6 – 12
Životnost [roky]
2–4
10 – 15
15 – 30
1–3
1.5 – 3
10 – 20
0.5 – 1.5
4–8
1–2
Dalším důležitým parametrem je koeficient stejnoměrnosti (uniformity coefficient,
obr. 4), který je indikátorem distribuce velikosti částic aktivního uhlí. Čím je hodnota
nižší, tím je podíl velikosti největších a nejmenších částic menší. Tento parametr má
význam pro výběr aktivního uhlí pro konverzi pískových filtrů, tj. náhradu filtračních
písků (a filtračních uhlí) aktivním uhlím (obr. 5). Aktivní uhlí používaná pro druhý
filtrační stupeň po pískové filtraci mají koeficient stejnoměrnosti ca 1.7-2.0, zatímco
aktivní uhlí používaná pro jednostupňovou filtraci (konverzi pískových filtrů) mají
koeficient stejnoměrnosti ca 1.4 (obr. 4) [5].
Obr. 4: Vysoký a nízký koeficient stejnoměrnosti
Mechanická odolnost, tj. nízký otěr (abrasion) a vysoká tvrdost (hardness) jsou
důležité pro minimalizaci vzniku prachových podílů při dopravě, uvedení filtru
naplněných aktivním uhlím do provozu, praní vzduchem a/nebo vodou a reaktivaci
vyčerpaného aktivního uhlí [5].
Reaktivací rozumíme odběr aktivního uhlí v úpravně vody, transport do reaktivačního
centra závodu, vlastní reaktivaci prováděnou zahříváním na různé teploty, doplnění
úbytku aktivního uhlí při reaktivaci novým aktivním uhlím, transport zpět k zákazníkovi
a naplnění do filtrů.
194
Obr. 5: Příklady použití aktivního uhlí při úpravě povrchové vody
GAU - dvoustupňová filrace
PA
písková
filtra
povrchová
voda
UV
GA
O3
nád
CL2 nebo O3
distribuc
flokulace &
čiření
GA
Koagulan
GAU - jednostupňová filtrace
Specifickou skupinou aplikací je odstraňování chlorovaných uhlovodíků. Zde platí,
že výběr vhodného aktivního uhlí je podmíněn buď praktickou zkušeností nebo
dlouhodobým testováním. Výběr podle papírových parametrů jodové číslo a celkový
povrch zcela selhává. Na obr. 6 je ukázáno, že aktivní uhlí vyrobené ze stejného
materiálu (černé uhlí), od téhož výrobce (Chemviron Carbon) a stejným způsobem
výroby (aglomerovaná aktivní uhlí) mají opačnou životnost než bychom očekávali.
Aktivní uhlí Filtrasorb 200, které má nižší jodové číslo než typ Filtrasorb 400, má delší
životnost [5].
Obr. 6: Odstraňování chlorovaných organických látek
195
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že pro správný výběr aktivního uhlí je vždy potřebné
vycházet z dané aplikace a vlastností jednotlivých typů aktivního uhlí. Chybí-li dostatečné
znalosti, je nutné je získat experimentálně, tj. dlouhodobým testováním.
Literatura
[1] K. Ciahotný: Vlastnosti, výroba a použití uhlíkatých sorbentů, VŠCHT, Praha,
1995.
[2] A. Capelle, F. de Vooys: Activated carbon … a fascinating material. Norit N.V.,
Amersfoort, 1983.
[3] Granular Activated Carbon for Drinking Water Treatment. Chemviron Carbon
[4] B. Pinker, W.D. Henderson: The Influence of Raw Material on the performace of
Qranular Activated Carbon Used for the Treatment of Potable Water, Proceedings
of Journees Informations Eaux, Portiers, France, September 18-20, 1996.
[5] Characterisation of Activated Carbon. Chemviron Carbon
[6] B. Pinker, W.D.: Význam reaktivace granulovaného aktivního uhlí používaného
pro úpravu pitné vody. Vodní hospodářství 47 (5), 166-168, 1997.
Ing. Jaroslav Kopecký, CSc.
Jako, s.r.o.
Družstevní 72
250 65 Líbeznice
tel.: 283-981-432, -128
tel.: 603-416-043
fax: 283-980-127
email: [email protected]
web: www.jako.cz
196

Podobné dokumenty

Adsorpce při úpravě vody

Adsorpce při úpravě vody Mechanismus adsorpce není založen pouze na jednom typu interakcí. Bývá naopak výsledkem jejich spolupůsobení, je proto velmi obtížné rozlišit, v jaké míře se jednotlivé typy adsorpce na celkovém ef...

Více

VÝZNAM REAKTIVACE GRANULOVANÉHO AKTIVNÍHO UHLÍ

VÝZNAM REAKTIVACE GRANULOVANÉHO AKTIVNÍHO UHLÍ PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY Brett Pinker Chemviron Carbon (evropská pobočka Calgon Carbon Corporation), Boulevard de la Woluwe 60, bte. 7, B-1200 Brusel, Belgie SOUHRN Bylo studováno použití granulovanéh...

Více

+ H - Czemp

+ H - Czemp Al, Si, Zr, Ti soly - peptizace v kyselém prostředí K dosažení nejmenších pórů je třeba zabrzdit agregaci částic solů Ukládání velkých částic na podložku  velké meziprostory Reakční cestou přes ko...

Více

Materiály operačních plášťů bARRIeR

Materiály operačních plášťů bARRIeR Umístění jednotlivých materiálů vychází z laboratorních testů zaměřených na:

Více

Komplex FCC v kralupske rafinerii

Komplex FCC v kralupske rafinerii nutno udržet v předepsaném rozmezí - při poklesu pod spodní limitní rychlost dochází k sedimentaci katalyzátoru v zařízení (především ve výměnících), při překročení horního limitu má slurry olej, k...

Více